EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_077_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 77

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 077

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 314

3

 

 

32006R1677

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1677/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 2172/2005 по отношение на датата на подаване на заявления за права на внос за периода на тарифна квота 1 януари—31 декември 2007 г.

3

2006

L 314

4

 

 

32006R1678

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1678/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 92/2005 по отношение на алтернативни начини за унищожаване и за употреба на страничните животински продукти (1)

4

2006

L 314

7

 

 

32006R1679

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1679/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от същия регламент, и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

7

2006

L 314

14

 

 

32006R1681

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1681/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за определяне на коефициентите, които се прилагат за зърнени култури, изнесени под формата на ирландско уиски за периода 2006—2007 г.

13

2006

L 314

16

 

 

32006R1682

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1682/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за определяне на коефициентите, които се прилагат за зърнени култури, изнесени под формата на шотландско уиски за периода 2006—2007 г.

15

2006

L 314

18

 

 

32006R1683

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1683/2006 на Комисията от 14 ноември 2006 година за приемане на преходни мерки по отношение на търговията със земеделски продукти във връзка с присъединяването на България и Румъния

17

2006

L 314

33

 

 

32006D0775

 

 

 

Решение на Комисията от 13 ноември 2006 година за изменение на приложение Г към Директива 95/70/ЕО на Съвета по отношение на списъка с екзотични болести по мекотелите, предмет на хармонизирани контролни мерки на Общността (нотифицирано под номер C(2006) 5309) (1)

21

2006

L 314

39

 

 

32006D0778

 

 

 

Решение на Комисията от 14 ноември 2006 година относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекциите на производителните обекти относно определени животни, отглеждани за стопански цели (нотифицирано под номер С(2006) 5384) (1)

23

2006

L 314

48

 

 

32006D0779

 

 

 

Решение на Комисията от 14 ноември 2006 година относно временни мерки за контрол на здравето на животните по отношение на класическата чума по свинете в Румъния (нотифицирано под номер С(2006) 5387) (1)

32

2006

L 320

1

 

 

32006R1662

 

 

 

Регламент (EО) № 1662/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1)

34

2006

L 320

11

 

 

32006R1663

 

 

 

Регламент (EО) № 1663/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (EО) № 854/2004 на Европейския парламент и Съвета относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (1)

44

2006

L 320

13

 

 

32006R1664

 

 

 

Регламент (EО) № 1664/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (EО) № 2074/2005 по отношение на мерки за прилагане за някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на някои мерки за прилагане (1)

46

2006

L 320

46

 

 

32006R1665

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1665/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалните проверки за трихинела (Trichinella) в месото (1)

79

2006

L 320

47

 

 

32006R1666

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1666/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2005 относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1)

80

2006

L 320

53

 

 

32006D0766

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 2006 година за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (нотифицирано под номер C(2006) 5171) (1)

83

2006

L 320

58

 

 

32006D0767

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 2006 година за изменение на решения 2003/804/EО и 2003/858/EО на Комисията по отношение на изискванията за сертификация за живи мекотели и жива риба с аквакултурен произход и продукти от тях, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2006) 5167) (1)

88

2006

L 321

11

 

 

32006R1713

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1713/2006 на Комисията от 20 ноември 2006 година за премахване на предварителното финансиране на възстановявания при износ по отношение на селскостопански продукти

91

2006

L 321

17

 

 

32006R1714

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1714/2006 на Комисията от 20 ноември 2006 година за разпределението за 2006/2007 пазарна година на 5000 тона къси ленени и конопени влакна като гарантирани национални количества между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург

97

2006

L 324

8

 

 

32006D0797

 

 

 

Решение на Комисията от 22 ноември 2006 година относно невключването на амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8-хидроксиквинолин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешителни за продукти за растителна защита, които съдържат тези активни вещества (нотифицирано под номер C(2006) 5535) (1)

98

2006

L 325

6

 

 

32006R1729

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1729/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 година за изменение на приложения I и III към Регламент (EИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход, що се отнася до фирококсиб и триклабендазол (1)

101

2006

L 325

9

 

 

32006R1730

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1730/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 година относно разрешаването на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка (1)

104

2006

L 325

12

 

 

32006R1731

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 година за определяне на специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо

107

2006

L 325

35

 

 

32006D0800

 

 

 

Решение на Комисията от 23 ноември 2006 година за одобряване на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете при диви прасета и относно спешната им ваксинация срещу тази болест в България (нотифицирано под номер С(2006) 5468) (1)

110

2006

L 328

14

 

 

32006L0088

 

 

 

Директива 2006/88/EО на Съвета от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни

113

2006

L 328

57

 

 

32006D0782

 

 

 

Решение на Съвета от 24 октомври 2006 година за изменение на Решение 90/424/ЕИО относно разходи във ветеринарната област

156

2006

L 329

7

 

 

32006R1741

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 година за определяне на условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ

158

2006

L 329

13

 

 

32006R1742

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1742/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 година относно откриването и управлението на тарифни квоти на Общността за вина с произход от Република Албания

164

2006

L 329

16

 

 

32006R1743

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1743/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 година относно постоянното разрешаване на добавка във фуражите (1)

167

2006

L 329

19

 

 

32006R1744

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1744/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 година относно подробни правила за помощ по отношение на копринени буби (кодифицирана версия)

170

2006

L 329

26

 

 

32006D0801

 

 

 

Решение на Комисията от 17 ноември 2006 година за изменение на Решение 2005/432/ЕО за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на месни продукти за консумация от човека и за отмяна на Решения 97/41/ЕО, 97/221/ЕО и 97/222/ЕО (нотифицирано под номер С (2006) 5444) (1)

174

2006

L 329

34

 

 

32006D0802

 

 

 

Решение на Комисията от 23 ноември 2006 година за одобряване на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете при диви свине и относно спешна ваксинация на тези свине срещу тази болест в Румъния (нотифицирано под номер C(2006) 5426) (1)

182

2006

L 329

67

 

 

32006D0805

 

 

 

Решение на Комисията от 24 ноември 2006 година относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави-членки (нотифицирано под номер C(2006) 5538) (1)

186

2006

L 329

74

 

 

32006D0806

 

 

 

Решение на Комисията от 24 ноември 2006 година за признаване по принцип завършеността на досието, представено за подробен преглед с оглед на възможното включване на ортосулфамурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2006) 5539) (1)

193

2006

L 330

9

 

 

32006R1750

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1750/2006 на Комисията от 27 ноември 2006 година относно разрешаването на селенометионин като фуражна добавка (1)

195

2006

L 331

8

 

 

32006R1754

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1754/2006 на Комисията от 28 ноември 2006 година за определяне на подробни правила за отпускането на финансова помощ от Общността за референтни лаборатории на Общността за фуражи и храни и за ветеринарно-медицинския сектор

198

2006

L 332

26

 

 

32006D0858

 

 

 

Решение на Комисията от 28 ноември 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на зони с ограничен достъп във връзка с болестта син език (нотифицирано под номер C(2006) 5607) (1)

209

2006

L 334

1

 

 

32006R1737

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1737/2006 на Комисията от 7 ноември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2152/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно наблюдението на горите в Общността и тяхното взаимодействие с околната среда

215

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top