EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006 , jätteiden siirrosta

OJ L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 86 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 190/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1013/2006,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006,

jätteiden siirrosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen pääasiallinen ja tärkein tavoite ja osatekijä on ympäristön suojelu, ja sen vaikutukset kansainväliseen kauppaan ovat ainoastaan toissijaisia.

(2)

Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 259/93 (3) on jo moneen otteeseen muutettu merkittävästi, ja sitä on tarpeen edelleen muuttaa. Mainittuun asetukseen on sisällytettävä erityisesti neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 259/93 tarkoitetusta yhtenäisestä kuljetusasiakirjasta 24 päivänä marraskuuta 1994 tehty komission päätös 94/774/EY (4) sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 41 artiklan 2 kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden tietojenantovelvoitteeseen liittyvistä kyselylomakkeista 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehty komission päätös 1999/412/EY (5). Selkeyden vuoksi asetus (ETY) N:o 259/93 olisi näin ollen korvattava uudella.

(3)

Neuvoston päätös 93/98/ETY (6) koski vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehdyn Baselin yleissopimuksen (7) tekemistä yhteisön puolesta. Yhteisö on ollut tämän yleissopimuksen osapuoli vuodesta 1994. Antamalla asetuksen (ETY) N:o 259/93 neuvosto on luonut tällaisten jätteiden siirtojen rajoittamista ja valvontaa koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on ollut muun muassa saattaa yhteisössä voimassa oleva jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmä Baselin yleissopimuksen vaatimusten mukaiseksi.

(4)

Neuvoston päätös 97/640/EY (8) koski osapuolten konferenssin päätöksen III/1 mukaisesti Baselin yleissopimukseen tehtävän muutoksen hyväksymistä yhteisön puolesta. Tällä muutoksella kiellettiin kaikkien huolehdittaviksi tarkoitettujen vaarallisten jätteiden vienti yleissopimuksen liitteessä VII luetelluista maista maihin, joita ei ole mainittu kyseisessä liitteessä, sekä 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen kaikkien yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettujen vaarallisten jätteiden vienti hyödyntämistä varten. Asetus (ETY) N:o 259/93 on muutettu tätä vastaavasti neuvoston asetuksella (EY) N:o 120/97 (9).

(5)

Koska yhteisö on hyväksynyt hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn päätöksen C(92)39 (lopullinen) muuttamisesta tehdyn OECD:n neuvoston päätöksen C(2001)107 (lopullinen), jäljempänä ’OECD:n päätös’, jäteluetteloiden yhdenmukaistamiseksi Baselin yleissopimuksen kanssa ja eräiden muiden vaatimusten tarkistamisesta, on välttämätöntä saattaa mainitun päätöksen sisältö osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(6)

Yhteisö on allekirjoittanut 22 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen.

(7)

On tärkeää järjestää jätteiden siirtojen valvonta ja tarkastus ja säännellä niitä siten, että otetaan huomioon tarve säilyttää, suojella ja parantaa ympäristön laatua ja ihmisten terveyttä sekä että edistetään tämän asetuksen entistä yhdenmukaisempaa soveltamista kaikkialla yhteisössä.

(8)

On myös tärkeää pitää mielessä Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan d kohdassa määrätty vaatimus siitä, että vaarallisten jätteiden siirrot on rajoitettava ympäristön kannalta hyväksyttävällä ja tehokkaalla jätehuollolla mahdollisimman vähäisiksi.

(9)

On lisäksi tärkeää pitää mielessä Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukainen kunkin osapuolen oikeus kieltää vaarallisten tai mainitun yleissopimuksen liitteessä II lueteltujen jätteiden tuonti.

(10)

Asevoimien tai avustusjärjestöjen tuottamat jätteet olisi suljettava tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos ne tuodaan yhteisöön erityisissä tilanteissa (mukaan lukien kauttakulku yhteisön alueella, kun jäte saapuu yhteisöön). Tällaisten siirtojen osalta olisi noudatettava kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa kaikkien kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille ja yhteisössä sijaitsevan vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle olisi etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen määränpäästä.

(11)

On tarpeen estää päällekkäisyys muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (10) kanssa, koska se jo sisältää säännöksiä eläimistä saatavien sivutuotteiden lähetyksistä, ohjaamisesta ja siirroista (keräämisestä, kuljettamisesta, esikäsittelystä, käsittelystä, käytöstä, hyödyntämisestä tai hävittämisestä, kirjanpidosta, lähetysten mukaan liitettävistä asiakirjoista ja jäljitettävyydestä) yhteisössä, yhteisöön ja yhteisöstä.

(12)

Komission olisi annettava tämän asetuksen voimaantulopäivään mennessä kertomus eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan voimassa olevan alakohtaisen lainsäädännön ja tämän asetuksen säännösten välisestä suhteesta sekä tehtävä mainittuun päivään mennessä tarvittavat ehdotukset kyseisen lainsäädännön saattamiseksi tämän asetuksen mukaiseksi siten, että saavutetaan yhtäläinen valvonnan taso.

(13)

Vaikka jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastuksesta tietyssä jäsenvaltiossa vastaa tämä jäsenvaltio itse, jätteiden siirtoja koskevien kansallisten järjestelmien olisi oltava johdonmukaisia yhteisön järjestelmän kanssa ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi.

(14)

Kun on kyse huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden tai sellaisten hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden, joita ei ole lueteltu liitteessä III, IIIA tai IIIB, siirroista, on aiheellista varmistaa mahdollisimman korkea valvonnan ja tarkastusten taso siten, että tällaisiin siirtoihin vaaditaan kirjallinen ennakkohyväksyntä. Tällaiseen menettelyyn olisi kuuluttava ennakkoilmoitus, jonka myötä toimivaltaisten viranomaisten on mahdollista saada asianmukaiset tiedot voidakseen toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Sen johdosta toimivaltaisten viranomaisten olisi myös mahdollista esittää perusteltuja vastalauseita tällaisen siirron osalta.

(15)

Kun on kyse liitteessä III, IIIA tai IIIB lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirroista, on aiheellista varmistaa valvonnan ja tarkastusten vähimmäistaso siten, että vaaditaan tiettyjen tietojen toimittamista tällaisten jätteiden mukana.

(16)

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen ja sisämarkkinoiden toimivuuden vuoksi on tarpeen tehokkuuden nimissä vaatia, että lähtömaan toimivaltainen viranomainen käsittelee ilmoitukset.

(17)

Lisäksi on tärkeää selkeyttää vakuus- tai vastaavaa vakuutusjärjestelmää.

(18)

Koska jätteiden tuottajilla on vastuu ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta, olisi näiden itsensä täytettävä jätteiden siirtoa koskevat ilmoitus- ja siirtoasiakirjat, mikäli se on käytännössä mahdollista.

(19)

On tarpeen säätää ilmoittajaa koskevista menettelyllisistä takeista sekä oikeusvarmuuden vuoksi että tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen ja sisämarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi.

(20)

Kun on kyse huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirroista, jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteet yhteisön ja kansallisella tasolla siten kuin jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY (11) säädetään, toteuttamalla perustamissopimuksen mukaisia toimenpiteitä tällaisten jätteiden siirtojen kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai niiden vastustamiseksi järjestelmällisesti. Lisäksi olisi otettava huomioon direktiivissä 2006/12/EY säädetty vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on perustettava yhtenäinen ja riittävä käsittelylaitosten verkosto, jotta yhteisö tulee kokonaisuudessaan omavaraiseksi jätteenkäsittelyn suhteen ja jäsenvaltiot pääsevät kukin erikseen lähemmäksi tätä tavoitetta ottaen huomioon maantieteelliset olosuhteet tai tietyntyyppisiin jätteisiin erikoistuneiden laitosten tarve. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (12) soveltamisalaan kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle myönnetyn luvan mukaisesti ja että jäte käsitellään yhteisön lainsäädännössä vahvistettuihin huolehtimistoimia koskevien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti.

(21)

Kun on kyse hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirroista, jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan kuuluvat jätehuoltolaitokset soveltavat kyseisessä direktiivissä määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitokselle myönnetyn luvan mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava varmistaa, että jäte käsitellään yhteisön lainsäädännössä vahvistettuihin hyödyntämistoimiin liittyvien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti ja, direktiivin 2006/12/EY 7 artiklan 4 kohta huomioon ottaen, noudattamalla mainitun direktiivin mukaisesti laadittuja jätehuoltosuunnitelmia siten, että tarkoituksena on varmistaa yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden täyttäminen.

(22)

Pakollisten jätteidenkäsittelylaitoksia ja erityisten jätemateriaalien käsittelyä koskevien vaatimusten kehittämisellä yhteisön tasolla voidaan yhteisön lainsäädännön voimassa olevien säännösten lisäksi osaltaan edistää korkeatasoista ympäristönsuojelua kaikkialla yhteisössä, tukea tasavertaisten kierrätysolosuhteiden luomista ja auttaa sen varmistamisessa, että taloudellisesti kannattavien kierrätystä koskevien sisämarkkinoiden kehittymistä ei estetä. Yhteisön tasolla on siksi kehitettävä yhdenvertaiset olosuhteet soveltamalla tarvittaessa tietyillä aloilla kierrätystä koskevia yhteisiä standardeja kierrätyksen laadun parantamiseksi muun muassa kierrätysmateriaalien osalta. Komission olisi annettava tarvittaessa mahdollisimman pian ehdotuksia tällaisista tiettyjä jätetyyppejä ja tiettyjä kierrätyslaitoksia koskevista standardeista jätestrategian jatkotarkastelun pohjalta ja ottaen huomioon yhteisön ja jäsenvaltioiden voimassa olevan lainsäädännön. Toistaiseksi olisi suunniteltuja siirtoja tietyin edellytyksin voitava vastustaa, jos siirtoihin liittyvä hyödyntäminen ei olisi jätteen hyödyntämistä koskevan lähtömaan kansallisen lainsäädännön mukainen. Toistaiseksi komission olisi myös tarkkailtava, miten tilanne kehittyy uusiin jäsenvaltioihin mahdollisesti suuntautuvien ei‐toivottujen jätteiden siirtojen osalta, ja tehtävä tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia tällaisten tilanteiden hoitamiseksi.

(23)

Jäsenvaltioita olisi vaadittava varmistamaan, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset asettavat tiedot siirtoja koskevista ilmoituksista aiheellisin tavoin julkisesti saataville 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn, tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksen (Århusin sopimus) mukaisesti, kun tällaiset tiedot eivät ole kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisia.

(24)

Olisi säädettävä velvollisuudesta ottaa jäte takaisin lähettäjämaahan taikka hyödyntää se tai huolehtia siitä jollakin muulla tavalla, jos jätteen siirtoa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla.

(25)

Lisäksi olisi säädettävä, että henkilön, jonka toiminnan tuloksena laiton jätteiden siirto toteutetaan, on otettava kyseinen jäte takaisin tai tehtävä muita järjestelyjä sen hyödyntämiseksi tai siitä huolehtimiseksi. Jos tätä ei noudateta, olisi joko lähettävän tai vastaanottavan maan toimivaltaisten viranomaisten itse puututtava asiaan.

(26)

Asianomaisten maiden ympäristön suojelemiseksi on tarpeen selkeyttää Baselin yleissopimuksen mukaisesti säädetyn kiellon soveltamisalaa tapauksissa, joissa yhteisöstä viedään mitä hyvänsä jätteitä huolehdittaviksi johonkin sellaiseen kolmanteen maahan, joka ei ole Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsen.

(27)

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevat maat voivat ottaa käyttöön yhteisön sisäisiä siirtoja koskevat tarkastusmenettelyt.

(28)

Asianomaisten maiden ympäristön suojelemiseksi on lisäksi tarpeen selkeyttää niin ikään Baselin yleissopimuksen mukaisesti säädetyn kiellon soveltamisalaa tapauksissa, joissa vaarallisia jätteitä viedään hyödynnettäviksi sellaiseen maahan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta. Erityisesti on tarpeen selkeyttää niiden jätteiden luetteloa, joihin tätä kieltoa sovelletaan, ja varmistaa, että luetteloon on sisällytetty myös Baselin yleissopimuksen liitteessä II luetellut eli kotitalouksista kerätyt jätteet ja kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät.

(29)

Olisi edelleen pidettävä voimassa erityiset järjestelyt, joita sovelletaan vaarattomien jätteiden vientiin hyödynnettäviksi maihin, joihin OECD:n päätöstä ei sovelleta, ja olisi säädettävä näiden järjestelyjen myöhemmin tapahtuvasta paremmasta yhdenmukaistamisesta.

(30)

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön olisi sallittava Baselin yleissopimuksen osapuolena olevista maista. Hyödynnettävien jätteiden tuonti yhteisöön olisi sallittava maista, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan tai jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia. Muutoin jätteiden tuonti olisi kuitenkin sallittava vain tapauksissa, joissa viejämaata sitoo yhteisön lainsäädännön ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukainen kahden- tai monenvälinen sopimus taikka järjestely, paitsi jos tämä ei ole mahdollista kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa.

(31)

Tätä asetusta olisi sovellettava kansainvälisen merioikeuden mukaisesti.

(32)

Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (13) (’päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta’) säännöt, jotka koskevat jätteiden vientiä näihin merentakaisiin maihin ja alueille sekä jätteiden tuontia niistä.

(33)

Olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirrettäessä jätteitä yhteisössä tai tuotaessa niitä jäsenvaltioihin jätteiden huolto tapahtuu direktiivin 2006/12/EY ja muun jätteitä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti koko siirron ajan aina vastaanottomaassa tapahtuvaan hyödyntämiseen tai huolehtimiseen saakka vaarantamatta ihmisten terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua haittaa ympäristölle. Kun kyseessä on jätteen sallittu vienti yhteisöstä, olisi pyrittävä varmistamaan, että jätteen huolto tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan aina vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuvaan hyödyntämiseen tai huolehtimiseen saakka. Vastaanottavan laitoksen olisi toimittava pääpiirteittäin yhteisön lainsäädäntöä vastaavien ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten mukaisesti. Tätä varten olisi laadittava luettelo ohjeista, jotka eivät ole sitovia mutta joista voidaan hakea ohjausta ympäristön kannalta hyväksyttävään jätehuoltoon.

(34)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia tietoja sekä Baselin yleissopimuksen sihteeristölle toimitettuina raportteina että erillisellä kyselylomakkeella.

(35)

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on tarpeen varmistaa, että laivojen romuttaminen hoidetaan turvallisesti ja ympäristön kannalta järkevästi. Lisäksi olisi huomattava, että aluksesta voi tulla Baselin yleissopimuksen 2 artiklan määritelmän mukainen jäte, vaikka se samanaikaisesti muiden kansainvälisten sääntöjen nojalla voidaan määritellä alukseksi. On tärkeätä muistaa, että parhaillaan tehdään työtä, johon liittyy Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Baselin yleissopimuksen sihteeristön yhteistoimintaa ja jolla pyritään maailmanlaajuisesti sitoviin vaatimuksiin, joilla varmistetaan laivojen romuttamisen muodostaman ongelman tehokas ratkaiseminen.

(36)

Jätteiden siirtojen valvontaa koskeva tehokas kansainvälinen yhteistyö auttaa varmistamaan, että vaarallisten jätteiden siirtoja valvotaan. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden välistä tietojen vaihtoa, vastuunjakoa ja yhteisiä toimia olisi edistettävä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.

(37)

Komission olisi hyväksyttävä tämän asetuksen tietyt liitteet direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Samaa menettelyä olisi noudatettava muutettaessa liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen, asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön muutoksiin sekä OECD:n päätökseen, Baselin yleissopimukseen ja muihin asiaan liittyviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin liittyviin tapahtumiin.

(38)

Komission olisi liitteessä IC säädettäviä ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämisohjeita laatiessaan, OECD:n päätös ja Baselin yleissopimus huomioon ottaen, tarkennettava muun muassa, että ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava kahdella sivulla, sekä milloin liitteissä IA ja IB olevat ilmoitus- ja siirtoasiakirja olisi tarkkaan ottaen täytettävä liite II huomioon ottaen. Lisäksi yksittäisiä vaatimuksia olisi selvennettävä, jos OECD:n päätöksen ja Baselin yleissopimuksen sekä tämän asetuksen terminologia ja vaatimukset poikkeavat toisistaan.

(39)

Arvioitaessa jäteseosten lisäämistä liitteeseen IIIA olisi otettava huomioon muun muassa seuraavat seikat: jätteen ominaisuudet, kuten sen mahdolliset vaaralliset ominaisuudet, kontaminaatiopotentiaali ja fysikaalinen olomuoto, sekä jätehuoltoa koskevat seikat, kuten teknologinen kapasiteetti jätteen hyödyntämiseksi ja hyödyntämistoimista ympäristölle koituvat edut, kuten se, voiko ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto vaarantua. Komission olisi pyrittävä saamaan tämä liite mahdollisimman valmiiksi ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää ja saatettava tämä tehtävä päätökseen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa mainitusta ajankohdasta.

(40)

Komission olisi hyväksyttävä myös tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät lisätoimenpiteet direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen laskemisessa käytettävä menetelmä, joka komission olisi mahdollisuuksien mukaan laadittava ennen asetuksen soveltamispäivää.

(41)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (14) mukaisesti.

(42)

Tämän asetuksen tavoitetta eli ympäristön suojelemisen varmistamista jätteitä siirrettäessä ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan jätteiden siirtoihin sovellettavat menettelyt ja valvontajärjestelmät, jotka riippuvat siirron lähtöpaikasta, vastaanottopaikasta ja reitistä, siirrettävän jätteen tyypistä sekä jätteeseen sen vastaanottopaikassa sovellettavasta käsittelystä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan jätteiden siirtoihin,

a)

jotka toteutetaan jäsenvaltioiden välillä joko kokonaan yhteisön alueella tai siten, että jätteet kuljetetaan kolmansien maiden kautta;

b)

joissa jäte tuodaan yhteisöön kolmansista maista;

c)

joissa jäte viedään yhteisöstä kolmansiin maihin;

d)

jotka kulkevat yhteisön alueen kautta, kun jätteitä siirretään kolmansista maista ja kolmansiin maihin.

3.   Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu:

a)

alusten ja offshore-lauttojen tavanomaisessa toiminnassa syntyneiden jätteiden, jätevedet ja jäänteet mukaan luettuina, purkaminen maihin sillä edellytyksellä, että tällaiseen jätteeseen sovelletaan alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), tai jonkin muun sitovan kansainvälisen oikeudellisen asiakirjan vaatimuksia;

b)

ajoneuvoissa, junissa, lentokoneissa ja aluksissa syntynyt jäte siihen asti, kun tällainen jäte puretaan hyödyntämistä tai huolehtimista varten;

c)

radioaktiivisen jätteen siirrot, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 3 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/3/Euratom (15) 2 artiklassa;

d)

siirrot, joiden osalta noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 hyväksyntävaatimuksia;

e)

direktiivin 2006/12/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen jätteiden siirrot, jos tällaiset siirrot jo kuuluvat muun samankaltaisia säännöksiä sisältävän yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan;

f)

jätteiden siirrot, jotka tehdään Etelämantereelta yhteisöön ja jotka ovat Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan (1991) vaatimusten mukaisia;

g)

sellaisen jätteen tuonti yhteisöön, jonka asevoimat tai avustusjärjestöt ovat tuottaneet kriisitilanteiden, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä, jos asianomaiset asevoimat tai avustusjärjestöt siirtävät tällaisen jätteen tai se siirretään niiden puolesta suoraan tai välillisesti vastaanottomaahan. Tällaisissa tapauksissa kaikkien kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille ja yhteisössä sijaitsevan vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle on etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen määränpäästä.

4.   Etelämantereelta yhteisön ulkopuolisiin maihin yhteisön kautta tehtäviin jätteiden siirtoihin sovelletaan 36 ja 49 artiklaa.

