12.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 14 czerwca 2006 r.

w sprawie przemieszczania odpadów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Głównym i najważniejszym celem i przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest ochrona środowiska, a jego wpływ na handel międzynarodowy ma jedynie uboczny charakter.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (3) zostało już kilkakrotnie w znaczącym stopniu zmienione i wymaga dalszych zmian. Konieczne jest w szczególności włączenie do tego rozporządzenia treści decyzji Komisji 94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r. dotyczącej standardowego listu przewozowego określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 259/93 (4) oraz decyzji Komisji 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. dotyczącej kwestionariusza w związku z obowiązkiem sprawozdawczym Państw Członkowskich zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 (5). Dlatego też dla zapewnienia większej jasności przepisów rozporządzenie (EWG) nr 259/93 powinno zostać zastąpione.

(3)

Decyzja Rady 93/98/EWG (6) dotyczyła zawarcia, w imieniu Wspólnoty, Konwencji bazylejskiej z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (7), której Wspólnota jest stroną od 1994 r. Przyjmując rozporządzenie (EWG) nr 259/93, Rada ustanowiła przepisy dotyczące ograniczania i kontroli takiego przemieszczania, między innymi w celu dostosowania istniejącego wspólnotowego systemu nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów do wymogów Konwencji bazylejskiej.

(4)

Decyzja Rady 97/640/WE (8) dotyczyła zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmiany do Konwencji bazylejskiej, ustanowionej w decyzji III/1 Konferencji Stron. Na mocy tej zmiany wszelki wywóz z państw wymienionych w aneksie VII do Konwencji odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do unieszkodliwiania do państw niewymienionych w tym aneksie został zakazany, podobnie jak, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1998 r., wywóz odpadów niebezpiecznych, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji, które są przeznaczone do odzysku. Rozporządzenie (EWG) nr 259/93 zostało odpowiednio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 120/97 (9).

(5)

Mając na względzie fakt, że Wspólnota zatwierdziła decyzję C(2001)107/Final Rady OECD dotyczącą zmiany decyzji OECD C(92)39/Final w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku (decyzja OECD), w celu ujednolicenia wykazów odpadów z Konwencją bazylejską i zmiany niektórych innych wymagań, konieczne jest włączenie treści tej decyzji do prawa wspólnotowego.

(6)

Wspólnota podpisała Konwencję sztokholmską z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

(7)

Istotne jest zorganizowanie i uregulowanie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w sposób, który uwzględnia potrzebę zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska i zdrowia ludzi oraz który sprzyja bardziej jednolitemu stosowaniu tego rozporządzenia na całym obszarze Wspólnoty.

(8)

Istotne jest również uwzględnienie wymogu określonego w art. 4 ust. 2 lit. d) Konwencji bazylejskiej stanowiącego, że przemieszczanie odpadów niebezpiecznych będzie ograniczone do minimum zgodnego z bezpieczną dla środowiska i skuteczną gospodarką takimi odpadami.

(9)

Ponadto istotne jest uwzględnienie prawa każdej ze stron Konwencji bazylejskiej, wynikające z jej art. 4 ust. 1, do wprowadzenia zakazu przywozu odpadów niebezpiecznych lub odpadów wymienionych w aneksie II do tej Konwencji.

(10)

Przemieszczanie odpadów wytworzonych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe powinno zostać wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia w przypadku przywozu na obszar Wspólnoty w określonych sytuacjach (w tym w razie tranzytu wewnątrz Wspólnoty, kiedy odpady są wprowadzane do Wspólnoty). W odniesieniu do przemieszczania takich odpadów powinny być przestrzegane wymogi wynikające z prawa międzynarodowego oraz z umów międzynarodowych. W takich przypadkach właściwy organ tranzytu i właściwy organ miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty powinny zostać z wyprzedzeniem poinformowane o przemieszczeniu odpadów i ich przeznaczeniu.

(11)

Konieczne jest uniknięcie powielania rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (10), które już zawiera przepisy dotyczące wszystkich aspektów dotyczących przesyłki, wyboru trasy i przesyłania (gromadzenia, transportu, przeładunku, przetwarzania, wykorzystywania, odzyskiwania i unieszkodliwiania, prowadzenia dokumentacji, dokumentów towarzyszących oraz możliwości śledzenia) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty oraz poza jej obszar.

(12)

Do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna złożyć sprawozdanie na temat związku pomiędzy istniejącymi przepisami sektorowymi dotyczącymi zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz przepisami niniejszego rozporządzenia oraz przedłożyć do tego dnia wszelkie propozycje konieczne do dostosowania tych przepisów do niniejszego rozporządzenia w celu osiągnięcia równoważnego poziomu kontroli.

(13)

Pomimo iż nadzór i kontrola przemieszczania odpadów w obrębie Państwa Członkowskiego jest sprawą tego Państwa Członkowskiego, krajowe uregulowania dotyczące przemieszczania odpadów powinny uwzględniać potrzebę spójności z przepisami wspólnotowymi w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

(14)

W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz przeznaczonych do odzysku odpadów, niewymienionych w załączniku III, IIIA lub IIIB, właściwe jest zapewnienie optymalnego nadzoru i kontroli poprzez wymóg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie przemieszczenie. Taka procedura powinna z kolei wiązać się z uprzednim zgłoszeniem, które umożliwi właściwym organom uzyskanie odpowiednich informacji i podjęcie wszelkich koniecznych środków dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Powinno to również umożliwić tym organom wnoszenie uzasadnionych sprzeciwów wobec takiego przemieszczenia.

(15)

W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, wymienionych w załączniku III, IIIA lub IIIB, właściwe jest zapewnienie minimalnego poziomu nadzoru i kontroli poprzez wymóg, aby takim przemieszczeniom towarzyszyły określone informacje.

(16)

Mając na względzie potrzebę jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w celu zapewnienia skuteczności konieczne jest wymaganie, aby zgłoszenia były rozpatrywane przez właściwy organ przemieszczenia.

(17)

Istotne jest również uproszczenie systemu gwarancji finansowych lub równoważnego ubezpieczenia.

(18)

Uwzględniając odpowiedzialność wytwórców odpadów za racjonalne ekologicznie gospodarowanie odpadami, dokumenty zgłoszenia oraz przesyłania przy przemieszczaniu odpadów powinny być, jeśli to możliwe, wypełniane przez wytwórców odpadów.

(19)

Konieczne jest stworzenie proceduralnych środków ochronnych dla zgłaszającego, zarówno w interesie pewności prawnej, jak i w celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(20)

W przypadku przemieszczeń odpadów do unieszkodliwienia Państwa Członkowskie powinny przestrzegać zasad bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym, zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (11), poprzez stosowanie zgodnie z Traktatem środków polegających na całkowitym lub częściowym zakazie takiego przemieszczania odpadów albo systematycznym zgłaszaniu wobec niego sprzeciwu. Należy również wziąć pod uwagę wymóg określony w dyrektywie 2006/12/WE, zgodnie z którą Państwa Członkowskie mają stworzyć odpowiednią zintegrowaną sieć instalacji unieszkodliwiania odpadów w celu umożliwienia Wspólnocie jako całości osiągnięcia samowystarczalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów, a Państwom Członkowskim indywidualne zmierzanie do tego celu, z uwzględnieniem warunków geograficznych lub potrzeby stworzenia specjalistycznych instalacji dla określonych rodzajów odpadów. Państwa Członkowskie powinny być również w stanie zapewnić, by w instalacjach zagospodarowania odpadów objętych dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (12) stosowane były najlepsze dostępne techniki określone w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami pozwolenia dla instalacji, a odpady były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska dotyczącymi unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach wspólnotowych.

(21)

W przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku Państwa Członkowskie powinny być w stanie zapewnić, by w instalacjach zagospodarowania odpadów objętych dyrektywą 96/61/WE stosowane były najlepsze dostępne techniki określone w tej dyrektywie, zgodnie z warunkami pozwolenia dla instalacji. Państwa Członkowskie powinny również być w stanie zapewnić, by odpady były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska dotyczącymi odzysku odpadów określonymi w przepisach wspólnotowych oraz by przy uwzględnieniu art. 7 ust. 4 dyrektywy 2006/12/WE odpady były przetwarzane zgodnie z planami gospodarki odpadami ustanowionymi zgodnie z tą dyrektywą w celu zapewnienia wykonania wiążących zobowiązań w zakresie odzysku lub recyklingu, przewidzianych w przepisach wspólnotowych.

(22)

Opracowanie na poziomie Wspólnoty obowiązkowych wymogów dotyczących instalacji unieszkodliwiania lub odzysku odpadów oraz przetwarzania określonych materiałów odpadowych, w uzupełnieniu istniejących przepisów prawa wspólnotowego, może przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska w całej Wspólnocie, wspomóc tworzenie równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu i pomóc w zapewnieniu, by rozwój żywotnego ekonomicznie rynku wewnętrznego w zakresie recyklingu nie był utrudniony. Istnieje w związku z tym potrzeba opracowania wspólnotowych równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach, w tym w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia jakości recyklingu. Komisja powinna przedstawić, w odpowiednich przypadkach, wnioski w sprawie takich norm dla niektórych rodzajów odpadów i niektórych instalacji prowadzących recykling, tak szybko, jak jest to wykonalne, w oparciu o dalszą analizę strategii gospodarowania odpadami oraz przy uwzględnieniu istniejących przepisów wspólnotowych oraz przepisów obowiązujących w Państwach Członkowskich. W tym czasie powinno być możliwe, pod pewnymi warunkami, zgłaszanie sprzeciwów wobec planowanego przemieszczania odpadów, jeśli związany z nimi odzysk nie byłby zgodny z przepisami państwa wysyłki dotyczącymi odzysku odpadów. W tym czasie Komisja powinna również monitorować sytuację, zwracając uwagę na możliwe niepożądane przemieszczenia odpadów do nowych Państw Członkowskich oraz, w razie konieczności, zgłaszać odpowiednie wnioski dotyczące postępowania w takich sytuacjach.

(23)

Od Państw Członkowskich powinno wymagać się zapewnienia, by zgodnie z Konwencją Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. (Konwencja z Aarhus) odpowiednie właściwe organy podawały we właściwy sposób do wiadomości publicznej informacje dotyczące zgłoszeń przemieszczeń, jeżeli informacje takie nie są poufne zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.

(24)

Należy ustanowić obowiązek, aby odpady, których przemieszczanie nie może zostać zakończone zgodnie z planem, były zabierane z powrotem do państwa przemieszczenia bądź odzyskiwane albo unieszkodliwiane w inny sposób.

(25)

Należy również wprowadzić obowiązek wobec osoby, której działanie leży u źródła nielegalnego przemieszczania odpadów, zapewnienia powrotu przedmiotowych odpadów lub dokonania innych uzgodnień w celu odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku odpowiednio właściwe organy wysyłki lub właściwe organy miejsca przeznaczenia powinny interweniować samodzielnie.

(26)

W celu ochrony środowiska w objętych nim państwach konieczne jest wyjaśnienie zakresu obowiązywania zakazu wywozu ze Wspólnoty wszelkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w państwach trzecich, innych niż państwa EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), ustanowionego zgodnie z Konwencją bazylejską.

(27)

Państwa, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą przyjąć procedury kontrolne przewidziane w odniesieniu do przemieszczania odpadów w obrębie Wspólnoty.

(28)

W celu ochrony środowiska w objętych nim państwach konieczne jest również wyjaśnienie zakresu obowiązywania zakazu wywozu ze Wspólnoty odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku w państwie, którego nie obowiązuje decyzja OECD, ustanowionego zgodnie z Konwencją bazylejską. W szczególności konieczne jest usunięcie wątpliwości dotyczących wykazu odpadów, do których ten zakaz ma zastosowanie, oraz zapewnienie, że wykaz ten obejmuje również odpady wymienione w aneksie II do Konwencji bazylejskiej, to jest odpady z gospodarstw domowych oraz pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstw domowych.

(29)

Szczególne uzgodnienia dotyczące wywozu odpadów, innych niż odpady niebezpieczne, przeznaczonych do odzysku w państwach, do których decyzja OECD nie ma zastosowania, powinny zostać utrzymane oraz powinny zostać uproszczone w późniejszym terminie.

(30)

Przywóz do Wspólnoty odpadów do unieszkodliwienia powinien być dozwolony, jeśli państwo wywozu jest Stroną Konwencji bazylejskiej. Przywóz do Wspólnoty odpadów do odzysku powinien być dozwolony, jeśli państwo wywozu jest jednym z państw, do których ma zastosowanie decyzja OECD lub jest Stroną Konwencji bazylejskiej. W innych przypadkach przywóz powinien być jednak możliwy tylko wtedy, gdy państwo wywozu jest związane dwustronną lub wielostronną umową albo porozumieniem zgodnym z przepisami wspólnotowymi oraz zgodnym z art. 11 Konwencji bazylejskiej, poza przypadkami, gdy nie jest to możliwe w sytuacjach kryzysów, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny.

(31)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z międzynarodowym prawem morza.

(32)

Niniejsze rozporządzenie powinno odzwierciedlać zasady dotyczące wywozu i przywozu odpadów z i do krajów i terytoriów zamorskich, określone w decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (13).

(33)

Powinny zostać podjęte niezbędne kroki w celu zapewnienia, zgodnego z dyrektywą 2006/12/WE i innymi przepisami wspólnotowymi w sprawie odpadów, gospodarowania odpadami przesyłanymi w obrębie Wspólnoty oraz przywożonymi do Wspólnoty bez powodowania niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i bez stosowania procesów albo metod, które mogą szkodzić środowisku przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwienia w państwie przeznaczenia. W przypadku wywozu z obszaru Wspólnoty odpadów nieobjętych zakazem powinny zostać podjęte wysiłki w celu zapewnienia, by odpadami gospodarowano w sposób racjonalny ekologicznie przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwiania w państwie trzecim będącym państwem przeznaczenia. Instalacje, do których kierowane są odpady, powinny działać zgodnie z normami ochrony zdrowia ludzi i środowiska, które w szerokim zakresie są równoważne z ustanowionymi w przepisach wspólnotowych. Należy sporządzić wykaz niewiążących wytycznych zawierających wskazówki dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami.

(34)

Państwa Członkowskie powinny przekazywać Komisji informacje dotyczące wdrażania niniejszego rozporządzenia, zarówno w drodze sprawozdań składanych do Sekretariatu Konwencji bazylejskiej, jak i na podstawie oddzielnego kwestionariusza.

(35)

Konieczne jest zapewnienie bezpiecznej i dostosowanej do potrzeb środowiska rozbiórki statków w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Ponadto należy odnotować, że statek może zostać uznany za odpad zgodnie z art. 2 Konwencji bazylejskiej, a jednocześnie według innych przepisów prawa międzynarodowego – może być uważany za statek. Należy przypomnieć, że trwają prace obejmujące współpracę międzyagencyjną pomiędzy Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) i Sekretariatem Konwencji bazylejskiej nad wprowadzeniem na poziomie światowym obowiązkowych zapewniających efektywne i skuteczne rozwiązanie problemu demontażu statków.

(36)

Skuteczna współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli przemieszczania odpadów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że takie przemieszczania odpadów niebezpiecznych podlegają kontroli. Mając na celu zapewnienie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami, należy promować wymianę informacji, wspólną odpowiedzialność oraz współdziałanie między Wspólnotą oraz jej Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi.

(37)

Niektóre załączniki do niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE. Procedura ta powinna również mieć zastosowanie w przypadku zmian załączników wynikających z postępu naukowo-technicznego, do zmian w odpowiednich przepisach wspólnotowych lub w przypadkach zdarzeń związanych z decyzją OECD lub Konwencją bazylejską oraz innymi podobnymi konwencjami i umowami międzynarodowymi.

(38)

Przygotowując instrukcje dotyczące wypełniania dokumentów zgłoszenia oraz przesyłania, które zostaną określone w załączniku IC, Komisja, uwzględniając decyzję OECD i Konwencję bazylejską, powinna wskazać między innymi, że – o ile to możliwe – dokumenty zgłoszenia oraz przesyłania powinny liczyć dwie strony oraz powinna wskazać dokładne terminy składania dokumentów zgłoszenia oraz przesyłania, określonych w załącznikach IA i IB, uwzględniając załącznik II. Dodatkowo, jeśli terminologia i wymagania zawarte w decyzji OECD, Konwencji bazylejskiej oraz w niniejszym rozporządzeniu są różne, poszczególne wymagania należy wyjaśnić.

(39)

Przy rozpatrywaniu, które mieszaniny odpadów należy dodać do załącznika IIIA, powinny zostać uwzględnione między innymi następujące informacje: właściwości odpadów, takie jak ewentualne cechy niebezpieczne, zdolność zanieczyszczania oraz ich stan skupienia; aspekty gospodarowania odpadami, takie jak technologiczne możliwości odzysku odpadów oraz korzyści środowiskowe wynikające z odzysku, w tym rozważenie, czy nie zostanie zagrożone racjonalne ekologiczne gospodarowanie odpadami. Komisja podejmuje działania w celu zakończenia prac nad tym załącznikiem, o ile to możliwe—przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i wykona to zadanie najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od tej daty.

(40)

Dodatkowe środki związane z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia powinny również zostać przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE. Powinny one obejmować sposób obliczania wysokości gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia, nad którym Komisja powinna zakończyć prace w miarę możliwości przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(41)

Środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (14).

(42)

Zważywszy, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie określa procedury i systemy kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od pochodzenia, przeznaczenia i trasy przemieszczania odpadów, rodzaju przesyłanych odpadów oraz przewidzianego trybu postępowania z odpadami w miejscu przeznaczenia.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przemieszczania odpadów:

a)

pomiędzy Państwami Członkowskimi, na terytorium Wspólnoty lub z tranzytem przez państwa trzecie;

b)

przywożonych do Wspólnoty z państw trzecich;

c)

wywożonych ze Wspólnoty do państw trzecich;

d)

przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium Wspólnoty, na trasie z oraz do państw trzecich.

3.   Z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia wyłącza się:

a)

wyładowywanie na wybrzeżu odpadów, w tym ścieków i pozostałości, wytworzonych w trakcie normalnej eksploatacji statków i platform przybrzeżnych, pod warunkiem że odpady te podlegają wymogom określonym w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przez protokół z 1978 r. do tej konwencji (Marpol 73/78) lub wymogom określonym w innych wiążących dokumentach międzynarodowych;

b)

odpady wytwarzane na pokładach pojazdów, pociągów, statków powietrznych i pływających, chyba że odpady takie są wyładowywane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;

c)

przemieszczanie odpadów radioaktywnych, określonych w art. 2 dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar (15);

d)

przemieszczenia, które podlegają wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z rozporządzenia (WE) nr 1774/2002;

e)

przemieszczanie odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt ii), iv) i v) dyrektywy 2006/12/WE, jeżeli przemieszczenia takie są już objęte innym wspólnotowym aktem prawnym zawierającym podobne przepisy;

f)

przemieszczanie odpadów z Antarktydy do Wspólnoty zgodnie z wymogami Protokołu w sprawie ochrony środowiska naturalnego do Układu w sprawie Antarktydy z roku 1991;

g)

przywóz do Wspólnoty odpadów wytwarzanych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe podczas sytuacji kryzysowych oraz operacji przywracania i utrzymywania pokoju, jeżeli odpady te przesyłane są przez dane siły zbrojne lub organizacje pomocowe lub w ich imieniu, bezpośrednio lub pośrednio do państwa przeznaczenia. W takich przypadkach wszystkie właściwe organy tranzytu oraz właściwe organy miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty są z wyprzedzeniem zawiadamiane o przemieszczaniu oraz o miejscu przeznaczenia odpadów.

   Przemieszczanie tranzytem przez obszar Wspólnoty odpadów z Antarktydy do państw nienależących do Wspólnoty podlega przepisom art. 36 i 49.

