2014.2.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 39/1


A BIZOTTSÁG 118/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. január 30.)

az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésére, 8. cikke (6) bekezdésére, 16. cikke (4) bekezdésére, 21. cikke (3) bekezdésére, 22. cikke (3) bekezdésére, 23. cikke (4) bekezdésére, 24. cikke (5) bekezdésére, 29. cikke (1) és (4) bekezdésére, 31. cikke (4) bekezdésére, 32. cikke (1) és (5) bekezdésére, valamint 35. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 343/2003/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásához szükséges néhány különleges rendelkezés a 1560/2003/EU bizottsági rendelet (3) révén került elfogadásra.

(2)

2013 júniusában elfogadták a 343/2003/EK rendeletet átdolgozó 604/2013/EU rendeletet. A 604/2013/EU rendelet hatékony végrehajtása néhány további különleges rendelkezés meghozatalát teszi szükségessé.

(3)

Annak érdekében, hogy javítsák a rendszer hatékonyságát és a rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok közötti együttműködést, módosítani kell a szabályozást az átvétel vagy visszavétel iránti megkeresések továbbítása és feldolgozása, az információkérések, kísérő nélküli kiskorúak és eltartásra szoruló személyek esetében a családtagok és egyéb hozzátartozók egyesítése terén zajló együttműködés, valamint az átadások végrehajtása tekintetében.

(4)

Az 1560/2003/EK rendelet nem rendelkezik az alábbiakról: a Dublin/Eurodacra vonatkozó közös tájékoztató, valamint külön tájékoztató a kísérő nélküli kiskorúak számára, a kísérő nélküli kiskorúakat érintő információk cseréjére szolgáló formanyomtatvány, a kiskorúakra és az eltartott személyekre vonatkozó konzultáció és információcsere egységes feltételei, az átadást megelőző adatcserére szolgáló formanyomtatvány; közös orvosi igazolás, az átadást megelőzően az adott személy egészségügyi adataival kapcsolatos információcsere egységes feltételei és gyakorlati szabályai. Ennek megfelelően új rendelkezésekre van szükség.

(5)

A 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) a 2725/2000/EK tanácsi rendelet (5) helyébe lép, valamint módosítja az Eurodac rendszert. Ezért az 1560/2003/EK rendeletet ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfelelően tükrözze a 604/2013/EU rendeletben megállapított eljárások közötti kölcsönhatást, valamint a 603/2013/EU rendelet alkalmazását.

(6)

A 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) rendelkezik a 604/2013/EU rendelet alkalmazását elősegítő szabályokról. Következtetésképpen módosítani kell a kérelmező átvétele iránti kérelmek elkészítésének és benyújtásának egységes feltételeit, hogy azok felöleljék a vízuminformációs rendszer adatainak felhasználására vonatkozó szabályokat.

(7)

A 604/2013/EU rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében az 1560/2003/EK rendelet által létrehozott elektronikus átviteli hálózat használatára vonatkozó műszaki szabványok és gyakorlati intézkedések változására válaszul technikai kiigazításokra van szükség.

(8)

A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (7) kell alkalmazni az e rendelet alapján végzett adatfeldolgozásra.

(9)

A 604/2013/EU rendelet a 2014. január 1-jétől benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmekre alkalmazandó. Ezért e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie, hogy lehetővé tegye a 604/2013/EU rendelet teljes körű alkalmazását.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 604/2013/EU rendelet 44. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével.

(11)

Ezért az 1560/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1560/2003/EK rendelet módosításai

Az 1560/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Amennyiben a megkeresés azon a találaton alapul, amelyet a Vízuminformációs Rendszer (VIS) a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 21. cikkével összhangban továbbított azt követően, hogy a nemzetközi védelmet kérelmező ujjlenyomatait összehasonlították a korábban felvett ujjlenyomatokra vonatkozó adatokkal, és azt az említett rendelet 9. cikkével összhangban elküldték a VIS-nek, majd az említett rendelet 21. cikkével összhangban ellenőrizték, úgy a megkeresésnek tartalmaznia kell a VIS által szolgáltatott adatokat is.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).”"

