EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 ( 2006. gada 14. jūnijs ) par atkritumu sūtījumiem

OJ L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 86 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 190/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1013/2006

(2006. gada 14. jūnijs)

par atkritumu sūtījumiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Šīs regulas galvenais un dominējošais mērķis un sastāvdaļa ir vides aizsardzība, un tās ietekmei uz starptautisko tirdzniecību ir tikai gadījuma raksturs.

(2)

Padomes Regula (EEK) Nr. 259/93 (1993. gada 1. februāris) par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās (3) jau ir vairākas reizes būtiski grozīta, un tai vajadzīgi turpmāki grozījumi. Minētajā regulā jo īpaši ir jāiekļauj noteikumi, kas ir Komisijas Lēmumā 94/774/EK (1994. gada 24. novembris) par standarta kravas pavadzīmi, kas minēta Padomes Regulā (EEK) Nr. 259/93 (4), un Komisijas Lēmumā 1999/412/EK (1999. gada 3. jūnijs) par dalībvalstu ziņojumu sniegšanas anketu, ievērojot Padomes Regulas (EEK) Nr. 259/93 41. panta 2. punktu (5). Tādēļ Regula (EEK) Nr. 259/93 skaidrības labad būtu jāaizstāj.

(3)

Padomes Lēmums 93/98/EEK (6) attiecās uz 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencijas par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu (7) noslēgšanu Kopienas vārdā; minētajā konvencijā Kopiena ir bijusi Līgumslēdzēja puse kopš 1994. gada. Pieņemot Regulu (EEK) Nr. 259/93, Padome ir izstrādājusi noteikumus, lai šādu pārvadājumu apjomu samazinātu un tos kontrolētu, cita starpā, nolūkā pielāgot pastāvošo Kopienas atkritumu pārvietošanas uzraudzības un kontroles sistēmu Bāzeles Konvencijas prasībām.

(4)

Padomes Lēmums 97/640/EK (8) attiecās uz tā Bāzeles Konvencijas grozījuma apstiprināšanu Kopienas vārdā, kā noteikts Līgumslēdzēju pušu konferences Lēmumā III/1. Ar šo grozījumu aizliedza visu apglabāšanai paredzēto bīstamo atkritumu eksportu no valstīm, kas uzskaitītas konvencijas VII pielikumā, uz valstīm, kas tajā nav uzskaitītas, kā arī no 1998. gada 1. janvāra aizliedza šādu eksportu attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem, kas minēti konvencijas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā un paredzēti reģenerācijai. Regulu (EEK) Nr. 259/93 attiecīgi grozīja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 120/97 (9).

(5)

Ņemot vērā to, ka Kopiena ir apstiprinājusi ESAO Padomes Lēmumu C(2001)107/galīgā versija, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/galīgā versija par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (ESAO Lēmums) , lai saskaņotu atkritumu sarakstus ar Bāzeles Konvenciju un pārskatītu dažas citas prasības, minētā lēmuma saturs ir jāiekļauj Kopienas tiesību aktos.

(6)

Kopiena ir parakstījusi 2001. gada 22. maija Stokholmas Konvenciju par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

(7)

Ir svarīgi atkritumu sūtījumu uzraudzību un kontroli organizēt un reglamentēt tā, lai ņemtu vērā vajadzību saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti un cilvēku veselību, kā arī veicinātu vienādu regulas piemērošanu visā Kopienā.

(8)

Ir svarīgi arī ņemt vērā Bāzeles Konvencijas 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzēto prasību, lai bīstamo atkritumu sūtījumi tiktu samazināti līdz minimumam saskaņā ar videi drošu un efektīvu šādu atkritumu apsaimniekošanu.

(9)

Turklāt ir svarīgi ņemt vērā katras Bāzeles Konvencijas Līgumslēdzējas puses tiesības saskaņā ar konvencijas 4. panta 1. punktu aizliegt bīstamo atkritumu importu vai to atkritumu importu, kuri ir uzskaitīti minētās konvencijas II pielikumā.

(10)

To atkritumu sūtījumi, kurus radījuši bruņotie spēki vai palīdzības organizācijas, būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas, ja tos importē Kopienā noteiktās situācijās (tostarp tranzītpārvadājumos Kopienas teritorijā, kad atkritumus ieved Kopienā). Attiecībā uz šādiem sūtījumiem būtu jāievēro starptautisko tiesību un starptautisko nolīgumu prasības. Šādos gadījumos jebkura kompetentā tranzīta iestāde un kompetentā galamērķa iestāde Kopienā būtu iepriekš jāinformē par sūtījumu un tā galamērķi.

(11)

Jāizvairās no pārklāšanās ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (2002. gada 3. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku uzturam (10); minētajā regulā jau ir ietvertas prasības, kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu vispārēju pārsūtīšanu, plūsmu novirzīšanu un pārvietošanu (savākšanu, transportēšanu, pārkraušanu, apstrādi, izmantošanu, reģenerāciju vai apglabāšanu, uzskaiti, pavaddokumentiem un izsekojamību) Kopienā, ievedot tajā un izvedot no tās.

(12)

Līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai Komisijai būtu jāziņo par attiecību starp spēkā esošiem nozaru tiesību aktiem dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības jomā un šīs regulas normām, un līdz tai dienai būtu jāiesniedz visi vajadzīgie priekšlikumi, lai saskaņotu šādus tiesību aktus ar šo regulu, lai sasniegtu līdzvērtīgu kontroles līmeni.

(13)

Lai gan uzraudzība un kontrole pār atkritumu sūtījumiem dalībvalstī ir tās pārziņā, valstu sistēmām, kas attiecas uz atkritumu sūtījumiem, būtu jāņem vērā vajadzība panākt saderību ar Kopienas sistēmu, lai nodrošinātu augstu vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

(14)

Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, kas paredzēti apglabāšanai, un uz to reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kas nav uzskaitīti III, IIIA vai IIIB pielikumā, ir lietderīgi nodrošināt optimālu uzraudzību un kontroli, prasot iepriekšēju rakstisku piekrišanu šādiem sūtījumiem. Savukārt šādai procedūrai būtu jāparedz iepriekšēja paziņošana, kas ļauj pienācīgi informēt kompetentās iestādes, lai tās varētu veikt visus vajadzīgos pasākumus cilvēku veselības un vides aizsardzībai. Tas arī ļautu šīm iestādēm izteikt pamatotus iebildumus pret šādiem sūtījumiem.

(15)

Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, kuri ir uzskaitīti III, IIIA vai IIIB pielikumā un paredzēti reģenerācijas darbībām, ir lietderīgi nodrošināt minimālo uzraudzības un kontroles līmeni, nosakot, ka šādiem sūtījumiem būtu klāt noteikta informācija.

(16)

Ņemot vērā vajadzību piemērot šo regulu vienādi un nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību, efektivitātes nolūkā būtu jāprasa, ka paziņojumus apstrādā kompetentā nosūtīšanas iestāde.

(17)

Tāpat ir svarīgi precizēt finanšu garantiju vai līdzvērtīgas apdrošināšanas sistēmu.

(18)

Ņemot vērā, ka atkritumu radītāji ir atbildīgi par videi drošu atkritumu apsaimniekošanu, ja vien iespējams, paziņojuma un atkritumu sūtījumu dokumenti būtu jāaizpilda atkritumu radītājiem.

(19)

Paziņotājam jānodrošina procesuāli aizsardzības pasākumi, gan tiesiskās noteiktības interesēs, gan arī lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu un pareizu iekšējā tirgus darbību.

(20)

Attiecībā uz apglabāšanai paredzēto atkritumu sūtījumiem dalībvalstīm būtu jāņem vērā tuvuma, reģenerācijas prioritātes un pašpietiekamības principi gan Kopienas, gan attiecīgo valstu līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem (11), veicot pasākumus saskaņā ar Līgumu, lai pilnīgi vai daļēji aizliegtu vai sistemātiski iebilstu pret šādiem sūtījumiem. Būtu jāņem vērā arī Direktīvā 2006/12/EK ietvertā prasība, saskaņā ar kuru dalībvalstīm jāizveido integrēts un pietiekams atkritumu apglabāšanas iekārtu tīkls, lai ļautu Kopienai kļūt saimnieciski patstāvīgai atkritumu apglabāšanas ziņā un ļautu katrai dalībvalstij atsevišķi virzīties uz šo mērķi, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus vai vajadzību pēc specializētām iekārtām konkrētiem atkritumu veidiem. Dalībvalstīm tāpat būtu jābūt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (12), piemērotu labākās pieejamās metodes atbilstīgi minētajai direktīvai un saskaņā ar uzņēmuma atļauju un lai atkritumus apsaimniekotu saskaņā ar Kopienas tiesību aktos noteiktajiem juridiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz apglabāšanas darbībām.

(21)

Attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, kuri paredzēti reģenerācijai, dalībvalstīm vajadzētu būt spējīgām nodrošināt, lai atkritumu apsaimniekošanas iekārtas, uz kurām attiecas Direktīva 96/61/EK, piemērotu labākās pieejamās metodes atbilstīgi minētajai direktīvai un saskaņā ar iekārtas ekspluatācijas atļauju. Dalībvalstīm arī vajadzētu būt spējīgām nodrošināt, lai atkritumus apstrādātu saskaņā ar juridiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz reģenerācijas darbībām, kuri noteikti Kopienas tiesību aktos, un, ievērojot Direktīvas 2006/12/EK 7. panta 4. punktu, lai apsaimniekotu atkritumus saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kas ir izstrādāti saskaņā ar minēto direktīvu nolūkā nodrošināt Kopienas tiesību aktos noteikto juridiski saistošo reģenerācijas vai pārstrādes saistību izpildi.

(22)

Obligātu prasību izstrāde Kopienas līmenī atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un konkrētu atkritumu apstrādei papildus jau pastāvošām Kopienas tiesību aktu prasībām var veicināt augsta vides aizsardzības līmeņa radīšanu visā Kopienā, palīdzēt radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus pārstrādes jomā un palīdzēt nodrošināt to, ka netiek radīti šķēršļi ekonomiski stabilam iekšējam pārstrādes tirgum. Tādējādi Kopienā jārada līdzvērtīgi konkurences apstākļi attiecībā uz pārstrādi, konkrētās jomās attiecīgi piemērojot kopējus standartus, tostarp attiecībā uz otrreizējām izejvielām, lai celtu pārstrādes kvalitāti. Komisijai, cik drīz vien iespējams, būtu jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi šādiem standartiem attiecībā uz konkrētu veidu atkritumiem un konkrētām pārstrādes iekārtām, pamatojoties uz turpmāku pārbaudi atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas kontekstā un ņemot vērā spēkā esošos Kopienas un dalībvalstu tiesību aktus. Pagaidām būtu jāparedz iespēja, ievērojot konkrētus nosacījumus, celt iebildumus pret plānotiem sūtījumiem, ja saistītā reģenerācija neatbilstu nosūtīšanas valsts tiesību aktiem par atkritumu reģenerāciju. Pagaidām Komisijai tāpat būtu pastāvīgi jāpārskata situācija attiecībā uz iespējamiem nevēlamiem atkritumu sūtījumiem uz jaunajām dalībvalstīm un, ja vajadzīgs, jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi par to, kā rīkoties šādās situācijās.

(23)

Dalībvalstīm saskaņā ar ANO/EEK 1998. gada 25. jūnija Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas Konvencija) būtu jāprasa nodrošināt, ka attiecīgās kompetentās iestādes ar pienācīgiem līdzekļiem publisko informāciju par sūtījumu paziņojumiem, ja šāda informācija nav konfidenciāla saskaņā ar attiecīgās valsts vai Kopienas tiesību aktiem.

(24)

Būtu jāuzliek pienākums atkritumus no sūtījuma, kuru nevar pabeigt iecerētajā veidā, ņemt atpakaļ uz nosūtīšanas valsti vai tos reģenerēt vai apglabāt alternatīvā veidā.

(25)

Tāpat būtu jānosaka obligāta prasība personai, kuras rīcība ir izraisījusi nelikumīgu sūtījumu, ņemt atpakaļ attiecīgos atkritumus vai veikt alternatīvus pasākumus to reģenerācijai vai apglabāšanai. Ja tas nav iespējams, kompetentajām nosūtīšanas iestādēm vai galamērķa iestādēm būtu jāiejaucas pašām.

(26)

Lai aizsargātu attiecīgo valstu vidi, jāprecizē tā aizlieguma apjoms, kurš noteikts saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un kurš attiecas uz jebkuru tādu atkritumu eksportu no Kopienas, kuri paredzēti apglabāšanai trešā valstī, kas nav EBTA (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) valsts.

(27)

Valstis, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas puses, var pieņemt kontroles procedūras, kas paredzētas sūtījumiem Kopienā.

(28)

Lai aizsargātu attiecīgo valstu vidi, tāpat jāprecizē tā aizlieguma apjoms, kurš arī noteikts saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un kurš attiecas uz bīstamo atkritumu eksportu uz tādu valsti, uz kuru neattiecas minētais ESAO lēmums. Jo īpaši jāprecizē to atkritumu saraksts, uz kuriem attiecas aizliegums, un jānodrošina, lai tajā ir iekļauti atkritumi, kas uzskaitīti Bāzeles Konvencijas II pielikumā, proti, no mājsaimniecībām savāktie atkritumi, kā arī mājsaimniecības atkritumu sadedzināšanas atlikumi.

(29)

Būtu jāuztur īpaši pasākumi to nebīstamo atkritumu eksportam, kuri paredzēti reģenerācijai valstīs, uz kurām neattiecas ESAO lēmums, un būtu jāparedz iespēja tos vēlāk vienkāršot.

(30)

Būtu jāatļauj apglabāšanai paredzēto atkritumu imports Kopienā, ja eksportētājvalsts ir Bāzeles Konvencijas līgumslēdzēja puse. Būtu jāatļauj reģenerācijai paredzēto atkritumu imports Kopienā, ja eksportētājvalsts ir valsts, uz kuru attiecas ESAO lēmums, vai Bāzeles Konvencijas līgumslēdzēja puse. Tomēr pārējos gadījumos imports būtu jāatļauj tikai tad, ja eksportētājvalstij ir saistoši divpusēji vai daudzpusēji līgumi, kas atbilst Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantam, izņemot, ja tas nav iespējams krīzes, miera atjaunošanas, miera uzturēšanas vai kara situācijās.

(31)

Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām.

(32)

Šai regulai būtu jāatspoguļo noteikumi par atkritumu importu no aizjūras zemēm un teritorijām un eksportu uz tām, kā noteikts Padomes Lēmumā 2001/822/EK (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Aizjūras zemju un teritoriju asociācijas lēmums”) (13).

(33)

Būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK un citiem Kopienas tiesību aktiem par atkritumiem Kopienā pārvadātos atkritumus, kā arī Kopienā importētos atkritumus visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā galamērķa valstī, apsaimnieko, neapdraudot cilvēku veselību un neizmantojot procesus un metodes, kas varētu būt kaitīgi videi. Attiecībā uz eksportu no Kopienas, kas nav aizliegts, ir nepieciešams censties nodrošināt, lai atkritumus to sūtīšanas laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā trešā, galamērķa valstī, apsaimniekotu videi drošā veidā. Iekārta, kas saņem atkritumus, būtu jāekspluatē saskaņā ar cilvēku veselības un vides aizsardzības standartiem, kas ir kopumā līdzvērtīgi standartiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos. Būtu jāizstrādā nesaistošu pamatnostādņu saraksts, kurās varētu meklēt informāciju par apsaimniekošanu videi drošā veidā.

(34)

Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai informācija par šīs regulas īstenošanu, gan iesniedzot ziņojumus Bāzeles Konvencijas sekretariātam, gan arī aizpildot atsevišķu anketu.

(35)

Ir jānodrošina nekaitīga kuģu demontāža, neapdraudot vidi, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību un vidi. Turklāt būtu jāatzīmē, ka kuģis var kļūt par atkritumiem saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 2. pantu un ka vienlaicīgi to var uzskatīt par kuģi atbilstīgi citiem starptautiskiem noteikumiem. Ir svarīgi atgādināt, ka turpinās darbs, īpaši starpaģentūru sadarbība starp Starptautisko Darba Organizāciju(SDO), Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO) un Bāzeles Konvencijas sekretariātu, lai noteiktu obligātās prasības pasaules līmenī, nodrošinot efektīvu un racionālu risinājumu kuģu demontāžas problēmām.

(36)

Efektīva starptautiska sadarbība atkritumu sūtījumu kontroles jomā ir noderīga, lai nodrošinātu kontroli pār bīstamo atkritumu sūtījumiem. Būtu jāveicina informācijas apmaiņa starp Kopienu un tās dalībvalstīm un trešām valstīm, kā arī minēto valstu kopīga atbildība un sadarbības centieni, lai nodrošinātu pareizu atkritumu apsaimniekošanu.

(37)

Komisijai būtu jāpieņem noteikti pielikumi šai regulai saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā minēto procedūru. Šī procedūra arī būtu jāpiemēro, izdarot grozījumus pielikumos, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozījumus attiecīgos Kopienas tiesību aktos vai notikumus, kas saistīti ar ESAO lēmumu vai Bāzeles Konvenciju, kā arī ar citām saistītām starptautiskajām konvencijām vai nolīgumiem.

(38)

Gatavojot norādījumus paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanai, kuri būtu jāparedz IC pielikumā, Komisijai, ņemot vērā ESAO lēmumu un Bāzeles Konvenciju, cita starpā būtu jānosaka, ka paziņojuma un pārvietošanas dokumentiem būtu jābūt, ja vien iespējams, uz divām lappusēm, un jānosaka precīzi termiņi to paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanai, kas minēti IA un IB pielikumā, ņemot vērā II pielikumu. Papildus tam, ja ESAO Lēmuma vai Bāzeles Konvencijas un šīs regulas terminoloģija un prasības atšķiras, būtu jāprecizē konkrētās prasības.

(39)

Izvērtējot atkritumu maisījumus, ko papildus jāuzskaita IIIA pielikumā, cita starpā būtu jāapsver šāda informācija: atkritumu īpašības kā, piemēram, to iespējamās bīstamās īpatnības, spēja piesārņot un fiziskais stāvoklis; ar apsaimniekošanu saistītie aspekti kā, piemēram, tehnoloģiskā kapacitāte atkritumus reģenerēt un labums videi, kas rodas no reģenerācijas operācijas, tostarp, vai var tikt traucēta atkritumu apsaimniekošana videi drošā veidā. Komisijai, cik vien iespējams, būtu jāvirza uz priekšu šā pielikuma gatavošana pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas un jāizpilda šis uzdevums vēlākais sešus mēnešus pēc minētās dienas.

(40)

Komisijai saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā minēto procedūru būtu jāpieņem arī papildus pasākumi, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu. Tiem būtu jāietver finanšu garantijas vai tai līdzvērtīga nodrošinājuma aprēķināšanas metode, kas Komisijai būtu jāizstrādā, ja iespējams, pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

(41)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (14).

(42)

Tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami labi sasniegt šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt vides aizsardzību saistībā ar atkritumus sūtījumiem, un šīs regulas mēroga un seku dēļ to var sasniegt labāk Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī regula paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I SADAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka procedūras un kontroles režīmus atkritumu sūtīšanas jomā atkarībā no sūtījuma izcelsmes, galamērķa un maršruta, sūtīto atkritumu veida un apstrādes veida, kas tiek piemērota atkritumiem to galamērķa punktā.

2.   Šo regulu piemēro atkritumu sūtījumiem:

a)

starp dalībvalstīm, Kopienas iekšienē vai tranzītā caur trešām valstīm;

b)

importējot tos Kopienā no trešām valstīm;

c)

eksportējot tos no Kopienas uz trešām valstīm;

d)

tranzītā caur Kopienu, ceļā no trešām valstīm un uz tām.

3.   Šī regula neattiecas uz:

a)

tādu atkritumu izkraušanu krastā, ko radījusi parasta kuģu darbība un platformu darbība atklātā jūrā, ietverot notekūdeņus un nosēdumus, ar nosacījumu, ka uz šādiem atkritumiem attiecas prasības, kas iekļautas 1973. gada Starptautiskajā konvencijā par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu, kurā grozījumi izdarīti ar 1978. gada protokolu (Marpol 73/78), vai citi saistoši starptautiskie instrumenti;

b)

atkritumiem, kas radušies transportlīdzekļos, vilcienos, lidmašīnās un uz kuģiem līdz brīdim, kad šādi atkritumi tiek izkrauti reģenerācijas vai apglabāšanas nolūkā;

c)

radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem, kā definēts 2. pantā Padomes Direktīvā 92/3/Euratom (1992. gada 3. februāris) par kontroli un uzraudzību attiecībā uz radioaktīvo atkritumu pārvadājumiem starp dalībvalstīm, to ievešanu Kopienā un izvešanu no Kopienas (15);

d)

sūtījumiem, uz kuriem attiecas Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētās apstiprināšanas prasības;

e)

to atkritumu sūtījumiem, kas minēti Direktīvas 2006/12/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii), iv) un v) daļā, ja uz šādiem sūtījumiem jau attiecas citi Kopienas tiesību akti, kuros ietverti līdzīgi noteikumi;

f)

atkritumu sūtījumiem no Antarktikas Kopienā, kuri ir saskaņā ar prasībām, kas ietvertas Antarktikas Līgumam pievienotajā protokolā par vides aizsardzību (1991.);

g)

tādu atkritumu ievešanu Kopienā, kas radušies bruņoto spēku vai palīdzības organizāciju darbības rezultātā krīzes situācijās, miera atjaunošanas un uzturēšanas operācijās, ja šādus atkritumus sūta bruņotie spēki vai palīdzības organizācijas vai tas tiek darīts šo spēku vai organizāciju vārdā tieši vai netieši uz galamērķa valsti. Šādos gadījumos jebkuru kompetento tranzītiestādi un kompetento galamērķa iestādi Kopienā informē iepriekš par atkritumu sūtījumu un to galamērķi.

4.   Uz atkritumu sūtījumiem no Antarktikas uz valstīm ārpus Kopienas, šķērsojot Kopienu tranzītā, attiecas 36. un 49. pants.

5.   Uz atkritumu sūtījumiem tikai dalībvalsts teritorijā attiecas tikai 33. pants.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“atkritumi” ir atkritumi, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

2)

“bīstamie atkritumi” ir bīstamie atkritumi, kā definēts 1. panta 4. punktā Padomes Direktīvā 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem (16);

3)

“atkritumu maisījums” ir atkritumi, kas radušies divu vai vairāku atkritumu veidu apzinātas vai neapzinātas sajaukšanas rezultātā un kam nav paredzēta atsevišķa pozīcija III, IIIB, IV un IVA pielikumā. Atkritumi, kurus sūta vienā sūtījumā, kas sastāv no vismaz diviem atkritumu veidiem, kur katrs atkritumu veids ir atdalīts, nav atkritumu maisījums;

4)

“apglabāšana” ir apglabāšana, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā;

5)

“pagaidu apglabāšana” ir apglabāšanas darbības D 13 līdz D 15, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK IIA pielikumā;

6)

“reģenerācija” ir reģenerācija, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta f) apakšpunktā;

7)

“pagaidu reģenerācija” ir reģenerācijas darbības R 12 un R 13, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK IIB pielikumā;

8)

“apsaimniekošana videi drošā veidā” ir visu praktiski iespējamo darbību veikšana, lai nodrošinātu, ka atkritumi tiek apsaimniekoti tādā veidā, kas aizsargās cilvēku veselību un vidi pret nelabvēlīgām sekām, kas varētu rasties saistībā ar šādiem atkritumiem;

9)

“radītājs” ir jebkura persona, kuras darbību rezultātā rodas atkritumi (“sākotnējais radītājs”) un/vai jebkura persona, kura veic priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kuru rezultātā mainās šo atkritumu īpašības vai sastāvs (“jauns radītājs”) (kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā);

10)

“īpašnieks” ir atkritumu radītājs vai fiziska vai juridiska persona, kam pieder atkritumi (un kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā);

11)

“savācējs” ir jebkura persona, kas veic atkritumu savākšanu, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK 1. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

12)

“tirgotājs” ir jebkura persona, kas rīkojas savā vārdā, lai pirktu un pēc tam pārdotu atkritumus, tostarp tirgotāji, kas nesaņem atkritumus fiziskajā valdījumā, un kā minēts Direktīvas 2006/12/EK 12. pantā;

13)

“starpnieks” ir jebkura persona, kas organizē atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu citu personu vārdā, tostarp starpnieki, kas nesaņem atkritumus fiziskajā valdījumā, kā minēts Direktīvas 2006/12/EK 12. pantā;

14)

“saņēmējs” ir persona vai uzņēmums, kas ir galamērķa valsts jurisdikcijā un kam atkritumus sūta reģenerācijai vai apglabāšanai;

15)

“paziņotājs” ir:

a)

kādas dalībvalsts izcelsmes sūtījuma gadījumā – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir attiecīgās dalībvalsts jurisdikcijā, kas plāno veikt atkritumu sūtījumu un kam uzlikts paziņošanas pienākums. Paziņotājs ir viena no personām vai struktūrām, kura izvēlēta saskaņā ar secību, kas noteikta šajā sarakstā:

i)

sākotnējais radītājs; vai

ii)

licencēts jauns radītājs, kas veic darbības pirms sūtījuma; vai

iii)

licencēts savācējs, kurš no viena veida atkritumu dažādiem nelieliem apjomiem, kuri iegūti no dažādiem avotiem, ir veidojis sūtījumu, kam jāsākas no vienas paziņotas vietas; vai

iv)

reģistrēts tirgotājs, kuru rakstiski ir pilnvarojis sākotnējais radītājs, jauns radītājs vai licencēts savācējs, kas minēti i), ii) un iii) apakšpunktā, lai darbotos tā vārdā kā paziņotājs;

v)

reģistrēts starpnieks, kuru rakstiski ir pilnvarojis sākotnējais radītājs, jauns radītājs vai licencēts savācējs, kas minēti i), ii) un iii) apakšpunktā, lai darbotos tā vārdā kā paziņotājs;

vi)

gadījumā, ja visas personas, kas minētas i), ii), iii), iv) un v) apakšpunktā, ja kāds no šiem punktiem ir piemērojams, ir nezināmas vai maksātnespējīgas, īpašnieks.