   Przemieszczanie odpadów wyłącznie w granicach Państwa Członkowskiego podlega jedynie przepisom art. 33.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

1)

„odpady” są zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/12/WE;

2)

„odpady niebezpieczne” są zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (16);

3)

„mieszanina odpadów” oznacza odpady powstałe w wyniku celowego lub przypadkowego wymieszania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, która to mieszanina nie została zaliczona do żadnej z kategorii w załącznikach III, IIIB, IV i IVA. Odpady w pojedynczym przemieszczeniu, obejmującym dwa lub więcej rodzajów odpadów transportowanych osobno, nie są uważane za mieszaninę odpadów;

4)

„unieszkodliwianie” jest zdefiniowane zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/12/WE;

5)

„unieszkodliwianie przejściowe” oznacza procesy unieszkodliwiania D 13 do D 15 określone w załączniku IIA do dyrektywy 2006/12/WE;

6)

„odzysk” jest zdefiniowany zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/12/WE;

7)

„odzysk przejściowy” oznacza procesy odzysku R 12 i R 13 określone w załączniku II B do dyrektywy 2006/12/WE;

8)

„racjonalne ekologicznie gospodarowanie” oznacza podejmowanie wszystkich racjonalnych działań w celu zapewnienia, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób, który uchroni zdrowie ludzkie i środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem takich odpadów;

9)

„wytwórca” oznacza każdy podmiot, którego działalność prowadzi do powstania odpadów (wytwórca pierwotny) lub zajmujący się wstępnym przetwarzaniem, mieszaniem odpadów lub innymi działaniami, w wyniku których zmienia się charakter lub skład tych odpadów (nowy wytwórca), (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/12/WE);

10)

„posiadacz” oznacza producenta odpadów lub osobę fizyczną lub prawną, w której posiadaniu znajdują się odpady, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/12/WE;

11)

„podmiot zbierający” oznacza każdego, kto zajmuje się zbieraniem odpadów, zdefiniowanym w art. 1 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2006/12/WE;

12)

„sprzedawca” oznacza każdego, kto kieruje nabywaniem, a następnie sprzedażą odpadów, w tym także sprzedawców, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE;

13)

„pośrednik” oznacza każdego, kto organizuje odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu osób trzecich, w tym także pośredników, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE;

14)

„odbiorca” oznacza każdą osobę lub przedsiębiorstwo podlegające jurysdykcji państwa przeznaczenia, do których odpady są przesyłane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;

15)

„zgłaszający” oznacza:

a)

w przypadku przemieszczeń pochodzących z Państwa Członkowskiego – każdą osobę fizyczną lub prawną podlegającą jurysdykcji tego Państwa Członkowskiego, która zamierza dokonać przemieszczenia odpadów lub zlecić takie przemieszczanie i na której ciąży obowiązek zgłoszenia. Zgłaszającym jest jedna z osób lub jeden z podmiotów wyszczególnionych poniżej, w kolejności przyjętej w tym wykazie:

i)

wytwórca pierwotny; lub

ii)

posiadający zezwolenie nowy wytwórca, który wykonuje działania poprzedzające przemieszczanie; lub

iii)

posiadający zezwolenie podmiot zbierający, który w wyniku połączenia niewielkich ilości jednego rodzaju odpadów zebranych z różnych źródeł utworzył wysyłkę, która ma się rozpocząć z jednego miejsca wskazanego w zgłoszeniu; lub

iv)

zarejestrowany sprzedawca, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt i), ii) oraz iii), do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego;

v)

zarejestrowany pośrednik, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt i), ii) oraz iii), do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego;

vi)

posiadacz, jeżeli wszystkie osoby określone w pkt i), ii), iii), iv) oraz w odpowiednich przypadkach w pkt v) są nieznane lub niewypłacalne.

W przypadku gdy zgłaszający określony w pkt iv) lub v) nie dopełnia obowiązków w zakresie odbioru, określonych w art. 22–25, wytwórca pierwotny, nowy wytwórca lub upoważniony podmiot zbierający określeni odpowiednio w pkt i), ii) lub iii), którzy upoważnili sprzedawcę lub pośrednika do działania w ich imieniu, są uznawani za zgłaszającego do celów wymienionych przepisów dotyczących obowiązku odbioru. W przypadku nielegalnego przemieszczenia zgłoszonego przez sprzedawcę lub pośrednika określonych w pkt iv) lub v), osobę określoną w pkt i), ii) lub iii), która upoważniła tego sprzedawcę lub pośrednika do działania w jej imieniu, uznaje się do celów niniejszego rozporządzenia za zgłaszającego;

b)

w przypadku przywozu do Wspólnoty lub tranzytu przez terytorium Wspólnoty odpadów niepochodzących z Państwa Członkowskiego każdą spośród następujących osób fizycznych lub prawnych podlegających jurysdykcji państwa wysyłki odpadów, która zamierza zrealizować przemieszczanie odpadów albo doprowadziła do przemieszczenia odpadów:

i)

osobę określoną w przepisach państwa wysyłki albo też gdy nie określają one takiej osoby;

ii)

osobę będącą posiadaczem odpadów w momencie wywozu;

16)

„Konwencja bazylejska” oznacza Konwencję z dnia 22 marca 1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;

17)

„decyzja OECD” oznacza decyzję Rady OECD C(2001)107/Final w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, zmieniającą decyzję OECD C(92)39/Final;

18)

„właściwy organ” oznacza:

a)

w przypadku Państw Członkowskich – organ wyznaczony przez zainteresowane Państwo Członkowskie zgodnie z art. 53; lub

b)

w przypadku państwa trzeciego będącego stroną Konwencji bazylejskiej – organ wyznaczony przez to państwo jako kompetentna władza do celów Konwencji, zgodnie z jej art. 5; lub

c)

w przypadku państw innych niż określone pod lit. a) lub b) powyżej – organ, który został wyznaczony jako organ właściwy przez dane państwo lub region lub w przypadku gdy nie dokonano wyznaczenia, organ odpowiednio państwa lub regionu, właściwy w sprawach przemieszczania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku albo tranzytu, w zależności od sytuacji;

19)

„właściwy organ wysyłki” oznacza właściwy organ dla obszaru, z którego przemieszczanie rozpoczęło się lub ma się rozpocząć;

20)

„właściwy organ miejsca przeznaczenia” oznacza właściwy organ dla miejsca, do którego przemieszczanie jest planowane lub w którym się ono odbywa, albo dla miejsca, w którym dokonuje się załadunku odpadów przed ich odzyskiem lub unieszkodliwieniem na obszarze niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa;

21)

„właściwy organ tranzytu” oznacza właściwy organ każdego państwa, z wyjątkiem państwa właściwego organu wysyłki lub przeznaczenia, przez które następuje lub planowane jest dokonanie przemieszczenia;

22)

„państwo wysyłki” oznacza każde państwo, z którego przemieszczanie rozpoczęło się lub ma się rozpocząć;

23)

„państwo przeznaczenia” oznacza każde państwo, do którego planowane lub dokonywane jest przemieszczanie odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia albo w celu ich załadunku przed poddaniem ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa;

24)

„państwo tranzytu” oznacza każde państwo, inne niż państwo wysyłki lub przeznaczenia, przez którego terytorium planowane jest lub odbywa się przemieszczanie odpadów;

25)

„obszar objęty jurysdykcją państwa” oznacza wszystkie obszary lądowe lub obszary morskie, na których dane państwo sprawuje, zgodnie z prawem międzynarodowym, funkcje administracyjne i kontrolne w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska;

26)

„kraje i terytoria zamorskie” oznaczają kraje i terytoria zamorskie wyszczególnione w załączniku IA do decyzji 2001/822/WE;

27)

„urząd celny wywozu ze Wspólnoty” oznacza urząd celny określony w art. 161 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (17);

28)

„urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty” oznacza urząd celny określony w art. 793 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (18);

29)

„urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty” oznacza urząd celny, przez który przewozi się odpady wprowadzone na obszar celny Wspólnoty, zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;

30)

„przywóz” oznacza każde wprowadzenie odpadów na terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem tranzytu przez Wspólnotę;

31)

„wywóz” oznacza wyprowadzenie odpadów poza terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem tranzytu przez Wspólnotę;

32)

„tranzyt” oznacza przemieszczenie odpadów lub planowane przemieszczanie odpadów przez jedno lub więcej państw, innych niż państwo wysyłki lub przeznaczenia;

33)

„transport” oznacza przewóz odpadów w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym, morskim lub wodnym śródlądowym;

34)

„przemieszczanie” oznacza transport odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia, który jest planowany lub odbywa się:

a)

z jednego państwa do drugiego; lub

b)

z państwa do krajów i terytoriów zamorskich lub innych obszarów podlegających ochronie tego państwa; lub

c)

z państwa na dowolny obszar lądowy, który zgodnie z prawem międzynarodowym nie stanowi terytorium żadnego państwa; lub

d)

z państwa na obszar Antarktydy; lub

e)

z jednego państwa przez jeden z powyższych obszarów; lub

f)

w obrębie państwa przez jeden z powyższych obszarów, i który to transport rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie; albo

g)

z obszaru geograficznego nie podlegającego jurysdykcji żadnego państwa, skierowany do jednego z państw;

35)

„nielegalne przemieszczanie” oznacza przemieszczanie odpadów dokonane:

a)

bez zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; lub

b)

bez zgody zainteresowanych właściwych organów, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; lub

c)

w przypadku gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd albo oszustwa; lub

d)

w sposób, który nie jest zgodny z określonym w dokumencie zgłoszeniowym lub w dokumentach przesyłania; lub

e)

w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgodnego z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi; lub

f)

z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43; lub

g)

zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4, w odniesieniu do którego stwierdzono, że:

i)

zawiera odpady, które nie zostały wyszczególnione w załącznikach III, IIIA lub IIIB; lub

ii)

został naruszony art. 3 ust. 4;

iii)

przemieszczanie jest realizowane w sposób, który nie został konkretnie określony w dokumencie, o którym mowa w załączniku VII.

TYTUŁ II

PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY Z TRANZYTEM LUB BEZ TRANZYTU PRZEZ PAŃSTWA TRZECIE

Artykuł 3

Ogólne przepisy proceduralne

1.   Procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody określonej w przepisach niniejszego tytułu podlegają przemieszczenia następujących odpadów:

a)

jeżeli mają być poddane procesom unieszkodliwiania:

wszystkich odpadów;

b)

jeżeli mają być poddane procesom odzysku:

i)

odpadów wyszczególnionych w załączniku IV, który obejmuje między innymi odpady wyszczególnione w aneksach II i VIII Konwencji bazylejskiej;

ii)

odpadów wyszczególnionych w załączniku IVA;

iii)

odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA;

iv)

mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA, chyba że zostały wyszczególnione w załączniku IIIA.

2.   Ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, określonym w art. 18, podlegają przemieszczenia następujących odpadów przeznaczonych do odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg:

a)

odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIB;

b)

mieszanin, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III lub składających się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA, zgodnie z art. 58.

3.   Odpady wyszczególnione w załączniku III, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli wykazują one którekolwiek z niebezpiecznych właściwości określonych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG traktuje się tak jak odpady wyszczególnione w załączniku IV. Przypadki te traktuje się zgodnie z art. 58.

4.   Przemieszczanie odpadów przeznaczonych wyraźnie do badań laboratoryjnych, służących ocenie właściwości fizycznych lub chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się one do odzysku lub unieszkodliwienia, nie podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, o której mowa w ust. 1. Zamiast tego obowiązują wymogi proceduralne określone w art. 18. Ilość odpadów objętych wyłączeniem w przypadku wyraźnego przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych odpowiada minimalnej ilości racjonalnie potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia badań w konkretnym przypadku i nie może przekraczać 25 kg.

5.   Przemieszczanie zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) zebranych z gospodarstw domowych, także gdy odpady te zebrano również od innych wytwórców, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania podlega, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tym samym przepisom, co przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.

ROZDZIAŁ 1

Uprzednie pisemne zgłoszenie i zgoda

Artykuł 4

Zgłoszenie

Zgłaszający, który zamierza dokonać przemieszczenia odpadów określonego w art. 3 ust. 1 lit. a) lub b), dokonuje uprzedniego pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi wysyłki i za pośrednictwem tego organu, a w przypadku zgłoszenia ogólnego postępuje zgodnie z postanowieniami art. 13.

Przy dokonywaniu zgłoszenia należy dopełnić następujących wymogów:

1)

Dokumenty zgłoszeniowe i przesyłania:

Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu następujących dokumentów:

a)

dokumentu zgłoszeniowego określonego w załączniku IA; oraz

b)

dokumentu przesyłania określonego w załączniku IB.

Przy dokonywaniu zgłoszenia zgłaszający zobowiązany jest wypełnić dokument zgłoszeniowy oraz, w stosownych przypadkach, dokument przesyłania.

Jeśli zgłaszający nie jest wytwórcą pierwotnym w rozumieniu art. 2 pkt 15 lit. a) pkt i), zobowiązany jest zapewnić, że wytwórca pierwotny lub jedna z osób wskazanych w art. 2 pkt 15 lit. a) pkt ii) lub iii), jeżeli jest to możliwe, również podpisze dokument zgłoszeniowy określony w załączniku IA.

Właściwe organy wysyłki wydają zgłaszającemu formularze dokumentu zgłoszeniowego i dokumentu przesyłania.

2)

Informacje i dokumentacja zawarte w dokumentach zgłoszeniowym i przesyłania:

Zgłaszający podaje w dokumencie zgłoszeniowym lub dołącza do niego informacje i dokumentację wyszczególnione w załączniku II część 1. Zgłaszający podaje w dokumencie przesyłania lub dołącza do niego informacje i dokumentację wyszczególnione w załączniku II część 2 w zakresie, w jakim jest to możliwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

Uznaje się, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, jeżeli właściwy organ wysyłki stwierdzi, że dokumenty zgłoszenia i przesyłania zostały wypełnione zgodnie z akapitem pierwszym.

3)

Dodatkowe informacje i dokumentacja:

Na żądanie każdego z zainteresowanych właściwych organów zgłaszający dostarcza dodatkowych informacji i dokumentację. Wykaz dodatkowych informacje i dokumentacji, które mogą być wymagane, jest zawarty w załączniku II część 3.

Zgłoszenie uznawane jest za dokonane prawidłowo, jeżeli właściwy organ miejsca przeznaczenia stwierdzi, że dokumenty zgłoszeniowy i przesyłania zostały wypełnione, a zgłaszający dostarczył informacje i dokumentację wyszczególnione w załączniku II części 1 i 2, jak również wszelkie dodatkowe informacje i dokumentację, wyszczególnione w załączniku II część 3, do których dostarczenia został wezwany zgodnie z niniejszym ustępem.

4)

Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą:

Zgłaszający zobowiązany jest do zawarcia z odbiorcą umowy, o której mowa w art. 5, w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia zgłaszanych odpadów.

Dowód zawarcia powyższej umowy lub oświadczenie potwierdzające jej istnienie, zgodnie z załącznikiem IA, należy przedstawić zainteresowanym właściwym organom przy dokonywaniu zgłoszenia. Na żądanie zainteresowanego właściwego organu zgłaszający lub odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia odpisu umowy lub innego dowodu wymaganego przez właściwy organ.

5)

Ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia:

Zgłaszający zobowiązany jest do ustanowienia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia zgodnie z art. 6. Zgłaszający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie poprzez wypełnienie odpowiedniej części dokumentu zgłoszenia określonego w załączniku IA.

Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie (lub – jeżeli właściwy organ na to zezwala – dowód ustanowienia gwarancji lub ubezpieczenia albo oświadczenie o ich ustanowieniu) przekazywane są jako element dokumentu zgłoszenia przy dokonywaniu zgłoszenia lub – jeżeli właściwy organ zezwolił na to na podstawie przepisów krajowych – w określonym terminie przed rozpoczęciem przemieszczenia.

6)

Zakres zgłoszenia:

Zgłoszenie obejmuje przemieszczanie odpadów od pierwszego miejsca wysyłki, w tym ich przejściowy lub ostateczny odzysk albo unieszkodliwianie.

Jeżeli dalsze procesy przejściowe lub ostateczne mają miejsce w państwie innym niż pierwsze państwo przeznaczenia, ostateczny proces i miejsce, w którym się on odbędzie, wymieniane są w zgłoszeniu oraz stosuje się art. 15 lit. f).

Każde zgłoszenie obejmuje tylko jeden kod identyfikacyjny odpadów, z wyłączeniem:

a)

odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach III, IIIB, IV ani IVA. W takim przypadku podaje się tylko jeden rodzaj odpadów;

b)

mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach III, IIIB, IV ani IVA, chyba że zostały wyszczególnione w załączniku IIIA. W takim przypadku należy podać kod każdego ze zmieszanych rodzajów odpadów w kolejności odpowiadającej ich udziałowi.

Artykuł 5

Umowa

1.   W przypadku wszystkich przemieszczeń odpadów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, konieczne jest zawarcie przez zgłaszającego i odbiorcę umowy w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania zgłaszanych odpadów.

2.   Umowa powinna być zawarta i obowiązywać od momentu zgłoszenia przez cały okres trwania przemieszczenia do wydania zaświadczenia zgodnie z art. 15 lit. e), art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, art. 15 lit. d).

3.   Umowa zawiera:

a)

zobowiązanie zgłaszającego do odebrania odpadów, zgodnie z art. 22 i art. 24 ust. 2, jeśli przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie zostaną zrealizowanie zgodnie z planem lub przemieszczanie będzie nielegalne; oraz

b)

zobowiązanie odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z art. 24 ust. 3, jeżeli przemieszczanie będzie nielegalne; oraz

c)

zobowiązanie prowadzącego instalację do wydania zgodnie z art. 16 lit. e) zaświadczenia potwierdzającego odzysk lub unieszkodliwienie odpadów zgodnie z treścią zgłoszenia i określonymi w nim warunkami oraz wymogami niniejszego rozporządzenia.

4.   Jeżeli przemieszczane odpady przeznaczone są do operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, umowa obejmuje następujące dodatkowe zobowiązania:

a)

zobowiązanie prowadzącego instalację przeznaczenia do wydania, zgodnie z art. 15 lit. d) oraz, w odpowiednich przypadkach, art. 15 lit. e), zaświadczeń potwierdzających dokonanie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów zgodnie ze zgłoszeniem i określonymi w nim warunkami oraz wymogami niniejszego rozporządzenia; oraz

b)

zobowiązanie odbiorcy do przedstawienia, w odpowiednich przypadkach, zaświadczenia właściwemu organowi początkowego państwa wysyłki, zgodnie z art. 15 lit. f) pkt ii).

5.   Jeśli odpady wysyłane są między dwoma zakładami kontrolowanymi przez tę samą osobę prawną, umowa może zostać zastąpiona oświadczeniem danego podmiotu o zobowiązaniu się do odzysku lub unieszkodliwienia zgłaszanych odpadów.

Artykuł 6

Gwarancja finansowa

1.   W przypadku wszystkich przemieszczeń odpadów, które wymagają zgłoszenia, wymagane jest ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia pokrywającego:

a)

koszty transportu;

b)

koszty odzysku lub unieszkodliwienia, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych; oraz

c)

koszty składowania przez okres 90 dni.

2.   Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie służy pokryciu kosztów powstałych w przypadku gdy:

a)

przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem, jak określono w art. 22; oraz

b)

przemieszczanie albo odzysk lub unieszkodliwianie jest nielegalne, jak określono w art. 24.

3.   Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie jest ustanawiane przez zgłaszającego albo w jego imieniu przez inną osobę fizyczną lub prawną i obowiązuje w momencie dokonania zgłoszenia albo, jeżeli wyrazi na to zgodę właściwy organ zatwierdzający gwarancję finansową lub równoważne ubezpieczenie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia przemieszczenia oraz obowiązuje w stosunku do zgłaszanego przemieszczenia najpóźniej od momentu jego rozpoczęcia.

4.   Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie, ich forma, postanowienia oraz objęta nimi kwota podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ wysyłki.

W przypadku przywozu do Wspólnoty, właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie dokonuje jednakże oceny wysokości kwoty zabezpieczenia oraz w razie potrzeby nakłada obowiązek ustanowienia dodatkowej gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia.

5.   Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie obowiązuje w stosunku do zgłoszonego przemieszczania oraz realizacji odzysku lub unieszkodliwienia zgłoszonych odpadów oraz zabezpiecza je.

Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie podlegają zwolnieniu po otrzymaniu przez zainteresowany właściwy organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. e) w odniesieniu od operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 5, jeżeli przemieszczane odpady są przeznaczone do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, a dalszy odzysk lub unieszkodliwianie odbywa się w państwie przeznaczenia, gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie mogą zostać zwolnione po opuszczeniu przez odpady instalacji przejściowej i otrzymaniu przez zainteresowany właściwy organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 15 lit. d). W takim przypadku dalsze przemieszczanie do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania musi zostać zabezpieczone nową gwarancją finansową lub równoważnym ubezpieczeniem, chyba że właściwy organ miejsca przeznaczenia odstąpi od tego wymogu. W takich okolicznościach właściwy organ miejsca przeznaczenia odpowiada za zobowiązania powstałe w przypadku nielegalnego przemieszczania lub za odbiór odpadów, jeżeli przemieszczanie albo proces odzysku lub unieszkodliwienia nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem.

7.   Właściwy organ w obrębie Wspólnoty, który zatwierdził gwarancję finansową lub równoważne ubezpieczenie, posiada do nich dostęp i wykorzystuje je na pokrycie zobowiązań powstałych zgodnie z art. 23 i 25, w tym na płatności na rzecz innych zainteresowanych organów.

8.   W przypadku zgłoszenia ogólnego, zgodnie z art. 13, możliwe jest ustanowienie gwarancji lub równoważnego ubezpieczenia obejmującego poszczególne części zgłoszenia ogólnego, w miejsce gwarancji lub równoważnego ubezpieczenia obejmujących całość zgłoszenia ogólnego. W takich przypadkach gwarancja lub równoważne ubezpieczenie obowiązuje w stosunku do przemieszczenia najpóźniej od momentu rozpoczęcia zgłoszonego przemieszczenia, którego dotyczy.

