EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1523

Regulamentul (CE) nr. 1523/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2007 de interzicere a introducerii pe piață și a importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care conțin asemenea blănuri (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 343, 27.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1523/oj

27.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 343/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1523/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 decembrie 2007

de interzicere a introducerii pe piață și a importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care conțin asemenea blănuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

În percepția cetățenilor Uniunii Europene, câinii și pisicile sunt considerate animale de companie și, prin urmare, nu este acceptabilă folosirea blănurilor acestora sau produsele care conțin asemenea blănuri. Există dovezi privind prezența în Comunitate a unor blănuri de pisică și de câine neetichetate și a unor produse care conțin asemenea blănuri. În consecință, consumatorii au devenit îngrijorați de posibilitatea că ar putea cumpăra blănuri de pisică și de câine și produse care conțin asemenea blănuri. La 18 decembrie 2003 (3), Parlamentul European a adoptat o declarație prin care își exprima îngrijorarea privind comerțul cu aceste blănuri și produse și prin care solicita încetarea acestui fenomen pentru a reda încrederea consumatorilor și comercianților cu amănuntul din Uniunea Europeană. În cursul reuniunilor sale din 17 noiembrie 2003 și din 30 mai 2005, Consiliul pentru Agricultură și Pescuit a subliniat, de asemenea, necesitatea de a se adopta cât mai curând posibil norme privind comerțul cu blănuri de pisică și de câine și cu produse care conțin asemenea blănuri.

(2)

Este oportun să se precizeze faptul că ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament numai blănurile speciilor domestice de câini și pisici. Cu toate acestea, având în vedere faptul că este imposibil din punct de vedere științific să se facă diferența între blana care provine de la pisicile domestice și blana care provine de la subspeciile de pisici sălbatice, prin prezentul regulament ar trebui să se adopte o definiție a pisicii ca „felis silvestris”, care să cuprindă și subspeciile de pisică sălbatică.

(3)

Ca răspuns la îngrijorarea consumatorilor, mai multe state membre au adoptat o legislație care are ca scop prevenirea producției și a comercializării de blănuri de pisică și de câine.

(4)

Există diferențe între dispozițiile statelor membre care reglementează comerțul, importul, producția și etichetarea blănurilor și a produselor din blană, care urmăresc să prevină introducerea pe piață a blănurilor de pisică și de câine sau folosirea acestora în orice alte scopuri comerciale. În timp ce unele state membre au interzis total producția de blănuri de pisică și de câine prin interzicerea creșterii sau a sacrificării acestor animale în scopul producției de blănuri, altele au adoptat restricții privind producția și/sau importul de blănuri sau de produse care conțin asemenea blănuri. În anumite state membre au fost introduse cerințe de etichetare. Este posibil ca sensibilizarea sporită a cetățenilor în privința acestei chestiuni să determine mai multe state membre să adopte noi măsuri restrictive la nivel național.

(5)

În consecință, anumiți comercianți de blănuri din UE au introdus un cod de conduită voluntar pentru a interzice comercializarea blănurilor de câine și de pisică, precum și a produselor care conțin asemenea blănuri. Totuși, acest cod s-a dovedit insuficient pentru a preveni importul și vânzarea de blănuri de pisică și de câine, mai ales în cazurile în care comercianții de blănuri tranzacționează blănuri a căror specie de proveniență nu este menționată și care nu este ușor de recunoscut sau achiziționează produse care conțin asemenea blănuri și se confruntă cu riscul ca produsele respective să nu poată fi comercializate în mod legal în unul sau mai multe state membre ori comercializarea în unul sau mai multe state membre să fie supusă unor cerințe suplimentare care au ca scop prevenirea utilizării blănurilor de câine și de pisică.

(6)

Diferențele dintre măsurile la nivel național privind blănurile de pisică și de câine constituie, în general, obstacole în desfășurarea activităților de comercializare a blănurilor. Aceste măsuri împiedică buna funcționare a pieței interne din moment ce existența unor cerințe legale diferite îngrădește producția de blănuri în general și obstrucționează libera circulație în cadrul Comunității a blănurilor importate sau produse în mod legal în Comunitate. Cerințele legale diferite din statele membre generează greutăți și costuri suplimentare pentru comercianții de blănuri.