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Visszavétel iránti megkeresések elkészítése

A visszavétel iránti megkeresést a III. mellékletben szereplő minta szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, megjelölve a megkeresés jellegét, okait és a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) azon rendelkezéseit, amelyeken a megkeresés alapul.

A megkeresés ezen kívül – adott esetben – tartalmazza a következőket:

a)

minden olyan közvetlen és közvetett bizonyíték másolata, amely igazolja, hogy a megkeresett tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért, ehhez adott esetben magyarázat kapcsolódhat a beszerzés körülményeire és arra a bizonyító erőre vonatkozóan, amelyet a megkereső tagállam a közvetlen és közvetett bizonyítékoknak tulajdonít, a 604/2013/EU rendelet 22. cikkének (3) bekezdésében említett és e rendelet II. mellékletében szereplő közvetlen vagy közvetett bizonyítékok listájára való hivatkozással;

b)

az a találat, amelyet az Eurodac központi egysége a 2725/2000/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésével összhangban továbbított azt követően, hogy a kérelmező ujjlenyomatait összehasonlították a korábban felvett ujjlenyomatokra vonatkozó adatokkal, és azt az említett rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban elküldték a központi egységnek, majd az említett rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban ellenőrizték.

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 604/2013/EU rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).”"

3.

A 8. cikk az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A VI. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell használni az átadandó személy jogainak és közvetlen szükségleteinek megóvásához lényeges adatoknak a felelős tagállam számára történő továbbítása céljából. E formanyomtatványt a (2) bekezdés szerinti értesítésnek kell tekinteni.”

4.

Az 9. cikk az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Amennyiben az átadás elhalasztására az átadó tagállam kérésére kerül sor, az átadó és a felelős tagállamnak újra fel kell vennie egymással a kapcsolatot annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az átadás újbóli megszervezését, amire – a 8. cikknek megfelelően – a lehető leghamarabb, de legkésőbb két héttel az követően kerül sor, hogy a hatóságok tudomást szereztek a késedelmet vagy halasztást okozó körülmények megszűnéséről. Ilyen esetben az átadást megelőzően meg kell küldeni a VI. mellékletben meghatározott, az átadás elvégzését megelőző adatátadásra szolgáló, naprakésszé tett formanyomtatványt.”

5.

A 9. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az a tagállam, amely a 604/2013/EU rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében meghatározott okok egyike miatt nem tudja végrehajtani az átadást az érintett személy átvétele vagy visszavétele iránti megkeresés elfogadásától, vagy – azok felfüggesztő hatálya esetén – a fellebbezést, illetve jogorvoslatot elbíráló jogerős határozat megszületésétől számított hat hónapos rendes határidőn belül, a határidő lejárta előtt értesíti a felelős tagállamot. Ellenkező esetben a nemzetközi védelem iránti kérelem feldolgozására vonatkozó felelősség és a 604/2013/EU rendelet szerinti egyéb kötelezettségek az említett 29. cikk (2) bekezdésével összhangban a megkereső tagállamra hárulnak.”

6.

A 11. cikk az alábbi új bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Amennyiben a kérelmező másik tagállamban tartózkodik, mint ahol a 604/2013/EU rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében említett gyermek, testvér vagy szülő tartózkodik, a két tagállam konzultál és információt cserél egymással az alábbiak megállapítása céljából:

a)

a kérelmező, valamint a gyermek, testvér vagy szülő közötti bizonyított családi kapcsolat;

b)

a kérelmező, valamint a gyermek, testvér vagy szülő közötti eltartotti viszony;

c)

az érintett személy arra való képessége, hogy gondoskodjon az eltartott személyről;

d)

szükség esetén az utazásra való huzamosabb idejű képtelenség vizsgálata érdekében figyelembe veendő adatok.

Az első albekezdésben említett információcsere végrehajtása érdekében az e rendelet VII. mellékletében meghatározott formanyomtatványt kell használni.

A megkeresett tagállam törekszik arra, hogy a megkeresés beérkezésétől számított két héten belül választ adjon. Amennyiben meggyőző bizonyítékok utalnak arra, hogy a további vizsgálatok megalapozottabb információkhoz vezetnének, a megkeresett tagállam tájékoztatja a megkereső tagállamot, hogy két további hétre van szükség.