Gwarancja lub równoważne ubezpieczenie podlega zwolnieniu po otrzymaniu przez zainteresowany właściwy organ zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. e) w odniesieniu do procesu przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania danych odpadów. Ustęp 6 stosuje się odpowiednio.

9.   Państwa Członkowskie informują Komisję o przepisach prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 7

Przekazanie zgłoszenia przez właściwy organ wysyłki

1.   Po otrzymaniu prawidłowo dokonanego zgłoszenia, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2, właściwy organ wysyłki zachowuje jego kopię oraz przekazuje zgłoszenie właściwemu organowi miejsca przeznaczenia wraz z kopiami dla każdego właściwego organu tranzytu i powiadamia zgłaszającego, że dokonał przekazania. Przekazanie następuje w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

2.   Jeżeli zgłoszenia nie dokonano prawidłowo, właściwy organ wysyłki wzywa zgłaszającego do dostarczenia informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2.

Wezwania należy dokonać w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

W takich przypadkach właściwy organ wysyłki zobowiązany jest postąpić zgodnie z ust. 1 w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądanych informacji lub dokumentacji.

3.   W terminie trzech dni roboczych od prawidłowego dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2 właściwy organ wysyłki może podjąć decyzję o nienadawaniu zgłoszeniu dalszego biegu, jeżeli sprzeciwia się przemieszczeniu zgodnie z art. 11 i 12.

W takim przypadku niezwłocznie informuje on zgłaszającego o swojej decyzji i o przyczynach sprzeciwu.

4.   Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ wysyłki nie przekaże zgłoszenia zgodnie z ust. 1, ma on obowiązek przedstawić zgłaszającemu na jego wniosek wyjaśnienie zawierające uzasadnienie. Przepis ten nie stosuje się w przypadkach, gdy zgłaszający nie zastosował się do wezwania o dostarczenie informacji, o którym mowa w ust. 2.

Artykuł 8

Wezwanie przez właściwe zainteresowane organy do dostarczenia informacji i dokumentacji oraz potwierdzenie przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia

1.   Jeżeli po przekazaniu zgłoszenia przez właściwy organ wysyłki jeden z zainteresowanych organów uzna, że niezbędne są dodatkowe informacje i dokumentacja, o których mowa w art. 4 akapit drugi pkt 3, wzywa zgłaszającego do dostarczenia takich informacji i dokumentacji oraz informuje o tym inne właściwe organy. Wezwania dokonuje się w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W takich przypadkach zainteresowane właściwe organy zobowiązane są w terminie trzech dni roboczych od otrzymania żądanych informacji i dokumentacji poinformować o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia.

2.   Jeżeli właściwy organ miejsca przeznaczenia uznaje, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 3, przekazuje potwierdzenie przyjęcia zgłaszającemu oraz kopie pozostałym zainteresowanym właściwym organom. Przekazanie następuje w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokonanego prawidłowo zgłoszenia.

3.   Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ miejsca przeznaczenia nie potwierdza zgłoszenia zgodnie z postanowieniami ust. 2, ma on obowiązek przedstawić zgłaszającemu na jego wniosek uzasadnione wyjaśnienie.

Artykuł 9

Wyrażenie zgody przez właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu oraz terminy dla transportu, odzysku lub unieszkodliwienia

1.   Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu mogą w terminie 30 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 wydać w odniesieniu do zgłoszonego przemieszczenia jedną z następujących należycie uzasadnionych pisemnych decyzji:

a)

o wyrażeniu bezwarunkowej zgody;

b)

o wyrażeniu zgody z określonymi warunkami na podstawie art. 10; lub

c)

o wyrażeniu sprzeciwu, zgodnie z art. 11 i 12.

Jeżeli w powyższym terminie 30 dni nie wyrażono sprzeciwu, możliwe jest przyjęcie, że właściwy organ tranzytu wydał zgodę milczącą.

2.   Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu przekazują zgłaszającemu swoje decyzje wraz z uzasadnieniem na piśmie w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, oraz przekazują kopie decyzji pozostałym zainteresowanym właściwym organom.

3.   Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu potwierdzają swoją pisemną zgodę poprzez opatrzenie dokumentu zgłoszenia lub jego kopii odpowiednimi pieczęciami, podpisami i datą.

4.   Pisemna zgoda na planowane przemieszczanie traci ważność po upływie roku kalendarzowego od jej wydania lub w terminie późniejszym wskazanym w dokumencie zgłoszenia. Powyższy przepis nie obowiązuje w przypadku gdy zainteresowane organy wyznaczyły krótszy okres ważności.

5.   Milcząca zgoda na planowane przemieszczanie traci ważność po upływie roku kalendarzowego od upływu trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.

6.   Planowane przemieszczanie może zostać zrealizowane wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w art. 16 lit. a) i b) oraz wyłącznie w okresie ważności milczących lub pisemnych zgód wyrażonych przez wszystkie właściwe organy.

7.   Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów związane z planowanym przemieszczaniem muszą zostać zrealizowane w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację, chyba że zainteresowane właściwe organy wyznaczyły krótszy termin.

8.   Zainteresowane właściwe organy cofają zgodę w przypadku uzyskania informacji o tym, że:

a)

skład odpadów jest niezgodny z określonym w zgłoszeniu; lub

b)

nie spełniono warunków określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie; lub

c)

odpady nie zostały poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z zezwoleniem wydanym dla instalacji, w której wykonywane są te operacje; lub

d)

odpady mają zostać lub zostały wysłane, poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w sposób niezgodny z informacjami zawartymi w zgłoszeniu i dokumentach przesyłania lub dołączonymi do nich.

9.   W każdym przypadku wycofania zgody informacja o tym jest przekazywana zgłaszającemu w drodze oficjalnego zawiadomienia, z przekazaniem kopii pozostałym zainteresowanym właściwym organom oraz odbiorcy.

Artykuł 10

Warunki dokonania przemieszczenia

1.   Właściwe organy wysyłki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mogą, w terminie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 8, określić warunki, na jakich wyrażają zgodę na zgłaszane przemieszczanie. Warunki takie mogą opierać się na jednej lub wielu podstawach określonych w art. 11 lub 12.

2.   Właściwe organy wysyłki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mogą także, w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, określić warunki transportu odpadów przez obszar podlegający ich właściwości. Warunki te nie mogą być bardziej rygorystyczne niż określone w stosunku do podobnych przemieszczeń odbywających się w całości na obszarze podlegającym ich właściwości oraz muszą należycie uwzględniać obowiązujące porozumienia, w szczególności właściwe umowy międzynarodowe.

3.   Właściwe organy wysyłki, miejsca przeznaczenia i tranzytu mogą także, w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, nałożyć warunek, że ich zgoda zostanie uznana za wycofaną, jeżeli najpóźniej do momentu rozpoczęcia zgłoszonego przemieszczenia wbrew postanowieniom art. 6 ust. 3 nie zostanie ustanowiona gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie.

4.   Właściwy organ zawiadamia zgłaszającego na piśmie o określonych przez niego warunkach oraz przekazuje kopie zawiadomienia zainteresowanym właściwym organom.

Odpowiedni właściwy organ odnotowuje zastrzeżone warunki w dokumencie zgłoszenia lub załącza je do niego.

5.   Właściwy organ miejsca przeznaczenia może również w ciągu trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w ust. 1, zastrzec warunek, że zakład, który odbiera odpady, prowadzi w okresie ważności zgłoszenia stały rejestr otrzymanych i wysłanych odpadów lub ilości odpadów i związanych z nimi operacji odzysku lub unieszkodliwienia wymienionych w zgłoszeniu. Rejestr ten, podpisany przez osobę prawnie odpowiedzialną za zakład, wysyła się właściwemu organowi miejsca przeznaczenia w ciągu miesiąca od zakończenia zgłoszonej operacji odzysku lub unieszkodliwienia.

Artykuł 11

Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

1.   W przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od przekazania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z Traktatem, zgłosić sprzeciw wobec przemieszczenia, oparty na jednej lub kilku spośród następujących podstaw:

a)

planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie nie byłyby zgodne ze środkami przyjętymi w celu realizacji zasad bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym, zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE, w celu wprowadzenia całkowitego lub częściowego zakazu lub systematycznego sprzeciwiania się przemieszczeniom; lub

b)

planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie odpadów nie byłyby zgodne z przepisami krajowymi w zakresie ochrony środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i dotyczącymi działań podejmowanych w państwie zgłaszającym sprzeciw; lub

c)

zgłaszający lub odbiorca został uprzednio pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska. W powyższym przypadku właściwe organy wysyłki oraz miejsca przeznaczenia mogą, zgodnie z przepisami krajowymi, odrzucić wszelkie przemieszczenia, w które zaangażowana jest dana osoba; lub

d)

zgłaszający lub prowadzący instalację przy okazji poprzednich przemieszczeń wielokrotnie postępował w sposób niezgodny z art. 15 i 16; lub

e)

Państwo Członkowskie zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 Konwencji bazylejskiej i zakazać przywozu odpadów niebezpiecznych lub opadów wyszczególnionych w aneksie II do tej Konwencji; lub

f)

planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie stoi w sprzeczności ze zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez dane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie albo Wspólnotę; lub

g)

planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie, uwzględniając czynniki geograficzne lub potrzebę zastosowania specjalistycznych instalacji do niektórych rodzajów odpadów, jest niezgodne z dyrektywą 2006/12/WE, w szczególności z jej art. 5 i 7:

i)

ze względu na niezgodność z zasadą samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym; lub

ii)

w przypadkach gdy specjalistyczna instalacja powinna służyć unieszkodliwianiu odpadów z bliżej położonego źródła i właściwy organ daje pierwszeństwo tym odpadom; lub

iii)

z uwagi na konieczność zapewnienia, by przemieszczenia były zgodne z planami zarządzania odpadami; lub

h)

odpady będą przetwarzane w instalacji, która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz nie stosuje najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; lub

i)

odpady są zmieszanymi odpadami komunalnymi zebranymi z gospodarstw domowych (kod odpadów 20 03 01); lub

j)

dane odpady nie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w zakresie procesów unieszkodliwiania odpadów normami ochrony środowiska określonymi w przepisach wspólnotowych (także w przypadku gdy zezwolono na tymczasowe odstępstwa).

2.   Właściwy organ lub organy tranzytu mogą przed upływem trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, zgłosić uzasadniony sprzeciw wyłącznie w oparciu o podstawy określone w ust. 1 lit. b), c), d) i f).

3.   Przepis ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do odpadów niebezpiecznych, których łączna produkcja roczna w Państwie Członkowskim wysyłki jest na tyle niewielka, że stworzenie nowych specjalistycznych instalacji unieszkodliwiania w tym Państwie Członkowskim byłoby nieopłacalne.

Właściwy organ miejsca przeznaczenia współpracuje z właściwym organem wysyłki, który uznaje, że przepis niniejszego ustępu stosuje się w miejsce ust. 1 lit. a), w celu wspólnego rozstrzygnięcia tej kwestii.

W przypadku niemożności znalezienia zadawalającego rozwiązania, każde z Państw Członkowskich może skierować sprawę do Komisji. Komisja rozstrzyga sprawę zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE.

4.   Jeżeli w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy uznają, że przyczyny zgłoszenia przez nie sprzeciwu zostały usunięte, niezwłocznie informują o tym zgłaszającego na piśmie oraz przekazują kopie informacji odbiorcy oraz pozostałym zainteresowanym właściwym organom.

5.   Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza zrealizować przemieszczanie, jest on zobowiązany do dokonania nowego zgłoszenia, chyba że wszystkie zainteresowane właściwe organy i zgłaszający uzgodnią inaczej.

6.   Środki podjęte przez Państwo Członkowskie zgodnie z ust. 1 lit. a) lub zgodnie z ust. 1 lit. e), przewidujące całkowity lub częściowy zakaz lub systematyczne sprzeciwianie się przemieszczeniom odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, są niezwłocznie zgłaszane Komisji, która zawiadamia o nich pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 12

Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku

1.   W przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z Traktatem, zgłosić sprzeciw wobec przemieszczenia oparty na jednej lub kilku spośród następujących podstaw:

a)

planowane przemieszczanie lub odzysk byłyby niezgodne z dyrektywą 2006/12/WE, w szczególności z jej art. 3, 4, 7 i 10; lub

b)

planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów nie byłyby zgodne z przepisami krajowymi w zakresie ochrony środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i dotyczącymi działań podejmowanych w państwie zgłaszającym sprzeciw; lub

c)

planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów byłyby niezgodne z przepisami krajowymi obowiązującymi w państwie wysyłki w zakresie odzysku odpadów, co obejmuje przypadki gdy planowane przemieszczanie obejmowałoby odpady przeznaczone do odzysku w instalacji, stosującej mniej rygorystyczne normy przetwarzania takich odpadów niż instalacja położona w państwie wysyłki, przy poszanowaniu potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli:

i)

istnieją w tej dziedzinie przepisy wspólnotowe, w szczególności dotyczące odpadów i w przepisach krajowych przyjętych w celu transpozycji tych przepisów określono wymogi co najmniej równie rygorystyczne jak te, które zawarte są w przepisach wspólnotowych;

ii)

operacja odzysku w państwie przeznaczenia jest przeprowadzana z zachowaniem wymogów w znacznym stopniu równoważnych z tymi, jakie określono w przepisach krajowych państwa wysyłki;

iii)

przepisy krajowe państwa wysyłki, inne niż objęte zakresem pkt i), nie zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (19), w przypadkach, w których dyrektywa ta nakłada taki obowiązek; lub

d)

zgłaszający lub odbiorca został uprzednio pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska. W powyższym przypadku właściwe organy wysyłki oraz miejsca przeznaczenia mogą, zgodnie z przepisami krajowymi, odrzucić wszelkie przemieszczenia, w które zaangażowana jest dana osoba; lub

e)

zgłaszający lub prowadzący instalację przy okazji poprzednich przemieszczeń wielokrotnie postępował w sposób niezgodny z art. 15 i 16; lub

f)

planowane przemieszczanie lub odzysk stoi w sprzeczności z zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych przez dane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie albo Wspólnotę; lub

g)

jeśli stosunek odpadów odzyskiwalnych i nieodzyskiwalnych, wartość szacunkowa uzyskanych w wyniku odzysku surowców lub koszt odzysku i unieszkodliwienia części nieodzyskiwalnej nie uzasadnia odzysku ze względów ekonomicznych lub środowiskowych; lub

h)

przemieszczane odpady przeznaczone są do unieszkodliwienia, a nie do odzysku; lub

i)

odpady będą przetwarzane w instalacji, która podlega dyrektywie 96/61/WE, lecz nie stosuje najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 9 ust. 4 tej dyrektywy zgodnie z wydanym dla niej zezwoleniem; lub

j)

dane odpady nie zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w zakresie unieszkodliwiania odpadów normami ochrony środowiska, określonymi w przepisach wspólnotowych (także w przypadku gdy zezwolono na tymczasowe odstępstwa); lub

k)

odpady nie zostaną zagospodarowane zgodnie z planami gospodarowania odpadami sporządzonymi zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/12/WE, w celu zapewnienia wykonania prawnie wiążących obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, określonych w przepisach wspólnotowych.

2.   Właściwy organ lub organy tranzytu mogą przed upływem trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec planowanego przemieszczenia, wyłącznie w oparciu o podstawy określone w ust. 1 lit. b), d), e) i f).

3.   Jeżeli w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy uznają, że przyczyny zgłoszenia przez nie sprzeciwu zostały usunięte, niezwłocznie informują o tym zgłaszającego na piśmie oraz przekazują kopie informacji odbiorcy oraz pozostałym zainteresowanym właściwym organom.

4.   Jeżeli przyczyny zgłoszenia sprzeciwu nie zostały usunięte w terminie 30 dni, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie traci ważność. Jeżeli zgłaszający nadal zamierza zrealizować przemieszczanie, jest on zobowiązany do dokonania nowego zgłoszenia, chyba że wszystkie zainteresowane właściwe organy i zgłaszający uzgodnią inaczej.

5.   O sprzeciwach zgłoszonych przez właściwe organy zgodnie z ust. 1 lit. c) Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję, zgodnie z art. 51.

6.   Państwo Członkowskie wysyłki zawiadamia Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o przepisach krajowych, na których mogą opierać się sprzeciwy zgłaszane przez właściwe organy zgodnie z ust. 1 lit. c), wskazując, do jakich rodzajów odpadów i operacji odzysku odpadów sprzeciwy te mają zastosowanie, przed powołaniem się na takie przepisy przy zgłaszaniu uzasadnionych sprzeciwów.

Artykuł 13

Zgłoszenie ogólne

1.   Zgłaszający może dokonać zgłoszenia ogólnego obejmującego więcej niż jedno przemieszczanie, jeżeli w przypadku każdego z nich:

a)

odpady mają zasadniczo podobne właściwości fizyczne i chemiczne; oraz

b)

odpady przesyłane są do tego samego odbiorcy i do tej samej instalacji; oraz

c)

trasa przemieszczania podana w zgłoszeniu jest taka sama.

2.   Jeżeli wskutek nieprzewidzianych okoliczności nie można wysłać odpadów tą samą trasą, zgłaszający zawiadamia o tym jak najszybciej zainteresowane właściwe organy, jeżeli to możliwe przed rozpoczęciem przemieszczania, o ile już wtedy wiadomo, że konieczna jest zmiana trasy.

Jeżeli konieczność zmiany trasy jest znana przed rozpoczęciem przemieszczenia i pociąga za sobą obowiązek uwzględnienia innych właściwych organów niż te, których dotyczy zgłoszenie ogólne, zgłoszenie to nie może zostać wykorzystane i należy dokonać nowego zgłoszenia.

3.   Zainteresowane właściwe organy mogą uzależnić swoją zgodę na skorzystanie ze zgłoszenia ogólnego od późniejszego dostarczenia im dodatkowych informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4 akapit drugi pkt 2 i 3.

Artykuł 14

Instalacje odzysku objęte zezwoleniami wstępnymi

1.   Właściwe organy miejsca przeznaczenia, których właściwości podlegają określone instalacje odzysku, mogą wydać takim instalacjom zezwolenia wstępne.

Zezwolenia takie wydawane są na czas określony i mogą zostać w dowolnym momencie cofnięte.

2.   W przypadku zgłoszenia ogólnego na podstawie art. 13, okres ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 4 i 5, może zostać przedłużony do trzech lat przez właściwy organ miejsca przeznaczenia w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi właściwymi organami.

3.   Właściwe organy, które podjęły decyzję o wydaniu zezwolenia wstępnego dla instalacji zgodnie z ust. 1 i 2, przekazują Komisji oraz, w odpowiednich przypadkach, Sekretariatowi OECD:

a)

nazwę, numer rejestracji i adres instalacji, w której prowadzony jest odzysk;

b)

opis technologii wykorzystywanych w instalacji, w tym ich kod R;

c)

rodzaje odpadów wyszczególnionych w załączniku IV i IVA lub rodzaje odpadów, których dotyczy decyzja;

d)

łączną ilość, jaką obejmuje wstępne zezwolenie;

e)

okres ważności;

f)

wszelkie zmiany w zezwoleniu wstępnym;

g)

wszelkie zmiany zgłaszanych danych; oraz

h)

informację o cofnięciu zezwolenia wstępnego.

Powyższe informacje przekazywane są przy użyciu formularza określonego w załączniku VI.

4.   Na zasadzie odstępstwa od art. 9, 10 i 12, zezwolenia wydanie zgodnie z art. 9, określenie warunków zgodnie z art. 10 lub zgłoszenie sprzeciwu zgodnie z art. 12 przez zainteresowane właściwe organy następuje w terminie siedmiu dni roboczych od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 8.

5.   Niezależnie od postanowień ust. 4, właściwy organ wysyłki może zdecydować, że niezbędny jest dłuższy termin w celu uzyskania od zgłaszającego dalszych informacji lub dokumentacji.

W takim przypadku właściwy organ zawiadamia o tym na piśmie zgłaszającego w terminie siedmiu dni roboczych oraz przekazuje kopie tego zawiadomienia pozostałym zainteresowanym właściwym organom.

Łączny okres niezbędny do uzyskania informacji lub dokumentacji nie może przekroczyć 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8.

Artykuł 15

Dodatkowe przepisy dotyczące procesów przejściowego odzysku i unieszkodliwiania

Do przemieszczania odpadów przeznaczonych do procesów przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania stosuje następujące przepisy dodatkowe:

a)

w przypadku przemieszczania odpadów przeznaczonych do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, obok początkowej operacji odzysku lub unieszkodliwiania należy oznaczyć w dokumencie zgłoszenia wszystkie instalacje, w których przewidziana jest realizacja dalszych procesów przejściowego oraz ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania;

b)

właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia mogą wydać zgodę na przemieszczanie odpadów przeznaczonych do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania tylko w przypadku gdy brak jest podstaw do zgłoszenia zgodnie z art. 11 lub 12 sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów do instalacji realizujących dalsze operacje przejściowego lub ostatecznego odzysku albo unieszkodliwiania;

c)

prowadzący instalację, w której realizowana jest operacja przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zobowiązany jest przekazać, w terminie trzech dni od otrzymania odpadów, pisemne potwierdzenie, że odpady zostały dostarczone.

