EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1059

Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

HL L 154., 2003.6.21, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059Hivatalos Lap L 154 , 21/06/2003 o. 0001 - 0041


Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete

(2003. május 26.)

a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A statisztikák felhasználói növekvő összehangolási igényüket fejezik ki annak érdekében, hogy az Európai Unió egész területén összehasonlítható adatokat kapjanak. A belső piac működése érdekében a nemzeti és a közösségi statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai szabványokra van szükség ahhoz, hogy az egységes piac valamennyi szereplőjét el tudják látni összehasonlítható statisztikai adatokkal. Ebben az összefüggésben az osztályozás fontos eszköze az összehasonlítható statisztikák gyűjtésének, összeállításának és terjesztésének.

(2) A regionális statisztikák az európai statisztikai rendszer alapkövei. Azokat számos célra használják fel. Az európai regionális statisztikákat hosszú évek óta a "Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája" (a továbbiakban: NUTS) elnevezésű közös regionális osztályozás alapján gyűjtik, állítják össze és terjesztik. Most helyénvaló ezt a regionális osztályozást jogi keretbe foglalni, és egyértelmű szabályokat bevezetni a fenti osztályozás jövőbeni módosításaihoz. A NUTS-osztályozás nem zárhatja ki egyéb albontások vagy osztályozások meglétét.

(3) Ennek megfelelően Bizottságnak továbbított valamennyi – területi egységekre bontott – tagállami statisztikának adott esetben a NUTS-osztályozást kell használnia.

(4) A fentiek elemzése és terjesztése során a Bizottságnak a területi egységek szerint osztályozott valamennyi statisztikához adott esetben a NUTS-osztályozást kell használnia.

(5) A regionális statisztikákhoz e statisztikák nemzeti és európai szintű céljától függően különböző szintekre van szükség. Helyénvaló, hogy az európai regionális NUTS-osztályozásnak legalább három részletezett hierarchikus szintje legyen. Ha a tagállamok szükségesnek tartják, lehetnek további NUTS-szintjeik is.

(6) A NUTS-osztályozás megfelelő alkalmazásához szükség van a 3. NUTS-szinthez tartozó régiók jelenlegi területi összetételére vonatkozó információkra, és ezért ezeket rendszeresen továbbítani kell a Bizottságnak.

(7) A régiók meghatározásához tárgyilagos ismérvekre van szükség annak érdekében, hogy biztosítsák a pártatlanságot a regionális statisztikák összeállításakor és felhasználásakor.

(8) A regionális statisztikák felhasználóinak a nómenklatúra hosszú távú stabilitására van szükségük. Ezért a NUTS-osztályozást nem szabad túl gyakran módosítani. E rendelet hosszú távon a szabályok nagyobb stabilitását biztosítja.

(9) A regionális statisztikák összehasonlíthatósága megköveteli, hogy a régiók a népesség tekintetében összehasonlítható méretűek legyenek. E cél elérése érdekében a NUTS-osztályozás módosításainak – a népesség mérete tekintetében – homogénebbé kell tenniük a regionális szerkezetet.

(10) Az aktuális politikai, közigazgatási és intézményi helyzetet is tiszteletben kell tartani. A nem közigazgatási egységeknek tükrözniük kell a gazdasági, társadalmi, történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket.

(11) Hivatkozni kell az osztályozás alapjául szolgáló "népesség" meghatározására.

(12) A NUTS-osztályozás a tagállamok gazdasági területére korlátozódik, és nem biztosítja annak a területnek a teljes lefedettségét, amelyre az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozik. Közösségi célokra való alkalmazását így mindig eseti alapon kell megvizsgálni. Minden egyes ország gazdasági területe – ahogyan a 91/450/EGK bizottsági határozat [5] meghatározza – magában foglal olyan régión kívüli területet is, amely a gazdasági területnek egyetlen régióhoz sem kapcsolható részeiből áll (légtér, felségvizek és a kontinentális talapzat, területi enklávék – különösen a nagykövetségek, konzulátusok és katonai támaszpontok –, valamint a kontinentális talapzaton kívül a nemzetközi vizeken található kőolaj-, földgáz- stb. lelőhelyek, amelyeken a térség rezidens gazdasági egységei dolgoznak). A NUTS-osztályozásnak lehetővé kell tennie az ilyen régión kívüli területre vonatkozó statisztikák kialakításának lehetőségét is.

(13) A NUTS-osztályozás módosításai a tagállamokkal folytatott szoros együttműködést követelnek meg.

(14) Mivel a javasolt cselekvés célkitűzését – nevezetesen a regionális statisztikák összehangolását – a tagállamok nem tudják kellőképpen megvalósítani, és ezért azt közösségi szinten jobban meg lehet valósítani, a Közösség – a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően – intézkedéseket fogadhat el. A fenti cikkben megállapított arányosság elvének megfelelően e rendelet nem megy túl a fenti célkitűzés megvalósításához szükséges mértéken.

(15) Az e rendeletben meghatározott NUTS-osztályozás mind ez idáig az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által a nemzeti statisztikai intézetekkel együttműködve létrehozott "Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS)" helyébe lép. Ebből következően a közösségi jogi aktusokban a "Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS)"-ra történő valamennyi hivatkozást az e rendeletben meghatározott NUTS-osztályozásra való hivatkozásként kell érteni.

(16) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet [6] képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási keretét.

(17) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [7] megfelelően kell elfogadni.

(18) A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal [8] létrehozott statisztikai programbizottsággal az említett rendelet 3. cikkének megfelelően konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

(1) E rendelet célja egy közös statisztikai célú területi osztályozás – a továbbiakban: NUTS – kialakítása annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az összehangolt regionális statisztikák Közösségen belüli gyűjtését, összeállítását és terjesztését.

(2) Az I. mellékletben meghatározott NUTS-osztályozás az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által a nemzeti statisztikai intézetekkel együttműködve létrehozott "Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS)" helyébe lép.

2. cikk

Szerkezet

(1) A 91/450/EGK határozat értelmében a NUTS-osztályozás a tagállamok gazdasági területét területi egységekre osztja fel. Minden egyes területi egységhez egyedi kódot és nevet rendel.

(2) A NUTS-osztályozás egy hierarchikus jellegű nómenklatúra. Minden tagállamot 1. NUTS-szintű területi egységekre oszt fel, amelyek mindegyike 2. NUTS-szintű területi egységekre osztódik, ezek pedig 3. NUTS-szintű területi egységekre osztódnak.

(3) Egy adott területi egységet azonban több NUTS-szintre is be lehet sorolni.

(4) Ugyanazon a NUTS-szinten az ugyanabban a tagállamban található két különböző területi egység nem azonosítható ugyanazzal a névvel. Amennyiben a különböző tagállamokban található két területi egységnek ugyanaz a neve, a területi egységek nevét kiegészítik az országazonosító jellel.

(5) Minden egyes tagállamban az adott tagállam határozatával tovább részletezett hierarchikus szintek hozhatók létre, amelyekkel a 3. NUTS-szintet osztják fel. Az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően közleményt nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a részletesebb NUTS-osztályozás európai szintű szabályai létrehozásának helyénvalóságáról.

3. cikk

Osztályozási ismérvek

(1) A tagállamokon belül meglevő közigazgatási egységek képezik a területi egységek meghatározására felhasznált első ismérvet.

E célból a "közigazgatási egység" olyan közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel.

(2) Annak érdekében, hogy megállapítsák a vonatkozó NUTS-szintet, amelybe egy tagállam közigazgatási egységeinek adott osztályát be kell sorolni, a közigazgatási egységek ezen osztálya átlagos méretének a következő népesség-küszöbértékeken belül kell lennie:

Szint | Legalább | Legfeljebb |

NUTS 1 | 3 millió | 7 millió |

NUTS 2 | 800000 | 3 millió |

NUTS 3 | 150000 | 800000 |

Amennyiben egy tagállam teljes népessége egy adott NUTS-szintre vonatkozó alsó küszöbérték alatt van, ezen a szinten az egész tagállam egyetlen NUTS területi egységet alkot.

(3) E rendelet alkalmazásában egy területi egység népessége azokból a személyekből áll, akiknek szokásos lakóhelye a fenti területen található.

(4) A NUTS-osztályozáshoz felhasznált meglévő közigazgatási egységeket a II. melléklet határozza meg. A II. melléklet módosításait a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5) Ha egy adott NUTS-szinthez egy tagállamban – a (2) bekezdésben említett ismérvnek megfelelően – nincs megfelelő méretű közigazgatási egység, e NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos, meglévő kisebb közigazgatási egység összevonásával kell képezni. Az ilyen összevonás olyan vonatkozó ismérveket vesz figyelembe, mint a földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények.

Az így keletkezett összevont egységek a továbbiakban: nem közigazgatási egységek. Valamely tagállam adott NUTS-szintjére besorolt nem közigazgatási egységei méretének a (2) bekezdésben említett népesség-küszöbértékeken belül kell lennie.

A 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően azonban egyes nem közigazgatási egységek – sajátos földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti körülmények miatt – eltérhetnek a fenti küszöbértékektől, különösen a szigeteken és a legkülső régiókban.

