15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

172


32006R1013


L 190/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2006

privind transferurile de deșeuri

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Obiectivul și componenta principală și predominantă a prezentului regulament reprezintă protecția mediului, efectele acestuia asupra comerțului internațional fiind doar accesorii.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană (3) a fost deja modificat considerabil de câteva ori și necesită alte modificări. În special, este necesar să se încorporeze în regulamentul respectiv conținutul Deciziei 94/774/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1994 privind documentul de însoțire standard prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului (4) și al Deciziei 1999/412/CE a Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului (5). În consecință, Regulamentul (CEE) nr. 259/93 ar trebui înlocuit în scopul clarității.

(3)

Decizia 93/98/CEE a Consiliului (6) se referea la încheierea, în numele Comunității, a Convenției de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora (7), la care Comunitatea este parte din 1994. Prin adoptarea Regulamentului (CEE) nr. 259/93, Consiliul a stabilit norme de reducere și control a transporturilor menționate anterior elaborate, inter alia, astfel încât sistemul comunitar existent pentru supravegherea și controlul circulației deșeurilor să îndeplinească cerințele Convenției de la Basel.

(4)

Decizia 97/640/CE a Consiliului (8) se referea la aprobarea, în numele Comunității, a modificării Convenției de la Basel în conformitate cu Decizia III/1 a Conferinței părților. Prin modificarea respectivă, toate exporturile de deșeuri periculoase destinate eliminării din țările menționate la anexa VII la Convenție în țări care nu apar în anexa respectivă au fost interzise, astfel cum au fost interzise, de la 1 ianuarie 1998, toate exporturile de deșeuri periculoase menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenție și destinate recuperării. Regulamentul (CEE) nr. 259/93 a fost modificat în consecință prin Regulamentul (CE) nr. 120/97 al Consiliului (9).

(5)

În contextul aprobării de către Comunitate a Deciziei C(2001)107/Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare (Decizia OCDE), pentru a armoniza listele de deșeuri cu Convenția de la Basel și pentru a revizui anumite cerințe este necesar să se încorporeze conținutul deciziei respective în legislația comunitară.

(6)

Comunitatea a semnat Convenția de la Stocholm, din 22 mai 2001 privind poluanții organici persistenți.

(7)

Este important să se organizeze și să se reglementeze supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri astfel încât să se țină seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și a sănătății oamenilor și să se promoveze o aplicare mai uniformă a regulamentului în cauză în Comunitate.

(8)

De asemenea, este important să se țină seama de cerința prevăzută la articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Convenția de la Basel conform căreia transferurile de deșeuri periculoase trebuie reduse la minim, în conformitate cu gestionarea ecologică rațională și eficientă a deșeurilor respective.

(9)

În plus, este important să se țină seama de dreptul fiecărei părți la Convenția de la Basel, în temeiul articolului 4 alineatul (1), de a interzice importul de deșeuri periculoase sau de deșeuri menționate la anexa II la respectiva convenție.

(10)

Transferurile de deșeuri efectuate de forțe armate sau organizații umanitare ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament, atunci când sunt importate în Comunitate în anumite situații (inclusiv tranzitul în Comunitate atunci când deșeurile respective intră în Comunitate). În cazul transferurilor respective, trebuie să se îndeplinească cerințele dreptului internațional și ale acordurilor internaționale. În astfel de cazuri, orice autoritate competentă de tranzit și autoritatea competentă de destinație din Comunitate ar trebui informate în prealabil cu privire la respectivul transfer și destinația acestuia.

(11)

Este necesar să se evite suprapunerea cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (10), care conține deja dispoziții privind, în general, expediția, calea și circulația (colectare, transport, manipulare, prelucrare, utilizare, recuperare sau eliminare, păstrarea evidenței, documente de însoțire și trasabilitate) a subproduselor de origine animală în interiorul, la intrarea și la ieșirea din Comunitate.

(12)

Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să raporteze cu privire la relația dintre legislația sectorială existentă privind sănătatea animală și publică și dispozițiile prezentului regulament și ar trebui să prezinte, până la data respectivă, orice propuneri necesare pentru a adapta legislația respectivă la prezentul regulament cu scopul de a atinge un nivel echivalent de control.

(13)

Cu toate că supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri în interiorul unui stat membru este de competența respectivului stat membru, sistemele naționale responsabile cu transferurile de deșeuri ar trebui să țină seama de necesitatea unei coerențe cu sistemul comunitar pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății oamenilor.

(14)

În cazul transferurilor de deșeuri destinate operațiunilor de eliminare și a deșeurilor care nu sunt menționate la anexele III, IIIA sau IIIB destinate operațiunilor de recuperare, este necesar să se asigure o supraveghere și un control optim prin solicitarea unui acord preliminar scris pentru astfel de transferuri. Procedura în cauză ar trebui să cuprindă, la rândul ei, o notificare prealabilă, care să permită autorităților competente să fie informate în mod corespunzător, astfel încât să poată adopta toate măsurile necesare pentru protecția sănătății oamenilor și a mediului. De asemenea, aceasta trebuie să permită autorităților respective să formuleze obiecții justificate cu privire la un astfel de transfer.

(15)

În cazul transferurilor de deșeuri prevăzute la anexele III, IIIA sau IIIB destinate operațiunilor de recuperare, este necesar să se asigure un nivel minim de supraveghere și control, solicitând ca respectivele transferuri să fie însoțite de anumite informații.

(16)

Dată fiind necesitatea aplicării uniforme a prezentului regulament și funcționarea adecvată a pieței interne, este necesar ca, din motive de eficiență, să se solicite ca notificările să fie prelucrate de autoritatea competentă de expediere.

(17)

De asemenea, este important să se clarifice sistemul de garanții financiare sau de asigurare echivalentă.

(18)

Având în vedere responsabilitatea producătorilor de deșeuri în ceea ce privește gestionarea ecologică a deșeurilor, documentele de notificare și de circulație pentru transferurile de deșeuri ar trebui să fie completate, după caz, de către producătorii de deșeuri.

(19)

În scopul certitudinii juridice și pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului regulament și funcționarea adecvată a pieței interne, este necesar ca notificatorului să i se ofere garanții procedurale.

(20)

În cazul transferurilor de deșeuri destinate eliminării, statele membre ar trebui să țină seama de principiile proximității, priorității de recuperare și autosuficienței la nivel comunitar și național, în conformitate cu Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (11), adoptând, în conformitate cu Tratatul, măsuri de interdicție totală sau parțială sau de obiectare sistematică împotriva transferurilor respective. De asemenea, trebuie să se țină seama de cerința prevăzută de Directiva 2006/12/CE, conform căreia statele membre trebuie să asigure o rețea integrată și adecvată de instalații de eliminare a deșeurilor pentru a permite Comunității în ansamblu să fie autosuficientă în ceea ce privește eliminarea deșeurilor, iar statelor membre să realizeze acest obiectiv individual, luând în considerare condițiile geografice sau nevoia de instalații specializate pentru anumite tipuri de deșeuri. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se poată asigura că instalațiile de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (12) aplică cele mai bune tehnici disponibile astfel cum sunt definite de directiva respectivă în conformitate cu autorizația instalației și că deșeurile sunt tratate în conformitate cu standardele de protecție a mediului obligatorii din punct de vedere juridic, stabilite în legislația comunitară pentru operațiunile de eliminare.

(21)

În cazul transferurilor de deșeuri destinate recuperării, statele membre ar trebui să fie în măsură să garanteze că instalațiile de gestionare a deșeurilor care intră sub incidența Directivei 96/61/CE a Consiliului aplică cele mai bune tehnici disponibile astfel cum sunt definite de directiva respectivă în conformitate cu autorizația instalației. Statele membre ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să garanteze că deșeurile sunt tratate în conformitate cu standardele de protecție a mediului obligatorii din punct de vedere juridic stabilite în legislația comunitară pentru operațiunile de recuperare și că, luând în considerare articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE, deșeurile sunt tratate în conformitate cu planurile de gestionare a deșeurilor stabilite în temeiul directivei respective pentru a asigura punerea în aplicare a obligațiilor imperative din punct de vedere juridic de recuperare sau reciclare stabilite în legislația comunitară.

(22)

Elaborarea cerințelor obligatorii pentru instalațiile de deșeuri și pentru tratarea deșeurilor specifice la nivel comunitar, pe lângă dispozițiile existente ale legislației comunitare, poate contribui la crearea unui nivel ridicat de protecție a mediului pe teritoriul Comunității, poate sprijini crearea unor condiții de egalitate pentru reciclare și poate garanta că dezvoltarea unei piețe interne de reciclare viabile din punct de vedere economic nu este obstrucționată. În consecință, este necesară dezvoltarea unor condiții comunitare de egalitate pentru reciclare prin aplicarea, după caz, a unor standarde comune în anumite domenii și inclusiv în ceea ce privește materialele secundare pentru a ameliora calitatea reciclării. Comisia ar trebui, după caz, să prezinte propuneri pentru standardele privind anumite deșeuri și anumite instalații de reciclare din momentul în care devin aplicabile pe baza unei verificări suplimentare în contextul strategiei privind deșeurile, luând în considerare legislația comunitară existentă și legislația statelor membre. Între timp, ar trebui să fie posibil ca, în anumite condiții, să se poată formula obiecții față de transferurile planificate atunci când recuperarea aferentă nu ar fi conformă cu legislația internă a țării de expediere privind recuperarea deșeurilor. Între timp, Comisia ar trebui, de asemenea, să supravegheze situația privind eventualele transferuri nedorite de deșeuri în noile state membre și, după caz, să prezinte propunerile corespunzătoare pentru a face față unor astfel de situații.

(23)

Statelor membre ar trebui să li se solicite să garanteze că, în conformitate cu Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu din 25 iunie 1998 (Convenția de la Aarhus), autoritățile competente în cauză pun la dispoziția publicului, prin mijloace corespunzătoare, informații privind notificările transferurilor, atunci când informațiile respective nu sunt confidențiale în temeiul legislației interne sau comunitare.

(24)

Este necesar să se prevadă o obligație în temeiul căreia deșeurile dintr-un transfer care nu poate fi finalizat astfel cum este prevăzut să fie returnate țării de expediere, ori recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă.

(25)

De asemenea, persoana care se află la originea unui transfer ilegal ar trebui să fie obligată să retragă deșeurile în cauză sau să adopte măsuri alternative pentru recuperarea sau eliminarea acestora. În caz contrar, ar trebui să intervină autoritățile competente de expediere sau de destinație, după caz.

(26)

Pentru protejarea mediului țărilor în cauză, este necesar să se clarifice domeniul de aplicare a interdicției prevăzute în conformitate cu Convenția de la Basel a exporturilor din Comunitate a oricăror deșeuri destinate eliminării într-o țară terță, alta decât o țară AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb).

(27)

Țările care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European pot adopta procedurile de control prevăzute pentru transferurile în interiorul Comunității.

(28)

Pentru protejarea mediului țărilor în cauză este, de asemenea, necesar să se clarifice domeniul de aplicare a interdicției la exporturile de deșeuri periculoase destinate recuperării într-o țară în care Decizia OCDE nu se aplică, de asemenea, în conformitate cu Convenția de la Basel. În special, este necesar să se clarifice lista deșeurilor pentru care se aplică interdicția și trebuie să se garanteze că aceasta include, de asemenea, deșeurile menționate la anexa II la Convenția de la Basel, și anume deșeuri menajere și reziduuri provenite din incinerarea deșeurilor menajere.

(29)

Ar trebui să se mențină dispoziții speciale pentru exporturile de deșeuri nepericuloase destinate recuperării în țări în care Decizia OCDE nu se aplică și să se prevadă simplificarea acestora la o dată ulterioară.

(30)

Importurile în Comunitate de deșeuri destinate eliminării ar trebui permise atunci când țara exportatoare este parte la Convenția de la Basel. Importurile în Comunitate de deșeuri destinate recuperării ar trebui permise atunci când țara exportatoare este o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau care este parte la Convenția de la Basel. Cu toate acestea, în alte situații, importurile ar trebui autorizate numai în cazul în care țara exportatoare este obligată printr-un acord sau aranjament bilateral sau multilateral compatibil cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil în timpul situațiilor de criză, de restabilire a păcii, de menținere a păcii sau de război.

(31)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice în conformitate cu dreptul maritim internațional.

(32)

Prezentul regulament ar trebui să reflecte normele privind exporturile și importurile de deșeuri în și din țările și teritoriile de peste mări prevăzute de Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizie de asociere peste mări”) (13).

(33)

Ar trebui să se adopte măsurile necesare pentru a garanta că, în conformitate cu Directiva 2006/12/CE și cu alte legi comunitare privind deșeurile, deșeurile transferate în interiorul Comunității și deșeurile importate în Comunitate sunt gestionate, pe toată durata transferului, inclusiv a recuperării sau eliminării în țara de destinație, fără a periclita sănătatea oamenilor și fără a utiliza la procedee sau metode care ar putea dăuna mediului. În ceea ce privește exporturile din Comunitate care nu sunt interzise, ar trebui să se depună eforturi pentru a se garanta că deșeurile respective sunt gestionate în mod ecologic rațional pe toată durata transferului, inclusiv a recuperării sau eliminării în țara terță de destinație. Instalația care primește deșeurile ar trebui să funcționeze în conformitate cu standardele de protecție a mediului și a sănătății oamenilor, care sunt în mare parte echivalente cu cele prevăzute de legislația comunitară. Ar trebui să se întocmească o listă cu orientări neobligatorii, care pot oferi indicații privind gestionarea ecologică rațională.

(34)

Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament, atât pe baza rapoartelor prezentate Secretariatului Convenției de la Basel, cât și pe baza unui chestionar separat.

(35)

Este necesar să se asigure gestionarea ecologică sigură și rațională a dezmembrării navelor pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul. În plus, ar trebui menționat că o navă poate deveni deșeu în conformitate cu articolul 2 din Convenția de la Basel și, în același timp, poate fi considerată navă în temeiul altor norme internaționale. Este important să se amintească faptul că se întreprind demersuri prin cooperarea interinstituțională dintre Organizația Internațională a Muncii (OIM), Organizația Maritimă Internațională (OMI) și Secretariatul Convenției de la Basel pentru stabilirea unor cerințe obligatorii la nivel global, care să asigure o soluție eficientă și efectivă pentru problema dezmembrării navelor.

(36)

O cooperare internațională eficientă privind controlul transferurilor de deșeuri contribuie la asigurarea controlului transferurilor de deșeuri periculoase. Ar trebui să se promoveze schimbul de informații, răspunderea comună și eforturile de cooperare între Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și țările terțe, pe de altă parte, pentru a garanta gestionarea rațională a deșeurilor.

(37)

Comisia ar trebui să adopte anumite anexe la prezentul regulament în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE. Această procedură ar trebui de asemenea să se aplice la modificarea anexelor pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, de modificările legislației comunitare aplicabile sau de evenimente în legătură cu Decizia OCDE sau cu Convenția de la Basel și de alte convenții și acorduri internaționale conexe.

(38)

La pregătirea instrucțiunilor de completare a documentelor de notificare și de circulație menționate la anexa IC, Comisia, luând în considerare Decizia OCDE și Convenția de la Basel, ar trebui să specifice, inter alia, că documentele de notificare și de circulație ar trebui să fie fie cuprinse pe două pagini, în măsura în care este posibil și ar trebui să indice calendarul exact de completare a documentelor de notificare și de circulație menționate la anexele IA și IB, luând în considerare anexa II. În plus, atunci când terminologia și cerințele din Decizia OCDE sau Convenția de la Basel diferă de terminologia și cerințele din prezentul regulament, cerințele specifice ar trebui clarificate.

(39)

La analiza amestecurilor de deșeuri care trebuie adăugate la anexa III A, ar trebui să se țină seama, inter alia, de următoarele informații: proprietățile deșeului, cum ar fi posibilele caracteristici periculoase ale acestuia, potențialul de contaminare și starea fizică; aspecte privind gestionarea, cum ar fi capacitatea tehnologică de recuperare a deșeului și avantajele ecologice care decurg din operațiunea de recuperare, inclusiv dacă se prejudiciază gestionarea ecologică rațională a deșeului. Comisia ar trebui să avanseze, pe cât posibil, în completarea prezentei anexe înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de 6 luni de la data respectivă.

(40)

Comisia ar trebui, de asemenea, să adopte măsuri suplimentare privind punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE. Aceste măsuri ar trebui să includă o metodă de calculare a garanției financiare sau a asigurării echivalente, care să fie realizată de Comisie, pe cât posibil, înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament.

(41)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (14).

(42)

Dat fiind că obiectivul prezentului regulament și anume asigurarea protecției mediului atunci când deșeurile fac obiectul unui transfer, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre și, în consecință, datorită dimensiunii și efectelor acestuia, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

SFERA DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește proceduri și regimuri de control pentru transferul de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul de tratament care se aplică deșeului la destinație.

(2)   Prezentul regulament se aplică transferurilor de deșeuri:

(a)

între state membre, în interiorul Comunității sau în tranzit prin țări terțe;

(b)

importate în Comunitate din țări terțe;

(c)

exportate din Comunitate în țări terțe;

(d)

aflate în tranzit pe teritoriul Comunității, în drum din sau spre țări terțe.

(3)   Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament:

(a)

descărcarea pe țărm a deșeurilor, inclusiv apa uzată și reziduurile, produse de funcționarea normală a navelor și platformelor maritime, cu condiția ca deșeurile respective să îndeplinească cerințele Convenției Ships din 1973, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (Marpol 73/78) sau a altor instrumente internaționale obligatorii;

(b)

deșeurile produse la bordul vehiculelor, trenurilor, avioanelor și navelor, până în momentul în care deșeurile respective sunt descărcate pentru a fi recuperate sau eliminate;

(c)

transferurile de deșeuri radioactive, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 92/3/Euratom a Consiliului din 3 februarie 1992 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive între statele membre, precum și la intrarea sau la ieșirea din Comunitate (15);

(d)

transferurile care fac obiectul cerințelor de aprobare din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(e)

transferurile de deșeuri menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctele (ii), (iv) și (v) din Directiva 2006/12/CE, atunci când astfel de transferuri sunt deja reglementate de alte legi comunitare care cuprind dispoziții similare;

(f)

transferurile de deșeuri din Antarctica în Comunitate care sunt conforme cu cerințele Protocolului privind protecția mediului la Tratatul asupra Antarcticii (1991);

(g)

importurile în Comunitate de deșeuri produse de forțele armate sau de organizațiile umanitare în situații de criză, în timpul operațiunilor de restabilire sau menținere a păcii, atunci când deșeurile respective sunt transferate de forțele armate sau organizațiile umanitare respective sau în numele acestora, direct sau indirect în țara de destinație. În astfel de cazuri, se informează în prealabil oricare autoritate competentă de tranzit și autoritatea competentă de destinație din Comunitate cu privire la transfer și la destinația acestuia.

(4)   Transferurile de deșeuri din Antarctica în țări din afara Comunității, care tranzitează Comunitatea, intră sub incidența articolelor 36 și 49.

(5)   Transferurile de deșeuri efectuate exclusiv în interiorul unui stat membru intră numai sub incidența articolului 33.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„deșeu” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE;

2.

„deșeuri periculoase” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (16);

3.

„amestec de deșeuri” înseamnă deșeurile care provin din amestecul intenționat sau neintenționat a două sau mai multe deșeuri diferite, amestec pentru care nu există o rubrică unică la anexele III, IIIB, IV și IVA. Deșeurile transferate într-un singur transfer de deșeuri, alcătuit din două sau mai multe deșeuri, în care fiecare deșeu este separat, nu reprezintă un amestec de deșeuri;

4.

„eliminare” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2006/12/CE;

5.

„eliminare intermediară” înseamnă operațiunile de eliminare D 13 - D 15 definite la anexa II A la Directiva 2006/12/CE;

6.

„recuperare” are sensul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/12/CE;

7.

„recuperare intermediară” înseamnă operațiunile de recuperare R 12 - R 13 definite la anexa II B la Directiva 2006/12/CE;

8.

„gestionare ecologică rațională” înseamnă adoptarea tuturor măsurilor practice prin care se asigură că deșeurile sunt gestionate astfel încât să se protejeze sănătatea oamenilor și mediul împotriva efectelor negative care pot fi cauzate de deșeurile respective;

9.

„producător” este orice persoană ale cărei activități produc deșeuri (producător inițial) și/sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare sau alte operațiuni care au ca rezultat schimbarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri (nou producător) [astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/12/CE];

10.

„deținător” este producătorul deșeurilor sau persoana fizică sau juridică care le deține [și astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/12/CE];

11.

„colector” este orice persoană care efectuează colectarea deșeurilor, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/12/CE;

12.

„comerciant” este orice persoană care acționează pe cont propriu pentru cumpărarea și pentru vânzarea ulterioară a deșeurilor, inclusiv comercianții care nu dețin propriu-zis deșeuri, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2006/12/CE;

13.

„broker” este orice persoană care se ocupă de recuperarea sau eliminarea deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu dețin propriu-zis deșeuri, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2006/12/CE;

14.

„destinatar” înseamnă persoana sau întreprinderea aflată sub jurisdicția țării de destinație spre care se transferă deșeurile pentru recuperare sau eliminare;

15.

„notificator” înseamnă:

(a)

în cazul transferului originar dintr-un stat membru, orice persoană fizică sau juridică aflată sub jurisdicția statului membru respectiv care intenționează să efectueze un transfer de deșeuri sau intenționează să determine efectuarea unui transfer de deșeuri și căreia îi revine obligația de a notifica. Notificatorul este una dintre persoanele sau organismele menționate în continuare, selectate în conformitate cu ierarhia stabilită în prezenta listă:

(i)

producătorul inițial sau

(ii)

noul producător autorizat, care efectuează operațiuni înainte de transfer sau

(iii)

un colector autorizat care, din diferite cantități mici din același tip de deșeuri colectate dintr-o varietate de surse, a constituit transferul care are ca punct de plecare un singur loc notificat sau

(iv)

un comerciant înregistrat pe care producătorul inițial, noul producător sau colectorul autorizat menționat la punctele (i), (ii) și (iii) l-a autorizat în scris să acționeze în numele său în calitate de notificator,

(v)

un broker înregistrat pe care producătorul inițial, noul producător sau colectorul autorizat menționați la punctele (i), (ii) și (iii) l-au autorizat în scris să acționeze în numele acestora în calitate de notificator,

(vi)

atunci când toate persoanele menționate la punctele (i), (ii), (iii), (iv) și (v), după caz, nu sunt cunoscute sau sunt insolvabile, deținătorul.

În cazul în care notificatorul menționat la punctul (iv) sau (v) nu îndeplinește nici una dintre obligațiile de preluare a deșeurilor prevăzute la articolele 22 - 25, producătorul inițial, noul producător sau colectorul autorizat menționat la punctul (i), (ii) sau (iii) care a autorizat comerciantul sau brokerul respectiv să acționeze în numele acestora este considerat ca fiind notificator în scopul îndeplinirii obligațiilor de preluare a deșeurilor menționate anterior. În cazul unui transfer ilegal notificat de un comerciant sau broker menționat la punctul (iv) sau (v), persoana menționată la punctul (i), (ii) sau (iii) care a autorizat comerciantul sau brokerul să acționeze în numele său este considerată ca fiind notificator în sensul prezentului regulament;

(b)

în cazul importului în Comunitate sau al tranzitului prin Comunitate al deșeurilor care nu sunt originare dintr-un stat membru, oricare dintre următoarele persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicția țării de destinație care intenționează să efectueze un transfer de deșeuri sau intenționează să determine efectuarea sau care a efectuat deja un transfer de deșeuri, respectiv:

(i)

persoana desemnată de legislația țării de destinație sau, în absența unei desemnări,

(ii)

deținătorul la data la care a fost efectuat exportul;

16.

„Convenția de la Basel” înseamnă Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora;

17.

„Decizia OCDE” înseamnă Decizia C(2001)107/Final a Consiliului OCDE privind revizuirea Deciziei C(92)39/Final privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare;

18.

„autoritate competentă” înseamnă:

(a)

în cazul statelor membre, organismul desemnat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 53 sau

(b)

în cazul unui stat nemembru care este parte la Convenția de la Basel, organismul desemnat de țara respectivă ca autoritate competentă în sensul convenției respective, în conformitate cu articolul 5 sau

(c)

în cazul oricărei țări care nu este menționată la litera (a) sau (b), organismul desemnat ca autoritate competentă de țara sau regiunea în cauză sau, în absența unei asemenea desemnări, autoritatea de reglementare pentru țara sau regiunea, după caz, care are competență asupra transferurilor de deșeuri destinate recuperării, eliminării sau tranzitului, după caz;

19.

„autoritate competentă de expediere” înseamnă autoritatea competentă pentru zona din care transferul a fost planificat sau efectuat;

20.

„autoritate competentă de destinație” înseamnă autoritatea competentă pentru zona spre care a fost prevăzut sau efectuat transferul sau în care deșeurile sunt încărcate înainte de recuperarea sau eliminarea într-o zonă care nu este sub jurisdicția națională a niciunei țări;

21.

„autoritate competentă de tranzit” înseamnă autoritatea competentă a oricărei țări, alta decât cea a autorității competente de expediere sau de destinație, prin care este planificat sau se realizează transferul;

22.

„țară de expediere” înseamnă orice țară din care este planificat sau din care se realizează transferul de deșeuri;

23.

„țară de destinație” înseamnă orice țară spre care este planificat sau spre care se efectuează transferul de deșeuri în vederea recuperării, eliminării sau a încărcării înainte de recuperare sau eliminare într-o zonă care nu este sub jurisdicția națională a niciunei țări;

24.

„țară de tranzit” înseamnă orice țară, alta decât țara de expediere sau de destinație, prin care este planificat sau se realizează un transfer de deșeuri;

25.

„zonă aflată sub jurisdicția națională a unei țări” înseamnă orice zonă terestră sau maritimă în care un stat își exercită responsabilitatea administrativă și de reglementare în conformitate cu dreptul internațional privind protecția sănătății oamenilor sau a mediului;

26.

„țări și teritorii de peste mări” înseamnă țările și teritoriile de peste mări menționate la anexa IA la Decizia 2001/822/CE;

27.

„birou vamal de export din Comunitate” este biroul vamal, astfel cum este definit la articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (17);

28.

„birou vamal de ieșire din Comunitate” este biroul vamal, astfel cum este definit la articolul 793 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (18);

29.

„birou vamal de intrare în Comunitate” este biroul vamal în care se transportă deșeurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;

30.

„import” înseamnă orice intrare de deșeuri în Comunitate, cu excepția tranzitului prin Comunitate;

31.

„export” înseamnă acțiunea prin care deșeurile părăsesc Comunitatea, cu excepția tranzitului prin Comunitate;

32.

„tranzit” înseamnă un transfer de deșeuri sau un transfer planificat de deșeuri prin una sau mai multe țări, altele decât țara de expediere sau de destinație;

33.

„transport” înseamnă transportul de deșeuri rutier, feroviar, aerian, maritim sau pe căi navigabile;

34.

„transfer” înseamnă transportulul de deșeuri destinate recuperării sau eliminării, planificat sau care se desfășoară:

(a)

între o țară și altă țară sau

(b)

între o țară și țări și teritorii de peste mări sau alte zone, aflate sub protecția țării respective sau

(c)

între o țară și orice zonă terestră care nu aparține nici unei țări, în conformitate cu dreptul internațional sau

(d)

între o țară și Antarctica sau

(e)

dintr-o țară prin oricare dintre zonele menționate anterior sau

(f)

în interiorul unei țări prin oricare dintre zonele menționate anterior și care începe și se încheie în aceeași țară sau

(g)

dintr-o zonă geografică care nu este sub jurisdicția niciunei țări, într-o altă țară;

35.

„transfer ilegal” reprezintă orice transfer de deșeuri efectuat:

(a)

fără notificarea tuturor autorităților competente în cauză în conformitate cu prezentul regulament sau

(b)

fără acordul autorităților competente în cauză în conformitate cu prezentul regulament sau

(c)

cu acordul autorităților competente în cauză obținut prin falsificare sau fraudă sau

(d)

într-un mod nespecificat propriu-zis în notificare sau în documentele de circulație sau

(e)

într-un mod care determină recuperarea sau eliminarea prin încălcarea normelor comunitare sau internaționale sau

(f)

contrar articolelor 34, 36, 39, 40, 41 și 43 sau

(g)

despre care, în ceea ce privește transferurile de deșeuri menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4), reiese că:

(i)

deșeurile nu sunt prevăzute la anexele III, IIIA sau IIIB sau

(ii)

nu respectă dispozițiile articolului 3 alineatul (4),

(iii)

transferul este efectuat într-un mod care nu este specificat propriu-zis în documentul prevăzut la anexa VII.

TITLUL II

TRANSFERURI ÎN INTERIORUL COMUNITĂȚII CU SAU FĂRĂ TRANZIT PRIN ȚĂRI TERȚE

Articolul 3

Cadru procedural general

(1)   În conformitate cu dispozițiile prezentului titlu, transferurile următoarelor deșeuri fac obiectul procedurii de notificare și a acordului preliminar scris:

(a)

în cazul în care sunt destinate operațiunilor de eliminare:

toate deșeurile;

(b)

în cazul în care sunt destinate operațiunilor de recuperare:

(i)

deșeurile enumerate la anexa IV, care include, inter alia, deșeurile enumerate la anexele II și VIII la Convenția de la Basel;

(ii)

deșeurile enumerate la anexa IVA;

(iii)

deșeurile neclasificate la o rubrică unică în una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA;

(iv)

amestecurile de deșeuri neclasificate la o rubrică unică în una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA, cu excepția cazului în care sunt enumerate la anexa IIIA.

