EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0118

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 118/2014 оd 30. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1560/2003 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica

OJ L 39, 8.2.2014, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/118/oj

8.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 118/2014

оd 30. siječnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1560/2003 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 6. stavak 5., članak 8. stavak 6., članak 16. stavak 4., članak 21. stavak 3., članak 22. stavak 3., članak 23. stavak 4., članak 24. stavak 5., članak 29. stavke 1. i 4., članak 31. stavak 4., članak 32. stavke 1. i 5. i članak 35. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1560/2003 (2) donesen je niz posebnih mehanizama potrebnih za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 (3).

(2)

U lipnju 2013. donesena je Uredba (EU) br. 604/2013 kojom je preinačena Uredba (EZ) br. 343/2003. Potrebno je uspostaviti daljnje posebne mehanizme za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013.

(3)

U cilju povećanja učinkovitosti sustava i unaprjeđenja suradnje između nacionalnih tijela, potrebno je izmijeniti pravila o prijenosu i obradi zahtjeva za prihvat ili ponovni prihvat, zahtjeva za dostavu informacija, suradnju na ujedinjenju članova obitelji i druge rodbine u slučaju maloljetnika bez pratnje i ovisnih osoba te provedbu prijevoza.

(4)

U Uredbi (EZ) br. 1560/2003 nisu predviđeni zajednički letak o Dublinskom postupku/Eurodacu te poseban letak za maloljetnike bez pratnje, standardni obrazac za razmjenu važnih podataka o maloljetnicima bez pratnje, ujednačeni uvjeti za savjetovanje i razmjenu podataka o maloljetnicima i ovisnim osobama, standardni obrazac za razmjenu podataka prije prijenosa, zajednički zdravstveni certifikat, ujednačeni uvjeti i praktična rješenja za razmjenu informacija o zdravlju osobe prije prijevoza. Stoga je potrebno dodati nove odredbe.

(5)

Uredbom (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) zamjenjuje se Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000 (5) i uvode se promjene u sustav Eurodac. Prema tome, potrebno je prilagoditi Uredbu (EZ) br. 1560/2003 kako bi ona na odgovarajući način odražavala odnos između postupaka propisanih u Uredbi (EU) br. 604/2013 i primjene Uredbe (EU) br. 603/2013.

(6)

U Uredbi (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) propisana su pravila za lakšu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013. Zbog toga je potrebno izmijeniti ujednačene uvjete za pripremu i predavanje zahtjeva za prihvat podnositelja molbe radi uključenja uvjeta o korištenju podataka iz viznog informacijskog sustava.

(7)

Nužne su tehničke prilagodbe kao odgovor na razvoj primjenjivih standarda i praktičnih rješenja za uporabu elektroničke prijenosne mreže uspostavljene Uredbom (EZ) br. 1560/2003 u cilju lakše primjene Uredbe (EU) br. 604/2013.

(8)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) trebala bi se primjenjivati na obradu u skladu s ovom Uredbom.

(9)

Uredba (EU) br. 604/2013 primjenjuje se za molbe za međunarodnu zaštitu koje se predaju od 1. siječnja 2014. Stoga je nužno da ova Uredba stupi na snagu čim prije moguće kako bi se omogućila potpuna primjena Uredbe (EU) br. 604/2013.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 604/2013.

(11)

Uredbu (EZ) br. 1560/2003 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1560/2003

Uredba (EZ) br. 1560/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Ako se molba temelji na pozitivnom rezultatu koji je poslao vizni informacijski sustav (VIS) u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) nakon usporedbe otisaka prstiju podnositelja molbe za međunarodnu zaštitu s otiscima prstiju koji su prethodno uzeti i poslani u VIS u skladu s člankom 9. te Uredbe i provjereni u skladu s člankom 21. te Uredbe, on uključuje i podatke dobivene iz VIS-a.

(*1)  Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).”"

