EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1523

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1523/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007 , kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1523/2007,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2007,

kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 133 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin kansalaisten mielestä kissat ja koirat ovat lemmikkieläimiä, ja sen vuoksi niistä saadun turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden käyttö ei ole hyväksyttävää. On olemassa näyttöä siitä, että yhteisössä esiintyy kissasta ja koirasta peräisin olevaa merkitsemätöntä turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita. Kuluttajat ovat sen vuoksi huolissaan siitä, että he tulevat ostaneeksi kissasta tai koirasta peräisin olevaa turkista tai tällaista turkista sisältäviä tuotteita. Euroopan parlamentti antoi 18 päivänä joulukuuta 2003 julistuksen (3), jossa se ilmaisi olevansa huolissaan tällaisella turkiksella ja tuotteilla käytävästä kaupasta ja pyysi sen lopettamista Euroopan unionin kuluttajien ja vähittäismyyjien luottamuksen palauttamiseksi. Maatalous- ja kalastusneuvosto korosti 17 päivänä marraskuuta 2003 ja 30 päivänä toukokuuta 2005 pitämissään istunnoissa myös tarvetta antaa kissan ja koiran turkiksella ja tällaista turkista sisältävillä tuotteilla käytävää kauppaa koskevia sääntöjä niin pian kuin mahdollista.

(2)

On aiheellista selventää, että vain niiden kissojen ja koirien, joita pidetään kotieläiminä, turkis kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan. Koska on kuitenkin tieteellisesti mahdotonta erottaa kotieläimenä pidettävien kissojen turkista kissan muiden kuin kotieläimenä pidettävien alalajien turkiksesta, tässä asetuksessa olisi hyväksyttävä kissan määritelmäksi ”felis silvestris”, johon sisältyvät myös kissan muut kuin kotieläiminä pidettävät alalajit.

(3)

Useat jäsenvaltiot ovat vastanneet kuluttajien huoleen antamalla lainsäädäntöä, jolla kissasta ja koirasta peräisin olevan turkiksen tuotanto ja kaupan pitäminen pyritään estämään.

(4)

Turkista ja turkistuotteiden kauppaa, tuontia, tuotantoa ja merkintää koskevissa säännöissä, joiden tarkoituksena on estää kissan ja koiran turkiksen markkinoille saattaminen tai muu kaupallinen käyttö, on jäsenvaltiokohtaisia eroja. Jotkin jäsenvaltiot ovat kieltäneet kissan ja koiran turkiksen tuotannon kokonaan kieltämällä kyseisten eläinten kasvatuksen ja teurastuksen turkistuotantoa varten, toiset jäsenvaltiot taas ovat asettaneet rajoituksia tällaisen turkiksen tai tällaista turkista sisältävien tuotteiden tuotannolle tai tuonnille. Joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön merkintävaatimuksia. Kansalaisten lisääntyvä tietoisuus tästä asiasta saa todennäköisesti entistä useammat jäsenvaltiot ottamaan käyttöön rajoittavia kansallisen tason säännöksiä.

(5)

Edellä sanotun seurauksena tietyt Euroopan unionin turkiskauppiaat ovat ottaneet käyttöön vapaaehtoisen menettelysäännöstön kissojen ja koirien turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden kaupasta pidättäytymiseksi. Tämä säännöstö on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi estämään kissan ja koiran turkiksen tuontia ja myyntiä etenkin silloin, kun turkiskauppiaat käyvät kauppaa turkiksilla, joiden alkuperälaji ei ole merkitty eikä myöskään helposti tunnistettavissa, tai ostavat tällaista turkista sisältäviä tuotteita, jolloin riskinä on, ettei kyseisiä tuotteita voi kaupata laillisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai että kauppaan yhdessä tai useassa jäsenvaltiossa sovelletaan lisävaatimuksia, joiden tarkoituksena on estää kissan ja koiran turkiksen käyttö.