4. cikk

A NUTS alkotóelemei

(1) Az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a Bizottság – a tagállamok által továbbítottaknak megfelelően – közzéteszi minden egyes 3. NUTS-szintű területi egység III. mellékletben megállapított kisebb közigazgatási egységekben kifejezett alkotóelemeit.

A III. melléklet módosításait a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A tagállamok minden év első hat hónapján belül, a Bizottság által kért elektronikus formában, továbbítják a Bizottságnak az alkotóelemek előző évre vonatkozó minden olyan változását, amely érintheti a 3. NUTS-szint határait.

5. cikk

A NUTS módosításai

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a) a közigazgatási egységekben bekövetkezett valamennyi változásról, amennyiben az érintheti az I. mellékletben megállapított NUTS-osztályozást, vagy a II. és III. melléklet tartalmát;

b) minden egyéb, nemzeti szintű változásról, amely a 3. cikkben megállapított osztályozási ismérveknek megfelelően érintheti a NUTS-osztályozást.

(2) A 3. NUTS-szintű határoknak a III. mellékletben megállapított kisebb közigazgatási egységek változásai miatt bekövetkező változásai:

a) nem tekinthetők a NUTS módosításainak, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek legfeljebb egy százalékával megegyező népesség átvitelét vonják maguk után;

b) e cikk (3) bekezdésének megfelelően a NUTS módosításainak tekintendők, amennyiben az érintett 3. NUTS-szintű területi egységek népessége több mint egy százalékának átvitelét vonják maguk után.

(3) Egy tagállamnak a 3. cikk (5) bekezdésében említett nem közigazgatási egységeire vonatkozó NUTS akkor módosítható, ha a módosítás az érintett NUTS-szinten a népesség tekintetében csökkenti minden EU területi egység méretének a szórását.

(4) A NUTS-osztályozás módosításait a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően legfeljebb háromévenként a naptári év második felében, a 3. cikkben meghatározott ismérvek alapján fogadják el. Mindazonáltal, ha egy tagállamban a vonatkozó közigazgatási szerkezetet jelentősen átszervezik, a NUTS-osztályozás módosításait háromévesnél kisebb időközönként is el lehet fogadni.

A Bizottságnak az első albekezdésben említett, az adatok Bizottsághoz történő továbbítására vonatkozó végrehajtási intézkedései az elfogadásukat követő második év január 1-jén lépnek hatályba.

(5) Ha a NUTS-osztályozást módosítják, az érintett tagállam a korábban továbbított adatok helyettesítése céljából az új regionális bontás idősorait továbbítja a Bizottsághoz. Az idősorok és azok hosszának jegyzékét a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárásnak megfelelően határozzák meg, figyelembe véve, hogy egyáltalán átadhatók-e. Ezeket az idősorokat a NUTS-osztályozás módosításától számított két éven belül kell megadni.

6. cikk

Igazgatás

A Bizottság meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztosítsák a NUTS-osztályozás következetes igazgatását. Ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják:

a) a NUTS-ra vonatkozó magyarázó megjegyzések elkészítését és frissítését;

b) a NUTS bevezetése során a tagállamok területi egységeinek osztályozásában felmerült problémák vizsgálatát.

7. cikk

Eljárás

(1) A Bizottságot munkájában a 89/382/EGK, Euratom határozat 1. cikkével létrehozott statisztikai programbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartamot három hónapban rögzítik.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

Jelentés

Az e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 180. E, 2001.6.26., 108. o.

[2] HL C 260., 2001.9.17., 57. o.

[3] HL C 107., 2002.5.3., 54. o.

[4] Az Európai Parlament 2001. október 24-i véleménye (HL C 112. E, 2002.5.9., 146. o.), a Tanács 2002. december 9-i közös álláspontja (HL C 32. E, 2003.2.11., 26. o.), valamint az Európai Parlament 2003. április 8-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 240., 1991.8.29., 36. o.

[6] HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A NUTS osztályozás (kód – név)