(2)   Transferurile următoarelor deșeuri destinate recuperării fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18, în cazul în care cantitatea de deșeuri transferate depășește 20 kg:

(a)

deșeurile menționate la anexa III sau IIIB;

(b)

amestecurile, neclasificate la o rubrică unică la anexa III, de două sau mai multe deșeuri enumerate la anexa III, în măsura în care compoziția amestecurilor respective nu dăunează recuperarea ecologică rațională a acestora și cu condiția ca amestecurile respective să fie enumerate la anexa IIIA, în conformitate cu articolul 58.

(3)   În cazuri excepționale, pentru deșeurile enumerate la anexa III, dispozițiile relevante se aplică ca și cum acestea ar fi enumerate la anexa IV, în cazul în care prezintă oricare dintre caracteristicile periculoase enumerate la anexa III la Directiva 91/689/CEE. Cazurile respective sunt tratate în conformitate cu articolul 58.

(4)   Transferurile de deșeuri explicit destinate pentru analize în laborator pentru a evalua caracteristicile fizice sau chimice ale acestora sau pentru a stabili caracterul lor adecvat pentru recuperare sau eliminare nu fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris, astfel cum este prevăzut la alineatul (1). În schimb, se aplică dispozițiile de procedură prevăzute la articolul 18. Cantitatea deșeurilor scutite de la această excepție care sunt destinate explicit pentru analize în laborator se determină în funcție de cantitatea minimă necesară în mod rezonabil pentru a efectua analiza în fiecare caz individual și nu trebuie să depășească 25 kg.

(5)   Transferurile de deșeuri urbane amestecate (rubrica pentru deșeuri 20 03 01), colectate din gospodăriile private, inclusiv atunci când este vorba și despre deșeuri provenite de la alți producători, spre instalațiile de recuperare sau eliminare fac obiectul acelorași dispoziții ca și transferurile de deșeuri destinate eliminării, în conformitate cu prezentul regulament.

CAPITOLUL 1

Notificarea prealabilă și acordul preliminar scris

Articolul 4

Notificarea

Atunci când notificatorul intenționează să transfere deșeuri, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b), acesta trebuie să prezinte autorității competente de expediere și prin intermediul acesteia o notificare prealabilă scrisă, iar în cazul în care prezintă o notificare generală, să respecte dispozițiile articolului 13.

Atunci când se prezintă o notificare, trebuie să se îndeplinească următoarele cerințe:

1.

documentele de notificare și circulație:

Notificarea se efectuează pe baza următoarelor documente:

(a)

documentul de notificare prevăzut la anexa IA și

(b)

documentul de circulație prevăzut la anexa IB.

Atunci când depune o notificare, notificatorul completează documentul de notificare și, după caz, documentul de circulație.

Atunci când notificatorul nu este producătorul inițial în conformitate cu articolul 2 punctul 15 litera (a) punctul (i), acesta garantează că producătorul sau una dintre persoanele menționate la articolul 2 punctul 15 litera (a) punctul (ii) sau (iii), atunci când este posibil, semnează, de asemenea, documentul de notificare prevăzut la anexa IA.

Autoritatea competentă de expediere emite notificatorului documentul de notificare și documentul de circulație;

2.

informații și documentație în documentele de notificare și circulație:

Notificatorul furnizează în documentul de notificare sau ca anexă la acesta informațiile și documentația menționate la anexa II partea 1. Notificatorul furnizează în documentul de circulație sau ca anexă la acesta informațiile și documentația menționate la anexa II partea 2, la data efectuării notificării, în măsura în care acest lucru este posibil.

Se consideră că o notificare este efectuată în mod corespunzător atunci când autoritatea competentă de expediere constată că documentul de notificare și documentul de circulație au fost completate în conformitate cu primul paragraf;

3.

informații și documentație suplimentară:

În cazul în care una dintre autoritățile competente în cauză solicită acest lucru, notificatorul furnizează informații și documentație suplimentară. O listă cu informațiile și documentația suplimentară care pot fi solicitate este prevăzută la anexa II partea 3.

Se consideră că o notificare a fost completată în mod corespunzător atunci când autoritatea competentă de destinație constată că documentul de notificare și documentul de circulație au fost completate și că notificatorul a pus la dispoziția acesteia informațiile și documentația menționate la anexa II părțile 1 și 2, precum și orice informații și documentație suplimentară solicitate în conformitate cu prezentul alineat și prevăzute la anexa II partea 3;

4.

încheierea unui contract între notificator și destinatar:

Notificatorul încheie cu destinatarul, în conformitate cu articolul 5, un contract privind recuperarea sau eliminarea deșeurilor notificate.

Dovada contractului respectiv sau o declarație care certifică existența acestuia în conformitate cu anexa IA se furnizează autorităților competente în cauză la data notificării. La solicitarea autorității competente în cauză, notificatorul sau destinatarul îi furnizează acesteia o copie a contractului sau o dovadă a existenței acestuia;

5.

constituirea unei garanții financiare sau a unei asigurări echivalente:

Se constituie o garanție financiară sau asigurare echivalentă în conformitate cu articolul 6. În acest sens, notificatorul face o declarație prin completarea părții corespunzătoare din documentul de notificare prevăzut la anexa IA.

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă (sau în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru, dovada garanției sau a asigurării respective sau o declarație care certifică existența acesteia) se furnizează ca parte din documentul de notificare la data efectuării notificării sau, în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru, la o dată anterioară începerii transferului, în temeiul legislației interne;

6.

domeniul de aplicare a notificării:

Notificarea are ca obiect transferul de deșeuri de la locul inițial de expediere, inclusiv recuperarea sau eliminarea intermediară sau definitivă a acestora.

În cazul în care se desfășoară operațiuni intermediare sau definitive într-o altă țară decât prima țară de destinație, operațiunea definitivă și destinația acesteia sunt indicate în notificare și se aplică articolul 15 litera (f).

Fiecare notificare se referă la un singur cod de identificare a deșeurilor, cu excepția:

(a)

deșeurilor care nu sunt clasificate la o rubrică unică la una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA. În acest caz, se specifică numai un tip de deșeu;

(b)

amestecurilor de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică la una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA, cu excepția cazului în care sunt menționate la anexa IIIA. În acest caz, codul fiecărei fracțiuni de deșeu se specifică în ordinea importanței acestora.

Articolul 5

Contract

(1)   Toate transferurile de deșeuri pentru care se solicită o notificare fac obiectul încheierii unui contract între notificator și destinatar pentru recuperarea sau eliminarea deșeurilor notificate.

(2)   Contractul trebuie să fie încheiat și să producă efecte la data notificării și pe toată durata transferului, până la emiterea unui certificat în conformitate cu articolul 15 litera (e), articolul 16 litera (e) sau, după caz, articolul 15 litera (d).

(3)   Contractul cuprinde următoarele obligații:

(a)

pentru notificator, să preia deșeurile în cazul în care transferul, recuperarea sau eliminarea lor nu a fost efectuată astfel cum s-a prevăzut sau în cazul în care transferul a fost efectuat în mod ilegal, în conformitate cu articolul 22 și articolul 24 alineatul (2);

(b)

pentru destinatar, să recupereze sau să elimine deșeurile în cazul în care transferul a fost efectuat ilegal, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și

(c)

pentru instalație să furnizeze, în conformitate cu articolul 16 litera (e), un certificat care să ateste că deșeurile au fost recuperate sau eliminate, în conformitate cu notificarea și condițiile menționate, precum și cu dispozițiile prezentului regulament.

(4)   În cazul în care deșeurile transferate sunt destinate recuperării sau eliminării intermediare, contractul cuprinde următoarele obligații suplimentare:

(a)

obligația instalației de destinație de a furniza, în conformitate cu articolul 15 litera (d) și, după caz, articolul 15 litera (e), certificatele care să ateste că deșeurile au fost recuperate sau eliminate în conformitate cu notificarea și condițiile menționate, precum și cu dispozițiile prezentului regulament și

(b)

obligația destinatarului de a prezenta, după caz, o notificare autorității competente inițiale a țării inițiale de expediere, în conformitate cu articolul 15 litera (f) punctul (ii).

(5)   În cazul în care deșeurile sunt transferate între două unități aflate sub controlul aceleiași entități juridice, contractul poate fi înlocuit printr-o declarație a entității respective care procedează la recuperarea sau eliminarea deșeurilor notificate.

Articolul 6

Garanția financiară

(1)   Toate transferurile de deșeuri pentru care se solicită notificare fac obiectul depunerii unei garanții financiare sau a unei asigurări echivalente, care să acopere:

(a)

costurile de transport;

(b)

costurile de recuperare sau de eliminare a acestora, inclusiv pentru orice operațiune intermediară necesară și

(c)

cheltuielile de depozitare pentru 90 de zile.

(2)   Garanția financiară sau asigurarea echivalentă are scopul de a acoperi costurile derivate din:

(a)

cazurile în care transferul, recuperarea sau eliminarea nu pot fi finalizate astfel cum s-a prevăzut, în conformitate cu articolul 22 și

(b)

cazurile în care transferul, recuperarea sau eliminarea sunt ilegale, în conformitate cu articolul 24.

(3)   Garanția financiară sau asigurarea echivalentă este stabilită de notificator sau altă persoană fizică sau juridică care acționează în numele acestuia și este efectivă la data notificării sau, în cazul în care autoritatea competentă care aprobă garanția financiară sau asigurarea echivalentă permite acest lucru, până la data începerii transferului și se aplică transferului notificat până la data începerii transferului.

(4)   Autoritatea competentă de expediere aprobă garanția financiară sau asigurarea echivalentă, inclusiv forma, conținutul și valoarea acoperită.

Cu toate acestea, în cazul importului în Comunitate, autoritatea competentă de destinație din Comunitate verifică valoarea acoperită și, după caz, aprobă o garanție financiară sau o asigurare echivalentă suplimentară.

(5)   Garanția financiară sau asigurarea echivalentă este valabilă pentru și acoperă un transfer notificat și efectuarea operațiunilor de recuperare sau de eliminare a deșeurilor notificate.

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă se eliberează atunci când autoritatea competentă în cauză a primit certificatul menționat la articolul 16 litera (e) sau, după caz, la articolul 15 litera (e), în ceea ce privește operațiunile de recuperare sau de eliminare intermediară.

(6)   Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care deșeurile transferate sunt destinate operațiunilor de recuperare sau de eliminare intermediară, urmând a se efectua o altă operațiune de recuperare sau de eliminare în țara de destinație, garanția financiară sau asigurarea echivalentă poate fi eliberată atunci când deșeurile părăsesc instalația interimară și după ce autoritatea competentă în cauză a primit certificatul menționat la articolul 15 litera (d). În acest caz, orice transfer ulterior către o instalație de recuperare sau de eliminare face obiectul unei noi garanții financiare sau asigurări echivalente, cu excepția cazului în care autoritatea competentă de destinație nu solicită o astfel de garanție financiară sau asigurare echivalentă. În aceste circumstanțe, autoritatea competentă de destinație este responsabilă pentru obligațiile care decurg în cazul unui transfer ilegal sau pentru retragere atunci când transferul sau operațiunea de recuperare sau de eliminare ulterioară nu pot fi finalizate astfel cum s-a prevăzut.

(7)   Autoritatea competentă din Comunitate care a aprobat garanția financiară sau asigurarea echivalentă are acces la acestea și poate utiliza fondurile, inclusiv pentru plățile către alte autorități implicate, pentru a îndeplini obligațiile care decurg în conformitate cu articolele 23 și 25.

(8)   În cazul unei notificări generale, în conformitate cu articolul 13, se poate constitui o garanție financiară sau o asigurare echivalentă care să acopere părți ale notificării generale, în locul uneia care să acopere integral notificarea generală. În astfel de cazuri, garanția financiară sau asigurarea echivalentă se aplică pentru transferul în cauză până la data începerii transferului notificat pe care îl acoperă.

Garanția financiară sau asigurarea echivalentă se eliberează atunci când autoritatea competentă în cauză a primit certificatul menționat la articolul 16 litera (e) sau, după caz, la articolul 15 litera (e) privind operațiunile de recuperare sau de eliminare intermediare pentru deșeurile în cauză. Alineatul (6) se aplică mutatis mutandis.

(9)   Statele membre informează Comisia cu privire la dispozițiile legislației interne adoptate în temeiul prezentului articol.

Articolul 7

Transmiterea notificării de către autoritatea competentă de expediere

(1)   După efectuarea, în mod corespunzător, a notificării, în conformitate cu articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea, autoritatea competentă de expediere păstrează o copie a notificării și transmite notificarea autorității competente de destinație însoțită de copii pentru orice autoritate/autorități competente de tranzit, informând notificatorul cu privire la efectuarea transmiterii. Această operațiune se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(2)   În cazul în care notificarea nu este efectuată în mod corespunzător, autoritatea competentă de expediere solicită notificatorului informații și documentație în conformitate cu articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea.

Această operațiune se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

În astfel de cazuri, autoritatea competentă de expediere are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor și/sau a documentației solicitate pentru a respecta dispozițiile alineatului (1).

(3)   După efectuarea, în mod corespunzător, a notificării în conformitate cu articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea, autoritatea competentă de expediere poate decide, în termen de 3 zile lucrătoare, să nu transmită notificarea, în cazul în care are obiecții împotriva transferului respectiv în conformitate cu articolele 11 și 12.

Autoritatea competentă comunică de îndată notificatorului decizia sa și obiecțiile respective.

(4)   În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea competentă de expediere nu a transmis notificarea în conformitate cu alineatul (1), aceasta îi furnizează notificatorului o explicație motivată, la solicitarea acestuia. Acest lucru nu se aplică atunci când solicitarea privind informațiile menționate la alineatul (2) nu a fost îndeplinită.

Articolul 8

Solicitări de informații și documentație de către autoritățile competente în cauză și confirmarea autorității competente de destinație

(1)   După ce autoritatea competentă de expediere a transmis notificarea, în cazul în care una dintre autoritățile competente în cauză consideră că sunt necesare informații și documentație suplimentară în conformitate cu articolul 4 punctul 3 paragraful al doilea, aceasta solicită notificatorului informațiile și documentația necesare și informează celelalte autorități competente cu privire la solicitare. Această solicitare se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În astfel de cazuri, autoritățile competente în cauză au la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor și a documentației solicitate pentru a informa autoritatea competentă de destinație.

(2)   Atunci când autoritatea competentă de destinație consideră că notificarea a fost completată în mod corespunzător în conformitate cu articolul 4 punctul 3 paragraful al doilea, aceasta trimite notificatorului o confirmare și copii celorlalte autorități competente în cauză. Această operațiune se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării completate în mod corespunzător.

(3)   În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea competentă de destinație nu confirmă primirea notificării în conformitate cu alineatul (2), aceasta îi furnizează notificatorului, la solicitarea sa, o explicație motivată.

Articolul 9

Acordurile autorităților competente de destinație, de expediere și de tranzit și termene privind transportul, recuperarea sau eliminarea deșeurilor

(1)   Autoritățile competente de destinație, de expediere și de tranzit au la dispoziție 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8 pentru a lua una dintre următoarele decizii, motivate în mod corespunzător, în scris, cu privire la transferul notificat:

(a)

acord necondiționat;

(b)

acord condiționat, în conformitate cu articolul 10 sau

(c)

obiecții, în conformitate cu articolele 11 și 12.

În cazul în care nu se face nici o obiecție în termenul de 30 de zile stabilit, se presupune că autoritatea competentă de tranzit și-a dat acordul tacit.

(2)   Autoritățile competente de destinație, de expediere și, după caz, de tranzit transmit notificatorului, în scris, decizia adoptată și motivele respective în termenul de 30 de zile prevăzut la alineatul (1) și trimit copii celorlalte autorități competente în cauză.

(3)   Autoritățile competente de destinație, de expediere și, după caz, de tranzit își fac cunoscut acordul scris prin ștampilarea, semnarea și datarea în mod corespunzător a documentului de notificare și a copiilor acestuia.

(4)   Acordul scris pentru un transfer planificat expiră la un an calendaristic de la data la care a fost dat sau la o dată ulterioară menționată în documentul de notificare. Cu toate acestea, această dispoziție nu se aplică în cazul în care autoritățile competente în cauză stabilesc o perioadă mai scurtă de timp.

(5)   Acordul tacit privind un transfer planificat expiră la un an calendaristic de la expirarea termenului de 30 de zile menționat la alineatul (1).

(6)   Transferul planificat poate fi efectuat numai după îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 16 literele (a) și (b) și pe parcursul perioadei de valabilitate a acordurilor tacite sau scrise ale tuturor autorităților competente.

(7)   Recuperarea sau eliminarea deșeurilor aferente unui transfer planificat sunt încheiate în termen de un an calendaristic de la primirea deșeurilor de către instalație, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză prevăd o perioadă de timp mai scurtă.

(8)   Autoritățile competente în cauză își retrag acordul în cazul în care au cunoștință de faptul că:

(a)

compoziția deșeurilor nu corespunde notificării sau

(b)

condițiile impuse transferului nu sunt respectate sau

(c)

deșeurile nu sunt recuperate sau eliminate în conformitate cu autorizația instalației care efectuează operațiunea menționată anterior sau

(d)

deșeurile urmează să fie sau au fost deja transferate, recuperate sau eliminate într-un mod care nu este conform cu informațiile furnizate în documentele de notificare și circulație sau anexate la acestea.

(9)   Orice retragere a acordului este transmisă notificatorului printr-un aviz oficial, copii ale respectivului aviz fiind transmise și autorităților competente în cauză și destinatarului.

Articolul 10

Condiții de transfer

(1)   Autoritățile competente de expediere, de destinație și de tranzit pot stabili, în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării autorității competente de destinație în conformitate cu articolul 8, condiții referitoare la acordul lor pentru un transfer notificat. Aceste condiții se pot baza pe unul sau mai multe dintre motivele menționate la articolul 11 sau la articolul 12.

(2)   Autoritățile competente de expediere, de destinație și de tranzit pot stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), condiții privind transportul de deșeuri în cadrul teritoriului aflat sub jurisdicția lor. Aceste condiții de transport nu pot fi mai stricte decât cele stabilite pentru transferurile similare efectuate integral pe teritoriul aflat sub jurisdicția acestora și țin seama în mod corespunzător de acordurile existente, în special de acordurile internaționale aplicabile.

(3)   Autoritățile competente de expediere, de destinație și de tranzit pot stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), o condiție pe baza căreia acordul lor se consideră retras în cazul în care garanția financiară sau asigurarea echivalentă nu este aplicabilă până la data începerii transferului notificat, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(4)   Autoritatea competentă care stabilește condițiile le comunică în scris notificatorului, cu copii către autoritățile competente în cauză.

Autoritatea competentă în cauză furnizează sau anexează condițiile respective la documentul de notificare.

(5)   Autoritatea competentă de destinație poate stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), o condiție conform căreia instalația care primește deșeurile păstrează o evidență periodică a intrărilor, ieșirilor și/sau a bilanțurilor pentru deșeuri și pentru operațiunile aferente de recuperare sau de eliminare, astfel cum apar în notificare și în cursul perioadei de valabilitate a notificării. Înregistrările respective sunt semnate de o persoană responsabilă din punct de vedere legal de instalația respectivă și sunt trimise autorității competente de destinație în termen de o lună de la data încheierii operațiunii notificate de recuperare sau de eliminare.

Articolul 11

Obiecții împotriva transferurilor de deșeuri destinate eliminării

(1)   Atunci când se depune o notificare privind un transfer planificat de deșeuri destinate eliminării, autoritățile competente de destinație și expediere pot prezenta obiecții motivate în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație, în conformitate cu articolul 8, pe baza unuia sau mai multor motive enumerate în continuare, în conformitate cu tratatul:

(a)

transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a principiilor proximității, priorității de recuperare și autosuficienței la nivel comunitar și la nivel național în conformitate cu Directiva 2006/12/CE pentru interzicerea totală sau parțială sau obiectarea sistematică împotriva transferurilor de deșeuri sau

(b)

transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu legislația internă privind protecția mediului, ordinea publică, siguranța publică sau protecția sănătății în ceea ce privește acțiunile care se desfășoară în țara care obiectează sau

(c)

notificatorul sau destinatarul a fost condamnat anterior pentru transfer ilegal sau pentru alte acțiuni ilegale în ceea ce privește protecția mediului. În acest caz, autoritățile competente de expediere și de destinație pot refuza toate transferurile efectuate de persoana respectivă, în conformitate cu legislația internă sau

(d)

notificatorul sau instalația nu a respectat în mod repetat dispozițiile articolelor 15 și 16 în ceea ce privește transferurile anterioare sau

(e)

statul membru dorește să își exercite dreptul în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Convenția de la Basel pentru a interzice importul de deșeuri periculoase sau de deșeuri menționate la anexa II la convenția respectivă sau

(f)

transferul sau eliminarea planificate sunt în contrast cu obligațiile care rezultă din convențiile internaționale încheiate de statul membru/statele membre în cauză sau de Comunitate sau

(g)

transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/12/CE, în special cu articolele 5 și 7, luând în considerare condițiile geografice sau necesitatea unor instalații specializate pentru anumite tipuri de deșeuri:

(i)

pentru a pune în aplicare principiul autosuficienței la nivel comunitar și la nivel național sau

(ii)

în cazurile în care instalația specializată trebuie să elimine deșeuri dintr-o sursă mai apropiată, iar autoritatea competentă a acordat prioritate deșeurilor respective sau

(iii)

pentru a garanta că transferurile sunt în conformitate cu planurile de gestionare a deșeurilor sau

(h)

deșeurile sunt tratate într-o instalație care intră sub incidența Directivei 96/61/CE, dar care nu utilizează cele mai bune tehnici disponibile prevăzute la articolul 9 alineatul (4) din respectiva directivă, în conformitate cu autorizația instalației sau

(i)

deșeurile în cauză sunt deșeuri urbane amestecate, colectate din gospodării private (rubrica pentru deșeuri 20 03 01) sau

(j)

deșeurile în cauză nu vor fi tratate în conformitate cu standardele de protecție a mediului obligatorii din punct de vedere legal în ceea ce privește operațiunile de eliminare prevăzute de legislația comunitară (de asemenea, în cazurile în care se acordă derogări temporare).

(2)   Autoritatea (autoritățile) competentă (competente) de tranzit poate (pot) formula obiecții motivate, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), exclusiv pe baza alineatului (1) literele (b), (c), (d) și (f).

(3)   În cazul deșeurilor periculoase produse într-un stat membru de expediere într-o cantitate totală anuală atât de mică, încât procurarea unor noi instalații de eliminare specializate în statul membru respectiv nu ar fi rentabilă, alineatul (1) litera (a) nu se aplică.

Autoritatea competentă de destinație cooperează cu autoritatea competentă de expediere care consideră că, în locul alineatului (1) litera (a), ar trebui să se aplice prezentul alineat, în scopul soluționării bilaterale a problemei.

În cazul unei soluții nesatisfăcătoare, oricare dintre statele membre poate trimite problema respectivă Comisiei. Comisia decide cu privire la problema respectivă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.

(4)   În cazul în care, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), autoritățile competente consideră că problemele care le-au motivat să formuleze obiecții au fost rezolvate, informează de îndată notificatorul, în scris, transmițând copii destinatarului și celorlalte autorități competente în cauză.

(5)   În cazul în care problemele care au determinat obiecțiile nu au fost rezolvate în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), notificarea își pierde valabilitatea. În cazurile în care intenționează în continuare să efectueze transferul, notificatorul depune o nouă notificare, cu excepția cazului în care toate autoritățile competente în cauză și notificatorul ajung la un alt acord.

(6)   Măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1) litera (a), pentru interzicerea totală sau parțială sau pentru obiectarea sistematică împotriva transferurilor de deșeuri destinate eliminării sau în conformitate cu alineatul (1) litera (e), sunt notificate de îndată Comisiei care, la rândul ei, informează celelalte state membre.

Articolul 12

Obiecții împotriva transferurilor de deșeuri destinate recuperării

(1)   În cazul în care se depune o notificare privind un transfer planificat de deșeuri destinate recuperării, autoritățile competente de destinație și de expediere pot formula obiecții motivate, în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație, în conformitate cu articolul 8, pe baza unuia sau mai multor motive enumerate în continuare, în conformitate cu tratatul:

(a)

transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/12/CE, în special articolele 3, 4, 7 și 10 sau

(b)

transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu legislația internă privind protecția mediului, ordinea publică, siguranța publică sau protecția sănătății în ceea ce privește acțiunile care se desfășoară în țara care obiectează sau

(c)

transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu legislația internă din țara de expediere privind recuperarea deșeurilor, inclusiv atunci când transferul planificat se referă la deșeuri destinate recuperării într-o instalație care are standarde inferioare de tratare a deșeurilor respective comparativ cu cele existente în țara de expediere, respectând nevoia de a asigura o funcționare adecvată a pieței interne;

Această dispoziție nu se aplică în cazul în care:

(i)

există o legislație comunitară corespunzătoare, în special în ceea ce privește deșeurile, și în cazul în care au fost introduse în legislația internă cerințe care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele prevăzute de legislația comunitară, care transpun această legislație comunitară;

(ii)

operațiunea de recuperare din țara de destinație se realizează în condiții care sunt în mare parte echivalente cu cele prevăzute de legislația internă a țării de expediere;

(iii)

legislația internă din țara de expediere, alta decât cea care intră sub incidența punctului (i), nu a fost notificată în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (19), atunci când respectiva directivă solicită acest lucru sau

(d)

notificatorul sau destinatarul a fost condamnat anterior pentru transfer ilegal sau pentru alte acțiuni ilegale în ceea ce privește protecția mediului. În acest caz, autoritățile competente de expediere și de destinație pot refuza toate transferurile efectuate de persoana în cauză, în conformitate cu legislația internă sau

(e)

notificatorul sau instalația nu au respectat în mod repetat dispozițiile articolelor 15 și 16 în ceea ce privește transferurile anterioare sau

(f)

transferul sau recuperarea planificate intră în conflict cu obligațiile care rezultă din convențiile internaționale încheiate de statul membru/statele membre în cauză sau de Comunitate sau

(g)

raportul dintre deșeurile recuperabile și cele nerecuperabile, valoarea estimată a materialelor care urmează a fi recuperate în final sau costul recuperării și costul eliminării fracțiunii nerecuperabile nu justifică recuperarea, ținând seama de considerentele economice și/sau ecologice sau

(h)

deșeurile transferate sunt destinate eliminării și nu recuperării sau

(i)

deșeurile vor fi tratate într-o instalație care intră sub incidența Directivei 96/61/CE, dar care nu aplică cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (4) din respectiva directivă, în conformitate cu autorizația instalației sau

(j)

deșeurile în cauză nu vor fi tratate în conformitate cu standardele de protecție a mediului obligatorii din punct de vedere legal pentru operațiunile de recuperare sau de reciclare stabilite în legislația comunitară (de asemenea, în cazurile în care se acordă derogări temporare) sau

(k)

deșeurile în cauză nu vor fi tratate în conformitate cu planurile de gestionare a deșeurilor întocmite în temeiul articolului 7 din Directiva 2006/12/CE în scopul de a asigura punerea în aplicare a obligațiilor legale de recuperare sau reciclare, prevăzute de legislația comunitară.

(2)   Autoritatea (autoritățile) competentă (competente) de tranzit poate (pot) formula obiecții motivate, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), împotriva transferului planificat, exclusiv pe baza alineatului (1) literele (b), (d), (e) și (f).

(3)   În cazul în care, în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), autoritățile competente consideră că problemele care le-au motivat formularea obiecțiilor au fost rezolvate, acestea informează de îndată notificatorul, în scris, transmițând copii destinatarului și celorlalte autorități competente în cauză.

(4)   În cazul în care problemele care au motivat obiecțiile nu au fost rezolvate în termenul de 30 de zile menționat la alineatul (1), notificarea își pierde valabilitatea. În cazul în care intenționează, în continuare, să efectueze transferul, notificatorul depune o nouă notificare, cu excepția cazului în care toate autoritățile competente în cauză și notificatorul ajung la un alt acord.

(5)   În conformitate cu articolul 51, statele membre comunică Comisiei obiecțiile formulate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (1) litera (c).

(6)   Statul membru de expediere informează Comisia și celelalte state membre cu privire la legislația internă pe care se pot baza obiecțiile formulate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (1) litera (c), specificând deșeurile și operațiunile de recuperare a deșeurilor pentru care se aplică obiecțiile respective, înainte de invocarea legislației respective pentru formularea obiecțiilor motivate.

Articolul 13

Notificare generală

(1)   Notificatorul poate prezenta o notificare generală pentru mai multe transferuri, în cazul în care, pentru fiecare transfer:

(a)

deșeurile au în principal caracteristici fizice și chimice similare și

(b)

deșeurile sunt transferate către același destinatar și aceeași instalație și

(c)

ruta transferului specificată în documentul de notificare este aceeași.

(2)   În cazul în care, datorită unor împrejurări neprevăzute, nu poate fi urmată aceeași rută, notificatorul informează de îndată autoritățile competente în cauză cu privire la acest lucru și, în cazul în care este posibil, înainte de începerea transferului, în măsura în care se cunoaște deja necesitatea schimbării rutei.

Atunci când schimbarea rutei este cunoscută înainte de începerea transferului, iar acest lucru implică alte autorități competente decât cele specificate în notificarea generală, respectiva notificare nu mai poate fi folosită, urmând a se prezenta o nouă notificare.

(3)   Autoritățile competente în cauză pot conveni asupra utilizării unei notificări generale care face obiectul furnizării ulterioare a informațiilor și documentației suplimentare în conformitate cu articolul 4 paragraful al doilea punctele 2 și 3.