(7)

Pe lângă acestea, diversitatea cerințelor juridice din statele membre creează confuzie în rândul publicului, ceea ce generează o barieră în calea comerțului.

(8)

Prin urmare, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să armonizeze normele din statele membre în ceea ce privește interzicerea vânzării, a oferirii spre vânzare și a distribuției blănurilor de pisică și de câine și a produselor care conțin asemenea blănuri și, astfel, să preîntâmpine orice perturbare a pieței interne pentru toate celelalte produse similare.

(9)

Pentru a elimina actuala fragmentare a pieței interne, se impune necesitatea armonizării, în timp ce instrumentul cel mai eficient și proporțional pentru contracararea barierelor în desfășurarea activității de comercializare generate de cerințele naționale divergente ar fi interzicerea introducerii pe piață, precum și a importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care conțin asemenea blănuri.

(10)

Cerințele de etichetare nu ar fi adecvate pentru obținerea aceluiași rezultat, din moment ce ar îngreuna în mod disproporționat activitatea de producție a articolelor de îmbrăcăminte, inclusiv a comercianților care sunt specializați în blănuri false, și ar implica, de asemenea, costuri disproporționat de mari în cazurile în care blănurile reprezintă numai o mică parte din produs.

(11)

În cadrul Comunității nu există o tradiție în creșterea pisicilor și a câinilor în scopul producției de blănuri, deși au fost observate cazuri de prelucrare de blănuri de pisică și de câine. De fapt, se pare că marea majoritate a produselor din blană de câine și de pisică existente în Comunitate provin din țări terțe. Prin urmare, pentru o eficiență sporită, interzicerea comercializării intracomunitare trebuie însoțită de interzicerea importurilor acestor produse în Comunitate. O astfel de acțiune de interzicere a importului ar răspunde preocupărilor exprimate de consumatori în privința unei posibile introduceri în Comunitate a blănurilor de pisică și de câine, mai ales din moment ce există indicii că aceste animale ar fi ținute și sacrificate în mod inuman.

(12)

Interzicerea exporturilor ar asigura, de asemenea, faptul că blănurile de pisică și de câine și produsele care conțin asemenea blănuri nu sunt produse în cadrul Comunității în vederea exportului.

(13)

Cu toate acestea, este oportun să se prevadă posibilitatea unor derogări limitate de la interzicerea generală a introducerii pe piață, precum și a importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate a blănurilor de pisică și de câine și a produselor care conțin asemenea blănuri. Este cazul blănurilor de pisică și de câine importate și introduse pe piață în scopuri educaționale sau de împăiere.

(14)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește norme de sănătate animală și publică privind introducerea pe piață și importul sau exportul produselor secundare de origine animală, inclusiv blănurile de pisică și de câine. Prin urmare, este oportun să se clarifice domeniul de aplicare a prezentului regulament, care ar trebui să fie singurul act normativ aplicabil introducerii pe piață și importului sau exportului blănurilor de pisică și de câine în toate etapele de producție, inclusiv aceea de blană brută. Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 referitoare la eliminarea blănurilor de pisică și de câine din motive de sănătate publică.

(15)

Măsurile de interzicere a utilizării pisicilor și a câinilor în scopul producției de blănuri ar trebui puse în aplicare uniform pe teritoriul Comunității. Cu toate acestea, tehnicile utilizate în prezent pentru identificarea blănurilor de pisică și de câine, cum ar fi testarea ADN, microscopia și spectrometria de masă MALDI-TOF, variază de la un stat membru la altul. Informațiile privind aceste tehnici trebuie puse la dispoziția Comisiei, astfel încât organismele de control să fie ținute la curent cu inovațiile din acest domeniu, iar posibilitățile de a prevedea o tehnică uniformă să fie analizate.