Powyższe potwierdzenie jest wpisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania. Prowadzący wymienioną instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe potwierdzenie do zgłaszającego oraz zainteresowanych właściwych organów;

d)

najszybciej jak to możliwe i nie później niż w terminie 30 dni od zrealizowania operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania oraz nie później niż w terminie jednego roku kalendarzowego od otrzymania odpadów lub w krótszym terminie, zgodnie z art. 9 ust. 7, prowadzący instalację, w której przeprowadzono tę operację, wydaje na własną odpowiedzialność zaświadczenie potwierdzające wykonanie operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia.

Powyższe zaświadczenie jest wpisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania.

Prowadzący wymienioną instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe zaświadczenie do zgłaszającego oraz zainteresowanych właściwych organów;

e)

jeżeli prowadzący instalację odzysku lub unieszkodliwiania, w której zrealizowano operację przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, dostarczy odpady w celu poddania ich dalszym przejściowym lub trwałym procesom odzysku lub unieszkodliwiania do instalacji zlokalizowanej w państwie przeznaczenia, jest on zobowiązany, najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niżwterminie jednego roku od dostarczenia odpadów lub w krótszym terminie zgodnie z art. 9 ust. 7, uzyskać zaświadczenie z tej instalacji, że dalsze procesy ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia zostały wykonane.

Prowadzący wymienioną instalację, w której realizowana jest operacja przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, niezwłocznie przesyła odpowiednie zaświadczenie zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym organom, wskazując przemieszczanie, którego dotyczy zaświadczenie;

f)

jeżeli dostarczenie odpadów, o którym mowa w lit. e), następuje do instalacji zlokalizowanej odpowiednio:

i)

w początkowym państwie wysyłki lub w innym Państwie Członkowskim, wymagane jest nowe zgłoszenie, zgodnie z przepisami niniejszego tytułu; lub

ii)

w państwie trzecim, wymagane jest nowe zgłoszenie, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zainteresowanych właściwych organów stosuje się także do początkowego właściwego organu początkowego państwa wysyłki.

Artykuł 16

Wymogi mające zastosowanie po uzyskaniu zgody na przemieszczanie

Po wyrażeniu przez zainteresowane właściwe organy zgody na zgłoszone przemieszczanie, wszystkie uczestniczące w nim przedsiębiorstwa wypełniają dokument przesyłania lub—w przypadku zgłoszenia ogólnego – dokumenty przesyłania, w odpowiednich punktach, podpisują i zachowują kopię lub kopie. Należy dopełnić następujących obowiązków:

a)

wypełnienie dokumentu przesyłania przez zgłaszającego: po uzyskaniu przez zgłaszającego zgody od właściwych organów wysyłki miejsca przeznaczenia i tranzytu lub jeżeli w odniesieniu do właściwego organu tranzytu możliwe jest przyjęcie, że wyraził on zgodę milczącą, zgłaszający wpisuje faktyczną datę przemieszczenia oraz wypełnia w możliwym zakresie pozostałe punkty dokumentu przesyłania;

b)

uprzednie zawiadomienie o faktycznym rozpoczęciu przemieszczenia: zgłaszający przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania wypełnionego zgodnie z lit. a) zainteresowanym właściwym organom oraz odbiorcy przynajmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem przemieszczenia;

c)

dokumenty dołączane do każdego transportu: zgłaszający zachowuje kopię dokumentu przesyłania. Każdemu transportowi towarzyszy dokument przesyłania oraz dokument zgłoszeniowy zawierający pisemne zgody oraz warunki określone przez zainteresowane właściwe organy. Dokument przesyłania zachowuje prowadzący instalację odbierającą odpady;

d)

pisemne potwierdzenie otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację: prowadzący instalację zobowiązany jest do przekazania pisemnego potwierdzenia otrzymania odpadów w terminie trzech dni od ich odbioru.

Powyższe potwierdzenie jest wpisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania.

Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe potwierdzenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom;

e)

zaświadczenie prowadzącego instalację o ostatecznym odzysku lub unieszkodliwieniu: najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia operacji ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia oraz nie później niż w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów lub w krótszym terminie zgodnie z art. 9 ust. 7, prowadzący instalację, w której dokonano tej operacji, wystawia na własną odpowiedzialność zaświadczenie potwierdzające, że został wykonany ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Powyższe zaświadczenie jest wypisywane lub dołączane do dokumentu przesyłania.

Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom.

Artykuł 17

Zmiany w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody

1.   W przypadku gdy w przemieszczaniu, na które wydano zgodę, zaszły istotne zmiany w zakresie jego charakterystyki lub warunków, w tym planowanej ilości odpadów, trasy, środków transportu, daty przemieszczania lub przewoźnika, zgłaszający zobowiązany jest niezwłocznie, a w miarę możliwości przed rozpoczęciem przemieszczania, zawiadomić o tym zainteresowane właściwe organy i odbiorcę.

2.   W takich przypadkach wymagane jest dokonanie nowego zgłoszenia, chyba że zainteresowane właściwe organy uznają, że proponowane zmiany nie wymagają nowego zgłoszenia.

3.   Jeżeli wprowadzenie takich zmian pociąga za sobą obowiązek uwzględnienia innych właściwych organów niż te, które były objęte pierwotnym zgłoszeniem, wymagane jest dokonanie nowego zgłoszenia.

ROZDZIAŁ 2

Ogólne obowiązki w zakresie informowania

Artykuł 18

Odpady, do których dołączane są określone informacje

1.   W przypadku odpadów określonych w art. 3 ust. 2 i 4, które mają zostać przesłane, należy dopełnić następujących wymogów proceduralnych:

a)

dla ułatwienia śledzenia przemieszczania takich odpadów osoba podlegająca jurysdykcji państwa wysyłki, która organizuje przemieszczanie, zobowiązana jest zapewnić, by do przemieszczenia dołączony był dokument określony w załączniku VII;

b)

dokument określony w załączniku VII jest podpisywany przed dokonaniem przemieszczenia przez osobę, która je organizuje, oraz przez prowadzącego instalację odzysku lub laboratorium i przez odbiorcę po otrzymaniu danych odpadów.

2.   Umowa, o której mowa w załączniku VII, zawarta pomiędzy osobą, która organizuje przemieszczanie, oraz odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku musi obowiązywać w momencie rozpoczęcia przemieszczania odpadów i obejmować zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):

a)

odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób; oraz

b)

w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

Osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca przedstawia kopię powyższej umowy na żądanie zainteresowanego właściwego organu.

3.   Na potrzeby kontroli, egzekwowania przepisów, planowania i statystyki Państwo Członkowskie może zgodnie z przepisami krajowymi żądać informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przemieszczeń podlegających przepisom niniejszego artykułu.

4.   Informacje, o których mowa w ust. 1, są traktowane jako poufne zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, jeśli przepisy tego wymagają.

ROZDZIAŁ 3

Wymogi ogólne

Artykuł 19

Zakaz mieszania odpadów podczas przemieszczania

W okresie od rozpoczęcia przemieszczania do dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpady określone w dokumencie zgłoszeniowym lub w art. 18 nie mogą być mieszane z innymi odpadami.

Artykuł 20

Przechowywanie dokumentów i informacji

1.   Wszystkie dokumenty przesłane do właściwych organów lub przez te organy są przechowywane przez właściwe organy, zgłaszającego , odbiorcę i prowadzącego instalację odbierającą odpady na terytorium Wspólnoty przez okres przynajmniej trzech lat od daty rozpoczęcia przemieszczania.

2.   Osoba, która zorganizowała przemieszczanie, odbiorca oraz prowadzący instalację odbierającą odpady przechowują na terytorium Wspólnoty informacje przekazane zgodnie z art. 18 ust. 1 przez okres przynajmniej trzech lat od daty rozpoczęcia przemieszczania.

Artykuł 21

Publiczny dostęp do informacji o zgłoszeniach

Właściwe organy miejsca wysyłki lub przeznaczenia mogą podać do wiadomości publicznej przy zastosowaniu właściwych środków, takich jak Internet, informacje o zgłoszeniach przemieszczenia, na które wydały zgodę, jeśli informacja taka nie jest poufna zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi.

ROZDZIAŁ 4

Obowiązek odbioru odpadów

Artykuł 22

Odbiór w przypadku braku możliwości realizacji przemieszczenia zgodnie z planem

1.   Jeżeli którykolwiek z zainteresowanych właściwych organów uzyska informację, że przemieszczanie odpadów, w tym ich odzysk lub unieszkodliwienie, nie może zostać zrealizowane w zamierzony sposób, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie zgłoszenia i przesyłania oraz w umowie, o której mowa w art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ wysyłki. Jeżeli instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odmawia przyjęcia przemieszczanych odpadów, prowadzący tę instalację zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia.

2.   Właściwy organ wysyłki zapewnia, że z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3, dane odpady zostaną przez zgłaszającego, określonego według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15 lub, jeżeli nie jest to możliwe, przez sam właściwy organ albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu, przetransportowane z powrotem na obszar podlegający jego właściwości lub na inny dowolny obszar na terytorium państwa wysyłki.

Powyższy obowiązek jest realizowany w terminie 90 dni od dnia, w którym zainteresowany właściwy organ wysyłki dowiedział się lub został powiadomiony na piśmie przez właściwe organy miejsca przeznaczenia lub tranzytu, że przemieszczanie odpadów, na które wydano zgodę, albo ich odzysk lub unieszkodliwienie nie mogą zostać zrealizowane, z podaniem przyczyn takiej sytuacji lub innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane właściwe organy. Podstawą powyższego zawiadomienia mogą być informacje przekazane właściwym organom miejsca przeznaczenia lub tranzytu między innymi przez inne właściwe organy.

3.   Obowiązek odbioru określony w ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli właściwe organy wysyłki, tranzytu i miejsca przeznaczenia zainteresowane unieszkodliwieniem lub odzyskiem odpadów uznają, że odpady mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w inny sposób w państwie przeznaczenia lub w innym miejscu przez zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez właściwy organ wysyłki albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Obowiązek odbioru określony w ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli przesłane odpady zostały w trakcie operacji realizowanych w danej instalacji nieodwracalnie zmieszane z innymi odpadami, zanim właściwy organ uzyskał zgodnie z ust. 1 informację o tym, że zgłoszone przemieszczanie nie może zostać zrealizowane. Powyższa mieszanina podlega odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób, zgodnie z akapitem pierwszym.

4.   W przypadku odbioru określonego w ust. 2 należy sporządzić nowe zgłoszenie, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający należycie uzasadniony wniosek początkowego właściwego organu wysyłki.

Nowe zgłoszenie, w odpowiednich przypadkach, jest dokonywane przez początkowego zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez inną osobę fizyczną lub prawą określoną zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez początkowy właściwy organ wysyłki albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Żaden właściwy organ nie może sprzeciwić się zwrotowi odpadów pochodzących z przemieszczenia, które nie może zostać zrealizowane, albo związanym z tym operacjom odzysku i unieszkodliwienia.

5.   W przypadku realizacji określonych w ust. 3 rozwiązań alternatywnych poza początkowym państwem przeznaczenia nowe zgłoszenie jest dokonywane w odpowiednich przypadkach przez początkowego zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez inną osobę fizyczną lub prawną, określoną zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez początkowy właściwy organ wysyłki lub osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Jeżeli takie nowe zgłoszenie jest dokonywane przez zgłaszającego, należy złożyć je także właściwemu organowi początkowego państwa wysyłki.

6.   W przypadku realizacji określonych w ust. 3 rozwiązań alternatywnych w początkowym państwie przeznaczenia nowe zgłoszenie nie jest wymagane i wystarcza należycie uzasadniony wniosek. Taki należycie uzasadniony wniosek o aprobatę realizacji rozwiązań alternatywnych jest przesyłany właściwemu organowi miejsca przeznaczenia i wysyłki przez początkowego zgłaszającego lub, jeżeli jest to niewykonalne, przez właściwy organ wysyłki właściwemu organowi miejsca przeznaczenia.

7.   Jeżeli zgodnie z ust. 4 lub 6 nowe zgłoszenie nie jest wymagane, początkowy zgłaszający lub, jeżeli jest to niewykonalne, inna osoba fizyczna lub prawna, określona zgodnie z art. 2 pkt 15, lub, jeżeli jest to niewykonalne, początkowy właściwy organ wysyłki albo osoba fizyczna lub prawna działająca w jego imieniu zobowiązana jest sporządzić nowy dokument przesyłania, zgodnie z art. 15 lub 16.

Jeżeli zgłoszenia zgodnie z ust. 4 lub 5 dokonuje początkowy właściwy organ wysyłki, nie zachodzi obowiązek ustanowienia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia.

8.   Obowiązek zgłaszającego oraz subsydiarny obowiązek państwa wysyłki dotyczący odbioru odpadów z powrotem lub zorganizowania alternatywnego odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wygasa w momencie wystawienia przez prowadzącego instalację zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 lit. e) lub, w odpowiednich przypadkach, w art. 15 lit. e), potwierdzającego, że odpady zostały poddane ostatecznemu odzyskowi lub unieszkodliwieniu. W przypadku przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6, ust. 6, subsydiarny obowiązek państwa wysyłki wygasa w momencie, w którym prowadzący instalację wystawił zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. d).

Jeżeli prowadzący instalację wystawił zaświadczenie o odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów w sposób, który spowodował, że przemieszczanie zostało uznane za nielegalne, czego konsekwencją jest zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje się przepisy art. 24 ust. 3 i art. 25 ust. 2.

9.   Jeżeli odpady pochodzące z przemieszczenia, które nie mogło zostać zrealizowane, co obejmuje także ich odzysk lub unieszkodliwienie, zostaną ujawnione na terytorium jednego z Państw Członkowskich, właściwy organ, którego właściwości podlega obszar, na którym znaleziono odpady, odpowiada za zorganizowanie bezpiecznego składowania odpadów do czasu ich zwrotu albo ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia w alternatywny sposób.

Artykuł 23

Koszty odbioru odpadów w przypadku niemożności realizacji przemieszczenia

1.   Koszty wynikające ze zwrotu odpadów pochodzących z przemieszczenia, które nie może zostać zrealizowane, co obejmuje koszty ich transportu, odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z art. 22 ust. 2 lub 3 oraz, od dnia, w którym właściwy organ wysyłki uzyskał informację o tym, że przemieszczanie odpadów albo ich odzysk lub unieszkodliwienie nie mogą zostać zrealizowane, koszty składowania na podstawie art. 22 ust. 9, są ponoszone:

a)

przez zgłaszającego, określonego według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

b)

przez inne odpowiednie osoby fizyczne lub prawne; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

c)

przez właściwy organ wysyłki; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

d)

zgodnie z odmiennymi ustaleniami zainteresowanych właściwych organów.

2.   Niniejszy artykuł nie narusza przepisów wspólnotowych oraz krajowych dotyczących odpowiedzialności.

Artykuł 24

Odbiór w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne

1.   Jeżeli właściwy organ ujawnił przemieszczanie, które uważa za nielegalne, niezwłocznie powiadamia o tym pozostałe zainteresowane właściwe organy.

2.   Jeżeli odpowiedzialność za nielegalne przemieszczanie ponosi zgłaszający, właściwy organ wysyłki zapewnia, że przedmiotowe odpady zostaną:

a)

odebrane przez podmiot, który faktycznie dokonał zgłoszenia; lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia,

b)

odebrane przez podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

c)

odebrane przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli to niewykonalne,

d)

poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w państwie przeznaczenia lub wysyłki przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

e)

poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w innym państwie przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu, jeżeli wszystkie zainteresowane właściwe organy wyrażą na to zgodę.

Powyższy obowiązek odbioru, odzysku lub unieszkodliwienia jest realizowany w terminie 30 dni od dnia, w którym zainteresowany właściwy organ wysyłki dowiedział się lub został powiadomiony na piśmie przez właściwe organy miejsca przeznaczenia lub tranzytu o nielegalnym przemieszczaniu oraz o przyczynach jego zaistnienia, lub w innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane właściwe organy. Podstawą powyższego zgłoszenia mogą być informacje przekazane właściwym organom miejsca przeznaczenia lub tranzytu między innymi przez inne właściwe organy.

W przypadku odbioru określonego w lit. a), b) i c) należy sporządzić nowe zgłoszenie, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający uzasadniony wniosek początkowego właściwego organu wysyłki.

Nowe zgłoszenie sporządza podmiot lub organ określony w lit. a), b), c) według określonego tam porządku.

Żaden właściwy organ nie może zgłosić sprzeciwu wobec odbioru odpadów pochodzących z nielegalnego przemieszczania. W przypadku przyjęcia przez właściwy organ wysyłki rozwiązań alternatywnych określonych w lit. d) i e) nowego zgłoszenia dokonuje początkowy właściwy organ wysyłki lub osoba fizyczna lub prawna działająca w jego imieniu, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający należycie uzasadniony wniosek tego organu.

3.   Jeżeli odpowiedzialność za nielegalne przemieszczanie ponosi odbiorca, właściwy organ miejsca przeznaczenia zapewnia, że przedmiotowe odpady zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w sposób racjonalny ekologicznie:

a)

przez odbiorcę; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

b)

przez właściwy organ albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

Powyższy obowiązek odzysku lub unieszkodliwienia jest realizowany w terminie 30 dni od dnia, w którym zainteresowany właściwy organ miejsca przeznaczenia dowiedział się lub został powiadomiony na piśmie przez właściwe organy miejsca wysyłki lub tranzytu o nielegalnym przemieszczaniu i przyczynach jego zaistnienia lub w innym terminie uzgodnionym przez zainteresowane właściwe organy. Podstawą powyższego zgłoszenia mogą być informacje przekazane właściwym organom wysyłki lub tranzytu między innymi przez inne właściwe organy.

W tym celu zainteresowane właściwe organy współpracują ze sobą w niezbędnym zakresie przy odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów.

4.   Jeżeli nie jest wymagane nowe zgłoszenie, osoba odpowiedzialna za odbiór lub, jeżeli jest to niewykonalne, początkowy właściwy organ wysyłki zobowiązany jest sporządzić nowy dokument przesyłania, zgodnie z art. 15 lub 16.

W przypadku dokonania nowego zgłoszenia przez początkowy właściwy organ wysyłki nie zachodzi obowiązek ustanowienia nowej gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia.

5.   Jeżeli odpowiedzialnością za nielegalne przemieszczanie nie można obciążyć ani zgłaszającego, ani odbiorcy, zainteresowane właściwe organy współpracują w celu zapewnienia, by dane odpady zostały poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

6.   W przypadkach przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, o których mowa w art. 6 ust. 6, jeżeli nielegalne przemieszczanie zostało ujawnione po dokonaniu przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia, ciążący na państwie wysyłki subsydiarny obowiązek odbioru odpadów lub zorganizowania ich innego odzysku lub unieszkodliwienia wygasa w momencie, w którym prowadzący instalację wystawił zaświadczenie, o którym mowa w art. 15 lit. d).

Jeżeli prowadzący instalację wystawił zaświadczenie o dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w sposób, który spowodował, że przemieszczanie zostało uznane za nielegalne, czego konsekwencją było zwolnienie gwarancji finansowej, stosuje się postanowienia ust. 3 i art. 25 ust. 2.

7.   Jeżeli na terytorium jednego z Państw Członkowskich ujawnione zostanie nielegalne przemieszczanie, właściwy organ, którego właściwości podlega obszar, na którym odpady ujawniono, odpowiada za zorganizowanie bezpiecznego składowania odpadów do czasu ich zwrotu albo ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku w inny sposób.

8.   Przepisów art. 34 i 36 nie stosuje się, jeżeli nielegalne przemieszczane odpady zwracane są do państwa wysyłki, którego dotyczą zakazy zawarte w tych artykułach.

9.   W przypadku nielegalnego przemieszczania w rozumieniu art. 2 pkt 35 lit. g) osoba, która zorganizowała przemieszczanie, podlega takim samym obowiązkom określonym w niniejszym artykule, jakie dotyczą zgłaszającego.

10.   Niniejszy artykuł nie narusza przepisów wspólnotowych ani krajowych dotyczących odpowiedzialności.

Artykuł 25

Koszty zwrotu w przypadku gdy przemieszczanie jest nielegalne

1.   Koszty wynikające z odbioru odpadów pochodzących z nielegalnego przemieszczania, obejmujące koszty ich transportu, odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z art. 24 ust. 2 oraz, od dnia, w którym właściwy organ wysyłki uzyskał informację o tym, że przemieszczanie jest nielegalne, także koszty składowania zgodnie z art. 24 ust. 7, są ponoszone przez:

a)

podmiot, który faktycznie dokonał zgłoszenia, określony według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15; lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia,

b)

podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia lub odpowiednio inne osoby fizyczne lub prawne; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

c)

właściwy organ wysyłki.