5.   Yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuviin jätteiden siirtoihin sovelletaan ainoastaan 33 artiklaa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’jätteellä’ samaa kuin direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

2)

’vaarallisella jätteellä’ samaa kuin vaarallisesta jätteestä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY (16) 1 artiklan 4 kohdassa;

3)

’jäteseoksella’ jätettä, joka syntyy kahden tai useamman tyyppisen jätteen tahallisesta tai tahattomasta sekoittamisesta ja jolle seokselle ei tämän asetuksen liitteissä III, IIIB, IV ja IVA ole yhtä ainoaa jätenimikettä. Jäte‐erän siirto, jossa siirretään kahden tai useamman tyyppistä, toisistaan erillään olevaa jätettä, ei ole jäteseos;

4)

’huolehtimisella’ samaa kuin direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa;

5)

’väliaikaisella huolehtimisella’ direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A määriteltyjä huolehtimistoimia D 13 — D 15;

6)

’hyödyntämisellä’ samaa kuin direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan f alakohdassa;

7)

’väliaikaisella hyödyntämisellä’ direktiivin 2006/12/EY liitteessä II B määriteltyjä hyödyntämistoimia R 12 ja R 13;

8)

’ympäristön kannalta hyväksyttävällä jätehuollolla’ kaikkien käytännössä toteutettavissa olevien toimien toteuttamista sen varmistamiseksi, että jätteiden huolto tapahtuu ihmisten terveyttä ja ympäristöä tällaisten jätteiden mahdollisilta haittavaikutuksilta suojelevalla tavalla;

9)

’tuottajalla’ jokaista, jonka toiminta tuottaa jätettä (alkuperäinen tuottaja) ja/tai joka suorittaa esikäsittelyä, sekoittamista tai muita toimia, joiden tuloksena kyseisen jätteen ominaislaatu tai koostumus muuttuu (uusi tuottaja), direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan määritelmän mukaisesti;

10)

’haltijalla’ jätteen tuottajaa taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte on, ja joka on määritelty direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

11)

’kerääjällä’ jokaista, joka kerää jätteitä direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan g alakohdan määritelmän mukaisesti;

12)

’kauppiaalla’ jokaista, joka toimii toimeksiantajana jätteen ostossa ja sen jälkeisessä myynnissä, mukaan lukien kauppiaat, jotka eivät ota jätettä fyysisesti haltuunsa, ja jota tarkoitetaan direktiivin 2006/12/EY 12 artiklassa;

13)

’välittäjällä’ jokaista, joka järjestää jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen toisten puolesta, mukaan lukien välittäjät, jotka eivät ota jätettä fyysisesti haltuunsa, ja jota tarkoitetaan direktiivin 2006/12/EY 12 artiklassa;

14)

’vastaanottajalla’ vastaanottomaan lainkäyttövallan alaista henkilöä tai yritystä, jolle jäte siirretään hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi;

15)

’ilmoituksen tekijällä’:

a)

jos siirrettävä jäte on peräisin jäsenvaltiosta, tämän jäsenvaltion lainkäyttövallan alaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka aikoo siirtää tai siirrättää jätteitä ja jolla on velvollisuus tehdä ilmoitus. Ilmoituksen tekijä on jokin seuraavassa luettelossa mainituista henkilöistä tai elimistä seuraavan luettelon mukaisessa järjestyksessä:

i)

alkuperäinen tuottaja; tai

ii)

uusi tuottaja, joka suorittaa toimia ennen sen siirtoa; tai

iii)

luvan saanut kerääjä, joka on samantyyppisen jätteen useista eri lähteistä peräisin olevista pienistä määristä koonnut lähetyksen, jonka siirto alkaa yhdestä ilmoitetusta paikasta; tai

iv)

rekisteröity kauppias, jonka i alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan ilmoituksen tekijänä; tai

v)

rekisteröity välittäjä, jonka i alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan ilmoituksen tekijänä; tai

vi)

siinä tapauksessa, ettei kukaan i, ii, iii, iv ja v alakohdassa yksilöidyistä henkilöistä ole tiedossa tai he ovat kaikki maksukyvyttömiä, haltija.

Jos iv tai v alakohdassa määritelty ilmoituksen tekijä laiminlyö jonkin 22–25 artiklassa asetetun jätteen takaisin ottamista koskevan velvollisuuden, i alakohdassa tarkoitettua alkuperäistä tuottajaa, ii alakohdassa tarkoitettua uutta tuottajaa tai iii alakohdassa tarkoitettua luvan saanutta kerääjää, joka on valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai välittäjän toimimaan puolestaan, pidetään ilmoituksen tekijänä mainittujen jätteen takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien osalta. Jos kyseessä on laiton siirto, josta ilmoituksen on tehnyt iv alakohdassa tarkoitettu kauppias tai v alakohdassa tarkoitettu välittäjä, pidetään i, ii tai iii alakohdassa tarkoitettua henkilöä, joka on valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai välittäjän toimimaan puolestaan, ilmoituksen tekijänä tätä asetusta sovellettaessa;

b)

jos yhteisöön tuodaan tai sen kautta siirretään jätettä, joka ei ole peräisin mistään jäsenvaltiosta, jotain seuraavista jätteen lähtömaan lainkäyttövallan alaisista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joka aikoo siirtää tai siirrättää tai on siirrättänyt jätteitä:

i)

lähtömaan lakien mukaisesti nimettyä henkilöä tai, jos tällaista henkilöä ei ole nimetty;

ii)

jätteen haltijaa sen vientiajankohtana;

16)

’Baselin yleissopimuksella’ vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehtyä Baselin yleissopimusta;

17)

’OECD:n päätöksellä’ hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39 (lopullinen) muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107 (lopullinen);

18)

’toimivaltaisella viranomaisella’:

a)

kun on kyseessä yhteisön jäsenvaltio, asianomaisen jäsenvaltion 53 artiklan mukaisesti nimeämää elintä; tai

b)

kun on kyseessä maa, joka ei ole yhteisön jäsenvaltio mutta joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli, elintä, jonka kyseinen maa on tämän yleissopimuksen 5 artiklan mukaisesti nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi yleissopimuksen soveltamista varten; tai

c)

kun on kyseessä maa, jota ei tarkoiteta a ja b alakohdassa, elintä, jonka kyseinen maa tai alue on nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi tai, jos viranomaista ei ole nimetty, sen maan tai alueen sääntelyviranomainen, jolla on lainkäyttövalta hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen tai kauttakulun suhteen;

19)

’lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella’ sen alueen toimivaltaista viranomaista, jolta jätteen siirron suunnitellaan alkavan tai jolta siirto alkaa;

20)

’vastaanottomaan toimivaltaisella viranomaisella’ sen alueen toimivaltaista viranomaista, jolle jätteen siirtoa suunnitellaan tai jolle siirto suoritetaan taikka jolla jäte lastataan ennen sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista alueella, joka ei ole minkään maan lainkäyttövallan alainen;

21)

’kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella’ minkä tahansa sellaisen muun maan kuin lähtömaan tai vastaanottomaan toimivaltaista viranomaista, jonka kautta siirron suorittamista suunnitellaan tai jonka kautta siirto suoritetaan;

22)

’lähtömaalla’ maata, josta jätteen siirron suunnitellaan alkavan tai josta siirto alkaa;

23)

’vastaanottomaalla’ maata, johon jätteen siirtoa suunnitellaan tai johon jäte siirretään kyseisessä maassa hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi taikka lastattavaksi ennen sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista alueella, joka ei ole minkään maan lainkäyttövallan alainen;

24)

’kauttakulkumaalla’ maata, joka ei ole lähtö- eikä vastaanottomaa ja jonka kautta jätteen siirtoa suunnitellaan tai jonka kautta jäte siirretään;

25)

’maan kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella’ maa- tai merialuetta, jossa jollain valtiolla on hallinnollinen ja sääntelyvastuu kansainvälisen oikeuden mukaisesti ihmisen terveyden tai ympäristön suojelun alalla;

26)

’merentakaisilla mailla ja alueilla’ maita ja alueita, jotka luetellaan päätöksen 2001/822/EY liitteessä IA;

27)

’yhteisön vientitullitoimipaikalla’ yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (17) 161 artiklan 5 kohdassa määriteltyä tullitoimipaikkaa;

28)

’yhteisön poistumistullitoimipaikalla’ tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (18) 793 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tullitoimipaikkaa;

29)

’yhteisön saapumistullitoimipaikalla’ tullitoimipaikkaa, jonne yhteisön tullialueelle tuotu jäte on kuljetettava asetuksen (ETY) N:o 2913/92 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

30)

’tuonnilla’ kaikkea jätteen tuloa yhteisöön, lukuun ottamatta kauttakulkua yhteisön kautta;

31)

’viennillä’ toimintaa, jolla jäte viedään pois yhteisöstä, lukuun ottamatta kauttakulkua yhteisön kautta;

32)

’kauttakululla’ yhden tai useamman, muun kuin lähtö- tai vastaanottomaan kautta tapahtuvaa jätteen siirtoa tai suunniteltua siirtoa;

33)

’kuljetuksella’ jätteen maantie-, rautatie-, lento-, meri- tai sisävesikuljetusta;

34)

’siirrolla’ jätteen suunniteltua tai toteutettavaa kuljetusta sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista varten

a)

maasta toiseen; tai

b)

jonkin maan ja sen suojeluksessa olevien merentakaisten maiden ja alueiden tai muiden alueiden välillä; tai

c)

jonkin maan ja jonkin sellaisen maa-alueen välillä, joka ei kansainvälisen oikeuden mukaan kuulu mihinkään maahan; tai

d)

jonkin maan ja Etelämantereen välillä; tai

e)

jostakin maasta jonkin edellä tarkoitetun alueen kautta; tai

f)

jonkin edellä tarkoitetun alueen kautta ja kuljetus alkaa ja päättyy samassa maassa; tai

g)

johonkin maahan joltakin maantieteelliseltä alueelta, joka ei kuulu minkään maan lainkäyttövaltaan;

35)

’laittomalla siirrolla’ jätteiden siirtoja, jotka toteutetaan

a)

tekemättä tämän asetuksen mukaista ilmoitusta kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille; tai

b)

ilman asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamaa hyväksyntää; tai

c)

asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnällä, joka on saatu väärennöksen, harhaanjohtamisen tai erehdyttämisen avulla; tai

d)

tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa; tai

e)

tavalla, joka johtaa jätteen hyödyntämiseen tai siitä huolehtimiseen yhteisön tai kansainvälisten sääntöjen vastaisesti; tai

f)

34, 36, 39, 40, 41 ja 43 artiklan vastaisesti; tai

g)

3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun jätteiden siirron osalta, kun

i)

todetaan, että jätteitä ei ole lueteltu liitteessä III, IIIA tai IIIB; tai

ii)

3 artiklan 4 kohtaa ei ole noudatettu;

iii)

siirto toteutetaan tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty liitteen VII mukaisessa asiakirjassa.

II OSASTO

JÄTTEIDEN SIIRROT YHTEISÖN ALUEELLA JOKO KULKEMALLA KOLMANNEN MAAN KAUTTA TAI ILMAN TÄLLAISTA KAUTTAKULKUA

3 artikla

Yleiset menettelyt

1.   Tämän osaston säännösten mukaista kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä sovelletaan seuraavien jätteiden siirtoihin:

a)

jos jäte on tarkoitettu huolehdittavaksi:

kaikki jätteet;

b)

jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi:

i)

liitteessä IV luetellut jätteet, joihin kuuluvat muun muassa Baselin yleissopimuksen liitteissä II ja VIII luetellut jätteet;

ii)

liitteessä IVA luetellut jätteet;

iii)

jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan jätenimikkeeseen;

iv)

jäteseokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan jätenimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä IIIA.

2.   Yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia, joista säädetään 18 artiklassa, sovelletaan seuraavien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin, mikäli siirrettävän jätteen määrä on yli 20 kg:

a)

liitteessä III tai IIIB luetellut jätteet;

b)

kahden tai useamman liitteessä III luetellun jätteen seokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III olevaan jätenimikkeeseen, edellyttäen, että näiden jäteseosten koostumus ei heikennä niiden ympäristön kannalta hyväksyttävää hyödyntämistä ja että tällaiset seokset on 58 artiklan mukaisesti lueteltu liitteessä IIIA.

3.   Liitteessä III lueteltuihin jätetyyppeihin sovelletaan poikkeustapauksissa asiaankuuluvia säännöksiä ikään kuin jätteet olisi lueteltu liitteessä IV, jos jätteellä on direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia. Tällaiset tapaukset on käsiteltävä 58 artiklan mukaisesti.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista ennakkoilmoitus- ja ‐hyväksyntämenettelyä ei sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, jotka on nimenomaan tarkoitettu laboratoriossa analysoitaviksi niiden fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien tai sen määrittämiseksi, soveltuvatko ne hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi tarkoitetun tällaisen menettelystä vapautettavan jätteen määrä määritetään sen mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä tapauksessa analyysin asianmukaiseen suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, eikä se saa olla yli 25 kiloa.

5.   Kun kotitalouksilta kerättyä sekalaista yhdyskuntajätettä (jätenimike 20 03 01), myös siinä tapauksessa, että tällaisen keruun piiriin kuuluu myös muilta tuottajilta peräisin oleva mainitunlainen jäte, siirretään hyödyntämis- tai huolehtimislaitoksiin, näihin siirtoihin sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti samoja säännöksiä kuin huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin.

1 LUKU

Kirjallinen ennakkoilmoitus ja -hyväksyntä

4 artikla

Ilmoitus

Kun ilmoituksen tekijä aikoo siirtää 3 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja jätteitä, hänen on tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja tämän viranomaisen välityksellä ja, jos hän tekee yleisen ilmoituksen, noudatettava 13 artiklaa.

Ilmoitusta tehtäessä on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1)

Ilmoitus- ja siirtoasiakirjat

Ilmoitus on tehtävä käyttäen seuraavia asiakirjoja:

a)

liitteen IA mukainen ilmoitusasiakirja; ja

b)

liitteen IB mukainen siirtoasiakirja.

Ilmoituksen tekijän on täytettävä ilmoitusasiakirja ja tarvittaessa siirtoasiakirja.

Jollei ilmoituksen tekijä ole 2 artiklan 15 alakohdan a alakohdan i alakohdan mukainen jätteen alkuperäinen tuottaja, ilmoituksen tekijän on varmistettava, että kyseinen tuottaja tai jokin 2 artiklan 15 alakohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä allekirjoittaa myös liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan silloin, kun tämä on käytännössä mahdollista.

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ilmoituksen tekijälle ilmoitusasiakirja ja siirtoasiakirja.

2)

Ilmoitusasiakirjassa ja siirtoasiakirjassa olevat tiedot ja asiakirjat

Ilmoituksen tekijän on annettava ilmoitusasiakirjassa tai sen liitteenä liitteen II osassa 1 luetellut tiedot ja asiakirjat. Ilmoituksen tekijän on annettava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä liitteen II osassa 2 tarkoitetut tiedot ja asiakirjat siinä laajuudessa, kuin tämä on mahdollista ilmoituksen tekohetkellä.

Ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti täytetty, kun ilmoituksen tekijä on täyttänyt ilmoitusasiakirjan ja siirtoasiakirjan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lähtömaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

3)

Lisätiedot ja -asiakirjat

Ilmoituksen tekijän on annettava lisätietoja ja -asiakirjoja, jos jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista niitä pyytää. Luettelo lisätiedoista ja -asiakirjoista, joita voidaan pyytää, on liitteen II osassa 3.

Ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti tehty, kun ilmoituksen tekijä on täyttänyt ilmoitusasiakirjan ja siirtoasiakirjan sekä toimittanut liitteen II osassa 1 ja 2 luetellut tiedot ja asiakirjat sekä liitteen II osassa 3 luetellut lisätiedot ja ‐asiakirjat, joita on pyydetty tämän kohdan mukaisesti, vastaanottomaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

4)

Ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisen sopimuksen tekeminen

Ilmoituksen tekijän on tehtävä vastaanottajan kanssa 5 artiklan mukainen sopimus ilmoitetun jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta.

Selvitys sopimuksen tekemisestä tai vakuutus sen olemassaolosta liitteen IA mukaisesti on toimitettava ilmoitusta tehtäessä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava sopimuksen jäljennös tai tällainen selvitys asianomaista toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

5)

Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen hankkiminen

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on hankittava 6 artiklan mukaisesti. Ilmoituksen tekijän on annettava tästä lausuma täyttämällä liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan asianomainen kohta.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus (tai, jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii, selvitys kyseisestä vakuudesta tai vakuutuksesta tai lausuma siitä, että se on olemassa) on toimitettava osana ilmoitusasiakirjaa ilmoituksen tekohetkellä tai, jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii kansallisen lainsäädännön nojalla, muuna ajankohtana ennen siirron alkamista.

6)

Ilmoituksen kattavuus

Ilmoitus kattaa jätteen siirron sen ensimmäisestä lähetyspaikasta, mukaan lukien sen väliaikaisen ja muun kuin väliaikaisen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen.

Jos myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin väliaikaisia toimia toteutetaan muussa kuin ensimmäisessä vastaanottomaassa, muu kuin väliaikainen toimi ja sen määränpää on ilmoitettava ilmoituksessa, ja tällöin sovelletaan 15 artiklan f alakohtaa.

Kukin ilmoitus saa kattaa vain yhden jätteen yksilöivän koodin, paitsi jos kyse on:

a)

jätteistä, jotka eivät kuulu yhteen ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan nimikkeeseen. Tällöin on eriteltävä vain yksi jätetyyppi;

b)

jäteseoksista, jotka eivät kuulu yhteen ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan nimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä IIIA. Tässä tapauksessa on eriteltävä tärkeysjärjestyksessä jätteen kunkin osan koodi.

5 artikla

Sopimus

1.   Kaikista jätteiden siirroista, joista on tehtävä ilmoitus, on tehtävä ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välinen sopimus, joka koskee ilmoitetun jätteen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista.

2.   Sopimuksen on oltava tehty sekä voimassa ilmoitusta tehtäessä ja siirron keston ajan, kunnes on annettu 15 artiklan e alakohdan, 16 artiklan e alakohdan tai tarvittaessa 15 artiklan d alakohdan mukainen todistus.

3.   Sopimuksessa on määrättävä seuraavista velvollisuuksista:

a)

ilmoituksen tekijän velvollisuus ottaa jäte takaisin, jos siirtoa tai hyödyntämistä tai huolehtimista ei ole toteutettu aiotulla tavalla tai jos jätteen siirto on ollut laiton, 22 artiklan ja 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

vastaanottajan velvollisuus hyödyntää jäte tai huolehtia siitä, jos jätteen siirto on ollut laiton, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja

c)

laitoksen velvollisuus antaa 16 artiklan e alakohdan mukaisesti todistus siitä, että jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

4.   Jos jäte siirretään väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten, sopimuksessa on määrättävä seuraavista lisävelvollisuuksista:

a)

vastaanottavan laitoksen velvollisuus antaa 15 artiklan d ja tarvittaessa e alakohdan mukaisesti todistukset siitä, että jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti; ja

b)

vastaanottajan velvollisuus antaa soveltuvin osin 15 artiklan f alakohdan ii alakohdan mukaisesti ilmoitus alkuperäisen lähtömaan alkuperäiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.   Jos jätteen siirto tapahtuu saman oikeussubjektin määräysvaltaan kuuluvan kahden laitoksen välillä, sopimus voidaan korvata kyseisen oikeussubjektin antamalla vakuutuksella siitä, että se ottaa tehtäväkseen ilmoitetun jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen.

6 artikla

Rahoitusvakuus

1.   Kaikkia sellaisia jätteiden siirtoja varten, joista on tehtävä ilmoitus, on hankittava rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, joka kattaa:

a)

kuljetuskustannukset;

b)

huolehtimisen tai hyödyntämisen sekä mahdollisesti tarvittavien väliaikaisten toimien kustannukset; ja

c)

varastointikustannukset 90 päivän ajalta.

2.   Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat

a)

jäljempänä 22 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun siirtoa tai hyödyntämistä tai huolehtimista ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla; ja

b)

jäljempänä 24 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun siirto tai hyödyntäminen tai huolehtiminen on laiton.

3.   Ilmoituksen tekijän tai muun sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on hankittava rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, ja sen on oltava voimassa silloin, kun ilmoitus tehdään tai, jos toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, tämän sallii, viimeistään silloin, kun siirto alkaa, ja sen on katettava ilmoitettu jätteen siirto viimeistään sinä ajankohtana, jona siirto alkaa.

4.   Lähtömaan toimivaltainen viranomainen hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, samoin kuin sen muodon, sanamuodon ja suuruuden.