Ja iv) vai v) apakšpunktā norādītais paziņotājs nepilda jebkuru no pienākumiem ņemt atkritumus atpakaļ, kā izklāstīts 22. līdz 25. pantā, sākotnējo radītāju, jaunu radītāju vai licencētu savācēju, kā minēts attiecīgi i), ii) vai iii) apakšpunktā, kas pilnvaroja tirgotāju vai starpnieku darboties viņa vārdā, uzskata par paziņotāju saistībā ar minētajiem pienākumiem ņemt atkritumus atpakaļ. Nelikumīga sūtījuma gadījumā, par ko paziņoja tirgotājs vai starpnieks, kā noteikts iv) vai v) apakšpunktā, personu, kas minēta i), ii) vai iii) apakšpunktā un kas pilnvaroja attiecīgo tirgotāju vai starpnieku darboties viņa vārdā, šajā regulā uzskata par paziņotāju;

b)

gadījumā, ja atkritumus, kuru izcelsme nav dalībvalstī, importē Kopienā vai pārvadā tranzītā caur Kopienu, – jebkura no šādām fiziskām vai juridiskām personām, kas ir nosūtīšanas valsts jurisdikcijā un kas plāno veikt atkritumu sūtījumu vai kas plāno nodrošināt vai jau ir nodrošinājis atkritumu sūtījumu:

i)

persona, kas noteikta saskaņā ar nosūtīšanas valsts tiesību aktiem; vai, gadījumā, ja šāda persona nav noteikta;

ii)

īpašnieks eksportēšanas laikā;

16)

“Bāzeles Konvencija” ir 1989. gada 22. marta Bāzeles Konvencija par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

17)

“ESAO lēmums” ir ESAO Padomes lēmums C(2001)107/galīgā versija, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/galīgā versija par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli;

18)

“kompetentā iestāde” ir:

a)

dalībvalstu gadījumā iestāde, ko nozīmējusi attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 53. pantu; vai

b)

gadījumā, ja ir iesaistīta valsts, kas nav ES dalībvalsts un kas ir viena no pusēm Bāzeles Konvencijā, iestāde, ko attiecīgā valsts nozīmējusi par kompetento iestādi minētās konvencijas mērķiem saskaņā ar tās 5. pantu; vai

c)

gadījumā, ja ir iesaistīta valsts, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā, iestāde, kuru attiecīgā valsts vai reģions ir nozīmējis par kompetento iestādi, vai, gadījumā, ja šāda iestāde nav nozīmēta, šīs valsts vai reģiona pārvaldes iestāde, kurai ir jurisdikcija attiecībā uz atkritumu sūtījumiem reģenerācijai vai apglabāšanai vai uz to tranzītu, attiecīgajos gadījumos;

19)

“kompetentā nosūtīšanas iestāde” ir kompetentā iestāde, kuras kompetence attiecas uz teritoriju, no kuras sūtījumu plāno uzsākt vai no kuras tas tiek uzsākts;

20)

“kompetentā galamērķa iestāde” ir kompetentā iestāde, kuras kompetence attiecas uz teritoriju, uz kurieni plāno veikt sūtījumu vai tas tiek veikts vai kurā atkritumi tiek iekrauti pirms reģenerācijas vai apglabāšanas teritorijā, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā;

21)

“kompetentā tranzīta iestāde” ir kompetentā iestāde, kuras kompetence attiecas uz jebkuru valsti, kas nav kompetentās nosūtīšanas vai galamērķa iestādes valsts un caur kuru plāno veikt sūtījumu vai tas tiek veikts;

22)

“nosūtīšanas valsts” ir jebkura valsts, no kuras atkritumu sūtījumu plāno uzsākt vai tas tiek uzsākts;

23)

“galamērķa valsts” ir jebkura valsts, uz kuru atkritumu sūtījumu plāno veikt vai tas tiek veikts reģenerācijai vai apglabāšanai, vai tādas iekraušanas nolūkā, kas notiek pirms reģenerācijas vai apglabāšanas teritorijā, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā;

24)

“tranzīta valsts” ir jebkura valsts, kas nav nosūtīšanas vai galamērķa valsts un caur kuru atkritumu sūtījumu plāno veikt vai tas tiek veikts;

25)

“teritorija, kas ir valsts jurisdikcijā” ir jebkura zeme vai jūras teritorija, kurā valsts īsteno administratīvās un regulatīvās funkcijas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām attiecībā uz cilvēku veselības vai vides aizsardzību;

26)

“aizjūras zemes un teritorijas” ir aizjūras zemes un teritorijas, kas uzskaitītas Lēmuma 2001/822/EK IA pielikumā;

27)

“eksporta no Kopienas muitas iestāde” ir muitas iestāde, kā noteikts 161. panta 5. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (17);

28)

“izvešanas no Kopienas muitas iestāde” ir muitas iestāde, kā noteikts 793. panta 2. punktā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (18);

29)

“ievešanas Kopienā muitas iestāde” ir muitas iestāde, kurā Kopienas muitas teritorijā ievestos atkritumus nogādā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 38. panta 1. punktu;

30)

“imports” ir jebkāda atkritumu ievešana Kopienā, izņemot tranzītu caur Kopienu;

31)

“eksports” ir atkritumu izvešana no Kopienas, izņemot tranzītu caur Kopienu;

32)

“tranzīts” ir atkritumu sūtījums vai plānotais atkritumu sūtījums caur vienu vai vairākām valstīm, kas nav nosūtīšanas vai galamērķa valstis;

33)

“pārvadāšana” ir atkritumu pārvadāšana pa autoceļu, dzelzceļu, gaisu, jūru vai iekšējiem ūdeņiem;

34.

“sūtījums” ir atkritumu pārvadāšana reģenerācijas vai apglabāšanas nolūkā, ko ir plānots veikt vai ko veic:

a)

starp valstīm; vai

b)

starp valsti un aizjūras zemi vai teritoriju vai citām teritorijām, kas ir minētās valsts aizsardzībā; vai

c)

starp valsti un jebkuru zemes teritoriju, kas nav nevienas valsts daļa saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; vai

d)

starp valsti un Antarktiku; vai

e)

no vienas valsts caur jebkuru no iepriekš minētajām teritorijām; vai

f)

valsts iekšienē caur jebkuru no iepriekš minētajām teritorijām un kura izcelsmes un galamērķa punkts ir vienā un tajā pašā valstī; vai

g)

no ģeogrāfiskas teritorijas, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā, uz kādu valsti;

35.

“nelikumīgs sūtījums” ir jebkāds atkritumu sūtījums, ko veic:

a)

bez paziņojuma visām iesaistītajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo regulu; vai

b)

bez iesaistīto kompetento iestāžu piekrišanas saskaņā ar šo regulu; vai

c)

ar piekrišanu, kas iegūta no iesaistītajām kompetentajām iestādēm, viltojot dokumentus, sagrozot faktus vai krāpšanas ceļā; vai

d)

veidā, kas nav būtībā izklāstīts paziņojuma vai pārvietošanas dokumentos; vai

e)

veidā, kā rezultātā notiek atkritumu reģenerācija vai apglabāšana, kas neatbilst Kopienas vai starptautiskajiem noteikumiem; vai

f)

pretrunā 34., 36., 39., 40., 41. un 43. pantam; vai

g)

kas, attiecībā uz 3. panta 2. punktā un 4. punktā minētajiem atkritumu sūtījumiem, notiek šādos gadījumos:

i)

konstatēts, ka atkritumi nav uzskaitīti III, IIIA vai IIIB pielikumā; vai

ii)

nav ievērots 3. panta 4. punkts;

iii)

sūtījums tiek veikts tādā veidā, kas nav būtībā noteikts VII pielikumā dotajā dokumentā.

II SADAĻA

SŪTĪJUMI KOPIENAS IEKŠIENĒ TRANZĪTĀ CAUR TREŠĀM VALSTĪM VAI BEZ TĀ

3. pants

Vispārējie procedūras noteikumi

1.   Uz šādu atkritumu sūtījumiem attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra, kas noteikta šīs sadaļas noteikumos:

a)

ja sūtījums paredzēts apglabāšanas darbībām:

visi atkritumi;

b)

ja sūtījums paredzēts reģenerācijas darbībām:

i)

atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā, tostarp Bāzeles Konvencijas II un VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi;

ii)

atkritumi, kas uzskaitīti IVA pielikumā;

iii)

atkritumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā;

iv)

atkritumu maisījumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā, ja vien tie nav uzskaitīti IIIA pielikumā.

2.   Uz šādu atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā gadījumā, kad vesto atkritumu daudzums ir lielāks par 20 kg, attiecas vispārējas informācijas prasības atbilstīgi 18. pantam:

a)

atkritumi, kas uzskaitīti III vai IIIB pielikumā;

b)

atkritumu maisījumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā un kuru sastāvā ietilpst vairāku III pielikumā uzskaitīto veidu atkritumi, ja šo maisījumu sastāvs neaizkavē to reģenerāciju videi drošā veidā un ja šādi maisījumi ir uzskaitīti IIIA pielikumā, saskaņā ar 58. pantu.

3.   Atkritumiem, kas uzskaitīti III pielikumā, piemēro attiecīgos noteikumus, kas piemērojami IV ielikumā uzskaitītajiem atkritumu veidiem, ja tiem piemīt jebkura no Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā minētajām bīstamām īpašībām. Šādos gadījumos rīkojas saskaņā ar 58. pantu.

4.   Šā panta 1. punktā minētā iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra neattiecas uz tādu atkritumu sūtījumiem, kas tieši paredzēti laboratorijas analīžu veikšanai, lai izvērtētu to fizikālās vai ķīmiskās īpašības vai lai noteiktu to piemērotību reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām. Tā vietā piemēro 18. panta procedūras prasības. Šādu atkritumu daudzums, uz ko attiecas atbrīvojums, ja tie ir tieši paredzēti laboratorijas analīžu veikšanai, ir minimālais daudzums, kas pamatoti nepieciešams, lai atbilstīgi veiktu analīzi katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nepārsniedz 25 kg.

5.   Uz tādu jauktu sadzīves atkritumu sūtījumiem (atkritumu pozīcija 20 03 01), kas savākti no mājsaimniecībām, tostarp gadījumos, kad šāda savākšana ietver arī atkritumus no citiem radītājiem, uz reģenerācijas un apglabāšanas uzņēmumiem saskaņā ar šo regulu attiecas noteikumi, kas piemērojami atkritumu sūtījumiem apglabāšanai.

1. NODAĻA

Iepriekšēja rakstiska paziņošana un piekrišana

4. pants

Paziņojums

Ja paziņotājs vēlas sūtīt atkritumus, kā minēts 3. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā, tas iesniedz iepriekšēju rakstisku paziņojumu kompetentajai nosūtīšanas iestādei un ar tās starpniecību, kā arī, vispārēja paziņojuma gadījumā, rīkojas saskaņā ar 13. panta noteikumiem.

Iesniedzot paziņojumu, ievēro šādas prasības:

1)

Paziņojuma un pārvietošanas dokumenti:

Paziņošanu veic, izmantojot šādus dokumentus:

a)

paziņojuma dokumentu, kas dots IA pielikumā; un

b)

pārvietošanas dokumentu, kas dots IB pielikumā.

Iesniedzot paziņojumu, paziņotājs aizpilda paziņojuma dokumentu un, ja vajadzīgs, arī pārvietošanas dokumentu.

Ja paziņotājs nav sākotnējais radītājs saskaņā ar 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta i) daļu, paziņotājs nodrošina, ka šis radītājs vai viena no personām, kas minētas 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta ii) vai iii) daļā, kur tas iespējams, arī paraksta paziņojuma dokumentu, kas dots IA pielikumā.

Paziņojuma dokumentu un pārvietošanas dokumentu paziņotājam izsniedz kompetentā nosūtīšanas iestāde.

2)

Informācija un dokumenti, kas ietverti paziņojuma un pārvietošanas dokumentos:

Paziņotājs iesniedz vai pievieno paziņojuma dokumentam informāciju un dokumentus, kas uzskaitīti II pielikuma 1. daļā. Paziņotājs iesniedz vai pievieno pārvietošanas dokumentam informāciju un dokumentus, kas minēti II pielikuma 2. daļā, tādā apjomā, kāds iespējams paziņošanas laikā.

Paziņojums tiek uzskatīts par pareizi aizpildītu, ja kompetentā nosūtīšanas iestāde uzskata, ka paziņošanas dokuments un pārvietošanas dokuments ir bijuši aizpildīti saskaņā ar pirmo daļu.

3)

Papildu informācija un dokumenti:

Ja to pieprasa kāda no iesaistītajām kompetentajām iestādēm, paziņotājs iesniedz papildu informāciju un dokumentus. Tās papildu informācijas un dokumentu saraksts, ko var pieprasīt, ir dots II pielikuma 3. daļā.

Paziņojums tiek uzskatīts par pareizi aizpildītu, ja kompetentā galamērķa iestāde uzskata, ka paziņojuma dokuments un pārvietošanas dokuments ir bijuši aizpildīti un ka paziņotājs iesniedzis informāciju un dokumentus, kas uzskaitīti II pielikuma 1. un 2. daļā, kā arī jebkuru papildu informāciju un dokumentus, kas pieprasīti saskaņā ar šo punktu un kas uzskaitīti II pielikuma 3. daļā.

4)

Līguma noslēgšana starp paziņotāju un saņēmēju:

Paziņotājs noslēdz līgumu, kā aprakstīts 5. pantā, ar saņēmēju par paziņoto atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu.

Pierādījumu par šo līgumu vai deklarāciju, ar ko apliecina tā esamību, saskaņā ar IA pielikumu iesniedz kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas paziņošanas laikā. Līguma kopiju vai šādu pierādījumu, lai apmierinātu iesaistīto kompetento iestādi, iesniedz paziņotājs vai saņēmējs pēc kompetentās iestādes pieprasījuma.

5)

Finanšu garantijas vai līdzvērtīga nodrošinājuma sniegšana:

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu sniedz saskaņā ar 6. pantu. Paziņotājs šajā nolūkā sniedz deklarāciju, aizpildot IA pielikumā dotā paziņojuma dokumenta atbilstīgo daļu.

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu (vai, ja kompetentā iestāde to pieļauj, pierādījumu par šo garantiju vai nodrošinājumu vai deklarāciju, ar ko apliecina tā esamību) iesniedz kā daļu no paziņojuma dokumenta paziņošanas laikā vai, ja kompetentā iestāde to pieļauj, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem šādā laikā, pirms sūtījums tiek uzsākts.

6)

Paziņojuma joma:

Paziņojums attiecas uz atkritumu sūtījumu no sākotnējās nosūtīšanas vietas, tostarp to pagaidu un cita veida reģenerāciju vai apglabāšanu.

Ja turpmākas pagaidu vai cita veida darbības notiek valstī, kas nav pirmā galamērķa valsts, paziņojumā norāda darbību, kas nav pagaidu darbība, un tās gala mērķi; piemēro 15. panta f) punktu.

Katrā paziņojumā ietver tikai vienu atkritumu identifikācijas kodu, izņemot:

a)

atkritumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā. Šādā gadījumā norāda tikai vienu atkritumu veidu;

b)

atkritumu maisījumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IIIB, IV vai IVA pielikumā, ja vien tie nav uzskaitīti IIIA pielikumā. Šādā gadījumā norāda katras atkritumu daļas kodu to nozīmīguma kārtībā.

5. pants

Līgums

1.   Attiecībā uz visiem atkritumu sūtījumiem, kuriem ir nepieciešams paziņojums, ir jānoslēdz līgums starp paziņotāju un saņēmēju par paziņo to atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu.

2.   Līgumam jābūt noslēgtam un spēkā esošam paziņošanas laikā un visā sūtījuma laikā, līdz ir sniegts apliecinājums saskaņā ar 15. panta e) apakšpunktu, 16. panta e) apakšpunktu vai, attiecīgajos gadījumos, 15. panta d) apakšpunktu.

3.   Līgumā ietver šādus pienākumus:

a)

paziņotāja pienākums ņemt atkritumus atpakaļ saskaņā ar 22. pantu un 24. panta 2. punktu, ja atkritumu sūtījums vai reģenerācija, vai apglabāšana nav pabeigta, kā bija paredzēts, vai ja ir bijis veikts nelikumīgs sūtījums;

b)

saņēmēja pienākums reģenerēt vai apglabāt atkritumus saskaņā ar 24. panta 3. punktu, ja tie ir sūtīti nelikumīgi; un

c)

uzņēmuma pienākums sniegt saskaņā ar 16. panta e) apakšpunktu iesniegt apliecinājumu par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti, ievērojot paziņojumu un tajā ietvertos nosacījumus, kā arī šīs regulas prasības.

4.   Ja sūtītie atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, līgumā ietver šādus papildu pienākumus:

a)

galamērķa uzņēmuma pienākums sniegt saskaņā ar 15 panta d) apakšpunktu un attiecīgos gadījumos saskaņā ar 15. panta e) apakšpunktu apliecinājumus par to, ka atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar paziņojumu un tajā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī saskaņā ar šīs regulas prasībām; un

b)

saņēmēja pienākums iesniegt attiecīgos gadījumos paziņojumu sākotnējās nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai iestādei saskaņā ar 15. panta f) apakšpunkta ii) apakšpunktu.

5.   Ja atkritumus sūta starp diviem uzņēmumiem, ko kontrolē viena un tā pati juridiska persona, līgumu var aizvietot ar attiecīgās juridiskas personas deklarāciju, ar kuru tā apņemas reģenerēt vai apglabāt paziņotos atkritumus.

6. pants

Finanšu garantija

1.   Uz visiem atkritumu sūtījumiem, kuriem ir nepieciešams paziņojums, attiecas prasība sniegt finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas sedz:

a)

transporta izmaksas;

b)

reģenerācijas vai apglabāšanas izmaksas, tostarp jebkuru nepieciešamo pagaidu darbību izmaksas; un

c)

izmaksas, kas saistītas ar uzglabāšanu 90 dienas.

2.   Finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums ir paredzēts, lai segtu izmaksas, kas rodas saistībā ar:

a)

gadījumiem, kad sūtījums vai reģenerācija, vai apglabāšana nevar tikt pabeigta, kā tas paredzēts, saskaņā ar 22. pantu; un

b)

gadījumiem, kad sūtījums vai reģenerācija, vai apglabāšana ir nelikumīga, kā minēts 24. pantā.

3.   Paziņotājs vai cita fiziska vai juridiska persona tā vārdā sniedz finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas ir spēkā paziņojuma iesniegšanas laikā vai, ja kompetentā iestāde, kas apstiprina finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, to pieļauj, vēlākais tajā brīdī, kad sūtījums tiek uzsākts, un to piemēro paziņotajam sūtījumam vēlākais tajā brīdī, kad sūtījums tiek uzsākts.

4.   Kompetentā nosūtīšanas iestāde apstiprina finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, tostarp to formu, tekstu un seguma summu.

Tomēr gadījumos, kad atkritumus importē Kopienā, kompetentā galamērķa iestāde Kopienā pārskata seguma summu un, ja nepieciešams, apstiprina papildu finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu.

5.   Finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums ir derīgi un attiecas uz paziņoto sūtījumu un paziņoto atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas pabeigšanu.

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu atbrīvo, kad iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi apliecinājumu, kas minēts 16. panta e) apakšpunktā vai attiecīgos gadījumos 15. panta e) apakšpunktā attiecībā uz pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām.

6.   Atkāpjoties no 5. punkta, ja sūtītie atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijai vai apglabāšanai un turpmākās reģenerācijas vai apglabāšanas darbības notiek galamērķa valstī, finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu atbrīvo, kad atkritumi atstāj uzņēmumus, kuri veic pagaidu darbības, un iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi apliecinājumu, kas minēts 15. panta d) apakšpunktā. Šādā gadījumā uz turpmāku sūtījumu uz reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmumu attiecas jauna finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, ja vien kompetentā galamērķa iestāde neuzskata, ka šāda finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums nav nepieciešams. Šādos apstākļos kompetentā galamērķa iestāde ir atbildīga par pienākumiem, kas rodas nelikumīga sūtījuma gadījumā, vai par ņemšanu atpakaļ, ja sūtījums vai turpmāka reģenerācijas vai apglabāšanas darbība nevar tikt pabeigta, kā paredzēts.

7.   Kompetentajai iestādei Kopienā, kas ir apstiprinājusi finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, ir piekļuve tam un tā izmanto finansējumu, tostarp maksājumu nolūkā citām iesaistītajām iestādēm, lai pildītu pienākumus saskaņā ar 23. un 25. pantu.

8.   Vispārēja paziņojuma gadījumā saskaņā ar 13. pantu var sniegt finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kas attiecas uz vispārēja paziņojuma daļām, tā vietā, lai sniegtu vienu, kas attiektos uz visu vispārējo paziņojumu. Šādos gadījumos finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums tiek piemērots sūtījumam vēlākais, kad attiecīgais sūtījums sākas.

Finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu atbrīvo, kad iesaistītā kompetentā iestāde ir saņēmusi 16. panta e) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā 15. panta e) apakšpunktā minēto apliecinājumu attiecībā uz pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām ar attiecīgajiem atkritumiem. Šā panta 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

9.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

7. pants

Paziņojuma pārsūtīšana, ko veic kompetentā nosūtīšanas iestāde

1.   Pēc 4. panta 2. punkta otrajā daļā minētā pareizi aizpildītā paziņojuma saņemšanas kompetentā nosūtīšanas iestāde patur paziņojuma kopiju un pārsūta paziņojumu kompetentajai galamērķa iestādei, kā arī kopijas jebkurai kompetentajai (-ajām) tranzīta iestādei (-ēm) un informē paziņotāju par pārsūtīšanu. To veic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

2.   Ja paziņojums nav pareizi aizpildīts, kompetentā nosūtīšanas iestāde pieprasa informāciju un dokumentus no paziņotāja saskaņā ar 4. panta 2. punkta otro daļu.

To veic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Šādos gadījumos kompetentajai nosūtīšanas iestādei ir trīs darba dienas pēc pieprasītās informācijas un/vai dokumentu saņemšanas, lai izpildītu 1. punkta prasības.

3.   Kompetentā nosūtīšanas iestāde trīs darba dienu laikā pēc pareizi aizpildītā paziņojuma saņemšanas, kā aprakstīts 4. panta 2. punkta otrajā daļā, var izlemt neturpināt darbības ar paziņojumu, ja tai ir iebildumi pret sūtījumu saskaņā ar 11. un 12. pantu.

Tā nekavējoties informē paziņotāju par tās lēmumu un minētajiem iebildumiem.

4.   Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas kompetentā nosūtīšanas iestāde nav pārsūtījusi paziņojumu, kā noteikts 1. punktā, tā pēc paziņotāja pieprasījuma sniedz tam pamatotu paskaidrojumu. Šo noteikumu nepiemēro gadījumos, kad nav izpildīts pieprasījums sniegt informāciju atbilstīgi 2. punktam.

8. pants

Iesaistīto kompetento iestāžu informācijas un dokumentu pieprasījums un kompetentās galamērķa iestādes apstiprinājums

1.   Pēc tam, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde pārsūtījusi paziņojumu, ja kāda no iesaistītajām kompetentajām iestādēm uzskata, ka ir nepieciešama papildu informācija un dokumenti, kā minēts 4. panta 3. punkta otrajā daļā, tā pieprasa šādu informāciju un dokumentus no paziņotāja un informē citas kompetentās iestādes par šādu pieprasījumu. To veic trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Šādos gadījumos iesaistītās kompetentās iestādes trīs darba dienu laikā pēc pieprasītās informācijas un dokumentu saņemšanas informē kompetento galamērķa iestādi.

2.   Ja kompetentā galamērķa iestāde uzskata, ka paziņojums ir pareizi aizpildīts, kā aprakstīts 4. panta 3. punkta otrajā daļā, tā nosūta paziņotājam apstiprinājumu par to un tā kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm. To veic trīs darba dienu laikā pēc pareizi aizpildītā paziņojuma saņemšanas.

3.   Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas kompetentā galamērķa iestāde nav sniegusi apstiprinājumu par paziņojumu, kā noteikts 2. punktā, tā pēc paziņotāja pieprasījuma sniedz tam pamatotu paskaidrojumu.

9. pants

Kompetento galamērķa, nosūtīšanas un tranzīta iestāžu piekrišana un termiņi sūtījumam, reģenerācijai vai apglabāšanai

1.   Kompetentās galamērķa, nosūtīšanas un tranzīta iestādes 30 dienu laikā pēc dienas, kad kompetentā galamērķa iestāde pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu, pieņem vienu no šādiem attiecīgi pamatotiem lēmumiem rakstiski attiecībā uz paziņoto sūtījumu:

a)

piekrišana bez nosacījumiem;

b)

piekrišana ar nosacījumiem saskaņā ar 10. pantu; vai

c)

iebildumi saskaņā ar 11. un 12. pantu.

Var uzskatīt, ka kompetentā tranzīta iestāde ir izteikusi savu piekrišanu klusējot, ja nekādi iebildumi nav iesniegti minētajā 30 dienu termiņā.

2.   Kompetentās galamērķa, nosūtīšanas un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā rakstveidā nosūta savu lēmumu un tā pamatojumu paziņotājam, nosūtot kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

3.   Kompetentās galamērķa, nosūtīšanas un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes apliecina savu rakstisko piekrišanu, atbilstīgi apzīmogojot, parakstot un norādot datumu paziņojuma dokumentam vai tā kopijām.

4.   Rakstiska piekrišana plānotajam sūtījumam zaudē spēku vienu kalendāro gadu pēc tās sniegšanas dienas vai paziņojuma dokumentā norādītajā vēlākā dienā. Tomēr tas netiek piemērots, ja iesaistītās kompetentās iestādes norāda īsāku laikposmu.

5.   Klusējot izteikta piekrišana plānotajam sūtījumam zaudē spēku vienu kalendāro gadu pēc 1. punktā minētā 30 dienu termiņa beigšanās.

6.   Plānotais sūtījums var notikt tikai pēc 16. panta a) un b) punktā izklāstīto prasību izpildes un laikā, kamēr rakstiskas vai klusējot izteiktas piekrišanas no visām kompetentajām iestādēm ir spēkā.

7.   Atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu saistībā ar plānoto sūtījumu pabeidz ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc tam, kad uzņēmums ir saņēmis atkritumus, ja vien iesaistītā kompetentā iestāde nav norādījusi īsāku laikposmu.

8.   Iesaistītās kompetentās iestādes atsauc savu piekrišanu, ja tās konstatē, ka:

a)

atkritumu sastāvs neatbilst paziņotajam; vai

b)

nav ievēroti nosacījumi, kas uzlikti attiecībā uz sūtījumu; vai

c)

atkritumi nav reģenerēti vai apglabāti saskaņā ar tā uzņēmuma atļauju, kas veic minēto darbību; vai

d)

atkritumus plāno sūtīt, reģenerēt vai apglabāt vai tie ir nosūtīti, reģenerēti vai apglabāti tādā veidā, kas nav saskaņā ar informāciju, kas sniegta paziņojuma un pārvietošanas dokumentā vai pievienota tam.

9.   Jebkuru piekrišanas atsaukumu nosūta ar oficiālu paziņojumu paziņotājam, nosūtot kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm un saņēmējam.

10. pants

Nosacījumi attiecībā uz sūtījumu

1.   Kompetentās nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādes var 30 dienu laikā pēc kompetentās galamērķa iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas saskaņā ar 8. pantu paredzēt nosacījumus saistībā ar piekrišanu paziņotajam sūtījumam. Šādi nosacījumi var tikt balstīti uz vienu vai vairākiem iemesliem, kas minēti 11. vai 12. pantā.

2.   Kompetentās nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādes var arī 30 dienu laikposmā, kas minēts 1. punktā, paredzēt nosacījumus attiecībā uz atkritumu pārvadāšanu savas jurisdikcijas teritorijās. Šādi pārvadāšanas nosacījumi nav stingrāki par tiem, kas noteikti attiecībā uz līdzīgiem sūtījumiem, kurus pilnībā veic to jurisdikcijā esošajās teritorijās, un tajos ņem vērā spēkā esošos nolīgumus, jo īpaši attiecīgos starptautiskos nolīgumus.

3.   Kompetentās nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādes var arī 30 dienu laikposmā, kas minēts 1. punktā, paredzēt nosacījumu, ka to piekrišana tiek uzskatīta par atsauktu, ja finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums nav piemērojami vēlākais, kad tiek uzsākts paziņotais sūtījums, kā noteikts 6. panta 3. punktā.

4.   Iestāde, kas paredz nosacījumus, tos dara zināmus paziņotājam rakstiski, nosūtot kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

Attiecīgā kompetentā iestāde norāda nosacījumus paziņojuma dokumentā vai pievieno tos tam.

