EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1523

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1523/2007 af 11. december 2007 om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår (EØS-relevant tekst )

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1523/2007

af 11. december 2007

om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 og 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU's borgere betragter hunde og katte som kæledyr, og det er derfor ikke acceptabelt at anvende pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår. Der foreligger materiale, der viser, at der i Fællesskabet findes ikke-mærket pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår. Forbrugerne er derfor blevet bekymrede over, at de kan komme til at købe pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår. Den 18. december 2003 (3) vedtog Europa-Parlamentet en erklæring, hvori det gav udtryk for sine betænkeligheder ved handel med sådanne skind og produkter og anmodede om, at der blev sat en stopper for denne handel for at genoprette tilliden hos de europæiske forbrugere og detailhandlere. På samlingerne i Rådet (Landbrug og fiskeri) den 17. november 2003 og 30. maj 2005 blev det også fremhævet, at det er nødvendigt snarest muligt at vedtage regler om handel med hunde- og katteskind samt produkter, hvori sådanne skind indgår.

(2)

Det bør præciseres, at kun pelsskind fra husdyrarter af hunde og katte bør omfattes af denne forordning. Da det imidlertid ikke er videnskabeligt muligt at skelne pelsskind fra husdyrkatte fra pelsskind fra andre underarter af katte, der ikke er husdyr, bør definitionen af kat som felis silvestris, hvori også indgår underarter af katte, der ikke er husdyr, anvendes i denne forordning.

(3)

For at imødegå forbrugernes bekymringer har flere medlemsstater indført lovgivning, der skal forhindre produktion og markedsføring af pelsskind fra hunde og katte.

(4)

Der er indbyrdes forskelle mellem de bestemmelser, medlemsstaterne har indført om handel med og indførsel, produktion og mærkning af skind og skindprodukter, og som tager sigte på at undgå, at pelsskind fra hunde og katte markedsføres eller på anden vis anvendes i erhvervsmæssigt øjemed. Nogle medlemsstater har indført et totalt forbud mod produktion af skind fra hunde og katte ved at forbyde opdræt eller aflivning af de pågældende dyr med henblik på skindproduktion, mens andre har indført restriktioner i produktionen og/eller indførslen af skind og produkter, hvori sådanne skind indgår. Nogle medlemsstater har indført mærkningskrav. Borgernes voksende opmærksomhed på problemet vil sandsynligvis få endnu flere medlemsstater til at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger på nationalt plan.

(5)

Visse pelsskindhandlere i EU har derfor indført en frivillig adfærdskodeks med henblik på at afholde sig fra handel med pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår. Denne adfærdskodeks har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at hindre indførsel og salg af pelsskind fra hunde og katte, især når pelsskindhandlerne køber og sælger pelsskind, for hvilke den art, de stammer fra, ikke er angivet og heller ikke er let genkendelig, eller køber produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, og pelsskindhandlerne risikerer derfor enten, at de pågældende produkter ikke kan handles lovligt i en eller flere medlemsstater, eller at handelen i en eller flere medlemsstater er pålagt yderligere krav, som skal forhindre, at der anvendes pelsskind fra hunde og katte.

(6)

Forskellene mellem de nationale foranstaltninger vedrørende pelsskind fra hunde og katte udgør hindringer for handelen med pelsskind i almindelighed. Foranstaltningerne hindrer det indre markeds funktion, eftersom forekomsten af forskellige retlige krav hæmmer produktionen af pelsskind i almindelighed og vanskeliggør den frie bevægelighed i Fællesskabet for pelsskind, der indføres eller fremstilles lovligt i Fællesskabet. De forskellige retlige krav i de enkelte medlemsstater medfører yderligere byrder og omkostninger for pelsskindhandlere.

(7)

Offentligheden er desuden forvirret over den manglende ensartethed i de retlige krav i medlemsstaterne, hvilket i sig selv udgør en hindring for handelen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning bør derfor harmonisere bestemmelserne i medlemsstaterne om forbud mod salg, udbud til salg og distribution af skind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne skind indgår, og således forhindre forstyrrelser af det indre marked for alle andre lignende produkter.

(9)

For at afhjælpe den nuværende opsplitning af det indre marked er det nødvendigt at indføre harmonisering, idet det instrument, der er mest effektivt og stemmer bedst overens med proportionalitetsprincippet med hensyn til at modvirke de handelshindringer, der opstår som følge af forskellene i nationale krav, vil være et forbud mod markedsføring i samt indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår.

(10)

Et mærkningskrav ville ikke være egnet til at nå det samme resultat, da det ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde for beklædningsindustrien, herunder for erhvervsdrivende, der specialiserer sig i imiteret pelsskind, og være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, når pelsskind kun udgør en meget lille del af produktet.

(11)

Der er ingen tradition for opdræt af hunde og katte til pelsskindproduktion i Fællesskabet, selv om der er set eksempler på, at der er fremstillet pelsskind fra hunde og katte. Langt de fleste produkter af hunde- og kattepelsskind i Fællesskabet synes at stamme fra tredjelande. For at være mere effektivt bør forbuddet mod samhandelen inden for Fællesskabet derfor suppleres med et forbud mod indførsel af de pågældende produkter i Fællesskabet. Et sådant importforbud ville også imødekomme de betænkeligheder, som forbrugerne har ytret med hensyn til den mulige indførsel i Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte, særlig da der er flere forhold, der peger på, at de pågældende dyr holdes og aflives på en inhuman måde.