Articolul 14

Instalații de recuperare care beneficiază de un acord prealabil

(1)   Autoritățile competente de destinație care au competență asupra instalațiilor specifice de recuperare pot decide să elibereze acorduri prealabile pentru astfel de instalații.

Deciziile respective se limitează la o perioadă determinată și pot fi anulate oricând.

(2)   În cazul unei notificări generale prezentate în conformitate cu articolul 13, autoritatea competentă de destinație, în acord cu celelalte autorități competente, în cauză, pot prelungi perioada de valabilitate a acordului menționat la articolul 9 alineatele (4) și (5) până la 3 ani.

(3)   Autoritățile competente care decid să emită un acord prealabil pentru o instalație în conformitate cu alineatele (1) și (2) informează Comisia și, după caz, Secretariatul OCDE cu privire la:

(a)

denumirea, numărul de înregistrare și adresa instalației de recuperare;

(b)

descrierea tehnologiilor utilizate, inclusiv codul (codurile) R;

(c)

deșeurile menționate la anexele IV și IVA sau deșeurile pentru care se aplică decizia luată;

(d)

cantitatea totală pentru care a fost dat acordul prealabil;

(e)

perioada de valabilitate;

(f)

orice modificare a acordului prealabil;

(g)

orice modificare a informațiilor notificate și

(h)

orice revocare a acordului prealabil.

În acest sens, se utilizează formularul prevăzut la anexa VI.

(4)   Prin derogare de la articolele 9, 10 și 12, acordul dat în conformitate cu articolul 9, condițiile impuse în conformitate cu articolul 10 sau obiecțiile formulate în conformitate cu articolul 12 de autoritățile competente în cauză fac obiectul unui termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (4), autoritatea competentă de expediere poate decide că este nevoie de mai mult timp pentru a primi informații și documentație suplimentară din partea notificatorului.

În astfel de cazuri, în termen de 7 zile lucrătoare, autoritatea competentă informează în scris notificatorul și transmite copii celorlalte autorități competente în cauză.

Timpul total necesar nu poate depăși 30 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8.

Articolul 15

Dispoziții suplimentare privind operațiunile de recuperare și de eliminare intermediare

Transferurile de deșeuri destinate recuperării sau eliminării intermediare intră sub incidența următoarelor dispoziții suplimentare:

(a)

Atunci când un anumit transfer de deșeuri este destinat recuperării sau eliminării intermediare, toate instalațiile în care se prevede efectuarea operațiunilor ulterioare de recuperare sau eliminare intermediară sau definitivă sunt, de asemenea, specificate în documentul de notificare, pe lângă operațiunea inițială intermediară de recuperare sau de eliminare.

(b)

Autoritățile competente de expediere și de destinație își pot da acordul asupra unui anumit transfer de deșeuri destinate unei operațiuni de recuperare sau eliminare intermediare numai în cazul în care nu există motive de obiecție, în conformitate cu articolele 11 sau 12, împotriva transferului (transferurilor) de deșeuri către instalațiile care efectuează operațiunile ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă.

(c)

În termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor de către instalația care efectuează operațiunea de recuperare sau de eliminare intermediară, instalația respectivă confirmă, în scris, primirea deșeurilor.

Această confirmare este furnizată împreună cu sau anexată la documentul de circulație. Instalația menționată trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține confirmarea respectivă.

(d)

În cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea operațiunii de recuperare sau de eliminare intermediare și în cel mult un an calendaristic sau pentru o perioadă mai scurtă de timp, în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), de la data primirii deșeurilor, instalația care efectuează operațiunea respectivă certifică, pe proprie răspundere, că operațiunea de recuperare sau de eliminare intermediară s-a încheiat.

Acest certificat este inclus în documentul de circulație sau anexat la acesta.

Instalația menționată trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificatul respectiv.

(e)

Atunci când o instalație de recuperare sau de eliminare care efectuează o operațiune de recuperare sau de eliminare intermediară livrează deșeurile în scopul unei operațiuni ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă unei instalații amplasate în țara de destinație, aceasta primește din partea instalației respective, în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult un an calendaristic de la data livrării deșeurilor sau într-un termen mai scurt în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), un certificat care să ateste că operațiunea ulterioară de recuperare sau de eliminare definitivă s-a încheiat.

Instalația menționată, care efectuează o operațiune de recuperare sau de eliminare intermediară, transmite fără întârziere notificatorului și autorităților competente în cauză certificatul (certificatele) pertinent(e) de identificare a transferului (transferurilor) la care se referă certificatul (certificatele).

(f)

Atunci când livrarea menționată la litera (e) se face într-o instalație localizată:

(i)

în țara inițială de expediere sau într-un alt stat membru, este necesară o nouă notificare în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu sau

(ii)

într-o țară terță, este necesară o nouă notificare în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, cu completarea că dispozițiile privind autoritățile competente în cauză se aplică, de asemenea, pentru autoritatea competentă inițială din țara inițială de expediere.

Articolul 16

Cerințe aplicabile după obținerea acordului pentru transfer

După ce autoritățile competente în cauză au aprobat un transfer notificat, toate întreprinderile implicate completează documentul de circulație sau, în cazul unei notificări generale, documentele de circulație la punctele indicate, îl (le) semnează și păstrează o copie (copii) ale acestuia (acestora). Următoarele cerințe sunt îndeplinite:

(a)

Completarea de către notificator a documentului de circulație: după ce a primit acordul din partea autorităților competente de expediere, de destinație și de tranzit sau, în ceea ce privește autoritatea competentă de tranzit, se poate presupune acordul tacit al acesteia, notificatorul introduce data reală a transferului și completează documentul de circulație în măsura în care este posibil.

(b)

Informații prealabile privind începerea efectivă a transferului: notificatorul trimite autorităților competente în cauză și destinatarului copii semnate ale documentului de circulație astfel completat, în conformitate cu litera (a), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea transferului.

(c)

Documente care însoțesc fiecare transport: notificatorul păstrează o copie a documentului de circulație. Documentul de circulație și copiile documentului de notificare care conține acordurile scrise și condițiile stabilite de autoritățile competente în cauză însoțesc fiecare transport. Documentul de circulație se păstrează de către instalația care primește deșeurile.

(d)

Confirmarea scrisă a primirii deșeurilor de către instalație: în termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor, instalația confirmă, în scris, primirea deșeurilor.

Această confirmare este inclusă în documentul de circulație sau anexată la acesta.

Instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține confirmarea respectivă.

(e)

Certificat pentru recuperarea sau eliminarea definitivă eliberat de instalația în cauză: în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea operațiunii de recuperare sau de eliminare definitivă și în cel mult un an calendaristic sau într-un termen mai scurt, în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), de la data primirii deșeurilor, instalația care efectuează operațiunea certifică, pe proprie răspundere, că recuperarea sau eliminarea definitivă s-a încheiat.

Acest certificat este inclus în documentul de circulație sau anexat la acesta.

Instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificatul respectiv.

Articolul 17

Modificări ale transferului după acord

(1)   În cazul în care se efectuează o modificare semnificativă privind detaliile și/sau condițiile transferului aprobat, inclusiv modificări privind cantitatea prevăzută, ruta, traseul, data transferului sau a transportatorului, notificatorul informează de îndată autoritățile competente în cauză și destinatarul de acest lucru și, în măsura în care este posibil, înainte de începerea transferului.

(2)   În astfel de cazuri, se prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care toate autoritățile competente în cauză consideră că modificările propuse nu necesită o nouă notificare.

(3)   Atunci când modificările respective implică alte autorități competente decât cele implicate în notificarea inițială, se prezintă o nouă notificare.

CAPITOLUL 2

Cerințe generale de informare

Articolul 18

Deșeuri care trebuie însoțite de anumite informații

(1)   Deșeurile menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4) care urmează a fi transferate intră sub incidența următoarelor norme de procedură:

(a)

Pentru a supraveghea transferurile deșeurilor respective, persoana aflată sub jurisdicția țării de expediere și care organizează transferul se asigură că deșeurile sunt însoțite de documentul prevăzut la anexa VII.

(b)

Persoana care organizează transferul semnează documentul inclus la anexa VII înainte de efectuarea transferului, iar instalația de recuperare sau laboratorul și destinatarul semnează documentul respectiv atunci când primește deșeurile respective.

(2)   Contractul menționat la anexa VII privind recuperarea deșeurilor, încheiat între persoana care organizează transferul și destinatar intră în vigoare la data începerii transferului și prevede obligația, atunci când transferul deșeurilor sau recuperarea acestora nu poate fi încheiat(ă) astfel cum s-a prevăzut sau atunci când s-a efectuat ca transfer ilegal, pentru persoana care organizează transferul sau pentru destinatar, atunci când persoana respectivă nu este în măsură să încheie transferul de deșeuri sau recuperarea acestora (de exemplu, este insolvabil):

(a)

să preia sau să asigure recuperarea acestora printr-o modalitate alternativă și

(b)

să asigure, între timp și după caz, depozitarea acestora.

Persoana care organizează transferul sau destinatarul furnizează autorității competente în cauză, la solicitarea acesteia, o copie a contractului.

(3)   Pentru control, aplicare, planificare și în scopuri statistice, statele membre pot solicita, în conformitate cu legislația internă, informațiile menționate la alineatul (1) privind transferurile care fac obiectul prezentului articol.

(4)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt considerate confidențiale, în cazul în care legislația comunitară și legislația internă solicită acest lucru.

CAPITOLUL 3

Cerințe generale

Articolul 19

Interdicția de a amesteca deșeurile în timpul transferului

De la începutul transferului și până la primirea deșeurilor într-o instalație de recuperare sau de eliminare, deșeurile menționate în documentul de notificare sau la articolul 18 nu sunt amestecate cu alte deșeuri.

Articolul 20

Păstrarea documentelor și a informațiilor

(1)   Toate documentele trimise către sau de către autoritățile competente în legătură cu un transfer notificat sunt păstrate în Comunitate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data începerii transferului, de către autoritățile competente, notificator, destinatar și, respectiv, instalația care primește deșeurile.

(2)   Informațiile furnizate în temeiul articolului 18 alineatul (1) sunt păstrate în Comunitate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data începerii transferului, de către persoana care organizează transferul, destinatar și, respectiv, instalația care primește deșeurile.

Articolul 21

Accesul publicului la notificări

Autoritățile competente de expediere sau de destinație pot pune la dispoziția publicului, prin mijloace adecvate precum internetul, informații privind notificările transferurilor pe care le-au aprobat, atunci când informațiile respective nu sunt confidențiale în temeiul legislației interne sau comunitare.

CAPITOLUL 4

Obligațiile de preluare a deșeurilor

Articolul 22

Preluarea deșeurilor atunci când transferul nu poate fi finalizat astfel cum s-a prevăzut

(1)   Atunci când una dintre autoritățile competente în cauză devine conștientă că un anumit transfer de deșeuri, inclusiv recuperarea sau eliminarea acestora, nu poate fi finalizat astfel cum s-a prevăzut, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în documentele de notificare și de circulație și/sau în contractul menționat la articolul 4 paragraful al doilea punctul 4 și la articolul 5, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de expediere de acest lucru. Atunci când o instalație de recuperare sau de eliminare respinge un transfer primit, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de destinație cu privire la acest lucru.

(2)   Autoritatea competentă de expediere garantează că, cu excepția cazurilor menționate la alineatul (3), deșeurile respective sunt preluate în zona aflată sub jurisdicția acesteia sau în alt loc în țara de expediere de către notificatorul identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către autoritatea competentă sau de o altă persoană fizică sau juridică, în numele acesteia.

Această preluare se desfășoară în termen de 90 de zile sau în alt termen convenit de autoritățile competente în cauză, după ce autoritatea competentă de expediere a luat cunoștință sau a fost informată în scris de către autoritățile competente de destinație sau de tranzit cu privire la faptul că transferul de deșeuri aprobat sau recuperarea sau eliminarea acestora nu pot fi finalizate, precum și cu privire la motive. Avizul respectiv poate fi rezultatul informațiilor prezentate autorităților competente de destinație sau de tranzit, inter alia, de către alte autorități competente.

(3)   Obligația de preluare a deșeurilor menționată la alineatul (2) nu se aplică în cazul în care autoritățile de expediere, de tranzit și de destinație implicate în eliminarea sau recuperarea deșeurilor consideră că deșeurile respective pot fi recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă în țara de destinație sau în alt loc prin intermediul notificatorului sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către autoritatea competentă de expediere sau de altă persoană fizică sau juridică în numele acesteia.

Obligația de preluare a deșeurilor menționată la alineatul (2) nu se aplică în cazul în care, în timpul efectuării operațiunii de recuperare sau de eliminare în cadrul instalației în cauză, deșeurile transferate au fost amestecate ireversibil cu alte deșeuri, înainte ca autoritatea competentă în cauză să ia cunoștință de faptul că transferul notificat nu poate fi finalizat în conformitate cu alineatul (1). Amestecul respectiv este recuperat sau eliminat printr-o metodă alternativă în conformitate cu primul paragraf.

(4)   În cazurile de preluare a deșeurilor menționate la alineatul (2), se prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză convin că este suficientă o solicitare motivată în mod corespunzător de către autoritatea competentă inițială de expediere.

Notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia prezintă, după caz, o nouă notificare.

Nici o autoritate competentă nu se opune sau nu obiectează împotriva restituirii deșeurilor dintr-un transfer care nu poate fi încheiat sau împotriva operațiunii aferente de recuperare și de eliminare.

(5)   În cazul unor aranjamente alternative în afara țării inițiale de destinație în conformitate cu alineatul (3), notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia prezintă, după caz, o nouă notificare.

Atunci când notificarea nouă este prezentată de notificator, aceasta este prezentată, de asemenea, autorității competente a țării inițiale de expediere.

(6)   În cazul unor aranjamente alternative în țara inițială de destinație în conformitate cu alineatul (3), nu este necesară o nouă notificare, fiind suficientă o solicitare motivată în mod corespunzător. Solicitarea respectivă motivată în mod corespunzător, prin care se solicită aprobarea unui aranjament alternativ, este transmisă autorității competente de destinație sau de expediere de către notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autorității competente de destinație de către autoritatea competentă inițială de expediere.

(7)   În cazul în care nu este necesară prezentarea unei noi notificări în conformitate cu alineatele (4) - 6, notificatorul inițial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia completează un nou document de circulație în conformitate cu articolul 15 sau cu articolul 16.

În cazul în care autoritatea competentă inițială de expediere prezintă o nouă notificare în conformitate cu alineatele (4) sau (5), nu este necesară depunerea unei noi garanții financiare sau a unei asigurări echivalente.

(8)   Obligația notificatorului și obligația subsidiară a țării de expediere de a prelua deșeurile sau de a lua măsuri pentru recuperarea sau eliminarea alternativă încetează atunci când instalația eliberează certificatul pentru recuperare sau eliminare definitivă în conformitate cu articolul 16 litera (e) sau, după caz, cu articolul 15 litera (e). În cazurile de recuperare sau eliminare intermediară menționate la articolul 6 alineatul (6), obligația subsidiară a țării de expediere se stinge atunci când instalația eliberează certificatul menționat la articolul 15 litera (d).

În cazul în care o instalație emite un certificat de recuperare sau de eliminare astfel încât se ajunge la un transfer ilegal, având drept consecință eliberarea garanției financiare, se aplică articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (2).

(9)   Atunci când, pe teritoriul unui stat membru, se descoperă deșeuri al căror transfer, recuperare sau eliminare nu pot fi finalizate, autoritatea care are competență în zona în care au fost descoperite deșeurile este responsabilă să garanteze că se adoptă măsurile necesare pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor respective până la reintroducerea acestora, recuperarea sau eliminarea lor definitivă printr-o metodă alternativă.

Articolul 23

Cheltuieli de preluare a deșeurilor atunci când transferul nu poate fi finalizat

(1)   Cheltuielile aferente reintroducerii deșeurilor dintr-un transfer care nu poate fi finalizat, inclusiv costurile de transport, de recuperare sau de eliminare a acestora în sensul articolului 22 alineatele (2) sau (3) și, de la data la care autoritatea competentă de expediere află că un transfer de deșeuri sau recuperarea sau eliminarea lor nu pot fi finalizate, cheltuielile de depozitare în sensul articolului 22 alineatul (9) sunt suportate de:

(a)

notificatorul identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care nu este posibil,

(b)

alte persoane fizice sau juridice, după caz sau, în cazul în care nu este posibil,

(c)

autoritatea competentă de expediere sau, în cazul în care nu este posibil,

(d)

în alt mod convenit de autoritățile competente în cauză.

(2)   Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea.

Articolul 24

Preluarea deșeurilor în cazul unui transfer ilegal

(1)   Atunci când o autoritate competentă descoperă un transfer pe care îl consideră ilegal, aceasta informează de îndată celelalte autorități competente în cauză de acest lucru.

(2)   În cazul în care transferul ilegal reprezintă responsabilitatea notificatorului, autoritatea competentă de expediere se asigură că deșeurile respective sunt:

(a)

preluate de notificator de facto sau, în cazul în care nu a fost prezentată nici o notificare,

(b)

preluate de notificator de jure sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(c)

preluate personal de autoritatea competentă de expediere sau de altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia sau, în cazul în care nu este posibil,

(d)

recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă, în țara de destinație sau de expediere, de către autoritatea competentă de expediere sau de o persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia sau, în cazul în care nu este posibil,

(e)

recuperate sau eliminate printr-o metodă alternativă, în altă țară, de către autoritatea competentă de expediere sau de o persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia, în cazul în care toate autoritățile competente în cauză sunt de acord.

Operațiunea de preluare, recuperare sau eliminare se desfășoară în termen de 30 de zile sau în orice alt termen convenit de autoritățile competente în cauză, după ce autoritatea competentă de expediere a luat cunoștință sau a fost avizată, în scris, de către autoritățile competente de destinație sau de tranzit cu privire la transferul ilegal și după ce a fost informată de motivul (motivele) acestuia. Acest aviz poate rezulta din informațiile prezentate autorităților competente de destinație sau de tranzit, inter alia, de către alte autorități competente.

În cazurile de preluare a deșeurilor menționate la literele (a), (b) și (c), se prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză convin că este suficientă solicitarea motivată în mod corespunzător a autorității competente inițiale de expediere.

Noua notificare se prezintă de persoana sau autoritatea menționată la literele (a), (b) sau (c) în ordinea respectivă.

Nici o autoritate competentă nu se opune sau nu obiectează împotriva reintroducerii deșeurilor din transferul ilegal. În cazul aranjamentelor alternative menționate la literele (d) și (e) adoptate de autoritatea competentă de expediere, autoritatea competentă inițială de expediere sau o altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia prezintă o nouă notificare, cu excepția cazului în care autoritățile competente în cauză consideră că este suficientă solicitarea motivată în mod corespunzător a autorității respective.

(3)   În cazul în care transferul ilegal reprezintă responsabilitatea destinatarului, autoritatea competentă de destinație se asigură că deșeurile în cauză sunt recuperate sau eliminate printr-o metodă ecologică rațională:

(a)

de destinatar sau, în cazul în care nu este posibil,

(b)

personal de autoritatea competentă sau de altă persoană fizică sau juridică acționând în numele acesteia.

Recuperarea sau eliminarea se desfășoară în termen de 30 de zile sau în orice alt termen convenit de autoritățile competente în cauză, după ce autoritatea competentă de destinație a luat cunoștință sau a fost informată în scris de autoritățile competente de expediere sau de tranzit despre transferul ilegal, precum și despre motivul (motivele) acestuia. Avizul respectiv poate rezulta din informațiile prezentate autorităților competente de expediere și de tranzit, inter alia, de către alte autorități competente.

În acest sens, autoritățile competente în cauză cooperează, după caz, la recuperarea sau eliminarea deșeurilor.

(4)   În cazul în care nu trebuie prezentată o nouă notificare, persoana responsabilă pentru preluarea deșeurilor sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competentă inițială de expediere completează un nou document de circulație în conformitate cu articolul 15 sau 16.

În cazul în care autoritatea competentă inițială de expediere prezintă o nouă notificare, nu este necesară depunerea unei noi garanții financiare sau a unei asigurări echivalente.

(5)   În special în cazurile în care responsabilitatea pentru transferul ilegal nu poate fi imputată nici notificatorului, nici destinatarului, autoritățile competente în cauză cooperează pentru a se asigura că deșeurile respective sunt recuperate sau eliminate.

(6)   În cazul recuperării sau eliminării intermediare menționate la articolul 6 alineatul (6), atunci când se descoperă un transfer ilegal după încheierea operațiunii de recuperare sau de eliminare intermediare, obligația subsidiară a țării de expediere privind preluarea deșeurilor sau inițierea recuperării sau eliminării alternative încetează atunci când instalația eliberează certificatul menționat la articolul 15 litera (d).

În cazul în care o instalație emite un certificat de recuperare sau de eliminare astfel încât acesta duce la un transfer ilegal, având drept consecință eliberarea garanției financiare, se aplică alineatul (3) și articolul 25 alineatul (2).

(7)   Atunci când se descoperă, pe teritoriul unui stat membru, deșeuri dintr-un transfer ilegal, autoritatea competentă în jurisdicția căreia au fost descoperite deșeurile este responsabilă să asigure că se iau măsurile necesare pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor respective, până la reintroducerea acestora sau recuperarea sau eliminarea lor definitivă printr-o metodă alternativă.

(8)   Articolele 34 și 36 nu se aplică în cazurile în care transferurile ilegale sunt returnate în țara de expediere, iar respectiva țară de expediere intră sub incidența interdicțiilor prevăzute la articolele respective.

(9)   În cazul unui transfer ilegal în sensul articolului 2 punctul 35 litera (g), persoana care organizează transferul face obiectul acelorași obligații ca și notificatorul, prevăzute la prezentul articol.

(10)   Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea.

Articolul 25

Costuri de preluare a deșeurilor atunci când transferul este ilegal

(1)   Costurile aferente preluării deșeurilor dintr-un transfer ilicit, inclusiv costurile de transport, de recuperare sau de eliminare a acestora în temeiul articolului 24 alineatul (2) și, de la data la care autoritatea competentă de expediere constată că transferul de deșeuri este ilegal, cheltuielile de depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:

(a)

notificator de facto, identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care nu a fost prezentată nici o notificare,

(b)

notificator de jure sau alte persoane fizice sau juridice, după caz, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(c)

autoritatea competentă de expediere.

(2)   Costurile aferente recuperării sau eliminării în temeiul articolului 24 alineatul (3), inclusiv costurile eventuale de transport și depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:

(a)

destinatar sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(b)

autoritatea competentă de destinație.

(3)   Costurile aferente recuperării sau eliminării în temeiul articolului 24 alineatul (5), inclusiv eventualele costuri de transport și depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:

(a)

notificator, identificat în conformitate cu ierarhia stabilită la articolul 2 punctul 15, și/sau destinatar, în funcție de decizia autorităților competente implicate sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(b)

alte persoane fizice sau juridice, după caz, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,

(c)

autoritățile competente de expediere și de destinație.

(4)   În cazul unui transfer ilegal în sensul articolului 2 punctul 35 litera (g), persoana care organizează transferul face obiectul acelorași obligații ca și notificatorul, prevăzute la prezentul articol.

(5)   Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor comunitare și de drept intern privind răspunderea.

CAPITOLUL 5

Dispoziții administrative generale

Articolul 26

Formatul comunicărilor

(1)   Informațiile și documentele menționate în continuate pot fi transmise prin poștă:

(a)

notificarea unui transfer planificat, în temeiul articolelor 4 și 13;

(b)

cererea de informații și documentație, în temeiul articolelor 4, 7 și 8;

(c)

prezentarea de informații și documentație, în temeiul articolelor 4, 7 și 8;

(d)

acordul scris pentru un transfer notificat, în temeiul articolului 9;

(e)

condițiile de transfer, în temeiul articolului 10;

(f)

obiecții împotriva unui transfer, în temeiul articolelor 11 și 12;

(g)

informații privind deciziile de emitere a unor acorduri prealabile pentru anumite instalații de recuperare, în temeiul articolului 14 alineatul (3);

(h)

confirmarea scrisă a primirii deșeurilor, în temeiul articolelor 15 și 16;

(i)

certificat de recuperare sau de eliminare a deșeurilor, în temeiul articolelor 15 și 16;

(j)

informații preliminare privind începerea efectivă a transferului, în temeiul articolului 16;

(k)

informații referitoare la schimbările privind transferul după emiterea acordului, în temeiul articolului 17 și

(l)

acorduri scrise și documente de circulație care trebuie transmise, în temeiul titlurilor IV, V și VI.

(2)   Sub rezerva acordului autorităților competente în cauză și al notificatorului, documentele menționate la alineatul (1) pot fi prezentate alternativ prin oricare dintre următoarele metode de comunicare:

(a)

prin fax; sau

(b)

prin fax și, ulterior, prin poștă sau

(c)

prin e-mail cu semnătură digitală. În acest caz, orice ștampilă sau semnătură solicitată este înlocuită de semnătura digitală sau

(d)

prin e-mail, fără semnătură digitală, urmate de o expediție prin poștă.

(3)   Documentele care însoțesc fiecare transport, în conformitate cu articolul 16 litera (c) și articolul, 18 pot fi în format electronic, cu semnături digitale, în cazul în care acestea sunt lizibile oricând pe durata transportului, iar autoritățile competente în cauză acceptă acest lucru.

(4)   Sub rezerva acordului autorităților competente în cauză și al notificatorului, informațiile și documentele enumerate la alineatul (1) pot fi prezentate și schimbate prin schimb electronic de date, cu semnătură electronică sau autentificare electronică în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (20) sau printr-un sistem comparabil de autentificare electronică, care asigură același grad de siguranță. În astfel de cazuri, se pot adopta dispoziții organizatorice privind fluxul schimbului electronic de date.

Articolul 27

Limbă

(1)   Orice notificare, informații, documentație sau alt tip de comunicare transmise în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu se furnizează într-o limbă acceptată de autoritățile competente în cauză.

(2)   Notificatorul furnizează autorităților competente în cauză o traducere (traduceri) autorizată (autorizate) într-o limbă acceptată de acestea, la solicitarea acestora.

Articolul 28

Dezacorduri privind clasificarea

(1)   În cazul în care autoritățile competente de expediere și de destinație nu convin asupra clasificării privind diferențele dintre deșeuri și non-deșeuri, materialul respectiv este tratat ca și cum ar fi deșeu. Acest fapt nu aduce atingere dreptului țării de destinație de a trata materialul transferat în conformitate cu legislația internă a acesteia, după sosirea în țara respectivă a materialului transferat și atunci când legislația respectivă este în conformitate cu dreptul comunitar sau internațional.

(2)   În cazul în care autoritățile competente de expediere și de destinație nu pot conveni asupra clasificării deșeurilor notificate ca fiind enumerate la anexa III, IIIA, IIIB sau IV, deșeurile respective sunt considerate ca enumerate la anexa IV.

(3)   În cazul în care autoritățile competente de expediere și de destinație nu pot conveni asupra clasificării operațiunilor de tratare a deșeurilor notificate ca fiind de recuperare sau de eliminare, se aplică dispozițiile privind eliminarea.

(4)   Alineatele (1)–(3) se aplică numai în sensul prezentului regulament și nu aduc atingere drepturilor părților interesate de a soluționa orice litigiu referitor la aceste chestiuni în fața unei instanțe sau a unui tribunal.

Articolul 29

Costuri administrative

Costurile administrative adecvate și proporționale de punere în aplicare a procedurilor de notificare și de supraveghere, precum și costurile obișnuite pentru analizele și inspecțiile efectuate, îi pot fi imputate notificatorului.

Articolul 30

Acorduri privind zonele de frontieră

(1)   În cazuri excepționale și în măsura în care situația geografică sau demografică specifică impune această măsură, statele membre pot încheia acorduri bilaterale, simplificând procedura de notificare pentru transferurile anumitor fluxuri specifice de deșeuri în ceea ce privește transferurile transfrontaliere către cea mai apropiată instalație adecvată amplasată în zona de frontieră dintre două state membre implicate.

(2)   Aceste acorduri bilaterale se pot, de asemenea, încheia atunci când deșeurile sunt transferate din și tratate în țara de expediere, dar tranzitează alt stat membru.

(3)   Statele membre pot încheia, de asemenea, astfel de acorduri cu țări care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European.

(4)   Acordurile respective sunt notificate Comisiei înainte de a intra în vigoare.

CAPITOLUL 6

Transferuri în interiorul Comunității cu tranzit prin țări terțe

Articolul 31

Transferuri de deșeuri destinate eliminării

Atunci când se realizează un transfer de deșeuri în interiorul Comunității cu tranzit prin una sau mai multe țări terțe, iar deșeurile respective sunt destinate eliminării, autoritățile competente de expediere întreabă autoritatea competentă din țările terțe dacă, pe lângă dispozițiile prezentului titlu, dorește să-și transmită acordul scris pentru transferul planificat:

(a)

în cazul părților la Convenția de la Basel, în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care a renunțat la acest drept în conformitate cu termenii convenției respective; sau

(b)

în cazul țărilor care nu sunt părți la Convenția de la Basel, într-un termen stabilit de comun acord de autoritățile competente.

Articolul 32

Transferuri de deșeuri destinate recuperării

(1)   Atunci când un transfer de deșeuri se realizează în interiorul Comunității cu tranzit prin una sau mai multe țări terțe pentru care nu se aplică Decizia OCDE, iar deșeurile respective sunt destinate recuperării, se aplică articolul 31.

(2)   Atunci când un anumit transfer de deșeuri se realizează în interiorul Comunității, inclusiv transferurile între localități din același stat membru, cu tranzit prin una sau mai multe țări terțe pentru care se aplică Decizia OCDE, iar deșeurile respective sunt destinate recuperării, acordul menționat la articolul 9 se poate da tacit, iar în cazul în care nu au fost formulate obiecții și nu au fost precizate anumite condiții, transferul poate începe în termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmării de autoritatea competentă de destinație în conformitate cu articolul 8.