Jos on kyse jätteen tuonnista yhteisöön, on yhteisössä olevan vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen kuitenkin tarkistettava vakuuden suuruus ja tarvittaessa hyväksyttävä täydentävä rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus.

5.   Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen on katettava ilmoitettu siirto sekä ilmoitetun jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen päätökseen saattaminen sekä oltava voimassa niiden ajan.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on vapautettava, kun asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut 16 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen väliaikaisten hyödyntämis- tai huolehtimistoimien toteuttamisesta.

6.   Jos jäte siirretään väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten ja hyödyntämis- tai huolehtimistoimet jatkuvat vastaanottomaassa, rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus voidaan 5 kohdasta poiketen vapauttaa, kun jäte lähtee väliaikaisesta laitoksesta ja asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen. Jos jäte tällöin siirretään edelleen johonkin hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, tarvitaan tätä varten uusi rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, paitsi jos vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tällaista rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta tarvita. Tällöin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on vastuussa velvollisuuksista, jotka syntyvät, jos kyseessä on laiton siirto, tai jätteen takaisin ottamisesta, jos siirtoa tai myöhempää hyödyntämis- tai huolehtimistointa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla.

7.   Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen on oltava sen hyväksyneen yhteisössä olevan toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja se käyttää varoja 23 ja 25 artiklan mukaisesti syntyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, myös suorittaakseen maksuja muille asianomaisille viranomaisille.

8.   Kun kyse on 13 artiklan mukaisesta yleisestä ilmoituksesta, voidaan hankkia rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, joka kattaa jotkin yleiseen ilmoitukseen sisältyvät osat, sen sijaan, että hankitaan yksi vakuus tai vakuutus, jotka kattaa koko yleisen ilmoituksen. Tällöin rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus koskee siirtoa viimeistään silloin, kun se siirto, jota varten se on hankittu, alkaa.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus vapautetaan, kun asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut 16 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen kyseessä olevaa jätettä koskevien väliaikaisten hyödyntämis- tai huolehtimistoimien toteuttamisesta. Edellä 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

9.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan nojalla antamansa kansalliset säädökset.

7 artikla

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta tapahtuva ilmoituksen edelleen toimittaminen

1.   Saatuaan 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä sen jäljennös ja toimitettava ilmoitus vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja jäljennökset siitä mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille sekä ilmoitettava niiden toimittamisesta ilmoituksen tekijälle. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

2.   Jos ilmoitusta ei ole asianmukaisesti täytetty, lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdan mukaisesti pyydettävä ilmoituksen tekijältä tietoja ja asiakirjoja.

Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Tällöin lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä 1 kohdan vaatimukset kolmen työpäivän kuluessa pyytämiensä tietojen ja/tai asiakirjojen saamisesta.

3.   Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi kolmen työpäivän kuluessa 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen vastaanottamisesta päättää olla toimittamatta ilmoitusta edelleen, jos se 11 ja 12 artiklan mukaisesti esittää kyseistä siirtoa koskevan vastalauseen.

Sen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään ja vastalauseestaan ilmoituksen tekijälle.

4.   Jos lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoituksen saatuaan 30 päivän kuluessa toimittanut sitä edelleen 1 kohdan vaatimusten mukaisesti, sen on annettava ilmoituksen tekijälle tämän pyynnöstä perusteltu selitys asiasta. Tätä ei sovelleta, jos 2 kohdassa tarkoitettu tietojen saantia koskeva pyyntö on jätetty noudattamatta.

8 artikla

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöt saada tietoja ja asiakirjoja sekä vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen vastaanottovahvistus

1.   Jos sen jälkeen, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toimittanut ilmoituksen, jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että lisätiedot ja -asiakirjat ovat tarpeen 4 artiklan toisen kohdan 3 alakohdan mukaisesti, sen on pyydettävä ilmoituksen tekijältä tällaisia tietoja ja asiakirjoja sekä tiedotettava tällaisesta pyynnöstä muille toimivaltaisille viranomaisille. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Tällöin asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pyydetyt tiedot ja asiakirjat on saatu.

2.   Kun vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen katsoo, että ilmoitus on täytetty 4 artiklan toisen kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti, sen on lähetettävä ilmoituksen tekijälle vastaanottovahvistus ja sen jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen saamisesta.

3.   Jos vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen ei ole 30 päivän kuluessa lähettänyt 2 kohdan mukaisesti vahvistusta ilmoituksen vastaanottamisesta, sen on annettava ilmoituksen tekijälle tämän pyynnöstä perusteltu selitys asiasta.

9 artikla

Vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnät sekä kuljetuksen, hyödyntämisen tai huolehtimisen määräajat

1.   Vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, tehtävä ilmoitetun siirron johdosta jokin seuraavassa lueteltu asianmukaisesti perusteltu päätös kirjallisesti:

a)

hyväksyntä ilman ehtoja;

b)

hyväksyntä 10 artiklan mukaisin ehdoin; tai

c)

11 ja 12 artiklan mukainen vastalause.

Kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen voidaan katsoa antaneen hiljaisen hyväksyntänsä, jos se ei ole esittänyt vastalausetta mainitussa 30 päivän määräajassa.

2.   Vastaanottomaan, lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ilmoituksen tekijälle päätöksensä ja sen perusteet kirjallisesti 1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa sekä lähetettävä sen jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

3.   Vastaanottomaan, lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava kirjallinen hyväksyntänsä leimaamalla, allekirjoittamalla ja päiväämällä ilmoitusasiakirja tai sen jäljennökset asianmukaisesti.

4.   Suunnitellulle jätteiden siirrolle myönnetty kirjallinen hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa yhden kalenterivuoden kuluttua sen antamisesta tai ilmoitusasiakirjassa määrätystä myöhemmästä ajankohdasta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat määränneet lyhyemmän ajan.

5.   Suunnitellun siirron hiljainen hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa yhden kalenterivuoden kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika on kulunut umpeen.

6.   Suunniteltu siirto voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun 16 artiklan a ja b alakohdan vaatimukset on täytetty, ja ainoastaan kaikkien toimivaltaisten viranomaisten hiljaisten tai kirjallisten hyväksyntöjen voimassaoloaikana.

7.   Suunnitellun siirron mukainen jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen on saatettava päätökseen viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua siitä, kun laitos on vastaanottanut jätteen, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole määränneet lyhyempää määräaikaa.

8.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava hyväksyntänsä, jos ne saavat tietoonsa, että

a)

jätteen koostumus ei ole ilmoituksen mukainen; tai

b)

siirrolle asetettuja ehtoja ei noudateta; tai

c)

jätettä ei hyödynnetä tai siitä ei huolehdita kyseisen toimen suorittavalle laitokselle myönnetyn luvan mukaisesti; tai

d)

jäte aiotaan siirtää, hyödyntää tai siitä aiotaan huolehtia tai se on siirretty, hyödynnetty tai siitä on huolehdittu ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa tai niiden liitteissä annetuista tiedoista poikkeavalla tavalla.

9.   Hyväksyntä peruutetaan toimittamalla asiasta virallinen ilmoitus ilmoituksen tekijälle ja sen jäljennökset muille asianomaisille viranomaisille ja vastaanottajalle.

10 artikla

Jätteen siirrolle asetettavat ehdot

1.   Lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, asettaa ehtoja, jotka koskevat niiden ilmoitetulle siirrolle antamaa hyväksyntää. Nämä ehdot voivat perustua yhteen tai useampaan joko 11 tai 12 artiklassa mainittuun syyhyn.

2.   Lisäksi lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa asettaa ehtoja, jotka koskevat jätteiden kuljetusta niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Nämä kuljetusehdot eivät saa olla tiukempia kuin kokonaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tapahtuvia samanlaisia kuljetuksia koskevat ehdot, ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon voimassa olevat sopimukset, erityisesti asiaa koskevat kansainväliset sopimukset.

3.   Lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa asettaa myös ehdon, jonka mukaan niiden hyväksyntä katsotaan peruutetuksi, jos rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus ei ole 6 artiklan 3 kohdassa edellytetyllä tavalla voimassa viimeistään ilmoitetun siirron alkaessa.

4.   Ehdot asettaneen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ne kirjallisesti ilmoituksen tekijälle ja toimitettava niiden jäljennökset asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen asettamien ehtojen on oltava ilmoitusasiakirjassa tai sen liitteenä.

5.   Vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa myös asettaa ehdon, jonka mukaan vastaanottavan laitoksen on pidettävä säännöllistä kirjanpitoa laitokseen otetuista tai sieltä lähtevistä jätteistä ja/tai jätetaseesta sekä ilmoituksessa esitetyistä jätteiden hyödyntämis- tai huolehtimistoimista ilmoituksen voimassaoloaikana. Laitoksesta oikeudellisesti vastuussa olevan henkilön on allekirjoitettava tämä kirjanpito, joka on lähetettävä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle kuukauden kuluessa ilmoitetun hyödyntämis- tai huolehtimistoimen päättymisestä.

11 artikla

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja koskevat vastalauseet

1.   Kun huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden suunnitellusta siirrosta on tehty ilmoitus, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, perustamissopimusta noudattaen esittää perusteltuja vastalauseita seuraavan yhden tai useamman syyn perusteella:

a)

suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei olisi sellaisten toimenpiteiden mukainen, joita on jätteiden siirtojen kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai niiden järjestelmälliseksi vastustamiseksi toteutettu direktiivin 2006/12/EY mukaisesti läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltamiseksi yhteisön ja kansallisella tasolla; tai

b)

suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei vastustavassa maassa toteutettavien toimien osalta olisi ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai terveyden suojeluun liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen; tai

c)

ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on aikaisemmin tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllistyneen laittomaan jätteiden siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään laittomaan toimintaan. Tällöin lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää kaikki siirrot, joissa kyseinen henkilö on osallisena; tai

d)

ilmoituksen tekijä tai laitos on aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai

e)

jäsenvaltio haluaa käyttää Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan kieltää vaarallisten tai kyseisen yleissopimuksen liitteessä II lueteltujen jätteiden tuonti; tai

f)

suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen on kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion tai yhteisön tekemistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden vastainen; tai

g)

suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei, maantieteelliset olosuhteet tai tietyntyyppisiin jätteisiin erikoistuneiden laitosten tarpeen huomioon ottaen, ole direktiivin 2006/12/EY eikä erityisesti sen 5 ja 7 artiklan mukainen:

i)

omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi yhteisön ja kansallisella tasolla; tai

ii)

tapauksissa, joissa erikoistuneen laitoksen on huolehdittava lähempänä sijaitsevasta lähteestä tulevista jätteistä, jotka toimivaltainen viranomainen on asettanut etusijalle; tai

iii)

sen varmistamiseksi, että jätteiden siirrot ovat jätehuoltosuunnitelmien mukaisia; tai

h)

jäte käsitellään laitoksessa, johon sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen luvan edellyttämällä tavalla; tai

i)

jäte on kotitalouksista peräisin olevaa sekalaista yhdyskuntajätettä (nimike 20 03 01); tai

j)

kyseistä jätettä ei käsitellä yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen huolehtimistoimia koskevien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti myös silloin, kun myönnetään väliaikaisia poikkeuksia.

2.   Kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa esittää perusteltuja vastalauseita ainoastaan 1 kohdan b, c, d ja f alakohdan perusteella.

3.   Edellä 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, kun on kyse vaarallisista jätteistä, joita lähtöjäsenvaltiossa tuotetaan vuosittain niin pieni kokonaismäärä, ettei kyseisen jäsenvaltion ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita huolehtimislaitoksia.

Jos lähtömaan toimivaltainen viranomainen katsoo, että olisi sovellettava tätä kohtaa eikä 1 kohdan a alakohtaa, vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä sen kanssa yhteistyötä kysymyksen ratkaisemiseksi kahdenvälisesti.

Jos tyydyttävää ratkaisua ei löydetä, jompikumpi näistä jäsenvaltioista voi antaa asian komission ratkaistavaksi. Tällöin komissio ratkaisee asian direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

4.   Jos toimivaltaiset viranomaiset 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa toteavat, että niiden vastalauseiden syynä olleet ongelmat on ratkaistu, niiden on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti ilmoituksen tekijälle ja toimitettava ilmoituksestaan jäljennökset vastaanottajalle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

5.   Jos vastalauseiden syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen tekijä toisin sovi.

6.   Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita se on toteuttanut 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kieltääkseen huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot kokonaan tai osittain tai vastustaakseen niitä järjestelmällisesti tai 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, ja komissio ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

12 artikla

Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoa koskevat vastalauseet

1.   Kun hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden suunnitellusta siirrosta on tehty ilmoitus, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, perustamissopimusta noudattaen esittää perusteltuja vastalauseita seuraavan yhden tai useamman syyn perusteella:

a)

suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei olisi direktiivin 2006/12/EY eikä erityisesti sen 3, 4, 7 ja 10 artiklan mukainen; tai

b)

suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei vastustavassa maassa toteutettavien toimien osalta olisi ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai terveyden suojeluun liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen; tai

c)

suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei olisi lähtömaan jätteen hyödyntämiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen, myös silloin, kun suunniteltuun siirtoon kuuluva jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi laitoksessa, jonka käsittelynormit ovat tietyn jätteen osalta alhaisemmat kuin lähtömaan normit, ottaen samalla huomioon tarpeen varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta;

Tätä ei sovelleta, jos:

i)

on olemassa vastaavaa, erityisesti jätteisiin liittyvää yhteisön lainsäädäntöä ja jos vaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset, on otettu käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, jonka osaksi kyseinen yhteisön lainsäädäntö on saatettu;

ii)

hyödyntämistoimi toteutetaan vastaanottomaassa olosuhteissa, jotka suurelta osin vastaavat lähtömaan kansallisessa lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä;

iii)

lähtömaan kansallisesta lainsäädännöstä, lukuun ottamatta edellä i alakohdan soveltamisalaan kuuluvaa lainsäädäntöä, ei ole tehty ilmoitusta teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (19) mukaisesti, jos kyseisessä direktiivissä tätä edellytetään; tai

d)

ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on aikaisemmin tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllistyneen laittomaan jätteiden siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään laittomaan toimintaan. Tällöin lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää kaikki siirrot, joissa kyseinen henkilö on osallisena; tai

e)

ilmoituksen tekijä tai laitos on aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai

f)

suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen on kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion tai yhteisön tekemistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden vastainen; tai

g)

hyödyntäminen ei ole taloudellisten ja/tai ympäristönäkökohtien kannalta perusteltua, kun otetaan huomioon hyödynnettävän ja hyödynnettäväksi kelpaamattoman jätteen suhde, lopullisesti hyödynnettävien aineiden arvioitu arvo tai hyödyntämisen kustannukset sekä hyödynnettäväksi kelpaamattoman osan huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset; tai

h)

siirrettävä jäte on tarkoitettu huolehdittavaksi eikä hyödynnettäväksi; tai

i)

jäte käsitellään laitoksessa, johon sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen luvan edellyttämällä tavalla; tai

j)

kyseistä jätettä ei käsitellä hyödyntämistoimiin liittyvien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti tai yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden mukaisesti myös silloin, kun myönnetään väliaikaisia poikkeuksia; tai

k)

kyseistä jätettä ei käsitellä direktiivin 2006/12/EY 7 artiklan mukaisesti laadittuja jätehuoltosuunnitelmia noudattaen siten, että varmistetaan yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden täyttäminen.

2.   Kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan ainoastaan 1 kohdan b, d, e ja f alakohdan perusteella.

3.   Jos toimivaltaiset viranomaiset 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa toteavat, että niiden vastalauseiden syynä olleet ongelmat on ratkaistu, niiden on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti ilmoituksen tekijälle sekä toimitettava ilmoituksestaan jäljennökset vastaanottajalle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Jos vastalauseiden syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen tekijä toisin sovi.

5.   Jäsenvaltioiden on raportoitava toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esittämistä vastalauseista komissiolle 51 artiklan mukaisesti.

6.   Lähtöjäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kansallinen lainsäädäntö, johon toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esittämät vastalauseet voivat perustua, ja ilmoitettava, mihin jätteisiin ja jätteiden hyödyntämistoimiin näitä vastalauseita sovelletaan, ennen kuin tämän lainsäädännön nojalla esitetään perusteltuja vastalauseita.

13 artikla

Yleinen ilmoitus

1.   Ilmoituksen tekijä voi tehdä useita jätteiden siirtoja koskevan yleisen ilmoituksen, jos kunkin siirron osalta:

a)

jätteellä on oleellisesti samankaltaiset fyysiset ja kemialliset ominaisuudet; ja

b)

jäte siirretään samalle vastaanottajalle ja samaan laitokseen; ja

c)

ilmoitusasiakirjassa ilmoitettu siirtoreitti on sama.

2.   Jos samaa reittiä ei ennalta arvaamattomista syistä voida käyttää, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava tästä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja mahdollisuuksien mukaan ennen siirron alkamista, jos reittimuutoksen tarve on jo tiedossa.

Jos reittimuutos on tiedossa ennen siirron alkamista ja koskee muita toimivaltaisia viranomaisia kuin niitä, joita yleinen ilmoitus koskee, yleistä ilmoitusta ei voida käyttää, vaan on tehtävä uusi ilmoitus.

3.   Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa tämän yleisen ilmoituksen käyttöä koskevan suostumuksensa ehdoksi myöhemmän lisätietojen ja ‐asiakirjojen antamisen 4 artiklan toisen kohdan 2 ja 3 alakohdan mukaisesti.

14 artikla

Ennakkohyväksytyt hyödyntämislaitokset

1.   Vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset, joiden lainkäyttövaltaan tietyt hyödyntämislaitokset kuuluvat, voivat päättää myöntää ennakkohyväksynnän tällaisille laitoksille.

Nämä päätökset ovat määräaikaisia, ja ne voidaan peruuttaa milloin tahansa.

2.   Jos kyseessä on 13 artiklan mukaisesti tehty yleinen ilmoitus, vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voi muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella pidentää 9 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun hyväksynnän voimassaoloajan enintään kolmeksi vuodeksi.

3.   Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 1 ja 2 kohdan mukaisesti antaa laitokselle ennakkohyväksynnän, niiden on annettava komissiolle ja tarvittaessa OECD:n sihteeristölle seuraavat tiedot:

a)

hyödyntämislaitoksen nimi, rekisterinumero ja osoite;

b)

kuvaus käytetyistä tekniikoista, R-koodi(t) mukaan luettuina;

c)

liitteiden IV ja IVA nimikkeiden mukaisesti luokitellut jätetyypit, joihin päätöstä sovelletaan;

d)

kokonaismäärä, jota ennakkohyväksyntä koskee;

e)

aika, jona ennakkohyväksyntä on voimassa;

f)

ennakkohyväksynnän mahdolliset muutokset;

g)

ilmoitettujen tietojen mahdolliset muutokset; ja

h)

ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen peruuttaminen.

Tietojen antamiseen on käytettävä liitteen VI mukaista lomaketta.

4.   Poiketen siitä, mitä 9, 10 ja 12 artiklassa säädetään, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten 9 artiklan mukaisesti antamaan hyväksyntään, 10 artiklan mukaisesti asettamiin ehtoihin ja 12 artiklan mukaisesti esittämiin vastalauseisiin sovelletaan seitsemän työpäivän määräaikaa laskettuna siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen.

5.   Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi päättää, että lisäaika on tarpeen lisätietojen tai -asiakirjojen saamiseksi ilmoituksen tekijältä.

Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on seitsemän työpäivän kuluessa ilmoitettava asiasta ilmoituksen tekijälle kirjallisesti ja lähetettävä tästä ilmoituksesta jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tarvittava kokonaisaika ei saa ylittää 30:tä päivää siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen.

15 artikla

Väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia koskevat lisäsäännökset

Jätteiden siirtoihin väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten sovelletaan seuraavia lisäsäännöksiä:

a)

Jos jäte siirretään väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten, kaikki laitokset, joissa myöhempiä väliaikaisia ja ei-väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia on tarkoitus toteuttaa, on myös ilmoitettava ilmoitusasiakirjassa ensimmäisen väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen lisäksi.

b)

Lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voivat antaa hyväksyntänsä jätteen siirrolle väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten ainoastaan, jos ei ole 11 tai 12 artiklan mukaisesti perusteita esittää vastalausetta jätteen siirroille laitoksiin, jotka toteuttavat mitä tahansa myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia.

c)

Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on toimitettava kolmen päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta kirjallinen vahvistus siitä, että jäte on otettu vastaan.