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Priprema zahtjeva za ponovni prihvat

Zahtjev za ponovni prihvat sastavlja se na tipskom obrascu u skladu s predloškom iz Priloga III. i u njemu se navodi priroda zahtjeva, razlozi zbog kojih se podnosi i odredbe Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*2) na kojima se zahtjev temelji.

Zahtjev isto uključuje, prema potrebi:

(a)

presliku svih neposrednih i posrednih dokaza koji pokazuju da je država članica kojoj se podnosi zahtjev odgovorna za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu, kojima se, prema potrebi, prilažu napomene o okolnostima u kojima su prikupljeni i o dokaznoj vrijednosti koju im, pozivajući se na popise posrednih i neposrednih dokaza iz članka 22. stavka 3. Uredbe (EU) br. 604/2013 koji su navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi, pripisuje država članica koja podnosi zahtjev;

(b)

pozitivan rezultat koji je poslala Središnja jedinica Eurodaca, u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2725/2000, nakon usporedbe otisaka prstiju podnositelja molbe s otiscima prstiju koji su prethodno uzeti i poslani u Središnju jedinicu u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. te Uredbe i provjereni u skladu s člankom 4. stavkom 6. te Uredbe.

(*2)  Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).”"

3.

U članku 8. dodaje se novi stavak:

„3.   Tipski obrazac iz Priloga VI. koristi se u svrhu prijenosa podataka nužnih za zaštitu prava i neposrednih potreba osobe koja je predmet prijevoza odgovornoj državi članici. Taj se tipski obrazac smatra obaviješću u smislu stavka 2.”

4.

U članku 9. dodaje se novi stavak:

„1.a   Ako je prijevoz odgođen na zahtjev države članice koja obavlja prijevoz, država članica koja obavlja prijevoz i odgovorna država članica moraju ponovno uspostaviti komunikaciju u cilju organizacije novog prijevoza u što kraćem roku, u skladu s člankom 8., a najkasnije dva tjedna od trenutka kada nadležna tijela postanu svjesna prestanka okolnosti koje su uzrokovale kašnjenje ili odgodu. U tom slučaju, ažurirani tipski obrazac za prijenos podataka prije izvršenja prijevoza u skladu s Prilogom VI. šalje se prije prijevoza.”

5.

U članku 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Država članica koja zbog jednog od razloga iz članka 29. stavka 2. Uredbe (EU) br. 604/2013 ne može provesti prijevoz u uobičajenom roku od šest mjeseci od datuma prihvaćanja zahtjeva za prihvat ili ponovni prihvat predmetne osobe ili od konačne odluke u žalbenom ili revizijskom postupku sa suspenzivnim učinkom obavješćuje odgovornu državu članicu prije isteka tog roka. U suprotnom je za obradu molbe za međunarodnu zaštitu i druge obveze iz Uredbe (EU) br. 604/2013 odgovorna država članica koja je predala molbu, u skladu s člankom 29. stavkom 2. te Uredbe.”

6.

U članku 11. dodaje se novi stavak:

„6.   Ako se podnositelj molbe nalazi na državnom području države članice koja nije ona u kojoj se nalazi dijete, brat ili sestra ili roditelj kako je navedeno u članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013, dvije države članice uzajamno se savjetuju i razmjenjuju informacije kako bi utvrdile:

(a)

dokazane obiteljske veze između podnositelja molbe i djeteta, brata ili sestre ili roditelja;

(b)

ovisnost između podnositelja molbe i djeteta, brata ili sestre ili roditelja;

(c)

sposobnost predmetne osobe da se brine o ovisnoj osobi;

(d)

ako je potrebno, elemente koji se moraju uzeti u obzir za ocjenjivanje nemogućnosti putovanja na značajno vremensko razdoblje.

Za provedbu razmjene informacija iz prvog podstavka koristi se tipski obrazac iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Država članica kojoj se podnosi zahtjev nastoji odgovoriti u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva. Kada uvjerljivi dokazi ukazuju na to da će daljnje istrage dovesti do važnijih informacija, država članica kojoj se podnosi zahtjev obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev da su potrebna još dva tjedna.