TITLUL III

TRANSFERURI EFECTUATE EXCLUSIV ÎN STATE MEMBRE

Articolul 33

Aplicarea prezentului regulament transferurilor efectuate exclusiv în state membre

(1)   Statele membre stabilesc un sistem adecvat de supraveghere și control al transferurilor de deșeuri efectuate exclusiv pe teritoriul aflat sub jurisdicția acestora. Acest sistem țin seama de necesitatea coerenței cu sistemul comunitar stabilit prin titlurile II și VII.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la sistemul adoptat de supraveghere și control al transferurilor de deșeuri. Comisia informează celelalte state membre despre aceasta.

(3)   Statele membre pot aplica sistemul menționat la titlurile II și VII pe teritoriul aflat sub jurisdicția acestora.

TITLUL IV

EXPORTURI DIN COMUNITATE ÎN ȚĂRI TERȚE

CAPITOLUL 1

Exporturi de deșeuri destinate eliminării

Articolul 34

Exporturi interzise, cu excepția țărilor AELS

(1)   Toate exporturile din Comunitate de deșeuri destinate eliminării sunt interzise.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică exporturilor de deșeuri destinate eliminării în țările AELS care sunt, de asemenea, părți la Convenția de la Basel.

(3)   Cu toate acestea, exporturile de deșeuri destinate eliminării într-o țară AELS care este parte la Convenția de la Basel sunt, de asemenea, interzise:

(a)

atunci când țara AELS interzice importurile respectivelor deșeuri sau

(b)

în cazul în care autoritatea competentă de expediere are motive să considere că deșeurile nu vor fi gestionate în mod ecologic rațional, în conformitate cu articolul 49, în țara de destinație în cauză.

(4)   Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligațiilor de preluare a deșeurilor prevăzute la articolele 22 și 24.

Articolul 35

Proceduri de export către țări AELS

(1)   Atunci când se exportă din Comunitate deșeuri destinate eliminării în țări AELS care sunt părți la Convenția de la Basel, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate la alineatele (2) și (3).

(2)   Se aplică următoarele adaptări:

(a)

autoritatea competentă de tranzit din afara Comunității are la dispoziție 60 de zile de la data transmiterii confirmării de primire a notificării, termen în care poate solicita informații suplimentare privind transferul notificat pentru a-și da acordul tacit, în cazul în care țara în cauză a decis să nu solicite un acord preliminar scris și a informat celelalte părți de acest lucru în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel sau pentru a-și da acordul scris condiționat sau necondiționat și

(b)

autoritatea competentă de expediere în Comunitate decide să aprobe transferul în conformitate cu articolul 9 numai după ce a primit acordul scris din partea autorității competente de destinație și, după caz, acordul tacit sau scris al autorității competente de tranzit din afara Comunității, dar nu înainte de 61 de zile de la data transmiterii confirmării de autoritatea competentă de tranzit. Autoritatea competentă de expediere poate lua decizia respectivă înainte de încheierea termenului de 61 de zile, în cazul în care a primit acordul scris al celorlalte autorități competente în cauză.

(3)   Se aplică următoarele dispoziții suplimentare:

(a)

autoritatea competentă de tranzit din Comunitate confirmă notificatorului primirea notificării;

(b)

autoritățile competente de expediere și, după caz, de tranzit din Comunitate trimit o copie ștampilată a deciziilor acestora de aprobare a transferului biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate;

(c)

transportatorul trimite biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate o copie a documentului de circulație;

(d)

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite o copie ștampilată a documentului de circulație autorității competente de expediere în Comunitate declarând că deșeurile au părăsit Comunitatea;

(e)

în cazul în care, în termen de 42 de zile de la data la care deșeurile au părăsit Comunitatea, autoritatea competentă de expediere în Comunitate nu a primit din partea instalației nici o înștiințare privind primirea deșeurilor, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de destinație despre acest lucru și

(f)

contractul menționat la articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și la articolul 5 prevede că:

(i)

în cazul în care o instalație eliberează un certificat incorect de eliminare a deșeurilor, având drept consecință eliberarea garanției financiare, destinatarul suportă costurile rezultând din obligația de returnare a deșeurilor în zona aflată sub jurisdicția autorității de expediere competente, precum și costurile rezultând din recuperarea sau eliminarea acestora printr-o metodă alternativă și rațională din punct de vedere ecologic;

(ii)

în termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor pentru eliminare, instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație completat, cu excepția certificatului de eliminare menționat la punctul (iii) și

(iii)

în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea eliminării și nu mai târziu de un an calendaristic de la data primirii deșeurilor, instalația certifică, pe propria răspundere, că eliminarea deșeurilor s-a încheiat și trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificarea respectivă.

(4)   Transferul se poate efectua numai în cazul în care:

(a)

notificatorul a primit acordul scris din partea autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit din afara Comunității și în măsura în care se respectă condițiile prevăzute;

(b)

între notificator și destinatar s-a încheiat un contract care este în vigoare, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5;

(c)

s-a constituit și este efectivă o garanție financiară sau asigurare echivalentă, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6 și

(d)

se asigură o gestionare ecologică rațională, în conformitate cu articolul 49.

(5)   Atunci când deșeurile sunt exportate, acestea sunt destinate operațiunilor de eliminare într-o instalație care, în conformitate cu legislația internă aplicabilă, funcționează sau este autorizată să funcționeze în țara de destinație.

(6)   În cazul în care un birou vamal de export sau un birou vamal de ieșire din Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată despre acest lucru autoritatea competentă din țara în care se află biroul vamal, care:

(a)

informează de îndată despre acest lucru autoritatea competentă de expediere în Comunitate și

(b)

imobilizează deșeurile până când autoritatea competentă de expediere adoptă o altă decizie pe care o comunică apoi în scris autorității competente din țara în care se află biroul vamal în care au fost imobilizate deșeurile.

CAPITOLUL 2

Exporturi de deșeuri destinate recuperării

Secțiunea 1

Exporturi în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE

Articolul 36

Interzicerea exporturilor

(1)   Sunt interzise exporturile din Comunitate ale următoarelor deșeuri destinate recuperării în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE:

(a)

deșeurile enumerate ca periculoase la anexa V;

(b)

deșeurile enumerate la anexa V partea 3;

(c)

deșeurile periculoase care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa V;

(d)

amestecurile de deșeuri periculoase și amestecurile de deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa V;

(e)

deșeurile pe care țara de destinație le-a notificat ca fiind periculoase în conformitate cu articolul 3 din Convenția de la Basel;

(f)

deșeurile al căror import a fost interzis de țara de destinație sau

(g)

deșeurile despre care, autoritatea competentă de expediere are motive să creadă că nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rațional în țara de destinație în cauză, în conformitate cu articolul 49.

(2)   Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligațiilor de preluare a deșeurilor prevăzute la articolele 22 și 24.

(3)   În cazuri excepționale, statele membre pot adopta dispoziții pentru a stabili, pe baza dovezilor documentare pe care notificatorul le furnizează în mod corespunzător, că un anumit deșeu periculos enumerat la anexa V este exclus de la interdicția de export, în cazul în care respectivul deșeu nu prezintă nici una dintre proprietățile menționate la anexa III la Directiva 91/689/CEE, luând în considerare, în ceea ce privește proprietățile H3 - H8, H10 și H11 definite în respectiva anexă, valorile limită prevăzute de Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (21).

(4)   Faptul că un anumit deșeu nu este enumerat ca fiind periculos la anexa V sau că este enumerat la anexa V partea 1 lista B, nu exclude caracterizarea acestuia, în cazuri excepționale, ca fiind un deșeu periculos, urmând, în consecință, să facă obiectul interdicției de export, în cazul în care prezintă oricare dintre proprietățile menționate la anexa III la Directiva 91/689/CEE, luând în considerare, în ceea ce privește proprietățile H3 - H8, H10 și H11 definite în respectiva anexă, valorile limită stabilite prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, prevăzute la articolul 1 alineatul (4) a doua liniuță din Directiva 91/689/CEE și la alineatul introductiv din anexa III la prezentul regulament.

(5)   În cazurile menționate la alineatele (3) și (4), statele membre în cauză informează țara de destinație în cauză înainte de luarea unei decizii. Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Comisia comunică informațiile tuturor statelor membre și Secretariatului Convenției de la Basel. Pe baza informațiilor furnizate, Comisia poate face comentarii și, după caz, poate adapta anexa V în conformitate cu articolul 58.

Articolul 37

Proceduri de export al deșeurilor enumerate la anexa III sau IIIA

(1)   În cazul deșeurilor enumerate la anexa III sau IIIA al căror export nu este interzis în temeiul articolului 36, Comisia trimite, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, o cerere scrisă fiecărei țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE, solicitând:

(i)

confirmarea scrisă că deșeurile pot fi exportate din Comunitate pentru a fi recuperate în țara respectivă și

(ii)

o indicație privind procedura de control care se aplică în țara de destinație.

Fiecare țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE are următoarele opțiuni:

(a)

o interdicție sau

(b)

o procedură de notificare preliminară scrisă și un acord în conformitate cu articolul 35 sau

(c)

neefectuarea unui control în țara de destinație.

(2)   Înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă un regulament luând în considerare toate răspunsurile primite în temeiul alineatului (1) și informează Comitetul înființat în temeiul articolului 18 din Directiva 2006/12/CE.

În cazul în care o anumită țară nu a emis confirmarea menționată la alineatul (1) sau în cazul în care, din anumite motive, o anumită țară nu a fost contactată, se aplică alineatul (1) litera (b).

Comisia actualizează periodic regulamentul adoptat.

(3)   În cazul în care o țară specifică în răspunsul său că anumite transferuri de deșeuri nu fac obiectul nici unui control, articolul 18 se aplică mutatis mutandis transferurilor respective.

(4)   Atunci când deșeurile sunt exportate, acestea sunt destinate operațiunilor de recuperare într-o instalație care, în conformitate cu legislația internă aplicabilă, funcționează sau este autorizată să funcționeze în țara de destinație.

(5)   În cazul unui transfer de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa III sau în cazul unui transfer de amestecuri de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică la anexa III sau IIIA sau în cazul unui transfer de deșeuri clasificate la anexa IIIB și cu condiția ca exportul să nu fie interzis în temeiul articolului 36, se aplică alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.

Secțiunea 2

Exporturi în țări cărora li se aplică Decizia OCDE

Articolul 38

Exporturile deșeurilor menționate la anexele III, IIIA, IIIB, IV și IVA

(1)   Atunci când deșeurile menționate la anexele III, IIIA, IIIB, IV și IVA, deșeurile sau amestecurile de deșeuri care nu sunt clasificate la o rubrică unică în una dintre anexele III, IV sau IVA sunt exportate din Comunitate și sunt destinate recuperării în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE, cu sau fără tranzit prin țări cărora li se aplică Decizia OCDE, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările prevăzute la alineatele (2), (3) și (5).

(2)   Se aplică următoarele adaptări:

(a)

amestecurile de deșeuri enumerate la anexa IIIA destinate unei operațiuni intermediare fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris, în cazul în care urmează să se efectueze o operațiune ulterioară de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă într-o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE;

(b)

deșeurile enumerate la anexa IIIB fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris;

(c)

acordul solicitat în conformitate cu articolul 9 poate fi furnizat sub forma unui acord tacit de către autoritatea competentă de destinație din afara Comunității.

(3)   În ceea ce privește exporturile de deșeuri enumerate la anexele IV și IVA, se aplică următoarele dispoziții suplimentare:

(a)

autoritățile competente de expediere și, după caz, de tranzit din Comunitate trimit biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate o copie ștampilată a deciziilor lor de aprobare a transferului;

(b)

transportatorul trimite biroului vamal de export și biroului vamal de ieșire din Comunitate o copie a documentului de circulație;

(c)

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite o copie ștampilată a documentului de circulație autorității competente de expediere în Comunitate declarând că deșeurile au părăsit Comunitatea;

(d)

în cazul în care, în termen de 42 de zile de la data la care deșeurile au părăsit Comunitatea, autoritatea competentă de expediere în Comunitate nu a primit din partea instalației nici o înștiințare privind primirea deșeurilor, aceasta informează de îndată autoritatea competentă de destinație și

(e)

contractul prevăzut la articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și la articolul 5 prevede că:

(i)

în cazul în care o instalație eliberează un certificat incorect de recuperare a deșeurilor, având drept consecință eliberarea garanției financiare, destinatarul suportă costurile rezultând din obligația de returnare a deșeurilor în zona aflată sub jurisdicția autorității competente de expediere, precum și din recuperarea sau eliminarea acestora într-un mod alternativ și rațional din punct de vedere ecologic,

(ii)

în termen de 3 zile de la data primirii deșeurilor pentru recuperare, instalația trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație completat, cu excepția certificatului de recuperare menționat la punctul (iii) și

(iii)

în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea recuperării și nu mai târziu de un an calendaristic de la data primirii deșeurilor, instalația certifică, pe propria răspundere, că recuperarea s-a încheiat și trimite notificatorului și autorităților competente în cauză copii semnate ale documentului de circulație care conține certificarea respectivă.

(4)   Transferul poate fi efectuat numai în cazul în care:

(a)

notificatorul a primit acordul scris din partea autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit sau în cazul în care a primit sau se presupune că a primit acordul tacit din partea autorităților competente de destinație și de tranzit din afara Comunității și în cazul în care se respectă condițiile stabilite;

(b)

se respectă dispozițiile articolului 35 alineatul (4) literele (b), (c) și (d).

(5)   În cazul în care un export menționat la alineatul (1) de deșeuri enumerate la anexele IV și IVA tranzitează o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE, se aplică următoarele adaptări:

(a)

autoritatea competentă de tranzit căreia nu i se aplică Decizia OCDE are la dispoziție 60 de zile de la data transmiterii confirmării de primire a notificării, termen în care poate solicita informații suplimentare privind transferul notificat pentru a da un acord tacit, în cazul în care țara în cauză a decis să nu solicite un acord preliminar scris și a informat celelalte părți de acest lucru, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel, sau pentru a da un acord scris condiționat sau necondiționat și

(b)

autoritatea competentă de expediere în Comunitate decide să aprobe transferul în conformitate cu articolul 9, numai după ce a primit acordul tacit sau scris din partea autorității competente de tranzit căreia nu i se aplică Decizia OCDE, dar nu mai devreme de 61 de zile de la data transmiterii confirmării de către autoritatea competentă de tranzit. Autoritatea competentă de expediere poate lua decizia respectivă înainte de încheierea termenului de 61 de zile, în cazul în care a primit acordul scris al celorlalte autorități competente în cauză.

(6)   Atunci când deșeurile sunt exportate, acestea sunt destinate operațiunilor de recuperare într-o instalație care, în temeiul legislației interne aplicabile, funcționează sau este autorizată să funcționeze în țara de destinație.

(7)   În cazul în care un birou vamal de export sau un birou vamal de ieșire din Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată autoritatea competentă din țara biroului vamal care:

(a)

informează de îndată autoritatea competentă de expediere în Comunitate; și

(b)

asigură imobilizarea deșeurilor până când autoritatea competentă de expediere ia o altă decizie pe care o comunică în scris autorității competente din țara biroului vamal în care sunt imobilizate deșeurile.

CAPITOLUL 3

Dispoziții generale

Articolul 39

Exporturi în Antarctica

Exporturile de deșeuri din Comunitate în Antarctica sunt interzise.

Articolul 40

Exporturi în țări și teritorii de peste mări

(1)   Exporturile din Comunitate de deșeuri destinate eliminării în țări și teritorii de peste mări sunt interzise.

(2)   În ceea ce privește exporturile de deșeuri destinate recuperării în țări și teritorii de peste mări, interdicția prevăzută la articolul 36 se aplică mutatis mutandis.

(3)   În ceea ce privește exporturile de deșeuri destinate recuperării în țări și teritorii de peste mări care nu fac obiectul interdicției prevăzute la alineatul (2), dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis.

TITLUL V

IMPORTURI ÎN COMUNITATE DIN ȚĂRI TERȚE

CAPITOLUL 1

Importuri de deșeuri destinate eliminării

Articolul 41

Importuri interzise, cu excepția celor originare dintr-o țară care este parte la Convenția de la Basel sau cu care există un acord încheiat sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)   Importurile în Comunitate de deșeuri destinate eliminării sunt interzise, cu excepția celor din:

(a)

țări care sunt părți la Convenția de la Basel sau

(b)

alte țări cu care Comunitatea sau Comunitatea și statele membre ale acesteia au încheiat acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel sau

(c)

alte țări cu care anumite state membre au încheiat individual acorduri sau aranjamente bilaterale, în conformitate cu alineatul (2) sau

(d)

alte zone în cazurile în care, în mod excepțional, în situații de criză, de restabilire sau de menținere a păcii ori în timp de război, nu pot fi încheiate acorduri sau aranjamente bilaterale, în temeiul literelor (b) sau (c) sau atunci când autoritatea competentă din țara de expediere fie nu a fost desemnată, fie nu este în măsură să acționeze.

(2)   În cazuri excepționale, statele membre pot încheia individual acorduri și aranjamente bilaterale pentru eliminarea deșeurilor specifice în statele membre respective, atunci când deșeurile nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rațional, în conformitate cu articolul 49, în țara de expediere.

Aceste acorduri și aranjamente sunt compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel.

Aceste acorduri și aranjamente garantează că operațiunile de eliminare vor fi efectuate într-o instalație autorizată și vor respecta cerințele privind gestionarea ecologică rațională.

Aceste acorduri și aranjamente garantează, de asemenea, că deșeurile sunt produse în țara de expediere și că eliminarea va fi efectuată exclusiv în statul membru care a încheiat acordul sau aranjamentul respectiv.

Acordurile sau convențiile respective sunt notificate Comisiei înainte de încheierea lor. Cu toate acestea, în situații de urgență, acestea pot fi notificate în termen de o lună de la încheierea lor.

(3)   Acordurile sau aranjamentele bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu alineatul (1) literele (b) și (c) se bazează pe normele de procedură de la articolul 42.

(4)   Țările menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) sunt solicitate să prezinte în prealabil autorității competente din statul membru de destinație o cerere motivată în mod corespunzător, bazată pe faptul că acestea nu dețin și nu pot obține în mod rezonabil capacitatea tehnică și instalațiile necesare pentru a elimina deșeurile respective într-un mod ecologic rațional.

Articolul 42

Norme de procedură pentru importurile din țări care sunt părți la Convenția de la Basel sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)   Atunci când în Comunitate se importă deșeuri destinate eliminării din țări care sunt părți la Convenția de la Basel, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate la alineatele (2) și (3).

(2)   Se aplică următoarele adaptări:

(a)

autoritatea competentă de tranzit din afara Comunității are la dispoziție 60 de zile de la data transmiterii confirmării de primire a notificării, termen în care poate solicita informații suplimentare privind transferul notificat, pentru a-și da acordul tacit, în cazul în care țara în cauză a decis să nu solicite un acord preliminar scris și a informat celelalte părți de acest fapt, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Convenția de la Basel, sau pentru a-și da un acord scris, condiționat sau necondiționat și

(b)

în cazurile menționate la articolul 41 alineatul (1) litera (d) care se referă la situații de criză, de restabilire sau de menținere a păcii sau în timp de război, nu este necesar acordul autorităților competente de expediere.

(3)   Se aplică următoarele dispoziții suplimentare:

(a)

autoritatea competentă de tranzit din Comunitate confirmă notificatorului primirea notificării și transmite autorităților competente în cauză copii ale confirmării;

(b)

autoritățile competente de destinație și, după caz, de tranzit din Comunitate transmit biroului vamal de intrare în Comunitate o copie ștampilată a deciziilor acestora privind aprobarea transferului;

(c)

transportatorul trimite biroului vamal de intrare în Comunitate o copie a documentului de circulație și

(d)

după efectuarea formalităților vamale necesare, biroul vamal de intrare în Comunitate trimite autorităților competente de destinație și de tranzit din Comunitate o copie ștampilată a documentului de circulație, declarând că deșeurile respective au intrat în Comunitate.

(4)   Transferul poate fi efectuat numai în cazul în care:

(a)

notificatorul a primit acordul scris al autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit și în cazul în care se respectă condițiile prevăzute;

(b)

între notificator și destinatar a fost încheiat un contract care este valabil, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5;

(c)

s-a constituit și este efectivă o garanție financiară sau asigurare echivalentă, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6 și

(d)

se asigură gestionarea ecologică rațională, în conformitate cu articolul 49.

(5)   În cazul în care un birou vamal de intrare în Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată autoritatea competentă din țara în care este situat biroul vamal, care:

(a)

informează de îndată autoritatea competentă de destinație din Comunitate care informează autoritatea competentă de expediere în afara Comunității și

(b)

asigură imobilizarea deșeurilor până când autoritatea competentă de expediere în afara Comunității ia o altă decizie pe care o comunică în scris autorității competente din țara biroului vamal în care sunt imobilizate deșeurile.

CAPITOLUL 2

Importuri de deșeuri destinate recuperării

Articolul 43

Importuri interzise, cu excepția celor originare dintr-o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau dintr-o țară care este parte la Convenția de la Basel sau cu care există un acord încheiat sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)   Toate importurile în Comunitate de deșeuri destinate recuperării sunt interzise, cu excepția celor din:

(a)

țări cărora li se aplică Decizia OCDE sau

(b)

alte țări care sunt părți la Convenția de la Basel sau

(c)

alte țări cu care Comunitatea sau Comunitatea și statele membre ale acesteia au încheiat acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislația comunitară și în conformitate cu articolul 11 din Convenția de la Basel sau

(d)

alte țări cu care anumite state membre au încheiat individual acorduri sau aranjamente bilaterale în conformitate cu alineatul (2) sau

(e)

alte zone în cazurile în care, în mod excepțional, în situații de criză, de restabilire sau de menținere a păcii ori în timp de război, nu pot fi încheiate acorduri sau aranjamente bilaterale în temeiul literei (b) sau (c) sau atunci când autoritatea competentă din țara de expediere fie nu a fost desemnată, fie nu este în măsură să acționeze.

(2)   În cazuri excepționale, statele membre pot încheia individual acorduri și aranjamente bilaterale pentru recuperarea deșeurilor specifice în statele membre respective, atunci când aceste deșeuri nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rațional, în conformitate cu articolul 49, în țara de expediere.

În astfel de cazuri, se aplică articolul 41 alineatul (2).

(3)   Acordurile sau aranjamentele bilaterale sau multilaterale încheiate în conformitate cu alineatul (1) literele (c) și (d) se bazează pe normele de procedură de la articolul 42, după caz.

Articolul 44

Norme de procedură pentru importurile dintr-o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau din alte zone în situații de criză sau de război

(1)   Atunci când în Comunitate se importă deșeuri destinate recuperării din țări și prin țări cărora li se aplică Decizia OCDE, dispozițiile titlului II se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate la alineatele (2) și (3).

(2)   Se aplică următoarele adaptări:

(a)

acordul solicitat în conformitate cu articolul 9 poate lua forma unui acord tacit din partea autorității competente de expediere din afara Comunității;

(b)

notificarea prealabilă scrisă în conformitate cu articolul 4 poate fi prezentată de notificator și

(c)

în cazurile menționate la articolul 43 alineatul (1) litera (e), care se referă la situațiile de criză, de restabilire sau de menținere a păcii sau în timp de război, nu este necesar acordul autorităților competente de expediere.

(3)   În afară de aceasta, se respectă dispozițiile articolului 42 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).

(4)   Transferul se poate efectua numai în cazul în care:

(a)

notificatorul a primit acordul scris al autorităților competente de expediere, de destinație și, după caz, de tranzit sau în cazul în care a primit sau se presupune că a primit acordul tacit din partea autorității competente de expediere din afara Comunității și în cazul în care se respectă condițiile stabilite;

(b)

între notificator și destinatar a fost încheiat un contract care este efectiv, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5;

(c)

s-a constituit și este efectivă o garanție financiară sau asigurare echivalentă, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6 și

(d)

se asigură gestionarea ecologică rațională, în conformitate cu articolul 49.

(5)   În cazul în care un birou vamal de intrare în Comunitate descoperă un transfer ilegal, acesta informează de îndată autoritatea competentă din țara în care este situat biroul vamal, care:

(a)

informează de îndată autoritatea competentă de destinație din Comunitate care, la rândul său informează autoritatea competentă de expediere din afara Comunității și

(b)

asigură imobilizarea deșeurilor până când autoritatea competentă de expediere din afara Comunității ia o altă decizie pe care o comunică în scris autorității competente din țara biroului vamal în care sunt imobilizate deșeurile.

Articolul 45

Norme de procedură pentru importurile dintr-o țară care este parte la Convenția de la Basel, căreia nu i se aplică Decizia OCDE sau din alte zone în situații de criză sau de război

Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt importate în Comunitate:

(a)

dintr-o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE sau

(b)

prin oricare țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE și care este, de asemenea, parte la Convenția de la Basel.

Articolul 42 se aplică mutatis mutandis.

CAPITOLUL 3

Dispoziții generale

Articolul 46

Importuri din țări sau teritorii de peste mări

(1)   Atunci când deșeurile sunt importate în Comunitate din țări sau teritorii de peste mări, titlul II se aplică mutatis mutandis.

(2)   Una sau mai multe țări și teritorii de peste mări și statul membru cu care acestea au legătură pot aplica proceduri naționale pentru transferurile din țara sau teritoriul de peste mări în statul membru respectiv.

(3)   Comisiei este notificată de către statele membre care aplică alineatul (2) cu privire la procedurile naționale aplicate.

TITLUL VI

TRANZITUL PRIN COMUNITATE DINSPRE ȘI CĂTRE ȚĂRI TERȚE

CAPITOLUL 1

Tranzitul de deșeuri destinate eliminării

Articolul 47

Tranzitul prin Comunitate de deșeuri destinate eliminării

Atunci când deșeurile destinate eliminării sunt transferate prin state membre dinspre și către țări terțe, articolul 42 se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate în continuare:

(a)

prima și ultima autoritate competentă de tranzit din Comunitate trimite, după caz, o copie ștampilată a deciziilor de aprobare a transferului sau, în cazul în care și-au dat un acord tacit, o copie a confirmării în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) litera (a) birourilor vamale de intrare și respectiv de ieșire din Comunitate și

(b)

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite autorității (autorităților) competente de tranzit din Comunitate o copie ștampilată a documentului de circulație, declarând că deșeurile respective au părăsit Comunitatea.

CAPITOLUL 2

Tranzit de deșeuri destinate recuperării

Articolul 48

Tranzitul prin Comunitate al deșeurilor destinate recuperării

(1)   Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt transferate prin state membre dinspre și către o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE, articolul 47 se aplică mutatis mutandis.

(2)   Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt transferate prin state membre dinspre și către o țară căreia i se aplică Decizia OCDE, articolul 44 se aplică mutatis mutandis, cu adaptările și completările enumerate în continuare:

(a)

prima și ultima autoritate competentă de tranzit din Comunitate trimite, după caz, o copie ștampilată a deciziilor de aprobare a transferului sau, în cazul în care și-au dat un acord tacit, o copie a confirmării în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) litera (a) birourilor vamale de intrare și respectiv de ieșire din Comunitate și

(b)

de îndată ce deșeurile au părăsit Comunitatea, biroul vamal de ieșire din Comunitate trimite autorității (autorităților) competente de tranzit din Comunitate o copie ștampilată a documentului de circulație, declarând că deșeurile respective au părăsit Comunitatea.

(3)   Atunci când deșeurile destinate recuperării sunt transferate prin state membre dintr-o țară căreia nu i se aplică Decizia OCDE într-o țară căreia i se aplică Decizia OCDE sau viceversa, alineatul (1) se aplică pentru țara căreia nu i se aplică Decizia OCDE în timp ce alineatul (2) se aplică pentru țara căreia i se aplică Decizia OCDE.

TITLUL VII

ALTE DISPOZIȚII

CAPITOLUL 1

Obligații suplimentare

Articolul 49

Protecția mediului

(1)   Producătorul, notificatorul și alte întreprinderi implicate într-un transfer de deșeuri și/sau în recuperarea sau eliminarea acestora adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că pe toată durata transferului și în timpul recuperării și eliminării acestora, deșeurile pe care le transferă sunt gestionate fără a pune în pericol sănătatea oamenilor și într-un mod ecologic rațional. În special atunci când transferul se efectuează în Comunitate, se respectă cerințele articolului 4 din Directiva 2006/12/CE și legislația comunitară privind deșeurile.

(2)   În cazul exporturilor din Comunitate, autoritatea competentă de expediere în Comunitate:

(a)

impune și depune eforturi pentru a se asigura că orice deșeu exportat este gestionat într-un mod ecologic rațional pe toată durata transferului, inclusiv pe durata recuperării menționate la articolele 36 și 38 sau a eliminării menționate la articolul 34, în țara terță de destinație;

(b)

interzice un export de deșeuri în țări terțe, în cazul în care are motive să creadă că deșeurile nu vor fi gestionate în conformitate cu cerințele prevăzute la litera (a).

În ceea ce privește operațiunea de recuperare sau de eliminare a deșeurilor în cauză, gestionarea ecologică rațională se poate presupune, inter alia, în cazul în care notificatorul sau autoritatea competentă din țara de destinație poate demonstra că instalația care primește deșeurile va fi exploatată în conformitate cu standardele de sănătate a oamenilor și de protecție a mediului care sunt în mare parte echivalente cu standardele stabilite în legislația comunitară.