Kód | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |

BE | | | BELGIQUE-BELGIË |

BE1 | RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | | |

BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |

BE100 | | | Arr.de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad |

BE2 | VLAAMS GEWEST | | |

BE21 | | Prov. Antwerpen | |

BE211 | | | Arr. Antwerpen |

BE212 | | | Arr. Mechelen |

BE213 | | | Arr. Turnhout |

BE22 | | Prov. Limburg (B) | |

BE221 | | | Arr. Hasselt |

BE222 | | | Arr. Maaseik |

BE223 | | | Arr. Tongeren |

BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen | |

BE231 | | | Arr. Aalst |

BE232 | | | Arr. Dendermonde |

BE233 | | | Arr. Eeklo |

BE234 | | | Arr. Gent |

BE235 | | | Arr. Oudenaarde |

BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas |

BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant | |

BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde |

BE242 | | | Arr. Leuven |

BE25 | | Prov. West-Vlaanderen | |

BE251 | | | Arr. Brugge |

BE252 | | | Arr. Diksmuide |

BE253 | | | Arr. Ieper |

BE254 | | | Arr. Kortrijk |

BE255 | | | Arr. Oostende |

BE256 | | | Arr. Roeselare |

BE257 | | | Arr. Tielt |

BE258 | | | Arr. Veurne |

BE3 | RÉGION WALLONNE | | |

BE31 | | Prov. Brabant wallon | |

BE310 | | | Arr. Nivelles |

BE32 | | Prov. Hainaut | |

BE321 | | | Arr. Ath |

BE322 | | | Arr. Charleroi |

BE323 | | | Arr. Mons |

BE324 | | | Arr. Mouscron |

BE325 | | | Arr. Soignies |

BE326 | | | Arr. Thuin |

BE327 | | | Arr. Tournai |

BE33 | | Prov. Liège | |

BE331 | | | Arr. Huy |

BE332 | | | Arr. Liège |

BE333 | | | Arr. Verviers |

BE334 | | | Arr. Waremme |

BE34 | | Prov. Luxembourg (B) | |

BE341 | | | Arr. Arlon |

BE342 | | | Arr. Bastogne |

BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne |

BE344 | | | Arr. Neufchâteau |

BE345 | | | Arr. Virton |

BE35 | | Prov. Namur | |

BE351 | | | Arr. Dinant |

BE352 | | | Arr. Namur |

BE353 | | | Arr. Philippeville |

BEZ | EXTRA-REGIO | | |

BEZZ | | Extra-Regio | |

BEZZZ | | | Extra-Regio |

DK | | | DANMARK |

DK0 | DANMARK | | |

DK00 | | Danmark | |

DK001 | | | Københavns og Frederiksberg Kommuner |

DK002 | | | Københavns Amt |

DK003 | | | Frederiksborg Amt |

DK004 | | | Roskilde Amt |

DK005 | | | Vestsjællands Amt |

DK006 | | | Storstrøms Amt |

DK007 | | | Bornholms Amt |

DK008 | | | Fyns Amt |

DK009 | | | Sønderjyllands Amt |

DK00A | | | Ribe Amt |

DK00B | | | Vejle Amt |

DK00C | | | Ringkøbing Amt |

DK00D | | | Århus Amt |

DK00E | | | Viborg Amt |

DK00F | | | Nordjyllands Amt |

DKZ | EXTRA-REGIO | | |

DKZZ | | Extra-Regio | |

DKZZZ | | | Extra-Regio |

DE | | | DEUTSCHLAND |

DE1 | BADEN-WÜRTTEMBERG | | |

DE11 | | Stuttgart | |

DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis |

DE112 | | | Böblingen |

DE113 | | | Esslingen |

DE114 | | | Göppingen |

DE115 | | | Ludwigsburg |

DE116 | | | Rems-Murr-Kreis |

DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis |

DE118 | | | Heilbronn, Landkreis |

DE119 | | | Hohenlohekreis |

DE11A | | | Schwäbisch Hall |

DE11B | | | Main-Tauber-Kreis |

DE11C | | | Heidenheim |

DE11D | | | Ostalbkreis |

DE12 | | Karlsruhe | |

DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis |

DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis |

DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis |

DE124 | | | Rastatt |

DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis |

DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis |

DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis |

DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis |

DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis |

DE12A | | | Calw |

DE12B | | | Enzkreis |

DE12C | | | Freudenstadt |

DE13 | | Freiburg | |

DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis |

DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald |

DE133 | | | Emmendingen |

DE134 | | | Ortenaukreis |

DE135 | | | Rottweil |

DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis |

DE137 | | | Tuttlingen |

DE138 | | | Konstanz |

DE139 | | | Lörrach |

DE13A | | | Waldshut |

DE14 | | Tübingen | |

DE141 | | | Reutlingen |

DE142 | | | Tübingen, Landkreis |

DE143 | | | Zollernalbkreis |

DE144 | | | Ulm, Stadtkreis |

DE145 | | | Alb-Donau-Kreis |

DE146 | | | Biberach |

DE147 | | | Bodenseekreis |

DE148 | | | Ravensburg |

DE149 | | | Sigmaringen |

DE2 | BAYERN | | |

DE21 | | Oberbayern | |

DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt |

DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt |

DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt |

DE214 | | | Altötting |

DE215 | | | Berchtesgadener Land |

DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen |

DE217 | | | Dachau |

DE218 | | | Ebersberg |

DE219 | | | Eichstätt |

DE21A | | | Erding |

DE21B | | | Freising |

DE21C | | | Fürstenfeldbruck |

DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen |

DE21E | | | Landsberg a. Lech |

DE21F | | | Miesbach |

DE21G | | | Mühldorf a. Inn |

DE21H | | | München, Landkreis |

DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen |

DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm |

DE21K | | | Rosenheim, Landkreis |

DE21L | | | Starnberg |

DE21M | | | Traunstein |

DE21N | | | Weilheim-Schongau |

DE22 | | Niederbayern | |

DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt |

DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt |

DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt |

DE224 | | | Deggendorf |

DE225 | | | Freyung-Grafenau |

DE226 | | | Kelheim |

DE227 | | | Landshut, Landkreis |

DE228 | | | Passau, Landkreis |

DE229 | | | Regen |

DE22A | | | Rottal-Inn |

DE22B | | | Straubing-Bogen |

DE22C | | | Dingolfing-Landau |

DE23 | | Oberpfalz | |

DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt |

DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt |

DE233 | | | Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt |

DE234 | | | Amberg-Sulzbach |

DE235 | | | Cham |

DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf. |

DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab |

DE238 | | | Regensburg, Landkreis |

DE239 | | | Schwandorf |

DE23A | | | Tirschenreuth |

DE24 | | Oberfranken | |

DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt |

DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt |

DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt |

DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt |

DE245 | | | Bamberg, Landkreis |

DE246 | | | Bayreuth, Landkreis |

DE247 | | | Coburg, Landkreis |

DE248 | | | Forchheim |

DE249 | | | Hof, Landkreis |

DE24A | | | Kronach |

DE24B | | | Kulmbach |

DE24C | | | Lichtenfels |

DE24D | | | Wunsiedel i. Fichtelgebirge |

DE25 | | Mittelfranken | |

DE251 | | | Ansbach, Kreisfreie Stadt |

DE252 | | | Erlangen, Kreisfreie Stadt |

DE253 | | | Fürth, Kreisfreie Stadt |

DE254 | | | Nürnberg, Kreisfreie Stadt |

DE255 | | | Schwabach, Kreisfreie Stadt |

DE256 | | | Ansbach, Landkreis |

DE257 | | | Erlangen-Höchstadt |

DE258 | | | Fürth, Landkreis |

DE259 | | | Nürnberger Land |

DE25A | | | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |

DE25B | | | Roth |

DE25C | | | Weißenburg-Gunzenhausen |

DE26 | | Unterfranken | |

DE261 | | | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt |

DE262 | | | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt |

DE263 | | | Würzburg, Kreisfreie Stadt |

DE264 | | | Aschaffenburg, Landkreis |

DE265 | | | Bad Kissingen |

DE266 | | | Rhön-Grabfeld |

DE267 | | | Haßberge |

DE268 | | | Kitzingen |

DE269 | | | Miltenberg |

DE26A | | | Main-Spessart |

DE26B | | | Schweinfurt, Landkreis |

DE26C | | | Würzburg, Landkreis |

DE27 | | Schwaben | |

DE271 | | | Augsburg, Kreisfreie Stadt |

DE272 | | | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt |

DE273 | | | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt |

DE274 | | | Memmingen, Kreisfreie Stadt |

DE275 | | | Aichach-Friedberg |

DE276 | | | Augsburg, Landkreis |

DE277 | | | Dillingen a. d. Donau |

DE278 | | | Günzburg |

DE279 | | | Neu-Ulm |

DE27A | | | Lindau (Bodensee) |

DE27B | | | Ostallgäu |

DE27C | | | Unterallgäu |

DE27D | | | Donau-Ries |

DE27E | | | Oberallgäu |

DE3 | BERLIN | | |

DE30 | | Berlin | |

DE300 | | | Berlin |

DE4 | BRANDENBURG | | |

DE41 | | Brandenburg – Nordost | |

DE411 | | | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt |

DE412 | | | Barnim |

DE413 | | | Märkisch-Oderland |

DE414 | | | Oberhavel |

DE415 | | | Oder-Spree |

DE416 | | | Ostprignitz-Ruppin |

DE417 | | | Prignitz |

DE418 | | | Uckermark |

DE42 | | Brandenburg – Südwest | |

DE421 | | | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt |

DE422 | | | Cottbus, Kreisfreie Stadt |

DE423 | | | Potsdam, Kreisfreie Stadt |

DE424 | | | Dahme-Spreewald |

DE425 | | | Elbe-Elster |

DE426 | | | Havelland |

DE427 | | | Oberspreewald-Lausitz |

DE428 | | | Potsdam-Mittelmark |

DE429 | | | Spree-Neiße |

DE42A | | | Teltow-Fläming |

DE5 | BREMEN | | |

DE50 | | Bremen | |

DE501 | | | Bremen, Kreisfreie Stadt |

DE502 | | | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt |

DE6 | HAMBURG | | |

DE60 | | Hamburg | |

DE600 | | | Hamburg |

DE7 | HESSEN | | |

DE71 | | Darmstadt | |

DE711 | | | Darmstadt, Kreisfreie Stadt |

DE712 | | | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt |

DE713 | | | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt |

DE714 | | | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt |

DE715 | | | Bergstraße |

DE716 | | | Darmstadt-Dieburg |

DE717 | | | Groß-Gerau |

DE718 | | | Hochtaunuskreis |

DE719 | | | Main-Kinzig-Kreis |

DE71A | | | Main-Taunus-Kreis |

DE71B | | | Odenwaldkreis |

DE71C | | | Offenbach, Landkreis |

DE71D | | | Rheingau-Taunus-Kreis |

DE71E | | | Wetteraukreis |

DE72 | | Gießen | |

DE721 | | | Gießen, Landkreis |

DE722 | | | Lahn-Dill-Kreis |

DE723 | | | Limburg-Weilburg |

DE724 | | | Marburg-Biedenkopf |

DE725 | | | Vogelsbergkreis |

DE73 | | Kassel | |

DE731 | | | Kassel, Kreisfreie Stadt |

DE732 | | | Fulda |

DE733 | | | Hersfeld-Rotenburg |

DE734 | | | Kassel, Landkreis |

DE735 | | | Schwalm-Eder-Kreis |

DE736 | | | Waldeck-Frankenberg |

DE737 | | | Werra-Meißner-Kreis |

DE8 | MECKLENBURG-VORPOMMERN | | |

DE80 | | Mecklenburg-Vorpommern | |

DE801 | | | Greifswald, Kreisfreie Stadt |

DE802 | | | Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt |

DE803 | | | Rostock, Kreisfreie Stadt |

DE804 | | | Schwerin, Kreisfreie Stadt |

DE805 | | | Stralsund, Kreisfreie Stadt |

DE806 | | | Wismar, Kreisfreie Stadt |

DE807 | | | Bad Doberan |

DE808 | | | Demmin |

DE809 | | | Güstrow |

DE80A | | | Ludwigslust |

DE80B | | | Mecklenburg-Strelitz |

DE80C | | | Müritz |

DE80D | | | Nordvorpommern |

DE80E | | | Nordwestmecklenburg |

DE80F | | | Ostvorpommern |

DE80G | | | Parchim |

DE80H | | | Rügen |

DE80I | | | Uecker-Randow |

DE9 | NIEDERSACHSEN | | |

DE91 | | Braunschweig | |

DE911 | | | Braunschweig, Kreisfreie Stadt |

DE912 | | | Salzgitter, Kreisfreie Stadt |

DE913 | | | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt |

DE914 | | | Gifhorn |

DE915 | | | Göttingen |

DE916 | | | Goslar |

DE917 | | | Helmstedt |

DE918 | | | Northeim |

DE919 | | | Osterode am Harz |

DE91A | | | Peine |

DE91B | | | Wolfenbüttel |

DE92 | | Hannover | |

DE922 | | | Diepholz |

DE923 | | | Hameln-Pyrmont |

DE925 | | | Hildesheim |

DE926 | | | Holzminden |

DE927 | | | Nienburg (Weser) |

DE928 | | | Schaumburg |

DE929 | | | Region Hannover |

DE93 | | Lüneburg | |

DE931 | | | Celle |

DE932 | | | Cuxhaven |

DE933 | | | Harburg |

DE934 | | | Lüchow-Dannenberg |

DE935 | | | Lüneburg, Landkreis |

DE936 | | | Osterholz |

DE937 | | | Rotenburg (Wümme) |

DE938 | | | Soltau-Fallingbostel |

DE939 | | | Stade |

DE93A | | | Uelzen |

DE93B | | | Verden |

DE94 | | Weser-Ems | |

DE941 | | | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt |

DE942 | | | Emden, Kreisfreie Stadt |

DE943 | | | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt |

DE944 | | | Osnabrück, Kreisfreie Stadt |

DE945 | | | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt |

DE946 | | | Ammerland |

DE947 | | | Aurich |

DE948 | | | Cloppenburg |

DE949 | | | Emsland |

DE94A | | | Friesland |

DE94B | | | Grafschaft Bentheim |

DE94C | | | Leer |

DE94D | | | Oldenburg, Landkreis |

DE94E | | | Osnabrück, Landkreis |

DE94F | | | Vechta |

DE94G | | | Wesermarsch |

DE94H | | | Wittmund |

DEA | NORDRHEIN-WESTFALEN | | |

DEA1 | | Düsseldorf | |

DEA11 | | | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt |

DEA12 | | | Duisburg, Kreisfreie Stadt |

DEA13 | | | Essen, Kreisfreie Stadt |

DEA14 | | | Krefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA15 | | | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt |

DEA16 | | | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt |

DEA17 | | | Oberhausen, Kreisfreie Stadt |

DEA18 | | | Remscheid, Kreisfreie Stadt |

DEA19 | | | Solingen, Kreisfreie Stadt |

DEA1A | | | Wuppertal, Kreisfreie Stadt |

DEA1B | | | Kleve |

DEA1C | | | Mettmann |

DEA1D | | | Neuss |

DEA1E | | | Viersen |

DEA1F | | | Wesel |

DEA2 | | Köln | |

DEA21 | | | Aachen, Kreisfreie Stadt |

DEA22 | | | Bonn, Kreisfreie Stadt |

DEA23 | | | Köln, Kreisfreie Stadt |

DEA24 | | | Leverkusen, Kreisfreie Stadt |

DEA25 | | | Aachen, Kreis |

DEA26 | | | Düren |

DEA27 | | | Erftkreis |

DEA28 | | | Euskirchen |

DEA29 | | | Heinsberg |

DEA2A | | | Oberbergischer Kreis |

DEA2B | | | Rheinisch-Bergischer Kreis |

DEA2C | | | Rhein-Sieg-Kreis |

DEA3 | | Münster | |

DEA31 | | | Bottrop, Kreisfreie Stadt |

DEA32 | | | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt |

DEA33 | | | Münster, Kreisfreie Stadt |

DEA34 | | | Borken |

DEA35 | | | Coesfeld |

DEA36 | | | Recklinghausen |

DEA37 | | | Steinfurt |

DEA38 | | | Warendorf |

DEA4 | | Detmold | |

DEA41 | | | Bielefeld, Kreisfreie Stadt |

DEA42 | | | Gütersloh |

DEA43 | | | Herford |

DEA44 | | | Höxter |

DEA45 | | | Lippe |

DEA46 | | | Minden-Lübbecke |

DEA47 | | | Paderborn |

DEA5 | | Arnsberg | |

DEA51 | | | Bochum, Kreisfreie Stadt |

DEA52 | | | Dortmund, Kreisfreie Stadt |

DEA53 | | | Hagen, Kreisfreie Stadt |

DEA54 | | | Hamm, Kreisfreie Stadt |

DEA55 | | | Herne, Kreisfreie Stadt |

DEA56 | | | Ennepe-Ruhr-Kreis |

DEA57 | | | Hochsauerlandkreis |

DEA58 | | | Märkischer Kreis |

DEA59 | | | Olpe |

DEA5A | | | Siegen-Wittgenstein |

DEA5B | | | Soest |

DEA5C | | | Unna |

DEB | RHEINLAND-PFALZ | | |

DEB1 | | Koblenz | |

DEB11 | | | Koblenz, Kreisfreie Stadt |

DEB12 | | | Ahrweiler |

DEB13 | | | Altenkirchen (Westerwald) |

DEB14 | | | Bad Kreuznach |

DEB15 | | | Birkenfeld |

DEB16 | | | Cochem-Zell |

DEB17 | | | Mayen-Koblenz |

DEB18 | | | Neuwied |

DEB19 | | | Rhein-Hunsrück-Kreis |

DEB1A | | | Rhein-Lahn-Kreis |

DEB1B | | | Westerwaldkreis |

DEB2 | | Trier | |

DEB21 | | | Trier, Kreisfreie Stadt |

DEB22 | | | Bernkastel-Wittlich |

DEB23 | | | Bitburg-Prüm |

DEB24 | | | Daun |

DEB25 | | | Trier-Saarburg |

DEB3 | | Rheinhessen-Pfalz | |

DEB31 | | | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt |

DEB32 | | | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt |

DEB33 | | | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt |

DEB34 | | | Ludwigshafen am Rhein, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB35 | | | Mainz, Kreisfreie Stadt |

DEB36 | | | Neustadt an der Weinstraße, |

| | | Kreisfreie Stadt |

DEB37 | | | Pirmasens, Kreisfreie Stadt |

DEB38 | | | Speyer, Kreisfreie Stadt |

DEB39 | | | Worms, Kreisfreie Stadt |

DEB3A | | | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt |

DEB3B | | | Alzey-Worms |

DEB3C | | | Bad Dürkheim |

DEB3D | | | Donnersbergkreis |

DEB3E | | | Germersheim |

DEB3F | | | Kaiserslautern, Landkreis |

DEB3G | | | Kusel |

DEB3H | | | Südliche Weinstraße |

DEB3I | | | Ludwigshafen, Landkreis |

DEB3J | | | Mainz-Bingen |

DEB3K | | | Südwestpfalz |

DEC | SAARLAND | | |

DEC0 | | Saarland | |

DEC01 | | | Stadtverband Saarbrücken |

DEC02 | | | Merzig-Wadern |

DEC03 | | | Neunkirchen |

DEC04 | | | Saarlouis |

DEC05 | | | Saarpfalz-Kreis |

DEC06 | | | St. Wendel |

DED | SACHSEN | | |

DED1 | | Chemnitz | |

DED11 | | | Chemnitz, Kreisfreie Stadt |

DED12 | | | Plauen, Kreisfreie Stadt |

DED13 | | | Zwickau, Kreisfreie Stadt |

DED14 | | | Annaberg |

DED15 | | | Chemnitzer Land |

DED16 | | | Freiberg |

DED17 | | | Vogtlandkreis |

DED18 | | | Mittlerer Erzgebirgskreis |

DED19 | | | Mittweida |

DED1A | | | Stollberg |

DED1B | | | Aue-Schwarzenberg |

DED1C | | | Zwickauer Land |

DED2 | | Dresden | |

DED21 | | | Dresden, Kreisfreie Stadt |

DED22 | | | Görlitz, Kreisfreie Stadt |

DED23 | | | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt |

DED24 | | | Bautzen |

DED25 | | | Meißen |

DED26 | | | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |

DED27 | | | Riesa-Großenhain |

DED29 | | | Sächsische Schweiz |

DED28 | | | Löbau-Zittau |

DED2A | | | Weißeritzkreis |

DED2B | | | Kamenz |

DED3 | | Leipzig | |

DED31 | | | Leipzig, Kreisfreie Stadt |

DED32 | | | Delitzsch |

DED33 | | | Döbeln |

DED34 | | | Leipziger Land |

DED35 | | | Muldentalkreis |

DED36 | | | Torgau-Oschatz |

DEE | SACHSEN-ANHALT | | |

DEE1 | | Dessau | |

DEE11 | | | Dessau, Kreisfreie Stadt |

DEE12 | | | Anhalt-Zerbst |

DEE13 | | | Bernburg |

DEE14 | | | Bitterfeld |

DEE15 | | | Köthen |

DEE16 | | | Wittenberg |

DEE2 | | Halle | |

DEE21 | | | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt |

DEE22 | | | Burgenlandkreis |

DEE23 | | | Mansfelder Land |

DEE24 | | | Merseburg-Querfurt |

DEE25 | | | Saalkreis |

DEE26 | | | Sangerhausen |

DEE27 | | | Weißenfels |

DEE3 | | Magdeburg | |

DEE31 | | | Magdeburg, Kreisfreie Stadt |

DEE32 | | | Aschersleben-Staßfurt |

DEE33 | | | Bördekreis |

DEE34 | | | Halberstadt |

DEE35 | | | Jerichower Land |

DEE36 | | | Ohrekreis |

DEE37 | | | Stendal |

DEE38 | | | Quedlinburg |

DEE39 | | | Schönebeck |

DEE3A | | | Wernigerode |

DEE3B | | | Altmarkkreis Salzwedel |

DEF | SCHLESWIG-HOLSTEIN | | |

DEF0 | | Schleswig-Holstein | |

DEF01 | | | Flensburg, Kreisfreie Stadt |

DEF02 | | | Kiel, Kreisfreie Stadt |

DEF03 | | | Lübeck, Kreisfreie Stadt |

DEF04 | | | Neumünster, Kreisfreie Stadt |

DEF05 | | | Dithmarschen |

DEF06 | | | Herzogtum Lauenburg |

DEF07 | | | Nordfriesland |

DEF08 | | | Ostholstein |

DEF09 | | | Pinneberg |

DEF0A | | | Plön |

DEF0B | | | Rendsburg-Eckernförde |

DEF0C | | | Schleswig-Flensburg |

DEF0D | | | Segeberg |

DEF0E | | | Steinburg |

DEF0F | | | Stormarn |

DEG | THÜRINGEN | | |

DEG0 | | Thüringen | |

DEG01 | | | Erfurt, Kreisfreie Stadt |

DEG02 | | | Gera, Kreisfreie Stadt |

DEG03 | | | Jena, Kreisfreie Stadt |

DEG04 | | | Suhl, Kreisfreie Stadt |

DEG05 | | | Weimar, Kreisfreie Stadt |

DEG06 | | | Eichsfeld |

DEG07 | | | Nordhausen |

DEG09 | | | Unstrut-Hainich-Kreis |

DEG0A | | | Kyffhäuserkreis |

DEG0B | | | Schmalkalden-Meiningen |

DEG0C | | | Gotha |

DEG0D | | | Sömmerda |

DEG0E | | | Hildburghausen |

DEG0F | | | Ilm-Kreis |

DEG0G | | | Weimarer Land |

DEG0H | | | Sonneberg |

DEG0I | | | Saalfeld-Rudolstadt |

DEG0J | | | Saale-Holzland-Kreis |

DEG0K | | | Saale-Orla-Kreis |

DEG0L | | | Greiz |

DEG0M | | | Altenburger Land |

DEG0N | | | Eisenach, Kreisfreie Stadt |

DEG0P | | | Wartburgkreis |

DEZ | EXTRA-REGIO | | |

DEZZ | | Extra-Regio | |

DEZZZ | | | Extra-Regio |

GR | | | ΕΛΛΑΔΑ |

GR1 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR11 | | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη | |

GR111 | | | Έβρος |

GR112 | | | Ξάνθη |

GR113 | | | Ροδόπη |

GR114 | | | Δράμα |

GR115 | | | Καβάλα |

GR12 | | Κεντρική Μακεδονία | |

GR121 | | | Ημαθία |

GR122 | | | Θεσσαλονίκη |

GR123 | | | Κιλκίς |

GR124 | | | Πέλλα |

GR125 | | | Πιερία |

GR126 | | | Σέρρες |

GR127 | | | Χαλκιδική |

GR13 | | Δυτική Μακεδονία | |

GR131 | | | Γρεβενά |

GR132 | | | Καστοριά |

GR133 | | | Κοζάνη |

GR134 | | | Φλώρινα |

GR14 | | Θεσσαλία | |

GR141 | | | Καρδίτσα |

GR142 | | | Λάρισα |

GR143 | | | Μαγνησία |

GR144 | | | Τρίκαλα |

GR2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | |

GR21 | | Ήπειρος | |

GR211 | | | Άρτα |

GR212 | | | Θεσπρωτία |

GR213 | | | Ιωάννινα |

GR214 | | | Πρέβεζα |

GR22 | | Ιόνια Νησιά | |

GR221 | | | Ζάκυνθος |

GR222 | | | Κέρκυρα |

GR223 | | | Κεφαλληνία |

GR224 | | | Λευκάδα |

GR23 | | Δυτική Ελλάδα | |

GR231 | | | Αιτωλοακαρνανία |

GR232 | | | Αχαΐα |

GR233 | | | Ηλεία |

GR24 | | Στερεά Ελλάδα | |

GR241 | | | Βοιωτία |

GR242 | | | Εύβοια |

GR243 | | | Ευρυτανία |

GR244 | | | Φθιώτιδα |

GR245 | | | Φωκίδα |

GR25 | | Πελοπόννησος | |

GR251 | | | Αργολίδα |

GR252 | | | Αρκαδία |

GR253 | | | Κορινθία |

GR254 | | | Λακωνία |

GR255 | | | Μεσσηνία |

GR3 | ATTIKΗ | | |

GR30 | | Aττική | |

GR300 | | | Aττική |

GR4 | NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ | | |

GR41 | | Βόρειο Αιγαίο | |

GR411 | | | Λέσβος |

GR412 | | | Σάμος |

GR413 | | | Χίος |

GR42 | | Νότιο Αιγαίο | |

GR421 | | | Δωδεκάνησος |

GR422 | | | Κυκλάδες |

GR43 | | Κρήτη | |

GR431 | | | Ηράκλειο |

GR432 | | | Λασίθι |

GR433 | | | Ρεθύμνη |

GR434 | | | Χανιά |

GRZ | EXTRA-REGIO | | |

GRZZ | | Extra-Regio | |

GRZZZ | | | Extra-Regio |

ES | | | ESPAÑA |

ES1 | NOROESTE | | |

ES11 | | Galicia | |

ES111 | | | A Coruña |

ES112 | | | Lugo |

ES113 | | | Ourense |

ES114 | | | Pontevedra |

ES12 | | Principado de Asturias | |

ES120 | | | Asturias |

ES13 | | Cantabria | |

ES130 | | | Cantabria |

ES2 | NORESTE | | |

ES21 | | País Vasco | |

ES211 | | | Álava |

ES212 | | | Guipúzcoa |

ES213 | | | Vizcaya |

ES22 | | Comunidad Foral de Navarra | |

ES220 | | | Navarra |

ES23 | | La Rioja | |

ES230 | | | La Rioja |

ES24 | | Aragón | |

ES241 | | | Huesca |

ES242 | | | Teruel |

ES243 | | | Zaragoza |

ES3 | COMUNIDAD DE MADRID | | |

ES30 | | Comunidad de Madrid | |

ES300 | | | Madrid |

ES4 | CENTRO (E) | | |

ES41 | | Castilla y León | |

ES411 | | | Ávila |

ES412 | | | Burgos |

ES413 | | | León |

ES414 | | | Palencia |

ES415 | | | Salamanca |

ES416 | | | Segovia |

ES417 | | | Soria |

ES418 | | | Valladolid |

ES419 | | | Zamora |

ES42 | | Castilla-La Mancha | |

ES421 | | | Albacete |

ES422 | | | Ciudad Real |

ES423 | | | Cuenca |

ES424 | | | Guadalajara |

ES425 | | | Toledo |

ES43 | | Extremadura | |

ES431 | | | Badajoz |

ES432 | | | Cáceres |

ES5 | ESTE | | |

ES51 | | Cataluña | |

ES511 | | | Barcelona |

ES512 | | | Girona |

ES513 | | | Lleida |

ES514 | | | Tarragona |

ES52 | | Comunidad Valenciana | |

ES521 | | | Alicante/Alacant |

ES522 | | | Castellón/Castelló |

ES523 | | | Valencia/València |

ES53 | | Illes Balears | |

ES530 | | | Illes Balears |

ES6 | SUR | | |

ES61 | | Andalucía | |

ES611 | | | Almería |

ES612 | | | Cádiz |

ES613 | | | Córdoba |

ES614 | | | Granada |

ES615 | | | Huelva |

ES616 | | | Jaén |

ES617 | | | Málaga |

ES618 | | | Sevilla |

ES62 | | Región de Murcia | |

ES620 | | | Murcia |

ES63 | | Ciudad Autónoma de Ceuta | |

ES630 | | | Ceuta |

ES64 | | Ciudad Autónoma de Melilla | |

ES640 | | | Melilla |

ES7 | CANARIAS | | |

ES70 | | Canarias | |

ES701 | | | Las Palmas |

ES702 | | | Santa Cruz de Tenerife |

ESZ | EXTRA-REGIO | | |

ESZZ | | Extra-Regio | |

ESZZZ | | | Extra-Regio |

FR | | | FRANCE |

FR1 | ÎLE-DE-FRANCE | | |

FR10 | | Île-de-France | |

FR101 | | | Paris |

FR102 | | | Seine-et-Marne |

FR103 | | | Yvelines |

FR104 | | | Essonne |

FR105 | | | Hauts-de-Seine |

FR106 | | | Seine-Saint-Denis |

FR107 | | | Val-de-Marne |

FR108 | | | Val-d'Oise |

FR2 | BASSIN PARISIEN | | |

FR21 | | Champagne-Ardenne | |

FR211 | | | Ardennes |

FR212 | | | Aube |

FR213 | | | Marne |

FR214 | | | Haute-Marne |

FR22 | | Picardie | |

FR221 | | | Aisne |

FR222 | | | Oise |

FR223 | | | Somme |

FR23 | | Haute-Normandie | |

FR231 | | | Eure |

FR232 | | | Seine-Maritime |

FR24 | | Centre | |

FR241 | | | Cher |

FR242 | | | Eure-et-Loir |

FR243 | | | Indre |

FR244 | | | Indre-et-Loire |

FR245 | | | Loir-et-Cher |

FR246 | | | Loiret |

FR25 | | Basse-Normandie | |

FR251 | | | Calvados |

FR252 | | | Manche |

FR253 | | | Orne |

FR26 | | Bourgogne | |

FR261 | | | Côte-d'Or |

FR262 | | | Nièvre |

FR263 | | | Saône-et-Loire |

FR264 | | | Yonne |

FR3 | NORD–PAS-DE-CALAIS | | |

FR30 | | Nord–Pas-de-Calais | |

FR301 | | | Nord |

FR302 | | | Pas-de-Calais |

FR4 | EST | | |

FR41 | | Lorraine | |

FR413 | | | Moselle |

FR411 | | | Meurthe-et-Moselle |

FR412 | | | Meuse |

FR414 | | | Vosges |

FR42 | | Alsace | |

FR421 | | | Bas-Rhin |

FR422 | | | Haut-Rhin |

FR43 | | Franche-Comté | |

FR431 | | | Doubs |

FR432 | | | Jura |

FR433 | | | Haute-Saône |

FR434 | | | Territoire de Belfort |

FR5 | OUEST | | |

FR51 | | Pays-de-la-Loire | |

FR511 | | | Loire-Atlantique |

FR512 | | | Maine-et-Loire |

FR513 | | | Mayenne |

FR514 | | | Sarthe |

FR515 | | | Vendée |

FR52 | | Bretagne | |

FR521 | | | Côtes-d'Armor |

FR522 | | | Finistère |

FR523 | | | Ille-et-Vilaine |

FR524 | | | Morbihan |

FR53 | | Poitou-Charentes | |

FR531 | | | Charente |

FR532 | | | Charente-Maritime |

FR533 | | | Deux-Sèvres |

FR534 | | | Vienne |

FR6 | SUD-OUEST | | |

FR61 | | Aquitaine | |

FR611 | | | Dordogne |

FR612 | | | Gironde |

FR613 | | | Landes |

FR614 | | | Lot-et-Garonne |

FR615 | | | Pyrénées-Atlantiques |

FR62 | | Midi-Pyrénées | |

FR621 | | | Ariège |

FR622 | | | Aveyron |

FR623 | | | Haute-Garonne |

FR624 | | | Gers |

FR625 | | | Lot |

FR626 | | | Hautes-Pyrénées |

FR627 | | | Tarn |

FR628 | | | Tarn-et-Garonne |

FR63 | | Limousin | |

FR631 | | | Corrèze |

FR632 | | | Creuse |

FR633 | | | Haute-Vienne |

FR7 | CENTRE-EST | | |

FR71 | | Rhône-Alpes | |

FR711 | | | Ain |

FR712 | | | Ardèche |

FR713 | | | Drôme |

FR714 | | | Isère |

FR715 | | | Loire |

FR716 | | | Rhône |

FR717 | | | Savoie |

FR718 | | | Haute-Savoie |

FR72 | | Auvergne | |

FR721 | | | Allier |

FR722 | | | Cantal |

FR723 | | | Haute-Loire |