5.   Kompetentā galamērķa iestāde 1. punktā noteiktajā 30 dienu laikā arī var noteikt, ka pārstrādes uzņēmums, kas saņem atkritumus, regulāri uzskaita atkritumu ievadi, izvadi un/vai bilanci, kā arī saistītās un paziņojumā minētās pārstrādes vai apglabāšanas darbības, kā arī paziņojuma derīguma laiku. Šādu uzskaiti paraksta juridiski atbildīgā persona uzņēmumā, un mēneša laikā pēc paziņotās pārstrādes vai apglabāšanas darbības pabeigšanas to nosūta kompetentajai galamērķa iestādei.

11. pants

Iebildumi pret atkritumu sūtījumiem apglabāšanas nolūkā

1.   Ja ir iesniegts paziņojums attiecībā uz plānoto atkritumu sūtījumu apglabāšanas nolūkā, kompetentās galamērķa un nosūtīšanas iestādes var 30 dienu laikā pēc kompetentās galamērķa iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas saskaņā ar 8. pantu celt pamatotus iebildumus, balstoties uz vienu vai vairākiem šādiem pamatojumiem un saskaņā ar Līgumu:

a)

plānotais sūtījums vai apglabāšana nav saskaņā ar veiktajiem pasākumiem, lai īstenotu tuvuma, reģenerācijas prioritātes un pašpietiekamības principu Kopienā un valstu līmenī saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK, lai aizliegtu kopumā vai daļēji vai sistemātiski iebilstu pret atkritumu sūtījumiem; vai

b)

plānotais sūtījums vai apglabāšana nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību vai veselības aizsardzību, saistībā ar darbībām valstī, kura iesniedz iebildumu; vai

c)

paziņotājs vai saņēmējs pirms tam bijis notiesāts par nelikumīgu sūtījumu vai kādu citu nelikumīgu darbību saistībā ar vides aizsardzību. Šādā gadījumā kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes var noraidīt visus sūtījumus, kuros ir iesaistīta attiecīgā persona, saskaņā ar valsts tiesību aktiem; vai

d)

uzņēmums vairākkārt neievērojis 15. un 16. pantu saistībā ar iepriekšējiem sūtījumiem; vai

e)

dalībvalsts vēlas izmantot savas tiesības saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 4. panta 1. punktu, lai aizliegtu bīstamo atkritumu vai minētās konvencijas II pielikumā uzskaitīto atkritumu importu; vai

f)

plānotais sūtījums vai apglabāšana ir pretrunā saistībām, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, kuras noslēgusi attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) vai Kopiena; vai

g)

plānotais sūtījums vai apglabāšana neatbilst Direktīvai 2006/12/EK un jo īpaši tās 5. un 7. pantam, ņemot vērā ģeogrāfiskos apstākļus vai nepieciešamību pēc specializētiem uzņēmumiem noteiktiem atkritumu veidiem:

i)

lai īstenotu pašpietiekamības principu Kopienas un valsts līmenī; vai

ii)

gadījumos, kad specializētajam uzņēmumam ir jāapglabā atkritumi no tuvāka avota un kompetentā iestāde ir piešķīrusi prioritāti šiem atkritumiem; vai

iii)

lai nodrošinātu, ka sūtījums ir saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem; vai

h)

atkritumi tiks apstrādāti uzņēmumā, uz ko attiecas Direktīva 96/61/EK, bet kas nepiemēro labākās pieejamās metodes, kā noteikts minētās direktīvas 9. panta 4. punktā, saskaņā ar uzņēmuma atļauju; vai

i)

ja atkritumi ir jaukti sadzīves atkritumi no mājsaimniecībām (postenis 20 03 01); vai

j)

attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti saskaņā ar tiesiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz apglabāšanas darbībām, kas noteikti Kopienas tiesību aktos (arī gadījumos, kad ir piešķirti pagaidu izņēmumi).

2.   Kompetentā(-s) tranzīta iestāde(-s) var 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā celt pamatotus iebildumus, balstoties tikai uz 1. punkta b), c), d) un f) apakšpunktu.

3.   Gadījumā, ja bīstamie atkritumi nosūtīšanas dalībvalstī tiek radīti tik mazā daudzumā gada laikā, ka jaunu specializētu apglabāšanas uzņēmumu izveidošana šajā valstī būtu neizdevīga, 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro.

Kompetentā galamērķa iestāde sadarbojas ar kompetento nosūtīšanas iestādi, kas uzskata, ka šis punkts un nevis 1. punkta a) apakšpunkts būtu jāpiemēro, lai šo jautājumu atrisinātu divpusēji.

Gadījumā, ja netiek rasts apmierinošs risinājums, katra dalībvalsts var nodot jautājumu Komisijas izskatīšanai. Komisija tad lemj par šo jautājumu saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā.

4.   Ja 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā kompetentās iestādes uzskata, ka iebildumu pamatā esošās problēmas ir atrisinātas, tās nekavējoties rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopiju saņēmējam un citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm

5.   Ja iebildumu pamatā esošās problēmas nav atrisinātas 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā, paziņojums kļūst nederīgs. Gadījumos, ja paziņotājs joprojām vēlas veikt sūtījumu, tas iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes un paziņotājs nevienojas savādāk.

6.   Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par atbilstīgi 1. punkta a) apakšpunktam veiktiem pasākumiem, lai aizliegtu kopumā vai daļēji vai lai sistemātiski iebilstu pret atkritumu sūtījumiem apglabāšanas nolūkā, vai par atbilstīgi 1. punkta e) apakšpunktam veiktiem pasākumiem, un Komisijas par to informē pārējās dalībvalstis.

12. pants

Iebildumi pret atkritumu sūtījumiem reģenerācijas nolūkā

1.   Ja paziņojumu iesniedz attiecībā uz plānoto atkritumu sūtījumu reģenerācijas nolūkā, kompetentās galamērķa un nosūtīšanas iestādes 30 dienu laikā pēc dienas, kad kompetentā galamērķa iestāde ir pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu, var celt pamatotus iebildumus, balstoties uz vienu vai vairākiem šādiem pamatojumiem un saskaņā ar Līgumu:

a)

plānotais sūtījums vai reģenerācija nav saskaņā ar Direktīvu 2006/12/EK un jo īpaši tās 3., 4., 7. un 10. pantu; vai

b)

plānotais sūtījums vai reģenerācija nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību vai veselības aizsardzību, saistībā ar darbībām, kas notiek valstī, kura sniedza iebildumus; vai

c)

plānotais sūtījums vai reģenerācija nav saskaņā ar valsts tiesību aktiem nosūtīšanas valstī saistībā ar atkritumu reģenerāciju, tostarp gadījumos, kad plānotais sūtījums attiecas uz atkritumiem, kas paredzēti reģenerācijai uzņēmumā, kurā ir zemāki apstrādes standarti attiecībā uz konkrētiem atkritumiem, nekā standarti nosūtīšanas valstī, ievērojot nepieciešamību nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību;

Tas netiek piemērots, ja:

i)

pastāv atbilstīgi Kopienas tiesību akti, jo īpaši attiecībā uz atkritumiem, un ja prasības, kuras ir vismaz tikpat stingras kā Kopienas tiesību aktos paredzētās prasības, ir ieviestas valsts tiesību aktos, ar kuriem pārņem šādus Kopienas tiesību aktus;

ii)

reģenerācijas darbība galamērķa valstī notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas ir būtībā līdzvērtīgi tiem, kas paredzēti nosūtīšanas valsts tiesību aktos;

iii)

nosūtīšanas valsts tiesību akti, kas nav minēti i) daļā, nav bijuši paziņoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas Sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (19), ja to pieprasa minētā direktīva; vai

d)

paziņotājs vai saņēmējs ir bijis pirms tam notiesāts par nelikumīgu sūtījumu vai kādu citu nelikumīgu rīcību saistībā ar vides aizsardzību. Šajā gadījumā kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes var atteikt visus sūtījumus, kuros ir iesaistīta attiecīgā persona, saskaņā ar valsts tiesību aktiem; vai

e)

paziņotājs vai uzņēmums vairākkārt neievērojis 15. un 16. pantu saistībā ar iepriekšējiem sūtījumiem;

f)

plānotais sūtījums vai reģenerācija ir pretrunā saistībām, kas izriet no starptautiskajām konvencijām, ko noslēgusi attiecīgā dalībvalsts(-is) vai Kopiena; vai

g)

reģenerējamu un nereģenerējamu atkritumu attiecība, to materiālu paredzamā vērtība, kas veidojas gala reģenerācijas rezultātā, vai reģenerācijas izmaksas un nereģenerējamās daļas apglabāšanas izmaksas neattaisno reģenerāciju, ņemot vērā ekonomiska rakstura un/vai vides apsvērumus; vai

h)

sūtītie atkritumi paredzēti apglabāšanai, nevis reģenerācijai; vai

i)

atkritumi tiks apstrādāti uzņēmumā, uz ko attiecas Direktīva 96/61/EK, bet kas nepiemēro labākās pieejamās metodes, kas noteiktas minētās direktīvas 9. panta 4. punktā, saskaņā ar uzņēmuma atļauju; vai

j)

attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti saskaņā ar tiesiski saistošiem vides aizsardzības standartiem attiecībā uz reģenerācijas darbībām vai saskaņā ar tiesiski saistošiem reģenerācijas vai pārstrādes pienākumiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos (arī gadījumos, ja ir piešķirti pagaidu izņēmumi); vai

k)

attiecīgie atkritumi netiks apstrādāti saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kas izstrādāti atbilstīgi Direktīvas 2006/12/EK 7. pantam, lai nodrošinātu to juridiski saistošu reģenerācijas vai pārstrādes pienākumu īstenošanu, kas noteikti Kopienas tiesību aktos.

2.   Kompetentā(-s) tranzīta iestāde(-s) var 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā celt pamatotus iebildumus, balstoties tikai uz 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktu.

3.   Ja 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā kompetentās iestādes uzskata, ka iebildumu pamatā esošās problēmas ir atrisinātas, tās nekavējoties rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopiju saņēmējam un citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4.   Ja iebildumu pamatā esošās problēmas nav atrisinātas 1. punktā minētajā 30 dienu termiņā, paziņojums kļūst nederīgs. Gadījumā, ja paziņotājs joprojām vēlas veikt sūtījumu, tas iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes un paziņotājs nevienojas savādāk.

5.   Dalībvalstis saskaņā ar 51. pantu dara Komisijai zināmus iebildumus, ko cēlušas kompetentās iestādes saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu.

6.   Nosūtīšanas dalībvalsts dara Komisijai un pārējām dalībvalstīm zināmus savus tiesību aktus, uz kuriem var balstīt iebildumus, ko cēlušas kompetentās iestādes saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, un paskaidro, uz kurām atkritumu un atkritumu reģenerācijas darbībām tie iebildumi attiecas, pirms šādi tiesību akti tiek izmantoti, lai celtu pamatotus iebildumus.

13. pants

Vispārējs paziņojums

1.   Paziņotājs var iesniegt vispārēju paziņojumu attiecībā uz vairākiem sūtījumiem, ja katrā sūtījuma gadījumā:

a)

atkritumiem ir ievērojami līdzīgas fizikālās un ķīmiskās īpašības; un

b)

atkritumi tiek sūtīti vienam un tam pašam saņēmējam un vienam un tam pašam uzņēmumam; un

c)

paziņojuma dokumentā norādītais pārvadājuma maršruts ir tas pats.

2.   Ja, neparedzētu apstākļu dēļ, nevar ievērot vienu un to pašu maršrutu, paziņotājs informē iesaistītās kompetentās iestādes, cik ātri vien iespējams, un, ja iespējams, pirms tiek sākts sūtījums, ja ir jau zināma izmaiņu nepieciešamība.

Gadījumā, ja maršruta izmaiņas ir zināmas pirms sūtījuma sākšanas un ir iesaistītas citas kompetentās iestādes, nekā tās, kas saistītas ar vispārēju paziņojumu, vispārējais paziņojums nevar tikt izmantots un ir jāiesniedz jauns paziņojums.

3.   Iesaistītās kompetentās iestādes, izsakot piekrišanu izmantot vispārēju paziņojumu, var izvirzīt nosacījumu, ka vēlāk tiks sniegta papildu informācija un dokumenti saskaņā ar 4. panta 2. un 3. punkta otro daļu.

14. pants

Reģenerācijas uzņēmumi, par kuriem ir sniegta iepriekšēja piekrišana

1.   Kompetentās galamērķa iestādes, kurām ir jurisdikcija attiecībā uz konkrētiem reģenerācijas uzņēmumiem, var pieņemt lēmumu izsniegt iepriekšēju piekrišanu šādu iekārtu izmantošanai.

Šādus lēmumus pieņem konkrētam laikposmam, un tie var tikt atsaukti jebkurā laikā.

2.   Vispārēja paziņojuma gadījumā, ko iesniedz saskaņā ar 13. pantu, piekrišanas derīguma termiņš, kas minēts 9. panta 4. un 5. punktā, var tikt pagarināts līdz trim gadiem, kompetentajai galamērķa iestādei vienojoties ar citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

3.   Kompetentās iestādes, kas pieņem lēmumu sniegt iepriekšēju piekrišanu iekārtas izmantošanai saskaņā ar 1. un 2. punktu, informē Komisiju un, attiecīgajos gadījumos, arī ESAO sekretariātu par:

a)

reģenerācijas uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

b)

izmantoto metožu aprakstu, tostarp R–kodu(-s);

c)

atkritumu veidiem, kā uzskaitīts IV un IVA pielikumā, vai atkritumu veidiem, attiecībā uz kuriem piemēro lēmumu;

d)

kopējo daudzumu, par kuru ir sniegta iepriekšēja piekrišana;

e)

derīguma termiņu;

f)

jebkādām izmaiņām iepriekšējā piekrišanā;

g)

jebkādām izmaiņām paziņotajā informācijā; un

h)

jebkādu iepriekšējas piekrišanas atsaukšanu.

Šajā nolūkā izmanto veidlapu, kas dota VI pielikumā.

4.   Atkāpjoties no 9., 10., un 12. panta, termiņš, kurā iesaistītās kompetentās iestādes sniedz piekrišanu saskaņā ar 9. pantu, paredz nosacījumus saskaņā ar 10. pantu vai ceļ iebildumus saskaņā ar 12. pantu, nepārsniedz septiņas darba dienas pēc tam, kad kompetentā galamērķa iestāde pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu.

5.   Neatkarīgi no 4. punkta, kompetentā nosūtīšanas iestāde var pieņemt lēmumu, ka ir nepieciešams vairāk laika, lai saņemtu papildu informāciju vai dokumentus no paziņotāja.

Šādos gadījumos kompetentā iestāde septiņu darba dienu laikā rakstiski informē paziņotāju, nosūtot kopijas citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

Kopējais nepieciešamais laiks nepārsniedz 30 dienas pēc tam, kad kompetentā galamērķa iestāde pārsūtījusi apstiprinājumu saskaņā ar 8. pantu.

15. pants

Papildu noteikumi attiecībā uz pagaidu reģenerācijas un apglabāšanas darbībām

Atkritumu sūtījumiem, kas paredzēti pagaidu reģenerācijas un apglabāšanas darbībām, piemēro šādus papildu noteikumus:

a)

ja atkritumu sūtījums tiek veikts pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbību nolūkā, visas iekārtas, kur paredzēts veikt turpmākās pagaidu un citas reģenerācijas un apglabāšanas darbības, norāda paziņojuma dokumentā papildus sākotnējām pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām;

b)

kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes var sniegt savu piekrišanu tādu atkritumu sūtījumam, kas paredzēti pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, tikai tad, ja nav pamata celt iebildumu, saskaņā ar 11. vai 12. pantu, pret atkritumu sūtījumu(-iem) uz uzņēmumiem, kas veic jebkādas turpmākās pagaidu vai citas reģenerācijas vai apglabāšanas darbības;

c)

trīs dienu laikā pēc tam, kad uzņēmums, kas veic minētās pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, saņem atkritumus, minētais uzņēmums sniedz rakstisku apstiprinājumu par atkritumu saņemšanu.

Šo apstiprinājumu sniedz pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam. Minētais uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ir ietverts šis apstiprinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

d)

cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums, kas veic šo darbību, uz savu atbildību apliecina, ka pagaidu reģenerācija vai apglabāšana ir pabeigta.

Šo apliecinājumu iekļauj pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam.

Minētais uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ir ietverts šis apliecinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

e)

gadījumā, ja reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmums, kas veic pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, nogādā atkritumus jebkādām turpmākām pagaidu vai citām reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām uz uzņēmumu, kas atrodas galamērķa valstī, tā, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā, iegūst apliecinājumu no minētā uzņēmuma par to, ka turpmākā reģenerācijas vai apglabāšanas darbība, kas nav pagaidu darbība, ir pabeigta.

Minētais uzņēmums, kas veic pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbību, nekavējoties pārsūta attiecīgo(-s) apliecinājumu(-us) paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm, norādot sūtījumu(-us), uz ko apliecinājums(-i) attiecas;

f)

a e) apakšpunktā aprakstītā piegāde ir veikta uz uzņēmumu, kas attiecīgi atrodas:

i)

isākotnējā nosūtīšanas valstī vai citā dalībvalstī, ir jāsniedz jauns paziņojums saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem; vai

ii)

trešā valstī, ir jāsniedz jauns paziņojums saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, papildus ievērojot, ka noteikumi, kas attiecas uz iesaistītajām kompetentajām iestādēm, tiek piemēroti arī sākotnējās nosūtīšanas valsts sākotnējai kompetentajai iestādei.

16. pants

Prasības pēc piekrišanas saņemšanas par sūtījumu

Pēc tam, kad iesaistītās kompetentās iestādes sniegusi piekrišanu par paziņoto sūtījumu, visi iesaistītie uzņēmumi aizpilda pārvietošanas dokumentu vai, ja tiek sniegts vispārējs paziņojums, pārvietošanas dokumentus norādītajos punktos, paraksta to vai tos un patur kopiju vai kopijas. Šādas prasības tiek izpildītas:

a)

paziņotāja pārvietošanās dokumenta aizpildīšana: līdzko paziņotājs ir saņēmis piekrišanu no kompetentajām nosūtīšanas, galamērķa un tranzīta iestādēm vai, attiecībā uz kompetento tranzīta iestādi, var pieņemt piekrišanu klusējot, tas ieraksta faktisko sūtījuma datumu un citādi aizpilda pārvietošanas dokumentu, cik vien iespējams;

b)

iepriekšēja informācija par sūtījuma faktisko sākšanu: paziņotājs nosūta atbilstīgi a) apakšpunktam aizpildītā pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm un saņēmējam vismaz trīs darba dienas pirms sūtījuma sākšanas;

c)

pavaddokumenti katram sūtījumam: paziņotājs patur pārvietošanas dokumenta kopiju. Katram sūtījumam pievieno pārvietošanas dokumentu un paziņojuma dokumenta kopijas, kas ietver iesaistīto kompetento iestāžu sniegtās rakstiskas piekrišanas un paredzētos nosacījumus. Pārvietošanas dokumentu patur uzņēmums, kas pieņem atkritumus;

d)

uzņēmuma rakstisks apstiprinājums par atkritumu saņemšanu: trīs darba dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas uzņēmuma sniedz rakstisku apstiprinājumu par to, ka atkritumi ir saņemti.

Šo apstiprinājumu iekļauj pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam.

Uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ietverts šis apstiprinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

e)

uzņēmuma apliecinājums par reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, kas nav pagaidu darbības: cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tādas reģenerācijas vai apglabāšanas darbības pabeigšanas, kas nav pagaidu darbība, un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu vai, saskaņā ar 9. panta 7. punktu, īsākā laikposmā pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums uz savu atbildību apliecina, ka reģenerācijas vai apglabāšanas darbība, kas nav pagaidu darbība, ir pabeigta.

Šo apliecinājumu iekļauj pārvietošanas dokumentā vai pievieno tam.

Uzņēmums nosūta pārvietošanas dokumenta, kurā ietverts šis apliecinājums, parakstītas kopijas paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

17. pants

Izmaiņas sūtījumā pēc piekrišanas

1.   Ja būtiski mainās informācija vai nosacījumi attiecībā uz sūtījumu, par ko ir saņemta piekrišana, tostarp attiecībā uz paredzēto daudzumu, maršrutu, pārvietošanās shēmu, sūtījuma datumu vai pārvadātāju, paziņotājs informē iesaistītās kompetentās iestādes un paziņotāju nekavējoties un, ja vien iespējams, pirms tiek uzsākts sūtījums.

2.   Šādos gadījumos iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien visas iesaistītās kompetentās iestādes neuzskata, ka ieteiktās izmaiņas nerada nepieciešamību pēc jauna paziņojuma.

3.   Ja šādas izmaiņas iesaista citas kompetentās iestādes, kas nav bijušas iesaistītas sākotnējā paziņojumā, iesniedz jaunu paziņojumu.

2. NODAĻA

Vispārējas informācijas prasības

18. pants

Atkritumi, kuriem jāpievieno noteikta informācija

1.   Uz atkritumiem, kas minēti 3. panta 2. un 4. punktā un ko paredzēts sūtīt, attiecas šādas procedūras prasības:

a)

lai atvieglotu sekošanu šādu atkritumu sūtījumiem, persona, kas ir nosūtīšanas valsts jurisdikcijā un kas organizē sūtījumu, nodrošina, ka atkritumiem ir pievienots VII pielikumā ietvertais dokuments;

b)

dokumentu, kas ietverts VII pielikumā, paraksta persona, kas organizē sūtījumu, pirms sūtījums notiek, kā arī to paraksta reģenerācijas uzņēmums vai laboratorija un saņēmējs, kad attiecīgie atkritumi ir saņemti.

2.   Līgums, kas minēts VII pielikumā, starp personu, kas organizē sūtījumu, un atkritumu saņēmēju, kas tos saņem reģenerācijai, ir spēkā, kad tiek uzsākts sūtījums, un tajā tiek ietverts noteikums, ka personai, kas organizē sūtījumu, gadījumos, kad atkritumu sūtījums vai reģenerācija nevar tikt pabeigta, kā tas bija plānots, vai ja tas bija nelikumīgs sūtījums, vai ja šī persona nevar pabeigt atkritumu sūtījumu vai reģenerāciju (piemēram, ir maksātnespējīgs), saņēmējam ir pienākums:

a)

ņemt atkritumus atpakaļ vai nodrošināt to reģenerāciju alternatīvā veidā, un

b)

nodrošināt, ja nepieciešams, to uzglabāšanu līdz minēto darbību veikšanai.

Persona, kas organizē sūtījumu, vai saņēmējs pēc iesaistītās kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz līguma kopiju.

3.   Pārbaudes, izpildes, plānošanas un statistikas nolūkā dalībvalstis var saskaņā ar saviem tiesību aktiem pieprasīt 1. punktā minēto informāciju par sūtījumiem, uz kuriem attiecas šis pants.

4.   Uz informāciju, kas minēta 1. punktā, attiecas konfidencialitātes prasības saskaņā ar Kopienas un valstu tiesību aktiem.

3. NODAĻA

Vispārējas prasības

19. pants

Aizliegts jaukt atkritumus sūtījuma laikā

No sūtījuma sākuma līdz atkritumu saņemšanai reģenerācijas un apglabāšanas uzņēmumā, kā noteikts paziņojuma dokumentā vai kā minēts 18. pantā, atkritumus nejauc ar citiem atkritumiem.

20. pants

Dokumentu un informācijas glabāšana

1.   Visus dokumentus, kas nosūtīti kompetentajām iestādēm vai kurus nosūtījušas kompetentās iestādes saistībā ar paziņoto sūtījumu, kompetentās iestādes, paziņotājs, saņēmējs un uzņēmums, kas pieņem atkritumus, glabā Kopienā vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas dienas.

2.   Informāciju, kas sniegta saskaņā ar 18. panta 1. punktu, persona, kas organizē sūtījumu, saņēmējs un uzņēmums, kas pieņem atkritumus, glabā Kopienā vismaz trīs gadus pēc sūtījuma uzsākšanas dienas.

21. pants

Paziņojumu publiska pieejamība

Kompetentās nosūtīšanas vai galamērķa iestādes ar attiecīgiem līdzekļiem, piemēram, internetu, nodrošina publisku pieejamību informācijai par to sūtījumu paziņojumiem, kuriem tās ir devušas piekrišanu, ja attiecīgā informācija nav konfidenciāla saskaņā ar attiecīgās valsts vai Kopienas tiesību aktiem.

4. NODAĻA

Pienākums ņemt atkritumus atpakaļ

22. pants

Atkritumu ņemšana atpakaļ, ja sūtījums nevar tikt pabeigts, kā paredzēts

1.   Ja kāda no iesaistītajām kompetentajām iestādēm konstatē, ka atkritumu sūtījums, tostarp to reģenerācija vai apglabāšana, nevar tikt veikts, kā paredzēts saskaņā ar paziņojuma un pārvietošanas dokumentu un/vai 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā minētā līguma noteikumiem, tā nekavējoties informē kompetento nosūtīšanas iestādi. Ja reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmums noraida saņemto kravu, tas nekavējoties informē kompetento galamērķa iestādi.

2.   Kompetentā nosūtīšanas iestāde nodrošina, ka, izņemot 3. punktā minētajos gadījumos, paziņotājs, kuru nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, vai, ja tas nav iespējams, pati minētā kompetentā iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā attiecīgos atkritumus nogādā atpakaļ tas jurisdikcijā esošajā teritorijā vai kādā citā vietā nosūtīšanas valstī.

To veic 90 dienu laikā vai tādā citā laikposmā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes pēc tam, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde konstatē vai saņem rakstisku paziņojumu no kompetentajām galamērķa vai tranzīta iestādēm par to, ka atkritumu sūtījums vai to reģenerācija vai apglabāšana, par ko saņemta piekrišana, nevar tikt pabeigta, un par iemeslu(-iem) minētajam. Šāds paziņojums var izrietēt no informācijas, ko kompetentajām galamērķa vai tranzīta iestādēm sniedza, cita starpā, citas kompetentās iestādes.

3.   Šā panta 2. punkta minēto pienākumu ņemt atkritumus atpakaļ nepiemēro, ja kompetentās nosūtīšanas, tranzīta un galamērķa iestādes, kas iesaistītas atkritumu reģenerācijā vai apglabāšanā, uzskata, ka paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā var reģenerēt vai apglabāt atkritumus alternatīvā veidā galamērķa valstī vai citur.

Šā panta 2. punkta minēto pienākumu ņemt atkritumus atpakaļ nepiemēro, ja sūtītie atkritumi attiecīgā uzņēmuma darbības laikā ir bijuši neatgriezeniski sajaukti ar citiem atkritumiem, pirms iesaistītā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka paziņotais sūtījums nevar tikt pabeigts, kā minēts 1. punktā. Šādu maisījumu reģenerē vai apglabā alternatīvā veidā saskaņā ar pirmo daļu.

4.   Gadījumos, kad atkritumi tiek ņemti atpakaļ saskaņā ar 2. punktu, iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas, ka pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu no sākotnējās kompetentās nosūtīšanas iestādes.

Jaunu paziņojumu, attiecīgajos gadījumos, iesniedz sākotnējais paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas saskaņā ar 2. panta 15. punktu, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai juridiska vai fiziska persona tās vārdā.

Neviena kompetentā iestāde neiebilst un neceļ iebildumus pret atkritumu atgriešanu no sūtījuma, kas nevar tikt pabeigts, vai pret saistīto reģenerācijas un apglabāšanas darbību.

5.   Gadījumos, kad tiek veikti alternatīvi pasākumi ārpus sākotnējās galamērķa valsts, kā minēts 3. punktā, jaunu paziņojumu, attiecīgajos gadījumos, iesniedz sākotnējais paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, jebkura citas fiziskas vai juridiskas personas, ko nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktu, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā.