Az e cikk szerinti információkérést a 604/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében, 22. cikkének (1) bekezdésében, 23. cikkének (2) bekezdésében, 24. cikkének (2) bekezdésében, valamint 25. cikkének (1) bekezdésében szereplő határidők maradéktalan tiszteletben tartásával kell végezni. Ez a kötelezettség nem érinti a 604/2013/EU rendelet 34. cikkének (5) bekezdését.”

7.

A 12. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3)   A kísérő nélküli kiskorú családtagjainak, testvéreinek vagy hozzátartozóinak azonosítására irányuló, megfelelő intézkedések elősegítése céljából az a tagállam, ahol a kísérő nélküli kiskorú benyújtotta a nemzetközi védelem iránti kérelmét – miután a 604/2013/EU rendelet 5. cikkének megfelelően személyes meghallgatást tartottak az említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett képviselő jelenlétében – felkutatja és figyelembe veszi a kiskorútól, illetve a kiskorú, vagy valamely családtagja, testvére vagy hozzátartozója személyes helyzetét vagy az általuk követett útvonalat ismerő, egyéb megbízható forrásból származó információkat.

A kísérő nélküli kiskorú kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállam megállapítására irányuló eljárást végző hatóságok a 604/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett képviselőt a lehető legnagyobb mértékben bevonják ebbe az eljárásba.

(4)   Amennyiben a 604/2013/EU rendelet 8. cikkéből származó kötelezettségek alkalmazása során a kísérő nélküli kiskorú kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállam megállapítására irányuló eljárást végző tagállam olyan információk birtokába kerül, amelyek lehetővé teszik valamely családtag, testvér vagy hozzátartozó azonosításának és/vagy tartózkodási helye megállapításának megkezdését, az említett tagállam – megfelelő esetben – konzultál és információt cserél a többi tagállammal az alábbiak érdekében:

a)

a kísérő nélküli kiskorú tagállamok területén tartózkodó családtagjainak, testvéreinek vagy hozzátartozóinak azonosítása;

b)

a bizonyított családi kapcsolatok meglétének megállapítása;

c)

annak vizsgálata, hogy valamely hozzátartozó képes-e gondoskodni a kísérő nélküli kiskorúról, ideértve azt a helyzetet, amikor a kísérő nélküli kiskorú családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói több tagállamban tartózkodnak.

(5)   Amennyiben a (4) bekezdésben említett információcsere azt jelzi, hogy több családtag, testvér vagy hozzátartozó tartózkodik más tagállamban, illetve tagállamokban, a kísérő nélküli kiskorú tartózkodási helye szerinti tagállam együttműködik az érintett tagállammal, illetve tagállamokkal annak eldöntése céljából, hogy mely személy a legmegfelelőbb arra, hogy a kiskorú gondját viselje, valamint különösen az alábbiak megállapítása érdekében:

a)

a kiskorú, valamint a tagállamok területén azonosított különböző személyek közötti családi kapcsolatok szorossága;

b)

az érintett személy arra való képessége és rendelkezésre állása, hogy gondoskodjon a kiskorúról;

c)

minden egyes esetben a kiskorú mindenek felett álló érdekei.

(6)   A (4) bekezdésben említett információcsere végrehajtása érdekében az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott formanyomtatványt kell használni.

A megkeresett tagállam törekszik arra, hogy a megkeresés beérkezésétől számított négy héten belül választ adjon. Amennyiben meggyőző bizonyítékok tanúskodnak amellett, hogy a további vizsgálatok megalapozottabb információkhoz vezetnének, a megkeresett tagállam tájékoztatja a megkereső tagállamot, hogy két további hétre van szükség.

Az e cikk szerinti információkérést a 604/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében, 22. cikkének (1) bekezdésében, 23. cikkének (2) bekezdésében, 24. cikkének (2) bekezdésében, valamint 25. cikkének (1) bekezdésében szereplő határidők maradéktalan tiszteletben tartásával kell végezni. Ez a kötelezettség nem érinti a 604/2013/EU rendelet 34. cikkének (5) bekezdését.”