(6)

Kissan ja koiran turkista koskevien kansallisten toimenpiteiden erot muodostavat yleisesti turkiskaupan esteen. Edellä tarkoitetut toimenpiteet estävät sisämarkkinoiden joustavaa toimintaa, sillä erilaiset oikeudelliset vaatimukset haittaavat yleisesti tuotantoa sekä vaikeuttavat laillisesti maahantuodun tai yhteisössä tuotetun turkiksen vapaata liikkuvuutta yhteisössä. Eri jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset vaatimukset aiheuttavat kauppiaille lisärasitetta ja -kustannuksia.

(7)

Lisäksi suurta yleisöä hämmentävät jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset vaatimukset, mikä seikka muodostaa itsessään kaupan esteen.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on sen vuoksi yhtenäistää jäsenvaltioiden säännöt, jotka koskevat kissan ja koiran turkiksen sekä tällaista turkista sisältävien tuotteiden myyntiä, kaupan pitämistä ja jakelua ja näin estää kaikkien samankaltaisten tuotteiden sisämarkkinoiden häiriintymistä.

(9)

Sisämarkkinoiden nykyisen pirstoutumisen korjaamiseksi tarvitaan yhdenmukaistamista, ja tehokkain ja oikeasuhtaisin väline erilaisista kansallisista vaatimuksista johtuvien kaupan esteiden poistamiseksi olisi ottaa käyttöön kielto saattaa markkinoille, tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista sekä tuotteita, jotka sisältävät tällaista turkista.

(10)

Merkintävaatimukset eivät olisi asianmukainen väline saman tuloksen saavuttamiseksi, koska ne rasittaisivat kohtuuttomasti vaatetusalaa ja tekoturkiksiin erikoistuneita kauppiaita, ja ne olisivat myös suhteettoman kallis väline niissä tapauksissa, joissa turkis edustaa vain pientä osaa tuotteesta.

(11)

Yhteisössä ei perinteisesti kasvateta kissoja ja koiria turkistuotantoa varten, vaikka kissan ja koiran turkiksesta onkin joissakin tapauksissa havaittu valmistetun turkiksia. Vaikuttaa siltä, että pääosa yhteisön markkinoilla olevista kissojen ja koirien turkistuotteista on peräisin kolmansista maista. Siksi yhteisön sisäistä kauppaa koskevaa kieltoa olisi tehostettava kieltämällä myös tällaisten tuotteiden tuonti yhteisöön. Tällainen tuontikielto olisi lisäksi vastaus kuluttajien huoleen siitä, että yhteisöön tuodaan kissan ja koiran turkista, erityisesti, kun vaikuttaa siltä, että kyseisiä eläimiä saatetaan pitää ja teurastaa epäinhimillisissä oloissa.

(12)

Vientikiellon käyttöönotto varmistaisi lisäksi, että kissan ja koiran turkista sekä tällaista turkista sisältäviä tuotteita ei tuoteta yhteisössä vientiä varten.

(13)

On kuitenkin aiheellista antaa mahdollisuus poiketa rajoitetusti kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita koskevasta yleisestä kiellosta saattaa niitä markkinoille, tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä. Näin voidaan tehdä tapauksessa, jossa kissan ja koiran turkista tuodaan yhteisöön ja pidetään kaupan opetustarkoituksessa tai eläinten täyttämiseen liittyen.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (4) annetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännökset, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden, myös kissojen ja koirien turkiksen, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä. Siksi on aiheellista selventää tämän asetuksen soveltamisalaa, jonka olisi oltava ainoa säädös, jota sovelletaan kissan ja koiran turkiksen markkinoille saattamiseen, tuontiin ja vientiin tuotannon kaikissa vaiheissa raakaturkis mukaan lukien. Tämän asetuksen ei kuitenkaan olisi vaikutettava asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisiin velvoitteisiin, jotka koskevat kissan ja koiran turkiksen hävittämistä kansanterveyteen liittyvistä syistä.