Gadījumos, kad paziņotājs iesniedz šādu jaunu paziņojumu, šis paziņojums tiek iesniegts arī sākotnējās nosūtīšanas valsts kompetentajai iestādei.

6.   Gadījumos, kad tiek veikti alternatīvi pasākumi sākotnējā galamērķa valstī, kā minēts 3. punktā, jauns paziņojums nav nepieciešams un pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu. Šādu atbilstīgi pamatotu pieprasījumu, cenšoties panākt vienošanos par alternatīvajiem risinājumiem, sākotnējais paziņotājs pārsūta kompetentajai galamērķa un nosūtīšanas iestādei vai, ja tas nav iespējams, kompetentā nosūtīšanas iestāde – kompetentajai galamērķa iestādei.

7.   Ja saskaņā ar 4. vai 6. punktu jauns paziņojums nav jāiesniedz, sākotnējais paziņotājs vai, ja tas nav iespējams, jebkuras citas fiziskas vai juridiskas personas, ko nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktu, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā aizpilda jaunu pārvietošanas dokumentu saskaņā ar 15. vai 16. pantu.

Ja sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde iesniedz jaunu paziņojumu saskaņā ar 4. vai 5. punktu, jauna finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums netiek pieprasīts.

8.   Paziņotāja pienākums un nosūtīšanas valsts papildpienākums ņemt atkritumus atpakaļ vai organizēt alternatīvu reģenerāciju vai apglabāšanu beidzas, kad uzņēmums sniedz apliecinājumu par reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām, kas nav pagaidu darbības, kā minēts 16. panta e) apakšpunktā vai attiecīgā gadījumā 15. panta e) apakšpunktā. Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, nosūtīšanas valsts papildpienākums beidzas, kad uzņēmums sniedz 15. panta d) apakšpunktā minēto apliecinājumu.

Ja uzņēmums sniedz reģenerācijas vai apglabāšanas apliecinājumu tādā veidā, ka rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums un tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 24. panta 3. punktu un 25. panta 2. punktu.

9.   Ja atkritumi, kas iesaistīti sūtījumā, ko nevar pabeigt, tostarp reģenerācijā vai apglabāšanā, tiek atklāti dalībvalstī, kompetentā iestāde, kuras jurisdikcijā ir teritorija, kur atkritumi tika atklāti, ir atbildīga par to, lai nodrošinātu pasākumus drošai atkritumu glabāšanai, kamēr tiek veikta atkritumu atgriešana vai tāda reģenerācija vai apglabāšana alternatīvā veidā, kas nav pagaidu darbība.

23. pants

Izmaksas, kas saistītas ar atkritumu ņemšanu atpakaļ gadījumos, kad sūtījums nevar tikt pabeigts

1.   Izmaksas, kas rodas saistībā ar atkritumu atgriešanu no sūtījuma, kas nevar tikt pabeigts, tostarp to pārvadāšanas, reģenerācijas vai apglabāšanas izmaksas saskaņā ar 22. panta 2. vai 3. punktu, un, sākot ar brīdi, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde konstatē, ka atkritumu sūtījums vai to reģenerācija vai apglabāšana nevar tikt pabeigta, glabāšanas izmaksas saskaņā ar 22. panta 9. punktu sedz:

a)

paziņotājs, ko nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, vai, ja tas nav iespējams;

b)

citas fiziskas vai juridiskas personas, attiecīgajos gadījumos, vai, ja tas nav iespējams;

c)

kompetentā nosūtīšanas iestāde; vai, ja tas nav iespējams;

d)

saskaņā ar vienošanos starp iesaistītajām kompetentajām iestādēm..

2.   Šis pants neskar Kopienas un valsts tiesību aktus par atbildību

24. pants

Atkritumu ņemšana atpakaļ gadījumos, kad sūtījums ir nelikumīgs

1.   Ja kompetentā iestāde atklāj sūtījumu, ko tā uzskata par nelikumīgu, tā nekavējoties informē pārējās iesaistītās kompetentās iestādes.

2.   Ja par nelikumīgu sūtījumu atbild paziņotājs, kompetentā nosūtīšanas iestāde nodrošina, ka attiecīgos atkritumus:

a)

ņem atpakaļ de facto paziņotājs vai, ja nav iesniegts paziņojums;

b)

ņem atpakaļ de iure paziņotājs, vai, ja tas nav iespējams;

c)

ņem atpakaļ pati kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā, vai, ja tas nav iespējams;

d)

alternatīvā veidā reģenerē vai apglabā galamērķa vai nosūtīšanas valstī pati kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā, vai, ja tas nav iespējams;

e)

alternatīvā veidā reģenerē vai apglabā citā valstī pati kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā, ja visas iesaistītās kompetentās iestādes tam piekrīt.

Minēto ņemšanu atpakaļ, reģenerāciju vai apglabāšanu veic 30 dienu laikā vai tādā citā laikposmā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes, pēc tam, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde ir konstatējusi vai saņēmusi rakstisku paziņojumu no kompetentās galamērķa vai tranzīta iestādes par nelikumīgu sūtījumu un iemeslu(-iem) tam. Šāds paziņojums var izrietēt no informācijas, ko kompetentajām galamērķa vai tranzīta iestādēm sniedza, cita starpā, citas kompetentās iestādes.

Gadījumos, kad atkritumi tiek ņemti atpakaļ a), b) un c) apakšpunktā minētajos gadījumos, iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas, ka pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu no sākotnējās kompetentās nosūtīšanas iestādes.

Jaunu paziņojumu iesniedz a), b) vai c) apakšpunktā minētā persona vai iestāde saskaņā ar apakšpunktu secību.

Neviena kompetenta iestāde neiebilst pret nelikumīga sūtījuma atkritumu atgriešanu. Ja kompetentā nosūtīšanas iestāde veic alternatīvus pasākumus, kas minēti d) un e) apakšpunktā, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā iesniedz jaunu paziņojumu, ja vien iesaistītās kompetentās iestādes nevienojas, ka pietiek ar atbilstīgi pamatotu pieprasījumu no minētās iestādes.

3.   Ja par nelikumīgu sūtījumu atbild saņēmējs, kompetentā galamērķa iestāde nodrošina, ka attiecīgos atkritumus reģenerē vai apglabā videi drošā veidā:

a)

saņēmējs vai, ja tas nav iespējams;

b)

pati kompetentā iestāde vai fiziska vai juridiska persona tās vārdā.

Minēto reģenerāciju vai apglabāšanu veic 30 dienu laikā vai tādā citā laikposmā, par ko var vienoties iesaistītās kompetentās iestādes, pēc tam, kad kompetentā galamērķa iestāde ir konstatējusi vai saņēmusi rakstisku paziņojumu no kompetentās nosūtīšanas vai tranzīta iestādes par nelikumīgu sūtījumu un iemeslu(-iem) tam. Šāds paziņojums var izrietēt no informācijas, ko kompetentajām nosūtīšanas un tranzīta pārvedumu iestādēm sniedza, cita starpā, citas kompetentās iestādes.

Šajā nolūkā iesaistītās kompetentās iestādes sadarbojas atkritumu reģenerācijā vai apglabāšanā, cik tas ir nepieciešams.

4.   Ja nav jāiesniedz jauns paziņojums, persona, kas atbildīga par atkritumu ņemšanu atpakaļ, vai, ja tas nav iespējams, sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde aizpilda jaunu pārvietošanas dokumentu saskaņā ar 15. vai 16. pantu.

Ja sākotnējā kompetentā nosūtīšanas iestāde iesniedz jaunu paziņojumu, nav nepieciešama jauna finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums.

5.   Jo īpaši gadījumos, kad atbildība par nelikumīgu sūtījumu nevar tikt piemērota paziņotājam vai saņēmējam, attiecīgas kompetentās iestādes sadarbojas, lai nodrošinātu, ka attiecīgie atkritumi ir reģenerēti vai apglabāti.

6.   Pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas gadījumos, kas minēti 6. panta 6. punktā, ja nelikumīgs sūtījums tiek atklāts pēc pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbības pabeigšanas, nosūtīšanas valsts papildpienākums ņemt atkritumus atpakaļ vai organizēt alternatīvu reģenerāciju vai apglabāšanu tiek izbeigts, kad uzņēmums sniedz 15. panta d) punktā minēto apliecinājumu.

Ja uzņēmums sniedz apliecinājumu par reģenerāciju vai apglabāšanu tādā veidā, ka rezultātā tiek veikts nelikumīgs sūtījums un tiek atbrīvota finanšu garantija, piemēro 3. punktu un 25. panta 2. punktu.

7.   Ja nelikumīga sūtījumā iekļautie atkritumi tiek atklāti dalībvalstī, kompetentā iestāde, kuras jurisdikcijā ir teritorija, kurā atkritumi tika atklāti, ir atbildīga par to, lai nodrošinātu pasākumus atkritumu drošai uzglabāšanai, kamēr tiek veikta atkritumu atgriešana vai tāda reģenerācija vai apglabāšana alternatīvā veidā, kas nav pagaidu darbība.

8.   Šīs regulas 34. un 36. pantu nepiemēro gadījumos, kad nelikumīgus sūtījumus atgriež nosūtīšanas valstī un kad uz šo nosūtīšanas valsti attiecas minētajos pantos ietvertie aizliegumi.

9.   Nelikumīga sūtījuma gadījumā, kā noteikts 2. panta 35. punkta g) apakšpunktā, personai, kas organizē sūtījumu, ir tādi paši pienākumi kā paziņotājam saskaņā ar šo pantu.

10.   Šis pants neskar Kopienas un valstu tiesību aktus par atbildību.

25. pants

Izmaksas, kas saistītas ar atkritumu ņemšanu atpakaļ, ja sūtījums ir nelikumīgs

1.   Izmaksas, kas rodas saistībā ar nelikumīgā sūtījumā iekļauto atkritumu ņemšanu atpakaļ, tostarp to pārvadāšanas, reģenerācijas vai apglabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 2. punktu, un, no dienas, kad kompetentā nosūtīšanas iestāde konstatē, ka sūtījums ir nelikumīgs, glabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 7. punktu sedz:

a)

de facto paziņotājs, kuru nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, vai, ja nav iesniegts paziņojums;

b)

de iure paziņotājs vai cita fiziska vai juridiska persona, attiecīgajos gadījumos, vai, ja tas nav iespējams;

c)

kompetentā nosūtīšanas iestāde.

2.   Izmaksas, kas rodas saistībā ar reģenerāciju vai apglabāšanu saskaņā ar 24. panta 3. punktu, tostarp iespējamas pārvadāšanas un glabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 7. punktu, sedz:

a)

saņēmējs vai, ja tas nav iespējams;

b)

kompetentā galamērķa iestāde.

3.   Izmaksas, kas rodas saistībā ar reģenerāciju vai apglabāšanu saskaņā ar 24. panta 5. punktu, tostarp iespējamas pārvadāšanas un glabāšanas izmaksas saskaņā ar 24. panta 7. punktu, sedz:

a)

paziņotājs, kuru nosaka saskaņā ar 2. panta 15. punktā noteikto secību, un/vai saņēmējs, atkarībā no lēmuma, ko pieņem iesaistītās kompetentās iestādes, vai, ja tas nav iespējams;

b)

citas fiziskas vai juridiskas personas, attiecīgajos gadījumos, vai, ja tas nav iespējams;

c)

kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes.

4.   Nelikumīga sūtījuma gadījumā, kā noteikts 2. panta 35. punkta g) apakšpunktā, personai, kas organizē sūtījumu, ir tādi paši pienākumi kā paziņotājam saskaņā ar šo pantu.

5.   Šīs pants neskar Kopienas un valstu tiesību aktus par atbildību.

5. NODAĻA

Vispārēji administratīvie noteikumi

26. pants

Paziņošanas formāts

1.   Šādu informāciju un dokumentus var sūtīt pa pastu:

a)

paziņojumu par plānotu sūtījumu saskaņā ar 4. un 13. pantu;

b)

informācijas un dokumentu pieprasījumu saskaņā ar 4., 7. un 8. pantu;

c)

informāciju un dokumentus, ko iesniedz saskaņā ar 4., 7. un 8. pantu;

d)

rakstisku piekrišanu par paziņoto sūtījumu saskaņā ar 9. pantu;

e)

sūtījuma nosacījumus saskaņā ar 10. pantu;

f)

iebildumus pret sūtījumu saskaņā ar 11. un 12. pantu;

g)

informāciju par lēmumiem sniegt iepriekšēju piekrišanu konkrētām reģenerācijas iekārtām saskaņā ar 14. panta 3. punktu;

h)

rakstisku apstiprinājumu par atkritumu saņemšanu saskaņā ar 15. un 16. pantu;

i)

apliecinājumu par atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu saskaņā ar 15. un 16. pantu; un

j)

iepriekšēju informāciju par faktisko sūtījuma sākšanu saskaņā ar 16. pantu;

k)

informāciju par izmaiņām sūtījumā pēc piekrišanas saskaņā ar 17. pantu;

l)

rakstiskas piekrišanas un pārvietošanas dokumentus, kas jānosūta saskaņā ar IV, V un VI sadaļu.

2.   Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un paziņotājam vienojoties, 1. punktā minētos dokumentus var sūtīt, alternatīvi, izmantojot kādu no šādiem saziņas paņēmieniem:

a)

pa faksu; vai

b)

pa faksu un pēc tam pa pastu; vai

c)

pa elektronisko pastu, izmantojot elektronisko parakstu. Šādā gadījumā jebkuru nepieciešamo zīmogu vai parakstu aizvieto ar elektronisko parakstu; vai

d)

pa elektronisko pastu bez elektroniskā paraksta un pēc tam pa pastu.

3.   Dokumenti, kam jābūt pievienotiem katram pārvadājumam saskaņā ar 16. panta c) punktu un 18. pantu, var būt elektroniskā formā ar elektroniskajiem parakstiem, ja tos var izlasīt jebkurā pārvadāšanas brīdī un ja tam piekrīt iesaistītās kompetentās iestādes.

4.   Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un paziņotājam vienojoties, 1. punktā uzskaitīto informāciju un dokumentus var iesniegt un apmainīties ar tiem, izmantojot elektronisku datu apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu vai elektronisko autentificēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (20), vai salīdzināmu elektronisko autentificēšanas sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības līmeni. Šādos gadījumos var noteikt organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisku datu apmaiņas plūsmu.

27. pants

Valoda

1.   Visus paziņojumus, informāciju, dokumentus vai citus paziņojumus, ko iesniedz saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem, iesniedz valodā, ko akceptē iesaistītās kompetentās iestādes.

2.   Pēc iesaistīto kompetento iestāžu pieprasījuma paziņotājs sniedz tām oficiāli apliecinātu (-s) tulkojumu (-s) valodā, ko tās akceptē.

28. pants

Domstarpības par klasifikācijas jautājumiem

1.   IJa kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes nevar vienoties par klasifikāciju attiecībā uz atšķirību starp atkritumiem un neatkritumiem, strīdus objektam piemēro atkritumiem paredzēto režīmu. Tas neskar galamērķa valsts tiesības rīkoties ar sūtīto materiālu saskaņā ar tās tiesību aktiem pēc tam, kad sūtītais materiāls ir sasniedzis gala punktu, ja šādi tiesību akti ir saskaņā ar Kopienas vai starptautiskajām tiesībām.

2.   Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes nevar vienoties par paziņoto atkritumu klasifikāciju, proti, par to, vai tie ir uzskaitīti III, IIIA, IIIB vai IV pielikumā, atkritumus uzskata par ietvertiem IV pielikuma sarakstā.

3.   Ja kompetentās nosūtīšanas un galamērķa iestādes nevar vienoties par atkritumu apstrādes darbību klasifikāciju, proti, par to, vai tās ir reģenerācijas vai apglabāšanas darbības, piemēro noteikumus attiecībā uz apglabāšanu.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktu piemēro tikai šīs regulas mērķiem, un tie neskar ieinteresēto pušu tiesības risināt jebkuru strīdu saistībā ar šiem jautājumiem tiesā..

29. pants

Administratīvās izmaksas

Pienākumu segt atbilstīgas un proporcionālas administratīvas izmaksas, kas rodas paziņošanas un uzraudzības procedūru īstenošanā, kā arī atbilstīgas analīzes un pārbaudes parastās izmaksas var uzlikt paziņotājam.

30. pants

Pierobežas nolīgumi

1.   Izņēmuma gadījumos, ja īpašā ģeogrāfiskā vai demogrāfiskā situācija attaisno šādu pasākumu, dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus, atvieglojot paziņojuma procedūras noteiktu atkritumu plūsmu sūtījumiem attiecībā uz pārrobežu sūtījumiem uz tuvāko piemēroto uzņēmumu, kas atrodas pierobežā starp divām iesaistītajām dalībvalstīm.

2.   Šādus divpusējus nolīgumus arī var noslēgt, ja atkritumus nosūta no nosūtīšanas valsts un apstrādā tajā, bet sūta tranzītā caur citu dalībvalsti.

3.   Dalībvalstis var arī noslēgt šādus nolīgumus ar valstīm, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu puses.

4.   Par šādiem nolīgumiem paziņo Komisijai, pirms tie stājas spēkā.

6. NODAĻA

Sūtījumi Kopienas iekšienē tranzītā caur trešām valstīm

31. pants

Atkritumu sūtījumi apglabāšanas nolūkā

Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm, un atkritumi ir paredzēti apglabāšanai, kompetentā nosūtīšanas valsts, papildus šīs sadaļas noteikumiem, jautā kompetentajai iestādei trešās valstīs, vai tā vēlas nosūtīt rakstisku piekrišanu par plānoto sūtījumu:

a)

ja valsts ir Bāzeles Konvencijas puse – 60 dienu laikā, ja vien tā nav atteikusies no šīm tiesībām saskaņā ar minētās konvencijas noteikumiem, vai,

b)

ja valsts nav Bāzeles Konvencijas puse – laikposmā, par kuru vienojas kompetentās iestādes.

32. pants

Atkritumu sūtījumi reģenerācijas nolūkā

1.   Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas iekšienē tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kurās netiek piemērots ESAO lēmums, un atkritumi ir paredzēti reģenerācijai, piemēro 31. pantu.

2.   Ja atkritumu sūtījums notiek Kopienas iekšienē, tostarp sūtījums starp dažādām vietām vienas un tās pašas dalībvalsts teritorijā tranzītā caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kurās tiek piemērots ESAO lēmums, un atkritumi ir paredzēti reģenerācijai, 9. pantā minēto piekrišanu var sniegt klusējot, un, ja nav celti iebildumi vai noteikti nosacījumi, sūtījumu var sākt 30 dienas pēc kompetentās nosūtīšanas iestādes apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas saskaņā ar 8. pantu.

III SADAĻA

SŪTĪJUMI TIKAI DALĪBVALSTU IEKŠIENĒ

33. pants

Šīs regulas piemērošana attiecībā uz sūtījumiem tikai dalībvalstu iekšienē

1.   Dalībvalstis izveido atbilstīgu sistēmu to atkritumu sūtījumu uzraudzībai un kontrolei, ko veic tikai to jurisdikcijā. Šī sistēma ņem vērā nepieciešamību ievērot saskanību ar Kopienas sistēmu, ko nosaka II un VII sadaļa.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par to sistēmām atkritumu sūtījumu uzraudzībai un kontrolei. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

3.   Dalībvalstis savā jurisdikcijā var piemērot sistēmu, kas noteikta II un VII sadaļā

IV SADAĻA

EKSPORTS NO KOPIENAS UZ TREŠĀM VALSTĪM

1. NODAĻA

Apglabāšanai paredzēto atkritumu eksports

34. pants

Aizliegtais eksports, izņemot uz EBTA valstīm

1.   Visa veida atkritumu eksports no Kopienas apglabāšanas nolūkā ir aizliegts.

2.   Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, neattiecas uz to atkritumu eksportu, kas paredzēti apglabāšanai EBTA valstīs, kas ir arī Bāzeles Konvencijas puses.

3.   Tomēr atkritumu eksports apglabāšanas nolūkā uz EBTA valsti, kas ir Bāzeles Konvencijas puse, ir aizliegts arī:

a)

ja EBTA valsts aizliedz šādu atkritumu importu; vai,

b)

ja kompetentajai nosūtīšanas iestādei ir pamats uzskatīt, ka attiecīgajā galamērķa valstī atkritumi netiks apsaimniekoti videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

4.   Šis noteikums neskar pienākumus ņemt atkritumus atpakaļ saskaņā ar 22. un 24. pantu.

35. pants

Procedūras, veicot eksportu uz EBTA valstīm

1.   Ja atkritumi tiek eksportēti no Kopienas un paredzēti apglabāšanai EBTA valstīs, kas ir Bāzeles Konvencijas puses, II sadaļas noteikumus piemēro mutatis mutandis, ar pielāgojumiem un papildinājumiem, kas uzskaitīti 2. un 3. punktā.

2.   Piemēro šādus pielāgojumus:

a)

kompetentajām tranzīta iestādēm ārpus Kopienas ir 60 dienas laika pēc apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas par paziņojuma saņemšanu, lai pieprasītu papildu informāciju par paziņoto sūtījumu, lai sniegtu, ja attiecīgā valsts ir pieņēmusi lēmumu nepieprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ir informējusi par to citas puses saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 4. punktu, piekrišanu klusējot vai lai sniegtu rakstisku piekrišanu ar nosacījumiem vai bez tiem; un

b)

kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā pieņem lēmumu sniegt piekrišanu sūtījumam, kā minēts 9. pantā, tikai pēc tam, kad tā saņēmusi rakstisku piekrišanu no kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, klusējot izteiktu vai rakstisku piekrišanu no kompetentās tranzīta iestādes ārpus Kopienas, un ne agrāk kā 61 dienu pēc dienas, kad kompetentā tranzīta iestāde ir pārsūtījusi apstiprinājumu. Kompetentā nosūtīšanas iestāde var pieņemt lēmumu pirms 61 dienas termiņa izbeigšanās, ja tai ir pārējo iesaistīto kompetento iestāžu rakstiska piekrišana.

3.   Piemēro šādus papildu noteikumus:

a)

kompetentā tranzīta iestāde Kopienā sniedz paziņotajam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu;

b)

kompetentās nosūtīšanas iestādes un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes Kopienā nosūta to savu lēmumu apzīmogotu kopiju, ar ko sniedz piekrišanu sūtījumam, eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei;

c)

pārvietošanas dokumenta kopiju pārvadātājs iesniedz eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei;

d)

tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta kompetentajai nosūtīšanas iestādei Kopienā apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas;

e)

ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā nav saņēmusi nekādu informāciju no uzņēmums par atkritumu saņemšanu, tā nekavējoties informē par to kompetento galamērķa iestādi;

f)

līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

i)

gadījumā, ja uzņēmums sniedz nepareizu apliecinājumu par apglabāšanu un tādēļ tiek atbrīvota finanšu garantija, saņēmējs sedz izmaksas, kas rodas saistībā ar pienākumu atgriezt atkritumus teritorijā, kas ir kompetentās nosūtīšanas iestādes jurisdikcijā, kā arī izmaksas, kas rodas saistībā ar atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu alternatīvā un videi drošā veidā;

ii)

trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas apglabāšanas nolūkā uzņēmums nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, izņemot apglabāšanas apliecinājumu, kas minēts iii) daļā; un

iii)

cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc apglabāšanas pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums uz savu atbildību apliecina apglabāšanas pabeigšanu un nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, kurās ietverts šis apliecinājums.

4.   Sūtījumu var veikt tikai, ja:

a)

paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentajām nosūtīšanas, galamērķa un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādēm ārpus Kopienas, un ja paredzētie nosacījumi ir izpildīti;

b)

noslēgts spēkā esošs līgums starp paziņotāju un saņēmēju, kā noteikts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā;

c)

sniegta spēkā esoša finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, kā noteikts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā; un

d)

nodrošināta apsaimniekošana videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

5.   Ja atkritumus eksportē, tos paredz apglabāšanas darbībām uzņēmumā, kas darbojas vai ir saņēmusi atļauju darboties galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

6.   Ja eksporta no Kopienas muitas iestāde vai izvešanas no Kopienas muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a)

informē bez kavēšanās kompetento nosūtīšanas iestādi Kopienā; un

b)

nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde nav nolēmusi savādāk un paziņojusi minēto lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.

2. NODAĻA

Reģenerācijai paredzēto atkritumu eksports

1. iedaļa

Eksports uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu

36. pants

Eksporta aizliegums

1.   Šādu atkritumu eksports no Kopienas reģenerācijas nolūkā valstīs, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, ir aizliegts:

a)

atkritumi, kas uzskaitīti kā bīstamie V pielikumā;

b)

atkritumi, kas uzskaitīti V pielikumā 3. daļā;

c)

bīstamie atkritumi, kas nav klasificēti vienā pozīcijā V pielikumā;

d)

bīstamo atkritumu maisījumi un maisījumi, kuros ietilpst bīstamie un nebīstamie atkritumi, kas nav vienā pozīcijā V pielikumā;

e)

atkritumi, ko galamērķa valsts ir paziņojusi par bīstamajiem saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 3. pantu;

f)

atkritumi, ko galamērķa valsts ir aizliegusi importēt, vai

g)

atkritumi, attiecībā uz kuriem kompetentajai nosūtīšanas iestādei ir pamatojums uzskatīt, ka attiecīgajā galamērķa valstī tie netiks apsaimniekoti videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

2.   Šis noteikums neskar pienākumu ņemt atkritumus atpakaļ, kā noteikts 22. un 24. pantā.

3.   Ārkārtas gadījumos dalībvalstis var pieņemt noteikumus, lai noteiktu, balstoties uz dokumentāriem pierādījumiem, ko atbilstīgā veidā ir sniedzis paziņotājs, ka uz konkrētu V pielikumā uzskaitīto bīstamo atkritumu veidu neattiecas eksporta aizliegums, ja tiem nepiemīt neviena no īpašībām, kas uzskaitītas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā, ņemot vērā – attiecībā uz minētajā pielikumā definētajām īpašībām H3 līdz H8, H10 un H11 – robežvērtības, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) apakšpunktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (21).

4.   Fakts, ka atkritumi nav uzskaitīti kā bīstamie V pielikumā vai ka tie ir uzskaitīti V pielikuma 1. daļas B sarakstā, neliedz, izņēmuma gadījumos, klasificēt šādus atkritumus kā bīstamos un tādējādi attiecināt uz tiem eksporta aizliegumu, ja tiem piemīt jebkāda no īpašībām, kas uzskaitītas Direktīvas 91/689/EEK III pielikumā, ņemot vērā – attiecībā uz minētajā pielikumā definētajām īpašībām H3 līdz H8, H10 un H11 – Lēmumā 2000/532/EK noteiktās robežvērtības, kā paredzēts Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punkta otrajā ievilkumā un šīs regulas III pielikuma ievaddaļā.

5.   Gadījumos, kas minēti 3. un 4. punktā, iesaistītās dalībvalstis informē paredzamo galamērķa valsti, pirms tiek pieņemts lēmums. Dalībvalstis ziņo par šādiem gadījumiem Komisijai pirms katra kalendārā gada beigām. Komisija nosūta informāciju visām dalībvalstīm un Bāzeles Konvencijas sekretariātam. Balstoties uz saņemto informāciju, Komisija var sniegt komentārus un, ja vajadzīgs, pielāgot V pielikumu saskaņā ar 58. pantu.

