52015PC0001

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze /* COM/2015/01 final - 2015/0001 (NLE) */


EXPUNERE DE MOTIVE

Navele de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei sunt autorizate să opereze în zona economică exclusivă (ZEE) a Guyanei Franceze de câteva decenii. Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 (Regulamentul privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit)[1], în special articolul 21, prevede că se pot acorda autorizații de pescuit pentru nave ale unor țări terțe în apele UE numai cu condiția existenței unui acord internațional în domeniul pescuitului. UE nu a încheiat un astfel de acord internațional în domeniul pescuitului cu Venezuela.

Cu toate acestea, având în vedere importanța economică și socială a acestor activități de pescuit, precum și faptul că atât Consiliul, cât și Comisia au considerat întreruperea acestora ca fiind inadecvată, s-a recurs la o practică diferită, conform căreia accesul navelor de pescuit venezuelene care își desfășoară activitatea în apele UE din largul coastei Guyanei Franceze a fost acordat sub forma unei declarații a Consiliului care, în conformitate cu jurisprudența Curții Internaționale de Justiție, produce efecte juridice în temeiul dreptului internațional.

Acest instrument internațional nu se rezumă la simpla acordare de posibilități de pescuit navelor străine, ci are mai degrabă menirea de a oferi un instrument internațional în baza căruia accesul să fie condiționat de măsuri compensatorii (de exemplu, cerința de a debarca o anumită proporție din capturi în Guyana Franceză) și de a impune o serie de măsuri de conservare și control asupra navelor respective (de exemplu, cerințe privind uneltele de pescuit specifice, jurnalul de bord și prezența observatorilor). În cadrul acestui mecanism, regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) și cotele este cel care prevede, în anexa sa, acordarea unui anumit număr de autorizații de pescuit navelor venezuelane care operează în apele Guyanei Franceze.

Prin hotărârea sa din 26 noiembrie 2014 în cauzele conexate C-103/12 și C-165/12 (Parlamentul European și Comisia/Consiliul), Curtea de Justiție a anulat Decizia 2012/19/UE a Consiliului din 16 decembrie 2011 referitoare la declarația privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilion venezuelean în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze: Curtea de Justiție a confirmat în mod clar că deciziile referitoare la încheierea de acorduri de pescuit externe intră pe deplin în domeniul de aplicare al articolul 43 alineatul (2) din TFUE [coroborat cu procedura aplicabilă prevăzută la articolul 218 din TFUE, și anume la articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) pentru deciziile privind încheierea] și a respins poziția potrivit căreia aceste decizii ar putea intra în domeniul de aplicare al articolului 43 alineatul (3) din TFUE.

Curtea de Justiție a menținut efectele deciziei Consiliului până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil de la data hotărârii, a unei noi decizii care urmează să fie adoptată pe baza unui temei juridic adecvat. Prin urmare, a fost elaborată prezenta propunere.

Propunerea nu are implicații bugetare.

2015/0001 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)       Navele de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei (denumită în continuare „Venezuela”) operează de câteva decenii în apele UE, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze, sub rezerva respectării de către acestea a actelor Uniunii cu forță juridică obligatorie aplicabile privind conservarea și gestionarea resurselor halieutice.

(2)       Industria de prelucrare din Guyana Franceză depinde de debarcările efectuate de navele de pescuit respective și, prin urmare, continuitatea operațiunilor respective ar trebui asigurată.

(3)       La 16 decembrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2012/19/UE a Consiliului din 16 decembrie 2010 referitoare la declarația privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilion venezuelean în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze[2], care a fost anulată prin hotărârea Curții de Justiție din 26 noiembrie 2014[3] ce menține efectele acesteia pentru o perioadă rezonabilă. Pentru a asigura continuitatea accesului ca urmare a hotărârii Curții, este necesară adoptarea de către Consiliu a unei noi decizii adresate Venezuelei prin care acesta să își confirme disponibilitatea de a elibera autorizații de pescuit unui număr limitat de nave de pescuit aflate sub pavilion venezuelean, cu condiția ca acestea să respecte actele aplicabile, cu putere de lege, ale Uniunii. Dat fiind că declarația a fost deja notificată, nu este nevoie de notificarea ei din nou,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Declarația adresată Republicii Bolivariene a Venezuelei privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze (denumită în continuare „declarația”) se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul declarației este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării sale în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

                                                                       Pentru Consiliu

                                                                       Președintele

[1]               JO L 286, 29.10.2008, p. 33.

[2]               JO L 6, 10.1.2012, p. 8.

[3]               Cauzele conexate C-103 și 165/12, Parlamentul European și Comisia/ Consiliul.

ANEXĂ

Declarație adresată Republicii Bolivariene a Venezuelei privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze

1. Uniunea Europeană acordă autorizații de pescuit unui număr limitat de nave aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei pentru a pescui în zona economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze, în partea situată la o distanță de peste 12 mile marine de liniile de bază, în condițiile prevăzute de prezenta declarație.

2. În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare[1], atunci când pescuiesc în zona prevăzută la alineatul (1), navele de pescuit autorizate, aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, trebuie să respecte dispozițiile politicii comune a Uniunii Europene în domeniul pescuitului referitoare la măsurile de conservare și control, precum și alte dispoziții ale Uniunii Europene care reglementează activitățile de pescuit în zona respectivă.

3. Mai precis, navele de pescuit autorizate, aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei, trebuie să respecte normele sau reglementările relevante ale Uniunii Europene, care precizează, între altele, stocurile de pește care pot fi vizate, numărul maxim de nave de pescuit autorizate și proporția capturilor care urmează să fie debarcate în porturile din Guyana Franceză.

4. Fără a aduce atingere retragerii autorizațiilor acordate unor nave de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei pe motiv de nerespectare de către acestea a normelor sau reglementărilor relevante ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a-și retrage, în orice moment, prin declarație unilaterală, angajamentul specific de a acorda posibilități de pescuit, asumat prin prezenta declarație.

[1]               JO L 286, 29.10.2008, p. 33.