2.   Koszty wynikające z odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na podstawie art. 24 ust. 3, w tym ewentualne koszty transportu i składowania na podstawie art. 24 ust. 7 są ponoszone przez:

a)

odbiorcę; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

b)

właściwy organ miejsca przeznaczenia.

3.   Koszty wynikające z odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na podstawie art. 24 ust. 5, w tym ewentualne koszty transportu i składowania na podstawie art. 24 ust. 7 są ponoszone przez:

a)

zgłaszającego, określonego według kolejności przewidzianej w art. 2 pkt 15, lub odbiorcę, w zależności od decyzji zainteresowanych właściwych organów; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

b)

odpowiednio inne osoby fizyczne lub prawne; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

c)

właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia.

4.   W przypadku nielegalnego przemieszczania w rozumieniu art. 2 pkt 35 lit. g) osoba, która zorganizowała przemieszczanie, podlega takim samym obowiązkom określonym w niniejszym artykule, jakie dotyczą zgłaszającego.

5.   Niniejszy artykuł nie narusza przepisów wspólnotowych ani krajowych dotyczących odpowiedzialności.

ROZDZIAŁ 5

Ogólne przepisy administracyjne

Artykuł 26

Sposoby przekazywania korespondencji

1.   Następujące informacje i dokumenty mogą być przesyłane pocztą:

a)

zgłoszenie planowanego przemieszczenia, zgodnie z art. 4 i 13;

b)

wezwanie do dostarczenia informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4, 7 i 8;

c)

dostarczenie informacji i dokumentacji, zgodnie z art. 4, 7 i 8;

d)

pisemna zgoda na zgłoszone przemieszczanie, zgodnie z art. 9;

e)

warunki dokonania przemieszczenia, zgodnie z art. 10;

f)

sprzeciw wobec przemieszczenia, zgodnie z art. 11 i 12;

g)

informacje o decyzjach dotyczących udzielenia zezwolenia wstępnego określonym zakładom odzysku, zgodnie z art. 14 ust. 3;

h)

pisemne potwierdzenie odbioru odpadów zgodnie z art. 15 i 16;

i)

zaświadczenie o dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z art. 15 i 16;

j)

uprzednie zawiadomienie o faktycznym rozpoczęciu przemieszczenia zgodnie z art. 16;

k)

informacje o zmianach w przemieszczaniu po uzyskaniu zgody, zgodnie z art. 17; oraz

l)

pisemne zgody i dokumenty przesyłania, wysyłane zgodnie z przepisami tytułów IV, V i VI.

2.   Zainteresowane organy i zgłaszający mogą także uzgodnić, że dokumenty wymienione w ust. 1 mogą również zostać przesyłane przy użyciu jednego z następujących środków komunikacji:

a)

telefaksem; lub

b)

telefaksem, a następnie przesyłką pocztową;

c)

pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny zastępuje w tym przypadku wszelkie wymagane podpisy i pieczęci; lub

d)

pocztą elektroniczną bez podpisu elektronicznego, a następnie przesyłką pocztową.

3.   Dokumenty, które zgodnie z art. 16 lit. c) i art. 18 mają towarzyszyć każdemu transportowi, mogą mieć formę elektroniczną z podpisami elektronicznymi, jeżeli możliwe jest ich odczytanie w każdym czasie w trakcie transportu oraz jeżeli taka forma jest akceptowana przez zainteresowane właściwe organy.

4.   Za porozumieniem zainteresowanych właściwych organów i zgłaszającego wymiana informacji i dokumentów określonych w ust. 1 może następować w drodze elektronicznej wymiany danych opatrzonych podpisem elektronicznym lub elektronicznie uwierzytelnionych, zgodnie z dyrektywą 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (20), albo przy użyciu innego porównywalnego systemu autentyfikacji elektronicznej, zapewniającego taki sam poziom bezpieczeństwa. W takich przypadkach można dokonać ustaleń organizacyjnych dotyczących przepływu wymienianych danych elektronicznych.

Artykuł 27

Język

1.   Wszelkie zgłoszenia, informacje, dokumentacja i inna korespondencja przekazywana zgodnie z przepisami niniejszego tytułu przekazywane są w języku akceptowanym przez zainteresowane właściwe organy.

2.   Na żądanie zainteresowanych właściwych organów zgłaszający przekazuje uwierzytelnione tłumaczenie lub tłumaczenia na język akceptowany przez te organy.

Artykuł 28

Spory dotyczące klasyfikacji

1.   Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania przedmiotu przemieszczenia jako odpadów lub nie, traktuje się go tak, jakby stanowił odpady. Przepis ten nie narusza uprawnień państwa przeznaczenia do traktowania przedmiotu przemieszczenia po jego dotarciu na miejsce zgodnie z przepisami krajowymi, pod warunkiem ich zgodności z prawem wspólnotowym i międzynarodowym.

2.   Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania zgłoszonych odpadów do kategorii określonych w załączniku III, IIIA, IIIB lub IV, odpady traktuje się jako należące do kategorii określonych w załączniku IV.

3.   Jeżeli właściwe organy wysyłki i miejsca przeznaczenia nie mogą dojść do porozumienia w zakresie zaklasyfikowania zgłoszonej operacji przetwarzania odpadów jako odzysku lub unieszkodliwienia, stosuje się przepisy dotyczące unieszkodliwiania.

4.   Przepisy ust. 1–3 mają zastosowanie wyłącznie do celów niniejszego rozporządzenia i nie naruszają prawa zainteresowanych stron do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących powyższych kwestii przed sądami.

Artykuł 29

Koszty administracyjne

Zgłaszającego można obciążyć odpowiednimi i proporcjonalnymi kosztami administracyjnymi realizacji procedur związanych ze zgłoszeniem i nadzorem oraz zwykłymi kosztami odpowiednich analiz i inspekcji.

Artykuł 30

Porozumienia dotyczące obszarów przygranicznych

1.   W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją geograficzną lub demograficzną, Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy dotyczące złagodzenia procedury zgłaszania przemieszczania określonych strumieni odpadów, w odniesieniu do transgranicznych przemieszczeń kierowanych do najbliższej odpowiedniej instalacji położonej na obszarze przy granicy pomiędzy danymi Państwami Członkowskimi.

2.   Powyższe umowy dwustronne mogą być zawierane także w przypadku, gdy zarówno przemieszczanie, jak przetwarzanie odpadów ma miejsce w państwie wysyłki, jednakże trasa ich transportu przebiega przez terytorium innego Państwa Członkowskiego.

3.   Państwa Członkowskie mogą zawierać takie umowy także z państwami, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4.   Umowy takie są notyfikowane Komisji przed ich wejściem w życie.

ROZDZIAŁ 6

Przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe z tranzytem przez państwa trzecie

Artykuł 31

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia ma miejsce w obrębie Wspólnoty, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, właściwy organ wysyłki, obok realizacji innych obowiązków wynikających z niniejszego tytułu, zobowiązany jest skierować do właściwych organów w państwach trzecich zapytanie, czy zamierzają one przesłać swoją pisemną zgodę na planowane przemieszczanie:

a)

w przypadku stron Konwencji bazylejskiej – w terminie 60 dni, chyba że dane państwo zrezygnowało z tego prawa zgodnie z postanowieniami Konwencji; lub

b)

w przypadku państw niebędących stronami Konwencji bazylejskiej – w terminie uzgodnionym między właściwymi organami.

Artykuł 32

Przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku

1.   Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, których nie obowiązuje decyzja OECD, stosuje się art. 31.

2.   Jeżeli przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku ma miejsce w granicach Wspólnoty, co obejmuje także przemieszczenia pomiędzy dwiema miejscowościami w tym samym Państwie Członkowskim, z tranzytem przez jedno lub kilka państw trzecich, które obowiązuje decyzja OECD, zgoda, o której mowa w art. 9, może być wyrażona w sposób milczący i w przypadku gdy nie został zgłoszony sprzeciw ani zastrzeżone warunki, przemieszczanie może rozpocząć się po upływie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8.

TYTUŁ III

PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW WYŁĄCZNIE W OBRĘBIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Artykuł 33

Zastosowanie niniejszego rozporządzenia do przemieszczania odpadów odbywających się wyłącznie w obrębie Państw Członkowskich

1.   Państwa Członkowskie ustanawiają odpowiedni system nadzoru i kontroli przemieszczeń odpadów odbywających się wyłącznie w granicach ich jurysdykcji. System ten uwzględnia potrzebę zapewnienia spójności z systemem wspólnotowym, ustanowionym w tytułach II i VII.

2.   Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o przyjętym systemie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów. Komisja zawiadamia o powyższych systemach pozostałe Państwa Członkowskie.

3.   Państwa Członkowskie mogą stosować w granicach swojej jurysdykcji system przewidziany w tytułach II i VII.

TYTUŁ IV

WYWÓZ ODPADÓW ZE WSPÓLNOTY DO PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 1

Wywóz odpadów od unieszkodliwienia

Artykuł 34

Zakaz wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem państw EFTA

1.   Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia jest zakazany.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy wywozu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w państwach EFTA, będących równocześnie stronami Konwencji bazylejskiej.

3.   Jednakże wywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia do państwa EFTA będącego stroną Konwencji bazylejskiej jest również zakazany, jeżeli:

a)

dane państwo EFTA zakazuje przywozu takich odpadów; lub

b)

właściwy organ wysyłki ma podstawy by przypuszczać, że odpady nie zostaną w danym państwie przeznaczenia zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie, w rozumieniu art. 49.

4.   Powyższy przepis nie narusza obowiązków związanych z odbiorem odpadów, określonych w art. 22 i 24.

Artykuł 35

Procedury stosowane w przypadku wywozu do państw EFTA

1.   Jeżeli odpady są wywożone ze Wspólnoty z przeznaczeniem do unieszkodliwienia w państwach EFTA, które są stronami Konwencji bazylejskiej, przepisy tytułu II stosowane są odpowiednio, przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych określonych w ust. 2 i 3.

2.   Stosuje się następujące dostosowania:

a)

właściwy organ tranzytu poza Wspólnotą dysponuje terminem 60 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przemieszczenia oraz wydanie milczącej lub pisemnej zgody, z ewentualnym zastrzeżeniem warunków, jeżeli dane państwo podjęło decyzję, że nie będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody, oraz poinformowało o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz

b)

właściwy organ wysyłki we Wspólnocie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przemieszczanie zgodnie z art. 9 wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody właściwego organu miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, milczącej lub pisemnej zgody właściwego organu tranzytu poza Wspólnotą i nie wcześniej niż po upływie 61 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ tranzytu. Właściwy organ wysyłki może wydać decyzję przed upływem terminu 61 dni, jeżeli otrzymał pisemną zgodę pozostałych zainteresowanych właściwych organów.

3.   Stosuje się następujące przepisy dodatkowe:

a)

właściwy organ tranzytu we Wspólnocie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia;

b)

właściwe organy wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu we Wspólnocie przesyłają do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie;

c)

przewoźnik dostarcza kopię dokumentu przesyłania do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty;

d)

niezwłocznie po opuszczeniu przez odpady terytorium Wspólnoty urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwemu organowi przemieszczenia we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty;

e)

jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której odpady opuściły terytorium Wspólnoty, właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie otrzyma informacji od prowadzącego instalację o przyjęciu odpadów, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia; oraz

f)

umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 4 i w art. 5 stanowi, że:

i)

jeżeli prowadzący instalację wyda nieprawidłowe zaświadczenie o unieszkodliwieniu, którego skutkiem będzie zwolnienie gwarancji finansowej, odbiorca poniesie koszty wynikające z obowiązku zwrócenia odpadów na obszar podlegający właściwości właściwego organu wysyłki oraz ich odzysku lub unieszkodliwienia w inny, racjonalny ekologicznie sposób;

ii)

w terminie trzech dni od przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia, prowadzący instalację wysyła zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie wypełnionego dokumentu przesyłania, z wyjątkiem zaświadczenia o unieszkodliwieniu, określonego w ppkt iii); oraz

iii)

możliwie najszybciej i przed upływem 30 dni od dokonania unieszkodliwienia oraz nie później niż w terminie roku kalendarzowego od przyjęcia odpadów prowadzący instalację na własną odpowiedzialność zaświadcza o dokonaniu unieszkodliwienia i przesyła zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierającego to zaświadczenie.

4.   Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:

a)

zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, właściwych organów tranzytu poza Wspólnotą oraz zostały spełnione zastrzeżone warunki;

b)

została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5;

c)

ustanowiona została i obowiązuje gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6; oraz

d)

zapewniono racjonalne ekologicznie zagospodarowanie, zgodnie z art. 49.

5.   W przypadku wywozu odpadów są one kierowane w celu poddania ich unieszkodliwieniu do instalacji, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub dla której wydano pozwolenie na prowadzenie działalności w państwie przeznaczenia.

6.   Urząd celny wywozu lub urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:

a)

niezwłocznie zawiadamia właściwy organ wysyłki we Wspólnocie; oraz

b)

zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

ROZDZIAŁ 2

Wywóz odpadów przeznaczonych do odzysku

SEKCJA 1

Wywóz do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD

Artykuł 36

Zakaz wywozu

1.   Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty następujących rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD:

a)

odpadów wyszczególnionych jako niebezpieczne w załączniku V;

b)

odpadów wyszczególnionych w załączniku V część 3;

c)

odpadów niebezpiecznych, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku V;

d)

mieszanin odpadów niebezpiecznych oraz mieszanin odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku V;

e)

odpadów, które państwo przeznaczenia notyfikowało jako niebezpieczne, zgodnie z art. 3 Konwencji bazylejskiej;

f)

odpadów, których przywóz został zakazany przez państwo przeznaczenia; lub

g)

odpadów, co do których właściwy organ wysyłki ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one w danym państwie przeznaczenia zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie w rozumieniu art. 49.

2.   Powyższy przepis nie narusza obowiązków związanych z odbiorem odpadów określonych w art. 22 i 24.

3.   Państwa Członkowskie mogą w przypadkach wyjątkowych przyjąć przepisy umożliwiające uznanie, na podstawie dokumentacji przedstawionej w odpowiedni sposób przez zgłaszającego, że w stosunku do określonych rodzajów odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku V zakaz wywozu nie obowiązuje, jeżeli nie wykazują one żadnej z właściwości wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG, uwzględniając, w zakresie właściwości H3–H8, H10 i H11 zdefiniowanych w tym załączniku, wartości dopuszczalne określone w decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (21).

4.   Okoliczność, że dane odpady nie zostały wyszczególnione jako niebezpieczne w załączniku V lub że zostały wyszczególnione w załączniku V, część 1, wykaz B, nie wyklucza zaliczenia takich odpadów, w sytuacjach wyjątkowych, do odpadów niebezpiecznych i tym samym objęcia ich zakazem wywozu, jeżeli wykazują one przynajmniej jedną z właściwości wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG, uwzględniając, w zakresie właściwości H3 do H8, H10 i H11 zdefiniowanych w tym załączniku, wartości dopuszczalne określone w decyzji 2000/532/WE, zgodnie z art. 1 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 91/689/EWG oraz w ustępie wprowadzającym załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

5.   W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 zainteresowane Państwo Członkowskie zawiadamia państwo przeznaczenia przed podjęciem decyzji. Państwa Członkowskie notyfikują powyższe przypadki Komisji przed końcem każdego roku kalendarzowego. Komisja przekazuje otrzymane informacje wszystkim Państwom Członkowskim oraz Sekretariatowi Konwencji bazylejskiej. Komisja może na podstawie otrzymanych informacji sformułować komentarze oraz, w odpowiednich przypadkach, dostosować załącznik V zgodnie z art. 58.

Artykuł 37

Procedury obowiązujące w przypadku wywozu odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIA

1.   W przypadku odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIA, których wywóz nie został objęty zakazem na podstawie art. 36, Komisja, w terminie 20 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prześle do każdego państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, pisemny wniosek o:

i)

potwierdzenie na piśmie, że przedmiotowe odpady mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzyskowi w danym państwie; oraz

ii)

informację, jakim ewentualnym procedurom kontrolnym zostaną one poddane w państwie przeznaczenia.

Każde państwo, którego nie obowiązuje decyzja OECD, ma następujące możliwości:

a)

wprowadzenie zakazu; lub

b)

stosowanie procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody określonej w art. 35; lub

c)

odstąpienia od kontroli w państwie przeznaczenia.

2.   Przed datą rozpoczęcia obowiązywania niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmuje rozporządzenie uwzględniające treść odpowiedzi otrzymanych zgodnie z ust. 1 i zawiadamia komitet powołany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2006/12/WE.

W przypadku gdy dane państwo nie przekazało potwierdzenia określonego w ust. 1 lub z jakichkolwiek przyczyn nie nawiązano z nim kontaktu, stosuje się ust. 1 lit. b).

Komisja regularnie aktualizuje przyjęte rozporządzenie.

3.   Jeżeli w odpowiedzi na pytanie Komisji dane państwo stwierdzi, że określone przemieszczenia odpadów nie podlegają jakiejkolwiek kontroli, do takich przemieszczeń stosuje się odpowiednio art. 18.

4.   W przypadku wywozu odpadów są one kierowane w celu poddania ich odzyskowi do instalacji, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub dla której wydano pozwolenie na prowadzenie działalności w państwie przeznaczenia.

5.   W przypadku przemieszczenia odpadów, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku III, lub przemieszczenia mieszanin odpadów, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku III lub IIIA, albo przemieszczenia odpadów wyszczególnionych w załączniku IIIB, o ile wywóz nie jest zakazany na podstawie art. 36, stosuje się ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

Sekcja 2

Wywóz do państw, które obowiązuje decyzja OECD

Artykuł 38

Wywóz odpadów wyszczególnionych w załącznikach III, IIIA, IIIB, IV i IVA

1.   Jeżeli odpady wyszczególnione w załącznikach III, IIIA, IIIB i IVA, odpady, które nie zostały sklasyfikowane, lub mieszaniny odpadów niezaliczone do żadnej z kategorii w załącznikach III, IV ani IVA są wywożone ze Wspólnoty z przeznaczeniem do odzysku w państwach, które obowiązuje decyzja OECD, z tranzytem lub bez tranzytu przez państwa, które obowiązuje decyzja OECD, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2, 3 i 5.

2.   Stosuje się następujące dostosowania:

a)

mieszaniny odpadów wyszczególnionych w załączniku IIIA przeznaczone do procesów przejściowych podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, jeżeli dalsze procesy przejściowego lub ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania mają być realizowane w państwie, którego nie obowiązuje decyzja OECD;

b)

odpady wyszczególnione w załączniku IIIB podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody;

c)

zgoda wymagana zgodnie z art. 9 może zostać wyrażona przez właściwy organ miejsca przeznaczenia spoza Wspólnoty w sposób milczący.

3.   W odniesieniu do wywozu odpadów wyszczególnionych w załączniku IV i IVA stosuje się następujące przepisy dodatkowe:

a)

właściwe organy wysyłki oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu we Wspólnocie przesyłają do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty opieczętowane kopie ich decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie;

b)

przewoźnik dostarcza kopię dokumentu przesyłania do urzędu celnego wywozu i urzędu celnego wyprowadzenia ze Wspólnoty;

c)

niezwłocznie po tym, jak odpady opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwemu organowi wysyłki we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty;

d)

jeżeli w terminie 42 dni od daty, w której odpady opuściły terytorium Wspólnoty, właściwy organ wysyłki we Wspólnocie nie otrzyma informacji od prowadzącego instalację o przyjęciu odpadów, niezwłocznie zawiadamia on o tym właściwy organ miejsca przeznaczenia; oraz

e)

umowa określona w art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5 stanowi, że:

i)

jeżeli prowadzący instalację wyda nieprawidłowe zaświadczenie o unieszkodliwieniu, którego skutkiem będzie zwolnienie gwarancji finansowej, odbiorca ponosi koszty wynikające z obowiązku zwrócenia odpadów na obszar podlegający właściwości właściwego organu wysyłki oraz ich odzysku lub unieszkodliwienia w inny, racjonalny ekologicznie sposób;

ii)

w terminie trzech dni od przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia, prowadzący instalację wysyła zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie wypełnionego dokumentu przesyłania, z wyjątkiem zaświadczenia o unieszkodliwieniu, określonego w ppkt iii); oraz

iii)

możliwie najszybciej, przed upływem 30 dni od dokonania odzysku i nie później niż w terminie roku kalendarzowego od przyjęcia odpadów, prowadzący instalację na własną odpowiedzialność zaświadcza o dokonaniu odzysku i przesyła zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające to zaświadczenie.