Tämä vahvistus on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä. Kyseisen laitoksen on lähetettävä allekirjoitettu jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

d)

Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua kyseisen toimen suorittamisesta, ja viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan kuluttua jätteen vastaanottamisesta, annettava omalla vastuullaan todistus siitä, että väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu päätökseen.

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä.

Kyseisen laitoksen on lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille

e)

Kun väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttava hyödyntämis- tai huolehtimislaitos toimittaa jätteen vastaanottomaassa sijaitsevaan laitokseen mahdollista myöhemmin tapahtuvaa väliaikaista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten, sen on saatava kyseiseltä laitokselta mahdollisimman pian ja viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan kuluttua jätteen toimittamisesta todistus siitä, että jätteen muu kuin väliaikainen hyödyntämis- tai huolehtimistoimi on saatettu päätökseen.

Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on toimitettava viipymättä ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset todistukset, joista käy ilmi, mitä siirtoja ne koskevat.

f)

Kun jäte-erä toimitetaan e alakohdassa kuvatulla tavalla laitokseen, joka sijaitsee:

i)

alkuperäisessä lähtömaassa tai toisessa jäsenvaltiossa, on tehtävä uusi ilmoitus tämän osaston säännösten mukaisesti; tai

ii)

kolmannessa maassa, on tehtävä uusi ilmoitus tämän asetuksen säännösten mukaisesti; tämän lisäksi asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia koskevia säännöksiä sovelletaan myös alkuperäisen lähtömaan alkuperäiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

16 artikla

Jätteiden siirron hyväksynnän jälkeen noudatettavat vaatimukset

Sen jälkeen, kun asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ilmoitetun siirron, kaikkien jätteen siirtoon osallistuvien yritysten on täytettävä siirtoasiakirja tai, jos kyse on yleisestä ilmoituksesta, siirtoasiakirjat soveltuvin osin, allekirjoitettava ne ja säilytettävä niistä itsellään jäljennös. Seuraavat vaatimukset on täytettävä:

a)

Ilmoituksen tekijän täyttämä siirtoasiakirja: kun ilmoituksen tekijä on saanut lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta hyväksynnän tai voi olettaa kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen antaneen hiljaisen hyväksyntänsä, sen on merkittävä siirtoasiakirjaan todellinen siirtopäivä ja mahdollisuuksien mukaan muut tarvittavat tiedot.

b)

Ennakkotieto siirron varsinaisesta alkamisesta: ilmoituksen tekijän on lähetettävä a alakohdassa kuvatun, siihen mennessä täytetyn siirtoasiakirjan jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle vähintään kolme työpäivää ennen siirron alkamista.

c)

Kuhunkin kuljetukseen liittyvät asiakirjat: ilmoituksen tekijän on säilytettävä jäljennös siirtoasiakirjasta. Kunkin kuljetuksen mukana on oltava jäljennös siirtoasiakirjasta sekä jäljennökset ilmoitusasiakirjasta, jossa on asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjalliset hyväksynnät ja ehdot. Jätteen vastaanottavan laitoksen on säilytettävä siirtoasiakirja.

d)

Laitoksen kirjallinen vahvistus jätteen vastaanottamisesta: laitoksen on kolmen päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta toimitettava kirjallinen vahvistus siitä, että jäte on otettu vastaan.

Vahvistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä.

Laitoksen on lähetettävä allekirjoitetut jäljennökset siirtoasiakirjasta, joka sisältää tämän vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

e)

Laitoksen todistus muusta kuin väliaikaisesta huolehtimisesta tai hyödyntämisestä: toimen suorittavan laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua muun kuin väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen, ja viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan kuluttua jätteen vastaanottamisesta, annettava omalla vastuullaan todistus siitä, että jätteen muu kuin väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu päätökseen.

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä.

Laitoksen on lähetettävä allekirjoitetut jäljennökset tämän todistuksen sisältävästä siirtoasiakirjasta ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

17 artikla

Siirtoa koskevat muutokset hyväksynnän jälkeen

1.   Jos hyväksytyn jätteiden siirron yksityiskohtiin ja/tai ehtoihin tehdään olennaisia muutoksia, mukaan lukien siirrettävän jätteen määrää, reittiä sekä siirron aikataulua ja kuljetuksen suorittajaa koskevat muutokset, niistä on ilmoitettava ilmoittajan toimesta asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle välittömästi ja, mikäli mahdollista, ennen siirron alkamista.

2.   Tällöin on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset katso, etteivät ehdotetut muutokset edellytä uutta ilmoitusta.

3.   Kun muutokset koskevat muita toimivaltaisia viranomaisia kuin niitä, joita alkuperäinen ilmoitus koskee, on tehtävä uusi ilmoitus.

2 LUKU

Yleiset tietojen antamista koskevat vaatimukset

18 artikla

Jäte, jonka mukana on oltava tietyt tiedot

1.   Edellä 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun jätteeseen, joka aiotaan siirtää, sovelletaan seuraavia menettelyvaatimuksia:

a)

Tällaisen jätteen siirron jäljittämisen helpottamiseksi on jätteen siirron järjestävän, lähtömaan lainkäyttövaltaan kuuluvan henkilön varmistettava, että jätteen mukana seuraa liitteen VII mukainen asiakirja.

b)

Jätteen siirron järjestävän henkilön on allekirjoitettava liitteen VII mukainen asiakirja ennen siirron toteuttamista, ja hyödyntämislaitoksen tai laboratorion sekä vastaanottajan on allekirjoitettava se, kun kyseinen jäte vastaanotetaan.

2.   Liitteessä VII tarkoitetun sopimuksen, joka tehdään siirron järjestävän henkilön ja vastaanottajan välillä jätteen hyödyntämisestä, on oltava voimassa siirron alkaessa, ja siihen on sisällytettävä velvoite, jonka mukaan, jos jätteen siirtoa tai sen hyödyntämistä ei voida toteuttaa aiotulla tavalla tai jos kyseessä on laiton siirto, siirron järjestävän henkilön tai, jos tämä henkilö ei kykene saattamaan siirtoa tai jätteen hyödyntämistä päätökseen (esimerkiksi koska on maksukyvytön), vastaanottajan on:

a)

otettava jäte takaisin tai hoidettava sen hyödyntäminen vaihtoehtoisella tavalla; ja

b)

huolehdittava tarvittaessa sen varastoinnista siihen asti.

Siirron järjestävän henkilön tai vastaanottajan on pyynnöstä toimitettava jäljennös sopimuksesta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.   Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti pyytää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tämän artiklan säännösten soveltamisalaan kuuluvista siirroista tarkastuksia, täytäntöönpanoa, suunnittelua ja tilastointia varten.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina, jos yhteisön ja kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttävät.

3 LUKU

Yleiset vaatimukset

19 artikla

Kielto sekoittaa jätteitä siirron aikana

Siirron alusta siihen saakka, kun jäte vastaanotetaan hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, ilmoitusasiakirjassa yksilöityä tai 18 artiklassa tarkoitettua jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen.

20 artikla

Asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen

1.   Toimivaltaisten viranomaisten, ilmoituksen tekijän, vastaanottajan ja jätteen vastaanottavan laitoksen on säilytettävä kaikki ilmoitetun siirron yhteydessä toimivaltaisille viranomaisille lähetetyt tai niiden lähettämät asiakirjat yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä.

2.   Siirron järjestävän henkilön, vastaanottajan ja jätteen vastaanottavan laitoksen on säilytettävä 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetut tiedot yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä.

21 artikla

Oikeus tutustua ilmoituksiin

Lähtö- tai vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa aiheellisin tavoin, kuten Internetin kautta, yleisesti saataville tiedot ilmoituksista, jotka koskevat niiden hyväksymiä siirtoja, kun tällaiset tiedot eivät ole kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaan luottamuksellisia.

4 LUKU

Jätteen takaisin ottamista koskevat velvollisuudet

22 artikla

Jätteen takaisin ottaminen, kun siirtoa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla

1.   Jos joku asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista saa tiedon siitä, että jätteen siirtoa, sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen mukaan luettuna, ei voida saattaa päätökseen aiotulla tavalla ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen ehtojen ja/tai 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hyödyntämis- tai huolehtimislaitos hylkää vastaanotetun jäte‐erän, sen on ilmoitettava tästä välittömästi vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ilmoituksen tekijä 2 artiklan 15 kohdassa olevan luettelon mukaisessa järjestyksessä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, kyseinen toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ottaa jätteen takaisin viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle tai muulle lähtömaan alueelle, 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

Tämän on tapahduttava 90 päivän kuluessa tai jossain muussa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa ajassa siitä, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon, ettei hyväksyttyä jätteen siirtoa tai hyödyntämistä tai siitä huolehtimista voida saattaa päätökseen, tai saanut tätä koskevan kirjallisen tiedonannon vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta sekä tiedon päätökseen saattamatta jäämisen syistä. Tämä tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa muut toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta, jos jätteestä huolehtimiseen tai jätteen hyödyntämiseen myötävaikuttavat lähtömaan, kauttakulkumaan tai vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi huolehtia jätteestä tai se voidaan hyödyntää jollakin vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa tai muualla.

Edellä 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta, jos siirretty jäte on kyseisessä laitoksessa toteutetun toimen aikana peruuttamattomasti sekoittunut muuhun jätteeseen, ennen kuin asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon siitä, ettei ilmoitettua siirtoa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla voida saattaa päätökseen. Tällaisesta seoksesta on huolehdittava tai se on hyödynnettävä vaihtoehtoisella tavalla ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

4.   Kun jäte otetaan takaisin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä.

Uuden ilmoituksen tekee tarvittaessa alkuperäinen ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole mahdollista, muu 2 artiklan 15 kohdassa osoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa tai esittää vastalausetta, kun kyse on sellaisen jäte‐erän palauttamisesta tai siihen liittyvästä hyödyntämis- tai huolehtimistoimesta, jonka siirtoa ei voida saattaa päätökseen.

5.   Kun 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutetaan vaihtoehtoisia järjestelyjä alkuperäisen vastaanottomaan ulkopuolella, alkuperäisen ilmoituksen tekijän tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, muun 2 artiklan 15 kohdassa osoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tarvittaessa tehtävä uusi ilmoitus.

Kun tällaisen uuden ilmoituksen tekee ilmoituksen tekijä, ilmoitus on tehtävä myös alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisille viranomaisille.

6.   Kun 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutetaan vaihtoehtoisia järjestelyjä alkuperäisessä vastaanottomaassa, uutta ilmoitusta ei tarvita, vaan asianmukaisesti perusteltu pyyntö riittää. Ilmoituksen tekijän on toimitettava tällainen asianmukaisesti perusteltu pyyntö, jolla haetaan hyväksyntää vaihtoehtoiselle järjestelylle, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava se vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

7.   Jollei uutta ilmoitusta 4 tai 6 kohdan mukaan tarvitse tehdä, alkuperäisen ilmoituksen tekijän tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, muun 2 artiklan 15 kohdassa osoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on täytettävä uusi siirtoasiakirja 15 artiklan tai 16 artiklan mukaisesti.

Jos alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tekee uuden ilmoituksen 4 tai 5 kohdan mukaisesti, uutta rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta ei edellytetä.

8.   Ilmoituksen tekijän velvollisuus ja lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte takaisin tai järjestää sen vaihtoehtoinen hyödyntäminen tai huolehtiminen päättyy, kun laitos on antanut 16 artiklan e alakohdassa tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen muusta kuin väliaikaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta. Kun kyse on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta väliaikaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta, lähtömaan toissijainen velvollisuus päättyy, kun laitos on antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen.

Jos laitos antaa todistuksen jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, sovelletaan 24 artiklan 3 kohtaa ja 25 artiklan 2 kohtaa.

9.   Jos jossakin jäsenvaltiossa havaitaan jätettä, joka on peräisin sellaisesta siirrosta, jota ei voida saattaa päätökseen, mukaan lukien jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen, se toimivaltainen viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan alue, jolla jäte havaittiin, kuuluu, on vastuussa sen varmistamisesta, että jätteen turvallinen varastointi järjestetään ennen sen palauttamista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämistä tai siitä huolehtimista jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

23 artikla

Takaisin ottamisesta aiheutuvat kustannukset, kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen

1.   Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta, kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen, mukaan luettuina kuljetuskustannukset, 22 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset ja, siitä päivästä alkaen, jolloin lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tietoonsa, ettei jätteen siirtoa, sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista voida saattaa päätökseen, jätteen 22 artiklan 9 kohdan mukaisesta varastoinnista aiheutuvat kustannukset peritään

a)

ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b)

muulta asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c)

lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

d)

siten kuin asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset asiasta sopivat.

2.   Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten soveltamista.

24 artikla

Jätteen takaisin ottaminen, kun siirto on laiton

1.   Kun toimivaltainen viranomainen havaitsee jätteiden siirron, jonka se katsoo olevan laiton, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos laiton siirto on ilmoituksen tekijän vastuulla, toimivaltaisen lähtömaan viranomaisen on varmistettava, että:

a)

tosiasiallinen ilmoituksen tekijä ottaa jätteen takaisin, tai jos ilmoitusta ei ole tehty,

b)

oikeudellisesti vastuussa oleva ilmoituksen tekijä ottaa jätteen takaisin tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c)

lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ottaa jätteen takaisin tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

d)

lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyödyntää jätteen tai huolehtii siitä vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa tai lähtömaassa tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

e)

lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyödyntää jätteen tai huolehtii siitä vaihtoehtoisella tavalla jossakin muussa maassa, jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat asiasta yhtä mieltä.

Tämän jätteen takaisin ottamisen, jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa tai asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa muussa ajassa siitä, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon asiasta tai saanut vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen tiedonannon laittomasta siirrosta ja sen syistä. Tämä tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa muut toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

Kun jäte otetaan takaisin a, b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä.

Uuden ilmoituksen tekee a, b tai c alakohdassa luetteloitu henkilö tai viranomainen näiden alakohtien mukaisessa järjestyksessä.

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa laittoman siirron kohteena olevan jätteen palauttamista tai esittää sitä koskevaa vastalausetta. Mikäli lähtömaan toimivaltainen viranomainen toteuttaa d ja e alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia järjestelyjä, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että kyseisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä.

3.   Jos laiton siirto on vastaanottajan vastuulla, vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisen jätteen hyödyntää tai siitä huolehtii ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla:

a)

vastaanottaja, tai jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b)

toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Tämän hyödyntämisen tai huolehtimisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa tai asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa muussa ajassa siitä, kun vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon asiasta tai saanut lähtömaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen tiedonannon laittomasta siirrosta ja sen syistä. Tällainen tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa toiset toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet lähtömaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tätä varten tehtävä tarvittaessa yhteistyötä jätteen hyödyntämisessä tai siitä huolehtimisessa.

4.   Jos uutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, takaisin ottamisesta vastuussa olevan henkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä uusi siirtoasiakirja 15 tai 16 artiklan mukaisesti.

Jos alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tekee uuden ilmoituksen, uutta rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta ei edellytetä.

5.   Erityisesti niissä tapauksissa, joissa laittoman siirron ei voida katsoa olevan ilmoituksen tekijän eikä vastaanottajan vastuulla, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kyseinen jäte hyödynnetään tai siitä huolehditaan.

6.   Jos kyseessä on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen ja jos väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen päätökseen saattamisen jälkeen havaitaan, että siirto on laiton, lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte takaisin tai järjestää sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen vaihtoehtoisella tavalla päättyy, kun laitos on antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen.

Jos laitos antaa todistuksen jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, sovelletaan 3 kohtaa sekä 25 artiklan 2 kohtaa.

7.   Kun jossakin jäsenvaltiossa havaitaan laittomasta siirrosta peräisin oleva jäte, se toimivaltainen viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan alue, jolla jäte havaittiin, kuuluu, on vastuussa sen varmistamisesta, että jätteen turvallinen varastointi järjestetään ennen sen palauttamista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämistä tai huolehtimista vaihtoehtoisella tavalla.

8.   Jäljempänä 34 ja 36 artiklaa ei sovelleta silloin, kun laiton jäte‐erä palautetaan sellaiseen lähtömaahan, johon sovelletaan mainituissa artikloissa säädettyjä kieltoja.

9.   Jos kyseessä on 2 artiklan 35 kohdan g alakohdassa määritelty laiton siirto, tässä artiklassa säädettyjä ilmoituksen tekijää koskevia velvollisuuksia on sovellettava myös siirron järjestävään henkilöön.

10.   Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten soveltamista.

25 artikla

Takaisinottamisen kustannukset, kun siirto on laiton

1.   Kustannukset, jotka aiheutuvat laittomasta siirrosta peräisin olevan jätteen takaisin ottamisesta, mukaan luettuina kuljetuskustannukset, 24 artiklan 2 kohdan mukaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset ja, siitä päivästä alkaen, jolloin lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tietoonsa, että siirto on laiton, 24 artiklan 7 kohdan mukaisesta varastoinnista aiheutuvat kustannukset peritään:

a)

tosiasialliselta ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä tai, jos ilmoitusta ei ole tehty,

b)

oikeudellisesti vastuussa olevalta ilmoituksen tekijältä tai tapauksen mukaan muulta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c)

lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta.

2.   Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka sisältävät jätteen mahdollisesta kuljettamisesta ja varastoinnista 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti aiheutuvat kustannukset, peritään:

a)

vastaanottajalta tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b)

vastaanottomaan toimivaltaiselta viranomaiselta.

3.   Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka sisältävät jätteen mahdollisesta kuljettamisesta ja varastoinnista 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti aiheutuvat kustannukset, peritään:

a)

ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä ja/tai vastaanottajalta asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksen mukaisesti tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b)

muulta asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c)

lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaisilta viranomaisilta.

4.   Jos kyseessä on 2 artiklan 35 kohdan g alakohdassa määritelty laiton siirto, tässä artiklassa säädettyjä ilmoituksen tekijää koskevia velvollisuuksia on sovellettava myös siirron järjestävään henkilöön.

5.   Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten soveltamista.

5 LUKU

Yleiset hallinnolliset säännökset

26 artikla

Tietojen ja asiakirjojen toimittamistapa

1.   Jäljempänä luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa postitse:

a)

suunniteltua jätteen siirtoa koskeva ilmoitus, josta säädetään 4 ja 13 artiklassa;

b)

lisätietoja ja -asiakirjoja koskeva pyyntö, josta säädetään 4, 7 ja 8 artiklassa;

c)

tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, josta säädetään 4, 7 ja 8 artiklassa;

d)

ilmoitettua siirtoa koskeva kirjallinen hyväksyntä, josta säädetään 9 artiklassa;

e)

siirtoa koskevat ehdot, joista säädetään 10 artiklassa;

f)

siirtoa koskevat vastalauseet, joista säädetään 11 ja 12 artiklassa;

g)

tiedot päätöksistä, joilla annetaan ennakkohyväksyntä tietyille hyödyntämislaitoksille 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

h)

jätteen vastaanottamista koskeva kirjallinen vahvistus, josta säädetään 15 ja 16 artiklassa;

i)

jätteen hyödyntämistä tai jätteestä huolehtimista koskeva todistus, josta säädetään 15 ja 16 artiklassa;

j)

siirron varsinaista alkamista koskevat ennakkotiedot, joista säädetään 16 artiklassa;

k)

siirtoa koskevat muutokset, jotka tapahtuvat hyväksynnän jälkeen ja joista säädetään 17 artiklassa; ja

l)

IV, V ja VI osaston nojalla lähetettävät kirjalliset hyväksynnät ja siirtoasiakirjat.

2.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sekä ilmoituksen tekijän suostumuksella 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan valinnaisesti toimittaa millä tahansa seuraavista tavoista:

a)

telekopiolla; tai

b)

telekopiolla ja sen jälkeen postitse; tai

c)

sähköpostilla digitaalisella allekirjoituksella varustettuna. Tällöin mahdollisesti vaadittavat leimat ja allekirjoitukset korvataan digitaalisella allekirjoituksella; tai

d)

sähköpostilla ilman digitaalista allekirjoitusta ja sen jälkeen postitse.

3.   Asiakirjat, joiden on 16 artiklan c alakohdan ja 18 artiklan mukaan seurattava kunkin kuljetuksen mukana, voivat olla sähköisessä muodossa digitaalisin allekirjoituksin, jos ne ovat luettavissa milloin tahansa kuljetuksen aikana ja jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset tämän hyväksyvät.

