EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1523

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1523/2007, 11. detsember 2007 , millega keelatakse kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine ja ühendusse import või ühendusest eksport (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 343/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1523/2007,

11. detsember 2007,

millega keelatakse kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine ja ühendusse import või ühendusest eksport

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

ELi kodanikud peavad kasse ja koeri lemmikloomadeks ning seetõttu ei ole aktsepteeritav kasutada kassi ja koera karusnahku ning neid karusnahku sisaldavaid tooteid. On olemas tõendid selle kohta, et ühenduses esineb märgistamata kassi ja koera karusnahku ning neid sisaldavaid tooteid. Sellest tulenevalt teeb tarbijatele muret, et nad võiksid osta kassi ja koera karusnahku ning neid sisaldavaid kaupu. 18. detsembril 2003. aastal võttis Euroopa Parlament vastu deklaratsiooni, (3) milles väljendati muret selliste karusnahkade ning toodete kaubanduse suhtes ning nõuti selle lõpetamist, et taastada ELi tarbijate ja jaemüüjate usaldus. Põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu rõhutas samuti oma 17. novembril 2003 ja 30. mail 2005 toimunud istungitel vajadust võtta võimalikult kiiresti vastu kassi ja koera karusnahku ning neid karusnahku sisaldavaid tooteid käsitlevad kaubanduseeskirjad.

(2)

Asjakohane on selgitada, et käesolev määrus peaks hõlmama ainult kodukasside ja -koerte liikidelt pärinevaid karusnahku. Ent kuivõrd teaduslikult on võimatu eristada kodukasside karusnahka muude kodustamata kassi alamliikide omadest, on käesolevas määruses kass defineeritud kui „felis silvestris”, mis hõlmab ka kodustamata kassi alamliike.

(3)

Vastuseks tarbijate murele on mitmed liikmesriigid võtnud vastu õigusaktid, mille eesmärk on kassi ja koera karusnahkade tootmise ja turustamise tõkestamine.

(4)

Liikmesriikide õigusaktide sätted, mis reguleerivad karusnaha ja karusnahatoodete kaubandust, importi, tootmist ja märgistamist ning mille eesmärk on tõkestada kassi ja koera karusnahkade turule viimist või muul viisil kaubanduslikel eesmärkidel kasutamist, on erinevad. Kui mõned liikmesriigid on täielikult keelanud kassi ja koera karusnahkade tootmise, keelates nende loomade pidamise ja tapmise karusnaha saamiseks, on teised vastu võtnud kõnealuste karusnahkade ja neid karusnahku sisaldavate toodete tootmise ja/või impordi piirangud. Mõnes liikmesriigis on kehtestatud märgistamisnõue. Kodanike kasvav teadlikkus probleemist ajendab tõenäoliselt teisigi liikmesriike võtma riiklikul tasandil vastu uusi piiravaid meetmeid.

(5)

Selle tulemusel võtsid ELi teatavad karusnahakaupmehed kasutusele vabatahtliku tegevusjuhise kassi ja koera karusnahkadega ning neid karusnahku sisaldavate toodetega kauplemisest hoidumiseks. See juhis ei ole aga osutunud piisavaks, et kassi ja koera karusnahkade importi ning müüki takistada, eelkõige siis, kui karusnahakaupmehed kauplevad karusnahkadega, mille päritoluliik pole näidatud ja mida pole lihtne ära tunda, või ostavad selliseid karusnahku sisaldavaid tooteid ja on vastamisi ohuga, et kõnealuseid kaupu ei saa seaduslikult turustada ühes või mitmes liikmesriigis või et turustamise suhtes ühes või mitmes liikmesriigis kohaldatakse lisanõudeid, mille eesmärk on ära hoida kassi ja koera karusnahkade kasutamine.