37. pants

Procedūras, kas jāievēro, eksportējot atkritumus, kuri uzskaitīti III vai IIIA pielikumā

1.   Attiecībā uz atkritumiem, kas uzskaitīti III vai IIIA pielikumā un kuru eksports nav aizliegts saskaņā ar 36. pantu, Komisija 20 dienu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās nosūta rakstisku pieprasījumu katrai valstij, kurā nepiemēro ESAO lēmumu, lūdzot sniegt:

i)

rakstisku apstiprinājumu, ka atkritumi var tikt eksportēti no Kopienas, lai tos reģenerētu attiecīgajā valstī, un

ii)

norādi par to, kura kontroles procedūra būtu piemērojama galamērķa valstī (ja vispār būtu piemērojama).

Katra valsts, kurā nepiemēro ESAO lēmumu, var izvelēties šādus līdzekļus::

a)

aizliegumu; vai

b)

iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru, kā aprakstīts 35. pantā; vai

c)

neveikt nekādu kontroli galamērķa valstī.

2.   Līdz šīs regulas piemērošanas dienai Komisija pieņem regulu, ņemot vērā visas atbildes, kas saņemtas saskaņā ar 1. punktu, un informē komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. pantu.

Ja valsts nav sniegusi apstiprinājumu, kā minēts 1. punktā, vai ar valsti jebkāda iemesla dēļ nav bijuši kontakti, piemēro 1. punkta b) apakšpunktu.

Komisija regulāri atjaunina pieņemto regulu.

3.   Ja valsts savā atbildē norāda, ka uz noteiktiem atkritumu sūtījumiem neattiecas nekāda kontrole, šādiem sūtījumiem mutatis mutandis piemēro 18. pantu.

4.   Ja atkritumus eksportē, tos paredz reģenerācijas darbībām uzņēmumā, kas darbojas vai ir saņēmis atļauju darboties galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

5.   Ja sūta atkritumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā, vai atkritumu maisījumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III vai IIIA pielikumā, vai atkritumus, kas klasificēti IIIB pielikumā, un ja eksports nav aizliegts saskaņā ar 36. pantu, piemēro šā panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2. iedaļa

Eksports uz valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu

38. pants

III, IIIA, IIIB, IV un IVA pielikumā uzskaitīto atkritumu eksports

1.   Ja atkritumus, kas uzskaitīti III, IIIA, IIIB, IV un IVA pielikumā, vai atkritumus vai atkritumu maisījumus, kas nav klasificēti vienā pozīcijā III, IV vai IVA pielikumā, eksportē no Kopienas un tie ir paredzēti reģenerācijai valstīs, kurās piemēro ESAO lēmumu, veicot vai neveicot tranzītu caur valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus, ar 2., 3. un 5. punktā uzskaitītajiem pielāgojumiem un papildinājumiem.

2.   Piemēro šādus pielāgojumus:

a)

uz atkritumu maisījumiem, kas uzskaitīti IIIA pielikumā un kas paredzēti pagaidu darbībām, attiecina iepriekšēja rakstiska paziņojuma un piekrišanas procedūru, ja kāda no turpmākajām pagaidu vai citām reģenerācijas vai apglabāšanas darbībām notiek valstī, kurā ESAO lēmumu nepiemēro;

b)

uz atkritumiem, kas uzskaitīti IIIB pielikumā, attiecina iepriekšēja paziņojuma un piekrišanas procedūru;

c)

piekrišanu, kas pieprasīta saskaņā ar 9. pantu, kompetentā galamērķa iestāde ārpus Kopienas var izteikt klusējot.

3.   To atkritumu eksportam, kuri uzskaitīti IV un IVA pielikumā, piemēro šādus papildu noteikumus:

a)

kompetentās nosūtīšanas iestādes un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes Kopienā nosūta eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei apzīmogotu lēmumu kopiju par piekrišanu sūtījumam;

b)

pārvietošanas dokumenta kopiju pārvadātājs nogādā eksporta no Kopienas muitas iestādei un izvešanas no Kopienas muitas iestādei;

c)

tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta kompetentajai nosūtīšanas iestādei Kopienā apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas;

d)

ja 42 dienas pēc tam, kad atkritumi ir izvesti no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā nav saņēmusi informāciju no uzņēmuma par atkritumu saņemšanu, tā nekavējoties informē kompetento galamērķa iestādi; un

e)

līgums, kas minēts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā, nosaka, ka:

i)

gadījumā, ja uzņēmums sniedz nepareizu apliecinājumu par reģenerāciju un pēc tam tiek atbrīvota finanšu garantija, saņēmējs sedz izmaksas, kas radušās no pienākuma atgriezt atkritumus kompetentās nosūtīšanas iestādes jurisdikcijas teritorijā, kā arī izmaksas, kas radušās atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas rezultātā, ko veic alternatīvā un videi drošā veidā;

ii)

trīs dienu laikā pēc atkritumu saņemšanas reģenerācijas nolūkā, uzņēmums nosūta paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm aizpildītā pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, izņemot iii) daļā minēto reģenerācijas apliecinājumu; un

iii)

cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc reģenerācijas pabeigšanas un ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu pēc atkritumu saņemšanas, uzņēmums uz savu atbildību apliecina reģenerācijas pabeigšanu un nosūta pārvietošanas dokumenta parakstītas kopijas, kurās ietverts šis apliecinājums, paziņotājam un iesaistītajām kompetentajām iestādēm.

4.   Sūtījumu var veikt tikai gadījumā, ja:

a)

paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentās nosūtīšanas iestādes, kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, no kompetentās tranzīta iestādes vai kompetentās galamērķa vai tranzīta iestādes ārpus Kopienas ir izteikušas piekrišanu klusējot vai to var pieņemt, kā arī ja ir izpildīti paredzētie nosacījumi;

b)

ir izpildīti 35. panta 4. punkta b), c) un d) apakšpunkts.

5.   Ja atbilstīgi 1. punktam eksportētie atkritumi, kas uzskaitīti IV un IVA pielikumā, tranzītā šķērso valsti, kurā ESAO lēmumu nepiemēro, piemēro šādus pielāgojumus:

a)

kompetentajai tranzīta iestādei, kurai nepiemēro ESAO lēmumu, ir 60 dienas laika pēc apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas par paziņojuma saņemšanu, lai pieprasītu papildu informāciju par paziņoto sūtījumu, lai izteiktu piekrišanu klusējot, ja konkrētā valsts ir pieņēmusi lēmumu neprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ir informējusi citas puses saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 4. punktu, vai lai sniegtu rakstisku piekrišanu ar nosacījumiem vai bez tiem;

b)

kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā pieņem lēmumu sniegt piekrišanu sūtījumam, kā minēts 9. pantā, tikai pēc tam, kad tā saņēmusi klusējot izteiktu vai rakstisku piekrišanu no kompetentās tranzīta iestādes, uz kuru neattiecas ESAO lēmums, un ne agrāk kā 61 dienu pēc dienas, kad kompetentā tranzīta iestāde ir pārsūtījusi apstiprinājumu. Kompetentā nosūtīšanas iestāde var pieņemt lēmumu pirms 61 dienas termiņa beigām, ja tā ir saņēmusi pārējo iesaistīto kompetento iestāžu rakstisku piekrišanu.

6.   Ja atkritumus eksportē, tos paredz reģenerācijas darbībām uzņēmumā, kas darbojas vai ir saņēmis atļauju darboties galamērķa valstī saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

7.   Ja eksporta no Kopienas muitas iestāde vai izvešanas no Kopienas muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a)

informē bez kavēšanās kompetento nosūtīšanas iestādi Kopienā; un

b)

nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde nav nolēmusi savādāk un paziņojusi par šo lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.

3. NODAĻA

Vispārēji noteikumi

39. pants

Eksports uz Antarktiku

Atkritumu eksports no Kopienas uz Antarktiku ir aizliegts.

40. pants

Eksports uz aizjūras zemēm vai teritorijām

1.   To atkritumu eksports no Kopienas, kas ir paredzēti apglabāšanai aizjūras zemēs vai teritorijās, ir aizliegts.

2.   Attiecībā uz to atkritumu eksportu, kas paredzēti reģenerācijai aizjūras zemēs vai teritorijās, mutatis mutandis piemēro 36. pantā noteikto aizliegumu.

3.   Attiecībā uz to atkritumu eksportu, kas paredzēti reģenerācijai aizjūras zemēs vai teritorijās un uz ko neattiecas 2. punkta aizliegums, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus.

V SADAĻA

IMPORTS KOPIENĀ NO TREŠĀM VALSTĪM

1. NODAĻA

Atkritumu imports apglabāšanas nolūkā

41. pants

Aizliegtais imports, izņemot importu no Bāzeles Konvencijas līgumslēdzējas valsts vai valsts, ar ko noslēgts attiecīgais nolīgums, vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.   Atkritumu imports Kopienā apglabāšanas nolūkā ir aizliegts, izņemot importu no:

a)

valstīm, kuras ir Bāzeles Konvencijas puses; vai

b)

citām valstīm, ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantu; vai

c)

citām valstīm, ar kurām atsevišķas dalībvalstis noslēgušas divpusējus nolīgumus vai vienošanās saskaņā ar 2. punktu; vai

d)

citām teritorijām gadījumos, ja izņēmuma kārtā krīzes, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijās nevar tikt noslēgti divpusējie nolīgumi vai vienošanās saskaņā ar b) vai c) apakšpunktu vai ja kompetentā iestāde nosūtīšanas valstī nav noteikta vai nav spējīga rīkoties.

2.   Izņēmuma gadījumos atsevišķas dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus un vienošanās attiecībā uz konkrētu atkritumu apglabāšanu minētajās dalībvalstīs, ja nosūtīšanas valstī šādi atkritumi netiktu apstrādāti videi drošā veidā, kā tas minēts 49. pantā.

Šādi nolīgumi vai vienošanās ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un ar Bāzeles Konvencijas 11. pantu.

Šie nolīgumi vai vienošanās nodrošina, ka apglabāšanas darbības veiks uzņēmumā, kas saņēmusi attiecīgu atļauju, un tās atbilst apsaimniekošanas videi drošā veidā prasībām.

Šie nolīgumi vai vienošanās garantē arī, ka atkritumi ir radīti nosūtīšanas valstī un ka apglabāšanu veic tikai tajā dalībvalstī, kas ir noslēgusi nolīgumu vai vienošanos.

Šos nolīgumus vai vienošanās dara zināmus Komisijai pirms to noslēgšanas. Tomēr ārkārtas situācijās tos var darīt zināmus vienu mēnesi pēc to noslēgšanas.

3.   Divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai vienošanās, kas noslēgtas saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu, ir balstīti uz procedūras prasībām 42. pantā.

4.   Valstīm, kas minētas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, izvirza prasību sniegt atbilstīgi motivētu iepriekšēju pieprasījumu galamērķa dalībvalsts kompetentajai iestādei, norādot, ka tām nav un tās nevar pamatoti iegūt tehnisko kapacitāti un nepieciešamās iekārtas, lai apglabātu atkritumus videi drošā veidā.

42. pants

Procedūras prasības attiecībā uz importu no Bāzeles Konvencijas līgumslēdzējas valsts vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.   Ja atkritumi tiek importēti Kopienā apglabāšanas nolūkā no valstīm, kas ir Bāzeles Konvencijas puses, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus ar pielāgojumiem un papildinājumiem, kas uzskaitīti 2. un 3. punktā.

2.   Piemēro šādus pielāgojumus:

a)

kompetentajai tranzīta iestādei ārpus Kopienas ir 60 dienas laika pēc apstiprinājuma pārsūtīšanas dienas par paziņojuma saņemšanu, lai pieprasītu papildu informāciju par paziņoto sūtījumu, lai izteiktu piekrišanu klusējot, ja attiecīgā valsts ir pieņēmusi lēmumu neprasīt iepriekšēju rakstisku piekrišanu un ir informējusi pārējās puses saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 6. panta 4. punktu, vai lai sniegtu rakstisku piekrišanu ar nosacījumiem vai bez tiem; un

b)

gadījumos, kas minēti 41. panta 1. punkta d) apakšpunktā un kas saistās ar krīzes situācijām, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijām, piekrišana no kompetentās nosūtīšanas iestādes nav nepieciešama.

3.   Piemēro šādus papildu noteikumus:

a)

kompetentā tranzīta iestāde Kopienā sniedz paziņotājam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu, nosūtot kopijas iesaistītajām kompetentajām iestādēm;

b)

kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, tranzīta iestādes Kopienā nosūta izvešanas no Kopienas muitas iestādei apzīmogotu lēmumu kopiju par piekrišanu sūtījumam;

c)

pārvietošanas dokumenta kopiju pārvadātājs nogādā izvešanas no Kopienas muitas iestādei; un

d)

tiklīdz ir veiktas nepieciešamās muitas formalitātes, ievešanas Kopienā muitas iestāde nosūta kompetentajām galamērķa un tranzīta iestādēm Kopienā apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju, apliecinot, ka atkritumi ir ievesti Kopienā.

4.   Sūtījumu var veikt tikai gadījumā, ja:

a)

paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentās nosūtīšanas iestādes, kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, no kompetentās tranzīta iestādes ārpus Kopienas un ja ir izpildīti paredzētie nosacījumi;

b)

ir noslēgts spēkā esošs līgums starp paziņotāju un saņēmēju, kā noteikts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā;

c)

ir sniegta spēkā esoša finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, kā noteikts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā; un

d)

ir nodrošināta 49. pantā minētā apsaimniekošana videi drošā veidā.

5.   Ja ievešanas Kopienā muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a)

informē bez kavēšanās kompetento nosūtīšanas iestādi Kopienā, kas informē kompetento nosūtīšanas iestādi ārpus Kopienas; un

b)

nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde ārpus Kopienas nav nolēmusi savādāk un paziņojusi par šo lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.

2. NODAĻA

Atkritumu imports reģenerācijas nolūkā

43. pants

Aizliegtais imports, izņemot importu no ESAO lēmuma valsts vai Bāzeles Konvencijas līgumslēdzējas valsts, vai valsts, ar kuru ir noslēgts attiecīgais nolīgums, vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.   Visa veida atkritumu imports Kopienā reģenerācijas nolūkā ir aizliegts, izņemot importu no:

a)

valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums; vai

b)

citām valstīm, kuras ir Bāzeles Konvencijas puses; vai

c)

citām valstīm, ar kurām Kopiena vai Kopiena un tās dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus vai vienošanās, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un Bāzeles Konvencijas 11. pantu; vai

d)

citām valstīm, ar kurām atsevišķas dalībvalstis noslēgušas divpusējus nolīgumus vai vienošanās saskaņā ar 2. punktu; vai

e)

citām teritorijām, kad izņēmuma gadījumos krīzes, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijās nevar tikt noslēgti divpusējie nolīgumi vai vienošanās saskaņā ar b) vai c) apakšpunktu vai kad kompetentā iestāde nosūtīšanas valstī nav nozīmēta vai nav spējīga rīkoties.

2.   Izņēmuma gadījumos atsevišķas dalībvalstis var noslēgt divpusējus nolīgumus un vienošanās par konkrētu atkritumu reģenerāciju minētajās dalībvalstīs, ja šādi atkritumi nosūtīšanas valstī netiks apsaimniekoti videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

Šādos gadījumos piemēro 41. panta 2. punktu.

3.   Divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi vai vienošanās, kas noslēgti saskaņā ar 1. punkta c) un d) apakšpunktu, balstās uz procedūras prasībām 42. pantā, ciktāl tas var būt atbilstīgi.

44. pants

Procedūras prasības attiecībā uz importu no ESAO lēmuma valstīm vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

1.   Ja atkritumus importē Kopienā reģenerācijas nolūkā no valstīm vai caur valstīm, uz kurām attiecas ESAO lēmums, mutatis mutandis piemēro II sadaļas noteikumus, ievērojot 2. un 3. punktā uzskaitītos pielāgojumus un papildinājumus.

2.   Piemēro šādus pielāgojumus:

a)

piekrišanu, kas nepieciešama saskaņā ar 9. pantu, kompetentā nosūtīšanas iestāde ārpus Kopienas var izteikt klusējot;

b)

iepriekšēju rakstisku paziņojumu saskaņā ar 4. pantu var iesniegt paziņotājs;

c)

gadījumos, kas minēti 43. panta 1. punkta e) apakšpunktā un kas saistās ar krīzes, miera atjaunošanas, miera saglabāšanas vai kara situācijām, piekrišana no kompetentajām nosūtīšanas iestādēm nav nepieciešama.

3.   Papildus ievēro 42. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunktu.

4.   Sūtījumu var veikt tikai gadījumos, ja:

a)

paziņotājs ir saņēmis rakstisku piekrišanu no kompetentās nosūtīšanas iestādes, kompetentās galamērķa iestādes un, attiecīgajos gadījumos, no kompetentās tranzīta iestādes vai ja ir izteikta vai var tikt pieņemta piekrišana klusējot no kompetentās nosūtīšanas iestādes ārpus Kopienas robežām, un ja ir izpildīti paredzētie nosacījumi;

b)

ir noslēgts spēkā esošs līgums starp paziņotāju un saņēmēju, kā noteikts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā;

c)

ir sniegta spēkā esoša finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums, kā noteikts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā; un

d)

ir nodrošināta apsaimniekošana videi drošā veidā, kā minēts 49. pantā.

5.   Ja ievešanas Kopienā muitas iestāde atklāj nelikumīgu sūtījumu, tā nekavējoties informē kompetento iestādi muitas iestādes valstī, kas:

a)

informē bez kavēšanās kompetento galamērķa iestādi Kopienā, kas informē kompetento nosūtīšanas iestādi ārpus Kopienas; un

b)

nodrošina atkritumu aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas iestāde nav nolēmusi savādāk un paziņojusi par šo lēmumu rakstiski kompetentajai iestādei muitas iestādes valstī, kurā atkritumi ir aizturēti.

45. pants

Procedūras prasības attiecībā uz importu no valsts, kas nav pievienojusies ESAO lēmumam un kas ir Bāzeles Konvencijas puse, vai no citām teritorijām krīzes vai kara situācijās

Ja atkritumus importē Kopienā reģenerācijas nolūkā:

a)

no valsts, kurā nepiemēro ESAO lēmumu; vai

b)

caur jebkuru valsti, kurā nepiemēro ESAO lēmumu un kas ir Bāzeles Konvencijas puse,

mutatis mutandis piemēro 42. panta noteikumus.

3. NODAĻA

Vispārēji noteikumi

46. pants

Imports no aizjūras zemēm vai teritorijām

1.   Ja atkritumus importē Kopienā no aizjūras zemēm vai teritorijām, mutatis mutandis piemēro II sadaļu.

2.   Viena vai vairākas aizjūras zemes vai teritorijas un dalībvalsts, ar ko tās ir saistītas, var piemērot valsts procedūras attiecībā uz sūtījumiem no aizjūras zemes vai teritorijas uz minēto dalībvalsti.

3.   Dalībvalstis, kas piemēro 2. punktu, paziņo Komisijai par piemērojamām valsts procedūrām.

VI SADAĻA

TRANZĪTS CAUR KOPIENU NO TREŠĀM VALSTĪM UN UZ TĀM

1. NODAĻA

Apglabāšanai paredzēto atkritumu tranzīts

47. pants

Apglabāšanai paredzēto atkritumu tranzīts caur Kopienu

Ja apglabāšanai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no trešām valstīm un uz tām, mutatis mutandis piemēro 42. panta noteikumus, ievērojot šādus pielāgojumus un papildinājumus:

a)

pirmā un pēdējā kompetentā tranzīta iestāde Kopienā, attiecīgajos gadījumos, nosūta apzīmogotas lēmumu kopijas par piekrišanu sūtījumam vai, ja tās ir izteikušas piekrišanu klusējot, apstiprinājuma kopiju saskaņā ar 42. panta 3. punkta a) apakšpunktu attiecīgi ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestādēm; un

b)

tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju kompetentajām tranzīta iestādēm Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas.

2. NODAĻA

Reģenerācijai paredzēto atkritumu tranzīts

48. pants

Reģenerācijai paredzēto atkritumu tranzīts caur Kopienu

1.   Ja reģenerācijai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no trešām valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu, un uz tām, mutatis mutandis piemēro 47. panta noteikumus.

2.   Ja reģenerācijai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no trešām valstīm, kurās piemēro ESAO lēmumu, un uz tām, mutatis mutandis piemēro 44. panta noteikumus, ievērojot šādus pielāgojumus un papildinājumus:

a)

pirmā un pēdējā kompetentā tranzīta iestāde Kopienā, attiecīgajos gadījumos, nosūta apzīmogotas lēmumu kopijas par piekrišanu sūtījumam vai, ja tās ir izteikušas piekrišanu klusējot, apstiprinājuma kopiju saskaņā ar 42. panta 3. punkta a) apakšpunktu attiecīgi ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestādēm; un

b)

tiklīdz atkritumi ir izvesti no Kopienas, izvešanas no Kopienas muitas iestāde nosūta apzīmogotu pārvietošanas dokumenta kopiju kompetentajai(-ām) tranzīta iestādei(-ēm) Kopienā, apliecinot, ka atkritumi ir izvesti no Kopienas.

3.   Ja reģenerācijai paredzētos atkritumus sūta caur dalībvalstīm no valsts, uz kuru attiecas ESAO lēmums, uz valsti, uz kuru ESAO lēmums neattiecas, vai otrādi, piemēro 1. punktu attiecībā uz valsti, uz kuru ESAO lēmums neattiecas, un 2. punktu – attiecībā uz valsti, uz kuru ESAO lēmums attiecas.

VII SADAĻA

CITI NOTEIKUMI

1. NODAĻA

Papildu pienākumi

49. pants

Vides aizsardzība

1.   Radītājs, paziņotājs un citi uzņēmumi, kas iesaistīti atkritumu sūtījumā un/vai to reģenerācijā, vai apglabāšanā, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkuri to sūtītie atkritumi tiek apsaimniekoti, neizraisot apdraudējumu cilvēku veselībai, un tas tiek veikts videi drošā veidā visā sūtījuma, kā arī reģenerācijas un apglabāšanas laikā. Jo īpaši, ja sūtījums notiek Kopienā, ievēro Direktīvas 2006/12/EK 4. panta prasības, kā arī citus Kopienas tiesību aktus attiecībā uz atkritumiem.

2.   Gadījumā, kad atkritumus eksportē no Kopienas, kompetentā nosūtīšanas iestāde Kopienā:

a)

pieprasa un cenšas nodrošināt, ka jebkurus eksportētos atkritumus apsaimnieko videi drošā veidā visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas laikā, kā tas minēts 36. un 38. pantā, vai apglabāšanas laikā, kā tas minēts 34. pantā, trešā galamērķa valstī;

b)

aizliedz atkritumu eksportu uz trešām valstīm, ja tai ir pamats uzskatīt, ka atkritumi netiks apsaimniekoti saskaņā ar a) apakšpunkta prasībām.

Var uzskatīt, cita starpā, ka apsaimniekošana videi drošā veidā saistībā ar attiecīgo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas darbību notiek, ja paziņotājs vai kompetentā iestāde galamērķa valstī var pierādīt, ka uzņēmums, kas saņem atkritumus, darbosies saskaņā ar cilvēku veselības un vides aizsardzības standartiem, kas ir būtībā līdzvērtīgi Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem.

Šis pieņēmums tomēr neskar vispārējo novērtējumu attiecībā uz apsaimniekošanu videi drošā veidā visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā trešā galamērķa valstī.

Lai gūtu norādījumus par apsaimniekošanu videi drošā veidā, var ņemt vērā VIII pielikumā uzskaitītās pamatnostādnes.

3.   Gadījumos, kad atkritumus importē Kopienā, kompetentā galamērķa iestāde Kopienā:

a)

pieprasa un veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkurus atkritumus, kas tiek sūtīti tās jurisdikcijā esošajā teritorijā, apsaimnieko, neizraisot apdraudējumu cilvēku veselībai un neizmantojot procedūras vai metodes, kas varētu kaitēt videi, un saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 4. pantu un citiem Kopienas tiesību aktiem par atkritumiem visā sūtījuma laikā, tostarp reģenerācijas vai apglabāšanas laikā galamērķa valstī;

b)

aizliedz atkritumu importu no trešām valstīm, ja tai ir iemesls uzskatīt, ka atkritumi netiks apsaimniekoti saskaņā ar a) apakšpunkta prasībām.

50. pants

Izpilde dalībvalstīs

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās īsteno. Noteiktajām sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savus tiesību aktus attiecībā uz nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu, kā arī sankcijām, kas tiek piemērotas par šādiem sūtījumiem.

2.   Dalībvalstis, ieviešot šīs regulas izpildes pasākumus, paredz, cita starpā, uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 13. pantu, un izlases veida pārbaudes attiecībā uz atkritumu sūtījumiem vai saistīto reģenerāciju vai apglabāšanu.

3.   Sūtījumu pārbaudes var veikt jo īpaši:

a)

izcelsmes vietā, veicot tās kopā ar radītāju, īpašnieku vai paziņotāju;

b)

gala punktā, veicot tās kopā ar saņēmēju vai uzņēmumu;

c)

pie Kopienas robežas; un/vai

d)

sūtīšanas laikā Kopienā.

4.   Sūtījumu pārbaudes ietver dokumentu pārbaudi, identitātes apliecinājumu un, vajadzības gadījumā, atkritumu fizisku pārbaudi.

5.   Dalībvalstis sadarbojas, divpusēji vai daudzpusēji, viena ar otru, lai veicinātu nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu.

6.   Dalībvalstis norāda tos pastāvīgos darbiniekus, kuri ir atbildīgi par sadarbību, kas minēta 5. punktā, un nosaka 4. punktā minēto fizisko pārbaužu galvenos mērķus. Informāciju nosūta Komisijai, kura 54. pantā minētajiem korespondentiem izsūta apkopotu sarakstu.

7.   Saņemot pieprasījumu no citas dalībvalsts, dalībvalsts var veikt izpildes darbību attiecībā pret personām, kas tiek turētas aizdomās par saistību ar nelikumīgu atkritumu sūtījumu un kas atrodas konkrētajā dalībvalstī.

51. pants

Dalībvalstu ziņojumi

1.   Līdz katra kalendārā gada beigām katra dalībvalsts nosūta Komisijai ziņojuma kopiju par iepriekšējo kalendāro gadu, ko tā saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 13. panta 3. punktu ir izstrādājusi un iesniegusi minētās konvencijas sekretariātam.

2.   Līdz katra kalendārā gada beigām dalībvalstis izstrādā un nosūta Komisijai ziņojumu par iepriekšējo gadu, balstoties uz papildu ziņošanas anketu, kas sniegta IX pielikumā.

3.   Ziņojumus, ko dalībvalstis izstrādājušas saskaņā ar 1. un 2. punktu, iesniedz Komisijai elektroniskā versijā.

4.   Komisija, balstoties uz šiem ziņojumiem, ik pēc trim gadiem izstrādā ziņojumu par šīs regulas īstenošanu Kopienā un dalībvalstīs.

52. pants

Starptautiska sadarbība

Dalībvalstis, atbilstīgos un nepieciešamos gadījumos sazinoties ar Komisiju, sadarbojas ar citām Bāzeles Konvencijas pusēm un starpvalstu organizācijām, cita starpā veicot apmaiņu un/vai daloties informācijā, veicinot videi nekaitīgu tehnoloģiju ieviešanu un attiecīgo labas prakses kodeksu izstrādi.

53. pants

Kompetento iestāžu nozīmēšana

Dalībvalstis nozīmē kompetento iestādi vai iestādes, kas atbildīgas par šīs regulas īstenošanu. Katra dalībvalsts nozīmē tikai vienu kompetento tranzīta iestādi.