4.   Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen tekijä sen hyväksyvät, 1 kohdassa luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa ja niitä voidaan vaihtaa käyttäen automaattista tiedonsiirtoa ja sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY (20) mukaista sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä todentamismenetelmää tai saman turvallisuustason tarjoavaa vastaavaa sähköistä todentamismenetelmää. Tällöin voidaan toteuttaa automaattista tiedonsiirtoa koskevia järjestelyjä.

27 artikla

Kieli

1.   Kaikki tämän osaston säännösten mukaisesti toimitettavat ilmoitukset, tiedot, asiakirjat tai muut tiedonannot on toimitettava asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.

2.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoituksen tekijän on toimitettava niille pyynnöstä yksi tai useampi virallinen käännös niiden hyväksymällä kielellä.

28 artikla

Jätteen luokittelua koskevat erimielisyydet

1.   Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko jokin erä jätteeksi vai ei, erää käsitellään kuin jätettä. Tämä ei kuitenkaan rajoita vastaanottomaan oikeutta käsitellä siirrettyä erää sen määränpäähän saapumisen jälkeen oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jos kyseinen lainsäädäntö on yhteisön ja kansainvälisen oikeuden mukainen.

2.   Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko ilmoitettu jäte liitteessä III, IIIA, IIIB vai liitteessä IV olevaan luetteloon kuuluvaksi, jätteen katsotaan kuuluvan liitteessä IV olevaan luetteloon.

3.   Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis- tai huolehtimistoimeksi, sovelletaan huolehtimista koskevia säännöksiä.

4.   Edellä olevaa 1–3 kohtaa sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen puitteissa, eikä niiden soveltaminen rajoita asianomaisten osapuolten oikeutta ratkaista näihin kysymyksiin liittyvät riidat tuomioistuimessa tai muussa lainkäyttöelimessä.

29 artikla

Hallinnolliset kustannukset

Ilmoitus- ja valvontamenettelyistä aiheutuvat asianmukaiset ja oikeasuhteiset hallinnolliset kustannukset sekä asianmukaisten analyysien ja tarkastusten tavanomaiset kustannukset voidaan periä ilmoituksen tekijältä.

30 artikla

Raja-alueita koskevat sopimukset

1.   Maantieteellisen tai väestöllisen erityistilanteen vaatimissa poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, joilla helpotetaan tiettyjä jätevirtoja koskevia ilmoitusmenettelyjä, kun on kyse rajat ylittävistä siirroista kyseisten kahden jäsenvaltion välisellä raja-alueella lähimpänä sijaitsevaan asianmukaiseen laitokseen.

2.   Tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia voidaan tehdä myös silloin, kun jäte siirretään lähtömaasta ja käsitellään siellä, mutta se kulkee toisen jäsenvaltion kautta.

3.   Jäsenvaltiot voivat tehdä edellä tarkoitettuja sopimuksia myös niiden maiden kanssa, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolia.

4.   Tällaisista sopimuksista on ilmoitettava komissiolle, ennen kuin niitä aletaan noudattaa.

6 LUKU

Yhteisön sisällä kolmansien maiden kautta tapahtuvat jätteiden siirrot

31 artikla

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman kolmannen maan kautta, lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on tämän osaston säännösten edellyttämien toimien lisäksi tiedusteltava kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisilta viranomaisilta, haluavatko ne lähettää suunniteltua siirtoa koskevan kirjallisen hyväksyntänsä

a)

60 päivän kuluessa, jos kyseessä on Baselin yleissopimuksen osapuoli, jollei se ole luopunut tästä oikeudestaan mainitun yleissopimuksen ehtojen mukaisesti; tai

b)

toimivaltaisten viranomaisten sopimassa ajassa, jos kyseessä on maa, joka ei ole Baselin yleissopimuksen osapuoli.

32 artikla

Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot

1.   Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 31 artiklaa.

2.   Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot paikasta toiseen samassa jäsenvaltiossa, siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, johon sovelletaan OECD:n päätöstä, 9 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä voidaan antaa hiljaisesti, ja jollei vastalauseita ole esitetty eikä ehtoja asetettu, siirto voidaan aloittaa 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen.

III OSASTO

YKSINOMAAN JÄSENVALTIOIDEN SISÄISET JÄTTEIDEN SIIRROT

33 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen yksinomaan jäsenvaltioiden sisäisiin jätteiden siirtoihin

1.   Jäsenvaltioiden on luotava asianmukainen jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmä, jota sovelletaan yksinomaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Tämän järjestelmän on oltava yhdenmukainen II ja VII osaston nojalla perustetun yhteisön järjestelmän kanssa.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedot jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmästään. Komissio tiedottaa näistä järjestelmistä muille jäsenvaltioille.

3.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa lainkäyttövaltaansa kuuluvilla alueillaan järjestelmää, josta on säädetty II ja VII osastossa.

IV OSASTO

JÄTTEIDEN VIENTI YHTEISÖSTÄ KOLMANSIIN MAIHIN

1 LUKU

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vienti

34 artikla

Vientikielto muualle kuin EFTA-maihin

1.   Kaikkien huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä on kielletty.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tapauksissa, joissa jätteitä viedään huolehdittaviksi EFTA-maihin, jotka ovat myös Baselin yleissopimuksen osapuolia.

3.   Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti on kuitenkin kielletty myös EFTA-maahan, joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli, jos:

a)

kyseinen EFTA-maa kieltää tällaisten jätteiden tuonnin; tai

b)

lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella on syytä uskoa, että kyseisessä vastaanottomaassa jätteestä ei huolehdita 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

4.   Tämän säännöksen soveltaminen ei rajoita 22 ja 24 artiklassa säädettyjen jätteen takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien soveltamista.

35 artikla

Jätteiden vientiä EFTA-maihin koskevat menettelyt

1.   Kun huolehdittavaksi tarkoitettu jäte viedään yhteisöstä EFTA-maihin, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin 2 ja 3 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.   Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a)

yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoitusta koskevan vastaanottovahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta; ja

b)

yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä 9 artiklassa tarkoitetun päätöksen jätteiden siirron hyväksymisestä vasta saatuaan kirjallisen hyväksynnän vastaanottomaan toimivaltaisilta viranomaisilta ja tarvittaessa hiljaisen tai kirjallisen hyväksynnän yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta; päätös voidaan tehdä aikaisintaan 61 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen. Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksensä ennen 61 päivän määräajan päättymistä, jos sillä on siihen muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

3.   Lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

yhteisössä olevan kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilmoituksen tekijälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta;

b)

yhteisössä olevien lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksymistä koskevasta päätöksestään yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

c)

kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

d)

heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu siirtoasiakirjan jäljennös, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle;

e)

jos yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta laitokselta jätteen vastaanottamisesta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

f)

edellä 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa on määrättävä seuraavaa:

i)

jos laitos antaa virheellisen todistuksen jätteestä huolehtimisesta, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan on vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla;

ii)

laitoksen on kolmen päivän kuluessa huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua huolehtimista koskevaa todistusta, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille; ja

iii)

laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää jätteestä huolehtimisen jälkeen sekä viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua sen vastaanottamisesta annettava omalla vastuullaan todistus huolehtimisen päätökseen saattamisesta ja lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a)

ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, yhteisön ulkopuolisen vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta, ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b)

ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen;

c)

on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja

d)

ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 49 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

5.   Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä huolehtimistoimia varten laitokseen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia vastaanottomaassa.

6.   Jos yhteisön vientitullitoimipaikassa tai yhteisön poistumistullitoimipaikassa havaitaan jätteiden laiton siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta viipymättä tullitoimipaikan sijaintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on:

a)

ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b)

varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.

2 LUKU

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen vienti

1 jakso

Jätteiden vienti maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä

36 artikla

Vientikielto

1.   Seuraavien hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä on kielletty maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä:

a)

liitteessä V luetellut vaaralliset jätteet;

b)

liitteen V osassa 3 luetellut jätteet;

c)

vaaralliset jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä V olevaan jätenimikkeeseen;

d)

vaarallisten jätteiden seokset ja sellaisten vaarallisten ja vaarattomien jätteiden seokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä V olevaan jätenimikkeeseen;

e)

jätteet, jotka vastaanottomaan ilmoituksen mukaan ovat Baselin yleissopimuksen 3 artiklan nojalla vaarallisia;

f)

jätteet, joiden tuonnin vastaanottomaa on kieltänyt; tai

g)

jätteet, joiden suhteen lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella on syytä uskoa, ettei niistä kyseisessä vastaanottomaassa huolehdita 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

2.   Tämä säännös ei rajoita 22 ja 24 artiklassa säädettyjen jätteen takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien soveltamista.

3.   Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa antaa säännöksiä määrittääkseen ilmoituksen tekijän asianmukaisesti toimittaman asiakirjaselvityksen perusteella, ettei vientikielto koske tiettyä liitteessä V lueteltua vaarallista jätettä, jos sillä ei ole mitään direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia, ottaen kyseisen liitteen kohdissa H3–H8, H10 ja H11 määriteltyjen ominaisuuksien osalta huomioon raja‐arvot, joista on säädetty jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/532/EY (21).

4.   Se, ettei jätettä ole lueteltu vaarallisena jätteenä liitteessä V tai että se on lueteltu liitteen V osan 1 luettelossa B, ei poikkeustapauksissa estä luokittelemasta tällaista jätettä vaaralliseksi ja sen vuoksi soveltamasta siihen vientikieltoa, jos jätteellä on jokin direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltu ominaisuus ottaen huomioon kyseisen liitteen kohdissa H3–H8, H10 ja H11 määriteltyjen ominaisuuksien osalta komission päätöksessä 2000/532/EY säädetyt raja-arvot, siten kuin asiasta säädetään direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja tämän asetuksen liitteen III johdantokappaleessa.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion on ennen päätöksen tekemistä ilmoitettava asiasta aiotulle vastaanottomaalle. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista tapauksista komissiolle ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Komissio välittää tiedot kaikille jäsenvaltioille ja Baselin yleissopimuksen sihteeristölle. Komissio voi annettujen tietojen perusteella esittää huomautuksia ja tarvittaessa mukauttaa liitettä V 58 artiklan mukaisesti.

37 artikla

Liitteessä III ja IIIA lueteltujen jätteiden vientiä koskevat menettelyt

1.   Sellaisten jätteiden osalta, jotka on lueteltu liitteessä III ja IIIA ja joiden vienti ei ole 36 artiklan nojalla kielletty, komissio lähettää 20 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kaikille maille, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä, kirjallisen tiedustelun, jossa pyydetään:

i)

vahvistamaan kirjallisesti, että yhteisöstä voidaan viedä jätteitä hyödynnettäviksi kyseisiin maihin; ja

ii)

ilmoittamaan, mitä valvontamenettelyä vastaanottomaassa mahdollisesti noudatetaan.

Kullakin maalla, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, on seuraavat vaihtoehdot:

a)

jätteen tuonti kielletään; tai

b)

sovelletaan edellä 35 artiklassa kuvattua kirjallista ennakkoilmoitus- ja ‐hyväksyntämenettelyä; tai

c)

vastaanottomaassa ei sovelleta mitään valvontamenettelyä.

2.   Komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää asetuksen, jossa otetaan huomioon kaikki 1 kohdan nojalla saadut vastaukset, sekä ilmoittaa asiasta direktiivin 2006/12/EY 18 artiklalla perustetulle komitealle.

Jos jokin maa ei ole toimittanut 1 kohdassa tarkoitettua vahvistusta tai jos siihen ei jostain syystä ole otettu yhteyttä, sovelletaan 1 kohdan b alakohtaa.

Komissio saattaa annetun asetuksen säännöllisesti ajan tasalle.

3.   Jos jokin maa ilmoittaa vastauksessaan, ettei tiettyihin jätteiden siirtoihin kohdisteta mitään valvontamenettelyä, näihin siirtoihin sovelletaan 18 artiklaa soveltuvin osin.

4.   Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä hyödyntämistoimia varten laitokseen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia vastaanottomaassa.

5.   Jos siirretään jätettä, joka ei kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III olevaan jätenimikkeeseen, tai jäteseoksia, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III tai IIIA olevaan jätenimikkeeseen, tai liitteessä IIIB luokiteltuja jätteitä ja edellyttäen, ettei vientiä ole 36 artiklan nojalla kielletty, sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

2 jakso

Jätteiden vienti maihin, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä

38 artikla

Liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltujen jätteiden vienti

1.   Jos liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltuja jätteitä taikka jätteitä tai jäteseoksia, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IV ja IVA olevaan jätenimikkeeseen, viedään yhteisöstä hyödynnettäviksi maihin, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, käyttäen tai käyttämättä kuljetukseen sellaisia maita, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin 2, 3 ja 5 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.   Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a)

Liitteessä IIIA lueteltujen, väliaikaisiin toimiin tarkoitettujen jäteseosten osalta noudatetaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä, jos väliaikainen tai muu kuin väliaikainen hyödyntämis- tai huolehtimistoimi on määrä myöhemmin toteuttaa maassa, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta;

b)

liitteessä IIIB lueteltujen jätteiden osalta noudatetaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja ‐hyväksyntämenettelyä;

c)

jätteiden siirtoa koskeva, 9 artiklan vaatimusten mukainen hyväksyntä voidaan antaa yhteisön ulkopuolisen vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen antamana hiljaisena hyväksyntänä.

3.   Liitteissä IV ja IVA lueteltujen jätteiden vientiin sovelletaan lisäksi seuraavia säännöksiä:

a)

yhteisössä olevien lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

b)

kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

c)

heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle;

d)

jos yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta laitokselta jätteen vastaanottamisesta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

e)

edellä 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa on määrättävä seuraavaa:

i)

jos laitos antaa virheellisen todistuksen jätteen hyödyntämisestä, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan on vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla;

ii)

laitoksen on kolmen työpäivän kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua hyödyntämistä koskevaa todistusta, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille; ja

iii)

laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää jätteen hyödyntämisen jälkeen sekä viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua sen vastaanottamisesta annettava omalla vastuullaan todistus hyödyntämisen päätökseen saattamisesta ja lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a)

ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai jos yhteisön ulkopuolella olevan vastaanottaja- ja kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu tai voidaan olettaa saadun hiljainen hyväksyntä ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b)

35 artiklan 4 kohdan b, c ja d alakohtaa noudatetaan.

5.   Jos liitteissä IV ja IVA lueteltuja jätteitä viedään 1 kohdassa kuvatulla tavalla sellaisen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a)

kauttakulkumaan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoituksen vastaanottamista koskevan vahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta; ja

b)

yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä 9 artiklassa tarkoitetun päätöksen jätteiden siirron hyväksymisestä vasta saatuaan kyseisen kauttakulkumaan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, toimivaltaisilta viranomaisilta kirjallisen tai hiljaisen hyväksynnän; päätös voidaan tehdä aikaisintaan 61 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen. Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksensä ennen 61 päivän määräajan päättymistä, jos sillä on siihen muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

6.   Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä hyödyntämistoimia varten laitokseen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia vastaanottomaassa.

7.   Jos yhteisön vientitullitoimipaikassa tai yhteisön poistumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on:

a)

ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b)

varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.

3 LUKU

Yleiset säännökset

39 artikla

Jätteiden vienti Etelämantereelle

Jätteiden vienti yhteisöstä Etelämantereelle on kielletty.

40 artikla

Jätteiden vienti merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille

1.   Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille on kielletty.

2.   Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden vientiin merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille sovelletaan 36 artiklassa säädettyä kieltoa soveltuvin osin.

3.   Jos on kyse hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden viennistä merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille, jotka eivät kuulu 2 kohdassa säädetyn kiellon soveltamisalaan, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin.

V OSASTO

JÄTTEIDEN TUONTI YHTEISÖÖN KOLMANSISTA MAISTA

1 LUKU

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen tuonti

41 artikla

Jätteiden tuonnin kielto, joka koskee muita kuin Baselin yleissopimuksen osapuolina olevia maita tai maita, joiden kanssa on tehty sopimus, tai muita alueita kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.   Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön on kielletty, lukuun ottamatta tuontia:

a)

maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia; tai

b)

muista maista, joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

c)

muista maista, joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet 2 kohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

d)

muilta alueilta silloin, kun poikkeuksellisin perustein kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa b tai c alakohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ei voida tehdä tai kun lähtömaan toimivaltaista viranomaista joko ei ole nimetty tai se ei kykene toimimaan.

2.   Poikkeustapauksissa yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä tietystä jätteestä huolehtimiseksi näissä jäsenvaltioissa, jos kyseisen jätteen huolto ei tapahdu lähtömaassa 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Sopimusten ja järjestelyjen on oltava yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia.

Sopimuksissa ja järjestelyissä on taattava, että huolehtimistoimet toteutetaan toimiluvan saaneessa laitoksessa ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Näissä sopimuksissa ja järjestelyissä on lisäksi varmistettava, että jäte on syntynyt lähtömaassa ja siitä huolehtiminen toteutetaan yksinomaan siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kyseisen sopimuksen tai sopinut kyseisestä järjestelystä.

Sopimuksista ja järjestelyistä on ilmoitettava komissiolle etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa niistä voidaan kuitenkin ilmoittaa enintään kuukauden kuluttua niiden tekemisestä.

3.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla tehtyjen kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten ja järjestelyjen on perustuttava 42 artiklassa säädettyihin menettelyvaatimuksiin.

4.   Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja maita on vaadittava esittämään etukäteen vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asianmukaisesti perusteltu pyyntö, joka perustuu siihen, ettei niillä ole käytettävissään eivätkä ne voi kohtuullisesti hankkia käyttöönsä teknistä kapasiteettia ja tarvittavia laitoksia, jotta jätteestä voitaisiin huolehtia ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

42 artikla

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia Baselin yleissopimuksen osapuolina olevista maista tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.   Kun huolehdittavaksi tarkoitettu jäte tuodaan yhteisöön maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin sekä 2 ja 3 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.   Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a)

yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoitusta koskevan vastaanottovahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta; ja

b)

edellä 41 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa kriisitilanteissa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa ei lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää vaadita.

3.   Lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

yhteisössä olevan kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilmoituksen tekijälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta sekä sen jäljennökset asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille;

b)

yhteisössä olevien vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyntää koskevasta päätöksestään yhteisön saapumistullitoimipaikkaan;

c)

kuljetuksen suorittajan on toimitettava jäljennös siirtoasiakirjasta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan; ja

d)

suoritettuaan tarvittavat tullimuodollisuudet yhteisön saapumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen saapuneen yhteisöön, yhteisössä oleville vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a)

ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta, ja kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b)

ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen;

c)

on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja

d)

ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 49 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

5.   Jos yhteisön saapumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on:

a)

ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa siitä yhteisön ulkopuoliselle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b)

varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes yhteisön ulkopuolinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.

2 LUKU

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen tuonti

43 artikla

Jätteiden tuonnin kielto, joka koskee muita kuin niitä maita, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, Baselin yleissopimuksen osapuolina olevia maita, maita, joiden kanssa on tehty sopimus, tai muita alueita kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.   Kaikki hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön on kielletty, lukuun ottamatta tuontia:

a)

maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä; tai

b)

muista maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia; tai

c)

muista maista, joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

d)

muista maista, joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet 2 kohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

e)

muilta alueilta silloin, kun poikkeuksellisin perustein kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa b tai c alakohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ei voida tehdä tai kun lähtömaan toimivaltaista viranomaista joko ei ole nimetty tai se ei kykene toimimaan.

2.   Poikkeustapauksissa yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä tietyn jätteen hyödyntämiseksi asianomaisissa jäsenvaltioissa, jos kyseisen jätteen huolto ei tapahdu lähtömaassa 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Tällöin sovelletaan 41 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

3.   Edellä 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti tehtyjen kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten ja järjestelyjen on perustuttava tapauksen mukaan 42 artiklassa säädettyihin menettelyvaatimuksiin.