4.   Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:

a)

zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu lub możliwe jest przyjęcie, że właściwe organy miejsca przeznaczenia i tranzytu wyraziły zgodę milczącą oraz zostały spełnione wszystkie zastrzeżone warunki;

b)

spełnione są wymogi określone w art. 35 ust. 4 lit. b), c) i d).

5.   Jeżeli określony w ust. 1 wywóz odpadów wyszczególnionych w załącznikach IV i IVA odbywa się tranzytem przez państwo, którego nie obowiązuje decyzja OECD, stosuje się następujące dostosowania:

a)

właściwy organ tranzytu, którego nie obowiązuje decyzja OECD, ma 60 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przemieszczenia, wydanie milczącej lub pisemnej zgody, z ewentualnym zastrzeżeniem warunków, jeżeli dane państwo podjęło decyzję, że nie będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody oraz poinformowało o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz

b)

właściwy organ wysyłki we Wspólnocie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przemieszczanie zgodnie z art. 9 wyłącznie po otrzymaniu milczącej lub pisemnej zgody właściwego organu tranzytu, którego nie obowiązuje decyzja OECD i nie wcześniej niż po upływie 61 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ tranzytu. Właściwy organ wysyłki może wydać decyzję przez upływem terminu 61 dni, jeżeli otrzymał pisemną zgodę pozostałych zainteresowanych właściwych organów.

6.   W przypadku wywozu odpadów są one kierowane w celu poddania ich odzyskowi do instalacji, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub dla której zostało wydane pozwolenie na prowadzenie działalności w państwie przeznaczenia.

7.   Urząd celny wywozu lub urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:

a)

niezwłocznie zawiadamia właściwy organ wysyłki we Wspólnocie; oraz

b)

zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

ROZDZIAŁ 3

Przepisy ogólne

Artykuł 39

Wywóz na Antarktydę

Wywóz odpadów ze Wspólnoty na Antarktydę jest zakazany.

Artykuł 40

Wywóz do krajów lub terytoriów zamorskich

1.   Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia do krajów i terytoriów zamorskich jest zakazany.

2.   W odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku w krajach i terytoriach zamorskich zakaz określony w art. 36 stosuje się odpowiednio.

3.   W odniesieniu do wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku w krajach i terytoriach zamorskich, które nie są objęte zakazem, o którym mowa w ust. 2, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio.

TYTUŁ  V

PRZYWÓZ DO WSPÓLNOTY ODPADÓW Z PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 1

Przywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Artykuł 41

Zakaz przywozu z wyjątkiem przemieszczania z państwa będącego stroną Konwencji bazylejskiej lub państwa, z którym została zawarta umowa, albo z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1.   Przywóz do Wspólnoty odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia jest zakazany, z wyjątkiem przywozu z:

a)

państw, które są stronami Konwencji bazylejskiej; lub

b)

innych państw, z którymi Wspólnota albo Wspólnota i jej Państwa Członkowskie zawarły dwustronne lub wielostronne umowy lub porozumienia zgodne z przepisami wspólnotowymi i z art. 11 Konwencji bazylejskiej; lub

c)

innych państw, z którymi dane Państwo Członkowskie zawarło dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z ust. 2; lub

d)

innych obszarów, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności w sytuacjach kryzysu, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny nie jest możliwe zawarcie umów lub porozumień określonych w lit. b) lub c), albo w państwie wysyłki właściwy organ nie został wyznaczony lub jest niezdolny do działania.

2.   W wyjątkowych przypadkach poszczególne Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy lub porozumienia dotyczące unieszkodliwiania określonych odpadów w tych Państwach Członkowskich, jeżeli odpady te nie zostaną w państwie wysyłki zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie określony w art. 49.

Powyższe umowy i porozumienia muszą być zgodne z przepisami wspólnotowym oraz art. 11 Konwencji bazylejskiej.

Wymienione umowy i porozumienia gwarantują, że operacje unieszkodliwiania odpadów zostaną przeprowadzone w instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie, i będą zgodne z wymogami racjonalnego ekologicznie gospodarowania.

Wymienione umowy i porozumienia gwarantują także, że odpady są wytworzone wyłącznie w państwie wysyłki oraz że ich unieszkodliwianie zostanie przeprowadzone wyłącznie w Państwie Członkowskim, które zawarło daną umowę lub porozumienie.

Wymienione umowy i porozumienia notyfikowane są Komisji przed ich zawarciem. Jednakże w sytuacjach kryzysowych notyfikacja może być dokonana w terminie miesiąca od ich zawarcia.

3.   Umowy lub porozumienia dwustronne albo wielostronne zawarte zgodnie z ust. 1 lit. b) i c) opierają się na wymogach proceduralnych określonych w art. 42.

4.   Państwa określone w ust. 1 lit. a), b) i c) zobowiązane są do uprzedniego złożenia właściwym organom Państwa Członkowskiego przeznaczenia należycie uzasadnionych wniosków stwierdzających, że nie posiadają one i nie mają realnych możliwości uzyskania potencjału technicznego oraz niezbędnych instalacji do unieszkodliwiania odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.

Artykuł 42

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z państwa będącego stroną Konwencji bazylejskiej lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1.   Jeżeli odpady są przywożone do Wspólnoty z przeznaczeniem do unieszkodliwienia z państw, które są stronami Konwencji bazylejskiej, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2 i 3.

2.   Stosuje się następujące dostosowania:

a)

właściwy organ tranzytu poza Wspólnotą ma 60 dni od wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia na wezwanie do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonego przemieszczenia oraz na wydanie milczącej lub pisemnej zgody, z ewentualnym zastrzeżeniem warunków, jeżeli dane państwo podjęło decyzję, że nie będzie wymagało uprzedniej pisemnej zgody oraz poinformowało o tym inne strony Konwencji bazylejskiej, zgodnie z jej art. 6 ust. 4; oraz

b)

w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. d), dotyczących sytuacji kryzysowych, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny, zgoda właściwych organów wysyłki nie jest wymagana.

3.   Stosuje się następujące przepisy dodatkowe:

a)

właściwy organ tranzytu we Wspólnocie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia oraz przekazuje kopie zainteresowanym właściwym organom;

b)

właściwe organy miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, tranzytu we Wspólnocie przesyłają do urzędu celnego wprowadzenia do Wspólnoty opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie;

c)

przewoźnik dostarcza kopię dokumentu przesyłania do urzędu celnego wprowadzenia do Wspólnoty; oraz

d)

po dopełnieniu wymaganych formalności celnych urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty przesyła opieczętowane kopie dokumentu przesyłania do właściwych organów miejsca przeznaczenia oraz tranzytu we Wspólnocie, potwierdzając, że odpady zostały wprowadzone na terytorium Wspólnoty.

4.   Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:

a)

zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, właściwego organu tranzytu i zostały spełnione zastrzeżone warunki;

b)

została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5;

c)

ustanowiona została i obowiązuje gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6; oraz

d)

zagwarantowano racjonalne ekologicznie gospodarowanie zgodnie z art. 49.

5.   Urząd celny wejścia do Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:

a)

zawiadamia niezwłocznie właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie, który zawiadamia właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty; oraz

b)

zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

ROZDZIAŁ 2

Przywóz odpadów przeznaczonych do odzysku

Artykuł 43

Zakaz przywozu, z wyjątkiem przemieszczania z państw, które obowiązuje decyzja OECD, państw będących stroną Konwencji bazylejskiej lub państw, z którymi została zawarta umowa, albo z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1.   Przywóz do Wspólnoty odpadów przeznaczonych do odzysku jest zakazany, z wyjątkiem przywozów z:

a)

państw, które obowiązuje decyzja OECD; lub

b)

innych państw, które są stronami Konwencji bazylejskiej; lub

c)

innych państw, z którymi Wspólnota lub Wspólnota i jej Państwa Członkowskie zawarły dwustronne lub wielostronne umowy albo porozumienia zgodne z przepisami wspólnotowymi oraz z art. 11 Konwencji bazylejskiej; lub

d)

innych państw, z którymi dane Państwo Członkowskie zawarło dwustronne umowy lub porozumienia zgodnie z ust. 2; lub

e)

innych obszarów, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności w sytuacjach kryzysowych, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny nie jest możliwe zawarcie umów lub porozumień określonych w lit. b) lub c), albo właściwy organ w państwie wysyłki nie został wyznaczony lub jest niezdolny do działania.

2.   W wyjątkowych przypadkach poszczególne Państwa Członkowskie mogą zawierać dwustronne umowy lub porozumienia dotyczące odzysku w tych Państwach Członkowskich określonych odpadów, które w państwie wysyłki nie zostałyby zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie określony w art. 49.

W powyższych przypadkach stosuje się art. 41 ust. 2.

3.   Umowy lub porozumienia dwustronne albo wielostronne zawarte zgodnie z ust. 1 lit. c) i d) są oparte na wymogach proceduralnych określonych w art. 42 w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Artykuł 44

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z państwa, które obowiązuje decyzja OECD, lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

1.   Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku są przywożone do Wspólnoty z państw, które obowiązuje decyzja OECD, lub z tranzytem przez te państwa, przepisy tytułu II stosowane są odpowiednio, przy uwzględnieniu dostosowań i przepisów dodatkowych zawartych w ust. 2 i 3.

2.   Stosuje się następujące dostosowania:

a)

zgoda wymagana na podstawie art. 9 może zostać wyrażona przez właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty w sposób milczący;

b)

uprzednie pisemne zgłoszenie określone w art. 4 może zostać dokonane przez zgłaszającego; oraz

c)

w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. e), obejmujących sytuacje kryzysowe, przywracania pokoju, utrzymywania pokoju lub podczas wojny, zgoda właściwych organów wysyłki nie jest wymagana.

3.   Ponadto muszą być spełnione wymogi określone w art. 42 ust. 3 lit. b), c) i d).

4.   Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy:

a)

zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz, w odpowiednich przypadkach, właściwych organów tranzytu lub możliwe jest przyjęcie, że organ wysyłki spoza Wspólnoty wyraził zgodę milczącą i spełnione zostały zastrzeżone warunki;

b)

została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5;

c)

została ustanowiona i obowiązuje gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6; oraz

d)

zagwarantowano racjonalne ekologicznie gospodarowanie zgodnie z art. 49.

5.   Urząd celny wprowadzenia do Wspólnoty, który ujawnił nielegalne przemieszczanie, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ w państwie urzędu celnego, który:

a)

zawiadamia niezwłocznie właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie, który zawiadamia właściwy organ wysyłki spoza Wspólnoty; oraz

b)

zapewnia zatrzymanie odpadów do czasu podjęcia przez właściwy organ wysyłki poza Wspólnotą innej decyzji i przekazania jej na piśmie właściwemu organowi w państwie urzędu celnego, w którym odpady zostały zatrzymane.

Artykuł 45

Wymogi proceduralne w przypadku przywozu z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, będącego stroną Konwencji bazylejskiej lub z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny

Jeżeli odpady są przywożone do Wspólnoty z przeznaczeniem od odzysku:

a)

z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD; lub

b)

przez państwo, którego nie obowiązuje decyzja OECD, będące równocześnie stroną Konwencji bazylejskiej,

przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 3

Postanowienia ogólne

Artykuł 46

Przywóz z krajów lub terytoriów zamorskich

1.   Jeżeli odpady są przywożone do Wspólnoty z krajów lub terytoriów zamorskich, przepisy tytułu II stosuje się odpowiednio.

2.   Jedno lub więcej państw i terytoriów zamorskich oraz Państwo Członkowskie, z którym są one związane, mogą stosować do przemieszczania z krajów lub terytoriów zamorskich to tego Państwa Członkowskiego procedury krajowe.

3.   Państwa Członkowskie, które stosują ust. 2, notyfikują Komisji stosowane procedury krajowe.

TYTUŁ  VI

TRANZYT PRZEZ WSPÓLNOTĘ PRZEMIESZCZEŃ Z PAŃSTW TRZECICH ORAZ DO PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 1

Tranzyt odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Artykuł 47

Tranzyt przez Wspólnotę odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia

Jeżeli odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przemieszczane z państw trzecich i przeznaczone do państw trzecich transportowane są przez terytorium Państw Członkowskich, przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem poniższych dostosowań i przepisów dodatkowych:

a)

pierwszy i ostatni właściwy organ tranzytu we Wspólnocie przesyłają w odpowiednich przypadkach opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie lub, jeżeli wyraziły zgodę w sposób milczący, kopię potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, zgodnie z art. 42 ust. 3 lit. a), odpowiednio urzędom celnym wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty; oraz

b)

niezwłocznie po tym, jak odpady opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwym organom tranzytu we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty.

ROZDZIAŁ 2

Tranzyt odpadów przeznaczonych do odzysku

Artykuł 48

Tranzyt przez Wspólnotę odpadów przeznaczonych do odzysku

1.   Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku przesyłane są z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, lub do takiego państwa przez terytorium Państw Członkowskich, przepisy art. 47 stosuje się odpowiednio.

2.   Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku przesyłane są z państwa, które obowiązuje decyzja OECD, i do takiego państwa przez terytorium Państw Członkowskich, przepisy art. 44 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem poniższych dostosowań i przepisów dodatkowych:

a)

pierwszy i ostatni właściwy organ tranzytu we Wspólnocie przesyłają w odpowiednich przypadkach opieczętowane kopie decyzji o wyrażeniu zgody na przemieszczanie lub, jeżeli wyraziły zgodę w sposób milczący, kopię potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, zgodnie z art. 42 ust. 3 lit. a) odpowiednio urzędom celnym wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty; oraz

b)

niezwłocznie po tym, jak odpady opuszczą terytorium Wspólnoty, urząd celny wyprowadzenia ze Wspólnoty przesyła opieczętowaną kopię dokumentu przesyłania właściwemu organowi lub właściwym organom tranzytu we Wspólnocie, zaznaczając, że odpady opuściły terytorium Wspólnoty.

3.   Jeżeli odpady przeznaczone do odzysku przesyłane są przez terytorium Państw Członkowskich z państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, do państwa, które decyzja ta obowiązuje, lub odwrotnie, ust. 1 stosuje się w odniesieniu do państwa, którego nie obowiązuje decyzja OECD, natomiast ust. 2 do państwa, które decyzja ta obowiązuje.

TYTUŁ  VII

INNE PRZEPISY

ROZDZIAŁ 1

Obowiązki dodatkowe

Artykuł 49

Ochrona środowiska

1.   Wytwórca, zgłaszający i inne przedsiębiorstwa zaangażowane w przemieszczanie odpadów lub ich odzysk albo unieszkodliwienie podejmują działania niezbędne dla zapewnienia, że wszelkie odpady, które przesyłają, są zagospodarowane bez narażania zdrowia ludzkiego oraz w sposób racjonalny ekologicznie przez cały okres przemieszczania oraz odzysku i unieszkodliwiania. Jeżeli przemieszczanie ma miejsce we Wspólnocie, muszą być spełnione wymogi określone w art. 4 dyrektywy 2006/12/WE oraz w innych przepisach wspólnotowych dotyczących odpadów.

2.   W przypadku wywozu ze Wspólnoty właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie:

a)

wymaga i podejmuje starania w celu zapewnienia, by wszelkie wywożone odpady były zagospodarowane w sposób racjonalny ekologicznie przez cały okres trwania przemieszczenia, w tym ich odzysku, określonego w art. 36 i 38, lub unieszkodliwienia, określonego w art. 34, w państwie trzecim miejsca przeznaczenia;

b)

zakazuje wywozu odpadów do państw trzecich, jeżeli ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one zagospodarowane z zachowaniem wymogów określonych w lit. a).

Dana operacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów może zostać uznana za dokonaną zgodnie z zasadami racjonalnego ekologicznie gospodarowania, między innymi w przypadku gdy zgłaszający lub właściwy organ w państwie przeznaczenia będą w stanie wykazać, że instalacja, która odbiera odpady, będzie zarządzana zgodnie z normami ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, zasadniczo równoważnymi z normami określonymi w przepisach wspólnotowych.

Domniemanie to nie wpływa jednak na ogólną ocenę, czy zapewniono racjonalne ekologicznie gospodarowanie przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwiania w państwie trzecim przeznaczenia.

Jako wskazówki dotyczące gospodarowania racjonalnego ekologicznie mogą służyć wytyczne wyszczególnione w załączniku VIII.

3.   W przypadku przywozu do Wspólnoty właściwy organ miejsca przeznaczenia we Wspólnocie:

a)

wymaga i podejmuje niezbędne działania dla zapewnienia, by wszelkie odpady dostarczone na obszar podlegający jego właściwości zagospodarowywane były bez narażania zdrowia ludzkiego i bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby być szkodliwe dla środowiska, oraz zgodnie z art. 4 dyrektywy 2006/12/WE i innymi przepisami wspólnotowymi dotyczącymi odpadów przez cały okres przemieszczania, w tym odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w państwie miejsca przeznaczenia;

b)

zakazuje przywozu odpadów z państw trzecich, jeżeli ma podstawy, by przypuszczać, że nie zostaną one zagospodarowane z zachowaniem wymogów określonych pod lit. a).

Artykuł 50

Egzekwowanie przepisów w Państwach Członkowskich

1.   Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy przewidujące sankcje za naruszanie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, by zapewnić ich stosowanie. Ustanowione sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o ich krajowych przepisach w zakresie zapobiegania nielegalnym przemieszczaniom i wykrywania ich, a także sankcji za nielegalne przemieszczenia.

2.   Państwa Członkowskie w ramach środków wykonawczych do niniejszego rozporządzenia przewidują między innymi inspekcje w instalacjach i przedsiębiorstwach zgodnie z art. 13 dyrektywy 2006/12/WE oraz kontrole na miejscu w zakresie przemieszczania odpadów lub związanego z nim odzysku albo unieszkodliwiania.

3.   Kontrole przemieszczania mogą odbywać się w szczególności:

a)

w miejscu pochodzenia, z udziałem wytwórcy, posiadacza lub zgłaszającego;

b)

w miejscu przeznaczenia, z udziałem odbiorcy lub prowadzącego instalację;

c)

na granicach Wspólnoty; lub

d)

podczas przemieszczania przez terytorium Wspólnoty.

4.   Kontrole przemieszczeń obejmują sprawdzanie dokumentów, potwierdzenie tożsamości oraz, w odpowiednich przypadkach, bezpośrednią kontrolę odpadów.

5.   Państwa Członkowskie współpracują, na szczeblu bilateralnym lub multilateralnym, z innymi państwami w celu ułatwienia zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom i wykrywania ich.

6.   Państwa Członkowskie wyznaczają osoby spośród ich stałego personelu odpowiedzialne za współpracę, o której mowa w ust. 5, oraz ośrodek lub ośrodki bezpośredniej kontroli, o której mowa w ust. 4. Stosowne informacje przekazywane są Komisji, która przesyła kompletną listę korespondentom, o których mowa w art. 54.

7.   Państwo Członkowskie może, na wniosek innego Państwa Członkowskiego, podjąć działania przeciwko przebywającym na terytorium tego Państwa Członkowskiego osobom podejrzanym o udział w nielegalnym przemieszczaniu odpadów.

Artykuł 51

Sprawozdania Państw Członkowskich

1.   Przed końcem każdego roku kalendarzowego każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji kopię sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, które sporządziło i przesłało zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji bazylejskiej do Sekretariatu Konwencji.

2.   Przed końcem każdego roku kalendarzowego Państwa Członkowskie sporządzają także i przesyłają Komisji sprawozdanie za poprzedni rok, oparte na dodatkowym kwestionariuszu sprawozdawczym zawartym w załączniku IX.

3.   Sprawozdania sporządzone przez Państwa Członkowskie zgodnie z ust. 1 i 2 są przesyłane Komisji w wersji elektronicznej.

4.   W oparciu o powyższe sprawozdania Komisja sporządza co trzy lata sprawozdanie dotyczące wykonywania niniejszego rozporządzenia przez Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie.

Artykuł 52

Współpraca międzynarodowa

Państwa Członkowskie, w razie potrzeby przy współudziale Komisji, współpracują z innymi stronami Konwencji bazylejskiej i organizacjami międzypaństwowymi, między innymi poprzez wymianę informacji, wspieranie racjonalnych ekologicznie technologii i opracowanie właściwych kodeksów dobrej praktyki.

Artykuł 53

Wyznaczenie właściwych organów

Państwa Członkowskie wyznaczają właściwy organ lub organy odpowiedzialne za wykonywanie niniejszego rozporządzenia. Każde Państwo Członkowskie wyznacza jeden właściwy organ tranzytu.

Artykuł 54

Wyznaczenie korespondentów

Państwa Członkowskie i Komisja wyznaczają jednego lub więcej korespondentów odpowiedzialnych za udzielanie informacji i wskazówek osobom lub przedsiębiorstwom zwracającym się z zapytaniami. Korespondent Komisji przekazuje korespondentom Państw Członkowskich wszystkie przedstawione mu zapytania, które dotyczą Państw Członkowskich; to samo obowiązuje w drugą stronę.

