Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0525

2002/525/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2238)

OJ L 170, 29.6.2002, p. 81–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/525/oj

32002D0525

2002/525/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2238)

Virallinen lehti nro L 170 , 29/06/2002 s. 0081 - 0084


Komission päätös,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002,

romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2238)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/525/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 2000/53/EY mukaan komission edellytetään arvioivan tiettyjä vaarallisia aineita, jotka ovat mainitun direktiivin 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti kiellettyjä.

(2) Suoritettuaan tarvittavat tekniset ja tieteelliset arvioinnit komissio on tehnyt muutamia johtopäätöksiä.

(3) Tietyt lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuusiarvoista kromia sisältävät materiaalit ja osat pitäisi sulkea kiellon soveltamisalan ulkopuolelle tai niihin ei pitäisi edelleenkään soveltaa kyseistä kieltoa, koska näiden vaarallisten aineiden käyttöä tietyissä materiaaleissa ja osissa ei voida vielä välttää.

(4) Tiettyjä erityismateriaaleja tai -osia koskevien poikkeusten kiellon soveltamisesta pitäisi olla soveltamisalaltaan rajattuja ja kestoltaan väliaikaisia, jotta ajoneuvoihin sisältyvät vaaralliset aineet poistettaisiin asteittain käytöstä edellyttäen, että aineiden käyttö kyseisissä sovelluksissa on vältettävissä.

(5) Sähköajoneuvojen akkujen kadmium pitäisi sulkea mainittujen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle 31 päivään joulukuuta 2005 saakka, koska nykyisten tieteellisten ja teknisten todisteiden ja suoritetun yleisen ympäristöarvioinnin valossa korvaavia aineita on saatavilla kyseiseen päivämäärään mennessä, ja näin varmistetaan sähköajoneuvojen saatavuus. Kadmiumin asteittaisen korvaamisen tarkastelua pitäisi kuitenkin jatkaa sähköajoneuvojen saatavuuden huomioon ottaen. Komissio julkistaa tulokset ja, jos tulokset siihen oikeuttavat, tekee mahdollisesti ehdotuksen sähköajoneuvojen akkujen kadmiumin käytöstä poistamisen määräajan siirtämisestä eteenpäin.

(6) Lyijyä polttoainesäiliöiden sisäpinnoitteena koskeva poikkeus kiellon soveltamisesta pitäisi poistaa, koska lyijyn käyttö näissä erityisosissa on jo vältettävissä.

(7) Koska raskasmetallien täydellinen välttäminen on ilmeisesti eräissä tapauksissa mahdotonta, lyijyn, elohopean, kadmiumin tai kuusiarvoisen kromin tietyt esiintymispitoisuudet erityismateriaaleissa ja -osissa pitäisi sallia edellyttäen, että näiden vaarallisten aineiden käyttö ei ole tarkoituksellista.

(8) Direktiiviä 2000/53/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/350/EY(3), 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2000/53/EY liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköajoneuvojen akkujen kadmiumia ei saateta markkinoille 31 päivän joulukuuta 2005 jälkeen.

Komissio jatkaa jo suoritetun yleisen ympäristöarvioinnin yhteydessä kadmiumin asteittaisen korvaamisen tarkastelua sähköajoneuvojen saatavuuden varmistamisen huomioon ottaen. Komissio viimeistelee ja julkistaa tulokset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 ja saattaa, jos tulokset siihen oikeuttavat, tehdä ehdotuksen määräajan siirtämisestä eteenpäin direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.

(3) EYVL L 135, 6.6.1996, s. 32.

LIITE

"LIITE II

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 artiklan 2 kohdan a alakohtaa

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset:

- Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuusiarvoisen kromin ja elohopean esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia edellyttäen, että kyseisten aineiden käyttö ei ole tarkoituksellista(1).

- Alumiinissa olevan lyijyn esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,4 painoprosenttia edellyttäen, että lyijyn käyttö ei ole tarkoituksellista(2).

- Jarruhihnojen kitkamateriaaliksi tarkoitetussa kuparissa olevan lyijyn esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla 1. heinäkuuta 2007 saakka korkeintaan 0,4 painoprosenttia edellyttäen, että lyijyn käyttö ei ole tarkoituksellista(3).

- Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta, koska tämä ei kuulu 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

- Uusiin varaosiin, jotka on tarkoitettu sellaisten ajoneuvojen osien korjaamiseen(4), joille on myönnetty poikkeus 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännöksistä, saadaan soveltaa samoja poikkeuksia 1. heinäkuuta 2007 saakka.

(1) "Tarkoituksellisella käytöllä" tarkoitetaan "tahallista käyttöä materiaalin tai osan formuloinnissa, kun aineen jatkuva läsnäolo on tarpeen lopputuotteessa erityisominaisuuden, erityisen ulkonäön tai erityislaadun aikaansaamiseksi". Tarkoitukselliseksi käytöksi ei katsota sellaisten kierrätettyjen materiaalien käyttöä raaka-aineena uusien tuotteiden valmistuksessa, joissa voi esiintyä säänneltyjä metalleja.

(2) Ks. alaviite 1.

(3) Ks. alaviite 1.

(4) Tätä lauseketta sovelletaan varaosiin mutta ei ajoneuvojen tavanomaiseen huoltoon tarkoitettuihin osiin. Lauseketta ei sovelleta pyörien tasauspainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin, koska nämä osat mainitaan erikseen liitteessä II."

Top