44 artikla

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.   Kun hyödynnettäväksi tarkoitettua jätettä tuodaan yhteisöön maista ja sellaisten maiden kautta, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin sekä 2 ja 3 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.   Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a)

jätteiden siirtoa koskeva, 9 artiklan mukainen hyväksyntä voidaan antaa yhteisön ulkopuolisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen antamana hiljaisena hyväksyntänä;

b)

ilmoituksen tekijä voi antaa 4 artiklan mukaisen kirjallisen ennakkoilmoituksen; ja

c)

edellä 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa kriisitilanteissa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ei vaadita.

3.   Lisäksi noudatetaan 42 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohtaa.

4.   Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a)

ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai, jos yhteisön ulkopuoliselta lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu tai voidaan olettaa saadun hiljainen hyväksyntä, ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b)

ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen;

c)

on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja

d)

ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 49 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

5.   Jos yhteisön saapumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on

a)

ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa siitä yhteisön ulkopuoliselle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b)

varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes yhteisön ulkopuolinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.

45 artikla

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia maista, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä mutta jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana

Jos hyödynnettäväksi tarkoitettua jätettä tuodaan yhteisöön

a)

maasta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, tai

b)

sellaisen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä ja joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli,

sovelletaan 42 artiklaa soveltuvin osin.

3 LUKU

Yleiset säännökset

46 artikla

Jätteiden tuonti merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta

1.   Jos jätteitä tuodaan yhteisöön merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta, sovelletaan II osastoa soveltuvin osin.

2.   Yksi tai useampi merentakainen maa tai alue ja jäsenvaltio, johon ne liittyvät, voivat soveltaa kansallisia menettelyjä siirrettäessä jätteitä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta kyseiseen jäsenvaltioon.

3.   Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 2 kohtaa, on ilmoitettava komissiolle sovellettavista kansallisista menettelyistä.

VI OSASTO

JÄTTEIDEN SIIRTÄMINEN KOLMANSISTA MAISTA KOLMANSIIN MAIHIN YHTEISÖN KAUTTA

1 LUKU

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen

47 artikla

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen yhteisön kautta

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte siirretään kolmansista maista kolmansiin maihin yhden tai useamman jäsenvaltion kautta, sovelletaan 42 artiklan säännöksiä soveltuvin osin sekä jäljempänä luetelluin mukautuksin ja lisäyksin:

a)

yhteisössä olevan ensimmäisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään tai, jos se on antanut hiljaisen hyväksynnän, jäljennös 42 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta vahvistuksesta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan, ja yhteisössä olevan viimeisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä vastaava asiakirja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; ja

b)

heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille.

2 LUKU

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen

48 artikla

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen yhteisön kautta

1.   Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta sellaisesta maasta ja sellaiseen maahan, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 47 artiklaa soveltuvin osin.

2.   Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta maasta ja maahan, johon sovelletaan OECD:n päätöstä, sovelletaan 44 artiklaa soveltuvin osin sekä seuraavin mukautuksin ja lisäyksin:

a)

yhteisössä olevan ensimmäisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään tai, jos se on antanut hiljaisen hyväksynnän, jäljennös 42 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta vahvistuksesta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan, ja yhteisössä olevan viimeisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä vastaava asiakirja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; ja

b)

heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille.

3.   Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta maasta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, maahan, johon OECD:n päätöstä sovelletaan, tai päinvastoin, sovelletaan 1 kohdan säännöksiä sen maan osalta, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, ja 2 kohdan säännöksiä sen maan osalta, johon OECD:n päätöstä sovelletaan.

VII OSASTO

MUUT SÄÄNNÖKSET

1 LUKU

Muut velvollisuudet

49 artikla

Ympäristön suojelu

1.   Tuottajan, ilmoituksen tekijän ja muiden jätteen siirtoon ja/tai sen hyödyntämiseen tai siitä huolehtimiseen osallistuvien yritysten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne siirtävät kaikki jätteet sekä hyödyntävät ne ja huolehtivat niistä ihmisten terveyttä vaarantamattomalla ja ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan. Erityisesti kun siirto tapahtuu yhteisössä, se on toteutettava direktiivin 2006/12/EY 4 artiklan ja jätteitä koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2.   Kun kyseessä on jätteiden vienti yhteisöstä, yhteisössä olevan lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on:

a)

vaadittava ja pyrittävä varmistamaan, että kaikkien yhteisöstä vietyjen jätteiden huolto tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan mukaan lukien vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuva 36 ja 38 artiklassa tarkoitettu hyödyntäminen tai 34 artiklassa tarkoitettu huolehtiminen;

b)

kiellettävä jätteen vienti kolmanteen maahan, jos sillä on syytä uskoa, että jätteen huolto ei tapahdu a alakohdan vaatimusten mukaisesti.

Ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa voidaan olettaa noudatettavan kyseisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen osalta esimerkiksi, jos ilmoituksen tekijä tai vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, että vastaanottava laitos toimii ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien sellaisten normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja normeja.

Tämä olettamus ei kuitenkaan vaikuta kokonaisarviointiin siitä, noudatetaanko ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koko siirron ajan, mukaan lukien vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuva hyödyntäminen tai huolehtiminen.

Ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevia suuntaviivoja etsittäessä voidaan ottaa huomioon liitteessä VIII luetellut ohjeet.

3.   Kun kyseessä on jätteen tuonti yhteisöön, yhteisössä olevan vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on:

a)

vaadittava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkien sen lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvalle alueelle siirrettyjen jätteiden huolto tapahtuu ihmisten terveyttä vaarantamattomalla tavalla ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoa ympäristölle, sekä direktiivin 2006/12/EY 4 artiklan sekä muun jätteitä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti koko siirron ajan, mukaan lukien vastaanottomaassa tapahtuva hyödyntäminen tai huolehtiminen;

b)

kiellettävä jätteen tuonti kolmansista maista, jos sillä on syytä uskoa, että jätteen huolto ei tapahdu a alakohdan vaatimusten mukaisesti.

50 artikla

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan käytännössä. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle laittomien siirtojen estämiseen ja selville saamiseen liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä sekä tällaisista siirroista määrättävistä seuraamuksista.

2.   Jäsenvaltiot säätävät tämän asetuksen soveltamisen valvontaa koskevina toimenpiteinä muun muassa direktiivin 2006/12/EY 13 artiklan mukaisten tarkastusten tekemisestä laitoksissa ja yrityksissä sekä jätteiden siirtojen tai niihin liittyvien hyödyntämis- ja huolehtimistoimien pistokokein tehtävistä tarkastuksista.

3.   Jätteiden siirtoja voidaan tarkastaa erityisesti:

a)

paikassa, josta jäte on peräisin, yhdessä tuottajan, haltijan tai ilmoituksen tekijän kanssa;

b)

vastaanottopaikassa vastaanottajan tai laitoksen kanssa;

c)

yhteisön rajoilla; ja/tai

d)

jätteen siirron aikana yhteisössä.

4.   Siirtojen tarkastuksiin kuuluvat asiakirjojen tarkistaminen, tunnistustietojen varmistaminen ja tarvittaessa jätteen fyysinen tarkastaminen.

5.   Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään kahden- tai monenvälistä yhteistyötä helpottaakseen laittomien siirtojen estämistä ja selville saamista.

6.   Jäsenvaltioiden on yksilöitävä ne vakinaisen henkilöstönsä jäsenet, jotka vastaavat 5 kohdassa tarkoitetusta yhteistyöstä, ja yksilöitävä 4 kohdassa tarkoitettujen fyysisten tarkastusten painopiste(et). Tiedot on lähetettävä komissiolle, joka välittää tiedoista kootun luettelon 54 artiklassa tarkoitetuille yhteyshenkilöille.

7.   Jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa täytäntöönpanoa koskevia toimia, jotka kohdistuvat ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa oleviin henkilöihin, jos kyseisten henkilöiden epäillään olevan tekemisissä laittomien jätteiden siirtojen kanssa.

51 artikla

Jäsenvaltioiden kertomukset

1.   Kunkin jäsenvaltion on ennen jokaisen kalenterivuoden loppua lähetettävä komissiolle edellistä kalenterivuotta koskeva kertomus, jonka se on laatinut Baselin yleissopimuksen 13 artiklan 3 kappaleen mukaisesti ja toimittanut tämän yleissopimuksen sihteeristölle.

2.   Ennen kunkin kalenterivuoden loppua jäsenvaltioiden on lisäksi laadittava liitteen IX mukaisen kyselylomakkeen perusteella edellistä vuotta koskeva kertomus ja lähetettävä se komissiolle.

3.   Jäsenvaltioiden 1 ja 2 kohdan mukaisesti laatimat kertomukset on toimitettava komissiolle sähköisessä muodossa.

4.   Komissio laatii joka kolmas vuosi näiden kertomusten perusteella kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa.

52 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa yhdessä komission kanssa tehtävä yhteistyötä muiden Baselin yleissopimuksen osapuolten ja valtioiden välisten järjestöjen kanssa muun muassa vaihtamalla ja/tai jakamalla tietoa, edistämällä ympäristön kannalta hyväksyttäviä teknologioita ja kehittämällä hyviä toimintatapoja koskevia sääntöjä.

53 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaava yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen. Kukin jäsenvaltio voi nimetä vain yhden toimivaltaisen kauttakulkuviranomaisen.

54 artikla

Yhteyshenkilöiden nimeäminen

Kunkin jäsenvaltion ja komission on nimettävä yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka on vastuussa henkilöiden tai yritysten tiedusteluihin vastaamisesta ja neuvonnasta. Komission yhteyshenkilön on välitettävä jäsenvaltioiden yhteyshenkilöille kaikki sille osoitetut jäsenvaltioita koskevat tiedustelut. Sama koskee vastaavasti jäsenvaltioiden saamia komissiota koskevia tiedusteluja.

55 artikla

Yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikkojen nimeäminen

Jäsenvaltiot voivat nimetä erityiset yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikat yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä lähteviä jätteiden siirtoja varten. Jos jäsenvaltiot päättävät nimetä tällaiset tullitoimipaikat, jätteitä siirrettäessä ei saa käyttää mitään muita kyseisen jäsenvaltion rajanylityspaikkoja jätteiden yhteisöön saapumiseen tai yhteisöstä poistumiseen.

56 artikla

Nimeämisiä koskevat ilmoitukset ja tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a)

53 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset;

b)

54 artiklan mukaisesti nimetyt yhteyshenkilöt; ja

c)

tarvittaessa 55 artiklan mukaisesti nimetyt yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikat.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle nimeämisten osalta seuraavat tiedot:

a)

nimi (nimet);

b)

postiosoite (-osoitteet);

c)

sähköpostiosoite (-osoitteet);

d)

puhelinnumero(t);

e)

telekopionumero(t); ja

f)

toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät kielet.

3.   Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle näiden tietojen muutoksista.

4.   Nämä tiedot ja niiden muutokset on ilmoitettava komissiolle sekä sähköisessä muodossa että paperimuodossa, jos näin vaaditaan.

5.   Komissio julkaisee luettelot nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista, yhteyshenkilöistä sekä yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikoista verkkosivuillaan ja pitää luettelot ajan tasalla.

2 LUKU

Muut säännökset

57 artikla

Yhteyshenkilöiden kokous

Komission on jäsenvaltioiden pyynnöstä tai muuten tarvittaessa järjestettävä säännöllisesti yhteyshenkilöiden kokous, jossa tarkastellaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Asianomaiset sidosryhmät kutsutaan tällaisiin kokouksiin tai niiden osiin, kun kaikki jäsenvaltiot ja komissio ovat yksimielisiä siitä, että tämä on aiheellista.

58 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Komissio voi tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi muuttaa liitteitä antamalla asetuksia sekä direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Lisäksi:

a)

liitteitä I, II, III, IIIA, IV ja V muutetaan Baselin yleissopimukseen ja OECD:n päätöksen mukaisesti sovittujen muutosten huomioon ottamiseksi; lisäksi liitettä IC, jossa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämiseksi, täydennetään viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivänä OECD:n ohjeet huomioon ottaen;

b)

jätteitä, joita ei ole luokiteltu, voidaan lisätä liitteeseen IIIB, IV tai V väliaikaisesti, kunnes on tehty päätös niiden sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin liitteisiin;

c)

jäsenvaltion pyynnöstä kahden tai useamman jätetyypin seoksia, jotka on lueteltu liitteessä III, voidaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa harkita lisättäväksi väliaikaisesti liitteeseen IIIA, kunnes on tehty päätös niiden sisällyttämisestä Baselin yleissopimuksen tai OECD:n päätöksen asiaankuuluviin liitteisiin. Ensimmäiset nimikkeet sisällytetään liitteeseen IIIA mahdollisuuksien mukaan tämän asetuksen soveltamispäivään mennessä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen jälkeen. Liitteeseen IIIA voi sisältyä ehto, jonka mukaan yhtä tai useampaa sen nimikettä ei sovelleta sellaisiin maihin tapahtuvassa viennissä, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä;

d)

määritetään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut poikkeustapaukset ja tarvittaessa tällaiset jätteet lisätään liitteeseen IVA ja V ja poistetaan liitteestä III;

e)

muutetaan liitettä V direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistetun vaarallisten jätteiden luettelon muutoksia vastaavasti;

f)

muutetaan liitettä VIII asiaa koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia ja sopimuksia vastaavasti.

2.   Liitettä IX muutettaessa otetaan eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/692/ETY (22) perustettu komitea täysin mukaan asian käsittelyyn.

3.   Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

59 artikla

Lisätoimenpiteet

1.   Komissio voi hyväksyä tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä lisätoimenpiteitä seuraavasti:

a)

rahoitusvakuuden (-vakuuksien) tai vastaavan vakuutuksen (vastaavien vakuutusten) laskemismenetelmä 6 artiklan mukaisesti;

b)

ohjeet 12 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamiseksi;

c)

muut 14 artiklassa tarkoitettuihin ennakkohyväksyttyihin hyödyntämislaitoksiin liittyvät ehdot ja vaatimukset;

d)

ohjeet 15 artiklan soveltamiseksi sellaisen jätteen tunnistamista ja jäljittämistä varten, joka muuttuu merkittävästi väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen yhteydessä;

e)

ohjeet toimivaltaisten viranomaisten laittomien siirtojen yhteydessä tehtävää yhteistyötä varten 24 artiklan mukaisesti,

f)

tekniset vaatimukset ja käytännön järjestelyt sähköisen tietojensiirron toteuttamista varten asiakirjojen ja tietojen toimittamiseksi 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

g)

muut kielten käyttöä koskevat ohjeet 27 artiklan mukaisesti,

h)

lisäselvitys II osaston menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse on niiden soveltamisesta jätteiden vientiin yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja kauttakulkuun yhteisön kautta,

i)

määrittelemättömiä oikeudellisia termejä koskeva lisäohjeistus.

2.   Tällaisista toimenpiteistä päätetään noudattaen direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

3.   Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

60 artikla

Arviointi

1.   Komissio saattaa ennen 15 päivää heinäkuuta 2006 päätökseen arviointinsa alakohtaisen eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan voimassa olevan lainsäädännön, mukaan luettuina asetuksen (EY) N:o 1774/2002 piiriin kuuluvien jätteiden siirtojen, ja tämän asetuksen säännösten välisestä suhteesta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia, jotta tällaisten jätteiden siirroille luotaisiin vastaavan tasoiset menettelyt ja valvontajärjestelmä.

2.   Komissio arvioi viiden vuoden kuluessa 12 päivästä heinäkuuta 2007 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanoa, muun muassa sen vaikutuksia ympäristönsuojeluun sekä sisämarkkinoiden toimintaan. Arviointiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia tämän säännöksen muuttamiseksi.

61 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (ETY) N:o 259/93 ja päätös 94/774/EY 12 päivästä heinäkuuta 2007.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen (ETY) N:o 259/93 pidetään tähän asetukseen kohdistuvina.

3.   Kumotaan päätös 1999/412/EY 1 päivästä tammikuuta 2008.

62 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Kaikkiin jätteiden siirtoihin, joista on tehty ilmoitus ja joiden osalta vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on antanut vastaanottovahvistuksen ennen 12 päivää heinäkuuta 2007, sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 259/93 säännöksiä.

2.   Ne jätteiden siirrot, joihin asianomainen toimivaltainen viranomainen on antanut hyväksyntänsä asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesti, on saatettava päätökseen viimeistään vuoden kuluttua 12 päivästä heinäkuuta 2007.

3.   Asetuksen (ETY) N:o 259/93 41 artiklan 2 kohdan ja tämän asetuksen 51 artiklan mukaiset kertomukset vuodelta 2007 on laadittava päätöksen 1999/412/EY mukaista kyselylomaketta käyttäen.

63 artikla

Tiettyjä jäsenvaltioita koskevat siirtymäsäännökset

1.   Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Latviaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2010.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

2.   Kaikkiin liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Puolaan on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2012.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2007 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden Puolaan tapahtuvien siirtojen osalta:

 

B2020 ja GE020 (lasijäte)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 ja GH013 (kiinteä muovijäte)

 

B3020 (paperijäte)

 

B3140 (käytetyt ilmarenkaat)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin muun kuin lasijätteen, paperijätteen ja käytettyjen ilmarenkaiden osalta jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2012 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti Puolaan tapahtuvien siirtojen osalta

a)

seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

ja

b)

asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

3.   Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Slovakiaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja ‐hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2011.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava asetuksen liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus neuvoston direktiivin 94/67/EY (23), direktiivin 96/61/EY, jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY (24) ja tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (25) tiettyjen säännösten soveltamisesta, sinä aikana, jona tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

4.   Kaikkien liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Bulgariaan on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2014.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2009 saakka esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden Bulgariaan tapahtuvien siirtojen osalta:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 asti direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2009 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti Bulgariaan tapahtuvien siirtojen osalta

a)

seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

ja

b)

asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY tai direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, sinä aikana, jona tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

5.   Kaikkiin liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Romaniaan on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2015.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Romanian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2011 saakka esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden Romaniaan tapahtuvien siirtojen osalta:

 

B2070

 

B2100, paitsi alumiinioksidijätteet

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180,(sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2015 asti direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Romanian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2011 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti Romaniaan tapahtuvien siirtojen osalta

a)

seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

ja

b)

asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta.

Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2015 direktiivin 2006/12/EY 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Romanian toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY, direktiivin 2000/76/EY tai direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, sinä aikana jona tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

6.   Kun tässä artiklassa viitataan II osastoon liitteessä III lueteltujen jätteiden osalta, ei 3 artiklan 2 kohtaa, 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohtaa ja 6, 11, 22, 23, 24, 25 ja 31 artiklaa sovelleta.

64 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 12 päivästä heinäkuuta 2007.

2.   Jos Bulgarian tai Romanian liittymispäivä on myöhäisempi kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettu soveltamispäivä, 63 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää sovelletaan tämän artiklan 1 kohdasta poiketen liittymispäivästä lähtien.

3.   Asianomaiset jäsenvaltiot voivat sopia, että 26 artiklan 4 kohtaa sovelletaan ennen 12 päivää heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä kesäkuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Puheenjohtaja

Neuvoston puolesta

H. WINKLER


(1)  EUVL C 108, 30.4.2004, s. 58.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. marraskuuta 2003 (EUVL C 87 E, 7.4.2004, s. 281), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 24. kesäkuuta 2005 (EUVL C 206 E, 23.8.2005, s. 1), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 29. toukokuuta 2006.

(3)  EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L 349, 31.12.2001, s. 1).

(4)  EYVL L 310, 3.12.1994, s. 70.

(5)  EYVL L 156, 23.6.1999, s. 37.

(6)  EYVL L 39, 16.2.1993, s. 1.

(7)  EYVL L 39, 16.2.1993, s. 3.

(8)  EYVL L 272, 4.10.1997, s. 45.

(9)  EYVL L 22, 24.1.1997, s. 14.

(10)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

(12)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(14)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15)  EYVL L 35, 12.2.1992, s. 24.

(16)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28).

(17)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(18)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 215/2006 (EUVL L 38, 9.2.2006, s. 11).

(19)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(20)  EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12.

(21)  EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2001/573/EY (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 18).

(22)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(23)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 34).

(24)  EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

(25)  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE IA

Image

Image

Image

Image


LIITE IB

Image

Image

Image

Image


LIITE IC

ILMOITUS- JA SIIRTOASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET OHJEET


LIITE II

ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT JA ASIAKIRJAT

Osa 1   ILMOITUSASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TAI SIIHEN LIITETTÄVÄT TIEDOT:

1.