54. pants

Korespondentu nozīmēšana

Dalībvalstis un Komisija nozīmē vienu vai vairākus korespondentus, kas atbildīgi par to, lai informētu vai konsultētu personas vai uzņēmumus, kas uzdod jautājumus. Komisijas korespondents nodod dalībvalstu korespondentiem visus tam uzdotos jautājumus, kas attiecas uz tiem, un otrādi.

55. pants

Ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestāžu nozīmēšana

Dalībvalstis var nozīmēt īpašas ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestādes attiecībā uz to atkritumu sūtījumiem, ko ieved Kopienā un izved no tās. Ja dalībvalstis pieņem lēmumu nozīmēt šādas muitas iestādes, nevienam sūtījumam nedrīkst izmantot citus robežšķērsošanas punktus dalībvalstī, lai atkritumus ievestu Kopienā vai izvestu no tās.

56. pants

Paziņojums un informācija par nozīmēšanun

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a)

kompetento iestāžu nozīmēšanu saskaņā ar 53. pantu;

b)

korespondentu nozīmēšanu saskaņā ar 54. pantu un

c)

attiecīgajos gadījumos, ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestāžu nozīmēšanu saskaņā ar 55. pantu.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmu šādu informāciju saistībā ar minēto nozīmēšanu:

a)

nosaukums(-i);

b)

pasta adrese(-es);

c)

elektroniskā(-ās) pasta adrese(-es);

d)

telefona numurs(-i);

e)

faksa numurs(-i); un

f)

valodas, ko akceptē kompetentās iestādes.

3.   Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par jebkādām izmaiņām šajā informācijā.

4.   Šo informāciju, kā arī jebkādas izmaiņas tajā iesniedz Komisijai elektroniskā un, ja tas ir nepieciešams, papīra formātā.

5.   Komisija publicē nozīmēto kompetento iestāžu, korespondentu un ievešanas Kopienā un izvešanas no Kopienas muitas iestāžu sarakstus tās tīmekļa vietnē un, ja nepieciešams, šo informāciju atjaunina.

2. NODAĻA

Citi noteikumi

57. pants

Korespondentu sanāksme

Ja to pieprasa dalībvalstis vai citos nepieciešamības gadījumos, Komisija periodiski organizē korespondentu sanāksmi, lai izskatītu jautājumus saistība ar šīs regulas īstenošanu. Uz šādām sanāksmēm vai to daļām aicina attiecīgās ieinteresētās personas, ja visas dalībvalstis un Komisija vienojas, ka tas ir nepieciešams.

58. pants

Pielikumu grozījumi

1.   Komisija var grozīt šīs regulas pielikumus, pieņemot regulas un saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Bez tam:

a)

I, II, III, IIIA, IV un V pielikumu groza, lai ņemtu vērā grozījumus, par ko vienojas saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un ESAO lēmumu; turklāt IC pielikumu par īpašiem norādījumiem paziņojuma un pārvietošanas dokumentu aizpildīšanai sagatavos gala variantā vēlākais šīs regulas piemērošanas dienā, ievērojot ESAO norādījumus;

b)

neklasificētus atkritumu veidus var iekļaut IIIB, IV vai V pielikumā provizoriski, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles Konvencijai vai ESAO lēmumam;

c)

saņemot pieprasījumu no dalībvalsts, var izskatīt jautājumu par divu vai vairāk veidu atkritumu, kas uzskaitīti III pielikumā, maisījumu provizorisku iekļaušanu IIIA pielikumā gadījumos, kas aprakstīti 3. panta 2. punktā, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles Konvencijai vai ESAO lēmumam. Sākotnējas pozīcijas iekļauj IIIA pielikumā, ja iespējams, līdz šīs regulas piemērošanas dienai un vēlākais 6 mēnešus pēc minētas dienas. IIIA pielikumā var ietvert noteikumu, ka viena vai vairākas tajā ietvertas pozīcijas neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu;

d)

nosaka izņēmuma gadījumus, kas minēti 3. panta 3. punktā, un, ja nepieciešams, šādus atkritumus iekļauj IVA un V pielikumā, svītrojot tos no III pielikuma;

e)

V pielikumu groza, lai atspoguļotu izmaiņas, par kurām vienojas attiecībā uz bīstamo atkritumu sarakstu, kas pieņemts saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktu;

f)

VIII pielikumu groza, lai atspoguļotu attiecīgas starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

2.   Grozot IX pielikumu, apspriedēs pilnībā iesaista komiteju, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/692/EEK (1991. gada 23. decembris), ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi (22).

3.   Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir 3 mēneši.

59. pants

Papildu pasākumi

1.   Komisija var paredzēt šādus papildu pasākumus, kas saistīti ar šīs regulas īstenošanu:

a)

metodi, lai aprēķinātu finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kā paredzēts 6. pantā;

b)

pamatnostādnes par 12. panta 1. punkta g) apakšpunkta piemērošanu;

c)

turpmākus nosacījumus un prasības attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, kā minēts 14. pantā;

d)

pamatnostādnes par 15. panta piemērošanu attiecībā uz to atkritumu identificēšanu un izsekošanu, kas būtiski mainās pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībās;

e)

pamatnostādnes par kompetento iestāžu sadarbību nelikumīgu sūtījumu jautājumos, kā minēts 24. pantā;

f)

tehniskas un organizatoriskas prasības, lai praktiski ieviestu elektroniskās informācijas apmaiņu saistībā ar dokumentu un informācijas iesniegšanu saskaņā ar 26. panta 4. punktu;

g)

papildu norādījumus attiecībā uz valodu izmantošanu, kā minēts 27. pantā;

h)

turpmākus paskaidrojumus par procedūras prasībām II sadaļā attiecībā uz to piemērošanu atkritumu eksportam no Kopienas, importam Kopienā un tranzītam caur to;

i)

papildu norādījumus attiecībā uz nedefinētiem juridiskajiem terminiem.

2.   Lēmumus par šādiem pasākumiem pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā.

3.   Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir 3 mēneši.

60. pants

Pārskatīšana

1.   Līdz 2006. gada 15. jūlijam Komisija pabeidz pārskatīšanu par attiecībām starp esošajiem nozares tiesību aktiem par dzīvnieku un sabiedrības veselību, tostarp attiecībā uz atkritumu sūtījumiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1774/2002, un šīs regulas noteikumiem. Ja nepieciešams, šim pārskatam pievieno atbilstīgus priekšlikumus nolūkā panākt procedūru un kontroles režīmu līdzvērtīgu līmeni attiecībā uz šādu atkritumu sūtījumiem.

2.   Piecu gadu laikā no 2007. gada 12. jūlija Komisija pārskata 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta īstenošanu, cita starpā izvērtējot tā ietekmi uz vides aizsardzību un iekšējā tirgus darbību. Ja nepieciešams, šim pārskatam pievieno atbilstīgus priekšlikumus par minētā noteikuma grozīšanu.

61. pants

Atcelšana

1.   Regulu (EEK) Nr. 259/93 un Lēmumu 94/774/EK ar šo atceļ no 2007. gada 12. jūlija.

2.   Atsauces uz atcelto Regulu (EEK) Nr. 259/93 interpretē kā atsauces uz šo regulu.

3.   Lēmumu 1999/412/EK ar šo atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

62. pants

Pārejas noteikumi

1.   Jebkurš sūtījums, par kuru kompetentā galamērķa iestāde ir sniegusi apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 259/93, jāpabeidz ne vēlāk kā 2007. gada 12. jūlijā.

2.   Visi sūtījumi, par kuriem attiecīgās kompetentās iestādes ir devušas piekrišanu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 259/93, jāpabeidz ne vēlāk kā 2007. gada 12. jūlijā.

3.   Ziņojot saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 259/93 41. panta 2. punktu un šīs regulas 51. panta 4. punktu par 2007. gadu, izmanto anketu, kas ietverta Lēmumā 1999/412/EK.

63. pants

Pārejas noteikumi konkrētām dalībvalstīm

1.   Līdz 2010. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem, kas uzskaitīti III un IV pielikumā, kā arī uz visiem minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Latviju attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK, tikmēr, kamēr uz saņēmējuzņēmumu attiecas minētā pagaidu atkāpe.

2.   Līdz 2012. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz Poliju, kas uzskaitīti III pielikumā, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2007. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var celt iebildumus pret šādu III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Poliju, saskaņā ar pamatojumiem, kas paredzēti 11. pantā:

 

B2020 un GE020 (stikla atkritumi)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 un GH013 (cietie plastmasas atkritumi)

 

B3020 (papīra atkritumi)

 

B3140 (pneimatisko riepu atkritumi)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 un A1030, (tikai ievilkumi, kas attiecas uz arsēnu un dzīvsudrabu)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (piemēro tikai attiecībā uz polihlorētajiem naftalīniem (PHN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Izņemot stikla atkritumus, papīra atkritumus un pneimatisko riepu atkritumus, šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2012. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var celt iebildumus saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem pret šādu atkritumu sūtījumiem uz Poliju:

a)

šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus (PHN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

un

b)

reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas nav uzskaitīti pielikumos.

Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK, tikmēr, kamēr uz saņēmējuzņēmumu attiecas minētā pagaidu atkāpe.

3.   Līdz 2011. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem, kas uzskaitīti III un IV pielikumā, kā arī uz visiem minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Slovākiju attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, kompetentās iestādes ceļ iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvās 94/67/EK (23) un 96/61/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu (24) un Direktīvā 2001/80/EK EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (25), tikmēr, kamēr uz saņēmējuzņēmumu attiecas minētā pagaidu atkāpe.

4.   Līdz 2014. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju, kas uzskaitīti III pielikumā, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2009. gada 31. decembrim Bulgārijas kompetentās iestādes var celt iebildumus pret šādu III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 un A1030 (tikai ievilkumi, kas attiecas uz arsēnu un dzīvsudrabu)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (piemēro tikai attiecībā uz polihlorētajiem naftalīniem (PHN))

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2009. gada 31. decembrim Bulgārijas kompetentās iestādes var izteikt iebildumus saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem pret šādu atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju:

a)

šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus (PHN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

un

b)

reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas nav uzskaitīti pielikumos.

Atkāpjoties no 12. panta, Bulgārijas kompetentās iestādes izsaka iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK vai Direktīvā 2001/80/EK tikmēr, kamēr uz uzņēmumu, kas pieņem atkritumus, attiecas minētā pagaidu atkāpe.

5.   Līdz 2015. gada 31. decembrim uz visiem tādu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju, kas uzskaitīti III pielikumā, attiecas iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra saskaņā ar II sadaļu.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2011. gada 31. decembrim Rumānijas kompetentās iestādes var celt iebildumus pret šādu III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem:

 

B2070

 

B2100, izņemot alumīnija atgriezumus

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 un A1030 (tikai ievilkumi, kas attiecas uz arsēnu, dzīvsudrabu un talliju)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (piemēro tikai attiecībā uz polihlorētajiem naftalīniem (PHN))

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā.

Atkāpjoties no 12. panta, līdz 2011. gada 31. decembrim Rumānijas kompetentās iestādes var izteikt iebildumus saskaņā ar 11. pantā noteiktiem iebildumu pamatojumiem pret šādu atkritumu sūtījumiem uz Rumāniju:

a)

šādi reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas uzskaitīti IV pielikumā:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, izņemot polihlorētos naftalīnus (PHN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

un

b)

reģenerācijai paredzēti atkritumi, kas nav uzskaitīti pielikumos.

Šo laikposmu var pagarināt līdz vēlākais 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2006/12/EK 18. panta 3. punktā.

Atkāpjoties no 12. panta, Rumānijas kompetentās iestādes izsaka iebildumus pret III un IV pielikumā uzskaitīto reģenerācijai paredzēto atkritumu sūtījumiem, kā arī pret minētajos pielikumos neuzskaitītu reģenerācijai paredzētu atkritumu sūtījumiem uz uzņēmumu, uz kuru attiecas pagaidu atkāpe no dažiem noteikumiem Direktīvā 96/61/EK, Direktīvā 2000/76/EK vai Direktīvā 2001/80/EK tikmēr, kamēr uz uzņēmumu, kas pieņem atkritumus, attiecas minētā pagaidu atkāpe.

6.   a šajā pantā ir atsauce uz II sadaļu attiecībā uz atkritumiem, kas uzskaitīti III pielikumā, 3. panta 2. punktu, 4. panta 5. punkta otro dalu, 6., 11., 22., 23., 24., 25. un 31. pantu nepiemēro.

64. pants

Spēkā stāšanās un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 12. jūlija.

2.   a Bulgārijas vai Rumānijas pievienošanās diena būs pēc 1. punktā noteiktās piemērošanas dienas, 63. panta 4. un 5. punktu, atkāpjoties no šā panta 1. punkta, piemēro no pievienošanās dienas.

3.   Attiecīgajām dalībvalstīm vienojoties, 26. panta 4. punktu var piemērot pirms 2007. gada 12. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2006. gada 14. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  OV C 108, 30.4.2004., 58. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. novembra Atzinums (OV C 87 E, 7.4.2004., 281. lpp.), Padomes 2005. gada 24. jūnija Kopējā nostāja (OV C 206 E, 23.8.2005., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2005. gada 25. oktobra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Padomes 2006. gada 29. maija Lēmums.

(3)  OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2557/2001 (OV L 349, 31.12.2001., 1. lpp.).

(4)  OV L 310, 3.12.1994., 70. lpp.

(5)  OV L 156, 23.6.1999., 37. lpp.

(6)  OV L 39, 16.2.1993., 1. lpp.

(7)  OV L 39, 16.2.1993., 3. lpp.

(8)  OV L 272, 4.10.1997., 45. lpp.

(9)  OV L 22, 24.1.1997, 14. lpp.

(10)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005.,10. lpp .).

(11)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.

(12)  OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).

(13)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

(14)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(15)  OV L 35, 12.2.1992., 24. lpp.

(16)  OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/31/EK (OV L 168, 2.7.1994., 28. lpp.).

(17)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(18)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 215/2006 (OV L 38, 9.2.2006., 11. lpp.).

(19)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(20)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(21)  OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 28.7.2001., 18. lpp.).

(22)  OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(23)  OV L 365,31.12.1994., 34. lpp.

(24)  OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.

(25)  OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.


IA PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


IB PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


IC PIELIKUMS

ĪPAŠIE NORADĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ PAZIŅOJUMA UN PĀRVIETOŠANAS DOKUMENTA AIZPILDĪŠANU


II PIELIKUMS

AR PAZIŅOJUMU SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTĀCIJA

1. daļa   PAZIŅOJUMA DOKUMENTĀ IEKĻAUJAMĀ VAI TAM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA:

1.

Paziņojuma dokumenta sērijas numurs vai cits pieņemts identificētājs un paredzētais kopējais sūtījumu skaits.

2.

Paziņotāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersona.

3.

Ja paziņotājs nav radītājs, tad: radītāja(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese un kontaktpersona.

4.

Tirgotāja(-u) vai starpnieka(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese un kontaktpersona gadījumā, ja paziņotājs tādu pilnvarojis saskaņā ar 2. panta 15. punktu.

5.

Reģenerācijas vai apglabāšanas uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona, izmantotās tehnoloģijas un iespējamais statuss atbilstīgi iepriekšējai piekrišanai, kas dota saskaņā ar 14. pantu.

Ja atkritumi ir paredzēti pagaidu reģenerācijas vai apglabāšanas darbībai, norāda līdzīgu informāciju attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kuros plānota sekojošā pagaidu un cita veida reģenerācijas vai apglabāšanas darbība.

Ja reģenerācijas vai apglabāšanas iekārta ir uzskaitīta Direktīvas 96/61/EK I pielikuma 5. kategorijā, iesniedz pierādījumu par saskaņā ar minētās direktīvas 4. un 5. pantu izsniegto spēkā esošo atļauju (piemēram, deklarācija, kas apliecina šādas atļaujas esamību).

6.

Saņēmēja nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersona.

7.

Paredzētā pārvadātāja(-u) un/vai to pārstāvju nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e–pasta adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersona.

8.

Nosūtīšanas valsts un attiecīgā kompetentā iestāde.

9.

Tranzīta valstis un attiecīgās kompetentās iestādes.

10.

Galamērķa valsts un attiecīgā kompetentā iestāde.

11.

Vienreizējs paziņojums vai vispārējs paziņojums. Ja tas ir vispārējs paziņojums, nepieciešams uzrādīt tā derīguma termiņu.

12.

Sūtījuma(-u) uzsākšanai paredzētais datums(-i).

13.

Paredzētie transportlīdzekļi.

14.

Paredzētais maršruta plānojums (izvešanas un ievešanas punkts katrā attiecīgajā valstī, tostarp ievešanas Kopienā un/vai izvešanas no Kopienas, un/vai eksporta no Kopienas muitas iestādes) un paredzētais maršruts (maršruts starp izvešanas un ievešanas punktiem), tostarp iespējamās alternatīvas, arī neparedzētu apstākļu gadījumā.

15.

Pārvadātāja(-u) reģistrācijas apliecinājums attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem (piemēram, deklarācija, ar ko apliecina šādas reģistrācijas esamību).

16.

Atkritumu veida apzīmējums attiecīgajā sarakstā, avots(-i), apraksts, sastāvs un jebkādas bīstamības raksturojums. Gadījumā, ja atkritumu izcelsmes avoti ir dažādi, arī detalizēts atkritumu uzskaitījums.

17.

Novērtētais maksimālais un minimālais daudzums.

18.

Plānotā iepakojuma veids.

19.

Reģenerācijas vai apglabāšanas darbības(-u) specifikācija, kā norādīts Direktīvas 2006/12/EK II A un II B pielikumā.

20.

Ja atkritumi paredzēti reģenerācijai:

a)

plānotā nereģenerējamās daļas apglabāšanas metode pēc reģenerācijas;

b)

reģenerētās vielas daudzums attiecībā pret nereģenerējamajiem atkritumiem;

c)

novērtētā reģenerētās vielas vērtība;

d)

reģenerācijas izmaksas un nereģenerējamās daļas apglabāšanas izmaksas.

21.

Pierādījums par atbildības apdrošināšanu par trešām personām nodarītajiem zaudējumiem (piemēram, deklarācija, ar ko apliecina šādas apdrošināšanas esamību).

22.

Pierādījums par līgumu starp paziņotāju un saņēmēju par atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, kas ir noslēgts un ir spēkā paziņojumu sniegšanas laikā, kā prasīts 4. panta 4. punkta otrajā daļā un 5. pantā (vai deklarācija, ar ko apliecina šāda līguma esamību).

23.

Līguma kopija vai pierādījums par līgumu (vai deklarācija, ar ko apliecina šāda līguma esamību) starp radītāju, jauno radītāju vai savācēju un starpnieku vai tirgotāju, ja starpnieks vai tirgotājs rīkojas kā paziņotājs.

24.

Pierādījums par finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu (vai deklarācija, ar ko apliecina tā esamību, ja kompetentā iestāde to atļauj), kas ir sniegta un ir spēkā paziņojuma sniegšanas laikā vai, ja kompetentā iestāde, kas apstiprina finanšu garantiju vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, to pieļauj, vēlākais tajā brīdī, kad sūtījums tiek uzsākts, kā prasīts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā.

25.

Paziņotāja apliecinājums, ka, ciktāl viņam zināms, sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

26.

Ja paziņotājs nav radītājs saskaņā ar 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta i) daļu, paziņotājs nodrošina, ka arī radītājs vai viena no 2. panta 15. punkta a) apakšpunkta ii) vai iii) daļā norādītajām personām, ja tas ir iespējams, paraksta IA pielikumā sniegto paziņojuma dokumentu.

2. daļa   PĀRVIETOŠANAS DOKUMENTĀ IEKĻAUJAMĀ VAI TAM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA:

Ietver visu 1. daļā uzskaitīto informāciju, kas atjaunināta saskaņā ar turpmāk norādītajiem punktiem, un pārējo norādīto papildu informāciju:

1.

Numurs pēc kārtas un kopējais sūtījumu skaits.

2.

Datums, kurā uzsākts sūtījums.

3.

Transportlīdzekļi.

4.

Pārvadātāja(-u) nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un e–pasta adrese.

5.

Maršruta plānojums (izvešanas un ievešanas punkts katrā attiecīgajā valstī, tostarp ievešanas Kopienā un/vai izvešanas no Kopienas, un/vai eksporta no Kopienas muitas iestādes) un maršruts (maršruts starp izvešanas un ievešanas punktiem), tostarp iespējamās alternatīvas, arī neparedzētu apstākļu gadījumā.

6.

Daudzumi.

7.

Iepakojuma veids.

8.

Jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro pārvadātājam(-iem).

9.

Paziņotāja deklarācija par to, ka attiecīgo valstu kompetentās iestādes sniegušas visas nepieciešamas piekrišanas. Šai deklarācijai jābūt paziņotāja parakstītai.

10.

Attiecīgi paraksti par katru atbildības nodošanu.

3. daļa   PAPILDU INFORMĀCIJA UN DOKUMENTĀCIJA, KO VAR PIEPRASĪT KOMPETENTĀS IESTĀDES:

1.

Tās atļaujas veids un derīguma termiņš, saskaņā ar kuru darbojas reģenerācijas vai apglabāšanas iekārta.

2.

Tās atļaujas kopija, kas izsniegta saskaņā ar Direktīvas 96/61/EK 4. un 5. pantu.

3.

Informācija par pasākumiem, kādi jāveic, lai nodrošinātu pārvadājuma drošumu.

4.

Transportēšanas attālums(-i) starp paziņotāju un uzņēmumu, tostarp iespējamie alternatīvie maršruti, arī neparedzētu apstākļu gadījumā, un vairākveidu pārvadājumu gadījumā vieta, kurā notiks kravas nodošana.

5.

Informācija par paziņotāja un uzņēmuma starpā veiktā pārvadājuma izmaksām.

6.

Pārvadātāja(-u) reģistrācijas dokumenta kopija attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem.

7.

Atkritumu sastāva ķīmiskā analīze.

8.

Atkritumu rašanās procesa apraksts.

9.

Kravu saņemošās iekārtas apstrādes procesa apraksts.

10.

Finanšu garantija vai līdzvērtīgs nodrošinājums vai šāda dokumenta kopija.

11.

Informācija par finanšu garantijas vai līdzvērtīga nodrošinājuma aprēķinu, kā prasīts 4. panta 5. punkta otrajā daļā un 6. pantā.

12.

To līgumu kopijas, kas minēti 1. daļas 22. un 23. punktā.

13.

Atbildības par trešām personām nodarītajiem zaudējumiem apdrošināšanas polises kopija.

14.

Jebkāda cita informācija, kas ir noderīga paziņojuma izvērtēšanas nolūkā saskaņā ar šo regulu un valstu tiesību aktu prasībām.


III PIELIKUMS

TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KO ATTIECAS VISPĀRĪGAS INFORMĀCIJAS PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS 18. PANTĀ

(ATKRITUMI “ZAĻAJĀ” SARAKSTĀ) (1)

Neatkarīgi no tā, vai atkritumi ir iekļauti šajā sarakstā, uz tiem nevar attiecināt vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā, ja šie atkritumi ir piesārņoti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a)

pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti III pielikumā Direktīva 91/689/EEK, vai

b)

nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

I daļa

Uz šādiem atkritumiem arī attieksies vispārīgas informācijas prasības, kas noteiktas 18. pantā:

Bāzeles Konvencijas IX pielikumā (2) uzskaitītie atkritumi.

Šajā regulā:

a)

jebkādu atsauci uz Bāzeles Konvencijas IX pielikuma A sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas IV pielikumu;

b)

Bāzeles Konvencijas B1020 pozīcijā termins “beztaras pabeigta forma” ietver visas tajā uzskaitītās metāliskās nesadalāmās (3) lūžņu formas;

c)

tā Bāzeles Konvencijas B1100 pozīcijas daļa, kas attiecas uz “sārņiem no vara apstrādes” utt., netiek piemērota; tās vietā piemēro (ESAO) II daļas GB040 pozīciju;

d)

Bāzeles Konvencijas B1110 pozīciju nepiemēro; tās vietā piemēro (ESAO) II daļas GC010 un GC020 pozīciju;

e)

Bāzeles Konvencijas B2050 pozīciju nepiemēro; tās vietā piemēro (ESAO) II daļas GG040 pozīciju;

f)

Atsauce Bāzeles Konvencijas B3010 pozīcijā uz fluorētu polimēru atkritumiem uzskatāma par tādu, kas sevī ietver fluorēta etilēna (PTFE) polimērus un līdzpolimērus.

II daļa

Arī uz šādiem atkritumiem attieksies vispārīga informācijas prasība, kas noteikta 18. pantā:

Metālus saturoši atkritumi, kas rodas metālu liešanas, sakausēšanas un bagātināšanas rezultātā

GB040

7112

262030

262090

Dārgmetālu un vara apstrādes izdedži, kas paredzēti turpmākai attīrīšanai

Citi metālus saturoši atkritumi

GC010

 

Elektriskās iekārtas, kas sastāv tikai no metāliem un sakausējumiem

GC020

 

Elektroniskie lūžņi (piemēram, iespiedshēmas plates, elektroniskas sastāvdaļas, stieples u.tml.) un reģenerētas elektroniskas sastāvdaļas, kas derīgas parasto metālu un dārgmetālu reģenerācijai

GC030

ex ex 890800

Izjaukšanai paredzēti kuģi un citas peldošas konstrukcijas, kas pienācīgi atbrīvotas no jebkādas kravas un citiem uz kuģa izmantotiem materiāliem, ko var klasificēt kā bīstamas vielas vai atkritumus

GC050

 

Izlietoti šķidrie katalītiskā krekinga (FCC) katalizatori (piemēram, alumīnija oksīds, ceolīti)

Stikla atkritumi nedispersā veidā

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Stiklšķiedras atkritumi

Keramikas atkritumi nedispersā veidā

GF010

 

Pēc veidošanas apdedzināti keramikas atkritumi, tostarp keramikas trauki (pirms un/vai pēc lietošanas)

Citi atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskas vielas

GG030

ex ex 2621

Termoelektrocentrāļu izdedži un izdedžu kvēpi

GG040

ex ex 2621

Termoelektrocentrāļu vieglie pelni

Cietie plastmasas atkritumi

GH013

391530

ex ex 390410–40

Vinilhlorīda polimēri

Ādu miecēšanas, apstrādes un lietošanas atkritumi

GN010

ex ex 050200

Cūku, mežacūku vai kuiļu saru un spalvu vai āpšu spalvu atkritumi un citu suku ražošanā izmantojamu spalvu atkritumi

GN020

ex ex 050300

Astru atkritumi, salikti vai nesalikti kārtās, ar vai bez stiprinājumiem

GN030

ex ex 050590

Putnu ādas un citu daļu atkritumi, ar spalvām vai dūnām, spalvu un to daļu (arī ar apgrieztām malām) un dūnu atkritumi, bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai


(1)  Šis saraksts izriet no ESAO lēmuma 3. pielikuma.

(2)  Bāzeles Konvencijas IX pielikums ir iekļauts šīs regulas V pielikuma 1. daļas B sarakstā.

(3)  “Nesadalāms” neietver nekādus atkritumus pulvera, dūņu, putekļu vai cietu priekšmetu veidā, kas satur sevī ietvertus bīstamos šķidros atkritumus.