8.

A 15. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A megkereséseket, a válaszokat és a tagállamok között a 604/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó minden írásbeli érintkezést a »DubliNet« elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül kell küldeni, amelyet e rendelet II. címe szerint hoznak létre.”

9.

A rendelet az alábbi új, 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

Az átadás végrehajtását megelőző egészségügyiadat-csere egységes feltételei és gyakorlati szabályai

(1) Az egészségügyi adatok átadást megelőző cseréjére, valamint különösen a IX. mellékletben meghatározott orvosi igazolás továbbítására kizárólag a »DubliNet« használatával, a 604/2013/EU rendelet 35. cikkének megfelelően a Bizottság számára bejelentett hatóságok között kerülhet sor.

A kérelmező átadását végrehajtó tagállam és a felelős tagállam arra törekszik, hogy az orvosi igazolás továbbítását megelőzően megállapodjanak arról, hogy melyik nyelvet használják az igazolás kitöltéséhez, figyelembe véve az ügy körülményeit, különösen azt, ha az érkezéskor sürgős intézkedést kell hozni.”

10.

A rendelet az alábbi új, 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Tájékoztatók a nemzetközi védelmet kérelmezők számára

(1)   A 604/2013/EU rendelet rendelkezéseire és a 603/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó, valamennyi nemzetközi védelmet kérelmezőnek szóló közös tájékoztatót a X. melléklet tartalmazza.

(2)   A nemzetközi védelmet kérelmező gyermekeknek szóló külön tájékoztatót a XI. melléklet tartalmazza.

(3)   A külső határ jogellenes átlépése miatt elfogott harmadik országbeli állampolgároknak és hontalan személyeknek szóló tájékoztatást a XII. melléklet határozza meg.

(4)   A valamely tagállam területén jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak vagy hontalan személyeknek szóló tájékoztatást a XIII. melléklet határozza meg.”

11.

A 18. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

12.

A 19. cikkben a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Azokat a formanyomtatványokat, amelyek mintái az I. és III. mellékletben találhatók, valamint az V., VI., VII., VIII., IX. mellékletben meghatározott információkérő formanyomtatványokat a Bizottság által meghatározott formátumban továbbítják az országos hozzáférési pontok között. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a szükséges technikai előírásokról.”

13.

A 20. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Minden továbbítás hivatkozási számmal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy egyértelműen azonosítható legyen az eset, amelyre vonatkozik, illetve a tagállam, amelytől a megkeresés származik. E szám segítségével meghatározható az is, hogy a továbbítás átvétel iránti megkeresésre (1. típus), visszavétel iránti megkeresésre (2. típus), információkérésre (3. típus), egy eltartásra szoruló helyzetben lévő kérelmező gyermekével, testvérével vagy szülőjével kapcsolatos információcserére (4. típus), a kísérő nélküli kiskorú családjával, testvérével vagy rokonával kapcsolatos információcserére (5. típus), átadást megelőző információtovábbításra (6. típus) vagy a közös orvosi igazolás továbbítására (7. típus) vonatkozik-e.”

14.

A 20. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a megkeresés az Eurodac által szolgáltatott adatokon alapul, a megkeresett tagállam Eurodac hivatkozási számát is fel kell tüntetni.”

15.

A 21. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben egy országos hozzáférési pont egy olyan országos hozzáférési pontnak küld adatot, amelynek működése megszakadt, a központi kommunikációs infrastruktúra szintjén a továbbításra szolgáló bejelentkezés bizonyítja a továbbítás napját és idejét. A 604/2013/EU rendelet által a megkeresés elküldésére és a válaszra megszabott határidőket nem függesztik fel arra az időre, amíg a kérdéses országos hozzáférési pont működése megszakad.”

16.

A mellékletek helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 180., 2013.6.29., 31. o.

(2)  A Tanács 2003. február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 603/2013/EU rendelete a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).

(5)  A Tanács 2000. december 11-i 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 767/2008/EK rendelete a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Image 1

Szövege kép

Image 2

Szövege kép