Ilmoitusasiakirjan sarjanumero tai muu hyväksytty tunniste ja suunniteltujen siirtojen kokonaislukumäärä.

2.

Ilmoituksen tekijän nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö.

3.

Jos ilmoituksen tekijä ei ole jätteen tuottaja, tuottajan (tuottajien) nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö.

4.

Jälleenmyyjän tai välittäjän nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö, jos ilmoituksen tekijä on valtuuttanut tämän 2 artiklan 15 kohdan mukaisesti.

5.

Hyödyntämis- tai huolehtimislaitoksen nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero, yhteyshenkilö, sen käyttämät tekniikat sekä tieto siitä, onko se saanut 14 artiklassa tarkoitetun ennakkohyväksynnän.

Jos jäte siirretään väliaikaisia huolehtimis- tai hyödyntämistoimia varten, edellä mainitut tiedot on annettava kaikista niistä laitoksista, joissa väliaikaiset hyödyntämis- tai huolehtimistoimet on tarkoitus myöhemmin toteuttaa.

Jos hyödyntämis- tai huolehtimislaitos on mainittu direktiivin 96/61/EY liitteessä I olevan luettelon luokassa 5, on kyseisen direktiivin 4 ja 5 artiklan mukaisesti myönnetystä, voimassa olevasta luvasta esitettävä todiste (esimerkiksi vakuutus luvan olemassaolosta).

6.

Vastaanottajan nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö.

7.

Aiotun kuljettajan (kuljettajien) ja/tai sen (niiden) edustajien nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö.

8.

Lähtömaa ja sen toimivaltainen viranomainen.

9.

Kauttakulkumaat ja niiden toimivaltaiset viranomaiset.

10.

Vastaanottomaa ja sen toimivaltainen viranomainen.

11.

Koskeeko ilmoitus yksittäistä siirtoa vai onko se yleinen? Jos ilmoitus on yleinen, on ilmoitettava sen voimassaoloaika.

12.

Siirron (siirtojen) suunniteltu aloituspäivä (aloituspäivät).

13.

Suunniteltu kuljetustapa.

14.

Suunniteltu saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai vientitullitoimipaikka yhteisössä ja suunniteltu kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen reitti), mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa.

15.

Todiste siitä, että kuljettaja(t) on rekisteröity jätekuljetusten suorittajaksi (esim. vakuutus rekisteröinnin olemassaolosta).

16.

Jätteen määrittäminen asianmukaisen luettelon nimikkeiden avulla, lähde (lähteet), kuvaus, koostumus ja mahdolliset vaaralliset ominaisuudet. Jos jäte on peräisin monesta lähteestä, jätteistä on laadittava yksityiskohtainen luettelo.

17.

Arvioidut enimmäis- ja vähimmäismäärät.

18.

Suunniteltu pakkaustyyppi.

19.

Hyödyntämis- tai huolehtimistoim(i)en yksilöiminen direktiivin 2006/12/EY liitteiden II A ja II B mukaisesti.

20.

Jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi:

a)

hyödyntämisen jälkeen jäljelle jääneen osan suunniteltu huolehtimismenetelmä;

b)

hyödynnetyn materiaalin määrä suhteessa siihen jätteen määrään, jota ei voida hyödyntää;

c)

arvio hyödynnetyn materiaalin arvosta;

d)

hyödyntämiskustannukset ja sen osan, jota ei voida hyödyntää, huolehtimiskustannukset.

21.

Todiste vakuutuksesta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvan vahingon varalta (esim. vakuutus tällaisen vakuutuksen olemassaolosta).

22.

Selvitys ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisestä jätteen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista koskevasta sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta), jonka on oltava tehty ja voimassa oleva, kun jätteen siirrosta tehdään ilmoitus, kuten 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa säädetään.

23.

Jäljennös tai selvitys jätteen tuottajan, uuden tuottajan tai kerääjän ja välittäjän tai jälleenmyyjän välisestä sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta) siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijänä on välittäjä tai kauppias.

24.

Selvitys rahoitusvakuudesta tai vastaavasta vakuutuksesta (tai vakuutus tällaisen vakuuden tai vakuutuksen olemassaolosta, jos toimivaltainen viranomainen sallii sen), jonka on oltava asetettu ja voimassa oleva, kun jätteen siirrosta tehdään ilmoitus tai, jos se toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, sen sallii, viimeistään silloin, kun siirto alkaa, kuten 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa säädetään.

25.

Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat sen tietämyksen mukaan täydelliset ja oikeat.

26.

Jos ilmoituksen tekijä ei ole jätteen tuottaja 2 artiklan 15 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti, ilmoituksen tekijän on varmistettava, että myös jätteen tuottaja tai yksi 2 artiklan 15 kohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa osoitetuista henkilöistä allekirjoittaa liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan silloin, kun se on käytännössä mahdollista.

Osa 2   SIIRTOASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TAI SIIHEN LIITETTÄVÄT TIEDOT:

On annettava kaikki 1 osassa luetellut tiedot ja jäljempänä esitettyjen kohtien mukaisesti ajan tasalle saatetut tiedot sekä muut erikseen mainitut lisätiedot.

1.

Siirron järjestysluku ja siirtojen kokonaislukumäärä.

2.

Päivä, jona jätteen siirto alkoi.

3.

Kuljetustapa.

4.

Kuljetuksen suorittajan nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite.

5.

Saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai vientitullitoimipaikka yhteisössä ja kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen reitti), mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa.

6.

Määrät

7.

Pakkaustyyppi.

8.

Mahdolliset yhdeltä tai useammalta kuljetuksen suorittajalta vaaditut varotoimet.

9.

Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että tarpeelliset suostumukset on saatu asianomaisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Tässä vakuutuksessa on oltava ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

10.

Asianmukaiset allekirjoitukset kuljetuksen kussakin eri vaiheessa.

Osa 3   LISÄTIEDOT JA ASIAKIRJAT, JOITA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET VOIVAT VAATIA:

1.

Sen luvan tyyppi ja voimassaoloaika, jonka nojalla hyödyntämis- tai huolehtimislaitos toimii.

2.

Jäljennös direktiivin 96/61/EY 4 ja 5 artiklan mukaisesti myönnetystä luvasta.

3.

Kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet.

4.

Ilmoituksen tekijän ja laitoksen välinen kuljetusetäisyys ja mahdolliset vaihtoehtoiset kuljetusreitit, myös odottamattomissa olosuhteissa, sekä useita kuljetusmuotoja käyttävässä kuljetuksessa paikka, jossa vaihto tapahtuu.

5.

Tiedot ilmoituksen tekijän ja laitoksen välisistä kuljetuskustannuksista.

6.

Jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa, että kuljetuksen suorittaja(t) on rekisteröity jätekuljetusten suorittajaksi.

7.

Jätteen koostumuksen kemiallinen analyysi.

8.

Jätteen syntyprosessin kuvaus.

9.

Vastaanottavassa laitoksessa toteutettavan käsittelyprosessin kuvaus.

10.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus tai sen jäljennös.

11.

Tiedot 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdan ja 6 artiklan mukaisesti vaadittavan rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen laskemisesta.

12.

Jäljennös 1 osan 22 ja 23 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista.

13.

Jäljennös vakuutussopimuksesta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvan vahingon varalta.

14.

Muut tiedot, joita tarvitaan ilmoituksen arvioimiseen tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.


LIITE III

LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN 18 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA YLEISIÄ TIETOJEN ANTAMISTA KOSKEVIA VAATIMUKSIA (NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET) (1)

Huolimatta siitä, onko jäte mainittu tässä luettelossa vai ei, siihen ei välttämättä sovelleta 18 artiklassa tarkoitettuja yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia, jos jäte on siinä määrin muiden aineiden saastuttama, että

a)

jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai että

b)

jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla estyy.

Osa I

Seuraaviin jätteisiin sovelletaan 18 artiklassa tarkoitettuja yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia:

Baselin yleissopimuksen liitteessä IX (2) luetellut jätteet.

Tässä asetuksessa:

a)

kaikkia viittauksia Baselin yleissopimuksen liitteen IX luetteloon A on pidettävä viittauksina tämän asetuksen liitteeseen IV;

b)

Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1020 sisältyvä termi ”työstetty bulkkitavara” sisältää kaiken tässä nimikkeessä luetellun kiinteän (3) metalliromun;

c)

Baselin yleissopimuksen mukaisen nimikkeen B1100 osaa ”kuparin käsittelyssä muodostuvat kuonat” ei sovelleta, vaan sen sijaan (OECD:n luokituksen mukaista) osassa II olevaa nimikettä GB040;

d)

Baselin yleissopimukseen sisältyvää nimikettä B1110 ei sovelleta, vaan sen sijaan (OECD:n luokituksen mukaisia) osassa II olevia nimikkeitä GC010 ja GC020;

e)

Baselin yleissopimukseen sisältyvää nimikettä B2050 ei sovelleta, vaan sen sijaan (OECD:n luokituksen mukaista) osassa II olevaa nimikettä GG040;

f)

viittaukseen Baselin yleissopimuksen mukaisessa nimikkeessä B3010 mainittuihin fluorattuihin polymeerijätteisiin katsotaan sisältyvän polymeerit ja fluorieteenien kopolymeerit (PTFE).

Osa II

Myös seuraaviin jätetyyppeihin sovelletaan 18 artiklassa tarkoitettuja yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia.

Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet

GB040

7112

262030

262090

Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut, jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Muut metalleja sisältävät jätteet

GC010

 

Sähkölaitteiden jätteet, jotka sisältävät vain metalleja tai metalliseoksia

GC020

 

Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot jne.) ja talteen otetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalometallien hyödyntämiseen

GC030

ex ex 890800

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä lastista ja muista aluksen toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi

GC050

 

Nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen (FCC) käytetyt katalyytit (kuten alumiinidioksidi, zeoliitit)

Kiinteä lasijäte

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Lasikuitujäte

Kiinteät keraamiset jätteet

GF010

 

Muotoilun jälkeen poltettujen keraamisten tuotteiden jätteet, myös keraamisten astioiden jätteet (sekä käyttämättömät että käytetyt)

Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita

GG030

ex ex 2621

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona

GG040

ex ex 2621

Hiilivoimalaitosten lentotuhka

Kiinteä muovijäte

GH013

391530

ex ex 390410—40

Vinyylikloridipolymeerit

Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet

GN010

ex ex 050200

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyränkarvojen ja muiden harjantekoon käytettävien karvojen jätteet

GN020

ex ex 050300

Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinäkin

GN030

ex ex 050590

Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien, höyhenten ja höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten untuvien jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten


(1)  Alun perin OECD:n päätöksen lisäyksessä 3 oleva luettelo.

(2)  Baselin yleissopimuksen liite IX on tässä asetuksessa liitteen V osan 1 luettelo B.

(3)  ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.

LIITE IIIA

KAHDEN TAI USEAMMAN LIITTEESSÄ III LUETELLUN JÄTTEEN SEOKSET, JOTKA EIVÄT KUULU MIHINKÄÄN YKSITTÄISEEN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUUN NIMIKKEESEEN

LIITE IIIB

MUITA NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEITÄ, JOTKA ON 58 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISESTI MÄÄRÄ SISÄLLYTTÄÄ BASELIN YLEISSOPIMUKSEN TAI OECD:N PÄÄTÖKSEN LIITTEISIIN


LIITE IV

LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ENNAKKOILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ (NS. KELTAISEN JÄTELUETTELON JÄTTEET) (1)

OSA I

Seuraaviin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä:

Baselin yleissopimuksen liitteissä II ja VIII luetellut jätteet (2).

Tässä asetuksessa:

a)

kaikkia viittauksia Baselin yleissopimuksen liitteen VIII luetteloon B on pidettävä viittauksina tämän asetuksen liitteeseen III;

b)

Baselin yleissopimuksen mukaisessa nimikkeessä A1010 oleva ilmaus ”Tähän nimikkeeseen eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu (liitteen IX) luettelossa B” viittaa Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1020 ja nimikettä B1020 koskevaan alaviitteeseen, joka on tämän asetuksen liitteen III osassa I olevassa b kohdassa;

c)

Baselin yleissopimuksen mukaisia nimikkeitä A1180 ja A2060 ei sovelleta, vaan niiden sijaan liitteen III osassa II olevia nimikkeitä GC010, GC020 ja GG040;

d)

Baselin yleissopimuksen mukainen nimike A4050 sisältää alumiinin sulatuksessa syntyvät käytetyt upokkaiden vuorausaineet, koska ne sisältävät luokkaan Y33 kuuluvia epäorgaanisia syanideja. Jos syanidit on hävitetty, käytetyt upokkaiden vuorausaineet luokitellaan osassa II olevaan nimikkeeseen AB120, koska ne sisältävät luokkaan Y32 kuuluvia epäorgaanisia fluoriyhdisteitä (ei kuitenkaan kalsiumfluoridia).

OSA II

Myös seuraaviin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä.

Metallipitoiset jätteet

AA010

261900

Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona, hehkuhilse ja muut jätteet (3)

AA060

262050

Vanadiinituhka ja jäännökset (3)

AA190

810420

ex ex 810430

Magnesiumjäte ja -romu, joka on syttyvää, itsestään syttyvää tai josta aiheutuu vaarallisen suuria määriä syttyvien kaasujen päästöjä

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita

AB030

 

Metallien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

AB070

 

Valimoissa käytetyt hiekat

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

AB130

 

Käytetty puhallushiekka

AB150

ex ex 382490

Savukaasun rikinpoistossa (FGD) muodostuva puhdistamaton kalsiumsulfiitti ja kalsiumsulfaatti

Pääasiallisesti orgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita

AC060

ex ex 381900

Hydraulinesteet

AC070

ex ex 381900

Jarrunesteet

AC080

ex ex 382000

Jäätymisenestonesteet

AC150

 

Kloorifluorihiilivedyt

AC160

 

Halonit

AC170

ex ex 440310

Käsitellyt korkki- ja puujätteet

AC250

 

Pinta-aktiiviset aineet

AC260

ex ex 3101

Sian virtsa ja ulosteet

AC270

 

Jätevedenpuhdistamoiden liete

Jätteet, jotka voivat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia ainesosia

AD090

ex ex 382490

Reprografia- ja valokuvauskemikaalien ja ‐materiaalien tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, ellei niitä ole eritelty tai lueteltu muualla

AD100

 

Muovin pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Ioninvaihtohartsit

AD150

 

Suodattimina (kuten biosuodattimet) käytetyt luonnosta peräisin olevat orgaaniset aineet

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita

RB020

ex ex 6815

Fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan asbestin kaltaiset keraamiset kuidut


(1)  Tämä luettelo on OECD:n päätöksen lisäyksestä 4.

(2)  Baselin yleissopimuksen liite VIII on tässä asetuksessa liitteen V osan 1 luettelo A. Baselin yleissopimuksen liite II sisältää seuraavat nimikkeet:

Y46 Kotitalouksista kerätyt jätteet, paitsi jos ne on luokiteltu asianmukaisesti yhteen nimikkeeseen liitteessä III;

Y47 Kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät.

(3)  Tähän luetteloon kuuluvat jätteet, jotka ovat tuhkaa, jäämiä, hehkuhilsettä, skimmaus-, kuorimis- tai kaapimisjätettä, pölyä, jauhetta, lietettä tai suodatteita, ellei näitä ole nimenomaan lueteltu muualla.

LIITE IVA

LIITTEESSÄ III LUETELLUT JÄTTEET, JOIHIN KUITENKIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ (3 ARTIKLAN 3 KOHTA)


LIITE V

JÄTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 36 ARTIKLASSA SÄÄDETTYÄ VIENTIKIELTOA

Johdanto

1.

Liitettä V sovelletaan rajoittamatta direktiivien 91/689/ETY ja 2006/12/EY soveltamista.

2.

Tämä liite on kolmiosainen, ja 2 ja 3 osaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun 1 osaa ei voida soveltaa. Jotta voidaan määrittää, onko tietty jätetyyppi lueteltu tässä liitteessä, on siksi ensin tarkistettava, onko se lueteltu tämän liitteen 1 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 2 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 3 osassa.

1 osa on jaettu kahteen alaosastoon. Luettelossa A luetellaan Baselin yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vaarallisiksi luokitellut jätteet, jotka ovat tästä syystä vientikiellon alaisia, ja luettelossa B jätteet, joita Baselin yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ei kata ja joita vientikielto ei näin ollen koske.

Jos jokin jätetyyppi on lueteltu 1 osassa, on siten tarkistettava, onko se lueteltu luettelossa A vai luettelossa B. Ainoastaan siinä tapauksessa, että jätetyyppiä ei ole lueteltu 1 osan A tai B luettelossa, on tarkistettava, onko se lueteltu joko 2 osan vaarallisten jätteiden luettelossa (tähdellä (*) merkityt jätteet) tai 3 osassa. Jos näin on, siihen sovelletaan vientikieltoa.

3.

Jäljempänä 1 osan luettelossa B olevat jätteet, jotka sisältyvät 2 osassa lueteltuihin ei-vaarallisiin jätteisiin (jätetyypit, joita ei ole merkitty tähdellä (*)), ovat vientikiellon alaisia, jos niissä olevien muiden aineiden pitoisuus on niin suuri, että

a)

jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai että

b)

jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla estyy.

Osa 1 (1)

Luettelo A (Baselin yleissopimuksen liite VIII)

A1   METALLIJÄTTEET JA METALLIPITOISET JÄTTEET

A1010

Metallijätteet ja metalliseokset, jotka sisältävät seuraavia aineita:

Antimoni

Arseeni

Beryllium

Kadmium

Lyijy

Elohopea

Seleeni

Telluuri

Tallium

Tähän nimikkeeseen eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu luettelossa B.

A1020

Jätteet, lukuun ottamatta metallikappaleita, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia:

Antimoni, antimoniyhdisteet

Beryllium, berylliumyhdisteet

Kadmium, kadmiumyhdisteet

Lyijy, lyijy-yhdisteet

Seleeni, seleeniyhdisteet

Telluuri, telluuriyhdisteet

A1030

Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia:

Arseeni, arseeniyhdisteet

Elohopea, elohopeayhdisteet

Tallium, talliumyhdisteet

A1040

Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita:

Metallikarbonyylit

Kuusiarvoiset kromiyhdisteet

A1050

Galvaaninen liete

A1060

Metallien peittauksesta peräisin olevat jäteliuokset

A1070

Sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjäännökset, pölyt ja lietteet, kuten jarosiitti, hematiitti jne.

A1080

Sinkkijäännökset, jotka eivät sisälly luetteloon B ja jotka sisältävät lyijyä ja kadmiumia sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus

A1090

Eristetyn kuparilangan poltossa syntyvä tuhka

A1100

Kuparisulattamojen kaasunpuhdistusjärjestelmien pölyt ja jäännökset

A1110

Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa syntyvät käytetyt elektrolyyttiliuokset

A1120

Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa käytettävissä elektrolyytin puhdistusjärjestelmissä syntyvät jätelietteet, ei kuitenkaan anodilieju

A1130

Liuennutta kuparia sisältävät käytetyt syövytysliuokset

A1140

Kuparikloridi- ja kuparisyanidikatalyyttijätteet

A1150

Painettujen piirilevyjen poltossa syntyvä jalometallituhka, joka ei sisälly luetteloon B (2)

A1160

Lyijyakkujäte, kokonaisena tai murskattuna

A1170

Lajittelemattomat jäteakut ja -paristot lukuun ottamatta sekoituksia, joissa on ainoastaan luettelossa B mainittuja akkuja. Akku- ja paristojäte, jota ei ole erikseen mainittu luettelossa B ja joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina määrinä, että ne ovat vaarallisia

A1180

Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu (3), joka sisältää sellaisia komponentteja kuten luettelossa A mainittuja akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, tai jossa on epäpuhtautena liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattuja bifenyylejä) siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B1110) (4)

A1190

Jätemetallikaapelit, jotka on päällystetty tai eristetty muoveilla, jotka sisältävät kivihiilitervaa, PCB-yhdisteitä (5), lyijyä, kadmiumia, muita orgaanisia halogeeniyhdisteitä tai muita liitteessä I mainittuja ainesosia tai ovat niiden saastuttamia, mikäli niillä on liitteessä III mainittuja ominaisuuksia.