(16)

Măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(17)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească metode analitice de identificare a speciilor de proveniență a blănurilor și să adopte, în mod excepțional, măsuri care derogă de la interdicțiile stabilite în prezentul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(18)

Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Aceste sancțiuni ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. În special, statele membre care sechestrează transporturi de blănuri de pisică și de câine, ca urmare a aplicării prezentului regulament, ar trebui să adopte acte cu putere de lege care să permită confiscarea și distrugerea acestora și suspendarea sau retragerea licențelor de import sau export acordate respectivilor comercianți. Statele membre ar trebui încurajate să aplice sancțiuni penale în cazul în care acest lucru este posibil în temeiul legislației lor naționale.

(19)

Deoarece obiectivul acestui regulament, și anume eliminarea barierelor din calea funcționării pieței interne prin armonizarea la nivel comunitar a interdicțiilor de la nivel național privind comercializarea blănurilor de pisică și de câine și a produselor care conțin asemenea blănuri, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectivul

Scopul prezentului regulament este de a interzice introducerea pe piață și importul în Comunitate sau exportul din Comunitate a blănurilor de pisică și de câine și a produselor care conțin asemenea blănuri, pentru a elimina barierele în calea funcționării pieței interne și a reda încrederea consumatorilor în faptul că produsele din blană pe care consumatorii le cumpără nu conțin blănuri de pisică sau de câine.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„pisică” înseamnă un animal care aparține speciei felis silvestris;

2.

„câine” înseamnă un animal care aparține subspeciei canis lupus familiaris;

3.

„introducere pe piață” înseamnă deținerea de blănuri de pisică și/sau de câine sau de produse care conțin astfel de blănuri în scopul vânzării, care cuprinde oferirea spre vânzare, vânzarea și distribuția;

4.

„import” înseamnă punerea în liberă circulație în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (6), cu excepția importurilor fără scop comercial în sensul articolului 45 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (7);

5.

„export” înseamnă procedura de export care permite mărfurilor comunitare să iasă de pe teritoriul vamal al Comunității în înțelesul articolului 161 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Interdicții

Se interzice introducerea pe piață și importul în Comunitate sau exportul din Comunitate al blănurilor de pisică și de câine și al produselor care conțin asemenea blănuri.

Articolul 4

Derogări

Prin derogare de la articolul 3, Comisia poate, în mod excepțional, să adopte măsuri care să permită introducerea pe piață sau importul ori exportul blănurilor de pisică și de câine sau al produselor care conțin asemenea blănuri în scopuri educaționale sau de împăiere.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și prin care se prevăd condițiile în care se aplică astfel de derogări, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (2).

Articolul 5

Metode de identificare a speciei de proveniență a blănurilor

Statele membre informează Comisia despre metodele analitice pe care le utilizează pentru identificarea speciei de proveniență a blănurilor până la 31 decembrie 2008 și, ulterior, oricând este nevoie, în lumina evoluțiilor ulterioare.

Comisia poate adopta măsuri prin care se stabilesc metode analitice care urmează să fie folosite pentru identificarea speciei de proveniență a blănurilor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia cu noi elemente, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (2) și se includ într-o anexă la prezentul regulament.

Articolul 6

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală instituit prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (8).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 7

Rapoarte

Statele membre transmit Comisiei rapoarte privind eforturile acestora de a aplica prezentul regulament.

Până la 31 decembrie 2010, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv activitățile vamale în legătură cu aceasta.

Raportul Comisiei este pus la dispoziția publicului.

Articolul 8

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții până la 31 decembrie 2008 și, ulterior, orice modificare a acestora, în cel mai scurt termen.

Articolul 9

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 31 decembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 decembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 168, 20.7.2007, p. 42.

(2)  Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2007.

(3)  JO C 91 E, 15.4.2004, p. 695.

(4)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 829/2007 al Comisiei (JO L 191, 1.7.2007, p. 1).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(8)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006, p. 3).


Top