(15)

Toimenpiteitä kissojen ja koirien käytön kieltämisestä turkistuotannossa olisi valvottava yhdenmukaisesti yhteisössä. Kissan ja koiran turkiksen tunnistamiseen nykyisin käytettävät menetelmät, kuten DNA-testaus, mikroskopia ja MALDI-TOF-massaspekrometria, ovat eri jäsenvaltioissa kuitenkin erilaisia. On aiheellista toimittaa näitä tekniikoita koskevat tiedot komission saataville, jotta valvontaelimet pysyvät ajan tasalla alan innovaatiokehityksestä ja jotta voidaan arvioida mahdollisuuksia säätää yhtenäisen tekniikan käyttöön ottamisesta.

(16)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(17)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta ottaa käyttöön analyyttisiä menetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää turkiksen alkuperälaji, ja hyväksyä poikkeustapauksissa toimenpiteitä, joilla poiketaan tässä asetuksessa tarkoitetuista kielloista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi annettava sääntöjä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden, jotka sen jälkeen, kun tätä asetusta on alettu soveltaa, takavarikoivat kissojen ja koirien turkiksia sisältäviä lähetyksiä, olisi erityisesti säädettävä lakeja, joiden nojalla voidaan tuomita menetetyksi ja hävittää tällaiset lähetykset ja keskeyttää tai peruuttaa asianomaisille kauppiaille myönnetyt tuonti- tai vientilisenssit. Jäsenvaltioita olisi rohkaistava soveltamaan rikosoikeudellisia seuraamuksia, kun niiden kansallinen lainsäädäntö tarjoaa siihen mahdollisuuden.

(19)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien esteiden poistaminen yhdenmukaistamalla yhteisön tasolla kissan ja koiran turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden kauppaa koskevat kansalliset kiellot, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tarkoituksena on kieltää kissan ja koiran turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden saattaminen yhteisön markkinoille sekä tuonti yhteisöön ja vienti yhteisöstä, jotta voidaan poistaa sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat esteet ja palauttaa kuluttajien luottamus siihen, että kuluttajien ostamat turkistuotteet eivät sisällä kissan tai koiran turkista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’kissalla’felis silvestris -lajin eläintä;

2)

’koiralla’canis lupus familiaris -alalajin eläintä;

3)

’markkinoille saattamisella’ kissan ja/tai koiran turkiksen tai tällaista turkista sisältävän tuotteen hallussapitoa myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen ja jakelu mukaan lukien;

4)

’tuonnilla’ yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) 79 artiklassa tarkoitettua luovuttamista vapaaseen liikkeeseen, ei kuitenkaan yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (7) 45 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ei-kaupallista tuontia;

5)

’viennillä’ vientimenettelyä, jonka seurauksena yhteisön hyödykkeitä viedään pois yhteisön tullialueelta asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

3 artikla

Kiellot

Kissan ja koiran turkiksen sekä sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen sekä niiden tuonti yhteisöön tai vienti yhteisöstä on kiellettyä.

4 artikla

Poikkeus

Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, komissio voi poikkeustapauksissa hyväksyä toimenpiteitä, joilla sallitaan kissan ja koiran turkiksen ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen taikka tuonti tai vienti opetustarkoituksessa tai eläinten täyttämiseen liittyen.

Nämä toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja joissa säädetään ehdot, joiden mukaisesti tällaisia poikkeuksia sovelletaan, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5 artikla

Turkiksen alkuperälajin tunnistamismenetelmät

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle turkiksen alkuperälajin tunnistamisessa käyttämänsä määritysmenetelmät viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ja sen jälkeen aina tarvittaessa kehityksen sitä edellyttäessä.

Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön analyysimenetelmiä, joita käytetään turkiksen alkuperälajin tunnistamisessa. Nämä toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla osilla, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, ja ne otetaan tämän asetuksen liitteeksi.

6 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (8) 58 artiklan 1 kohdalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

7 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimistaan.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta sekä tullitoiminnasta.

Komission kertomus saatetaan yleisön saataville.

8 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ja niitä koskevista muutoksista viipymättä.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 168, 20.7.2007, s. 42.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. marraskuuta 2007.

(3)  EUVL C 91 E, 15.4.2004, s. 695.

(4)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(8)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).


Top