Cu toate acestea, prezumția menționată anterior nu aduce atingere evaluării globale a gestionării ecologice raționale pe toată durata transferului, inclusiv în timpul recuperării sau eliminării în țara terță de destinație.

În sensul orientării privind gestionarea ecologică rațională, se pot lua în considerare liniile directoare prevăzute la anexa VIII.

(3)   În cazul importurilor în Comunitate, autoritatea competentă de destinație din Comunitate:

(a)

solicită și adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că toate deșeurile transferate în zona aflată sub jurisdicția acesteia sunt gestionate fără a pune în pericol sănătatea oamenilor și fără a utiliza procedee sau metode care ar putea dăuna mediului, precum și în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2006/12/CE și cu restul legislației comunitare privind deșeurile pe toată durata transferului, inclusiv pe durata recuperării sau a eliminării în țara de destinație;

(b)

interzice exportul de deșeuri din țări terțe, în cazul în care are motive să creadă că deșeurile nu vor fi gestionate în conformitate cu cerințele de la litera (a).

Articolul 50

Aplicare în statele membre

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică Comisia cu privire la legislația lor internă privind prevenirea și depistarea transferurilor ilegale și sancțiunile impuse pentru aceste transferuri.

(2)   Prin intermediul măsurilor de aplicare a prezentului regulament, statele membre prevăd efectuarea, inter alia, a controlului unităților și întreprinderilor în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2006/12/CE, precum și controale prin sondaj ale transferurilor de deșeuri sau ale operațiunilor aferente de recuperare sau de eliminare.

(3)   Controalele transferurilor pot fi efectuate în special:

(a)

la punctul de origine, de producător, de deținător sau de notificator;

(b)

la destinație, de destinatar sau de instalație;

(c)

la frontierele Comunității și/sau

(d)

pe durata transferului, în interiorul Comunității.

(4)   Controalele transferurilor includ verificarea documentelor, confirmarea identității și, după caz, inspecția fizică a deșeurilor.

(5)   Statele membre cooperează bilateral sau multilateral pentru a facilita prevenirea și depistarea transferurilor ilegale.

(6)   Statele membre desemnează membrii personalului lor permanent responsabil de cooperarea menționată la alineatul (5) și identifică punctul (punctele) focal(e) pentru inspecțiile fizice menționate la alineatul (4). Informațiile respective sunt transmise Comisiei, care distribuie corespondenților menționați la articolul 54 o listă redactată.

(7)   La solicitarea altui stat membru, un stat membru poate adopta măsuri de punere în aplicare împotriva persoanelor suspectate a fi implicate în transferuri ilegale de deșeuri și care se află în statul membru respectiv.

Articolul 51

Rapoarte ale statelor membre

(1)   Înainte de încheierea fiecărui an calendaristic, fiecare stat membru trimite Comisiei o copie a raportului pentru anul calendaristic anterior pe care, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Convenția de la Basel, l-a întocmit și l-a prezentat Secretariatului Convenției respective.

(2)   Înainte de încheierea fiecărui an calendaristic, statele membre întocmesc, de asemenea, un raport pentru anul anterior, pe baza chestionarului suplimentar prevăzut la anexa IX, pe care îl trimit Comisiei.

(3)   Rapoartele întocmite de statele membre în conformitate cu alineatele (1) și (2) se transmit Comisiei în format electronic.

(4)   Pe baza acestor rapoarte, Comisia întocmește, o dată la trei ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament de către Comunitate și statele membre.

Articolul 52

Cooperare internațională

Statele membre, împreună cu Comisia, atunci când acest lucru este adecvat și necesar, cooperează cu alte părți la Convenția de la Basel și organizații interstatale, inter alia, prin schimbul și/sau utilizarea în comun a informațiilor, promovarea tehnologiilor ecologice raționale și dezvoltarea unor coduri adecvate de bună practică.

Articolul 53

Desemnarea autorităților competente

Statele membre desemnează autoritatea competentă sau autoritățile competente responsabile cu punerea în aplicare a prezentului regulament. Fiecare stat membru desemnează o singură autoritate competentă de tranzit.

Articolul 54

Desemnarea corespondenților

Statele membre și Comisia desemnează unul sau mai mulți corespondenți responsabili să informeze sau să consilieze persoanele sau întreprinderile care solicită informații. Corespondentul Comisiei transmite corespondenților statelor membre toate întrebările care îi sunt adresate în ceea ce-i privește și viceversa.

Articolul 55

Desemnarea birourilor vamale de intrare și ieșire din Comunitate

Statele membre pot desemna anumite birouri vamale de intrare și de ieșire din Comunitate pentru transferurile de deșeuri care intră și părăsesc Comunitatea. În cazul în care statele membre decid să desemneze astfel de birouri vamale, nu se va permite nici unui transfer de deșeuri să folosească orice alte puncte de trecere a frontierei dintr-un stat membru, pentru intrarea sau ieșirea din Comunitate.

Articolul 56

Notificarea desemnărilor și informații privitoare la acestea

(1)   Statele membre notifică Comisiei desemnarea:

(a)

autorităților competente în temeiul articolului 53;

(b)

corespondenților în temeiul articolului 54 și

(c)

după caz, a birourilor vamale de intrare și de ieșire din Comunitate în temeiul articolului 55.

(2)   În ceea ce privește desemnările respective, statele membre notifică Comisiei următoarele informații:

(a)

denumirea (denumirile);

(b)

adresa (adresele);

(c)

adresa (adresele) de e-mail;

(d)

numărul (numerele) de telefon;

(e)

numărul (numerele) de fax și

(f)

limbile acceptate de autoritățile competente.

(3)   Statele membre notifică de îndată Comisiei eventualele modificări ale acestor informații.

(4)   Informațiile respective, precum și orice modificări ale acestora, sunt prezentate Comisiei în format electronic precum și, la solicitarea acesteia, în versiune tipărită.

(5)   Comisia publică pe website-ul său liste cu autoritățile competente, corespondenții și birourile vamale de intrare și ieșire din Comunitate desemnate și le actualizează după caz.

CAPITOLUL 2

Alte dispoziții

Articolul 57

Întrunirea corespondenților

La solicitarea statelor membre sau în cazul în care este necesar, Comisia convoacă periodic o întrunire a corespondenților pentru a examina problemele ridicate de punerea în aplicare a prezentului regulament. Părțile interesate sunt invitate să participe la aceste întruniri sau la părți ale acestora, atunci când toate statele membre și Comisia sunt de acord că acest lucru este adecvat.

Articolul 58

Modificarea anexelor

(1)   Comisia poate modifica anexele prin regulamente și în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE pentru a ține seama de progresul științific și tehnic. În afară de aceasta:

(a)

se modifică anexele I, II, III, IIIA, IV și V pentru a ține seama de modificările stabilite în conformitate cu Convenția de la Basel și cu Decizia OCDE; în afară de aceasta, anexa IC privind instrucțiuni specifice de completare a documentelor de notificare și circulație se completează până la data punerii în aplicare a prezentului regulament, având în vedere instrucțiunile OCDE;

(b)

deșeurile neclasificate pot fi introduse provizoriu la anexa IIIB, IV sau V până la luarea unei decizii privind includerea acestora în anexele corespunzătoare la Convenția de la Basel sau la Decizia OCDE;

(c)

în urma prezentării unei solicitări de către un stat membru, amestecurile de două sau mai multe deșeuri enumerate la anexa III pot fi luate în considerare pentru a fi incluse provizoriu la anexa IIIA în cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), până la luarea unei decizii privind includerea acestora în anexele aplicabile ale Convenției de la Basel sau ale Deciziei OCDE. Rubricile inițiale care trebuie incluse la anexa IIIA se inserează, în cazul în care acest lucru este posibil, până la data punerii în aplicare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de 6 luni de la data respectivă. Anexa IIIA poate prevedea ca una sau mai multe dintre rubricile respective să nu se aplice pentru exporturile în țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE;

(d)

cazurile excepționale menționate la articolul 3 alineatul (3) se determină și, după caz, deșeurile respective se adaugă la anexele IVA și V și se elimină de la anexa III;

(e)

anexa V se modifică pentru a reflecta modificările convenite ale listei de deșeuri periculoase adoptate în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE;

(f)

anexa VIII se modifică pentru a reflecta convențiile și acordurile internaționale aplicabile.

(2)   Atunci când modifică anexa IX, comitetul instituit prin Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (22) participă la deliberări cu drepturi depline.

(3)   Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilită la trei luni.

Articolul 59

Măsuri suplimentare

(1)   Comisia poate adopta măsuri suplimentare privind punerea în aplicare a prezentului regulament, după cum urmează:

(a)

o metodă de calcul al garanției financiare sau al asigurării echivalente prevăzute la articolul 6;

(b)

orientări pentru punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) litera (g);

(c)

alte condiții și cerințe în legătură cu acordul prealabil acordat instalațiilor de recuperare menționate la articolul 14;

(d)

orientări privind aplicarea articolului 15 referitoare la identificarea și monitorizarea deșeurilor care fac obiectul unor modificări semnificative pe durata operațiunii de recuperare sau de eliminare intermediare;

(e)

orientări pentru cooperarea autorităților competente în ceea ce privește transferurile ilegale menționate la articolul 24;

(f)

cerințe tehnice și organizatorice pentru punerea în aplicare practică a schimbului electronic de date pentru prezentarea documentelor și a informațiilor, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4);

(g)

alte orientări privind utilizarea limbilor menționate la articolul 27;

(h)

alte precizări privind cerințele de procedură din titlul II privind aplicarea acestora exporturilor, importurilor și tranzitului de deșeuri din, către și prin Comunitate;

(i)

alte orientări privind termenii juridici nedefiniți.

(2)   Aceste măsuri se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.

(3)   Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilită la trei luni.

Articolul 60

Reexaminare

(1)   Până la 15 iulie 2006, Comisia finalizează reexaminarea raporturilor existente între legislația sectorială existentă privind sănătatea animală și publică, inclusiv transferurile de deșeuri care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 și dispozițiile prezentului regulament. După caz, această reexaminare este însoțită de propuneri corespunzătoare pentru a atinge un nivel echivalent al procedurilor și regimului de control pentru transferul acestor deșeuri.

(2)   În termen de 5 ani de la 12 iulie 2007, Comisia reexaminează punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) litera (c), inclusiv efectele acestuia asupra protecției mediului și funcționării pieței interne. După caz, această reexaminare este însoțită de propuneri corespunzătoare de modificare a prezentei dispoziții.

Articolul 61

Abrogări

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 259/93 și Decizia 94/774/CE se abrogă cu efect de la 12 iulie 2007.

(2)   Trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(3)   Decizia 1999/412/CE se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2008.

Articolul 62

Dispoziții tranzitorii

(1)   Orice transfer care a fost notificat și pe care autoritatea competentă de destinație l-a confirmat înainte de 12 iulie 2007 intră sub incidența dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 259/93.

(2)   Orice transfer pentru care autoritățile competente în cauză și-au dat acordul în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 259/93 se încheie în termen de un an de la 12 iulie 2007.

(3)   Întocmirea rapoartelor pentru anul 2007 în temeiul articolului 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 și articolul 51 din prezentul regulament se bazează pe chestionarul prevăzut de Decizia 1999/412/CE.

Articolul 63

Aranjamente tranzitorii pentru anumite state membre

(1)   Până la 31 decembrie 2010, toate transferurile către Letonia de deșeuri destinate recuperării menționate la anexele III și IV, precum și transferurile de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective fac obiectul procedurii de notificare și de acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării menționate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt menționate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(2)   Până la 31 decembrie 2012, toate transferurile către Polonia de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare și acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2007, autoritățile competente pot formula obiecții împotriva transferurilor efectuate în Polonia de următoarele deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele II și IV, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11:

 

B2020 și GE020 (deșeuri de sticlă)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 și GH013 (deșeuri solide de plastic)

 

B3020 (deșeuri de hârtie)

 

B3140 (anvelope uzate)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 și A1030 (numai liniuțele care se referă la arsenic și mercur)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [se aplică numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Cu excepția deșeurilor de sticlă, a deșeurilor de hârtie și a anvelopelor uzate, această perioadă poate fi prelungită până la 31 decembrie 2012 în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2012, autoritățile competente pot formula obiecții în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, transferurilor către Polonia de:

(a)

următoarele deșeuri destinate recuperării, menționate la anexa IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, cu excepția naftalinelor policlorurate (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

și de

(b)

deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexe.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de derogări temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(3)   Până la 31 decembrie 2011, toate transferurile către Slovacia de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV, precum și transferurile de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective fac obiectul procedurii de notificare și acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivelor 94/67/CE (23) și 96/61/CE, Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (24) și Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari (25) pe durata aplicării derogărilor temporare pentru instalația de destinație.

(4)   Până la 31 decembrie 2014, toate transferurile către Bulgaria de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și de acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2009, autoritățile competente bulgare pot formula obiecții, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către Bulgaria, efectuate pentru recuperarea următoarelor deșeuri menționate la anexele III și IV:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 și A1030 (numai liniuțele care se referă la arsenic și mercur)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [se aplică numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Această perioadă poate fi prelungită până la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2009, autoritățile competente bulgare pot formula obiecții, pe baza motivelor prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către Bulgaria de:

(a)

următoarele deșeuri destinate recuperării, enumerate la anexa IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, cu excepția naftalinelor policlorurate (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

și de

(b)

deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente bulgare se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalație care beneficiază de derogări temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE sau Directivei 2001/80/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(5)   Până la 31 decembrie 2015, toate transferurile către România de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și de acord preliminar scris, în conformitate cu titlul II.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2011, autoritățile competente române pot formula obiecții, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către România pentru recuperarea următoarelor deșeuri enumerate la anexele III și IV:

 

B2070

 

B2100, cu excepția deșeurilor de alumină

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 și A1030 (numai liniuțele care se referă la arsenic, mercur și taliu)

 

A1060

 

A1140

 

2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [se aplică numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Această perioadă poate fi prelungită până la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.

Prin derogare de la articolul 12, până la 31 decembrie 2011, autoritățile competente române pot formula obiecții în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 11, împotriva transferurilor către România de:

(a)

următoarele deșeuri destinate recuperării, enumerate la anexa IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, cu excepția naftalinelor policlorurate (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

și de

(b)

deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la aceste anexe.

Această perioadă poate fi prelungită până la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.

Prin derogare de la articolul 12, autoritățile competente române se opun transferurilor de deșeuri destinate recuperării enumerate la anexele III și IV și transferurilor de deșeuri destinate recuperării care nu sunt enumerate la aceste anexe într-o instalație care beneficiază de o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 96/61/CE, Directivei 2000/76/CE sau Directivei 2001/80/CE în perioada în care instalației de destinație i se aplică derogarea temporară.

(6)   Atunci când în prezentul articol se face trimitere la titlul II în ceea ce privește deșeurile enumerate la anexa III, articolul 3 alineatul (2), articolul 4 paragraful al doilea punctul 5 și articolele 6, 11, 22, 23, 24, 25 și 31 nu se aplică.

Articolul 64

Intrarea în vigoare și punerea în aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 12 iulie 2007.

(2)   În cazul în care data aderării Bulgariei sau a României este ulterioară datei de aplicare prevăzute la alineatul (1), articolul 63 alineatele (4) și (5), prin derogare de la dispozițiile prezentului articol alineatul (1), se aplică de la data aderării.

(3)   Sub rezerva acordului statelor membre în cauză, articolul 26 alineatul (4) se poate aplica înainte de 12 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 14 iunie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  JO C 108, 30.4.2004, p. 58.

(2)  Avizul Parlamentului European din 19 noiembrie 2003 (JO C 87 E, 7.4.2004, p. 281), poziția comună a Consiliului din 24 iunie 2005 (JO C 206 E, 23.8.2005, p. 1) și poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 29 mai 2006.

(3)  JO L 30, 6.2.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 310, 3.12.1994, p. 70.

(5)  JO L 156, 23.6.1999, p. 37.

(6)  JO L 39, 16.2.1993, p. 1.

(7)  JO L 39, 16.2.1993, p. 3.

(8)  JO L 272, 4.10.1997, p. 45.

(9)  JO L 22, 24.1.1997, p. 14.

(10)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 416/2005 al Comisiei (JO L 66, 12.3.2005, p. 10).

(11)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(12)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(13)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1.

(14)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO L 35, 12.2.1992, p. 24.

(16)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20 directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).

(17)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 117, 4.5.2005, p. 13).

(18)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 215/2006 (JO L 38, 9.2.2006, p. 11).

(19)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(20)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(21)  JO L 226, 6.9.2000, p. 3, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/573/CE a Consiliului (JO L 203, 28.7.2001, p. 18).

(22)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(23)  JO L 365, 31.12.1994, p. 34.

(24)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(25)  JO L 309, 27.11.2001, p. 1 directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 2003.


ANEXA IA

Image

Image

Image

Image


ANEXA IB

Image

Image

Image

Image


ANEXA IC

PRECIZAREA OPERAȚIUNII (OPERAȚIUNILOR) DE RECUPERARE SAU DE ELIMINARE MENȚIONATE LA ANEXELE II A ȘI II B LA DIRECTIVA 2006/12/CE.

 


ANEXA II

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTAȚIE REFERITOARE LA NOTIFICARE

Partea 1:   Informații care trebuie furnizate în documentul de notificare sau anexate la acesta:

1.

Număr de ordine sau alt identificator acceptat al documentului de notificare și numărul total planificat al transferurilor.

2.

Numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, numărul de înregistrare și persoana de contact ale notificatorului.

3.

În cazul în care notificatorul nu este producătorul: numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și persoana de contact a (ale) producătorului (producătorilor).

4.

Numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și persoana de contact a (ale) comerciantului (comercianților) sau a (ale) brokerului (brokerilor), atunci când notificatorul l-a autorizat în conformitate cu articolul 2 punctul 15.

5.

Numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și persoana de contact a (ale) comerciantului (comercianților) sau a (ale) brokerului (brokerilor), atunci când notificatorul l-a autorizat în conformitate cu articolul 2 punctul 15.

În cazul în care deșeurile sunt destinate unei operațiuni de recuperare sau de eliminare intermediare, se furnizează, de asemenea, informații similare cu privire la toate instalațiile în care sunt prevăzute operațiunile ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediară sau definitivă.

În cazul în care instalația de recuperare sau de eliminare este prevăzută la anexa I, categoria 5 din Directiva 96/61/CE, trebuie să se furnizeze proba (de exemplu o declarație care certifică existența acesteia) unei autorizații valabile emise în conformitate cu articolele 4 și 5 din respectiva directivă.

6.

Numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, numărul de înregistrare și persoana de contact ale destinatarului.

7.

Țara de expediere și autoritatea competentă în cauză.

8.

Țara de expediere și autoritatea competentă în cauză.

9.

Țările de tranzit și autoritățile competente în cauză.

10.

Țara de destinație și autoritatea competentă în cauză.

11.

Notificarea individuală sau notificarea generală. În cazul unei notificări generale, perioada de valabilitate solicitată.

12.

Data (datele) prevăzute pentru începerea transferului (transferurilor).

13.

Mijloace de transport prevăzute.

14.

Traseul prevăzut (punctul de ieșire din și de intrare în fiecare țară în cauză, inclusiv birourile vamale de intrare în și/sau ieșire din și/sau export din Comunitate) și ruta prevăzută (ruta între punctele de ieșire și de intrare), inclusiv eventuale alternative, în situații neprevăzute.

15.

Dovada înregistrării transportatorului (transportatorilor) privind transporturile de deșeuri (de exemplu o declarație care certifică existența acesteia).

16.

Denumirea deșeului din lista corespunzătoare, sursa (sursele), descrierea, compoziția și eventualele sale caracteristici periculoase. În cazul deșeurilor provenite din diverse surse, se indică, de asemenea, un inventar detaliat al acestora.

17.

Cantitățile maxime și minime estimate.

18.

Tipul de ambalaj prevăzut.

19.

Precizarea operațiunii (operațiunilor) de recuperare sau de eliminare menționate la anexele II A și II B la Directiva 2006/12/CE.

20.

În cazul în care deșeurile sunt destinate recuperării:

(a)

metoda planificată de eliminare pentru fracțiunea nerecuperabilă a deșeurilor în urma recuperării;

(b)

cantitatea materialului recuperat în raport cu deșeurile nerecuperabile;

(c)

valoarea estimată a materialului recuperat;

(d)

costul recuperării și costul eliminării fracțiunii nerecuperabile.

21.

Dovada asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate terților (de exemplu o declarație care certifică existența acesteia).

22.

Dovada unui contract (sau o declarație care certifică existența acestuia) încheiat între notificator și destinatar pentru recuperarea sau eliminarea deșeurilor și care este în vigoare la data notificării, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea și articolul 5.

23.

O copie a contractului sau dovada contractului respectiv (sau o declarație care certifică existența acestuia) încheiat între producător, noul producător sau colector și broker sau comerciant, în eventualitatea în care brokerul sau comerciantul acționează în calitate de notificator.

24.

Dovada constituirii unei garanții financiare sau a unei asigurări echivalente (sau o declarație care certifică existența acesteia, în cazul în care autoritatea competentă permite acest lucru) care a fost stabilită și este valabilă la data notificării sau, în cazul în care autoritatea competentă care aprobă garanția financiară sau asigurarea echivalentă permite acest lucru, până la data începerii transferului, în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6.

25.

Certificarea de către notificator că informațiile sunt complete și corecte și sunt furnizate cu bună credință.

26.

Atunci când notificatorul nu este producătorul în conformitate cu articolul 2 punctul 15 litera (a) punctul (i), acesta trebuie să garanteze că producătorul sau una dintre persoanele menționate la articolul 2 punctul 15 litera (a) punctele (ii) sau (iii), după caz, semnează, de asemenea, documentul de notificare prevăzut la anexa IA.

Partea 2:   Informații care trebuie furnizate în documentul de circulație sau anexate la acesta:

Se furnizează toate informațiile enumerate în partea 1, actualizate în conformitate cu punctele stabilite în continuare, precum și celelalte informații suplimentare menționate:

1.

Numărul de ordine și numărul total al transferurilor.

2.

Data începerii transferului.

3.

Mijlocul de transport.

4.

Numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale transportatorului (transportatorilor).

5.

Traseul (punctul de ieșire din și de intrare în fiecare țară în cauză, inclusiv birourile vamale de intrare în și/sau ieșire din și/sau export din Comunitate) și ruta (ruta dintre punctele de ieșire și de intrare), inclusiv eventuale alternative, de asemenea în situații neprevăzute.

6.

Cantități.

7.

Tipul de ambalaj.

8.

Orice precauții speciale pe care transportatorul (transportatorii) trebuie să le aibă în vedere.

9.

Declarația notificatorului conform căreia autoritățile competente ale țărilor în cauză și-au dat toate acordurile necesare. Această declarație trebuie semnată de către notificator.

10.

Semnături adecvate pentru fiecare transfer de custodie.

Partea 3:   Informații și documentație suplimentară care pot fi solicitate de autoritățile competente:

1.

Tipul și perioada de valabilitate a autorizației în temeiul căreia funcționează instalația de recuperare sau de eliminare.

2.

Copia autorizației emise în conformitate cu articolele 4 și 5 din Directiva 96/61/CE.

3.

Informații privind măsurile care trebuie adoptate pentru a asigura siguranța transportului.

4.

Distanța (distanțele) transportului între notificator și instalație, inclusiv eventuale rute alternative, de asemenea în situații neprevăzute și, pentru transportul intermodal, locul în care se efectuează transferul.

5.

Informații privind costurile de transport între notificator și instalație.

6.

Copia înregistrării transportatorului (transportatorilor) privind transportul de deșeuri.

7.

Analiza chimică a compoziției deșeurilor.

8.

Descrierea procesului de producție a deșeurilor.

9.

Descrierea procesului de tratare a instalației care primește deșeurile.

10.

Garanția financiară, asigurarea echivalentă sau o copie a acesteia.

11.

Informații privind calcularea garanției financiare sau a asigurării echivalente în conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea și articolul 6.

12.

Copii ale contractelor menționate în partea 1 punctele 22 și 23.

13.

Copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate terților.

14.

Orice alte informații pertinente pentru evaluarea notificării în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația internă.


ANEXA III

LISTA DEȘEURILOR CARE FAC OBIECTUL CERINȚELOR GENERALE DE INFORMARE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 18

(LISTA „VERDE” DE DEȘEURI) (1)

Indiferent dacă deșeurile sunt sau nu incluse în această listă, este posibil ca acestea să nu facă obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18, în cazul în care sunt contaminate cu alte materiale într-o concentrație suficientă astfel încât:

(a)

cresc riscurile aferente deșeurilor suficient de mult, încât acestea sunt supuse procedurii de notificare prealabilă și de acord preliminar scris, luând în considerare caracteristicile periculoase enumerate la anexa III la Directiva 91/689/CEE sau

(b)

împiedică recuperarea deșeurilor într-un mod ecologic rațional.

Partea I

Următoarele deșeuri fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la articolul 18:

Deșeurile menționate la anexa IX la Convenția de la Basel (2).

În sensul prezentului regulament:

(a)

orice trimitere la lista A din anexa IX la Convenția de la Basel se interpretează ca trimitere la anexa IV la prezentul regulament;

(b)

la rubrica B1020 din Convenția de la Basel, termenul „în formă finită” include toate formele metalice nedispersabile (3) ale resturilor menționate;

(c)

partea din rubrica B1100 din Convenția de la Basel care se referă la „Zguri obținute din prelucrarea cuprului” etc., nu se aplică, iar în locul acesteia se aplică în partea II rubrica GB040 (OCDE);

(d)

rubrica B1110 din Convenția de la Basel nu se aplică, iar în schimb se aplică în partea II rubricile GC010 și GC020 (OCDE).

(e)

rubrica B2050 din Convenția de la Basel nu se aplică, iar în schimb se aplică în partea II rubrica GG040 (OCDE);

(f)

se consideră că trimiterea la rubrica B3010 din Convenția de la Basel privind deșeurile pe bază de polimeri fluorurați include polimeri și copolimeri de etilenă fluorurată (PTFE).

Partea II

Următoarele deșeuri fac, de asemenea, obiectul informațiilor generale prevăzute la articolul 18:

Deșeuri conținând metale obținute din topirea, turnarea și rafinarea metalelor

GB040

7112

262030

262090

Zguri obținute din metale prețioase și din prelucrarea cuprului pentru rafinare ulterioară

Alte deșeuri conținând metale

GC010

 

Ansambluri electrice alcătuite numai din metale sau aliaje

GC020

 

Resturi de echipamente electronice (de exemplu plăci circuite imprimate, componente electronice, fire etc.) și componente electronice reciclate destinate recuperării metalelor de bază și prețioase

GC030

ex 890800

Nave și alte structuri plutitoare destinate demontării, golite corespunzător de toată încărcătura și alte materiale obținute în urma funcționării navei respective și care ar fi putut fi clasificate ca substanțe sau deșeuri periculoase

GC050

 

Catalizatori uzați proveniți de la cracarea termică în pat fluidizat (de exemplu oxid de aluminiu, zeoliți)

Deșeuri de sticlă în formă nedispersabilă

GE020

ex 7001

ex 701939

Deșeuri de fibră de sticlă

Deșeuri de ceramică în formă nedispersabilă

GF010

 

Deșeuri de ceramică care au fost arse după modelare, inclusiv, recipiente din ceramică (înainte și/după utilizare)

Alte deșeuri conținând în principal constituenți anorganici, care pot conține metale și materiale organice

GG030

ex 2621

Cenușă grea și zgură de ardere din centralele electrice pe bază de cărbune

GG040

ex 2621

Cenuși zburătoare de la centralele electrice pe bază de cărbune

Deșeuri solide din plastic

GH013

391530

ex 390410–40

Polimeri de clorură de vinil

Deșeuri provenite din tăbăcirea și prelucrarea pieilor și utilizarea acestora

GN010

ex 050200

Deșeuri de păr de porc, de mistreț sau păr de viezure și alte tipuri de păr folosit la fabricarea periilor

GN020

ex 050300

Deșeuri de păr de cal, folosit sau nu în straturi cu sau fără material de sprijin

GN030

ex 050590

Deșeuri de piele sau alte părți de la păsări, cu sau fără pene, precum și deșeuri de pene și alte părți ale penelor (cu sau fără margini tăiate), neprelucrate sau doar spălate, dezinfectate sau tratate pentru conservare


(1)  Această listă provine din Decizia OCDE, apendicele 3.

(2)  Anexa IX la Convenția de la Basel este menționată în prezentul regulament la anexa V partea 1 lista B.

(3)  Noțiunea de „nedispersabil” nu include deșeurile sub formă de pulbere, nămoluri, praf sau elemente solide care conțin deșeuri lichide periculoase.

ANEXA IIIA

AMESTECURI DE DOUĂ SAU MAI MULTE DEȘEURI ENUMERATE LA ANEXA III ȘI CARE NU SUNT CLASIFICATE LA O RUBRICĂ UNICĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2)

 

ANEXA IIIB

DEȘEURI SUPLIMENTARE DE PE LISTA VERDE CARE AȘTEAPTĂ SĂ FIE INCLUSE ÎN ANEXELE APLICABILE LA CONVENȚIA DE LA BASEL SAU LA DECIZIA OCDE, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 58 ALINEATUL (1) LITERA (B)

 


ANEXA IV

LISTA DEȘEURILOR CARE FAC OBIECTUL PROCEDURII DE NOTIFICARE PREALABILĂ ȘI ACORD PRELIMINAR SCRIS (LISTA „GALBENĂ” A DEȘEURILOR) (1)

Partea I

Următoarele deșeuri fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris:

Deșeurile enumerate la anexele II și VIII la Convenția de la Basel (2).

În sensul prezentului regulament:

(a)

orice trimitere la anexa VIII lista B la Convenția de la Basel se interpretează ca trimitere la anexa III la prezentul regulament.