(6)

Kassi ja koera karusnahku käsitlevate riiklike meetmete erinevus takistab karusnahakaubandust üldiselt. Need meetmed takistavad siseturu toimimist, sest õigusaktides sätestatud nõuete mitmekesisus raskendab karusnahatootmist üldiselt ning muudab keerulisemaks seaduslikult ühendusse imporditud või ühenduses toodetud karusnaha vaba ringluse ühenduses. Õigusaktides sätestatud nõuete mitmekesisus liikmesriikides tähendab karusnahakaupmeestele täiendavaid kohustusi ja kulusid.

(7)

Lisaks sellele tekitab õigusnõuete mitmekesisus liikmesriikides üldsuses segadust ning see takistab kaubandust.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed peaksid seetõttu ühtlustama liikmesriikides eeskirju, mis keelavad kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete müügi, müügiks pakkumise ja turustamise ning seega vältima turuhäirete tekkimist kõigi teiste selliste toodete siseturul.

(9)

Siseturu praeguse killustatuse kõrvaldamiseks on vaja ühtlustamist, mille puhul on erinevatest riiklikest nõuetest tulenevate kaubandustõkete kõrvaldamisel kõige tõhusamaks ja proportsionaalsemaks vahendiks kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimise ja ühendusse impordi või ühendusest ekspordi keelamine.

(10)

Märgistamisnõue ei sobi samasuguse tulemuse saavutamiseks, sest see paneks ebaproportsionaalselt suuri täiendavaid kohustusi rõivatööstusele, sealhulgas kunstkarusnahaga kauplejatele, ja oleks ka ebaproportsionaalselt kulukas juhtudel, mil karusnahk moodustab kaubast vaid väikese osa.

(11)

Ühenduses ei ole traditsiooni kasvatada kasse ja koeri karusnaha saamiseks, kuigi kassi ja koera karusnahkade valmistamise juhtumeid on täheldatud. Tegelikult on selge, et suurem osa ühenduses turustatavatest kassi ja koera karusnahkadest valmistatud kaupadest on pärit kolmandatest riikidest. Seega, et ühendusesisene kaubanduskeeld oleks tõhusam, tuleks seda täiendada samade kaupade ühendusse impordi keelamisega. Selline impordikeeld lahendaks ka tarbijate probleeme, mida nad on väljendanud seoses kassi ja koera karusnahkade võimaliku toomisega ühendusse, eriti kuna on teada, et neid loomi võidakse kohelda ja tappa julmalt.

(12)

Ekspordikeeld peaks tagama, et kassi ja koera karusnahku ja neid karusnahku sisaldavaid tooteid ühenduses ekspordiks ei toodeta.

(13)

Siiski on asjakohane ette näha võimalus teha piiratud erandeid kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimise ja ühendusse impordi või ühendusest ekspordi üldisest keelust. Näiteks olukorras, kus kassi ja koera karusnahku imporditakse ning viiakse turule hariduslikul või taksidermia eesmärgil.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1774/2002 (4) sätestatakse loomade ja inimeste tervishoiu eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste (sealhulgas kassi ja koera karusnahkade) turuleviimise ja impordi või ekspordi jaoks. Seetõttu on asjakohane selgitada käesoleva määruse reguleerimisala, mis peaks olema ainus akt, mis reguleerib kõigis tootmisetappides kassi ja koera karusnahkade (kaasa arvatud toornahkade) turuleviimist ja importi või eksporti. Käesolev määrus ei mõjuta siiski määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatud kassi ja koera karusnahkade kõrvaldamisega seotud kohustusi rahvatervise tagamiseks.

(15)

Kasside ja koerte karusnahatootmiseks kasutamise keelamiseks võetud meetmeid tuleks jõustada ühtselt kogu ühenduses. Kassi ja koera karusnahkade tuvastamiseks kasutatavad meetodid, nagu DNA-analüüs, mikroskoopia ja MALDI-TOF mass-spektromeetria, on liikmesriigiti erinevad. Neid meetodeid käsitlev teave tuleks komisjonile kättesaadavaks teha, nii et täitevasutused oleksid kursis uute saavutustega kõnealuses valdkonnas ning et saaks hinnata ühtse meetodi kehtestamise võimalusi.

(16)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (5).