FR724 | | | Puy-de-Dôme |

FR8 | MÉDITERRANÉE | | |

FR81 | | Languedoc-Roussillon | |

FR811 | | | Aude |

FR812 | | | Gard |

FR813 | | | Hérault |

FR814 | | | Lozère |

FR815 | | | Pyrénées-Orientales |

FR82 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |

FR821 | | | Alpes-de-Haute-Provence |

FR822 | | | Hautes-Alpes |

FR823 | | | Alpes-Maritimes |

FR824 | | | Bouches-du-Rhône |

FR825 | | | Var |

FR826 | | | Vaucluse |

FR83 | | Corse | |

FR831 | | | Corse-du-Sud |

FR832 | | | Haute-Corse |

FR9 | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER | | |

FR91 | | Guadeloupe | |

FR910 | | | Guadeloupe |

FR92 | | Martinique | |

FR920 | | | Martinique |

FR93 | | Guyane | |

FR930 | | | Guyane |

FR94 | | Réunion | |

FR940 | | | Réunion |

FRZ | EXTRA-REGIO | | |

FRZZ | | Extra-Regio | |

FRZZZ | | | Extra-Regio |

IE | | | IRELAND |

IE0 | IRELAND | | |

IE01 | | Border, midland and western | |

IE011 | | | Border |

IE012 | | | Midland |

IE013 | | | West |

IE02 | | Southern and eastern | |

IE021 | | | Dublin |

IE022 | | | Mid-east |

IE023 | | | Mid-west |

IE024 | | | South-east (IRL) |

IE025 | | | South-west (IRL) |

IEZ | EXTRA-REGIO | | |

IEZZ | | Extra-regio | |

IEZZZ | | | Extra-regio |

IT | | | ITALIA |

ITC | NORD-OVEST | | |

ITC1 | | Piemonte | |

ITC11 | | | Torino |

ITC12 | | | Vercelli |

ITC13 | | | Biella |

ITC14 | | | Verbano-Cusio-Ossola |

ITC15 | | | Novara |

ITC16 | | | Cuneo |

ITC17 | | | Asti |

ITC18 | | | Alessandria |

ITC2 | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | |

ITC20 | | | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |

ITC3 | | Liguria | |

ITC31 | | | Imperia |

ITC32 | | | Savona |

ITC33 | | | Genova |

ITC34 | | | La Spezia |

ITC4 | | Lombardia | |

ITC41 | | | Varese |

ITC42 | | | Como |

ITC43 | | | Lecco |

ITC44 | | | Sondrio |

ITC45 | | | Milano |

ITC46 | | | Bergamo |

ITC47 | | | Brescia |

ITC48 | | | Pavia |

ITC49 | | | Lodi |

ITC4A | | | Cremona |

ITC4B | | | Mantova |

ITD | NORD-EST | | |

ITD1 | | Provincia autonoma Bolzano/Bozen | |

ITD10 | | | Bolzano-Bozen |

ITD2 | | Provincia autonoma Trento | |

ITD20 | | | Trento |

ITD3 | | Veneto | |

ITD31 | | | Verona |

ITD32 | | | Vicenza |

ITD33 | | | Belluno |

ITD34 | | | Treviso |

ITD35 | | | Venezia |

ITD36 | | | Padova |

ITD37 | | | Rovigo |

ITD4 | | Friuli-Venezia Giulia | |

ITD41 | | | Pordenone |

ITD42 | | | Udine |

ITD43 | | | Gorizia |

ITD44 | | | Trieste |

ITD5 | | Emilia-Romagna | |

ITD51 | | | Piacenza |

ITD52 | | | Parma |

ITD53 | | | Reggio nell'Emilia |

ITD54 | | | Modena |

ITD55 | | | Bologna |

ITD56 | | | Ferrara |

ITD57 | | | Ravenna |

ITD58 | | | Forlì-Cesena |

ITD59 | | | Rimini |

ITE | CENTRO (I) | | |

ITE1 | | Toscana | |

ITE11 | | | Massa-Carrara |

ITE12 | | | Lucca |

ITE13 | | | Pistoia |

ITE14 | | | Firenze |

ITE15 | | | Prato |

ITE16 | | | Livorno |

ITE17 | | | Pisa |

ITE18 | | | Arezzo |

ITE19 | | | Siena |

ITE1A | | | Grosseto |

ITE2 | | Umbria | |

ITE21 | | | Perugia |

ITE22 | | | Terni |

ITE3 | | Marche | |

ITE31 | | | Pesaro e Urbino |

ITE32 | | | Ancona |

ITE33 | | | Macerata |

ITE34 | | | Ascoli Piceno |

ITE4 | | Lazio | |

ITE41 | | | Viterbo |

ITE42 | | | Rieti |

ITE43 | | | Roma |

ITE44 | | | Latina |

ITE45 | | | Frosinone |

ITF | SUD | | |

ITF1 | | Abruzzo | |

ITF11 | | | L'Aquila |

ITF12 | | | Teramo |

ITF13 | | | Pescara |

ITF14 | | | Chieti |

ITF2 | | Molise | |

ITF21 | | | Isernia |

ITF22 | | | Campobasso |

ITF3 | | Campania | |

ITF31 | | | Caserta |

ITF32 | | | Benevento |

ITF33 | | | Napoli |

ITF34 | | | Avellino |

ITF35 | | | Salerno |

ITF4 | | Puglia | |

ITF41 | | | Foggia |

ITF42 | | | Bari |

ITF43 | | | Taranto |

ITF44 | | | Brindisi |

ITF45 | | | Lecce |

ITF5 | | Basilicata | |

ITF51 | | | Potenza |

ITF52 | | | Matera |

ITF6 | | Calabria | |

ITF61 | | | Cosenza |

ITF62 | | | Crotone |

ITF63 | | | Catanzaro |

ITF64 | | | Vibo Valentia |

ITF65 | | | Reggio di Calabria |

ITG | ISOLE | | |

ITG1 | | Sicilia | |

ITG11 | | | Trapani |

ITG12 | | | Palermo |

ITG13 | | | Messina |

ITG14 | | | Agrigento |

ITG15 | | | Caltanissetta |

ITG16 | | | Enna |

ITG17 | | | Catania |

ITG18 | | | Ragusa |

ITG19 | | | Siracusa |

ITG2 | | Sardegna | |

ITG21 | | | Sassari |

ITG22 | | | Nuoro |

ITG23 | | | Oristano |

ITG24 | | | Cagliari |

ITZ | EXTRA-REGIO | | |

ITZZ | | Extra-Regio | |

ITZZZ | | | Extra-Regio |

LU | | | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |

LU0 | LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) | | |

LU00 | | Luxembourg (Grand-Duché) | |

LU000 | | | Luxembourg (Grand-Duché) |

LUZ | EXTRA-REGIO | | |

LUZZ | | Extra-Regio | |

LUZZZ | | | Extra-Regio |

NL | | | NEDERLAND |

NL1 | NOORD-NEDERLAND | | |

NL11 | | Groningen | |

NL111 | | | Oost-Groningen |

NL112 | | | Delfzijl en omgeving |

NL113 | | | Overig Groningen |

NL12 | | Friesland | |

NL121 | | | Noord-Friesland |

NL122 | | | Zuidwest-Friesland |

NL123 | | | Zuidoost-Friesland |

NL13 | | Drenthe | |

NL131 | | | Noord-Drenthe |

NL132 | | | Zuidoost-Drenthe |

NL133 | | | Zuidwest-Drenthe |

NL2 | OOST-NEDERLAND | | |

NL21 | | Overijssel | |

NL211 | | | Noord-Overijssel |

NL212 | | | Zuidwest-Overijssel |

NL213 | | | Twente |

NL22 | | Gelderland | |

NL221 | | | Veluwe |

NL222 | | | Achterhoek |

NL223 | | | Arnhem/Nijmegen |

NL224 | | | Zuidwest-Gelderland |

NL23 | | Flevoland | |

NL230 | | | Flevoland |

NL3 | WEST-NEDERLAND | | |

NL31 | | Utrecht | |

NL310 | | | Utrecht |

NL32 | | Noord-Holland | |

NL321 | | | Kop van Noord-Holland |

NL322 | | | Alkmaar en omgeving |

NL323 | | | IJmond |

NL324 | | | Agglomeratie Haarlem |

NL325 | | | Zaanstreek |

NL326 | | | Groot-Amsterdam |

NL327 | | | Het Gooi en Vechtstreek |

NL33 | | Zuid-Holland | |

NL331 | | | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek |

NL332 | | | Agglomeratie "s-Gravenhage" |

NL333 | | | Delft en Westland |

NL334 | | | Oost-Zuid-Holland |

NL335 | | | Groot-Rijnmond |

NL336 | | | Zuidoost-Zuid-Holland |

NL34 | | Zeeland | |

NL341 | | | Zeeuwsch-Vlaanderen |

NL342 | | | Overig Zeeland |

NL4 | ZUID-NEDERLAND | | |

NL41 | | Noord-Brabant | |

NL411 | | | West-Noord-Brabant |

NL412 | | | Midden-Noord-Brabant |

NL413 | | | Noordoost-Noord-Brabant |

NL414 | | | Zuidoost-Noord-Brabant |

NL42 | | Limburg (NL) | |

NL421 | | | Noord-Limburg |

NL422 | | | Midden-Limburg |