(b)

la rubrica A1010 din Convenția de la Basel, expresia „excluderea deșeurilor menționate în mod expres în lista B (anexa IX)” face trimitere atât la rubrica B1020 din Convenția de la Basel, cât și la nota privind rubrica B1020 din anexa III la prezentul regulament partea I litera (b).

(c)

rubricile A1180 și A2060 din Convenția de la Basel nu se aplică, în schimb se aplică la anexa III partea II, după caz, rubricile OCDE GC010, GC020 și GG040.

(d)

rubrica A4050 din Convenția de la Basel include deșeuri de căptușeli refractare provenite de la topirea aluminiului deoarece conțin cianuri anorganice Y33. În cazul în care cianurile respective au fost distruse, creuzetele de căptușire uzate sunt atribuite rubricii AB120 partea II deoarece conțin Y32, compuși anorganici ai fluorului, cu excepția fluorurii de calciu.

Partea II

Următoarele deșeuri fac, de asemenea, obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris:

Deșeuri conținând metale

AA010

261900

Zgură, scorii și alte deșeuri din fabricarea fierului și oțelului (3)

AA060

262050

Cenuși și reziduuri de vanadiu (3)

AA190

810420 ex 810430

Deșeuri și resturi de magneziu inflamabile, piroforice sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

Deșeuri conținând în principal constituenți anorganici, care pot conține metale și materiale organice

AB030

 

Deșeuri din tratarea de suprafață a metalelor, cu ajutorul produselor necianurate

AB070

 

Nisipuri utilizate în operațiuni de turnătorie

AB120

ex 281290 ex 3824

Compuși anorganici de halogenuri, care nu sunt specificați sau incluși în altă parte

AB130

 

Reziduuri din operațiuni de sablare

AB150

ex 382490

Sulfit de calciu și sulfat de calciu nerafinat, din desulfurarea gazelor de evacuare (DGE)

Deșeuri conținând în principal constituenți organici, care pot conține metale și materiale anorganice

AC060

ex 381900

Lichide hidraulice

AC070

ex 381900

Lichide de frână

AC080

ex 382000

Lichide antigel

AC150

 

Clorofluorocarburi

AC160

 

Haloni

AC170

ex 440310

Deșeuri de plută și de lemn tratate

AC250

 

Agenți tensioactivi

AC260

ex 3101

Gunoi lichid de porc; materii fecale

AC270

 

Nămol de epurare

Deșeuri care pot conține constituenți anorganici sau organici

AD090

ex 382490

Deșeuri din producția, formularea și utilizarea produselor chimice și materialelor reprografice și fotografice care nu sunt specificate sau incluse în altă parte

AD100

 

Deșeuri rezultate din tratarea de suprafață a materialelor plastice cu ajutorul produselor necianurate

AD120

ex 391400 ex 3915

Rășini schimbătoare de ioni

AD150

 

Materiale organice de origine naturală utilizate ca mediu filtrant (de exemplu biofiltre)

Deșeuri conținând în principal constituenți anorganici, care pot conține metale și materiale organice

RB020

ex 6815

Fibre de ceramică cu proprietăți fizico-chimice similare cu cele ale azbestului


(1)  Această listă este întocmită în urma Deciziei OCDE, anexa 4.

(2)  Anexa VIII la Convenția de la Basel este indicată în prezentul regulament în anexa V partea 1 lista A. Anexa II la Convenția de la Basel cuprinde următoarele poziții: Y46 Deșeuri menajere, cu excepția cazului în care sunt clasificate la o poziție unică în anexa III. Y47 Reziduuri care provin de la incinerarea deșeurilor menajere.

(3)  Această enumerare include deșeuri sub formă de cenușă, reziduuri, zgură, scorii, șpan, praf, pulbere, nămoluri și turte, cu excepția cazului în care un anumit material este în mod expres enumerat în altă parte.

ANEXA IVA

DEȘEURI ENUMERATE LA ANEXA III, DAR CARE FAC OBIECTUL PROCEDURII DE NOTIFICARE PREALABILĂ ȘI ACORD PRELIMINAR SCRIS [ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)]

 


ANEXA V

DEȘEURI CARE FAC OBIECTUL INTERDICȚIEI DE EXPORT PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 36

1.

Prezenta anexă se aplică fără a aduce atingere Directivelor 91/689/CEE și 2006/12/CE.

2.

Prezenta anexă cuprinde 3 părți, iar părțile 2 și 3 se aplică numai atunci când nu se aplică partea 1. În consecință, pentru a stabili dacă un anumit deșeu este enumerat în prezenta anexă, trebuie să se verifice mai întâi dacă deșeul respectiv este enumerat în partea 1 a prezentei anexe sau, în caz contrar, dacă este enumerat în partea 2 sau, în caz contrar, dacă este enumerat în partea 3.

Partea 1 cuprinde două subsecțiuni: lista A enumeră deșeurile care sunt clasificate ca fiind periculoase la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenția de la Basel și, în consecință, fac obiectul interdicției la export, iar lista B enumeră deșeurile care nu intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Convenția de la Basel și care, prin urmare, nu fac obiectul interdicției la export.

Astfel, în cazul în care un anumit deșeu este enumerat în partea 1, trebuie să se verifice dacă deșeul respectiv este enumerat în lista A sau în lista B. Numai în cazul în care un anumit deșeu nu apare nici în lista A, nici în lista B din partea 1, trebuie să se verifice dacă nu apare printre deșeurile periculoase menționate în partea 2 (de exemplu tipurile de deșeuri marcate cu asterisc) sau în partea 3, iar în cazul acesta, fac obiectul interdicției la export.

3.

Deșeurile enumerate în partea 1 lista B sau deșeurile care se află printre deșeurile nepericuloase enumerate în partea 2 (de exemplu deșeurile care nu sunt marcate cu un asterisc) fac obiectul interdicției la export, în cazul în care sunt contaminate de alte substanțe într-o concentrație suficientă astfel încât:

(a)

cresc riscurile aferente deșeurilor suficient de mult încât fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord preliminar scris, luând în considerare caracteristicile periculoase enumerate la anexa III la Directiva 91/689/CEE sau

(b)

împiedică recuperarea deșeurilor într-un mod ecologic rațional.

Partea 1 (1)

Lista A (Anexa VIII la Convenția de la Basel)

A1   METALE ȘI DEȘEURI CARE CONȚIN METALE

A1010

Deșeuri de metale și deșeuri constituite din aliaje ale următoarelor metale:

Antimoniu

Arsenic

Beriliu

Cadmiu

Plumb

Mercur

Seleniu

Telur

Taliu,

dar cu excepția deșeurilor menționate expres în lista B.

A1020

Deșeuri, cu excepția deșeurilor metalice sub formă masivă, având drept constituenți sau contaminanți:

Antimoniu; compuși ai antimoniului

Beriliu; compuși ai beriliului

Cadmiu; compuși ai cadmiului

Plumb; compuși ai plumbului

Seleniu; compuși ai seleniului

Telur; compuși ai telurului

A1030

Deșeuri având drept constituenți sau contaminanți:

Arsenic; compuși ai arsenicului

Mercur; compuși ai mercurului

Taliu; compuși ai taliului

A1040

Deșeuri având drept constituenți:

Carbonili metalici

Compuși ai cromului hexavalent

A1050

Nămoluri de galvanizare

A1060

Soluții reziduale de la decaparea metalelor

A1070

Reziduuri de levigare de la prelucrarea zincului, praf și nămoluri cum ar fi jarositul, hematitul etc.

A1080

Reziduuri de zinc deșeu care nu sunt incluse în lista B, conținând plumb și cadmiu în concentrații suficiente pentru a conferi deșeurilor caracteristicile prevăzute la anexa III

A1090

Cenuși provenind de la incinerarea firelor de cupru izolate

A1100

Praf și reziduuri de la sistemele de epurare a gazelor rezultate la topitoriile de cupru

A1110

Soluții electrolitice epuizate de la operațiunile de electrorafinare sau obținerea electrolitică a cuprului

A1120

Nămoluri, cu excepția nămolului anodic, de la sistemele electrolitice de purificare în operațiunile de electrorafinare sau de obținere electrolitică a cuprului

A1130

Soluții corozive, conținând cupru dizolvat

A1140

Catalizatori de clorură cuprică și cianură de cupru

A1150

Cenuși de metale prețioase, de la incinerarea circuitelor imprimate, care nu sunt incluse în lista B (2)

A1160

Baterii uzate pe bază de plumb și acid sulfuric, întregi sau sparte

A1170

Baterii uzate nesortate, excluzând numai amestecurile de baterii incluse în lista B. Bateriile uzate nespecificate în lista B, conținând constituenții cuprinși la anexa I într-o măsură care le face periculoase

A1180

Montaje electrice și electronice uzate sau fragmente (3) conținând componente cum ar fi acumulatori sau alte baterii incluse în lista A, întrerupătoare cu mercur, sticlă de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată și condensatori cu PCB sau contaminate cu constituenți cuprinși la anexa I (de exemplu: cadmiu, mercur, plumb, bifenil policlorurat) într-o cantitate care să le confere oricare dintre caracteristicile prevăzute la anexa III (a se vedea intrarea corespunzătoare inclusă în lista B - B1110) (4)

A1190

Deșeuri de cabluri metalice căptușite sau izolate cu materiale plastice, conținând sau contaminate cu gudron de huilă, PCP (4), plumb, cadmiu, alți compuși organohalogenați sau alți constituenți de la anexa I, astfel încât să prezinte caracteristicile de la anexa III

A2   DEȘEURI CARE CONȚIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENȚI ANORGANICI, CARE POT CONȚINE METALE ȘI SUBSTANȚE ORGANICE

A2010

Deșeuri de sticlă de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată

A2020

Compuși anorganici reziduali conținând fluor, sub formă de lichide sau nămoluri, cu excepția deșeurilor specificate în lista B

A2030

Catalizatori uzați, cu excepția deșeurilor specificate în lista B

A2040

Deșeuri de ghips rezultate din tratamente chimice industriale, atunci când conțin constituenți cuprinși la anexa I, în cantitate suficientă pentru a prezenta una dintre caracteristicile periculoase prevăzute la anexa III (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 2080)

A2050

Deșeuri de azbest (praf și fibre)

A2060

Cenuși zburătoare de la termocentralele pe bază de cărbune, conținând substanțe cuprinse la anexa I în concentrații suficiente pentru a prezenta caracteristicile prevăzute la anexa III (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 2050)

A3   DEȘEURI CARE CONȚIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENȚI ORGANICI, CARE POT CONȚINE METALE ȘI SUBSTANȚE ANORGANICE

A3010

Deșeuri de la producerea sau prelucrarea cocsului de petrol și a bitumului

A3020

Uleiuri minerale reziduale improprii utilizării planificate

A3030

Deșeuri care conțin, sunt formate din sau sunt contaminate cu nămoluri conținând compuși antidetonanți cu plumb

A3040

Agenți termici reziduali (de la transferul termic)

A3050

Deșeuri de la producerea, formarea și utilizarea rășinilor, a latexului, a plastifianților, a cleiurilor/adezivilor, excluzând deșeurile specificate în lista B (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 4020)

A3060

Deșeuri de nitroceluloză

A3070

Fenoli reziduali, compuși fenolici incluzând clorfenol, sub formă de lichide sau nămoluri

A3080

Deșeuri de eteri, cu excepția celor specificați în lista B

A3090

Deșeuri din tăbăcărie: pulberi, răzătură și nămoluri conținând compuși ai cromului hexavalent sau biocide (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 3100)

A3100

Resturi și alte deșeuri de piele sau de piele sintetică, care nu sunt adecvate producerii de articole din piele, conținând compuși ai cromului hexavalent sau biocide (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 3090)

A3110

Deșeuri de blănărie care conțin compuși de crom hexavalent sau biocide ori substanțe infecțioase (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 3110)

A3120

Deșeuri de scamă - fracțiunea ușoară rezultată în urma destrămării fibrelor textile

A3130

Deșeuri de compuși organici ai fosforului

A3140

Solvenți organici nehalogenați reziduali, cu excepția deșeurilor specificate în lista B

A3150

Solvenți organici halogenați reziduali

A3160

Reziduuri de distilare neapoase, halogenate sau nehalogenate, rezultate din operațiunile de recuperare a solvenților organici

A3170

Reziduuri de la producerea hidrocarburilor alifatice halogenate (cum ar fi: clormetanul, dicloretanul, clorura de vinil, clorura de viniliden, clorura de alil și epiclorhidrina)

A3180

Deșeuri, substanțe și articole conținând, formate din sau contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (PCT), naftaline policlorurate (PCN) sau bifenili polibromurați (PBB) sau orice alți analogi polibromurați ai acestor compuși, în concentrații de 50 mg/kg sau mai mult (5)

A3190

Reziduuri de gudroane (excluzând cimenturile asfaltice) rezultate de la rafinarea, distilarea și orice proces pirolitic de tratare a materialelor organice

A3200

Material bituminos (reziduuri de asfalt) rezultate de la construirea și întreținerea străzilor, cu conținut de gudron (a se vedea rubrica corespunzătoare din lista B, B2130)

A4   DEȘEURI CARE POT CONȚINE CONSTITUENȚI ANORGANICI SAU ORGANICI

A4010

Deșeuri de la producerea, prepararea și utilizarea produselor farmaceutice, cu excepția deșeurilor specificate în lista B

A4020

Deșeuri spitalicești și similare, și anume deșeuri provenind din practica medicală, de îngrijire, stomatologie, medicină veterinară sau alte practici similare și deșeuri produse în spitale sau în alte instituții în cadrul investigațiilor clinice sau al tratării pacienților sau al unor proiecte de cercetare

A4030

Deșeuri de la fabricarea, formarea și utilizarea biocidelor și a produselor fitofarmaceutice, inclusiv deșeuri de pesticide și erbicide în afara standardelor, expirate (6) sau improprii utilizării prevăzute

A4040

Deșeuri de la fabricarea, formarea și utilizarea produselor de conservare a lemnului (7)

A4050

Deșeuri care conțin, sunt formate din sau sunt contaminate cu una dintre următoarele substanțe:

Cianuri anorganice, exceptând reziduurile solide de metale prețioase care conțin urme de cianuri anorganice

Cianuri organice

A4060

Amestecuri și emulsii ulei/apă sau hidrocarburi/apă

A4070

Deșeuri de la producerea, prepararea și utilizarea cernelurilor, coloranților, pigmenților, vopselelor, lacurilor, emailurilor, cu excepția deșeurilor specificate în lista B (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 4010)

A4080

Deșeuri de natură explozivă (cu excepția deșeurilor specificate în lista B)

A409

0 Soluții reziduale acide sau alcaline, altele decât cele specificate la intrarea corespunzătoare din lista B (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 2120)

A410

0 Reziduuri de la echipamentele de control al poluării industriale, pentru epurarea gazelor industriale emise, cu excepția celor specificate în lista B

A4110

Deșeuri care conțin, sunt formate din sau sunt contaminate cu una dintre următoarele substanțe:

orice produs din familia dibenzofuranilor policlorurați

orice produs din familia dibenzodioxinelor policlorurate

A4120

Deșeuri care conțin, sunt formate din sau sunt contaminate cu peroxizi

A4130

Deșeuri de ambalaje și recipiente care conțin substanțele cuprinse la anexa I în concentrații suficiente pentru a prezenta caracteristicile periculoase prevăzute la anexa III

A4140

Deșeuri formate din sau conținând substanțe chimice în afara standardelor sau expirate (8), care corespund categoriilor de la anexa I și care prezintă caracteristicile de pericol enumerate la anexa III

A4150

Deșeuri de substanțe chimice rezultate din activități de cercetare, dezvoltare sau învățământ, care nu sunt identificate și/sau sunt noi și ale căror efecte asupra omului și/sau mediului nu sunt cunoscute

A4160

Cărbune activ uzat neinclus în lista B (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista B, B 2060)

Lista B (Anexa IX la Convenția de la Basel)

B1   METALE ȘI DEȘEURI CARE CONȚIN METALE

B1010

Deșeuri de metale și aliajele acestora în formă metalică, nedispersabilă:

Metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)

Fragmente de fier și oțel

Fragmente de cupru

Fragmente de nichel

Fragmente de aluminiu

Fragmente de zinc

Fragmente de staniu

Fragmente de wolfram

Fragmente de molibden

Fragmente de tantal

Fragmente de magneziu

Fragmente de cobalt

Fragmente de bismut

Fragmente de titan

Fragmente de zirconiu

Fragmente de mangan

Fragmente de germaniu

Fragmente de vanadiu

Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu și galiu

Fragmente de toriu

Fragmente de pământuri rare

Fragmente de crom

B1020

Fragmente metalice (inclusiv aliaje) curate, necontaminate, sub formă de produse finite (foi, plăci, bare, grinzi etc.) ale următoarelor metale:

antimoniu

beriliu

cadmiu

plumb (excluzând bateriile pe bază de acid și plumb)

seleniu

telur

B1030

Metale refractare cu conținut de reziduuri

B1031

Fragmente metalice și deșeuri constituite din aliaje din unul sau mai multe din următoarele metale: molibden, wolfram, titan, tantal, niobiu și reniu sub formă metalică, nedispersabilă (pulbere de metal), cu excepția deșeurilor specificate în lista A la intrarea A1050, Nămoluri de galvanizare

B1040

Resturi de ansambluri de instalații de generare a energiei electrice, necontaminate cu ulei lubrifiant, PCB sau PCT într-o măsură care să le facă periculoase

B1050

Resturi (fracțiunea grea) de metale neferoase amestecate, care nu conțin materiale menționate la anexa I în concentrații suficiente pentru a prezenta caracteristicile prevăzute la anexa III (9)

B1060

Deșeuri de seleniu și telur în formă metalică elementară, inclusiv pulbere

B1070

Deșeuri de cupru și aliaje de cupru în formă dispersabilă, cu excepția cazului în care conțin constituenții menționați la anexa I în concentrație suficientă pentru a le conferi caracteristicile prevăzute la anexa III

B1080

Cenuși și reziduuri de zinc, inclusiv reziduuri de aliaje de zinc în formă dispersabilă, cu excepția cazului în care conțin constituenții menționați la anexa I în concentrații suficiente pentru a le conferi caracteristicile enumerate la anexa III sau a cazului în care prezintă caracteristica periculoasă H4.3 (10)

B1090

Baterii uzate conform unei specificații, cu excepția celor din plumb, cadmiu sau mercur

B1100

Deșeuri care conținân metale rezultate din topirea, fuziunea și rafinarea metalelor:

Catozi de zinc

Reziduuri conținând zinc:

Reziduu superficial de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 90 % Zn)

Reziduu de fund de la galvanizarea plăcilor de zinc (> 92 % Zn)

Reziduu de la turnarea zincului sub presiune (> 85 % Zn)

Reziduu de la galvanizarea la cald a plăcilor de zinc (în șarje) (> 92 % Zn)

Zguri conținând zinc

Zguri (sau tunder) conținând aluminiu, cu excepția zgurilor saline

Zguri obținute de la prelucrarea cuprului pentru procesare sau rafinare ulterioară, care nu conține arsenic, plumb sau cadmiu într-o măsură care să le facă să prezinte caracteristicile periculoase prevăzute la anexa III

Deșeuri de căptușeli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului

Zguri de la prelucrarea metalelor prețioase pentru rafinare ulterioară

Zguri de staniu conținând tantal, cu mai puțin de 0,5 % staniu

B1110

Ansambluri electrice și electronice:

Ansambluri electronice conținând numai metale sau aliaje

Deșeuri de ansambluri electrice și electronice sau resturi (11) (inclusiv circuite imprimate), care nu conțin componenți cum ar fi acumulatori și alte tipuri de baterii incluse în lista A, contacte cu mercur, sticlă de la tuburile catodice sau alte tipuri de sticlă activată și condensatori PCB ori care nu sunt contaminate cu constituenți cuprinși la anexa I (de exemplu cadmiu, mercur, plumb, bifenil policlorurat) sau de la care acestea au fost îndepărtate, într-o măsură în care nu mai posedă nici una dintre caracteristicile menționate la anexa III (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 1180)

Ansambluri electrice și electronice (inclusiv plăci cu circuite integrate, componente electronice și fire) pentru refolosire directă (12) și nu pentru reciclare sau eliminare finală (13)

B1115

Deșeuri de cabluri metalice căptușite sau izolate cu materiale plastice și care nu sunt incluse la rubrica A1190, cu excepția celor destinate operațiunilor menționate la anexa IVA sau altor operațiuni de eliminare, care implică, în orice etapă, un procedeu termic necontrolat, cum ar fi arderea în aer liber

B1120

Catalizatori uzați, cu excepția lichidelor folosite drept catalizatori, care conțin:

Metale de tranziție, cu excepția deșeurilor de catalizatori (catalizatori uzați, catalizatori lichizi uzați sau alți catalizatori) incluse în lista A

Scandiu

Titan

Vanadiu

Crom

Mangan

Fier

Cobalt

Nichel

Cupru

Zinc

Ytriu

Zirconiu

Niobiu

Molibden

Hafniu

Tantal

Wolfram

Reniu

Lantanide (metale pământuri rare):

Lantan

Ceriu

Praseodimiu

Neodim

Samariu

Europiu

Gadoliniu

Terbiu

Disprosiu

Holmiu

Erbiu

Tuliu

Ytriu

Lutețiu

B1130

Catalizatori curați epuizați, cu metale prețioase

B1140

Reziduuri cu metale prețioase în formă solidă, care conțin urme de cianuri anorganice

B1150

Deșeuri de metale prețioase și aliaje (aur, argint, grupa platinei, dar nu mercurul) în formă dispersabilă nelichidă, cu ambalaj și etichete adecvate

B1160

Cenuși de metale prețioase de la incinerarea plăcilor cu circuite integrate (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 1150)

B1170

Cenuși de metale prețioase de la incinerarea filmelor fotografice

B1180

Deșeuri de filme fotografice conținând halogenuri de argint și argint metalic

B1190

Deșeuri de hârtie fotografică conținând halogenuri de argint și argint metalic

B1200

Zgură granulată de la fabricarea fierului și oțelului

B1210

Zgură de la fabricarea fierului și oțelului, inclusiv zguri utilizate ca sursă de dioxid de titan și vanadiu

B1220

Zgură de la producția zincului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu, DIN 4301), în special pentru construcții

B1230

Tunder de la fabricarea fierului și oțelului

B1240

Tunder de oxid de cupru

B1250

Deșeuri de autovehicule uzate, care nu conțin nici lichide, nici alte componente periculoase

B2   DEȘEURI CARE CONȚIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENȚI ANORGANICI, CARE POT CONȚINE METALE ȘI MATERIALE ORGANICE

B2010

Deșeuri de la minerit, în formă nedispersabilă:

Deșeuri de grafit natural

Deșeuri de ardezie, indiferent dacă sunt cioplite, tăiate sau altfel

Deșeuri de mică

Deșeuri de leucit, nefelin și nefelin sienit

Deșeuri de feldspat

Deșeuri de fluorină

Deșeuri silice în formă solidă, cu excepția celor folosite în operațiuni de turnătorie

B2020

Deșeuri de sticlă în formă nedispersabilă:

Rebuturi și alte deșeuri și resturi de sticlă, cu excepția sticlei de la tuburile catodice și a altor tipuri de sticlă activată

B2030

Deșeuri de ceramică în formă nedispersabilă:

Deșeuri și resturi ceramico-metalice (materiale compozite conținând ceramică și metale)

Fibre pe bază de ceramică, care nu sunt specificate sau incluse în altă parte

B2040

Alte deșeuri care conțin în principal constituenți anorganici:

Sulfat de calciu parțial rafinat, rezultat de la desulfurarea gazelor

Deșeuri de plăci din fibră ghipsată sau plăci de ghips, provenind de la demolarea construcțiilor

Zgură de la obținerea cuprului, stabilizată chimic, cu un conținut ridicat de fier (peste 20 %) și prelucrată în conformitate cu specificațiile industriale (de exemplu DIN 4301 și DIN 8201), în principal pentru aplicațiile din construcții și obținerea materialelor abrazive

Sulf în formă solidă

Calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)

Cloruri de sodiu, potasiu și calciu

Carborundum (carbură de siliciu)

Beton sfărâmat

Resturi de sticlă conținând litiu-tantal și litiu-niobiu

B2050

Cenuși zburătoare de la termocentralele pe bază de cărbune, care nu sunt incluse în lista A (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 2060)

B2060

Cărbune activ uzat, care nu conține constituenții de la anexa I într-o măsură astfel încât să prezinte caracteristicile prevăzute la anexa III, de exemplu cărbune rezultat de la tratarea apei potabile și din procesele tehnologice din industria alimentară și obținerea vitaminelor (a se vedea rubrica corespunzătoare din lista A, A 4160)

B2070

Nămol conținând fluorură de calciu

B2080

Deșeuri de ghips provenind din procesele chimice industriale neincluse în lista A (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 2040)

B2090

Deșeuri de anozi parțial consumați de la obținerea oțelului sau aluminiului, fabricați din cocs de petrol sau bitum și curățați în conformitate cu specificațiile industriale normale (cu excepția anozilor parțial consumați din industria clorosodică și industria metalurgică)

B2100

Deșeuri de hidrați de aluminiu și de alumină, precum și reziduuri de la producerea aluminei, cu excepția materialelor utilizate în procesele de epurare a gazelor, floculare sau filtrare

B2110

Reziduuri de bauxită („nămol roșu”) (pH moderat până la 11,5)

B2120

Soluții reziduale acide sau alcaline, cu un pH cuprins între 2 și 11,5, care nu sunt corosive sau periculoase în alt mod (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 4090)

B2130

Material bituminos (deșeuri de asfalt) de la construirea și întreținerea străzilor, care nu conține gudron (14) (a se vedea rubrica corespunzătoare din lista A, A3200)

B3   DEȘEURI CARE CONȚIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENȚI ORGANICI, CARE POT CONȚINE METALE ȘI SUBSTANȚE ANORGANICE

B3010

Deșeuri solide din plastic:

Următoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu condiția ca acestea să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie preparate conform unei specificații:

Resturi de plastic din polimeri și copolimeri nehalogenați, inclusiv, dar nu numai, următorii (15):

etilenă

stiren

polipropilenă

polietilentereftalat

acrilonitril

butadienă

poliacetali

poliamide

polibutilentereftalat

policarbonați

polieteri

polisulfură de fenilen

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastifianți)

poliuretan (care nu conține clorofluorocarboni)

polisiloxani

polimetacrilat de metil

alcool polivinilic

polivinil butiral

polivinil acetat

Rășini uzate întărite sau produși de condensare, inclusiv următoarele:

rășini ureoformaldehidice

rășini fenol-formaldehidă

rășini melamină-formaldehidă

rășini epoxidice

rășini alchidice

poliamide

Următoarele deșeuri de polimeri fluorurați (16):

perfluoroetilenă/propilenă (FEP)

perfluoroalcoxi alcani

tetrafluoroetilenă/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilenă/perfluorometilvinil eter (MFA)

polifluorură de vinil (PVF)

polifluorură de viniliden (PVDF)

B3020

Deșeuri de hârtie, carton și produse din hârtie

Următoarele materiale, cu condiția să nu fie amestecate cu deșeuri periculoase:

Deșeuri și resturi de hârtie sau carton:

din hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate

din alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din celuloză înălbită, necolorată în masă

din hârtie sau carton fabricat în principal din pastă mecanică (de exemplu: ziare, reviste și materiale tipărite similare)

altele, inclusiv, dar nu limitate la:

1.

carton dur;

2.

resturi nesortate

B3030

Deșeuri textile

Următoarele materiale, cu condiția să nu fie amestecate cu alte deșeuri și să fie fabricate conform unei specificații:

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși de mătase necorespunzătoare pentru depănarea în sculuri, deșeuri de fire textile și material fibros garnetat)

necardate sau nepieptănate

altele

Deșeuri de lână sau de păr animal fin sau aspru, inclusiv deșeuri de fire textile, dar cu excepția materialului fibros garnetat

resturi de la pieptănatul lânii sau al părului animal fin

alte deșeuri de lână sau de păr animal fin

deșeuri de păr aspru de animal

Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat)

deșeuri de fire textile (inclusiv resturi de fire)

material fibros garnetat

altele

Câlți și deșeuri de in

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de cânepă (Cannabis sativa L.)