(17)

Eelkõige tuleks komisjonile anda volitus kehtestada karusnaha päritoluliigi määramise analüütilised meetodid ja võtta erandkorras vastu käesolevas määruses ette nähtud keeldudest mööndusi tegevad meetmed. Kuna need on üldmeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muuhulgas seda täiendades lisades uusi vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(18)

Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad karistuste kohta käesoleva määruse sätete rikkumiste eest ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Need karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peaksid liikmesriigid, kes peavad pärast käesoleva määruse kohaldamist kinni kassi ja koera karusnahkade partiisid, võtma vastu õigusnormid, mis võimaldavad taolisi saadetisi konfiskeerida ja hävitada ning peatada või tühistada asjaomastele ettevõtjatele väljastatud impordi- või ekspordilitsentsid. Liikmesriike tuleks julgustada kohaldama kriminaalkaristusi, juhul kui siseriiklik õigus seda võimaldab.

(19)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt takistuste kõrvaldamist siseturu toimimiselt, ühtlustades ühenduse tasandil siseriiklikke keelde, mis käsitlevad kassi ja koera karusnahkade ja neid karusnahku sisaldavate toodete kaubandust, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on keelustada kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine ja ühendusse import või ühendusest eksport, et kõrvaldada siseturu toimimise takistused ning taastada tarbijate usaldus selles osas, et tarbijate poolt ostetavad karusnahatooted ei sisalda kassi ja koera karusnahku.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„kass” – liiki felis silvestris kuuluv loom;

2)

„koer” – alamliiki canis lupus familiaris kuuluv loom;

3)

„turuleviimine” – kassi ja/või koera karusnaha või sellist karusnahka sisaldava toote valdamine müügi eesmärgil, mis sisaldab müügiks pakkumist, müüki ja turustamist;

4)

„import” – vabasse ringlusse lubamine nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (6) artikli 79 tähenduses, välja arvatud mittekaubanduslik import nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) (7) artikli 45 lõike 2 punktis b kirjeldatud tähenduses;

5)

„eksport” – ekspordiprotseduur, mis võimaldab ühenduse kaupa ühenduse tolliterritooriumilt välja viia määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 tähenduses.

Artikkel 3

Keelud

Kassi ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine ja ühendusse import või ühendusest eksport on keelatud.

Artikkel 4

Erandid

Erandina artiklist 3 võib komisjon erandkorras võtta vastu meetmeid, millega lubatakse kassi ja koera karusnahkade või neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine, import või eksport hariduslikul või taksidermia eesmärgil.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid ja mis sätestavad tingimused selle erandi kohaldamiseks, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 5

Karusnaha päritoluliigi kindlakstegemise meetodid

Liikmesriigid teavitavad komisjoni karusnaha päritoluliigi kindlakstegemiseks kasutatavatest analüüsimeetoditest 31. detsembriks 2008 ja edaspidi alati, kui toimunud uued arengud seda nõuavad.

Komisjon võib vastu võtta meetmed, millega kehtestatakse analüüsimeetodid, mida kasutatakse karusnaha päritoluliigi kindlakstegemiseks. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele ning lisatakse käesoleva määruse lisasse.

Artikkel 6

Komitee

1.   Komisjoni abistab toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (8) artikli 58 lõike 1 alusel.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 7

Aruanded

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande käesoleva määruse täitmise tagamiseks võetud meetmete kohta.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2010 aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, sealhulgas ülevaate sellega seotud tolli tegevusest.

Komisjoni aruanne avalikustatakse.

Artikkel 8

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida rakendatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende kohaldamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile 31. detsembriks 2008 ning annavad viivitamata teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldatavus

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust hakatakse kohaldama 31. detsembrist 2008.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. detsember 2007

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LOBO ANTUNES


(1)  ELT C 168, 20.7.2007, lk 42.

(2)  Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. novembri 2007. aasta otsus.

(3)  ELT C 91 E, 15.4.2004, lk 695.

(4)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 829/2007 (ELT L 191, 21.7.2007, lk 1).

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(6)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(7)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(8)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (ELT L 100, 8.4.2006, lk 3).


Top