Artykuł 55

Wyznaczenie urzędów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty

Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć określone urzędy celne wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty dla przemieszczania odpadów przywożonych i wywożonych ze Wspólnoty. W przypadku wyznaczenia takich urzędów celnych przez Państwa Członkowskie żadne przemieszczanie odpadów nie może zostać zrealizowane przez inne punkty graniczne w obrębie danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 56

Zgłoszenia i informacje dotyczące wyznaczenia

1.   Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji wyznaczenie:

a)

właściwych organów zgodnie z art. 53;

b)

korespondentów zgodnie z art. 54; oraz

c)

w odpowiednich przypadkach – urzędów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty zgodnie z art. 55.

2.   Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji następujące informacje o wyznaczonych podmiotach:

a)

nazwę(-y);

b)

adres(-y) do korespondencji;

c)

adres(-y) poczty elektronicznej;

d)

numer(-y) telefonu;

e)

numer(-y) telefaksu; oraz

f)

języki akceptowane przez właściwe organy.

3.   Państwa Członkowskie niezwłocznie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany powyższych danych.

4.   Powyższe dane oraz informacje o ich zmianie są przekazywane Komisji zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, jeżeli istnieje taka potrzeba.

5.   Komisja publikuje na swojej stronie internetowej listy wyznaczonych właściwych organów, korespondentów oraz urzędów celnych wprowadzenia i wyprowadzenia ze Wspólnoty oraz w razie potrzeby aktualizuje je.

ROZDZIAŁ 2

Inne przepisy

Artykuł 57

Posiedzenia korespondentów

Na żądanie Państw Członkowskich lub w razie potrzeby Komisja odbywa okresowo spotkania z korespondentami w celu wspólnego przeanalizowania kwestii powstałych w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Zainteresowane strony zapraszane są na te spotkania lub ich części, jeżeli wszystkie Państwa Członkowskie i Komisja uznają to za wskazane.

Artykuł 58

Zmiana załączników

1.   Komisja może wprowadzać zmiany w załącznikach w drodze rozporządzeń oraz zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE, w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego. Ponadto:

a)

załączniki I, II, III, IIIA, IV i V podlegają zmianom w celu uwzględnienia poprawek uzgodnionych w ramach Konwencji bazylejskiej i decyzji OECD; ponadto załącznik IC dotyczący szczegółowych wskazówek w zakresie wypełniania dokumentów zgłoszenia i przesyłania podlega uzupełnieniu do dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, przy uwzględnieniu wskazówek OECD;

b)

niesklasyfikowane rodzaje odpadów mogą być na zasadach tymczasowych włączane do załączników IIIB, IV lub V do czasu podjęcia decyzji w sprawie włączenia ich do odpowiednich aneksów Konwencji bazylejskiej lub do decyzji OECD;

c)

na wniosek Państwa Członkowskiego w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2, możliwe jest rozważenie włączenia do załącznika IIIA na zasadach tymczasowych mieszaniny dwóch lub większej ilości rodzajów odpadów wyszczególnionych w załączniku III, do czasu wydania decyzji w sprawie włączenia ich do odpowiednich aneksów do Konwencji bazylejskiej lub do decyzji OECD. Początkowe pozycje, które mają zostać włączone do załącznika IIIA, są zamieszczane, jeżeli jest to wykonalne, do daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszego rozporządzenia i nie później niż w terminie sześciu miesięcy od tej daty. Załącznik IIIA może zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wywozu do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD, nie uwzględnia się jednej lub kilku zawartych w nim pozycji;

d)

określane są wyjątkowe przypadki, o których mowa w art. 3 ust. 3, i, w odpowiednich przypadkach, odpady takie są wykreślane z załącznika III i włączane do załączników IVA i V;

e)

załącznik V podlega zmianom w celu uwzględnienia uzgodnionych zmian w wykazie odpadów niebezpiecznych przyjętym zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG;

f)

załącznik VIII podlega zmianom w celu uwzględnienia odpowiednich umów i konwencji międzynarodowych.

2.   Komitet ustanowiony w dyrektywie Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (22) bierze pełny udział w debacie dotyczącej wprowadzania zmian w załączniku IX.

3.   Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 59

Środki dodatkowe

1.   W związku z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia Komisja może przyjąć następujące środki dodatkowe:

a)

metodę obliczania gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia, przewidzianych w art. 6;

b)

wytyczne dotyczące stosowania art. 12 ust. 1 lit. g);

c)

dalsze warunki i wymogi dotyczące instalacji, dla których udzielane jest wstępne zezwolenie określone w art. 14;

d)

wytyczne dotyczące stosowania art. 15 w zakresie identyfikacji i śledzenia odpadów podlegających poważnym zmianom w ramach operacji przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania;

e)

wytyczne dotyczące współpracy właściwych organów w zakresie nielegalnego przemieszczania zgodnie z art. 24;

f)

wymogi techniczne i organizacyjne w zakresie praktycznego wprowadzenia w życie elektronicznej wymiany danych w celu przekazywania dokumentów i informacji zgodnie z art. 26 ust. 4;

g)

dalsze wskazówki w zakresie używania języków, o którym mowa w art. 27;

h)

dalsze wyjaśnienie wymogów proceduralnych określonych w przepisach tytułu II w zakresie ich stosowania do wywozu, przywozu i tranzytu odpadów ze Wspólnoty, do Wspólnoty i przez Wspólnotę;

i)

dalsze wskazówki w zakresie niezdefiniowanych pojęć prawnych.

2.   Decyzja o przyjęciu powyższych środków podejmowana jest zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE.

3.   Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 60

Przegląd

1.   Komisja zobowiązana jest zakończyć przed dniem 15 lipca 2006 r. przegląd związku obowiązujących przepisów sektorowych w dziedzinie zdrowia zwierząt i ludzi, w tym dotyczących przemieszczania odpadów podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 z przepisami niniejszego rozporządzenia. W niezbędnych przypadkach przeglądowi towarzyszy przedstawienie odpowiednich propozycji mających na celu zapewnienie równoważnego poziomu procedur i systemu kontroli w zakresie przemieszczeń takich odpadów.

2.   W terminie pięciu lat od dnia 12 lipca 2007 r. Komisja dokona przeglądu stosowania art. 12 ust. 1 lit. c), obejmującego jego wpływ na ochronę środowiska oraz funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W razie potrzeby przeglądowi towarzyszyć będzie przedstawienie odpowiednich propozycji zmiany tego przepisu.

Artykuł 61

Uchylenia

1.   Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 259/93 oraz decyzję 94/774/WE ze skutkiem od dnia 12 lipca 2007 r.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia (EWG) nr 259/93 uważa się za odesłania do niniejszego rozporządzenia.

3.   Decyzja 1999/412/WE zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

Artykuł 62

Przepisy przejściowe

1.   Przemieszczenia odpadów, które zostały zgłoszone i których przyjęcie zostało potwierdzone przez właściwy organ miejsca przeznaczenia przed dniem 12 lipca 2007 r., podlegają przepisom rozporządzenia (EWG) nr 259/93.

2.   Wszelkie przemieszczenia, na które zainteresowane właściwe organy wyraziły zgodę zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 259/93, podlegają realizacji w terminie roku od dnia 12 lipca 2007 r.

3.   Sprawozdania przekazywane zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 259/93 i art. 51 niniejszego rozporządzenia za rok 2007 będą oparte na kwestionariuszu zawartym w decyzji 1999/412/WE.

Artykuł 63

Przepisy przejściowe dotyczące niektórych Państw Członkowskich

1.   Do dnia 31 grudnia 2010 r. wszelkie przemieszczenia na Łotwę wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczenia niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

2.   Do dnia 31 grudnia 2012 r. wszelkie przemieszczenia wyszczególnionych w załączniku III odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowane do Polski, podlegają procedurze uprzedniego, pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2007 r. właściwe organy, w oparciu o podstawy określone w art. 11, mogą wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Polski w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załącznikach III i IV:

 

B2020 i GE020 (odpady szkła)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 i GH013 (stałe odpady tworzyw sztucznych)

 

B3020 (odpady papieru)

 

B3140 (odpady opon pneumatycznych)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 i A1030 (wyłącznie pozycje dotyczące arsenu i rtęci)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec polichlorowanych naftalenów – PCN)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Z wyjątkiem odpadów szkła, papieru i opon, okres ten może zostać przedłużony zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE maksymalnie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe organy mogą zgłaszać sprzeciw w oparciu o podstawy sprzeciwu określone w art. 11 wobec przemieszczania do Polski:

a)

następujących rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku, wyszczególnionych w załączniku IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, z wyjątkiem polichlorowanych naftalenów – PCN

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020;

jak również

b)

odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych w załącznikach.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

3.   Do dnia 31 grudnia 2011 r. wszelkie przemieszczenia na Słowację wyszczególnionych w załączniku III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczenia niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektyw 94/67/WE (23) i 96/61/WE, dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (24) oraz dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia (25).

4.   Do dnia 31 grudnia 2014 r. wszystkie skierowane do Bułgarii przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku, które zostały wyszczególnione w załączniku, III podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2009 r. właściwe organy bułgarskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załącznikach III i IV:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 i A1030 (wyłącznie pozycje dotyczące arsenu i rtęci)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec polichlorowanych naftalenów – PCN)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie procedury określonej w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2009 r. właściwe organy bułgarskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Bułgarii:

a)

w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załączniku IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, z wyjątkiem polichlorowanych naftalenów – PCN

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020;

jak również

b)

odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych w załącznikach.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, właściwe organy bułgarskie sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE lub dyrektywy 2001/80/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

5.   Do dnia 31 grudnia 2015 r. wszystkie skierowane do Rumunii przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku, które zostały wyszczególnione w załączniku III, podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2011 r. właściwe organy rumuńskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załącznikach III i IV:

 

B2070

 

B2100, z wyjątkiem odpadów tlenku glinowego

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 i A1030 (wyłącznie pozycje dotyczące arsenu i rtęci)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (ma zastosowanie wyłącznie wobec polichlorowanych naftalenów – PCN)

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie procedury określonej w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12, do dnia 31 grudnia 2011 r. właściwe organy rumuńskie mogą w oparciu o podstawy określone w art. 11 wnosić sprzeciw wobec przemieszczania do Rumunii:

a)

w celu odzysku następujących rodzajów odpadów wyszczególnionych w załączniku IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, z wyjątkiem polichlorowanych naftalenów – PCN

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020;

jak również

b)

odpadów przeznaczonych do odzysku, niewyszczególnionych w załącznikach.

Okres ten może zostać przedłużony nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie procedury określonej w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2006/12/WE.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 właściwe organy rumuńskie sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach III i IV odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy 96/61/WE, dyrektywy 2000/76/WE lub dyrektywy 2001/80/WE przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia.

   W przypadku gdy niniejszy artykuł zawiera odesłanie do przepisów tytułu II w związku z odpadami wyszczególnionymi w załączniku III, nie stosuje się przepisów art. 3 ust. 2, art. 4 akapit drugi pkt 5 oraz art. 6, 11, 22, 23, 24, 25 i 31.

Artykuł 64

Wejście w życie i obowiązywanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 lipca 2007 r.

2.   Jeżeli data przystąpienia Bułgarii i Rumunii będzie późniejsza niż data wejścia w życie określona w ust. 1, przepisy art. 63 ust. 4 i 5 stosuje się, na zasadzie odstępstwa, od daty przystąpienia.

3.   Za porozumieniem zainteresowanych Państw Członkowskich art. 26 ust. 4 może być stosowany przed dniem 12 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 14 czerwca 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

H. WINKLER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 58.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 281), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.U. C 206 E z 23.8.2005, str. 1), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r.

(3)  Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1).

(4)  Dz.U. L 310 z 3.12.1994, str. 70.

(5)  Dz.U. L 156 z 23.6.1999, str. 37.

(6)  Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 1.

(7)  Dz.U. L 39 z 16.2.1993, str. 3.

(8)  Dz.U. L 272 z 4.10.1997, str. 45.

(9)  Dz.U. L 22 z 24.1.1997, str. 14.

(10)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).

(11)  Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.

(12)  Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1).

(13)  Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

(14)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(15)  Dz.U. L 35 z 12.2.1992, str. 24.

(16)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/31/WE (Dz.U. L 168 z 2.7.1994, str. 28).

(17)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(18)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 215/2006 (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 11).

(19)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

(20)  Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.

(21)  Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2001/573/WE (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18).

(22)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(23)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 34.

(24)  Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

(25)  Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1. Dyrektywa zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK IA

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IB

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IC

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIA


ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE I DOKUMENTACJA ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM

Część 1.   INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE W DOKUMENCIE ZGŁOSZENIA LUB DO NIEGO ZAŁĄCZONE:

1.

Numer seryjny lub inny zaakceptowany identyfikator dokumentu zgłoszenia oraz planowana łączna liczba przemieszczeń.

2.

Nazwa zgłaszającego, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

3.

Jeśli zgłaszający nie jest wytwórcą: nazwa wytwórcy, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

4.

Nazwa sprzedawcy(-ów) lub pośrednika(-ów), adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail oraz osoba wyznaczona do kontaktów, jeśli zgłaszający upoważnił sprzedawcę lub pośrednika zgodnie z art. 2 pkt 15.

5.

Nazwa instalacji unieszkodliwiania lub instalacji odzysku, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów, stosowane technologie oraz ewentualny status instalacji, dla której wydano wstępne zezwolenie zgodnie z art. 14.

Jeśli odpady przeznaczone są do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, należy wskazać podobne informacje dotyczące wszystkich instalacji, w których przewiduje się przeprowadzenie kolejnych procesów przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania.

Jeśli instalacja odzysku lub instalacja unieszkodliwiania jest wymieniona w załączniku I, kategoria 5 do dyrektywy 96/61/WE, należy przedstawić dowód ważności pozwolenia (np. oświadczenie potwierdzające jego istnienie) wydanego zgodnie z art. 4 i 5 tej dyrektywy.

6.

Nazwa odbiorcy, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

7.

Nazwa planowanego przewoźnika i jego przedstawicieli, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail, numer rejestracji oraz osoba wyznaczona do kontaktów.

8.

Państwo wysyłki i odpowiedni właściwy organ.

9.

Państwo tranzytu i odpowiednie właściwe organy.

10.

Państwo przeznaczenia i odpowiedni właściwy organ.

11.

Zgłoszenie jednorazowe lub zgłoszenie ogólne. W przypadku zgłoszenia ogólnego należy podać okres ważności.

12.

Planowana data rozpoczęcia przemieszczenia lub przemieszczeń.

13.

Przewidywane środki transportu.

14.

Planowana trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do i z każdego zainteresowanego państwa, w tym urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) i planowana droga (droga pomiędzy punktami wyjazdu i wjazdu), jak i możliwe warianty, także w razie nieprzewidzianych okoliczności.

15.

Dowód, że przewoźnik jest zarejestrowany w zakresie przesyłania odpadów (np. oświadczenie o dokonaniu takiej rejestracji).

16.

Określenie rodzaju odpadów z odpowiedniego wykazu, źródło, opis, skład i wszelkie właściwości odpadów niebezpiecznych. W przypadku odpadów pochodzących z różnych źródeł, także szczegółowy spis odpadów.

17.

Szacowane ilości maksymalne i minimalne.

18.

Przewidywane rodzaje opakowania.

19.

Specyfikacja procesów odzysku lub unieszkodliwiania określona w załączniku IIA i IIB do dyrektywy 2006/12/WE.

20.

Jeśli odpady są przeznaczone do odzysku:

a)

planowana metoda unieszkodliwiania części nieodzyskiwalnej po dokonaniu odzysku;

b)

ilość odzyskanego materiału w stosunku do nieodzyskiwalnych odpadów;

c)

wartość szacunkowa odzyskanego materiału;

d)

koszt odzysku i koszt unieszkodliwiania części nieodzyskiwalnej.

21.

Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody w stosunku do osób trzecich (np. oświadczenie o istnieniu takiego ubezpieczenia).

22.

Dowód zawarcia umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą, w sprawie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, która została zawarta i obowiązuje w momencie zgłoszenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 4 i art. 5.

23.

Kopia umowy lub dowód zawarcia umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy wytwórcą, nowym wytwórcą lub podmiotem zbierającym odpady oraz sprzedawcą lub pośrednikiem, jeśli sprzedawca lub pośrednik jest zgłaszającym.

24.

Dowód ustanowienia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia (lub za zgodą właściwego organu oświadczenie o istnieniu takiego dokumentu), które obowiązują w momencie zgłoszenia lub jeżeli wyrazi na to zgodę właściwy organ zatwierdzający gwarancję finansową lub równoważne ubezpieczenie – najpóźniej w momencie rozpoczęcia przemieszczenia, zgodnie z wymogami art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6.

25.

Oświadczenie zgłaszającego, że informacje te są wyczerpujące i poprawne, zgodnie z jego najlepszą wiedzą.

26.

Jeśli zgłaszający nie jest wytwórcą zgodnie z art. 2 pkt 15 lit. a) ppkt i), zgłaszający zapewnia, by również wytwórca lub jedna z osób wymienionych w art. 2 pkt 15 lit. a) ppkt ii) lub iii), w miarę możliwości, złożyli swój podpis na dokumencie zgłoszenia, zamieszczonym w załączniku IA.

Część 2.   INFORMACJE, KTÓRE POWINNY BYĆ ZAWARTE W DOKUMENCIE PRZESYŁANIA LUB DO NIEGO ZAŁĄCZONE:

Należy zawrzeć wszystkie informacje wymienione w części 1, zaktualizowane zgodnie z poniższymi punktami oraz innymi określonymi informacjami dodatkowymi:

1.

Numer seryjny i łączna liczba przemieszczeń.

2.

Data rozpoczęcia przemieszczenia.

3.

Środki transportu.

4.

Nazwa przewoźnika, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail.

5.

Trasa (punkt wyjazdu i wjazdu do każdego zainteresowanego państwa, w tym urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu ze Wspólnoty) i droga (droga pomiędzy punktami wyjazdu i wjazdu), w tym możliwe warianty, także w razie nieprzewidzianych okoliczności.

6.

Ilości.

7.

Rodzaje opakowania.

8.

Wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie ma podjąć przewoźnik.

9.

Oświadczenie zgłaszającego, że zostały uzyskane wszystkie niezbędne zgody odpowiednich organów zainteresowanych państw. Takie oświadczenie musi być opatrzone podpisem zgłaszającego.

10.

Odpowiednie podpisy dla każdego przekazania władania.

Część 3.   Dodatkowe informacje i dokumentacja, jakich mogą wymagać właściwe organy:

1.

Rodzaj i okres ważności zezwolenia, na podstawie którego działa dana instalacja odzysku lub unieszkodliwiania.

2.

Kopia pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 i 5 dyrektywy 96/61/WE.

3.

Informacje dotyczące środków podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu.

4.

Odległości przewozowe pomiędzy zgłaszającym a instalacją, w tym możliwe warianty tras, także w razie nieprzewidzianych okoliczności, a w razie transportu kombinowanego, miejsce gdzie nastąpi przekazanie.

5.

Informacja o kosztach transportu od zgłaszającego do instalacji.

6.

Kopia rejestracji przewoźnika w zakresie transportu odpadów.

7.

Analiza chemiczna składu odpadów.

8.

Opis procesu wytwarzania odpadów.

9.

Opis procesu przetwarzania odpadów w instalacji przyjmującej odpady.

10.

Gwarancja finansowa lub równoważne ubezpieczenie lub kopie tych dokumentów.

11.

Informacje dotyczące obliczenia gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia przewidziane w art. 4 akapit drugi pkt 5 i art. 6.

12.

Kopia umów określonych w części 1 pkt 22 i 23.

13.

Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

14.

Wszelkie inne informacje, które mogą być istotne dla oceny zgłoszenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z przepisami krajowymi.


ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH OGÓLNEMU WYMOGOWI W ZAKRESIE INFORMOWANIA OKREŚLONEMU W ART. 18

(„ZIELONY” WYKAZ ODPADÓW) (1)

Niezależnie od tego, czy odpady są wymienione w niniejszym wykazie, nie mogą podlegać ogólnemu wymogowi dołączenia określonych informacji, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami w zakresie, który:

a)

wystarczająco zwiększa ryzyko związane z odpadami, by uznać je za odpowiednie do poddania procedurze pisemnego zgłoszenia i zgody, wziąwszy pod uwagę właściwości odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy Rady 91/689/EWG; lub

b)

uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.

Część I

Następujące rodzaje odpadów podlegają ogólnemu wymogowi określonemu w art. 18:

Odpady wymienione w aneksie IX do Konwencji bazylejskiej (2).