A2   PÄÄASIASSA EPÄORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA ORGAANISIA AINEITA

A2010

Katodisädeputkista ja muusta aktivoituneesta lasista peräisin oleva lasijäte

A2020

Nestemäiset tai lietteenä olevat epäorgaaniset fluoriyhdisteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A2030

Katalyyttijätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A2040

Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2080)

A2050

Asbestijäte (pöly ja kuidut)

A2060

Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2050)

A3   PÄÄASIASSA ORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA EPÄORGAANISIA AINEITA

A3010

Petrolikoksin ja bitumin tuotannossa tai jalostuksessa muodostuva jäte

A3020

Jätemineraaliöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

A3030

Jätteet, jotka sisältävät lyijypitoisia nakutuksenestoyhdisteiden lietteitä, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia

A3040

Lämmönsiirtonesteiden jätteet

A3050

Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B4020)

A3060

Nitroselluloosajäte

A3070

Nestemäiset tai lietteenä olevat fenoli- ja fenoliyhdistejätteet, mukaan lukien kloorifenolit

A3080

Eetterijätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A3090

Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka sisältää kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3100)

A3100

Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3090)

A3110

Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3110)

A3120

Metallinöyhtä — paloittelussa muodostuva kevytjae

A3130

Orgaanisten fosforiyhdisteiden jätteet

A3140

Halogenoimattomat orgaaniset liuotinjätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A3150

Halogenoidut orgaaniset liuotinjätteet

A3160

Orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat halogenoidut tai halogenoimattomat vedettömät tislausjäännökset

A3170

Alifaattisten halogenoitujen hiilivetyjen (kuten metyylikloridin, dikloorietaanin, vinyylikloridin, vinyylideenikloridin, allyylikloridin ja epikloorihydrinin) valmistuksessa muodostuvat jätteet

A3180

Jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät polyklooribifenyylejä (PCB), polyklooriterfenyylejä (PCT), polykloorinaftaleenia (PCN) tai polybromibifenyylejä (PBB) tai mitä tahansa näiden yhdisteiden monibromijohdannaisia, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia edellyttäen, että näiden yhdisteiden pitoisuus on vähintään 50 mg/kg (6)

A3190

Tervamaiset jäännökset (paitsi kauppabitumit), joita syntyy orgaanisten aineiden jalostuksessa, tislauksessa tai pyrolyyttisessä käsittelyssä

A3200

Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka sisältävät tervaa (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2130).

A4   JÄTTEET, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ JOKO EPÄORGAANISIA TAI ORGAANISIA AINEITA

A4010

Lääkevalmisteiden tuotannossa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A4020

Lääketieteellisessä toiminnassa syntyvät ja sitä vastaavat jätteet eli sairaanhoidossa, lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin tai muissa hoitotoimenpiteissä syntyvät jätteet sekä sairaaloissa ja muissa laitoksissa potilaiden tutkimusten ja hoidon yhteydessä taikka tutkimushankkeissa syntyvät jätteet

A4030

Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, mukaan lukien tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineet, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, ovat vanhentuneita (7) tai eivät enää sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

A4040

Puunsuojauskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet (8)

A4050

Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

epäorgaaniset syanidit lukuun ottamatta kiinteässä muodossa olevia jalometalleja sisältäviä jäännöksiä, joissa on pieniä määriä epäorgaanisia syanideja

orgaaniset syanidit

A4060

Jäteöljy/vesi-, hiilivety/vesiseokset, emulsiot

A4070

Painomusteiden, väriaineiden, pigmenttien, maalien, lakkojen ja vernissojen tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B4010)

A4080

Räjähdysalttiit jätteet (jotka eivät sisälly luetteloon B)

A4090

Happamat tai emäksiset jäteliuokset, jotka eivät sisälly luettelossa B olevaan vastaavaan nimikkeeseen (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2120)

A4100

Teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa käytettyjen, saastumista ehkäisevien laitteiden jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A4110

Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

polyklooratut dibentsofuraanit

polyklooratut dibentsodioksiinit

A4120

Jätteet, jotka sisältävät peroksideja, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia

A4130

Jätepakkaukset ja -säiliöt, jotka sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus

A4140

Jäte, joka sisältää liitteessä I oleviin luokkiin kuuluvia kemikaaleja, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia tai jotka ovat vanhentuneita (9) tai joilla on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus

A4150

Tutkimuksessa ja kehittämis- tai opetustoiminnassa syntyvä jäte, joka sisältää tunnistamattomia ja/tai uusia kemiallisia aineita, joiden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja/tai ympäristöön ei tunneta

A4160

Käytetty aktiivihiili, joka ei sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2060)

Luettelo B (Baselin yleissopimuksen liite IX)

B1   METALLIJÄTTEET JA METALLIPITOISET JÄTTEET

B1010

Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet:

Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

Rauta- ja teräsromu

Kupariromu

Nikkeliromu

Alumiiniromu

Sinkkiromu

Tinaromu

Volframiromu

Molybdeeniromu

Tantaaliromu

Magnesiumromu

Kobolttiromu

Vismuttiromu

Titaaniromu

Zirkoniumromu

Mangaaniromu

Germaniumromu

Vanadiiniromu

Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

Toriumromu

Harvinaisten maametallien romu

Kromiromu

B1020

Puhdas, saastumaton metalliromu, myös metalliseokset, työstettynä bulkkitavarana (metallikalvot, levyt, palkit, tangot jne.):

Antimoniromu

Berylliumromu

Kadmiumromu

Lyijyromu (lukuun ottamatta lyijyakkuja)

Seleeniromu

Telluuriromu

B1030

Tulenkestävien metallien jätteet

B1031

Molybdeeni-, volframi-, titaani-, tantaali-, niobium- ja reniummetalli- ja metalliseosjätteet hajaantuvassa muodossa (metallijauhe), lukuun ottamatta luettelon A nimikkeessä A1050, galvaaninen liete, mainittuja jätteitä

B1040

Sähkövoimalaitosten laiteromu, jossa ei ole voiteluöljyä, PCB:tä tai PCT:tä siinä määrin, että se luokiteltaisiin vaaralliseksi jätteeksi

B1050

Ei-rautametalleista koostuva raskasjakeinen romuseos, joka ei sisällä liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia (10)

B1060

Seleeni- ja telluurijäte metallisena alkuaineena, myös jauheena

B1070

Kupari- ja kupariseosjäte hajaantuvassa muodossa, paitsi jos se sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus

B1080

Sinkkituhka ja jäännökset sekä sinkkiseosten jäännökset hajaantuvassa muodossa, paitsi jos ne sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus tai vaarallinen ominaisuus H4.3 (11)

B1090

Tietyt laatuvaatimukset täyttävät akku- ja paristojäte, joka ei sisällä lyijyä, kadmiumia tai elohopeaa

B1100

Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa syntyvät metallipitoiset jätteet:

Kovasinkki

Sinkkiä sisältävät kuonat:

Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

Sinkkiskimmausjäte

Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

Kuparin käsittelyssä muodostuvat jatkokäsittelyyn tai -jalostukseen tarkoitetut kuonat, jotka eivät sisällä arseenia, lyijyä tai kadmiumia siinä määrin, että niillä olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus

Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

B1110

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet:

Elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vain metalleja tai niiden seoksia

Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu (12) (mukaan lukien painetut piirilevyt), joka ei sisällä esimerkiksi luettelossa A olevia akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, eikä liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polyklooribifenyyliä), tai josta nämä aineet on poistettu siten, ettei sillä ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A1180)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (mukaan lukien piirilevyt, elektroniset komponentit ja johdot), jotka on tarkoitettu suoraan uudelleenkäytettäviksi (13) eikä kierrätettäväksi tai loppukäsiteltäviksi (14)

B1115

Jätemetallikaapelit, jotka on päällystetty tai eristetty muilla kuin luettelon A nimikkeessä A1190 tarkoitetuilla muoveilla, lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu liitteessä IVA mainittuihin toimiin tai muihin käsittelytoimiin, joihin sisältyy jossakin vaiheessa kontrolloimattomia lämpöprosesseja, kuten avopolttoa.

B1120

Käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytettyjä nesteitä lukuun ottamatta, jotka sisältävät jotakin seuraavista aineista:

Siirtymämetallit, lukuun ottamatta luettelossa A olevia katalyyttijätteitä (käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytetyt nesteet ja muut katalyytit)

Skandium

Vanadiini

Mangaani

Koboltti

Kupari

Yttrium

Niobium

Hafnium

Volframi

Titaani

Kromi

Rauta

Nikkeli

Sinkki

Zirkonium

Molybdeeni

Tantaali

Renium

Lantanidit (harvinaiset maametallit):

Lantaani

Praseodyymi

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cerium

Neodyymi

Europium

Terbium

Holmium

Tulium

Lutetium

B1130

Puhdistetut, käytetyt jalometallipitoiset katalyytit

B1140

Kiinteässä muodossa olevat jalometalleja sisältävät jäännökset, joissa on pieniä määriä epäorgaanisia syanideja

B1150

Asianmukaisesti pakatut ja merkinnöillä varustetut jalometalli- ja jalometalliseosjätteet (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta) hajaantuvassa, ei–nestemäisessä muodossa

B1160

Painettujen piirilevyjen poltossa syntyvä jalometallituhka (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A1150)

B1170

Valokuvausfilmin poltossa syntyvä jalometallituhka

B1180

Valokuvausfilmijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa

B1190

Valokuvauspaperijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa

B1200

Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona

B1210

Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona, mukaan lukien sellainen kuona, jota käytetään titaanidioksidin ja vanadiinin lähteenä

B1220

Sinkin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301) pääasiassa rakennustarkoituksiin

B1230

Teräksen ja raudan valmistuksessa syntyvä hehkuhilse

B1240

Hehkuhilse, kuparioksidi

B1250

Jäteromuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

B2   PÄÄASIASSA EPÄORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA ORGAANISIA AINEITA

B2010

Kaivannaistoiminnan kiinteät jätteet:

Luonnongrafiittijäte

Liuskejäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu

Kiillejäte

Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijäte

Maasälpäjäte

Fluorisälpäjäte

Kiinteät piidioksidijätteet lukuun ottamatta valimoissa käytettyjä

B2020

Kiinteä lasijäte:

Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi

B2030

Kiinteät keraamiset jätteet:

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

B2040

Muut jätteet, jotka sisältävät pääasiassa epäorgaanisia aineita:

Savukaasujen rikinpoistossa (FDG) muodostuva osittain jalostettu kalsiumsulfaatti

Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

Kiinteä rikki

Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9)

Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

Tekokorundi (piikarbidi)

Rikottu betoni

Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte

B2050

Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka ei sisälly luetteloon A (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A2060)

B2060

Käytetty aktiivihiili, joka ei sisällä mitään liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että niillä olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus, esimerkiksi hiili, jota on käytetty juotavaksi tarkoitetun veden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuudessa ja vitamiinien valmistuksessa (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4160)

B2070

Kalsiumfluoridiliete

B2080

Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka ei sisälly luetteloon A (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A2040)

B2090

Petrolikoksista tai bitumista valmistettujen, teräksen tai alumiinin valmistuksessa käytettyjen anodihiilien jätteet, jotka on puhdistettu tavallisten teollisuusstandardien mukaisesti (kloorialkalielektrolyysissä ja metallien jalostuksessa käytettäviä anodihiiliä lukuun ottamatta)

B2100

Alumiinihydraattijätteet ja alumiinioksidijätteet sekä alumiinioksidin tuotannossa syntyvät jäännökset lukuun ottamatta aineita, joita käytetään kaasunpuhdistus-, saostus- ja suodatusprosesseissa

B2110

Bauksiittijäte (”punalieju”) (pH-arvo alennettu alle 11,5:een)

B2120

Happamat ja emäksiset jäteliuokset, joiden pH-arvo on suurempi kuin 2 ja pienempi kuin 11,5 ja jotka eivät ole syövyttäviä tai muulla tavoin vaarallisia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4090)

B2130

Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka eivät sisällä tervaa (15)(huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3200)

B3   PÄÄASIASSA ORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA EPÄORGAANISIA AINEITA

B3010

Kiinteä muovijäte:

Seuraavat muovit tai muovisekoitukset sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi:

Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu, muun muassa seuraavat (16):

eteeni

styreeni

polypropeeni

polyeteenitereftalaatti

akrylinitriili

butadieeni

polyasetaalit

polyamidit

polybuteenitereftalaatti

polykarbonaatit

polyeetterit

polyfenyleenisulfidit

akryylipolymeerit

alkaanit C10–C13 (pehmennin)

polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä)

polysiloksaanit

polymetyylimetakrylaatti

polyvinyylialkoholi

polyvinyylibutyraali

polyvinyyliasetaatti

Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet, muun muassa seuraavat:

ureaformaldehydihartsit

fenoliformaldehydihartsit

melamiiniformaldehydihartsit

epoksihartsit

alkydihartsit

polyamidit

Seuraavat fluoratut polymeerijätteet (17):

Perfluorieteeni/propeeni (FEP)

Perfluorialkoksialkaani

Tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

Tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

Polyvinyylifluoridi (PVF)

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

B3020

Paperi- ja kartonkijätteet

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu vaarallisiin jätteisiin:

Paperi- ja kartonkijäte joka koostuu:

valkaisemattomasta paperista tai kartongista taikka aaltopaperista tai kartongista

muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistetusta paperista tai kartongista

pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta paperista tai kartongista (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)

muusta aineesta, kuten

1)

laminoidusta kartongista;

2)

lajittelemattomasta jätteestä

B3030

Tekstiilijätteet

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi:

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

karstaamattomat ja kampaamattomat

muut

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet

muut villan tai hienon eläimenkarvan jätteet

karkean eläimenkarvan jätteet

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

lankajätteet

garnetoidut jätteet ja lumput

muut

Pellavarohtimet ja -jätteet

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Abacan (manillahamppu tai Musa textilis Nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):

tekokuituiset

muuntokuituiset

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat:

lajitellut

muut

B3035

Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet

B3040

Kumijätteet

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen:

Kovakumijätteet ja -romu (esimerkiksi eboniitti)

Muut kumijätteet (joita ei ole mainittu muualla)

B3050

Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet:

Puujäte ja -romu, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

Korkkijäte: rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

B3060

Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet sillä edellytyksellä, etteivät ne ole tartuntavaarallisia:

Viinisakka

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jäännökset ja sivutuotteet (myös pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa ja joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet

Kalajätteet

Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

Muut elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset tai kansainväliset vaatimukset ja standardit

B3065

Eläin- tai kasviperäiset ravintorasva- ja ruokaöljyjätteet (esim. paistoöljyt) edellyttäen, että niillä ei ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta

B3070

Seuraavat jätteet:

Hiusjätteet

Jäteolki

Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

B3080

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu

B3090

Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, nahkalietettä lukuun ottamatta, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3100)

B3100

Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka ei sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3090)

B3110

Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3110)

B3120

Elintarvikeväreistä koostuva jäte

B3130

Polymeerieetterijätteet ja vaarattomat monomeerieetterijätteet, joista ei voi muodostua peroksideja

B3140

Käytetyt ilmarenkaat sellaisia renkaita lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu liitteessä IVA kuvattuihin tarkoituksiin

B4   JÄTTEET, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ JOKO EPÄORGAANISIA

B4010

Jäte, joka koostuu pääasiassa vesiliukoisista ja lateksimaaleista, painomusteista ja kovetetuista vernissoista, jotka eivät sisällä orgaanisia liuottimia, raskasmetalleja tai biosidejä siinä määrin, että ne olisivat vaarallisia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4070)

B4020

Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä syntyvät jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon A ja jotka eivät sisällä liuottimia ja muita epäpuhtauksia siinä määrin, että niillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia; esimerkiksi vesiliukoiset liimat tai liimat, jotka perustuvat kaseiiniin, tärkkelykseen, dekstriiniin, selluloosaeettereihin tai polyvinyylialkoholeihin (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3050)

B4030

Käytetyt kertakäyttökamerat, joissa on luetteloon A kuulumaton paristo

Osa 2

Päätöksen 2000/532/EY liitteessä luetellut jätteet (18)

01   MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHIMISESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

01 01

mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 03

metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 03 04*

sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat

01 03 05*

muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 06

muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat

01 03 07*

muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 08

muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 03 09

muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju

01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 04 07*

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 04 08

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske

01 04 09

hiekka- ja savijätteet

01 04 10

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 04 11

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

01 04 12

muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet

01 04 13

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05

porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

01 05 05*

öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 06*

porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 05 07

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja –jätteet

01 05 08

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja –jätteet

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02   MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

02 01

maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 01 02

eläinkudosjätteet

02 01 03

kasvikudosjätteet

02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa, ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet

02 01 07

metsätalouden jätteet

02 01 08*

maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02 01 09

muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet

02 01 10

metallijätteet

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

02 02 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 02 02

eläinkudosjätteet

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03

hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

02 03 02

säilöntäainejätteet

02 03 03

liuotinuuton jätteet

02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04

sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

02 04 02

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05

maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06

leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 06 02

säilöntäainejätteet

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07

jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03   PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

03 01

puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet

03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

03 01 04*

sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 01 05

muut kuin nimikkeessä 03 01 04mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 02

puunsuojauksessa syntyvät jätteet

03 02 01*

halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 02*

klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 03*

organometalliset puunsuojakemikaalit

03 02 04*

epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 05*

muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 02 99

puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla

03 03

massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

03 03 01

kuori- ja puujätteet

03 03 02

soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)

03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

03 03 07

keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet

03 03 08

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

03 03 09

meesajäte

03 03 10

mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet

03 03 11

muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04   NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET

04 01

nahka- ja turkisteollisuuden jätteet

04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

04 01 02

kalkitusjätteet

04 01 03*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia

04 01 08

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02

tekstiiliteollisuuden jätteet

04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)

04 02 14*

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

04 02 16*

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16mainitut väriaineet ja pigmentit

04 02 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

04 02 21

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet

04 02 22

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05   ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

05 01

öljynjalostuksen jätteet

05 01 02*

suolanpoistolietteet

05 01 03*

säiliöiden pohjalietteet

05 01 04*

happamat alkyylilietteet

05 01 05*

vuotanut öljy

05 01 06*

jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet

05 01 07*

happotervat

05 01 08*

muut tervat

05 01 09*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

05 01 11*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

05 01 12*

happoja sisältävä öljy

05 01 13

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

05 01 14

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 01 15*

käytetyt suodatussavet

05 01 16

öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte

05 01 17

bitumi

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06

hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 06 01*

happotervat

05 06 03*

muut tervat

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07

maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet

05 07 01*

elohopeaa sisältävät jätteet

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06   EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

06 01

happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 01 01*

rikkihappo ja rikkihapoke

06 01 02*

suolahappo

06 01 03*

fluorivetyhappo

06 01 04*

fosforihappo ja fosforihapoke

06 01 05*

typpihappo ja typpihapoke

06 01 06*

muut hapot

06 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 02

emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 02 01*

kalsiumhydroksidi

06 02 03*

ammoniumhydroksidi

06 02 04*

natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

06 02 05*

muut emäkset

06 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03

suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 03 11*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

06 03 13*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 14

muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset

06 03 15*

metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 16

muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 04

muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet

06 04 03*

arseenia sisältävät jätteet

06 04 04*

elohopeaa sisältävät jätteet

06 04 05*

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 05 02*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 06

rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet

06 06 02*

vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet

06 06 03

muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07

halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 07 01*

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

06 07 02*

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

06 07 03*

elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet

06 07 04*

liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 08 02*

vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet

06 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 09

fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 09 02

fosforia sisältävä kuona

06 09 03*

kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

06 09 04

muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10

typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 10 02*

vaarallisia aineita sisältävät jätteet

06 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 11

epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 11 01

titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13

sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13 01*

epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

06 13 02*

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)

06 13 03

nokimusta

06 13 04*

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

06 13 05*

noki

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07   ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

07 01

orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 01 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 01 99

muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 02

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 02 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 02 13

muovijätteet

07 02 14*

lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 15

muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet

07 02 16*

vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet

07 02 17

muut kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03

orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11)

07 03 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04

orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 04 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 04 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05

lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 05 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 05 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 14

muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 06

rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 06 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07

hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 07 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08   PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01

maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 01 11*

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

08 01 13*

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

08 01 15*

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

08 01 17*

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

08 01 19*

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

08 01 21*

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02

muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

08 02 02

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 02 03

keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03

painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet

08 03 08

painoväriä sisält