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de iută și alte fibre textile liberiene (excluzând inul, cânepa și ramia)

Câlți și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de sisal și alte fibre textile din genul Agave

Câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de nucă de cocos

Câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de abacă (cânepă de Manila sau Musa textilis Nee)

Câlți, resturi de la pieptănat și deșeuri (inclusiv deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de ramie și alte fibre textile vegetale, care nu sunt specificate sau incluse în altă categorie

Deșeuri (inclusiv resturi de la pieptănat, deșeuri de fire textile și material fibros garnetat) de fibre sintetice sau artificiale

de fibre sintetice

de fibre artificiale

Îmbrăcăminte uzată și alte articole textile uzate

Deșeuri de cârpe, resturi de sfoară, frânghii și parâme, precum și articole uzate din sfoară, frânghii sau parâme din materiale textile

sortate

altele

B3035

Deșeuri de îmbrăcăminte textilă de pardoseală, covoare

B3040

Deșeuri de cauciuc

Următoarele materiale, cu condiția să nu fie amestecate cu alte deșeuri:

Deșeuri și resturi de cauciuc dur (de exemplu ebonită)

Alte deșeuri de cauciuc (cu excepția deșeurilor specificate în altă parte)

B3050

Deșeuri de plută netratată și de lemn:

Deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu în bușteni, brichete, pelete sau alte forme similare

Deșeuri de plută: plută zdrobită, granulată sau măcinată

B3060

Deșeuri provenite din industria agroalimentară, cu condiția ca acestea să nu fie infecțioase:

Drojdii de vin

Deșeuri, reziduuri și produse secundare vegetale uscate și sterilizate, sub formă de pelete sau nu, de natură a fi utilizate pentru hrana animalelor, care nu sunt specificate sau incluse în altă categorie

Degras: reziduuri rezultate de la tratarea substanțelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale

Deșeuri de oase și coarne, neprelucrate, degresate, preparate simplu (dar netăiate în forme), tratate cu acid sau degelificate

Deșeuri de pește

Coji, pielițe, pelicule și alte resturi de cacao

Alte deșeuri din industria agroalimentară, cu excepția subproduselor secundare care îndeplinesc cerințele și standardele naționale și internaționale pentru consumul uman sau animal

B3065

Deșeuri de grăsimi și uleiuri comestibile de origine animală sau vegetală (de exemplu, uleiuri folosite la prăjit), cu condiția să nu prezinte niciuna dintre caracteristicile menționate la anexa III

B3070

Următoarele deșeuri:

Deșeuri de păr uman

Deșeuri de paie

Micelii de fungi inactivi de la obținerea penicilinei, folosite ca hrană pentru animale

B3080

Deșeuri, tăieturi și resturi de cauciuc

B3090

Resturi și alte deșeuri de piele sau de piele sintetică, care nu sunt adecvate pentru fabricarea articolelor din piele, cu excepția nămolurilor de tăbăcărie, care nu conțin compuși ai cromului hexavalent și biocide (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 3100)

B3100

Pulbere și răzătură de piele, nămoluri de la prelucrarea pielii care nu conțin compuși ai cromului hexavalent sau biocide (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 3090)

B3110

Deșeuri de la tăbăcărie care nu conțin compuși ai cromului hexavalent, biocide sau substanțe infecțioase (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 3110)

B3120

Deșeuri care conțin coloranți alimentari

B3130

Deșeuri de polimeri eterici și monomeri eterici nepericuloși, incapabili de a forma peroxizi

B3140

Anvelope pneumatice uzate, cu excepția celor destinate operațiunilor prevăzute la anexa IVA

B4   DEȘEURI CARE POT CONȚINE CONSTITUENȚI ANORGANICI SAU ORGANICI

B4010

Deșeuri formate în principal din vopsele pe bază de apă/latex, cerneluri și lacuri întărite, care nu conțin solvenți organici, metale grele sau biocide în proporție suficientă pentru a le considera periculoase (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 4070)

B4020

Deșeuri rezultate din obținerea, formarea și utilizarea rășinilor, a latexului, a plastifianților, a cleiurilor/adezivilor, neincluse în lista A, care nu conțin solvenți sau alți contaminanți într-o proporție care le-ar conferi una dintre caracteristicile periculoase enumerate la anexa III, de exemplu pe bază de apă sau cleiuri pe bază de amidon de cazeină, dextrină, eteri de celuloză, alcooli polivinilici (a se vedea intrarea corespunzătoare din lista A, A 3050)

B4030

Aparate de fotografiat uzate de unică folosință, cu baterii care nu sunt incluse în lista A

Partea 2

Deșeuri enumerate în anexa la Decizia 2000/532/CE (17)

01   DEȘEURI PROVENITE DIN EXPLORAREA ȘI DIN EXPLOATAREA MINELOR ȘI CARIERELOR PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR

01 01

deșeuri din extracția mineralelor

01 01 01

deșeuri din extracția mineralelor metalifere

01 01 02

deșeuri din extracția mineralelor nemetalifere

01 03

deșeuri din prelucrarea fizică și chimică ulterioară a mineralelor metalifere

01 03 04*

reziduuri generatoare de acizi de la prelucrarea sulfurilor

01 03 05*

alte reziduuri conținând substanțe periculoase

01 03 06

reziduuri, altele decât cele menționate la rubricile 01 03 04 și 01 03 05

01 03 07*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase provenite de la prelucrarea fizică și chimică a minereurilor metalifere

01 03 08

deșeuri de praf și pudră, altele decât cele menționate la rubrica 01 03 07

01 03 09

nămoluri roșii din obținerea aluminei, cu excepția deșeurilor menționate la poziția 01 03 07

01 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

01 04

deșeuri din prelucrarea fizică și chimică ulterioară a mineralelor nemetalifere

01 04 07*

deșeuri conținând substanțe periculoase provenite de la prelucrarea fizică și chimică a mineralelor nemetalifere

01 04 08

deșeuri de pietriș și resturi de piatră, altele decât cele menționate la rubrica 01 04 07

01 04 09

deșeuri de nisip și argilă

01 04 10

deșeuri de praf și pudră, altele decât cele menționate la rubrica 01 04 07

01 04 11

deșeuri de la prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la rubrica 01 04 07

01 04 12

reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și curățarea minereurilor, altele decât cele menționate la rubricile 01 04 07 și 01 04 11

01 04 13

deșeuri provenite de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele menționate la rubrica 01 04 07

01 04 99

deșeuri nespecificate în altă parte

01 05

nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj

01 05 04

nămoluri și alte deșeuri de foraj conținând apă dulce

01 05 05*

nămoluri și alte deșeuri de foraj cu conținut de hidrocarburi

01 05 06*

nămoluri și alte deșeuri de foraj cu conținut de substanțe periculoase

01 05 07

nămoluri și alte deșeuri de foraj cu conținut de săruri de bariu, altele decât cele menționate la rubricile 01 05 05 și 01 05 06

01 05 08

nămoluri și alte deșeuri de foraj cu conținut de cloruri, altele decât cele menționate la rubricile 01 05 05 și 01 05 06

01 05 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02   DEȘEURI PROVENITE DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SIVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI PRELUCRAREA ALIMENTELOR

02 01

deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, sivicultură, vânătoare și pescuit

02 01 01

nămoluri provenite din spălare și curățare

02 01 02

deșeuri de țesuturi animale

02 01 03

deșeuri de țesuturi vegetale

02 01 04

deșeuri din materiale plastice (cu excepția ambalajelor)

02 01 06

excremente, urină și gunoi de grajd (inclusiv paiele murdare), efluenți colectați separat și tratați în afara locului respectiv

02 01 07

deșeuri provenite din silvicultură

02 01 08*

deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase

02 01 09

deșeuri agrochimice, altele decât cele menționate la rubrica 02 01 08

02 01 10

deșeuri metalice

02 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02 02

deșeuri provenite din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală

02 02 01

nămoluri provenite din spălare și curățare

02 02 02

deșeuri din țesuturi animale

02 02 03

materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 02 04

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02 03

deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a cafelei, ceaiului și tutunulu; din producția de conserve; deșeuri de la producția de drojdie și de extrase de drojdie, de la prepararea și fermentarea melaselor

02 03 01

nămoluri provenite din spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare

02 03 02

deșeuri din conservanți

02 03 03

deșeuri din extracția de solvenți

02 03 04

materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 03 05

nămoluri provenite din tratarea in situ a efluenților

02 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02 04

deșeuri rezultate din din prelucrarea zahărului

02 04 01

pământ provenit din spălarea și curățarea sfeclei

02 04 02

carbonat de calciu declasat

02 04 03

nămoluri provenite din tratarea in situ a efluenților

02 04 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02 05

deșeuri provenite din industria produselor lactate

02 05 01

materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 05 02

nămoluri provenite din tratarea in situ a efluenților

02 05 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02 06

deșeuri provenite din industria de panificație, patiserie și cofetărie

02 06 01

materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 06 02

deșeuri din agenți de conservare

02 06 03

nămoluri provenite din tratarea in situ a efluenților

02 06 99

deșeuri nespecificate în altă parte

02 07

deșeuri provenite din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao)

02 07 01

deșeuri provenite din spălarea, curățarea și reducerea mecanică a materiilor prime

02 07 02

deșeuri din distilarea alcoolului

02 07 03

deșeuri de la tratarea chimică

02 07 04

materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 07 05

nămoluri provenite din tratarea in situ a efluenților

02 07 99

deșeuri nespecificate în altă parte

03   DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI DE LA PRODUCEREA DE PANOURI ȘI MOBILĂ, CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON

03 01

deșeuri provenite din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a mobilei

03 01 01

deșeuri de scoarță și de plută

03 01 04*

rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase

03 01 05

rumeguș, așchii, resturi, lemn, plăci din așchii de lemn și furnir, altele decât cele menționate la rubrica 03 01 04

03 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

03 02

deșeuri din produsele de protecție a lemnului

03 02 01*

compuși organici nehalogenați de protecție a lemnului

03 02 02*

compuși organoclorurați de protecție a lemnului

03 02 03*

compuși organometalici de protecție a lemnului

03 02 04*

compuși anorganici de protecție a lemnului

03 02 05*

alte produse de protecție a lemnului cu conținut de substanțe periculoase

03 02 99

produse de protecție a lemnului nespecificate în altă parte

03 03

deșeuri provenite din producerea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie

03 03 01

deșeuri de scoarță și lemn

03 03 02

leșii verzi (provenite de la recuperarea soluțiilor de fierbere)

03 03 05

nămoluri de eliminare a cernelurilor provenite din reciclarea hârtiei

03 03 07

rebuturi separate mecanic de la măcinarea deșeurilor de hârtie și de carton

03 03 08

deșeuri de la sortarea hârtiei și a cartonului pentru reciclare

03 03 09

deșeuri din nămoluri reziduare de var

03 03 10

rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire provenite din separare mecanică

03 03 11

nămoluri de la tratarea efluenților in situ, altele decât cele menționate la rubrica 03 03 10

03 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

04 00   DEȘEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ

04 01

deșeuri provenite din industria pielăriei și a blănăriei

04 01 01

deșeuri de cărnosire și spintecare

04 01 02

deșeuri de la cenușărire

04 01 03*

deșeuri de degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă

04 01 04

soluție de argăsire cu conținut de crom

04 01 05

soluție de argăsire fără crom

04 01 06

nămoluri, provenind în special de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de crom

04 01 07

nămoluri, provenind în special de la tratarea in situ a efluenților fără crom

04 01 08

deșeuri de piele tăbăcită (de la spintecare, fălțuire, prelevare de probe, prafuri de șlefuire) cu conținut de crom

04 01 09

deșeuri provenite din confecții și finisări

04 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

04 02

deșeuri din industria textilă

04 02 09

materiale compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organice rezultate din produse naturale (de exemplu grăsime, ceară)

04 02 14*

deșeuri provenite din finisaje cu conținut de solvenți organici

04 02 15

deșeuri provenite din finisaje, altele decât cele menționate la rubrica 04 02 14

04 02 16*

coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase

04 02 17

coloranți și pigmenți, alții decât cei menționați la rubrica 04 02 16

04 02 19*

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

04 02 20

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 04 02 19

04 02 21

fibre textile neprelucrate

04 02 22

fibre textile prelucrate

04 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

05 00   DEȘEURI PROVENITE DE LA RAFINAREA PETROLULUI, DE LA PURIFICAREA GAZULUI NATURAL ȘI DE LA TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI

05 01

deșeuri provenite de la rafinarea petrolului

05 01 02*

nămoluri de desalinizare

05 01 03*

nămoluri de pe fundul cuvelor

05 01 04*

nămoluri de alchili acizi

05 01 05*

scurgeri de hidrocarburi

05 01 06*

nămoluri conținând hidrocarburi, provenite de la operațiunile de întreținere a instalațiilor sau echipamentelor

05 01 07*

gudroane acide

05 01 08*

alte gudroane

05 01 09*

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților conținând substanțe periculoase

05 01 10

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 05 01 09

05 01 11*

deșeuri provenite de la curățarea combustibililor cu baze

05 01 12*

hidrocarburi cu conținut de acizi

05 01 13

nămoluri de la tratarea apei de alimentare a cazanelor

05 01 14

deșeuri provenite de la coloanele de răcire

05 01 15*

argile de filtrare uzate

05 01 16

deșeuri conținând sulf, provenite de la desulfurarea petrolului

05 01 17

bitumuri

05 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

05 06

deșeuri care provin de la tratarea pirolitică a cărbunelui

05 06 01*

gudroane acide

05 06 03*

alte gudroane

05 06 04

deșeuri provenite de la coloanele de răcire

05 06 99

deșeuri nespecificate în altă parte

05 07

deșeuri provenite din purificarea și transportul gazului natural

05 07 01*

deșeuri cu conținut de mercur

05 07 02

deșeuri cu conținut de sulf

05 07 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06   DEȘEURI DIN PROCEDEELE CHIMIEI ANORGANICE

06 01

deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) acizilor

06 01 01*

acid sulfuric și acid sulfuros

06 01 02*

acid clorhidric

06 01 03*

acid fluorhidric

06 01 04*

acid fosforic și acid fosforos

06 01 05*

acid azotic și acid azotos

06 01 06*

alți acizi

06 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 02

deșeuri provenite de la FFDU a bazelor

06 02 01*

hidroxid de calciu

06 02 03*

hidroxid de amoniu

06 02 04*

hidroxid de sodiu și hidroxid de potasiu

06 02 05*

alte baze

06 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 03

deșeuri provenite de la FFDU a sărurilor și a soluțiilor acestora și a oxizilor metalici

06 03 11*

săruri solide și soluții cu conținut de cianuri

06 03 13*

săruri solide și soluții cu conținut de metale grele

06 03 14

săruri solide și soluții, altele decât cele menționate la rubricile 06 03 11 și 06 03 13

06 03 15*

oxizi metalici cu conținut de metale grele

06 03 16

oxizi metalici, alții decât cei menționați la rubrica 06 03 15

06 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 04

deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele menționate la secțiunea 06 03

06 04 03*

deșeuri care conțin arsenic

06 04 04*

deșeuri cu conținut de mercur

06 04 05*

deșeuri cu conținut de alte metale grele

06 04 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 05

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților

06 05 02*

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

06 05 03

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 06 05 02

06 06

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de sulf, din procesele chimice cu sulf și din procedeele de desulfurare

06 06 02*

deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase

06 06 03

deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele menționate la rubrica 06 06 02

06 06 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 07

deșeuri provenite de la FFDU a halogenilor și din procese chimice cu halogeni

06 07 01*

deșeuri cu conținut de azbest provenit din electroliză

06 07 02*

deșeuri de cărbune activ utilizat pentru producerea clorului

06 07 03*

nămoluri de sulfat de bariu cu conținut de mercur

06 07 04*

soluții și acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 08

deșeuri provenite de la FFDU a siliciului și a derivaților siliciului

06 08 02*

deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși

06 08 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 09

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice conținând fosfor și din procesele chimice cu fosfor

06 09 02

zgură fosoforică

06 09 03*

deșeuri din reacții pe bază de calciu, cu conținut de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu asemenea substanțe

06 09 04

deșeuri din reacții pe bază de calciu, altele decât cele menționate la rubrica 06 09 03

06 09 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 10

deșeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu conținut de azot, din procese chimice cu azot și din producția de îngrășăminte

06 10 02*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

06 10 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 11

deșeuri provenite din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizanților

06 11 01

deșeuri din reacțiile pe bază de calciu provenite din producția de dioxid de titan

06 11 99

deșeuri nespecificate în altă parte

06 13

deșeuri din procese chimice anorganice nespecificate în altă parte

06 13 01*

produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide

06 13 02*

cărbune activ uzat (cu excepția rubricii 06 07 02)

06 13 03

negru de fum

06 13 04*

deșeuri provenite de la prelucrarea azbestului

06 13 05*

funingine

06 13 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07   DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE

07 01

deșeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază

07 01 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 01 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 01 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

07 01 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 01 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 01 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 01 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 01 11*

nămoluri care provin de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 01 12*

nămoluri care provin de la tratarea in situ a efluenților alții decât cei menționați la rubrica 07 01 11

07 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07 02

deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice

07 02 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 02 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 02 04*

alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții-mamă

07 02 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 02 08 *

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 02 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 02 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 02 11*

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 02 12

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 07 02 11

07 02 13

deșeuri de materiale plastice

07 02 14*

deșeuri care provin de la aditivi cu conținut de substanțe periculoase

07 02 15

deșeuri care provin de la aditivi, altele decât cele menționate la rubrica 07 02 14

07 02 16*

deșeuri cu conținut de siliconi periculoși

07 02 07

deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele menționate la rubrica 07 02 16

07 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07 03

deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția secțiunii 06 11)

07 03 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 03 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 03 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

07 03 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 03 08 *

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 03 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 03 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 03 11*

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 03 12

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 07 03 11

07 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07 04

deșeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepția rubricilor 02 01 08 și 02 01 09), a conservanților pentru lemn (cu excepția secțiunii 03 02) și a altor biocide

07 04 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 04 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 04 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

07 04 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 04 08 *

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 04 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 04 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 04 11*

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 04 12

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 07 04 11

07 04 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

07 04 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07 05

deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice

07 05 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 05 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 05 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

07 05 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 05 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 05 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 05 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 05 11*

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 05 12

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 07 05 11

07 05 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

07 05 14

deșeuri solide, altele decât cele menționate la rubrica 07 05 13

07 05 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07 06

deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticelor

07 06 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 06 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 06 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

07 06 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 06 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 06 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 06 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 06 11*

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 06 12

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 07 06 11

07 06 99

deșeuri nespecificate în altă parte

07 07

deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fină și a produselor chimice nespecificate în altă parte

07 07 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

07 07 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

07 07 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

07 07 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 07 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 07 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 07 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 07 11*

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 07 12

nămoluri care provin din tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 07 07 11

07 07 99

deșeuri nespecificate în altă parte

08   DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) A PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFIATE), A MASTICULUI ȘI A CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01

deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor

08 01 11*

deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 12

deșeuri din vopsele și lacuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 01 11

08 01 13*

nămoluri care provin din vopsele sau lacuri conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 14

nămoluri care provin din vopsele sau lacuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 01 13

08 01 15*

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 16

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 01 15

08 01 17*

deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 18

deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele menționate la 08 01 17

08 01 19*

suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 20

suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 01 19

08 01 21*

deșeuri din decapanți de vopsele sau lacuri

08 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

08 02

deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01

deșeuri în pudră ale produselor de acoperire

08 02 02

nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice

08 02 03

suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice

08 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

08 03

deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice

08 03 07

nămoluri apoase cu conținut de cerneală

08 03 08

deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneală

08 03 12*

deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

08 03 13

deșeuri de cerneluri, altele decât cele menționate la rubrica 08 03 12

08 03 14*

nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

08 03 15

nămoluri de cerneluri, altele decât cele menționate la rubrica 08 03 14

08 03 16*

deșeuri de soluții de gravare

08 03 17*

deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase

08 03 18

deșeuri de tonere de imprimare, altele decât cele menționate la rubrica 08 03 17

08 03 19*

uleiuri dispersate

08 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

08 04

deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)

08 04 09*

deșeuri de adezivi și masticuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 10

deșeuri de adezivi și masticuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 04 09

08 04 11*

nămoluri de adezivi și masticuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 12

nămoluri de adezivi și masticuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 04 11

08 04 13*

nămoluri apoase cu conținut de adezivi sau masticuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 14

nămoluri apoase cu conținut de adezivi și masticuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 04 13

08 04 15*

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi sau masticuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 16

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi sau masticuri, altele decât cele menționate la rubrica 08 04 15

08 04 17*

ulei de colofoniu

08 04 99

deșeuri nespecificate în altă parte

08 05

deșeuri nespecificate în altă parte în capitolul 08

08 05 01*

deșeuri de izocianați

09   DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ

09 01

deșeuri din industria fotografică

09 01 01*

developanți pe bază de apă și soluții de activare

09 01 02*

soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset

09 01 03*

soluții de developare pe bază de solvenți

09 01 04*

soluții de fixare

09 01 05*

soluții de albire și soluții de albire/fixare

09 01 06*

deșeuri cu conținut de argint de la tratarea in situ a deșeurilor fotografice

09 01 07

film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși ai argintului

09 01 08

film și hârtie fotografică fără conținut de argint sau de compuși ai argintului

09 01 10

aparate fotografice de unică folosință fără baterii

09 01 11*

aparate fotografice de unică folosință cu baterii din cele menționate la rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, altele decât cele menționate la rubrica 09 01 11

09 01 13*

deșeuri lichide apoase provenite de la recuperarea in situ a argintului, altele decât cele menționate la rubrica 09 01 06

09 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10   DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

10 01

deșeuri provenite din centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19)

10 01 01

cenușă de la incinerarea deșeurilor municipale, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan menționat la rubrica 10 01 04)

10 01 02

cenuși zburătoare de cărbune

10 01 03

cenuși zburătoare de turbă și de lemn netratat

10 01 04*

cenuși zburătoare și praf de cazan de hidrocarburi

10 01 05

deșeuri solide din reacții pe bază de calciu, provenite din desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07

nămoluri din reacții pe bază de calciu, provenite din desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*

acid sulfuric

10 01 13*

cenuși zburătoare provenite de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil

10 01 14*

cenușă de la incinerarea deșeurilor municipale, zgură și praf de cazan provenind de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 15

cenușă de la incinerarea deșeurilor municipale, zgură și praf de cazan provenind de la coincinerare, altele decât cele menționate la rubrica 10 01 14

10 01 16*

cenuși zburătoare provenite de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 17

cenuși zburătoare provenite de la coincinerare, altele decât cele menționate la rubrica 10 01 16

10 01 18*

deșeuri provenite de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 19

deșeuri provenite de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubricile 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18

10 01 20*

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 21

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 10 01 20

10 01 22*

nămoluri apoase provenite de la spălarea cazanelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 01 23

nămoluri apoase provenite de la spălarea cazanelor de ardere, altele decât cele menționate la rubrica 10 01 22

10 01 24

nisipuri din paturi fluidizate

10 01 25

deșeuri de la stocarea și pregătirea combustibililor din termocentrale

10 01 26

deșeuri provenite de la epurarea apei de răcire

10 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 02

deșeuri provenite din industria fierului și oțelului

10 02 01

deșeuri de la prelucrarea zgurii

10 02 02

zgură netratată

10 02 07*

deșeuri solide provenite de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 02 08

deșeuri solide provenite de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubrica 10 02 07

10 02 10

arsuri de laminare

10 02 11*

deșeuri provenind din epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 02 12

deșeuri provenind din epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 02 11

10 02 13*

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 02 14

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubrica 10 02 13

10 02 15

alte nămoluri și turte de filtrare

10 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 03

deșeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 02

deșeuri de anozi

10 03 04*

zguri de la topirea primară

10 03 05

deșeuri de alumină

10 03 08*

zguri saline de la topirea secundară

10 03 09*

scorii negre de la topirea secundară

10 03 15*

cruste inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 03 16

cruste, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 15

10 03 17*

deșeuri cu conținut de gudron de la fabricarea anozilor

10 03 18

deșeuri cu conținut de carbon de la fabricarea anozilor, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 17

10 03 19*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 03 20

praf din gazele de ardere, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 19

10 03 21*

alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase

10 03 22

alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele menționate la rubrica 10 03 21

10 03 23*

deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03 24

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 23

10 03 25*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03 26

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 25

10 03 27*

deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 03 28

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 27

10 03 29*

deșeuri provenite de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre cu conținut de substanțe periculoase

10 03 30

deșeuri provenite de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, altele decât cele menționate la rubrica 10 03 29

10 03 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 04

deșeuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01*

zguri de la topirea primară și secundară

10 04 02*

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 04 03*

arseniat de calciu

10 04 04*

praf din gazul de ardere

10 04 05*

alte particule și praf

10 04 06*

deșeuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 04 07*

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 04 09*

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 04 10

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 04 09

10 04 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 05

deșeuri din pirometalurgia zincului

10 05 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 05 03*

praf din gazul de ardere

10 05 04

alte particule și pulberi

10 05 05*

deșeuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 05 06*

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 05 08*

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 05 09

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 05 08

10 05 10*

scorii și cruste inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 05 11

scorii și cruste, altele decât cele menționate la rubrica 10 05 10

10 05 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 06

deșeuri din pirometalurgia cuprului

10 06 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 06 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 06 03*

praf din gazul de ardere

10 06 04

alte particule și praf

10 06 06*

deșeuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 06 07*

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 06 09*

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 06 10

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 06 09

10 06 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 07

deșeuri din pirometalurgia argintului, aurului și a platinei

10 07 01

zguri de la topirea primară și secundară

10 07 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 07 03

deșeuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 07 04

alte particule și praf

10 07 05

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 07 07*

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 07 08

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 07 07

10 07 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 08

deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 04

particule și praf

10 08 08*

zgură salină de la topirea primară și secundară

10 08 09

alte zguri

10 08 10*

scorii și cruste inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 08 11

scorii și cruste, altele decât cele menționate la rubrica 10 08 10

10 08 12*

deșeuri cu conținut de gudron de la fabricarea anozilor

10 08 13

deșeuri cu conținut de carbon de la fabricarea anozilor, altele decât cele menționate la rubrica 10 08 12

10 08 14

deșeuri de anozi

10 08 15*

praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 08 16

praf din gazul de ardere, altul decât cel menționat la rubrica 10 08 15

10 08 17*

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 08 18

nămoluri și turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la rubrica 10 08 17

10 08 19*

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 08 20

deșeuri provenite de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la rubrica 10 08 19

10 08 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 09

deșeuri din turnarea metalelor feroase

10 09 03

zguri de furnal

10 09 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, cu conținut de substanțe periculoase

10 09 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele menționate la rubrica 10 09 05

10 09 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, cu conținut de substanțe periculoase

10 09 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele menționate la rubrica 10 09 07

10 09 09*

praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 09 10

praf din gazul de ardere, altul decât cel menționat la rubrica 10 09 09

10 09 11*

alte particule cu conținut de substanțe periculoase

10 09 12

alte particule, care nu sunt menționate la rubrica 10 09 11

10 09 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

10 09 14

deșeuri de lianți, altele decât cele menționate la rubrica 10 09 13

10 09 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor cu conținut de substanțe periculoase

10 09 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele menționate la rubrica 10 09 15

10 09 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 10

deșeuri din turnarea metalelor neferoase

10 10 03

zguri de furnal

10 10 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, cu conținut de substanțe periculoase

10 10 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele menționate la rubrica 10 10 05

10 10 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, cu conținut de substanțe periculoase

10 10 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele menționate la rubrica 10 10 07

10 10 09*

praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 10 10

praf din gazul de ardere, altul decât cel menționat la rubrica 10 10 09

10 10 11*

alte particule cu conținut de substanțe periculoase

10 10 12

alte particule, care nu sunt menționate la rubrica 10 10 11

10 10 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

10 10 14

deșeuri de lianți, altele decât cele menționate la rubrica 10 10 13

10 10 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase

10 10 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele menționate la rubrica 10 10 15

10 10 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 11

deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă

10 11 03

deșeuri de materiale pe bază de fibră de sticlă

10 11 05

particule și praf

10 11 09*

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 10

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 09

10 11 11*

deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu de la tuburile catodice)

10 11 12

deșeuri de sticlă, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 11

10 11 13*

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 14

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 13

10 11 15*

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 16

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 15

10 11 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 17

10 11 19*

deșeuri solide de la epurarea in situ a efluenților, cu conținut de substanțe periculoase

10 11 20

deșeuri solide de la epurarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 10 11 19

10 11 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 12

deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a țiglelor și a materialelor de construcții

10 12 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, înainte de procesarea termică

10 12 03

particule și praf

10 12 05

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 12 06

forme și mulaje uzate

10 12 08

deșeuri din ceramică, cărămizi, țigle și materiale de construcții (după procesare termică)

10 12 09*

deșeuri solide de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 12 10

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubrica 10 12 09

10 12 11*

deșeuri de la smălțuire, cu conținut de metale grele

10 12 12

deșeuri de la smălțuire, altele decât cele menționate la rubrica 10 12 11

10 12 13

nămoluri provenite de la tratarea in situ a efluenților

10 12 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 13

deșeuri de la fabricarea cimentului, a varului și ghipsului și a articolelor și produselor derivate

10 13 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, înainte de procesarea termică

10 13 04

deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului

10 13 06

particule și praf (cu excepția celor de la rubricile 10 13 12 și 10 13 13)

10 13 07

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09*

deșeuri de la fabricarea azbocimentului, cu conținut de azbest

10 13 10

deșeuri de la fabricarea azbocimentului, altele decât cele menționate la rubrica 10 13 09

10 13 11

deșeuri de la fabricarea materialelor compozite pe bază de ciment, altele decât cele menționate la rubricile 10 13 09 și 10 13 10

10 13 12*

deșeuri solide de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 13 13

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele menționate la rubrica 10 13 12

10 13 14

deșeuri și nămoluri de ciment

10 13 99

deșeuri nespecificate în altă parte

10 14

deșeuri din crematorii

10 14 01*

deșeuri provenite de la epurarea gazelor, cu conținut de mercur

11   DEȘEURI PROVENITE DE LA TRATAREA CHIMICĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI ACOPERIREA METALELOR ȘI A ALTOR MATERIALE ȘI DIN HIDROMETALURGIA METALELOR NEFEROASE

11 01

deșeuri provenite de la tratarea chimică de suprafață și acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de fabricare a anozilor)

11 01 05*

acizi de decapare

11 01 06*

acizi nespecificați în altă parte

11 01 07*

baze de decapare

11 01 08*

nămoluri de fosfatare

11 01 09*

nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase

11 01 10

nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele menționate la rubrica 11 01 09

11 01 11

lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase

11 01 12

lichide apoase de clătire, altele decât cele menționate la rubrica 11 01 11

11 01 13*

deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase

11 01 14

deșeuri de degresare, altele decât cele menționate la rubrica 11 01 13

11 01 15*

eluați și nămoluri de la sistemele de membrane sau schimbători de ioni, cu conținut de substanțe periculoase