(12)

Et eksportforbud bør desuden sikre, at der ikke i Fællesskabet fremstilles pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, til udførsel.

(13)

Det bør dog fastsættes, at det generelle forbud mod markedsføring, indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, kan fraviges i begrænset omfang. Dette gælder pelsskind fra hunde og katte, der indføres og markedsføres til uddannelsesformål eller med henblik på udstopning.

(14)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (4) fastsættes sundheds- og dyresundhedsbestemmelser for afsætning og indførsel eller udførsel af animalske biprodukter, herunder hunde- og katteskind. Det er derfor hensigtsmæssigt at afklare anvendelsesområdet for forordningen, som bør være en eneste gældende retsakt vedrørende markedsføring og indførsel eller udførsel af hunde- og kattepelsskind, herunder råskind, i alle etaper af produktionen. Imidlertid bør nærværende forordning ikke have indvirkning på forpligtelserne i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 vedrørende bortskaffelse af hunde- og katteskind af hensyn til beskyttelse af folkesundheden.

(15)

Foranstaltninger, der har henblik på forbuddet mod anvendelse af katte og hunde til pelsskindproduktion, bør anvendes ensartet i hele Fællesskabet. Hvilke metoder der i øjeblikket anvendes til at identificere pelsskind fra hunde og katte, f.eks. DNA-analyse, mikroskopi og MALDI-TOF-massespektrometri, varierer imidlertid fra medlemsstat til medlemsstat. Oplysningerne om de pågældende metoder bør stilles til rådighed for Kommissionen, så de retshåndhævende organer løbende holdes underrettet om nye udviklinger på området, og det kan vurderes, om der bør stilles krav om anvendelse af en ensartet metode.

(16)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(17)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at udvikle analysemetoder til at identificere, hvilken art pelsskindet stammer fra, og undtagelsesvis vedtage foranstaltninger, som gør det muligt at fravige forbuddet i denne forordning. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(18)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordnings bestemmelser, og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Navnlig bør medlemsstater, som beslaglægger leverancer af pelsskind fra hunde og katte som led i anvendelsen af denne forordning, vedtage love, der giver mulighed for konfiskation og destruktion af sådanne leverancer og til suspension eller tilbagekaldelse af de pågældende næringsdrivendes import- eller eksportlicenser. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at anvende strafferetlige sanktioner, hvis dette er muligt i henhold til national ret.

(19)

Målet med denne forordning, nemlig fjernelse af hindringer for det indre markeds funktion ved på fællesskabsplan at harmonisere de nationale forbud angående handel med skind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at forbyde markedsføring og indførsel i eller udførsel fra Fællesskabet af hunde- og kattepelsskind samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, med henblik på at fjerne hindringer for det indre markeds funktion og genoprette forbrugernes tillid til, at de pelsskindprodukter, som de køber, ikke indeholder hunde- og kattepelsskind.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»kat«: dyr af arten felis silvestris

2)

»hund«: dyr af underarten canis lupus familiaris

3)

»markedsføring«: besiddelse af hunde- og/eller kattepelsskind eller et produkt, hvori sådanne pelsskind indgår, med henblik på salg, herunder udbud til salg, salg og distribution

4)

»indførsel«: overgang til fri omsætning, som defineret i artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (6), med undtagelse af indførsel i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, som defineret i artikel 45, stk. 2, litra b) i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (7)

5)

»udførsel«: procedure for udførsel, der giver mulighed for, at en fællesskabsvare føres ud af Fællesskabets toldområde, som defineret i artikel 161 i forordning (EØF) nr. 2913/92.

Artikel 3

Forbud

Markedsføring og indførsel i eller udførsel fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, er forbudt.

Artikel 4

Fravigelser

Uanset artikel 3 kan Kommissionen undtagelsesvis vedtage foranstaltninger, der tillader at markedsføre, indføre eller udføre pelsskind fra hunde og katte eller produkter, hvori sådanne pelsskind indgår, til uddannelsesformål eller med henblik på udstopning.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen, og som fastsætter de nærmere vilkår for en sådan fravigelse, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2.

Artikel 5

Metoder til at identificere, hvilken art pelsskindet stammer fra

Medlemsstaterne underretter senest den 31. december 2008 og derefter hver gang, en ny udvikling gør det påkrævet, Kommissionen om, hvilke analysemetoder de anvender til at identificere, hvilken art pelsskindet stammer fra.

Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, som fastsætter analysemetoder, der anvendes til at identificere, hvilken art pelsskindet stammer fra. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med nye bestemmelser, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2, og opføres i et bilag til forordningen.

Artikel 6

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (8).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 7

Rapportering

Medlemsstaterne aflægger rapport til Kommissionen om deres indsats til håndhævelse af denne forordning.

Senest den 31. december 2010 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen, herunder om toldaktiviteter i forbindelse hermed.

Kommissionens rapport offentliggøres.

Artikel 8

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af nærværende forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser senest den 31. december 2008 og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer, der berører dem.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 31. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. december 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 168 af 20.7.2007, s. 42.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 19.6.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.11.2007.

(3)  EUT C 91 E af 15.4.2004, s. 695.

(4)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 829/2007 (EUT L 191 af 21.7.2007, s. 1).

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(6)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(7)  EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(8)  EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).


Top