EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0001

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

/* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */

52015PC0001

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */


PERUSTELUT

Venezuelan lipun alla purjehtivat kalastusalukset ovat saaneet toimia Ranskan merentakaisen departementin Guayanan talousvyöhykkeellä useamman vuosikymmenen ajan. Syyskuun 29. päivänä 2008 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1006/2008 (kalastuslupia koskeva asetus)[1] ja erityisesti sen 21 artiklassa edellytetään kansainvälistä kalastussopimusta myönnettäessä kalastuslupia kolmansien maiden aluksille EU:n vesillä. EU ei ole tehnyt tällaista kansainvälistä kalastussopimusta Venezuelan kanssa.

Ottaen kuitenkin huomioon kyseisen kalastustoiminnan taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen ja koska neuvosto ja komissio katsoivat, ettei kalastustoiminnan äkillinen lopettaminen olisi asianmukaista, on noudatettu erilaista käytäntöä. Venezuelan kalastusaluksille on myönnetty pääsy Ranskan Guayanan rannikolla sijaitseville EU:n vesille neuvoston julistuksella, jolla Kansainvälisen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti on kansainvälisen oikeuden mukaiset oikeusvaikutukset.

Kyseinen kansainvälinen väline ei rajoitu yksinomaan kalastusmahdollisuuksien myöntämiseen ulkomaisille aluksille, vaan se on pikemminkin suunniteltu kansainväliseksi perustaksi järjestelylle, jossa pääsy edellyttää quid pro quo -periaatteen noudattamista (esimerkiksi vaatimusta purkaa tietty osuus saaliista Ranskan Guayanaan) ja jossa otetaan käyttöön kyseisiä aluksia koskevia säilyttämis- ja valvontatoimenpiteitä (esimerkiksi erityisiä pyydyksiä, aluspäiväkirjaa ja tarkkailijajärjestelmän kattavuutta koskevia vaatimuksia). Kyseisessä järjestelyssä TAC- ja kiintiöasetuksen liitteessä säädetään tietystä määrästä Ranskan Guayanan vesillä toimiville Venezuelan aluksille myönnettäviä kalastuslupia.

Yhteisissä asioissa C-103/12 ja C-165/12 (Euroopan parlamentti ja komissio v. neuvosto) 26. marraskuuta 2014 antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin kumosi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guyanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä 16 päivänä joulukuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2012/19/EU. Tuomioistuin vahvisti selkeästi, että päätökset ulkoisten kalastussopimusten tekemisestä kuuluvat kokonaisuudessaan SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan (yhdessä SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti sovellettavan menettelyn kanssa eli 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta sopimusten tekemistä koskevien päätösten osalta), ja hylkäsi kannan, jonka mukaan tällaiset päätökset voisivat kuulua SEUT-sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan.

Unionin tuomioistuin piti voimassa neuvoston päätöksen oikeusvaikutukset siihen saakka, kun kohtuullisen ajan kuluessa tuomion antamisesta asianmukaisen oikeusperustan nojalla hyväksytty uusi neuvoston päätös tulee voimaan. Sen vuoksi annetaan nyt tämä ehdotus.

Ehdotuksella ei ole vaikutusta talousarvioon.

2015/0001 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)       Venezuelan bolivariaanisen tasavallan, jäljempänä ’Venezuela’, lipun alla purjehtivat kalastusalukset ovat toimineet usean vuosikymmenen ajan EU:n vesillä Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat kalavarojen säilyttämistä ja hoitamista koskevia sovellettavia unionin oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä.

(2)       Ranskan Guayanan jalostusteollisuus on riippuvainen kyseisten kalastusalusten purkamista saaliista, ja siksi tämän toiminnan jatkuvuus olisi varmistettava.

(3)       Neuvosto hyväksyi kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guyanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä 16 päivänä joulukuuta 2011 neuvoston päätöksen 2012/19/EU[2]. Päätös kuitenkin kumottiin 26 päivänä marraskuuta 2014 annetulla unionin tuomioistuimen tuomiolla[3],  jolla päätöksen oikeusvaikutukset pidettiin voimassa kohtuullisen ajan. Kalastusvesille pääsyn jatkuvuuden varmistamiseksi tuomioistuimen tuomion jälkeen neuvoston on hyväksyttävä uudelleen Venezuelalle osoitettu julkilausuma, jossa se vahvistaa olevansa valmis myöntämään kalastuslupia rajoitetulle määrälle Venezuelan lipun alla purjehtivia kalastusaluksia sillä edellytyksellä, että ne noudattavat sovellettavia unionin oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. Koska julkilausuma on jo annettu tiedoksi, uutta tiedoksiantoa ei tarvita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Venezuelan bolivariaaniselle tasavallalle osoitettu julkilausuma kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä, jäljempänä ’julkilausuma’.

Julkilausuman teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

[1]               EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.

[2]               EUVL L 6, 10.1.2012, s. 8.

[3]               Yhteiset asiat C-103 ja 165/12, Euroopan parlamentti ja komissio v. neuvosto.

LIITE

Venezuelan bolivariaaniselle tasavallalle osoitettu julkilausuma kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä EU:n vesillä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalla talousvyöhykkeellä koskevan julkilausuman hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

1. Euroopan unioni myöntää kalastuslupia rajoitetulle määrälle Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtivia kalastusaluksia, jotka saavat tässä julkilausumassa vahvistetuin edellytyksin kalastaa Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevan talousvyöhykkeen siinä osassa, joka sijaitsee yli 12 meripeninkulman päässä rannikosta laskettuna perusviivoista.

2. Yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008[1] 22 artiklan mukaisesti Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtivien, kalastusluvan saaneiden kalastusalusten on 1 kohdassa tarkoitetulla vyöhykkeellä kalastaessaan noudatettava Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan säilyttämis- ja valvontatoimenpiteitä koskevia säännöksiä ja muita Euroopan unionin säännöksiä, joilla säännellään kalastustoimintaa kyseisellä vyöhykkeellä.

3. Kalastusluvan saaneiden Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtivien alusten on erityisesti noudatettava asiaa koskevia Euroopan unionin sääntöjä tai säännöksiä, joissa täsmennetään muun muassa kohteena olevat kalakannat, kalastusluvan saaneiden kalastusalusten enimmäismäärä ja Ranskan Guayanan satamissa purettava osuus saaliista.

4. Euroopan unioni voi yksipuolisella julkilausumalla milloin tahansa peruuttaa tässä julkilausumassa esitetyn erityisen sitoumuksen kalastusmahdollisuuksien myöntämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtiville yksittäisille aluksille myönnettyjen kalastuslupien peruuttamista näiden jättäessä noudattamatta asiaa koskevia Euroopan unionin sääntöjä tai säännöksiä.

[1]               EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.

Top