11 01 16*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

11 01 98*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

11 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

11 02

deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase

11 02 02*

nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit și goethit)

11 02 03

deșeuri provenite din producția de anozi pentru procesele de electroliză apoasă

11 02 05*

deșeuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase

11 02 06

deșeuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele menționate la rubrica 11 02 05

11 02 07*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

11 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

11 03

nămoluri și solide provenite din procesele de călire

11 03 01*

deșeuri cianurate

11 03 02*

alte deșeuri

11 05

deșeuri provenite din procesele de galvanizare la cald

11 05 01

mate

11 05 02

cenuși de zinc

11 05 03*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*

baie uzată

11 05 99

deșeuri nespecificate în altă parte

12   DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01

deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice

12 01 01

pilitură și șpanuri de metale feroase

12 01 02

pulberi și particule de metale feroase

12 01 03

pilitură și șpanuri de metale neferoase

12 01 04

pulberi și particule de metale neferoase

12 01 05

deșeuri din debavurarea și turnarea materialelor plastice

12 01 06*

uleiuri minerale de ungere, cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

12 01 07*

uleiuri minerale de ungere uzate folosite în procesul de fabricație, fără halogeni (cu excepția emulsiilor și a soluțiilor)

12 01 08*

emulsii și soluții de ungere uzate, cu conținut de halogeni

12 01 09*

emulsii și soluții de ungere uzate, fără halogeni

12 01 10*

uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*

ceruri și grăsimi uzate

12 01 13

deșeuri de sudură

12 01 14*

nămoluri de la mașini-unelte, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 15

nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele menționate la rubrica 12 01 14

12 01 16*

deșeuri de materiale de sablare cu conținut de substanțe periculoase

12 01 17

deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele menționate la rubrica 12 01 16

12 01 18*

nămoluri metalice (provenite de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de hidrocarburi

12 01 19*

uleiuri de ungere ușor biodegradabile

12 01 20*

piese de polizare uzate, mărunțite și materiale de polizare mărunțite, cu conținut de substanțe periculoase

12 01 21

piese de polizare uzate, mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele menționate la rubrica 12 01 20

12 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

12 03

deșeuri provenite din degresarea cu apă și cu abur (cu excepția celor din capitolul 11)

12 03 01*

lichide apoase de spălare

12 03 02*

deșeuri de la degresarea cu abur

13   ULEIURI ȘI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAȚI (CU EXCEPȚIA ULEIURILOR COMESTIBILE ȘI A ULEIURILOR DE LA CAPITOLELE 05, 12 și 19)

13 01

uleiuri hidraulice uzate

13 01 01*

uleiuri hidraulice cu conținut de PCB (18)

13 01 04*

emulsii clorurate

13 01 05*

emulsii neclorurate

13 01 09*

uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 10*

uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11*

uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*

uleiuri hidraulice ușor biodegradabile

13 01 13*

alte uleiuri hidraulice

13 02

uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 04*

uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 05*

uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

13 02 06*

uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

13 02 07*

uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

13 02 08*

alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

13 03

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii uzate

13 03 01*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii, cu conținut de PCB

13 03 06*

uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele menționate la rubrica 13 03 01

13 03 07*

uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii

13 03 08*

uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii

13 03 09*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile

13 03 10*

alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

13 04

uleiuri de santină

13 04 01*

uleiuri de santină din navigația fluvială

13 04 02*

uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03*

uleiuri de santină din alte tipuri de navigație

13 05

conținutul separatoarelor apă/ulei

13 05 01*

deșeuri solide din paturile de nisip și separatoarele apă/ulei

13 05 02*

nămoluri de la separatoarele apă/ulei

13 05 03*

nămoluri de intercepție

13 05 06*

uleiuri de la separatoarele apă/ulei

13 05 07*

ape uleioase de la separatoarele apă/ulei

13 05 08*

amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele apă/ulei

13 07

combustibili lichizi uzați

13 07 01*

ulei combustibil și combustibil diesel

13 07 02*

benzină

13 07 03*

alți combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08

uleiuri uzate, nespecificate în altă parte

13 08 01*

nămoluri și emulsii de la desalinizare

13 08 02*

alte emulsii

13 08 99*

deșeuri nespecificate în altă parte

14   DEȘEURI DE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (CU EXCEPȚIA CAPITOLELOR 07 și 08)

14 06

deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsore pentru formarea spumei și a aerosolilor

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

alți solvenți halogenați și amestecuri de solvenți

14 06 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

14 06 04*

nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați

14 04 05*

nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți

15   AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15 01

ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat)

15 01 01

ambalaje din hârtie și carton

15 01 02

ambalaje din materiale plastice

15 01 03

ambalaje din lemn

15 01 04

ambalaje metalice

15 01 05

ambalaje compozite

15 01 06

ambalaje în amestec

15 01 07

ambalaje din sticlă

15 01 09

ambalaje textile

15 01 10*

ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

15 01 11*

ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase (de exemplu azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție

15 02 02*

absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase

15 02 03

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele menționate la rubrica 15 02 02

16   DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ

16 01

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv mașini de teren) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la capitolele 13, 14 și secțiunile 16 06 și 16 08)

16 01 03

anvelope scoase din uz

16 01 04*

vehicule scoase din uz

16 01 06

vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase

16 01 07*

filtre de ulei

16 01 08*

componente cu conținut de mercur

16 01 09*

componente cu conținut de PCB

16 01 10*

componente explozibile (de exemplu perne de protecție (air bags)]

16 01 11*

plăcuțe de frână cu conținut de azbest

16 01 12

plăcuțe de frână, altele decât cele menționate la rubrica 16 01 11

16 01 13*

lichide de frână

16 01 14*

fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase

16 01 15

fluide antigel, altele decât cele menționate la rubrica 16 01 14

16 01 16

rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17

metale feroase

16 01 18

metale neferoase

16 01 19

materiale plastice

16 01 20

sticlă

16 01 21*

componente periculoase, altele decât cele menționate la rubricile 16 01 07 - 16 01 11, 16 01 13 și 16 01 14

16 01 22

componente nespecificate în altă parte

16 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

16 02

deșeuri din echipamente electrice și electronice

16 02 09*

transformatori și condensatori cu conținut de PCB

16 02 10*

echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu astfel de substanțe, altele decât cele menționate la rubrica 16 02 09

16 02 11*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12*

echipamente casate cu conținut de azbest liber

16 02 13*

echipamente casate cu conținut de componente periculoase (19), altele decât cele menționate la rubricile 16 02 09-16 02 12

16 02 14

echipamente casate, altele decât cele menționate la rubricile 16 02 09-16 02 13

16 02 15*

componente periculoase demontate din echipamentele casate

16 02 16

componente periculoase demontate din echipamentele casate, altele decât cele menționate la rubrica 16 02 15

16 03

loturi declasate și produse nefolosite

16 03 03*

deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 04

deșeuri anorganice, altele decât cele menționate la rubrica 16 03 03

16 03 05*

deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 06

deșeuri organice, altele decât cele menționate la rubrica 16 03 05

16 04

deșeuri de explozivi

16 04 01*

deșeuri de muniții

16 04 02*

deșeuri de artificii

16 04 03*

alte deșeuri de explozivi

16 05

butelii de gaze sub presiune și produse chimice expirate

16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase

16 05 05

butelii de gaze sub presiune, altele decât cele menționate la rubrica 16 05 04

16 05 06*

substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator

16 05 07*

substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase

16 05 08*

substanțe chimice organice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase

16 05 09

substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la rubricile 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06

baterii și acumulatori

16 06 01*

acumulatori cu plumb

16 06 02*

acumulatori Ni-Cd

16 06 03*

baterii cu conținut de mercur

16 06 04

baterii alcaline (cu excepția celor de la rubrica 16 06 03)

16 06 05

alte baterii și acumulatori

16 06 06*

electroliți colectați separat din baterii și acumulatori

16 07

deșeuri provenite de la curățarea cisternelor și butoaielor de depozitare și transport (cu excepția capitolelor 05 și 13)

16 07 08*

deșeuri cu conținut de hidrocarburi

16 07 09*

deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase

16 07 99

deșeuri nespecificate în altă parte

16 08

catalizatori uzați

16 08 01

catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția celor de la rubrica 16 08 07)

16 08 02*

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase sau compuși ai metalelor tranziționale (20) periculoase

16 08 03

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale nespecificați în altă parte

16 08 04

catalizatori uzați din cracarea catalitică pe strat fluidizat (cu excepția celor de la rubrica 16 08 07)

16 08 05*

catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic

16 08 06*

lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*

catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase

16 09

substanțe oxidante

16 09 01*

permanganați, de exemplu permanganat de potasiu

16 09 02*

cromați, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu

16 09 03*

peroxizi, de exemplu apă oxigenată

16 09 04*

substanțe oxidante nespecificate în altă parte

16 10

deșeuri lichide apoase care urmează să fie tratate ex situ

16 10 01*

deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase

16 10 02

deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la rubrica 16 10 01

16 10 03*

concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase

16 10 04

concentrate apoase, altele decât cele menționate la rubrica 16 10 03

16 11

deșeuri din materiale de căptușire și refractare

16 11 01*

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 02

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la rubrica 16 11 01

16 11 03*

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 04

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la rubrica 16 11 03

16 11 05*

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 06

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele menționate la rubrica 16 11 05

17   DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

beton

17 01 02

cărămizi

17 01 03

țiglă și ceramică

17 01 06*

amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase

17 01 07

amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice, altele decât cele menționate la rubrica 17 01 07

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

lemn

17 02 02

sticlă

17 02 03

materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

amestecuri bituminoase cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

amestecuri bituminoase, altele decât cele menționate la rubrica 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

aluminiu

17 04 03

plumb

17 04 04

zinc

17 04 05

fier și oțel

17 04 06

staniu

17 04 07

metale în amestec

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de hidrocarburi, gudron sau alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele menționate la rubrica 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietriș cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietriș, altele decât cele menționate la rubrica 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de dragare, altele decât cele menționate la rubrica 17 05 05

17 05 07*

balast pentru căi ferate cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

balast pentru căi ferate, altul decât cel menționat la rubrica 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante pe bază de sau conținând substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele menționate la rubricile 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05

materiale de construcții cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de ghips, altele decât cele menționate la rubrica 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele menționate la rubricile 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

18   DEȘEURI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SAU VETERINARĂ ȘI/SAU DIN CERCETĂRI CONEXE (CU EXCEPȚIA DEȘEURILOR DE LA PREPARAREA HRANEI ÎN BUCĂTĂRII SAU RESTAURANTE, CARE NU PROVIN DIRECT DIN ACTIVITĂȚILE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ)

18 01

deșeuri provenite din maternități, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om

18 01 01

obiecte ascuțite (cu excepția celor de la rubrica 18 01 03)

18 01 02

deșeuri anatomice și organe, inclusiv pungi de sânge și rezerve de sânge (cu excepția celor de la rubrica 18 01 03)

18 01 03*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

18 01 04

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu pansamente, mulaje de ghips, cearșafuri, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece)

18 01 06*

produse chimice pe bază de sau conținând substanțe periculoase

18 01 07

produse chimice, altele decât cele menționate la rubrica 18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice și citostatice

18 01 09

medicamente, altele decât cele menționate la rubrica 18 01 08

18 01 10*

deșeuri de amalgam dentar

18 02

deșeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale

18 02 01

obiecte ascuțite (cu excepția celor de la 18 02 02)

18 02 02*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor

18 02 03

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor

18 02 05*

produse chimice pe bază de sau conținând substanțe periculoase

18 02 06

produse chimice, altele decât cele menționate la rubrica 18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice și citostatice

18 02 08

medicamente, altele decât cele menționate la rubrica 18 02 07

19   DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX-SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL

19 01

deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 02

materiale feroase extrase din cenușa de la incinerarea deșeurilor municipale

19 01 05*

turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*

deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase

19 01 07*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*

cărbune activ epuizat provenit de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*

cenuși de la incinerarea deșeurilor municipale cu conținut de substanțe periculoase

19 01 12

cenuși de la incinerarea deșeurilor municipale, altele decât cele menționate la rubrica 19 01 11

19 01 13*

cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

19 01 14

cenuși zburătoare, altele decât cele menționate la rubrica 19 01 13

19 01 15*

praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

19 01 16

praf de cazan, altul decât cel menționat la rubrica 19 01 15

19 01 17*

deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase

19 01 18

deșeuri de piroliză, altele decât cele menționate la rubrica 19 01 17

19 01 19

nisipuri din paturi fluidizate

19 01 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 02

deșeuri provenite din tratamentele fizico–chimice ale deșeurilor (în special decromatare, decianurare, neutralizare)

19 02 03

deșeuri preamestecate compuse numai din deșeuri nepericuloase

19 02 04*

deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos

19 02 05*

nămoluri de la tratarea fizico-chimică, cu conținut de substanțe periculoase

19 02 06

nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele menționate la rubrica 19 02 05

19 02 07*

hidrocarburi și concentrate de la separare

19 02 08*

deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

19 02 09*

deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase

19 02 10

deșeuri combustibile, altele decât cele menționate la rubricile 19 02 08 și 19 02 09

19 02 11*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

19 02 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 03

deșeuri stabilizate/solidificate (21)

19 03 04*

deșeuri încadrate ca periculoase, parțial stabilizate (22)

19 03 05

deșeuri încadrate ca periculoase, stabilizate, altele decât cele menționate la rubrica 19 03 04

19 03 06*

deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07

deșeuri solidificate, altele decât cele menționate la rubrica 19 03 06

19 04

deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare

19 04 01

deșeuri vitrificate

19 04 02*

cenuși zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*

fază solidă nevitrificată

19 04 04

deșeuri lichide apoase provenite de la călirea deșeurilor vitrificate

19 05

deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide

19 05 01

fracțiunea necompostată din deșeurile municipale și asimilabile

19 05 02

fracțiunea necompostată din deșeurile animale și vegetale

19 05 03

compost declasat

19 05 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 06

deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor

19 06 03

soluții de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale

19 06 04

substanțe fermentate de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale

19 06 05

soluții de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 06

substanțe fermentate de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 07

levigate din depozitele de deșeuri

19 07 02*

levigate din depozitele de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

19 07 03

levigate din depozitele de deșeuri, altele decât cele menționate la rubrica 19 07 02

19 08

deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în altă parte

19 08 01

deșeuri reținute pe site

19 08 02

deșeuri de la deznisipatoare

19 08 05

nămoluri provenite de la epurarea apelor reziduale orășenești

19 08 06*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07*

soluții și nămoluri provenite de la regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni

19 08 08*

deșeuri provenite de la sistemele cu membrană, cu conținut de metale grele

19 08 09

amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile

19 08 10*

amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă, altele decât cele menționate la rubrica 19 08 09

19 08 11*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale

19 08 12

nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele menționate la rubrica 19 08 11

19 08 13*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14

nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele menționate la rubrica 19 08 13

19 08 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 09

deșeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial

19 09 01

deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site

19 09 02

nămoluri de la limpezirea apei

19 09 03

nămoluri de la decarbonatare

19 09 04

cărbune activ epuizat

19 09 05

rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06

soluții și nămoluri provenite de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 09 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 10

deșeuri provenite din sfărâmarea deșeurilor cu conținut de metale

19 10 01

deșeuri de fier sau oțel

19 10 02

deșeuri de metale neferoase

19 10 03*

fracții de șpan ușor și praf cu conținut de substanțe periculoase

19 10 04

fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele menționate la rubrica 19 10 03

19 10 05*

alte fracții cu conținut de substanțe periculoase

19 10 06

alte fracții decât cele menționate la rubrica 19 10 05

19 11

deșeuri de la regenerarea hidrocarburilor

19 11 01*

argile de filtrare epuizate

19 11 02*

gudroane acide

19 11 03*

deșeuri lichide apoase

19 11 04*

deșeuri provenite de la spălarea combustibililor cu baze

19 11 05*

nămoluri de la epurarea in situ a efluenților, cu conținut de substanțe periculoase

19 11 06

nămoluri de la epurarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la rubrica 19 11 05

19 11 07*

deșeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 11 99

deșeuri nespecificate în altă parte

19 12

deșeuri provenite de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) nespecificate în altă parte

19 12 01

hârtie și carton

19 12 02

metale feroase

19 12 03

metale neferoase

19 12 04

materiale plastice și cauciuc

19 12 05

sticlă

19 12 06*

lemn cu conținut de substanțe periculoase

19 12 07

lemn, altul decât cel menționat la rubrica 19 12 06

19 12 08

materiale textile

19 12 09

minerale (de exemplu nisip, pietriș)

19 12 10

deșeuri combustibile (combustibili derivați din deșeuri)

19 12 11*

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecaanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase

19 12 12

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele menționate la rubrica 19 12 11

19 13

deșeuri provenite de la decontaminarea solurilor și a apelor subterane

19 13 01*

deșeuri solide provenite de la decontaminarea solului, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 02

deșeuri solide provenite de la decontaminarea solului, altele decât cele menționate la rubrica 19 13 01

19 13 03*

nămoluri provenite de la decontaminarea solului, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 04

nămoluri provenite de la decontaminarea solului, altele decât cele menționate la rubrica 19 13 03

19 13 05*

nămoluri provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 06

nămoluri provenite de la decontaminarea apelor subterane, altele decât cele menționate la rubrica 19 13 05

19 13 07*

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

19 13 08

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, altele decât cele menționate la rubrica 19 13 07

20   DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01

fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01)

20 01 01

hârtie și carton

20 01 02

sticlă

20 01 08

deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine

20 01 10

îmbrăcăminte

20 01 11

textile

20 01 13*

solvenți

20 01 14*

acizi

20 01 15*

baze

20 01 17*

substanțe chimice fotografice

20 01 19*

pesticide

20 01 21*

tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur

20 01 23*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi

20 01 25

uleiuri și grăsimi comestibile

20 01 26*

uleiuri și grăsimi, altele decât cele menționate la rubrica 20 01 25

20 01 27*

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, cu conținut de substanțe periculoase

20 01 28

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele menționate la rubrica 20 01 27

20 01 29*

detergenți cu conținut de substanțe periculoase

20 01 30

detergenți, alții decât cei menționați la rubrica 20 01 29

20 01 31*

medicamente citotoxice și citostatice

20 01 32

medicamente, altele decât cele menționate la rubrica 20 01 31

20 01 33*

baterii și acumulatori menționați la rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați, cu conținut de astfel de baterii

20 01 34

baterii și acumulatori, alții decât cei menționați la rubrica 20 01 33

20 01 35*

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la rubricile 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase (23)

20 01 36

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la rubricile 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35

20 01 37*

lemn cu conținut de substanțe periculoase

20 01 38

lemn, altul decât cel menționat la rubrica 20 01 37

20 01 39

materiale plastice

20 01 40

metale

20 01 41

deșeuri provenite de la curățatul coșurilor

20 01 99

alte fracțiuni nespecificate în altă parte

20 02

deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire)

20 02 01

deșeuri biodegradabile

20 02 02

pământ și pietriș

20 02 03

alte deșeuri nebiodegradabile

20 03

alte deșeuri municipale

20 03 01

deșeuri municipale amestecate

20 03 02

deșeuri din piețe

20 03 03

deșeuri de la curățarea străzilor

20 03 04

nămoluri din fosele septice

20 03 06

deșeuri de la curățarea canalizării

20 03 07

deșeuri voluminoase

20 03 99

deșeuri municipale nespecificate în altă parte

Partea 3

Lista A (Anexa II la Convenția de la Basel) (24)

Y46

Deșeuri menajere colectate (25)

Y47

Reziduuri provenite din incinerarea deșeurilor menajere

Lista B (Deșeuri din apendicele 4 partea II din Decizia OCDE) (26)

Deșeuri conținând metale

AA 010

261900

Zgură, scorii și alte deșeuri din producția de fier și oțel (27)

AA 060

262050

Cenuși și reziduuri de vanadiu (27)

AA 190

810420

ex 810430

Deșeuri și resturi de magneziu inflamabile, piroforice sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

Deșeuri conținând în principal constituenți anorganici, care pot conține metale și materiale organice

AB 030

 

Deșeuri din tratarea de suprafață a metalelor cu ajutorul produselor necianurate

AB 070

 

Nisipuri utilizate în operațiuni de turnătorie

AB 120

ex 281290

ex 3824

Compuși anorganici de halogenuri, care nu sunt menționați sau incluși în altă parte

AB150

ex 382490

Sulfit de calciu și sulfat de calciu nerafinat, din desulfurarea gazelor de evacuare (DGE)

Deșeuri conținând în principal constituenți organici, care pot conține metale și materiale anorganice

AC060

ex 381900

Fluide hidraulice

AC070

ex 382000

Lichide antigel

AC080

ex 381900

Lichide de frână

AC150

 

Clorofluorocarburi

AC160

 

Haloni

AC170

ex 440310

Deșeuri de plută și de lemn tratate

Deșeuri conținând constituenți anorganici sau organici

AD090

ex 382490

Deșeuri din producția, formularea și utilizarea produselor și materialelor reprografice și fotografice care nu sunt menționate sau incluse în altă parte

AD100

 

Deșeuri rezultate din tratarea de suprafață a materialelor plastice cu ajutorul produselor necianurate

AD120

ex 391400

ex 3915

Rășini schimbătoare de ioni

AD150

 

Materiale organice de origine naturală utilizate ca medii filtrante (de exemplu membrane filtrante uzate)

Deșeuri conținând în principal constituenți anorganici, care pot conține metale și materiale organice

RB020

ex 6815

Fibre de ceramică cu proprietăți fizico-chimice similare cu cele ale azbestului


(1)  Trimiterile din Listele A și B la anexele I, III și IV se referă la anexele la Convenția de la Basel.

(2)  Trebuie remarcat, că intrarea corespunzătoare din lista B (B1160) nu prevede excepții.

(3)  Această categorie nu include fragmentele de montaje de la producerea de energie electrică.

(4)  PCB au o concentrație de 50 mg/kg sau mai mare.

(5)  Concentrația de 50 mg/kg este considerată ca un nivel practic pe plan internațional pentru toate deșeurile; cu toate acestea, multe țări au stabilit niveluri regulamentare mai mici (de exemplu 20 mg/kg) pentru anumite deșeuri.

(6)  „Expirat” înseamnă nefolosit în perioada recomandată de către producător.

(7)  Această intrare nu include lemnul tratat cu substanțe chimice de conservare a lemnului.

(8)  „Expirat” înseamnă nefolosit în perioada recomandată de producător.

(9)  Trebuie remarcat faptul că și atunci când contaminarea cu substanțele menționate la anexa I atinge inițial un nivel foarte scăzut, tratamentele ulterioare, în special operațiunile de reciclare pot duce la formarea unor fracțiuni distincte caracterizate prin concentrații mult mai mari din acele substanțe prevăzute la anexa I.

(10)  În prezent, statutul cenușii de zinc este revizuit și există o recomandare a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) care indică faptul că aceste cenuși nu ar trebui considerate ca substanțe periculoase.

(11)  Această intrare nu include fragmentele de la generatoarele de energie electrică.

(12)  Reutilizarea poate include repararea, renovarea sau modernizarea, dar nu reasamblări majore.

(13)  În anumite țări, aceste materiale destinate reutilizării directe nu sunt considerate deșeuri.

(14)  Concentrația de benzopiren nu ar trebui să fie egală cu sau mai mare de 50 mg/kg.

(15)  Se înțelege că aceste resturi sunt integral polimerizate.

(16)  

Deșeurile de consum sunt excluse de la această intrare.

Deșeurile nu trebuie amestecate.

Trebuie luate în considerare problemele provocate de operațiunile de ardere în aer liber.

(17)  Deșeurile marcate cu un asterisc sunt considerate deșeuri periculoase în conformitate cu Directiva 91/689/CEE. Introducerea anexei la Decizia 2000/532/CE trebuie luată în considerare pentru identificarea unui deșeu pe listă.

(18)  În sensul prezentei liste de deșeuri, PCB se definesc în conformitate cu Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) (JO L 243, 24.9.1996, P. 31).

(19)  Prin componente periculoase din echipamente electrice și electronice se înțeleg în special bateriile și acumulatorii menționați la secțiunea 16 06 și care sunt considerați periculoși, comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.

(20)  În sensul prezentei categorii, metalele tranziționale sunt următoarele: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, tungsten, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden și tantal. Aceste metale și compușii lor sunt periculoase în cazul în care sunt clasificate ca substanțe periculoase. Clasificarea substanțelor periculoase determină metalele tranziționale și compușii metalelor tranziționale care sunt periculoși.

(21)  Procesele de stabilizare modifică periculozitatea compușilor din deșeuri și transformă astfel deșeurile periculoase în deșeuri nepericuloase. Procesele de solidificare modifică numai starea fizică a deșeurilor prin intermediul aditivilor (de exemplu trecerea de la starea lichidă la cea solidă), fără să modifice proprietățile chimice ale acestora.

(22)  Un deșeu este considerat parțial stabilizat în cazul în care, după procesul de stabilizare, riscă încă să elibereze în mediul înconjurător, pe termen scurt, mediu sau lung, constituenți periculoși care nu au fost transformați în totalitate în constituenți nepericuloși.

(23)  Prin componente periculoase provenite din echipamente electrice și electronice se înțeleg în special bateriile și acumulatorii menționați la secțiunea 16 06, care sunt considerați ca fiind periculoși: comutatoarele cu mercur, sticla din tuburile catodice și alte tipuri de sticlă activată etc.

(24)  Această listă provine din Decizia OCDE apendicele 4 partea I.

(25)  Cu excepția cazului în care este clasificată în mod corespunzător la o rubrică unică la anexa III.

(26)  Deșeurile numerotate cu AB130, AC250, AC260 și AC270 au fost eliminate deoarece au fost considerate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directivă abrogată prin Directiva 2006/12/CE), ca fiind nepericuloase și, prin urmare, nu fac obiectul interdicției la export prevăzută la articolul 35 din prezentul regulament.

(27)  Această listă include deșeuri sub formă de cenuși, reziduuri, zgură, scorii, arsuri, pulberi, pudră, nămoluri și turte, cu condiția ca un material să nu fie menționat în mod expres într-o altă listă.


ANEXA VI

FORMULAR PENTRU INSTALAȚIILE CARE BENEFICIAZĂ DE ACORD PREALABIL (ARTICOLUL 14)

Image


ANEXA VII

INFORMAȚII CARE ÎNSOȚESC TRANSFERURILE DE DEȘEURI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATELE (2) ȘI (4)

Image


ANEXA VIII

LINII DIRECTOARE PRIVIND GESTIONAREA ECOLOGICĂ RAȚIONALĂ (ARTICOLUL 49)

I.

Linii directoare adoptate în temeiul Convenției de la Basel:

1.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor biomedicale și a deșeurilor medicale (Y1; Y3) (1)

2.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor de baterii cu plumb acid (1)

3.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor din dezmembrarea integrală și parțială a navelor (1)

4.

Orientări generale tehnice privind gestionarea ecologică rațională a deșeurilor constând din, conținând sau contaminate cu poluanți organici persistenți (POP) (2)

5.

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică sigură a deșeurilor constând din, conținând sau contaminate cu bifenili policlorurați (PCB), terfenili policlorurați (TPC) sau bifenili polibromurați (PBB) (2)

6.

Orientări tehnice privind reciclarea/recuperarea ecologică rațională a metalelor și compușilor acestora (R4) (2),

II.

Linii directoare adoptate de OCDE:

Orientări tehnice privind gestionarea ecologică rațională a anumitor deșeuri specifice:

Calculatoare personale uzate și casate (3)

III.

Linii directoare adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI) Orientări privind reciclarea navelor (4)

IV.

Linii directoare adoptate de Organizația Internațională a Muncii (OIM): Siguranță și sănătate în dezmembrarea navelor: orientări pentru țările asiatice și Turcia (5)


(1)  Adoptate de cea de-a șasea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 9 - 13 decembrie 2002.

(2)  Adoptate de cea de-a șaptea reuniune a Conferinței părților la Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, 25 - 29 octombrie 2004.

(3)  Adoptate de Comitetul politicii de mediu a OCDE în februarie 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(4)  Rezoluția A.962 adoptată de Adunarea OMI la a 23-a sesiune ordinară a acesteia, 24 noiembrie - 5 decembrie 2003.

(5)  Aprobată spre publicare de organismul de conducere al OIM la a 289-a sesiune, 11 - 26 martie 2004.


ANEXA IX

CHESTIONAR SUPLIMENTAR PENTRU RAPOARTELE ÎNTOCMITE DE STATELE MEMBRE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 51 ALINEATUL (2)

Image

Image

Image

Tabelul 1

Informații privind excepțiile de la punerea în aplicare a principiilor proximității, priorității de recuperare și autosuficienței [articolul 11 alineatul (3)]

Image

Tabelul 2

Obiecții împotriva transferurilor sau eliminării planificate [articolul 11 alineatul (1) litera (g)]

Image

Tabelul 3

Obiecții împotriva transferurilor sau recuperării planificate [articolul 12 alineatul (1) litera (c)]

Image

Tabelul 4

Informații privind deciziile autorităților competente de a emite acorduri prealabile (articolul 14)

Image

Tabelul 5

Informații privind transferurile ilegale de deșeuri (1) [articolul 24 și articolul 50 alineatul (1)]

Image

Tabelul 6

Informații privind birourile vamale desemnate de statele membre pentru transferurile de deșeuri care intră și ies din Comunitate (articolul 55)

Image


(1)  Informații privind cazurile care au fost încheiate în perioada raportării.