NL423 | | | Zuid-Limburg |

NLZ | EXTRA-REGIO | | |

NLZZ | | Extra-Regio | |

NLZZZ | | | Extra-Regio |

AT | | | ÖSTERREICH |

AT1 | OSTÖSTERREICH | | |

AT11 | | Burgenland | |

AT111 | | | Mittelburgenland |

AT112 | | | Nordburgenland |

AT113 | | | Südburgenland |

AT12 | | Niederösterreich | |

AT121 | | | Mostviertel-Eisenwurzen |

AT122 | | | Niederösterreich-Süd |

AT123 | | | Sankt Pölten |

AT124 | | | Waldviertel |

AT125 | | | Weinviertel |

AT126 | | | Wiener Umland/Nordteil |

AT127 | | | Wiener Umland/Südteil |

AT13 | | Wien | |

AT130 | | | Wien |

AT2 | SÜDÖSTERREICH | | |

AT21 | | Kärnten | |

AT211 | | | Klagenfurt-Villach |

AT212 | | | Oberkärnten |

AT213 | | | Unterkärnten |

AT22 | | Steiermark | |

AT221 | | | Graz |

AT222 | | | Liezen |

AT223 | | | Östliche Obersteiermark |

AT224 | | | Oststeiermark |

AT225 | | | West- und Südsteiermark |

AT226 | | | Westliche Obersteiermark |

AT3 | WESTÖSTERREICH | | |

AT31 | | Oberösterreich | |

AT311 | | | Innviertel |

AT312 | | | Linz-Wels |

AT313 | | | Mühlviertel |

AT314 | | | Steyr-Kirchdorf |

AT315 | | | Traunviertel |

AT32 | | Salzburg | |

AT321 | | | Lungau |

AT322 | | | Pinzgau-Pongau |

AT323 | | | Salzburg und Umgebung |

AT33 | | Tirol | |

AT331 | | | Außerfern |

AT332 | | | Innsbruck |

AT333 | | | Osttirol |

AT334 | | | Tiroler Oberland |

AT335 | | | Tiroler Unterland |

AT34 | | Vorarlberg | |

AT341 | | | Bludenz-Bergenzer Wald |

AT342 | | | Rheintal-Bodenseegebiet |

ATZ | EXTRA-REGIO | | |

ATZZ | | Extra-Regio | |

ATZZZ | | | Extra-Regio |

PT | | | PORTUGAL |

PT1 | CONTINENTE | | |

PT11 | | Norte | |

PT111 | | | Minho-Lima |

PT112 | | | Cávado |

PT113 | | | Ave |

PT114 | | | Grande Porto |

PT115 | | | Tâmega |

PT116 | | | Entre Douro e Vouga |

PT117 | | | Douro |

PT118 | | | Alto Trás-os-Montes |

PT15 | | Algarve | |

PT150 | | | Algarve |

PT16 | | Centro (P) | |

PT161 | | | Baixo Vouga |

PT162 | | | Baixo Mondego |

PT163 | | | Pinhal Litoral |

PT164 | | | Pinhal Interior Norte |

PT165 | | | Dâo-Lafôes |

PT166 | | | Pinhal Interior Sul |

PT167 | | | Serra da Estrela |

PT168 | | | Beira Interior Norte |

PT169 | | | Beira Interior Sul |

PT16A | | | Cova da Beira |

PT16B | | | Oeste |

PT16C | | | Médio Tejo |

PT17 | | Lisboa | |

PT171 | | | Grande Lisboa |

PT172 | | | Península de Setúbal |

PT18 | | Alentejo | |

PT181 | | | Alentejo Litoral |

PT182 | | | Alto Alentejo |

PT183 | | | Alentejo Central |

PT184 | | | Baixo Alentejo |

PT185 | | | Leziria do Tejo |

PT2 | Região Autónoma dos AÇORES | | |

PT20 | | Região Autónoma dos Açores | |

PT200 | | | Região Autónoma dos Açores |

PT3 | Região Autónoma da MADEIRA | | |

PT30 | | Região Autónoma da Madeira | |

PT300 | | | Região Autónoma da Madeira |

PTZ | EXTRA-REGIO | | |

PTZZ | | Extra-Regio | |

PTZZZ | | | Extra-Regio |

FI | | | SUOMI/FINLAND |

FI1 | MANNER-SUOMI | | |

FI13 | | Itä-Suomi | |

FI131 | | | Etelä-Savo |

FI132 | | | Pohjois-Savo |

FI133 | | | Pohjois-Karjala |

FI134 | | | Kainuu |

FI18 | | Etelä-Suomi | |

FI181 | | | Uusimaa |

FI182 | | | Itä-Uusimaa |

FI183 | | | Varsinais-Suomi |

FI184 | | | Kanta-Häme |

FI185 | | | Päijät-Häme |

FI186 | | | Kymenlaakso |

FI187 | | | Etelä-Karjala |

FI19 | | Länsi-Suomi | |

FI191 | | | Satakunta |

FI192 | | | Pirkanmaa |

FI193 | | | Keski-Suomi |

FI194 | | | Etelä-Pohjanmaa |

FI195 | | | Pohjanmaa |

FI1A | | Pohjois-Suomi | |

FI1A1 | | | Keski-Pohjanmaa |

FI1A2 | | | Pohjois-Pohjanmaa |

FI1A3 | | | Lappi |

FI2 | ÅLAND | | |

FI20 | | Åland | |

FI200 | | | Åland |

FIZ | EXTRA-REGIO | | |

FIZZ | | Extra-Regio | |

FIZZZ | | | Extra-Regio |

SE | | | SVERIGE |

SE0 | SVERIGE | | |

SE01 | | Stockholm | |

SE010 | | | Stockholms län |

SE02 | | Östra Mellansverige | |

SE021 | | | Uppsala län |

SE022 | | | Södermanlands län |

SE023 | | | Östergötlands län |

SE024 | | | Örebro län |

SE025 | | | Västmanlands län |

SE04 | | Sydsverige | |

SE041 | | | Blekinge län |

SE044 | | | Skåne län |

SE06 | | Norra Mellansverige | |

SE061 | | | Värmlands län |

SE062 | | | Dalarnas län |

SE063 | | | Gävleborgs län |

SE07 | | Mellersta Norrland | |

SE071 | | | Västernorrlands län |

SE072 | | | Jämtlands län |

SE08 | | Övre Norrland | |

SE081 | | | Västerbottens län |

SE082 | | | Norrbottens län |

SE09 | | Småland med öarna | |

SE091 | | | Jönköpings län |

SE092 | | | Kronobergs län |

SE093 | | | Kalmar län |

SE094 | | | Gotlands län |

SE0A | | Västsverige | |

SE0A1 | | | Hallands län |

SE0A2 | | | Västra Götalands län |

SEZ | EXTRA-REGIO | | |

SEZZ | | Extra-Regio | |

SEZZZ | | | Extra-Regio |

UK | | | UNITED KINGDOM |

UKC | NORTH EAST | | |

UKC1 | | Tees Valley and Durham | |

UKC11 | | | Hartlepool and Stockton-on-Tees |

UKC12 | | | South Teesside |

UKC13 | | | Darlington |

UKC14 | | | Durham CC |

UKC2 | | Northumberland and Tyne and Wear | |

UKC21 | | | Northumberland |

UKC22 | | | Tyneside |

UKC23 | | | Sunderland |

UKD | NORTH WEST | | |

UKD1 | | Cumbria | |

UKD11 | | | West Cumbria |

UKD12 | | | East Cumbria |

UKD2 | | Cheshire | |

UKD21 | | | Halton and Warrington |

UKD22 | | | Cheshire CC |

UKD3 | | Greater Manchester | |

UKD31 | | | Greater Manchester South |

UKD32 | | | Greater Manchester North |

UKD4 | | Lancashire | |

UKD41 | | | Blackburn with Darwen |

UKD42 | | | Blackpool |

UKD43 | | | Lancashire CC |

UKD5 | | Merseyside | |

UKD51 | | | East Merseyside |

UKD52 | | | Liverpool |

UKD53 | | | Sefton |

UKD54 | | | Wirral |

UKE | YORKSHIRE AND THE HUMBER | | |

UKE1 | | East Riding and North Lincolnshire | |

UKE11 | | | Kingston upon Hull, City of |

UKE12 | | | East Riding of Yorkshire |

UKE13 | | | North and North East Lincolnshire |

UKE2 | | North Yorkshire | |

UKE21 | | | York |

UKE22 | | | North Yorkshire CC |

UKE3 | | South Yorkshire | |

UKE31 | | | Barnsley, Doncaster and Rotherham |

UKE32 | | | Sheffield |

UKE4 | | West Yorkshire | |

UKE41 | | | Bradford |

UKE42 | | | Leeds |

UKE43 | | | Calderdale, Kirklees and Wakefield |

UKF | EAST MIDLANDS | | |

UKF1 | | Derbyshire and Nottinghamshire | |

UKF11 | | | Derby |

UKF12 | | | East Derbyshire |

UKF13 | | | South and West Derbyshire |

UKF14 | | | Nottingham |

UKF15 | | | North Nottinghamshire |

UKF16 | | | South Nottinghamshire |

UKF2 | | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | |

UKF21 | | | Leicester |

UKF22 | | | Leicestershire CC and Rutland |

UKF23 | | | Northamptonshire |