IIIA PIELIKUMS

III PIELIKUMĀ UZSKAITĪTO UN VIENĀ POZĪCIJĀ NEKLASIFICĒTU DIVU VAI VAIRĀKU ATKRITUMU MAISĪJUMI, KĀ MINĒTS 3. PANTA 2. PUNKTĀ

IIIB PIELIKUMS

PAPILDU ZAĻĀ SARAKSTA ATKRITUMI, KAS GAIDA IEKĻAUŠANU ATTIECĪGAJOS BĀZELES KONVENCIJAS VAI ESAO LĒMUMA PIELIKUMOS, KĀ MINĒTS 58. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ


IV PIELIKUMS

TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJAS RAKSTISKAS PAZIŅOŠANAS UN PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA (“DZELTENĀ” SARAKSTA ATKRITUMI) (1)

I DAĻA

Uz šādiem atkritumu veidiem attieksies iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra:

Bāzeles Konvencijas II un VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi (2).

Šajā regulā:

a)

jebkādu atsauci uz Bāzeles Konvencijas VIII pielikuma B sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas III pielikumu;

b)

Bāzeles Konvencijas A1010 pozīcijā termins “izņemot šādus atkritumus, kas īpaši uzskaitīti B sarakstā (IX pielikums)” ir atsauce gan uz Bāzeles Konvencijas B1020 pozīciju, gan uz piezīmi attiecībā uz šīs regulas III pielikuma I daļas b) apakšpunkta B1020 pozīciju;

c)

Bāzeles Konvencijas A1180 un A2060 pozīciju nepiemēro, tā vietā attiecīgos gadījumos piemēro ESAO GC010, GC020 un GG040 pozīciju III pielikuma II daļā;

d)

Bāzeles Konvencijas A4050 pozīcija ietver izlietoto katlu iekšējo pārklājumu no alumīnija sakausējuma, jo tie satur Y33 neorganiskos cianīdus. Ja cianīdi ir iznīcināti, izlietotie katlu iekšējie pārklājumi ir iedalīti II daļas AB120 pozīcijā, jo tie satur Y32, neorganiskā fluorīna savienojumus, izņemot kalcija fluorīdu.

II DAĻA

Arī uz šādiem atkritumu veidiem attieksies iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra:

Metālu saturoši atkritumi

AA010

261900

Izdedži, plāva un citi atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā (3)

AA060

262050

Vanādija pelni un atliekas (3)

AA190

810420ex ex 810430

Magnija atkritumi un lūžņi, kas ir uzliesmojoši vai pirofori vai kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes bīstamos daudzumos

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskus materiālus

AB030

 

Atkritumi, kas radušies metālu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AB070

 

Smiltis, kuras izmanto liešanai

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Citur neminēti vai neiekļauti neorganiskie halogēnsavienojumi

AB130

 

Izlietotas spridzināšanas metālskaidas

AB150

ex ex 382490

Neattīrīts kalcija sulfīts un kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzu atsērošanā (FGD)

Atkritumi, kas satur galvenokārt organiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un neorganiskus materiālus

AC060

ex ex 381900

Hidrauliskie šķidrumi

AC070

ex ex 381900

Bremžu šķidrumi

AC080

ex ex 382000

Antifrīzu šķidrumi

AC150

 

Hlorfluorogļūdeņraži

AC160

 

Halogēnogļūdeņraži

AC170

ex ex 440310

Apstrādāta korķa un koksnes atkritumi

AC250

 

Virsmas aktīvās vielas (surfaktanti)

AC260

ex ex 3101

Šķidri cūku mēsli; fekālijas

AC270

 

Notekūdeņu dūņas

Atkritumi, kas var saturēt vai nu neorganiskas, vai organiskas sastāvdaļas

AD090

ex ex 382490

Citur neminēti vai neiekļauti atkritumi, kas radušies reprogrāfijā un fotogrāfijā izmantojamo ķīmisko vielu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā

AD100

 

Atkritumi, kas radušies plastmasu virsmas apstrādē bez cianīdiem

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Jonu apmaiņas sveķi

AD150

 

Dabā sastopami organiskie materiāli, ko izmanto kā filtrējošu vidi (piemēram, biofiltri)

Atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas, kuras var saturēt metālus un organiskus materiālus

RB020

ex ex 6815

Tādas keramikas šķiedras, kuru fizikāli ķīmiskās īpašības ir līdzīgas kā azbestam


(1)  Šis saraksts izriet no ESAO lēmuma 4. pielikuma.

(2)  Bāzeles Konvencijas VIII pielikums ir uzskaitīts šīs regulas V pielikuma 1. daļas A sarakstā. Bāzeles Konvencijas II pielikums satur šādas pozīcijas:

Y 46 Atkritumi, kas savākti no mājsaimniecībām, ja vien tie nav atbilstīgi klasificēti vienā pozīcijā III pielikumā.

Y 47 Atliekas, kas rodas mājsaimniecību atkritumu sadedzināšanas rezultātā.

(3)  Šajā sarakstā iekļauti atkritumi pelnu, atlieku, izdedžu, sārņu, apdedžu, plāvas, putekļu, pulvera, nosēdumu un nogulšņu uz filtra veidā, ja materiāls skaidri nav norādīts citur.

IVA PIELIKUMS

III PIELIKUMĀ UZSKAITĪTIE ATKRITUMI, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJAS RAKSTISKAS PAZIŅOŠANAS UN PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA (3. PANTA 3. PUNKTS)


V PIELIKUMS

ATKRITUMI, UZ KURIEM ATTIECAS 36. PANTĀ MINĒTAIS EKSPORTA AIZLIEGUMS

Ievada piezīmes

1.

Šo pielikumu piemēro, neskarot Direktīvu 91/689/EEK un Direktīvu 2006/12/EK.

2.

Šo pielikumu veido trīs daļas, kur 2. un 3. daļa tiek piemērota tikai tad, ja nepiemēro 1. daļu. Attiecīgi, lai noteiktu, vai konkrēts atkritumu veids ir uzskaitīts šajā pielikumā, jāveic sākotnēja pārbaude, vai atkritumi uzskaitīti šā pielikuma 1. daļā; ja tā nav, tad – vai atkritumi uzskaitīti 2. daļā; un, ja arī tā nav, tad – vai atkritumi uzskaitīti 3. daļā.

Šā pielikuma 1. daļa ir sadalīta divās apakšiedaļās: A sarakstā uzskaitīti tādu atkritumu veidi, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi saskaņā ar Bāzeles Konvencijas 1. panta 1) punkta a) apakšpunktu, un tādēļ uz tiem attiecas eksporta aizliegums, un B sarakstā uzskaitīti tādu atkritumu veidi, uz kuriem Bāzeles Konvencijas 1. panta 1) punkta a) apakšpunkts neattiecas, un tādēļ uz tiem eksporta aizliegums neattiecas.

Tādējādi, ja kāds atkritumu veids minēts 1. daļā, jāpārbauda, vai tas minēts A sarakstā vai B sarakstā. Tikai tad, ja konkrētais atkritumu veids nav minēts ne 1. daļas A sarakstā, ne B sarakstā, jāpārbauda, vai tas minēts starp bīstamajiem atkritumiem 2. daļā (t. i., atkritumu veidi, kas atzīmēti ar zvaigznīti) vai 3. daļā, un, ja tā ir, tad uz šiem atkritumiem attiecas eksporta aizliegums.

3.

Uz to atkritumu veidiem, kas ietverti 1. daļas B sarakstā vai kas minēti nebīstamo atkritumu sarakstā 2. daļā (t. i., atkritumu veidi, kas nav atzīmēti ar zvaigznīti), attiecas eksporta aizliegums, ja tie piesārņoti ar citiem materiāliem tādā mērā, ka tas:

a)

pietiekami palielina ar šiem atkritumiem saistītos riskus, lai uz tiem būtu lietderīgi attiecināt rakstiskas paziņošanas un piekrišanas kontroles procedūru, ņemot vērā bīstamības raksturlielumus, kas uzskaitīti III pielikumā Direktīvā 91/689/EEK, vai

b)

nepieļauj atkritumu reģenerāciju videi drošā veidā.

1. daļa (1)

A saraksts (Bāzeles Konvencijas VIII pielikums)

A1   METĀLU UN METĀLUS SATUROŠI ATKRITUMI

A1010

Metāla atkritumi un atkritumi, kas sastāv no sakausējumiem, kuros ir jebkura no šīm vielām:

antimons

arsēns

berilijs

kadmijs

svins

dzīvsudrabs

selēns

telūrs

tallijs,

taču izņemot tādus atkritumus, kas īpaši uzskaitīti B sarakstā.

A1020

Atkritumi, izņemot masīvus metālu atkritumus, kuros sastāvdaļu vai piesārņotājvielu veidā ir jebkura no šīm vielām:

antimons; antimona savienojumi

berilijs; berilija savienojumi

kadmijs; kadmija savienojumi

svins; svina savienojumi

selēns; selēna savienojumi

telūrs; telūra savienojumi

A1030

Atkritumi, kuros sastāvdaļu vai piesārņotājvielu veidā ir jebkura no šīm vielām:

arsēns; arsēna savienojumi

dzīvsudrabs; dzīvsudraba savienojumi

tallijs; tallija savienojumi

A1040

Atkritumi, kuros sastāvdaļu veidā ir jebkura no šīm vielām:

metālu karbonili

hroma(VI) savienojumi

A1050

Galvaniskas dūņas

A1060

Atsārma atkritumi, kas radušies metālu kodināšanā

A1070

Sārmaini atlikumi, putekļi un nogulsnes, kas radušies cinka apstrādē, piemēram, jarozīts, hematīts u. c.

A1080

B sarakstā nenorādīti cinka atkritumi, kas satur svinu un kadmiju koncentrācijā, kas ir pietiekama, lai tie uzrādītu III pielikumā noteiktās īpašības

A1090

Pelni, kas radušies, sadedzinot izolētus vara vadus

A1100

Putekļi un atlikumi no vara kausēšanas krāšņu gāzu attīrīšanas sistēmām

A1110

Izlietoti elektrolītu šķīdumi no vara elektrolītiskās attīrīšanas un elektroķīmiskās izdalīšanas

A1120

Dūņu atkritumi, izņemot anoda sārņus no vara elektrolītiskās attīrīšanas un elektroķīmiskās izdalīšanas elektrolītu attīrīšanas sistēmām

A1130

Izlietoti kodināšanas šķīdumi, kas satur izšķīdušo varu

A1140

Vara hlorīda un vara cianīda katalizatoru atkritumi

A1150

Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot iespiedshēmu plates, un kas nav norādīti B sarakstā (2)

A1160

Svina skābes akumulatoru atkritumi neizjauktā vai sapresētā veidā

A1170

Nešķiroti bateriju atkritumi, izņemot tikai B sarakstā norādīto bateriju sajaukumu. Bateriju atkritumi, kas nav norādīti B sarakstā un kas satur I pielikumā norādītās sastāvdaļas daudzumos, kuru dēļ tie ir bīstami

A1180

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi vai lūžņi (3), kas satur tādas sastāvdaļas kā A sarakstā norādītie akumulatori un baterijas, dzīvsudraba releji, stikls no katodstaru lampām un citu veidu aktivēts stikls un PCB kondensatori vai kuri piesārņoti ar I pielikumā norādītajām sastāvdaļām (piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu, svinu, polihlorbifenilu) daudzumā, kura dēļ tiem piemīt kāda no III pielikumā norādītajām īpašībām (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B1110) (4)

A1190

Tādu metāla kabeļu atkritumi, kuri ir klāti vai izolēti ar plastmasu un kuru sastāvā vai piemaisījumos ir akmeņogļu darva, polihlorbifenili (5), svins, kadmijs, citi halogēnorganiskie savienojumi vai citas I pielikumā minētā sastāvdaļas tādā apjomā, ka tām ir III pielikumā minēto vielu īpašības

A2   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKAS SASTĀVDAĻAS, KURAS VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKUS MATERIĀLUS

A2010

Stikla atkritumi no katodstaru lampām un citu veidu aktivēta stikla

A2020

Neorganisko fluora savienojumu atkritumi šķidrumu vai dūņu veidā, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus

A2030

Tādu katalizatoru atlikumi, kuri nav norādīti B sarakstā

A2040

Ģipša atkritumi, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos, ja tie satur I pielikumā norādītās sastāvdaļas daudzumā, kura dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2080)

A2050

Azbesta atkritumi (putekļi un šķiedras)

A2060

Vieglie pelni no elektrostacijām, kurās par kurināmo izmanto akmeņogles, ja tie satur I pielikumā norādītās vielas daudzumā, kura dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās īpašības (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2050)

A3   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKĀS SASTĀVDAĻAS, KURAS VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

A3010

Atkritumi, kas radušies naftas koksa un bitumena ražošanā vai pārstrādē

A3020

Tādu minerāleļļu atkritumi, kuras nav derīgas sākotnēji paredzētajam lietojumam

A3030

Atkritumi, kas satur svina antidetonācijas savienojumu nosēdumus vai kas no tiem sastāv, vai kas ir ar tiem piesārņoti

A3040

Siltumnesēju šķidrumu atkritumi

A3050

Sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmju/adhezīvu ražošanas, pagatavošanas un izmantošanas atkritumi, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B4020)

A3060

Nitrocelulozes atkritumi

A3070

Fenolu, fenola savienojumu, tostarp hlorfenola, atkritumi šķidrumu vai nosēdumu veidā

A3080

Ēteru atkritumi, izņemot B sarakstā norādītos atkritumus

A3090

Ādas putekļu, pelnu, dūņu un miltu atkritumi, ja tie satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B3100)

A3100

Ādas atgriezumu un citi ādas vai mākslīgās ādas atkritumi, kas nav derīgi ādas izstrādājumu ražošanai, un kas satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B3090)

A3110

Kažokādu atkritumi, kas satur hroma(VI) savienojumus, biocīdus vai infekciozas vielas (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B3110)

A3120

Pūkas – vieglas daļiņas, kas radušies smalcināšanā

A3130

Organisko fosfora savienojumu atkritumi

A3140

Tādu nehalogenētu organisko šķīdinātāju atkritumi, kuri nav norādīti B sarakstā

A3150

Halogenētu organisko šķīdinātāju atkritumi

A3160

Tādu halogenētu vai nehalogenētu ūdeni nesaturošu destilācijas nogulšņu atkritumi, kuri radušies organisko šķīdinātāju reģenerācijā

A3170

Alifātisko halogenēto ogļūdeņražu (piemēram, hlormetāna, dihloretāna, vinilhlorīda, vinilidēnhlorīda, alilhlorīda un epihlorhidrīna) ražošanas atkritumi

A3180

Atkritumi, vielas un izstrādājumi, kas satur polihlorēto bifenilu (PCB), polihlorēto terfenilu (PCT), polihlorēto naftalīnu (PCN) vai polibromēto bifenilu (PBB), vai citus šo savienojumu polibromētos atvasinājumus vai kuri sastāv no iepriekšminētajām vielām, vai kuri piesārņoti ar tām 50 mg/kg vai lielākā koncentrācijā (6)

A3190

Darvaini atkritumi (izņemot asfaltcementu), kas radušies organisku materiālu attīrīšanā, destilācijā vai jebkurā pirolīzes procesā

A3200

Bitumēna viela (asfalta atkritumi), kas radusies ceļu būvniecībā un uzturēšanā un kas satur darvu (skatīt attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2130)

A4   ATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT VAI NU NEORGANISKAS, VAI ORGANISKAS SASTĀVDAĻAS

A4010

Farmaceitisko preparātu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus

A4020

Ārstniecības iestāžu un līdzīgas izcelsmes atkritumi; t. i., atkritumi, kas rodas ārstniecībā, aprūpē, zobārstniecībā, veterinārmedicīnā vai tamlīdzīgā praksē, atkritumi, kas rodas slimnīcās un citās iestādēs, izmeklējot un ārstējot pacientus vai īstenojot pētniecības projektus

A4030

Biocīdu un augu aizsardzības preparātu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi, tostarp tādu pesticīdu un herbicīdu atkritumi, kuri neatbilst specifikācijām un ir novecojuši (7) vai arī nav derīgi sākotnēji paredzētajam lietojumam

A4040

Koksnes konservantu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā radušies atkritumi (8)

A4050

Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām vai kas no tām sastāv, vai kas piesārņoti ar tām:

neorganiskie cianīdi, izņemot dārgmetālus saturošus cietus atlikumus, kuros neorganiskie cianīdi ir zīmju veidā

organiskie cianīdi

A4060

Eļļas/ūdens, ogļūdeņražu/ūdens maisījumu un emulsiju atkritumi

A4070

Atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu, krāsvielu, pigmentu, krāsu, laku un emaljas krāsu ražošanā, pagatavošanā un lietošanā, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B4010)

A4080

Sprādzienbīstami atkritumi (izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus)

A4090

Skābju vai bāzu šķīdumu atkritumi, izņemot attiecīgajā ierakstā B sarakstā norādītos atkritumus (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2120)

A4100

Atkritumi, kas radušies rūpniecības uzņēmumu izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtās, izņemot attiecīgos B sarakstā norādītos atkritumus

A4110

Atkritumi, kas satur jebkuru no šādām vielām vai kas no tām sastāv, vai kas piesārņoti ar tām:

jebkurš polihlordibenzofurānam radniecīgs produkts

jebkurš polihlordibenzodioksīnam radniecīgs produkts

A4120

Atkritumi, kas satur peroksīdus vai kas no tiem sastāv, vai kas ir ar tiem piesārņoti

A4130

Tāda iepakojuma un tādu tvertņu atkritumi, kuri satur I pielikumā norādītās vielas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

A4140

Atkritumi, kas sastāv no specifikācijām neatbilstīgām vai novecojušām (9) ķīmiskām vielām vai satur minētās vielas – ja tās atbilst I pielikumā noteiktajām kategorijām un tām piemīt III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

A4150

Ķīmisko vielu atkritumi, kas rodas pētniecības un attīstības vai mācību procesos un kas netiek identificēti un/vai ir jauni, un to iedarbība uz cilvēka veselību un/vai vidi nav zināma

A4160

Izlietota aktīvā ogle, kas nav norādīta B sarakstā (sk. attiecīgo ierakstu B sarakstā – B2060)

B saraksts (Bāzeles Konvencijas IX pielikums)

B1   METĀLU UN METĀLUS SATUROŠIE ATKRITUMI

B1010

Metālu un metālu sakausējumu atkritumi metāliskā, nedispersā veidā:

dārgmetāli (zelts, sudrabs, platīna grupas metāli, izņemot dzīvsudrabu)

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

niķeļa lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

volframa lūžņi

molibdēna lūžņi

tantala lūžņi

magnija lūžņi

kobalta lūžņi

bismuta lūžņi

titāna lūžņi

cirkonija lūžņi

mangāna lūžņi

ģermānija lūžņi

vanādija lūžņi

hafnija, indija, niobija, rēnija un gallija lūžņi

torija lūžņi

retzemju metālu lūžņi

hroma lūžņi

B1020

Tīri, nepiesārņoti metālu lūžņi, tostarp sakausējumi, beztaras, gatavā formā (loksnēs, plāksnēs, brusās, stieņos u. c.):

antimona lūžņi

berilija lūžņi

kadmija lūžņi

svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

selēna lūžņi

telūra lūžņi

B1030

Grūti kūstošus metālus saturoši atlikumi

B1031

Molibdēna, volframa, titāna, tantala, niobija un rēnija metālu un metālu sakausējumu atkritumi metāliskā, nedispersā veidā (metāla pulveris), izņemot atkritumus, kas norādīti A saraksta A1050 ierakstā – galvaniskās dūņas

B1040

Nolietotas elektrostaciju iekārtas, kas nav piesārņotas ar eļļu, PCB vai PCT tiktāl, ka tās uzskatāmas par bīstamajiem atkritumiem

B1050

Jaukti krāsainā metāla, smago frakciju lūžņi, kas nesatur I pielikumā norādītās vielas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamās īpašības (10)

B1060

Metāliska selēna un telūra atkritumi, tostarp pulverveida atkritumi

B1070

Vara un vara sakausējumu atkritumi dispersā veidā, ja vien tie nesatur I pielikumā norādītās sastāvdaļas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemīt III pielikumā norādītās bīstamās īpašības

B1080

Cinka pelni un atlikumi, tostarp cinka sakausējumu atlikumi dispersā veidā, ja vien tie nesatur I pielikumā norādītās sastāvdaļas koncentrācijā, kuras dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās īpašības vai bīstamības īpašība ar kodu H4.3 (11)

B1090

Tādu bateriju atkritumi, kuras atbilst specifikācijām, izņemot baterijas, kas gatavotas, izmantojot svinu, kadmiju vai dzīvsudrabu

B1100

Atkritumi, kas satur metālus un kas rodas metālu liešanā, kausēšanā un attīrīšanā:

cietais cinks (cinka un dzelzs sakausējums)

cinku saturoši izdedži

cinkošanas plates virsējie izdedži (> 90 % Zn)

cinkošanas plates apakšējie izdedži (> 92 % Zn)

izdedži, kas radušies, lejot cinku paaugstinātā spiedienā (>85 % Zn)

izdedži, kas radušies karstajā (vannu) cinkošanā (> 92 % Zn)

cinka apdedži

alumīnija apdedži, izņemot sāļu sārņus

sārņi, kas radušies vara pārstrādē turpmākai pārstrādei vai attīrīšanā un kas nesatur arsēnu, svinu vai kadmiju daudzumā, kura dēļ tiem piemistu III pielikumā norādītās bīstamības īpašības

ugunsizturīga izklājuma, tostarp tīģeļu, atkritumi, kas rodas, kausējot varu

sārņi, kas radušies dārgmetālu apstrādē turpmākai attīrīšanai

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

B1110

Elektriskās un elektroniskās ierīces:

elektroniskās ierīces, kas sastāv tikai no metāliem vai sakausējumiem

elektrisko un elektronisko ierīču atkritumi vai lūžņi (12)(tostarp iespiedshēmu plates), starp kuriem nav tādu daļu kā A sarakstā norādītie akumulatori un baterijas, dzīvsudraba releji, stikls no katodstaru lampām un citu veidu aktivētu stikls un PCB kondensatori vai kuri nav piesārņoti ar I pielikumā norādītajām sastāvdaļām (piemēram, kadmiju, dzīvsudrabu, svinu, polihlorēto bifenilu), vai kuri atdalīti tiktāl, ka tiem nepiemīt III pielikumā norādītās īpašības (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A1180)

elektriskās un elektroniskās ierīces (tostarp iespiedshēmu plates, elektronisku ierīču daļas un vadi), kas paredzētas tiešai atkārtotai izmantošanai (13), nevis pārstrādei vai galīgai apglabāšanai (14)

B1115

A saraksta A1190 pozīcijā neietverti tādu metāla kabeļu atkritumi, kuri ir klāti vai izolēti ar plastmasu, izņemot tos, kas ir paredzēti IVA pielikumā minētajām darbībām vai jebkādām citām apglabāšanas darbībām saistībā ar nekontrolētiem termiskiem procesiem kādā posmā, piemēram, atklātu dedzināšanu

B1120

Izmantoti katalizatori, izņemot par katalizatoriem izmantotus šķidrumus, kas satur jebkuru no šīm vielām:

pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

skandijs

vanādijs

mangāns

kobalts

varš

itrijs

niobijs

hafnijs

volframs

titāns

hroms

dzelzs

niķelis

cinks

cirkonijs

molibdēns

tantals

rēnijs

lantanīdi (retzemju metāli):

lantāns

preazeodīms

samārijs

gadolīnijs

disprozijs

erbijs

iterbijs

cerijs

neodijs

eiropijs

terbijs

holmijs

tūlijs

lutēcijs

B1130

Attīrīti izlietoti katalizatori, kas satur dārgmetālus

B1140

Dārgmetālus saturoši cieti atlikumi, kuros neorganiskie cianīdi ir zīmju veidā

B1150

Dārgmetālu un to sakausējumu atkritumi (zelta, sudraba, platīna grupas metālu, izņemot dzīvsudrabu) cietā dispersā veidā atbilstīgā iepakojumā ar attiecīgu marķējumu

B1160

Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot iespiedshēmu plates (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā, A1150)

B1170

Dārgmetālu pelni, kas radušies, sadedzinot fotofilmas

B1180

Fotofilmu atkritumi, kas satur sudraba halīdus un metālisku sudrabu

B1190

Fotopapīra atkritumi, kas satur sudraba halīdus un metālisku sudrabu

B1200

Granulēti sārņi, kas radušies dzelzs vai tērauda ražošanā

B1210

Sārņi, kas radušies dzelzs vai tērauda ražošanā, tostarp sārņi, kurus izmanto kā TiO2 un vanādija avotu

B1220

Ķīmiski stabilizēti cinka ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301), galvenokārt būvniecībai

B1230

Dzelzs vai tērauda ražošanā radusies plāva

B1240

Vara oksīda plāva

B1250

Nolietoto transportlīdzekļu atkritumi, kas nesatur ne šķidrumus, ne citas bīstamas sastāvdaļas

B2   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT NEORGANISKAS SASTĀVDAĻAS, KAS VAR SATURĒT METĀLUS UN ORGANISKUS MATERIĀLUS

B2010

Nedispersi kalnrūpniecībā radušies atkritumi:

dabīgā grafīta atkritumi

atkritumi, kas radušies, aplīdzinot vai izgriežot slānekli, vai citādi

vizlas atkritumi

leicīta, nefelīna un nefelīna sienīta atkritumi

laukšpata atkritumi

fluoršpata atkritumi

cietie silīcija oksīda atkritumi, izņemot liešanai izmantotos silīcija oksīda atkritumus

B2020

Stikla atkritumi nedispersā veidā:

stikla lauskas un citi stikla atkritumi un lūžņi, izņemot stiklu no katodstaru lampām un citus aktivētus stiklus

B2030

Keramikas materiālu atkritumi nedispersā veidā:

metālkeramikas atkritumi un lūžņi (metālkeramikas kompozīti)

citur nenorādītas vai neiekļautas šķiedras uz keramikas materiālu bāzes

B2040

Citi atkritumi, kas satur galvenokārt neorganiskas sastāvdaļas:

daļēji attīrīts kalcija sulfāts, kas radies dūmgāzes desulfurizācijā (FGD)

ģipša sienu plākšņu un sausā apmetuma plātņu atkritumi, kas rodas, nojaucot ēkas

ķīmiski stabilizēti vara ražošanā radušies sārņi ar augstu dzelzs saturu (vairāk nekā 20 %), kas pārstrādāti saskaņā ar nozares specifikācijām (piem., DIN 4301 un DIN 8201), galvenokārt izmantošanai būvniecībā un abrazīviem materiāliem

sērs cietā veidā

kalcija karbonāts (ar pH, kas ir zemāks nekā 9), kas radies kalcija cianamīda ražošanā

nātrija, kālija un kalcija hlorīdi

karborunds (silīcija karbīds)

betona atlūzas

litiju un tantalu vai litiju un niobiju saturoši stikla lūžņi

B2050

A sarakstā (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A2060) nenorādīti termoelektrocentrāļu vieglie pelni

B2060

Izlietota aktīvā ogle, kas nesatur nevienu I pielikumā norādīto sastāvdaļu tādā mērā, lai tas uzrādītu III pielikumā minētas īpašības, piemēram, ogle, kas radies dzeramā ūdens attīrīšanā, pārtikas rūpniecības procesos un vitamīnu ražošanā (skatīt attiecīgo ierakstu A sarakstā – A4160)

B2070

Kalcija fluorīda dūņas

B2080

A sarakstā nenorādīti (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A2040) ģipša atkritumi, kas rodas ķīmiskās rūpniecības procesos

B2090

Naftas koksa vai bitumena anodstieņu atkritumi, kas radušies, ražojot tēraudu un alumīniju, kas attīrīti atbilstīgi nozares specifikācijām (izņemot anodstieņus no hlora sārma elektrolīzes un no metalurģijas)

B2100

Alumīnija oksīda ražošanā radušies alumīnija oksīda hidrātu un alumīnija oksīda atkritumi, izņemot šādus gāzu attīrīšanai, par flokulantiem un filtrēšanai izmantojamus materiālus