Zahtjev za informacije u skladu s ovim člankom izvršava se u skladu s rokovima iz članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 1., članka 23. stavka 2., članka 24. stavka 2. i članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) br. 604/2013. Ovom se odredbom ne dovodi u pitanje članak 34. stavak 5. Uredbe (EU) br. 604/2013.”

7.

U članku 12. dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Kako bi olakšala odgovarajuće postupke za utvrđivanje članova obitelji, braće i sestara ili rodbine maloljetnika bez pratnje, država članica kojoj je maloljetnik bez pratnje predao molbu za međunarodnu zaštitu, nakon razgovora s njim u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 604/2013 u nazočnosti zastupnika iz članka 6. stavka 2. te Uredbe, traži i/ili uzima u obzir informacije koje je dostavio maloljetnik ili informacije iz drugog vjerodostojnog izvora koji je upoznat s osobnom situacijom ili rutu kojom je išao maloljetnik ili član njegove ili njezine obitelji, brat ili sestra ili rođak.

Nadležna tijela koja provode postupak utvrđivanja države članice odgovorne za razmatranje molbe maloljetnika bez pratnje uključuju u taj postupak zastupnika iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) br. 604/2013 u najvećoj mogućoj mjeri.

4.   Ako prilikom izvršavanja obveza iz članka 8. Uredbe (EU) br. 604/2013 država članica koja obavlja postupak utvrđivanja države članice odgovorne za razmatranje molbe maloljetnika bez pratnje posjeduje informacije na temelju kojih je moguće početi utvrđivati i/ili pronalaziti člana obitelji, brata i sestru ili rođaka, ta država članica savjetuje se s drugim državama članicama, prema potrebi, i razmjenjuje informacije, u cilju:

(a)

utvrđivanja članova obitelji, braće i sestara ili rođaka maloljetnika bez pratnje koji se nalaze na državnom području država članica;

(b)

utvrđivanja posjedovanja dokazanih obiteljskih veza;

(c)

procjenjivanja sposobnosti člana obitelji da se brine o maloljetniku bez pratnje, uključujući ako se članovi obitelj, braća i sestre ili rođaci maloljetnika bez pratnje nalaze u više država članica.

5.   Ako se razmjenom informacija iz stavka 4. utvrdi da se u drugoj državi članici ili članicama nalazi više članova obitelji, braće i sestara ili rođaka, država članica u kojoj se nalazi maloljetnik bez pratnje surađuje s mjerodavnom državom članicom ili članicama kako bi utvrdila najprikladniju osobu kojoj treba povjeriti maloljetnika i posebno kako bi utvrdila:

(a)

jačinu obiteljskih veza između maloljetnika i različitih osoba pronađenih na državnim područjima država članica;

(b)

sposobnost i dostupnost predmetnih osoba da brinu o maloljetniku;

(c)

najbolje interese maloljetnika u svakom slučaju.

6.   Za provedbu razmjene informacija iz stavka 4. koristi se tipski obrazac iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

Država članica kojoj se podnosi zahtjev nastoji odgovoriti u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva. Kada uvjerljivi dokazi ukazuju na to da će daljnje istrage dovesti do važnijih informacija, država članica kojoj se podnosi zahtjev obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev da su potrebna još dva tjedna.

Zahtjev za informacije u skladu s ovim člankom izvršava se u skladu s rokovima iz članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 1., članka 23. stavka 2., članka 24. stavka 2. i članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) br. 604/2013. Ovom se odredbom ne dovodi u pitanje članak 34. stavak 5.Uredbe (EU) br. 604/2013.”

8.

U članku 15. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Zahtjevi, odgovori i sva pisana korespondencija između država članica u vezi s primjenom Uredbe (EU) br. 604/2013 šalju se putem elektroničke komunikacijske mreže ‚DubliNet’, koja je uspostavljena u skladu s glavom II. ove Uredbe.”