UKF3 | | Lincolnshire | |

UKF30 | | | Lincolnshire |

UKG | WEST MIDLANDS | | |

UKG1 | | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | |

UKG11 | | | Herefordshire, County of |

UKG12 | | | Worcestershire |

UKG13 | | | Warwickshire |

UKG2 | | Shropshire and Staffordshire | |

UKG21 | | | Telford and Wrekin |

UKG22 | | | Shropshire CC |

UKG23 | | | Stoke-on-Trent |

UKG24 | | | Staffordshire CC |

UKG3 | | West Midlands | |

UKG31 | | | Birmingham |

UKG32 | | | Solihull |

UKG33 | | | Coventry |

UKG34 | | | Dudley and Sandwell |

UKG35 | | | Walsall and Wolverhampton |

UKH | EAST OF ENGLAND | | |

UKH1 | | East Anglia | |

UKH11 | | | Peterborough |

UKH12 | | | Cambridgeshire CC |

UKH13 | | | Norfolk |

UKH14 | | | Suffolk |

UKH2 | | Bedfordshire and Hertfordshire | |

UKH21 | | | Luton |

UKH22 | | | Bedfordshire CC |

UKH23 | | | Hertfordshire |

UKH3 | | Essex | |

UKH31 | | | Southend-on-Sea |

UKH32 | | | Thurrock |

UKH33 | | | Essex CC |

UKI | LONDON | | |

UKI1 | | Inner London | |

UKI11 | | | Inner London – West |

UKI12 | | | Inner London – East |

UKI2 | | Outer London | |

UKI21 | | | Outer London – East and North East |

UKI22 | | | Outer London – South |

UKI23 | | | Outer London – West and North West |

UKJ | SOUTH EAST | | |

UKJ1 | | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | |

UKJ11 | | | Berkshire |

UKJ12 | | | Milton Keynes |

UKJ13 | | | Buckinghamshire CC |

UKJ14 | | | Oxfordshire |

UKJ2 | | Surrey, East and West Sussex | |

UKJ21 | | | Brighton and Hove |

UKJ22 | | | East Sussex CC |

UKJ23 | | | Surrey |

UKJ24 | | | West Sussex |

UKJ3 | | Hampshire and Isle of Wight | |

UKJ31 | | | Portsmouth |

UKJ32 | | | Southampton |

UKJ33 | | | Hampshire CC |

UKJ34 | | | Isle of Wight |

UKJ4 | | Kent | |

UKJ41 | | | Medway |

UKJ42 | | | Kent CC |

UKK | SOUTH WEST | | |

UKK1 | | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | |

UKK11 | | | Bristol, City of |

UKK12 | | | North and North-East Somerset |

| | | South Gloucestershire |

UKK13 | | | Gloucestershire |

UKK14 | | | Swindon |

UKK15 | | | Wiltshire CC |

UKK2 | | Dorset and Somerset | |

UKK21 | | | Bournemouth and Poole |

UKK22 | | | Dorset CC |

UKK23 | | | Somerset |

UKK3 | | Cornwall and Isles of Scilly | |

UKK30 | | | Cornwall and Isles of Scilly |

UKK4 | | Devon | |

UKK41 | | | Plymouth |

UKK42 | | | Torbay |

UKK43 | | | Devon CC |

UKL | WALES | | |

UKL1 | | West Wales and The Valleys | |

UKL11 | | | Isle of Anglesey |

UKL12 | | | Gwynedd |

UKL13 | | | Conwy and Denbighshire |

UKL14 | | | South-West Wales |

UKL15 | | | Central Valleys |

UKL16 | | | Gwenr Valleys |

UKL17 | | | Bridgent and Neath Port Talbot |

UKL18 | | | Swansea |

UKL2 | | East Wales | |

UKL21 | | | Monmouthshire and Newport |

UKL22 | | | Cardiff and Vale of Glamorgan |

UKL23 | | | Flintshire and Wrexham |

UKL24 | | | Powys |

UKM | SCOTLAND | | |

UKM1 | | North Eastern Scotland | |

UKM10 | | | Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray |

UKM2 | | Eastern Scotland | |

UKM21 | | | Angus and Dundee City |

UKM22 | | | Clackmannanshire and Fife |

UKM23 | | | East Lothian and Midlothian |

UKM24 | | | Scottish Borders, The |

UKM25 | | | Edinburgh, City of |

UKM26 | | | Falkirk |

UKM27 | | | Perth and Kinross and Stirling |

UKM28 | | | West Lothian |

UKM3 | | South Western Scotland | |

UKM31 | | | East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond |

UKM32 | | | Dumfries and Galloway |

UKM33 | | | East Ayrshire and North Ayrshire Mainland |

UKM34 | | | Glasgow City |

UKM35 | | | Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire |

UKM36 | | | North Lanarkshire |

UKM37 | | | South Ayrshire |

UKM38 | | | South Lanarkshire |

UKM4 | | Highlands and Islands | |

UKM41 | | | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty |

UKM42 | | | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey |

UKM43 | | | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands |

UKM44 | | | Eilean Siar (Western Isles) |

UKM45 | | | Orkney Islands |

UKM46 | | | Shetland Islands |

UKN | NORTHERN IRELAND | | |

UKN0 | | Northern Ireland | |

UKN01 | | | Belfast |

UKN02 | | | Outer Belfast |

UKN03 | | | East of Northern Ireland |

UKN04 | | | North of Northern Ireland |

UKN05 | | | West and South of Northern |

UKZ | EXTRA-REGIO | | |

UKZ | | Extra-regio | |

UKZZ | | | Extra-regio |

[1] Az Arr. jelentése franciául Arrondissement administratif vagy hollandul Administratief arrondissement.

[2] A Prov. jelentése franciául Province vagy hollandul Provincie.

[3] A Provincia Autonoma Bolzano/Bozen és a Provincia Autonoma Trento alkotják a Trentino-Alto Adige/Südtirol régiót.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Meglévő közigazgatási egységek

1. NUTS-szint: Belgium esetében "Gewesten/Régions", Németország esetében "Länder", Portugália esetében "Continente", Região dos Açores és Região da Madeira, valamint az Egyesült Királyság esetében Skócia, Wales, Észak-Írország és a Government Office Regions of England.

2. NUTS-szint: Belgium esetében "Provincies/Provinces", Németország esetében "Regierungsbezirke", Görögország esetében "periferies", Spanyolország esetében "comunidades y ciudades autónomas", Franciaország esetében "régions", Írország esetében "regions", Olaszország esetében "regioni", Hollandia esetében "provincies" és Ausztria esetében "Länder".

3. NUTS-szint: Belgium esetében "arrondissementen/arrondissements", Dánia esetében "Amtskommuner", Németország esetében "Kreise/kreisfreie Städte", Görögország esetében "nomoi", Spanyolország esetében "provincias", Franciaország esetében "départements", Írország esetében "regional authority regions", Olaszország esetében "provincie", Svédország esetében "län" és Finnország esetében "maakunnat/landskapen".

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Kisebb közigazgatási egységek

Belgium esetében "Gemeenten/Communes", Dánia esetében "Kommuner", Németország esetében "Gemeinden", Görögország esetében "Demoi/Koinotites", Spanyolország esetében "Municipios", Franciaország esetében "Communes", Írország esetében "counties or county boroughs", Olaszország esetében "Comuni", Luxemburg esetében "Communes", Hollandia esetében "Gemeenten", Ausztria esetében "Gemeinden", Portugália esetében "Freguesias", Finnország esetében "Kunnat/Kommuner", Svédország esetében "Kommuner" és az Egyesült Királyság esetében "Wards".

--------------------------------------------------

Top