B2110

Boksīta atlikumi (“sarkanie dubļi”) (pH neitralizēts līdz mazāk nekā 11,5)

B2120

Tādu skābu vai bāzisku šķīdumu atkritumi, kuru pH ir no 2 līdz 11,5, kuri nav kodīgi vai kuri nav citādi bīstami (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A4090)

B2130

Bitumena viela (asfalta atkritumi), kas radusies ceļu būvniecībā un uzturēšanā un kas nesatur darvu (15)(skatīt attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3200)

B3   ATKRITUMI, KAS SATUR GALVENOKĀRT ORGANISKĀS SASTĀVDALAS, KURAS VAR SATURĒT METĀLUS UN NEORGANISKUS MATERIĀLUS

B3010

Cietie plastmasu atkritumi:

Šādas plastmasas vai plastmasu maisījumi, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijām:

Plastmasu atkritumi no halogēnus nesaturošiem polimēriem vai kopolimēriem, tostarp šādas vielas (16), bet ne tikai tās:

etilēns

stirols

polipropilēns

polietilēntereftalāts

acrilnitrils

butadiēns

poliacetāli

poliamīdi

polibutilēntereftalāts

polikarbonāti

poliēteri

polifenilēnsulfīdi

akrilpolimēri

alkāni C10 – C13 (plastifikatori)

poliuretāns (kas nesatur CFCs)

polisiloksāni

polimetilmetakrilāts

polivinilspirts

polivinilbutirāls

polivinilacetāts

Termoreaktīvo sveķu atkritumi vai polikondensācijas produkti, tostarp šādas vielas:

urīnvielas–formaldehīdsveķi

fenola–formaldehīdsveķi

melamīna–formaldehīdsveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

poliamīdi

šādi fluoru saturošu polimēru atkritumi (17):

perfluoroetilēns/propilēns (FEP)

perfluoroalkoksilalkāns

tetrafluoroetilēns/perfluorovinilēteris (PFA)

tetrafluoroetilēns/perfluorometilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

B3020

Papīra, kartona un papīra izstrādājumu atkritumi Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar bīstamiem atkritumiem:

Papīra vai kartona atkritumi un atgriezumi:

nebalināts papīrs vai kartons vai gofrēts papīrs vai kartons

citāds papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no balinātas masā nekrāsotas celulozes

papīrs vai kartons, kas gatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīzēm, žurnāliem un tamlīdzīgiem iespiestiem materiāliem)

citi, tostarp arī, bet ne tikai:

1)

laminēts kartons;

2)

nesašķiroti atgriezumi

B3030

Tekstila atkritumi

Sekojošie materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem un ir sagatavoti atbilstīgi specifikācijai:

zīda atkritumi (tostarp attīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

nekārsti vai neķemmēti

citi

vilnas vai smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedras

vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas izsukas

citi vilnas vai smalkas dzīvnieku spalvas atkritumi

rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi

kokvilnas atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

pavedienu atkritumi (tostarp diegu atkritumi)

irdinātas šķiedras

citi

linu pakulas un atkritumi

kaņepāju šķiedru (Cannabis sativa L.) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

džutas un citu lūku tekstilšķiedru (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas šķiedru) pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

sizala un citu Agave dzimtas augu tekstilšķiedru pakulas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

kokosa šķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

abakas (Manilas kaņepju vai Musa textilis Nee) pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

citur nenorādītas vai neiekļautas rāmijas un citu dārzeņu tekstilšķiedru pakulas, izsukas un atkritumi (tostarp pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

ķīmisko šķiedru atkritumi (tostarp izsukas, pavedienu atkritumi un irdinātas šķiedras)

no sintētiskajām šķiedrām

no mākslīgajām šķiedrām

valkāts apģērbs un citi lietoti tekstilizstrādājumi

lietotas lupatas, auklas, takelāžas, virves un tauvas un lietoti priekšmeti no tekstilmateriālu auklām, tauvām vai virvēm

šķiroti

citi

B3035

Grīdas pārklājumu un paklāju atkritumi

B3040

Gumijas atkritumi

Šādi materiāli, ja tie nav sajaukti ar citiem atkritumiem

cietgumijas (piemēram, ebonīta) atkritumi un lūžņi

citi gumijas atkritumi (izņemot atkritumus, kas norādīti citur)

B3050

Neapstrādāti korķa un koksnes atkritumi:

koksnes atkritumi un atgriezumi, aglomerēti vai neaglomerēti apaļkokos, briketēs, granulās vai tamlīdzīgos veidos

korķa atkritumi: smalcināts, granulēts vai malts korķis

B3060

Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, kas nav infekciozi:

vīna nogulsnes

citur nenorādīti vai neiekļauti granulēti vai negranulēti dzīvnieku barībai izmantojami izžāvēti un sterilizēti dārzeņu atkritumi, atlikumi un blakusprodukti

trāns: taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

neapstrādāti, attaukoti, vienkārši apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti kaulu un ragu atkritumi

zivju atkritumi

kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

citi lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības atkritumi, izņemot blakusproduktus, kas atbilst valsts un starptautiskajām prasībām un standartiem attiecībā uz izmantošanu pārtikai vai dzīvnieku barībai

B3065

Dzīvnieku vai augu izcelsmes pārtikas tauku un eļļu atkritumi (piemēram, eļļas cepšanai), ja tie neuzrāda III pielikumā minētās īpašības

B3070

Šādi atkritumi:

cilvēka matu atkritumi

salmu atkritumi

dzīvnieku barībai paredzēts deaktivēts sēņu micēlijs, kas radies penicilīna ražošanā

B3080

Gumijas atgriezumu un lūžņu atkritumi

B3090

Ādas atgriezumi un citi ādas vai mākslīgās ādas atkritumi, kas nav derīgi ādas izstrādājumu ražošanai, izņemot ādas dūņas, kas satur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3100)

B3100

Ādas daļiņas, pelni, nosēdumi un putekļi, kas nesatur hroma(VI) savienojumus vai biocīdus (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3090)

B3110

Kažokādu atkritumi, kas nesatur hroma(VI) savienojumus, biocīdus vai infekciozas vielas (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3110)

B3120

Pārtikas krāsvielu atkritumi

B3130

Tādu poliēteru atkritumi un atkritumi no tādiem monomēru ēteriem, kas nav bīstami un no kuriem nevar veidoties peroksīdi

B3140

Tādu pneimatisko riepu atkritumi, izņemot tās, kas paredzētas IVA pielikumā norādītajām darbībām

B4   ATKRITUMI, KAS VAR SATURĒT VAI NU NEORGANISKAS, VAI ORGANISKAS SASTĀVDAĻAS

B4010

Atkritumi, kuru galvenās sastāvdaļas ir krāsas, tipogrāfijas krāsas un sacietējušas emaljas krāsas, kas gatavotas uz ūdens/lateksa bāzes un nesatur organiskos šķīdinātājus, smagos metālus vai biocīdus daudzumā, kura dēļ tie būtu bīstami (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā, A4070)

B4020

A sarakstā neminētu sveķu, lateksa, plastifikatoru, līmju/adhezīvu ražošanas, pagatavošanas un lietošanas atkritumi, kuri nesatur šķīdinātājus un citas piesārņotājvielas daudzumā, kura dēļ tiem piemistu III pielikumā noteiktās īpašības, piemēram, uz ūdens bāzes, vai līmes uz kazeīna, dekstrīna, celulozes ēteru, polivinilspirtu bāzes (sk. attiecīgo ierakstu A sarakstā – A3050)

B4030

Izlietoti vienreizlietojamie fotoaparāti ar baterijām, kuras nav norādītas A sarakstā

2. daļa

Atkritumi, kas uzskaitīti Lēmuma 2000/532/EK pielikumā (18)

01   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES MINERĀLU IZPĒTĒ, IEGUVĒ UN FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ APSTRĀDĒ

01 01

atkritumi, kas radušies minerālu ieguvē

01 01 01

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu ieguvē

01 01 02

atkritumi, kas radušies metālus nesaturošu minerālu ieguvē

01 03

atkritumi, kas radušies metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē

01 03 04*

skābās smagās frakcijas, kas radušās sēra rūdas apstrādē

01 03 05*

citas smagās frakcijas, kas satur bīstamas vielas

01 03 06

smagās frakcijas, kas nav minētas 01 03 04 un 01 03 05 pozīcijā

01 03 07*

citi metālus saturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 03 08

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 03 07 pozīcijā

01 03 09

sarkanās nogulsnes, kas radušās alumīnija oksīda ražošanā, izņemot 01 03 07 pozīcijā minētos atkritumus

01 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

01 04

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi

01 04 07*

metālus nesaturošu minerālu fizikālā un ķīmiskā apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 04 08

grants un drupinātu iežu atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 09

smilšu un māla atkritumi

01 04 10

putekļveida un pulverveida atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 11

kālija sāls un akmeņsāls apstrādes atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 12

smagās frakcijas un citi atkritumi, kas radušies minerālu mazgāšanā un attīrīšanā, izņemot 01 04 07 un 01 04 11 pozīcijā minētos atkritumus

01 04 13

akmens izciršanā un izzāģēšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā

01 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

01 05

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi

01 05 04

saldūdens urbšanas šķidrumi un atkritumi

01 05 05*

urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas satur naftu

01 05 06*

urbšanas šķidrumi un citi urbšanas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

01 05 07

barītu saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

01 05 08

hlorīdus saturoši urbšanas šķidrumi un atkritumi, kas nav minēti 01 05 05 un 01 05 06 pozīcijā

01 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02   LAUKSAIMNIECĪBAS, DĀRZKOPĪBAS, AKVAKULTŪRAS, MEŽSAIMNIECĪBAS, MEDNIECĪBAS, ZVEJNIECĪBAS UN PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN APSTRĀDES ATKRITUMI

02 01

lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi

02 01 01

mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes

02 01 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 01 03

augu audu atkritumi

02 01 04

plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

02 01 06

dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (tostarp bojāti salmi), atsevišķi savākti un citur apstrādāti notekūdeņi

02 01 07

mežsaimniecības atkritumi

02 01 08*

agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

02 01 09

agroķīmiskie atkritumi, kas nav minēti 02 01 08 pozīcijā

02 01 10

metālu atkritumi

02 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 02

atkritumi, kas radušies gaļas, zivju un citu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanā un apstrādē

02 02 01

mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes

02 02 02

dzīvnieku audu atkritumi

02 02 03

patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli

02 02 04

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 03

atkritumi, kas radušies augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanā un apstrādē; konservu ražošanā, rauga un rauga ekstrakta ražošanā, melases pārstrādē un fermentācijā

02 03 01

nogulsnes, kas radušās mazgāšanā, tīrīšanā, mizošanā, lobīšanā, centrifugēšanā un atdalīšanā

02 03 02

konservējošu vielu atkritumi

02 03 03

atkritumi, kas radušies, veicot ekstrakciju ar šķīdinātājiem

02 03 04

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 03 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 04

atkritumi, kas radušies cukura ražošanā

02 04 01

zeme no biešu tīrīšanas un mazgāšanas

02 04 02

normām neatbilstīgs kalcija karbonāts

02 04 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 05

atkritumi, kas radušies piena produktu ražošanā

02 05 01

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 05 02

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 06

atkritumi, kas radušies maizes un konditorijas izstrādājumu ražošanā

02 06 01

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 06 02

konservējošo vielu atkritumi

02 06 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

02 07

atkritumi, kas radušies alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju, tēju un kakao) ražošanā

02 07 01

atkritumi, kas radušies izejvielu mazgāšanā, tīrīšanā un smalcināšanā

02 07 02

spirta destilācijas atkritumi

02 07 03

ķīmiskās apstrādes atkritumi

02 07 04

patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli

02 07 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

02 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

03   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES KOKAPSTRĀDĒ, PANEĻU UN MĒBEĻU RAŽOŠANĀ, CELULOZES, PAPĪRA UN KARTONA RAŽOŠANĀ

03 01

atkritumi, kas radušies kokapstrādē, paneļu un mēbeļu ražošanā

03 01 01

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas satur bīstamas vielas

03 01 04*

mizas un korķa atkritumi

03 01 05

zāģskaidas, ēveļskaidas, atgriezumi, koksne, kokskaidu plātnes un finieris, kas nav minēti 03 01 04 pozīcijā

03 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

03 02

atkritumi, kas radušies koksnes konservēšanā

03 02 01*

nehalogenētie organiskie koksnes konservanti

03 02 02*

hlororganiskie koksnes konservanti

03 02 03*

metālorganiskie koksnes konservanti

03 02 04*

neorganiskie koksnes konservanti

03 02 05*

citi koka konservanti, kas satur bīstamas vielas

03 02 99

koksnes konservanti, kas nav minēti citur

03 03

atkritumi, kas radušies celulozes, papīra un kartona ražošanā un apstrādē

03 03 01

mizas un koka atkritumi

03 03 02

zaļā atsārma nogulsnes (radušies vārīšanas atsārma reģenerācijā)

03 03 05

nogulsnes, kas radušās, makulatūras pārstrādē atdalot tipogrāfijas krāsu

03 03 07

mehāniski atdalīts brāķis, pārstrādājot papīru un kartonu papīrmasā

03 03 08

atkritumi, kas radušies pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanā

03 03 09

kaļķu sārņi

03 03 10

šķiedras brāķis, šķiedras, pildvielas un pārklājuma nogulsnes, kas radušās mehāniskā atdalīšanā

03 03 11

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 03 03 10 pozīcijā

03 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

04   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ĀDU, KAŽOKĀDU APSTRĀDĒ UN TEKSTILRŪPNIECĪBĀ

04 01

atkritumi, kas radušies ādu un kažokādu apstrādē

04 01 01

atkritumi, kas radušies dīrāšanā, un ādas atgriezumi

04 01 02

atkritumi, kas radušies pārkaļķošanā

04 01 03*

attaukošanā radušies atkritumi, kas satur šķīdinātājus bez šķidrās fāzes

04 01 04

hromu saturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

04 01 05

hromu nesaturoši atsārmi, kas radušies miecēšanā

04 01 06

nogulsnes, jo īpaši hromu saturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu vietējā attīrīšanā

04 01 07

nogulsnes, jo īpaši hromu nesaturošas nogulsnes, kas radušās notekūdeņu vietējā attīrīšanā

04 01 08

miecētas ādas atkritumi, kas satur hromu (zilais aizsargpārklājums, atgriezumi, pulēšanas putekļi)

04 01 09

atgriezumu un apdares atkritumi

04 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

04 02

atkritumi, kas radušies tekstilrūpniecībā

04 02 09

kompozītmateriālu atkritumi (impregnēts audums, elastomērs, plastomērs)

04 02 10

organiskas vielas no dabīgiem produktiem (piemēram, tauki, vasks)

04 02 14*

apdares atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus

04 02 15

apdares atkritumi, kas nav minēti 04 02 14 pozīcijā

04 02 16*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

04 02 17

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 04 02 19 pozīcijā

04 02 19*

krāsvielas un pigmenti, kas satur bīstamas vielas

04 02 20

krāsvielas un pigmenti, kas nav minēti 04 02 16 pozīcijā

04 02 21

neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

04 02 22

apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

04 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

05   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NAFTAS ATTĪRĪŠANĀ, DABASGĀZES ATTĪRĪŠANĀ UN AKMEŅOGĻU PIROLĪZĒ

05 01

atkritumi, kas radušies naftas attīrīšanā

05 01 02*

atsāļotāju nogulsnes

05 01 03*

nogulsnes tvertņu apakšā

05 01 04*

skābās alkilnogulsnes

05 01 05*

naftas noplūde

05 01 06*

eļļaini sārņi, kas radušies uzņēmumu un iekārtu apkopē

05 01 07*

skābais gudrons

05 01 08*

citas darvas

05 01 09*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

05 01 10

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 05 01 09 pozīcijā

05 01 11*

atkritumi, kas radušies degvielas bāziskā attīrīšanā

05 01 12*

naftu saturošas skābes

05 01 13

nogulsnes no apsildes sistēmas ūdens

05 01 14

atkritumi no dzesēšanas kolonnām

05 01 15*

izlietoti filtrmāli

05 01 16

sēru saturoši atkritumi, kas radušies naftas desulfurizācijā

05 01 17

bitumens

05 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

05 06

akmeņogļu pirolīzes atkritumi

05 06 01*

skābais gudrons

05 06 03*

citas darvas

05 06 04

atkritumi no dzesēšanas kolonnām

05 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

05 07

dabasgāzes attīrīšanas un pārvadāšanas atkritumi

05 07 01*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

05 07 02

atkritumi, kas satur sēru

05 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS

06 01

atkritumi, kas radušies skābju ražošanā, pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL)

06 01 01*

sērskābe un sērpaskābe

06 01 02*

sālsskābe

06 01 03*

fluorūdeņražskābe

06 01 04*

fosforskābe un fosforpaskābe

06 01 05*

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

06 01 06*

citas skābes

06 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 02

atkritumi, kas radušies bāzu RPPL

06 02 01*

kalcija hidroksīds

06 02 03*

amonija hidroksīds

06 02 04*

nātrija un kālija hidroksīds

06 02 05*

citas bāzes

06 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 03

atkritumi, kas radušies sāļu, to šķīdumu un metālu oksīdu RPPL

06 03 11*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur cianīdus

06 03 13*

cietie sāļi un šķīdumi, kas satur smagos metālus

06 03 14

cietie sāļi un šķīdumi, kas nav minēti 06 03 11 un 06 03 13 pozīcijā

06 03 15*

metālu oksīdi, kas satur smagos metālus

06 03 16

metālu oksīdi, kas nav minēti 06 03 15 pozīcijā

06 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 04

metālu saturoši atkritumi, kas nav minēti 06 03 pozīcijā

06 04 03*

atkritumi, kas satur arsēnu

06 04 04*

atkritumi, kas satur dzīvsudrabu

06 04 05*

atkritumi, kas satur citus smagos metālus

06 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 05

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes

06 05 02*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

06 05 03

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 06 05 02 pozīcijā

06 06

atkritumi, kas radušies sēra ķīmisko savienojumu RPPL, sēra ķīmijas procesos un desulfurizācijas procesos

06 06 02*

atkritumi, kas satur bīstamus sulfīdus

06 06 03

atkritumi, kas satur sulfīdus un kas nav minēti 06 06 02 pozīcijā

06 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 07

atkritumi, kas radušies halogēnu RPPL un halogēnu ķīmijas procesos

06 07 01*

azbestu saturoši atkritumi, kas radušies elektrolīzē

06 07 02*

aktīvā ogle, kas radusies hlora ražošanā

06 07 03*

bārija sulfāta nogulsnes, kas satur dzīvsudrabu

06 07 04*

šķīdumi un skābes, piemēram, kontaktskābe

06 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 08

atkritumi, kas radušies silīcija un silīcija savienojumu RPPL

06 08 02*

atkritumi, kas satur bīstamus silikonus

06 08 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 09

atkritumi, kas radušies fosfora savienojumu RPPL un fosfora ķīmijas procesos

06 09 02

fosforu saturoši izdedži

06 09 03*

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, kas satur bīstamas vielas vai kas piesārņoti ar tām

06 09 04

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs, izņemot 06 09 03 pozīcijā minētos atkritumproduktus

06 09 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 10

atkritumi, kas radušies slāpekļa savienojumu RPPL, slāpekļa ķīmijas procesos un minerālmēslu ražošanā

06 10 02*

atkritumi, kas satur bīstamas vielas

06 10 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 11

atkritumi, kas radušies neorganisko pigmentu un opalescentu vielu ražošanā

06 11 01

reakciju atkritumprodukti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies titāna dioksīda ražošanā

06 11 99

atkritumi, kas nav minēti citur

06 13

atkritumi, kas radušies neorganiskās ķīmijas procesos, kas nav minēti citur

06 13 01*

neorganiskie augu aizsardzības līdzekļi, koksnes konservanti un citi biocīdi

06 13 02*

izlietota aktīvā ogle (izņemot 06 07 02 pozīcijā minēto)

06 13 03

melnā ogle

06 13 04*

azbesta apstrādes atkritumi

06 13 05*

sodrēji

06 13 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS

07 01

atkritumi, kas radušies galveno organisko ķīmisko vielu ražošanā, pagatavošanā, piegādē un lietošanā (RPPL)

07 01 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 01 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 01 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 01 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 01 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 01 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 01 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 01 11 pozīcijā

07 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 02

atkritumi, kas radušies plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko šķiedru RPPL

07 02 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 02 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 02 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 02 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 02 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 02 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 02 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 02 11 pozīcijā

07 02 13

plastmasas atkritumi

07 02 14*

piedevu atkritumi, kuras satur bīstamas vielas

07 02 15

piedevu atkritumi, kuras nav minēti 07 02 14

07 02 16*

atkritumi, kas satur bīstamus silikonus

07 02 17

atkritumi, kas satur silikonus un kas nav minēti 07 02 16 pozīcijā

07 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 03

atkritumi, kas radušies organisko krāsvielu un pigmentu (izņemot 06 11 pozīcijā minētos) RPPL

07 03 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 03 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 03 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 03 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 03 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 03 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 03 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 03 11 pozīcijā

07 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 04

atkritumi, kas radušies organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 02 01 08 un 02 01 09 pozīcijā norādītos), koksnes konservantu un citu biocīdu RPPL

07 04 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 04 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 04 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 04 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 04 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 04 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 04 12

nogulsnes no vietējās attīrīšanas iekārtām, kas nav minētas 07 04 11 pozīcijā

07 04 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 05

atkritumi, kas radušies farmaceitisko līdzekļu RPPL

07 05 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 05 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 05 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 05 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 05 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 05 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 05 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 05 11 pozīcijā

07 05 13*

cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

07 05 14

cietie atkritumi, kas nav minēti 07 05 13 pozīcijā

07 05 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 06

atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu RPPL

07 06 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 06 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 06 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 06 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 06 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 06 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 06 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 06 11 pozīcijā

07 06 99

atkritumi, kas nav minēti citur

07 07

atkritumi, kas radušies tīru ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kas nav minēti citur, RPPL

07 07 01*

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 03*

halogenēti organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 04*

citi organiskie šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

07 07 07*

halogenēti kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 07 08*

citi kuba atlikumi un reakciju pārpalikumi

07 07 09*

halogenētas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 07 10*

citas nogulsnes uz filtra un izlietoti absorbenti

07 07 11*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

07 07 12

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 07 07 11 pozīcijā

07 07 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀJUMU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, PAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN LIETOŠANĀ (RPPL)

08 01

atkritumi, kas radušies krāsu un laku RPPL un tās noņemot

08 01 11*

krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

08 01 12

krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11 pozīcijā

08 01 13*

krāsu un laku nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 14

krāsu un laku nogulsnes, kas nav minētas 08 01 13 pozīcijā

08 01 15*

ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 16

ūdeņainas nogulsnes, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 15 pozīcijā

08 01 17*

krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 18

krāsu vai laku noņemšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 08 01 17 pozīcijā

08 01 19*

ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 01 20

ūdens suspensijas, kas satur krāsas vai lakas, kuras nav minētas 08 01 19 pozīcijā

08 01 21*

krāsu un laku noņemšanas līdzekļu atkritumi

08 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 02

atkritumi, kas radušies citu pārklājumu (ietverot keramikas materiālu) RPPL

08 02 01

pārklājumu pulveru atkritumi

08 02 02

ūdeņainas nogulsnes, kas satur keramikas materiālus

08 02 03

ūdeņainas suspensijas, kas satur keramikas materiālus

08 02 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 03

atkritumi, kas radušies tipogrāfijas krāsu RPPL

08 03 07

ūdeņainas nogulsnes, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 08

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur tipogrāfijas krāsu

08 03 12*

tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas satur bīstamas vielas

08 03 13

tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas nav minēti 08 03 12 pozīcijā

08 03 14*

tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

08 03 15

tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas nav minēti 08 03 14 pozīcijā

08 03 16*

kodināšanas šķīdumu atkritumi

08 03 17*

drukas toneru atkritumi, kas satur bīstamas vielas

08 03 18

drukas toneru atkritumi, kas nav minēti 08 03 17 pozīcijā

08 03 19*

disperģēta eļļa

08 03 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 04

atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ietverot hidroizolācijas līdzekļus) RPPL

08 04 09*

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas

08 04 10

adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā

08 04 11*

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 12

adhezīvu un hermētiķu nogulsnes, kas nav minētas 08 04 11 pozīcijā

08 04 13*

ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 14

ūdeņainas nogulsnes, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 13 pozīcijā

08 04 15*

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

08 04 16

ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas satur adhezīvus un hermētiķus, kuri nav minēti 08 04 15 pozīcijā

08 04 17*

kolofonija eļļa

08 04 99

atkritumi, kas nav minēti citur

08 05

atkritumi, kas nav minēti 08 iedaļā

08 05 01*

izocianātu atkritumi

09   FOTOGRĀFIJAS ATKRITUMI

09 01

fotogrāfijas atkritumi

09 01 01*

attīstītāju un aktivatoru šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 02*

ofseta plašu attīstītāju šķīdumi uz ūdens bāzes

09 01 03*

attīstītāju šķīdumi uz šķīdinātāju bāzes

09 01 04*

fiksāžas šķīdumi

09 01 05*

balinātāju šķīdumi un balinošās fiksāžas šķīdumi

09 01 06*

sudrabu saturoši atkritumi, kas rodas fotogrāfijas atkritumu apstrādē to rašanās vietās

09 01 07

fotofilmas un fotopapīrs, kas satur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 08

fotofilmas un fotopapīrs, kas nesatur sudrabu vai sudraba savienojumus

09 01 10

vienreiz lietojamas fotokameras bez baterijām

09 01 11*

vienreiz lietojamas fotokameras ar baterijām, norādītas minētas 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 pozīcijā

09 01 12

vienreiz lietojamas fotokameras ar baterijām, kas nav minētas 09 01 11 pozīcijā

09 01 13*

sudraba vietējā reģenerācijā radušies ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kas nav minēti 09 01 06 pozīcijā

09 01 99

atkritumi, kas nav minēti citur

10   ATKRITUMI, KAS RADUŠIES TERMISKOS PROCESOS

10 01

atkritumi, kas radušies spēkstacijās un citās sadedzināšanas iekārtās (izņemot 19 pozīcijā minētos)

10 01 01

smagie pelni, izdedži un sodrēji (izņemot 10 01 04 pozīcijā minētos sodrējus)

10 01 02

akmeņogļu vieglie pelni

10 01 03

kūdras un neapstrādātas koksnes vieglie pelni

10 01 04*

mazuta vieglie pelni un sodrēji

10 01 05

cietie atkritumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu desulfurizācijā

10 01 07

atkritumi nogulšņu veidā, kuru galvenā sastāvdaļa ir kalcijs un kuri radušies dūmgāzu desulfurizācijā

10 01 09*

sērskābe

10 01 13*

par degvielu izmantotu emulģētu ogļūdeņražu vieglie pelni

10 01 14*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur bīstamas vielas

10 01 15

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas nav minēti 10 01 14 pozīcijā

10 01 16*

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

10 01 17

līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas nav minēti 10 01 16 pozīcijā

10 01 18*

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 01 19

gāzu attīrīšanā radušies atkritumi, kas nav minēti 10 01 05, 10 01 07 un 10 01 18 pozīcijā

10 01 20*

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

10 01 21

notekūdeņu vietējā attīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 20 pozīcijā

10 01 22*

ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas satur bīstamas vielas

10 01 23

ūdeņainas katlu tīrīšanā radušās nogulsnes, kas nav minētas 10 01 22 pozīcijā

10 01 24