9.

Umeće se novi članak 15.a:

„Članak 15.a

Ujednačeni uvjeti i praktična rješenja za razmjenu podataka o zdravstvenom stanju prije provedbe prijevoza

Razmjena podataka o zdravstvenom stanju i, posebno, prijenos liječničke potvrde iz Priloga IX. odvija se samo između nadležnih tijela prijavljenih Komisiji u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 604/2013 putem ‚DubliNeta’.

Država članica koja izvršava prijevoz podnositelja molbe i odgovorna država članica dogovaraju se prije prijenosa zdravstvenog certifikata o jeziku kojim će se popunjavati potvrda, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, posebno potvrdu za hitnim djelovanjem po dolasku.”

10.

Umeće se novi članak 16.a:

„Članak 16.a

Informativni letci za podnositelje molbi za međunarodnu zaštitu

1.   Zajednički letak kojim se svi podnositelji molbi za međunarodnu zaštitu obavještavaju o odredbama Uredbe (EU) br. 604/2013 i o primjeni Uredbe (EU) br. 603/2013 naveden je u Prilogu X.

2.   Poseban letak za djecu bez pratnje koja su podnijela molbu za međunarodnu zaštitu naveden je u Prilogu XI.

3.   Informacije za državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva uhićene u vezi s nezakonitim prelaskom vanjske granice navedene su u Prilogu XII.

4.   Informacije za državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje nezakonito borave u državi članici navedene su u Prilogu XIII.”

11.

U članku 18. briše se stavak 2.

12.

U članku 19. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Obrasci čiji su primjeri navedeni u prilozima I. i III. i obrasci zahtjeva za dostavu informacija iz priloga V., VI., VII., VIII., IX. razmjenjuju se između nacionalnih točaka pristupa u obliku koji dostavlja Komisija. Komisija obavješćuje države članice o potrebnim tehničkim normama.”

13.

U članku 20. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Svaki prijenos ima referentni broj prema kojem se može nedvosmisleno utvrditi predmet na koji se odnosi kao i država članica koja je predala zahtjev. Taj broj također mora omogućiti da se utvrdi odnosi li se prijenos na zahtjev za prihvat (tip 1.), zahtjev za ponovni prihvat (tip 2.), zahtjev za dostavu podataka (tip 3.), razmjenu podataka o djetetu, bratu i sestri ili roditelju podnositelja molbe koji se nalazi u situaciji ovisnosti (tip 4.), razmjenu podataka o obitelji, bratu ili sestri ili rodbini maloljetnika bez pratnje (tip 5.), prijenos podataka prije prijevoza (tip 6.) ili na prijenos zajedničkog liječničkog certifikata (tip 7.).”

14.

U članku 20. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se molba temelji na podacima dobivenim od Eurodaca, treba navesti i referentni broj Eurodaca države članice kojoj se podnosi molba.”

15.

U članku 21. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako je neka nacionalna točka pristupa poslala podatke nacionalnoj toči pristupa u kojoj je došlo do prekida rada, evidencija prijenosa na razini središnje komunikacijske infrastrukture uzima se kao dokaz datuma i vremena prijenosa. Rokovi utvrđeni u Uredbi (EU) br. 604/2013 za slanje molbe ili odgovora ne obustavljaju se za vrijeme trajanja prekida rada predmetne nacionalne točke pristupa.”

16.

Prilozi se zamjenjuju tekstom predviđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 180, 29.6.2013., str. 31.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica (SL L 222, 5.9.2003., str. 3.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. kojom se utvrđuju kriteriji i mehanizmi za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji podnosi državljanin treće zemlje u jednoj od država članica (SL L 50, 25.2.2003., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbi s podacima iz Eurodaca tijela za provedbu zakona država članica i Europola za potrebe provedbe zakona i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (SL L 316, 15.12.2000., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).

(7)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).


PRILOG

„PRILOG I.

Image 1

Tekst slike