Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0525

Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 2238)Text s významom pre EHP.

OJ L 170, 29.6.2002, p. 81–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/525/oj

32002D0525Úradný vestník L 170 , 29/06/2002 S. 0081 - 0084


Rozhodnutie Komisie

z 27. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 2238)

(Text s významom pre EHP)

(2002/525/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti [1] a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1) podľa smernice 2000/53/ES sa od Komisie vyžaduje, aby vyhodnotila niektoré nebezpečné látky zakázané podľa článku 4 ods. 2 písm. a) uvedenej smernice;

(2) po vykonaní technického a vedeckého hodnotenia Komisia dospela k viacerým záverom;

(3) niektoré materiály a komponenty obsahujúce olovo, ortuť, kadmium alebo šesťmocný chróm by mali byť vyňaté zo zákazu, pretože používanie týchto nebezpečných látok v určitých špecifických materiáloch a komponentoch je stále ešte nevyhnuté;

(4) niektoré výnimky zo zákazu pre určité materiály alebo komponenty by sa mali obmedziť vo svojom rozsahu pôsobnosti a období platnosti, aby sa postupne prestali vo vozidlách používať nebezpečné látky, pokiaľ sa takémuto používaniu bude dať vyhnúť;

(5) pre kadmium v akumulátoroch pre elektrické vozidlá by sa mohla výnimka uplatniť do 31. decembra 2005, pretože z hľadiska súčasných technických a vedeckých poznatkov a celkového environmentálneho hodnotenie vykonaného doteraz je k dispozícii náhrada a bude zabezpečená dostupnosť elektrických vozidiel. Postupná náhrada kadmia by sa však mala naďalej analyzovať, berúc do úvahy dostupnosť elektrických vozidiel. Komisia uverejní svoje poznatky, a ak to bude na základe výsledkov analýz oprávnené, môže navrhnúť predĺženie lehoty zákazu pre kadmium v akumulátoroch elektrických vozidiel;

(6) výnimka zo zákazu týkajúca sa olova v povrchovej vrstve vo vnútri palivových nádrží by sa mala vypustiť, pretože používaniu olova v týchto špecifických komponentoch sa už dá vyhnúť;

(7) pretože je evidentné, že úplnú neprítomnosť ťažkých kovov v niektorých prípadoch nie je možné dosiahnuť, niektoré hodnoty koncentrácie olova, ortuti, kadmia alebo šesťmocného chrómu v špecifických materiáloch alebo komponentoch by sa mali tolerovať za predpokladu, že tieto nebezpečné látky nie sú zavádzané úmyselne;

(8) smernica 2000/53/ES by sa mala príslušne zmeniť a doplniť;

(9) opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného článkom 18 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [2], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 96/350/ES [3],

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k smernici 2000/53/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby sa kadmium v akumulátoroch pre elektrické vozidlá nedodávalo na trh po 31. decembri 2005.

V rámci celkového environmentálneho hodnotenia vykonaného doteraz Komisia pokračuje v analýze postupnej náhrady kadmia, berúc do úvahy potrebu zabezpečenia dostupnosti elektrických vozidiel. Komisia uzatvorí a zverejní svoje výsledky najneskôr do 31. decembra 2004, a ak to bude na základe výsledkov analýz odôvodnené, pripraví návrh na predĺženie lehoty v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) smernice 2000/53/ES.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. januára 2003.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 27. júna 2002

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.

[2] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.

[3] Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA II

Materiály a komponenty vyňaté z pôsobnosti ustanovenia článku 4 ods. 2 písm. a)

Materiály a komponenty | Rozsah pôsobnosti a dátum ukončenia platnosti výnimky | Na označenie alebo identifikáciu podľa článku 4 ods. 2 písm. b) bod iv) |

Olovo ako prvok legovania

1.Oceľ na účely obrábania a galvanizovaná oceľ s hmotnostným obsahom olova do 0,35 % | | |

2. a)Hliník na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 2 % | 1. júl 2005 | |

b)Hliník na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 1 % | 1. júl 2008 | |

3.Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova do 4 % | | |

4.Olovené/bronzové ložiskové panvy a puzdrá | | |

Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch

5.Akumulátory | | × |

6.Tlmiče kmitov | | × |

7.Vyvažovacie závažia kolies | Vozidlá typovo schválené pred 1. júlom 2003 a vyvažovacie závažia kolies určené na údržbu týchto vozidiel: 1. júl 2005 | × |

8.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastomery používané pri manipulácii s kvapalinou a pri prenose | 1. júl 2005 | |

9.Stabilizátor v ochranných náteroch | 1. júl 2005 | |

10.Uhlíkové kefky pre elektrické motory | Vozidlá typovo schválené pred 1. júlom 2003 a uhlíkové kefky pre elektrické motory určené na údržbu týchto vozidiel: 1. júla 2005 | |

11.Zvary v elektronických paneloch plošných spojov a iné aplikácie | | × |

12.Meď v brzdových obloženiach s hmotnostným obsahom olova maximálne 0,5 % | Vozidlá typovo schválené pred 1. júlom 2003 a údržba týchto vozidiel: 1. júla 2004 | × |

13.Sedlá ventilov | Typy motorov vyvíjané do 1. júla 2003: 1. júl 2006 | |

14.Elektrické komponenty, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramickej hmote, okrem skla v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach | | ×(pre iné ako piezoelektrické komponenty v motoroch) |

15.Sklo v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach | 1. január 2005 | |

16.Pyrotechnické iniciátory | 1. júl 2007 | |

Šesťmocný chróm

17.Krycia vrstva proti korózii | 1. júl 2007 | |

18.Absorpčné chladničky v motorových karavanoch | | × |

Ortuť

19.Výbojkové svetlá a osvetlenie prístrojového panelu | | × |

Kadmium

20.Hrubovrstvové pasty | 1. júl 2006 | |

21.Akumulátory pre elektrické vozidlá | Po 31. decembri 2005 budú akumulátory NiCd na trhu povolené len ako náhradné diely pre vozidlá uvedené na trh pred týmto dátumom. | × |

"

--------------------------------------------------

Top