EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:170:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 170, 29 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 170
45 årgången
29 juni 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1145/2002/EG av den 10 juni 2002 om gemenskapens stödåtgärder inom sysselsättningsområdet (1) 1
Uttalande från kommissionen 6
*Rådets förordning (EG) nr 1146/2002 av den 25 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 3050/95 om tillfällig befrielse från autonoma tullar enligt Gemensamma tulltaxan för vissa varor som är avsedda att användas vid byggnad, underhåll och reparation av luftfartyg 7
*Rådets förordning (EG) nr 1147/2002 av den 25 juni 2002 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor som importeras med stöd av luftvärdighetsbevis 8
*Rådets förordning (EG) nr 1148/2002 av den 26 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter 11
*Rådets förordning (EG) nr 1149/2002 av den 27 juni 2002 om öppnande av en autonom kvot för import av nötkött av hög kvalitet 13
*Rådets förordning (EG) nr 1150/2002 av den 27 juni 2002 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet 14
*Rådets förordning (EG) nr 1151/2002 av den 27 juni 2002 om fastställande av vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Estland 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1153/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1154/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1155/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1156/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1157/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1158/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1159/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 100:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1160/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 53:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 42
Kommissionens förordning (EG) nr 1161/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 272:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 1162/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av förordning (EEG) nr 94/92 om genomförande av den ordning för import från tredje land som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (1) 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 1163/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1501/95 vad avser villkoren för utbetalning av exportbidrag för produkter inom spannmålssektorn 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 1164/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1646/2001 vad gäller fastställande av beloppet för anpassningsstöd och tilläggsstöd till raffineringsindustrin inom sockersektorn för regleringsåren 2002/2003-2005/2006 48
*Kommissionens förordning (EG) nr 1165/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 1166/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1167/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av skummjölkspulver för den första anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001 52
*Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2002 av den 28 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2533/2001 om fastställande för år 2002 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötköttsprodukter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och förbundsrepubliken Jugoslavien 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1169/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 55
Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 59
Kommissionens förordning (EG) nr 1171/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 61
Kommissionens förordning (EG) nr 1172/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av importtullar inom rissektorn 63
Kommissionens förordning (EG) nr 1173/2002 av den 28 juni 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 66
Kommissionens förordning (EG) nr 1174/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001 67
Kommissionens förordning (EG) nr 1175/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 68
*Kommissionens förordning (EG) nr 1176/2002 av den 28 juni 2002 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter för export av vissa sorters frukt och grönsaker eller vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker till Estland och om ändring av förordningarna (EG) nr 1961/2001 och (EG) nr 1429/95 69

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/523/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juni 2002 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2002) 2263] 73
2002/524/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juni 2002 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2002) 2281] 77
2002/525/EC
*Kommissionens beslut av den 27 juni 2002 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon [delgivet med nr K(2002) 2238] (1) 81
2002/526/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juni 2002 om upphävande av beslut 94/141/EG om godkännande av Frankrikes plan för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i norra Vogeserna [delgivet med nr K(2002) 2380] (1) 85
2002/527/EC
*Kommissionens beslut av den 27 juni 2002 om ändring av beslut 97/252/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda för konsumtion, när det gäller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [delgivet med nr K(2002) 2301] (1) 86

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1207/2001 av den 11 juni 2001 om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande av varucertifikat EUR.1, upprättande av fakturadeklarationer och EUR.2-formulär och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer och om upphävande av förordning (EEG) nr 3351/83 (EGT L 165 av den 21.6.2001) 88
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top