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

każde odniesienie do wykazu A aneksu IX do Konwencji bazylejskiej należy rozumieć jako odniesienie do załącznika IV niniejszego rozporządzenia;

b)

w kodzie B1020 Konwencji bazylejskiej termin „w postaci ostatecznej luzem” obejmuje wszelki złom metalowy w postaci nierozproszonej (3) tam wymieniony;

c)

część kodu B1100 Konwencji bazylejskiej, odnosząca się do „żużli z produkcji miedzi” itp. nie ma zastosowania, natomiast mają zastosowanie kody (OECD) GB040 w części II;

d)

kod B1110 Konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast mają zastosowanie kody (OECD) GC010 i GC020 w części II;

e)

kategoria B2050 Konwencji bazylejskiej nie ma zastosowania, natomiast mają zastosowanie zapisy (OECD) GC040 z części II;

f)

odniesienie w kodzie B3010 z Konwencji bazylejskiej do odpadów fluorowanych polimerów jest równoznaczne z włączeniem polimerów i kopolimerów fluoroetylenu (PTFE).

Część II

Następujące rodzaje odpadów podlegają ogólnemu wymogowi w zakresie informowania określonemu w art. 18:

Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali

GB040

7112

262030

262090

Pozostałe odpady zawierające metale

Żużle z metali szlachetnych i produkcji miedzi do dalszego uszlachetniania

GC010

 

Odpady zespołów elektrycznych składające się wyłącznie z metali lub stopów

GC020

 

Złom elektroniczny (np. płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne, kable itd.) i odzyskane podzespoły elektroniczne, odpowiednie do odzysku metali pospolitych i metali szlachetnych

GC030

ex ex 890800

Statki i inne konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania, prawidłowo opróżnione z jakiegokolwiek ładunku i pozostałych materiałów wynikających z funkcjonowania statku, zaliczanych jako niebezpieczna substancja lub odpad

GC050

 

Zużyte katalizatory fluidalnego krakowania katalitycznego (np. tlenek glinu, zeolity)

Odpady szkła w postaci nierozproszonej

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Odpady włókna szklanego

Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej

GF010

 

Odpady ceramiki wypalanej po formowaniu, w tym naczynia ceramiczne (nieużywane lub używane)

Pozostałe odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

GG030

ex ex 2621

Popiół denny i ciekły żużel z elektrowni opalanych węglem

GG040

ex ex 2621

Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem

Stałe odpady tworzyw sztucznych

GH013

391530

ex ex 390410-40

Polimery chlorku winylu

Odpady powstające w procesach garbowania i wyprawiania oraz przy wykorzystaniu skóry

GN010

ex ex 050200

Odpady szczeciny świń, wieprzów lub knurów lub sierści borsuka i innego włosia do produkcji szczotek

GN020

ex ex 050300

Odpady końskiego włosia, nawet w postaci warstwy na nośniku lub bez nośnika

GN030

ex ex 050590

Skóry i inne części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane


(1)  Niniejszy wykaz pochodzi z dodatku 3 do decyzji OECD.

(2)  Aneks IX do Konwencji bazylejskiej jest zawarty w niniejszym rozporządzeniu w załączniku V, część 1, wykaz B.

(3)  „Nierozproszony” nie obejmuje odpadów w postaci proszków, osadów, pyłów lub elementów stałych zawierających niebezpieczne odpady płynne.

ZAŁĄCZNIK III A

MIESZANINY DWÓCH LUB WIĘCEJ RODZAJÓW ODPADÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU III I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻADNEJ KATEGORII, ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2

ZAŁĄCZNIK IIIB

DODATKOWE ODPADY Z WYKAZU ZIELONEGO, OCZEKUJĄCE NA WŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNIEGO ANEKSU DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ LUB DECYZJI OECD, ZGODNIE Z ART. 58 UST. 1 LIT. B)


ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE UPRZEDNIEGO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA I ZGODY („BURSZTYNOWY” WYKAZ ODPADÓW) (1)

Część I

Następujące rodzaje odpadów będą podlegały procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody:

Odpady wymienione w aneksach II i VIII do Konwencji bazylejskiej (2).

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

każde odniesienie do wykazu B aneksu VIII do Konwencji bazylejskiej należy rozumieć jako odniesienie do załącznika III niniejszego rozporządzenia;

b)

w przypadku kodu A1010 z Konwencji bazylejskiej, zwrot „z wyłączeniem odpadów wymienionych szczególnie w wykazie B (aneks IX)” stanowi odniesienie zarówno do kodu B1020 z Konwencji bazylejskiej, jak i uwagi w B1020 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, część I b);

c)

kody A1180 i A2060 Konwencji bazylejskiej nie mają zastosowania, natomiast w odpowiednich przypadkach mają zastosowanie kody OECD GC010, GC020 i GG040 w załączniku III, część II;

d)

kod A4050 z Konwencji bazylejskiej zawiera w sobie zużyte wykładziny wanien z wytopu aluminium, z uwagi na to, że zawierają nieorganiczne cyjanki Y33. Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien zostają przeniesione do kodu AB120 w części II, z uwagi na zawartość Y32, nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapnia.

Część II

Następujące rodzaje odpadów także będą podlegały procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody:

Odpady metalonośne

AA010

261900

Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z produkcji żelaza i stali (3)

AA060

262050

Popioły wanadowe i ich pozostałości (3)

AA190

810420

ex ex 810430

Odpady i złom magnezu o właściwościach palnych, samozapalnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

AB030

 

Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej metali

AB070

 

Piaski stosowane w procesach odlewniczych

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Nieorganiczne związki halogenków, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

AB130

 

Zużyty żwir z oczyszczarki pneumatycznej

AB150

ex ex 382490

Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje nieorganiczne

AC060

ex ex 381900

Płyny hydrauliczne

AC070

ex ex 381900

Płyny hamulcowe

AC080

ex ex 382000

Płyny zapobiegające zamrażaniu

AC150

 

Chlorofluorowęglowodory

AC160

 

Halony

AC170

ex ex 440310

Przerobiony korek i odpady drewna

AC250

 

Środki powierzchniowo czynne

AC260

ex ex 3101

Płynny obornik świński; kał

AC270

 

Osad kanalizacyjny

Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

AD090

ex ex 382490

Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów fotograficznych i reprograficznych oraz materiałów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

AD100

 

Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych

AD120

ex ex 391400

ex ex 3915

Żywice jonowymienne

AD150

 

Naturalnie powstałe substancje organiczne używane do filtrowania (jako filtry biologiczne)

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

RB020

ex ex 6815

Włókna na bazie ceramicznej o właściwościach fizyko-chemicznych podobnych do azbestu


(1)  Niniejszy wykaz pochodzi z dodatku 4 do decyzji OECD.

(2)  Aneks VIII do Konwencji bazylejskiej jest zawarty w niniejszym rozporządzeniu w załączniku V, część 1, wykaz A.

Aneks II do Konwencji bazylejskiej zawiera następujęce kody: Y46 Odpady z gospodarstwa domowego, chyba że odpowiednio sklasyfikowane pod osobnym kodem w załączniku III. Y47 Pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego.

(3)  Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popiołów, pozostałości, żużli, kożuchów żużlowych, zgarów, zgorzelin, pyłów, proszków, mułów i spieków, chyba że materiał jest wyraźnie wymieniony gdzie indziej.

ZAŁĄCZNIK IVA

ODPADY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU III, LECZ PODLEGAJĄCE PROCEDURZE UPRZEDNIEGO PISEMNEGO ZGŁOSZENIA I ZGODY (ART. 3 UST. 3)


ZAŁĄCZNIK V

ODPADY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI WYWOZU ZGODNIE Z ART. 36

Uwagi wprowadzające

1.

Niniejszy załącznik stosuje się bez uszczerbku dla dyrektywy 91/689/EWG oraz dyrektywy 2006/12/WE.

2.

Niniejszy załącznik składa się z trzech części, jednak części 2 i 3 stosuje się jedynie wówczas, gdy nie ma zastosowania część 1. W związku z tym w celu stwierdzenia, czy określony rodzaj odpadów wymieniony jest w niniejszym załączniku, należy w pierwszej kolejności stwierdzić, czy dany rodzaj odpadów jest wymieniony w części 1 niniejszego załącznika, a jeśli nie jest, czy jest wymieniony w części 2, a jeśli nie jest, czy jest wymieniony w części 3.

Część 1 jest podzielona na dwie podsekcje: wykaz A wyszczególnia rodzaje odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji bazylejskiej, a zatem objęte zakazem wywozu, natomiast wykaz B wyszczególnia rodzaje odpadów nieobjęte art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji bazylejskiej, a zatem nieobjęte zakazem wywozu.

W związku z tym, jeśli dany rodzaj odpadów jest wymieniony w części 1, najpierw należy sprawdzić, czy jest on wyszczególniony w wykazie A lub w wykazie B. Jedynie wówczas, gdy dany rodzaj odpadów nie jest wyszczególniony ani w wykazie A, ani w wykazie B części 1, należy sprawdzić, czy jest on wyszczególniony wśród odpadów niebezpiecznych w części 2 (np. rodzaje odpadów oznaczone gwiazdką) lub w części 3 i, jeśli zachodzi taki przypadek, dany rodzaj odpadów jest wówczas objęty zakazem wywozu.

3.

Rodzaje odpadów wyszczególnione w wykazie B w części 1 lub wyszczególnione wśród odpadów, innych niż niebezpieczne w części 2 (np. rodzaje odpadów nieoznaczone gwiazdką), podlegają zakazowi wywozu, jeśli są zanieczyszczone innymi substancjami, w zakresie, który:

a)

na tyle zwiększa ryzyko związane z odpadami, że czyni je odpowiednimi do poddania procedurze kontrolnej uprzedniego pisemnego złoszenia i zgody, przy uwzględnieniu właściwości odpadów niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy 91/689/EWG; lub

b)

uniemożliwia odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie.

Część 1 (1)

Wykaz A (aneks VIII do Konwencji bazylejskiej)

A1   ODPADY METALI I METALONOŚNE

A1010

Odpady metali i odpady składające się ze stopów jakichkolwiek poniższych metali:

antymon

arsen

beryl

kadm

ołów

rtęć

selen

tellur

tal

z wyłączeniem odpadów wyraźnie wymienionych w wykazie B.

A1020

Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, z wyłączeniem odpadów metali w postaci masywnej, którąkolwiek z poniższych substancji:

antymon, związki antymonu

beryl, związki berylu

kadm, związki kadmu

ołów, związki ołowiu

selen, związki selenu

tellur, związki telluru

A1030

Odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia, którąkolwiek z poniższych substancji:

arsen, związki arsenu

rtęć, związki rtęci

tal, związki talu

A1040

Odpady zawierające jako składniki, którąkolwiek z poniższych substancji:

karbonylki metali

związki chromu sześciowartościowego

A1050

Szlamy galwaniczne

A1060

Odpady cieczy klarowanej z trawienia metali

A1070

Ługowane pozostałości z przetwarzania cynku, pył i szlamy, takie jak jarosyt, hematyt itp.

A1080

Odpady pozostałości cynku nieumieszczone w wykazie B, zawierające ołów i kadm w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z załącznika III

A1090

Popioły ze spalania izolowanych drutów miedzianych

A1100

Pyły i pozostałości z systemów oczyszczania gazów z pieców do wytopu miedzi

A1110

Zużyte roztwory elektrolityczne z rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznego otrzymywania miedzi

A1120

Odpady szlamów, z wyłączeniem szlamów anodowych, z systemów oczyszczania elektrolitycznego w rafinacji elektrolitycznej miedzi i elektrolitycznym otrzymywaniu miedzi

A1130

Zużyte roztwory trawiące zawierające rozpuszczoną miedź

A1140

Odpady katalizatorów chlorku miedziowego i cyjanku miedziowego

A1150

Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych, nieujęty w wykazie B (2)

A1160

Odpady akumulatorów kwasowych, całych albo kruszonych

A1170

Niesortowane odpady akumulatorów, z wyłączeniem mieszanki akumulatorów jedynie z wykazu B. Odpady akumulatorów niewymienione w wykazie B, zawierające składniki z załącznika I w zakresie, który czyni je odpadami niebezpiecznymi

A1180

Odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych (3), zawierające komponenty, takie jak akumulatory i inne baterie z wykazu A, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub zanieczyszczone przez związki z załącznika I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl), w takim zakresie, że posiadają właściwości zawarte w załączniku III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B1110) (4)

A1190

Odpadowe kable pokryte lub izolowane plastikiem zawierającym lub zanieczyszczonym smołą węglową, polichlorowanymi bifenylami (5), ołowiem, kadmem, innymi związkami organohalogenowymi lub innymi składnikami wyszczególnionymi w załączniku I w takim stopniu, że wykazują one właściwości określone w załączniku III

A2   ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE ORGANICZNE

A2010

Odpady szkła z lamp katodowych i innego szkła aktywowanego

A2020

Odpady nieorganicznych związków fluoru w postaci ciekłej lub zawiesin, lecz z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A2030

Odpady katalizatorów, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A2040

Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, jeśli zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2080)

A2050

Odpady azbestowe (pyły i włókna)

A2060

Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem zawierający substancje z załącznika I, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z załącznika III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2050)

A3   ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI ORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE NIEORGANICZNE

A3010

Odpady z produkcji lub przetwarzania koksu naftowego i bitumenu

A3020

Odpady olejów mineralnych nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A3030

Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone osadami ołowiowanych związków przeciwstukowych

A3040

Odpady cieczy termicznych (wymienniki ciepła)

A3050

Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4020)

A3060

Odpady nitrocelulozy

A3070

Odpady fenoli, związków fenolu, w tym chlorofenolu w postaci ciekłej lub zawiesin

A3080

Odpady eterów, bez wymienionych w wykazie B

A3090

Odpady pyłu, popiołu, szlamów i mączki skórzanej, jeśli zawierają związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3100)

A3100

Odpady okrawków lub inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B3090)

A3110

Odpady z wyprawiania skór, zawierające związki chromu sześciowartościowego lub biocydy lub substancje zakaźne (patrz: odpowiednia w wykazie B, B3110)

A3120

Frakcja miękkich odpadów z rozdrabiania

A3130

Odpady związków organicznych zawierających fosfor

A3140

Odpady niechlorowcowanych rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A3150

Odpady chlorowcowanych rozpuszczalników organicznych

A3160

Odpady chlorowcowanych lub niechlorowcowanych pozostałości destylacji suchej powstających w procesach odzyskiwania rozpuszczalników organicznych

A3170

Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydryna)

A3180

Odpady, substancje i artykuły zawierające, składające się z lub zanieczyszczone polichlorowanym bifenylem (PCB), polichlorowanym trifenylem (PCT), polichlorowanym naftalenem (PCN) lub polibromowanym bifenylem (PBB), lub jakimikolwiek innymi polibromowanymi pochodnymi tych związków, przy poziomie stężenia wynoszącym 50 mg/kg lub większym (6)

A3190

Odpady w postaci pozostałości smołowych (wyłączając cementy asfaltowe) powstających podczas rafinacji, destylacji i innych procesów pirolitycznych substancji organicznych

A3200

Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg, zawierajace smołę (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2130)

A4   ODPADY, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ ALBO SKŁADNIKI NIEORGANICZNE ALBO SKŁADNIKI ORGANICZNE

A4010

Odpady z produkcji, sporządzania i stosowania artykułów farmaceutycznych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4020

Odpady kliniczne i pokrewne; odpady z praktyk medycznej, pielęgniarskiej, dentystycznej, weterynaryjnej i podobnych oraz odpady wytwarzane w szpitalach i innych placówkach w trakcie badań, leczenia pacjentów lub w trakcie realizacji projektów badawczych

A4030

Odpady z produkcji, formowania i użycia biocydów i fitofarmaceutyków, w tym odpady pestycydów i herbicydów, nieobjęte specyfikacją, przeterminowane (7) lub nienadające się do pierwotnie zamierzonego użytku

A4040

Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów do zabezpieczania drewna (8)

A4050

Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

cyjanki nieorganiczne, z wyjątkiem pozostałości zawierających metale szlachetne w postaci stałej ze śladową ilością cyjanków nieorganicznych

cyjanki organiczne

A4060

Odpady wodno-olejowe, mieszaniny węglowodorów z wodą, emulsje

A4070

Odpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B4010)

A4080

Odpady o charakterze wybuchowym (z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B)

A4090

Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych, inne niż wymienione w odnośnej kategorii w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2120)

A4100

Odpady z urządzeń sterujących zanieczyszczeniami przemysłowymi służących do oczyszczania gazów odlotowych, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B

A4110

Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone jakąkolwiek z następujących substancji:

związek z grupy polichlorowanego dibenzofuranu

związek z grupy polichlorowanej dibenzodioksyny

A4120

Odpady, które zawierają, składają się z lub są zanieczyszczone nadtlenkami

A4130

Opakowania i pojemniki na odpady zawierające substancje z załącznika I w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III

A4140

Odpady składające się z lub zawierające nienormatywne lub przeterminowane (9) substancje chemiczne odpowiadające kategoriom z załącznika I i wykazujące właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III

A4150

Odpady substancji chemicznych powstające w wyniku prac naukowo-badawczych lub działalności dydaktycznej, które są niezidentyfikowane lub nowe i których oddziaływanie na zdrowie człowieka lub środowisko jest nieznane

A4160

Zużyty węgiel aktywny nieujęty w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B2060)

Wykaz B (aneks IX do Konwencji bazylejskiej)

B1   ODPADY METALI I METALONOŚNE

B1010

Odpady metali i stopów metali w postaci metalicznej, nierozproszonej:

metale szlachetne (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci)

złom żelaza i stali

złom miedziany

złom niklu

złom aluminium

złom cynku

złom cyny

złom wolframu

złom molibdenu

złom tantalu

złom magnezu

złom kobaltu

złom bizmutu

złom tytanu

złom cyrkonu

złom manganu

złom germanu

złom wanadu

złom hafnu, indu, niobu, renu i galu

złom toru

złom pierwiastków ziem rzadkich

złom chromu

B1020

Czysty, niezanieczyszczony złom metali, łącznie ze stopami metali, w ostatecznej postaci luzem (arkusze, płyty, belki, pręty itp.):

złom antymonu

złom berylu

złom kadmu

złom ołowiu (z wyłączeniem akumulatorów kwasowych)

złom selenu

złom telluru

B1030

Metale ognioodporne zawierające pozostałości

B1031

Odpady metali i stopów metali: molibdenu, wolframu, tytanu, tantalu, niobu i renu w postaci metalicznej rozproszonej (proszek metalowy), z wyłączeniem takich odpadów, jak wymienione w wykazie A kategoria A1050, szlamy galwaniczne

B1040

Złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni je odpadami niebezpiecznymi

B1050

Pomieszane metale nieżelazne, złom ciężkiej frakcji, niezawierające materiałów z załącznika I, w stężeniach wystarczających do wykazania właściwości z załącznika III (10)

B1060

Odpady selenu i telluru w postaci metalicznej wolnej, w tym proszek

B1070

Odpady miedzi i stopów miedzi w postaci rozproszonej, chyba że zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości z załącznika III

B1080

Popiół cynkowy i jego pozostałości, w tym pozostałości stopów cynku w postaci rozproszonej, chyba że zawierają składniki z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości z załącznika III lub wykazujące właściwości odpadów niebezpiecznych H4.3 (11)

B1090

Odpady baterii spełniające parametry specyfikacji, z wyłączeniem baterii zawierających ołów, kadm lub rtęć

B1100

Odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali:

lut twardego cynku

zawierające cynk odpady przy wzbogacaniu:

kożuch żużlowy wierzchni z cynkowania kęsisk płaskich (>90 % Zn)

kożuch żużlowy denny z cynkowania kęsisk płaskich (>92 % Zn)

kożuch żużlowy z odlewów ciśnieniowych cynku (>85 % Zn)

kożuch żużlowy z cynkowania ogniowego kęsisk płaskich (>92 % Zn)

szumowiny cynkowe

szumowiny aluminiowe (lub piana), z wyłączeniem zgarów słonych

żużle z miedzi przetwarzane do dalszego przetwarzania lub uszlachetniania, niezawierające arsenu, ołowiu lub kadmu w zakresie wykazującym właściwości odpadów niebezpiecznych z załącznika III

odpady okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygle używane przy wytopie metali

żużle z hutnictwa metali szlachetnych do dalszego uszlachetniania

żużle tantalu zawierające cynę w ilości mniejszej niż 0,5 %

B1110

Zespoły elektryczne i elektroniczne:

zespoły elektryczne składające się wyłącznie z metali lub stopów

odpady lub złom zespołów elektrycznych i elektronicznych (12) (w tym płytki obwodów drukowanych) niezawierające komponentów, takich jak akumulatory czy inne baterie z wykazu A, mercury-switches, szkło z lamp katodowych i inne szkło aktywowane oraz kondensatory PCB lub niezanieczyszczone przez związki z załącznika I (np. kadm, rtęć, ołów, polichlorowany bifenyl) lub z których zostały one usunięte w takim zakresie, że nie posiadają właściwości zawartych w załączniku III (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1180)

zespoły elektryczne i elektroniczne (w tym płytki obwodów drukowanych, podzespoły elektroniczne i druty) przeznaczone do bezpośredniego ponownego wykorzystania (13), ale nie do powtórnego przetwarzania lub ostatecznego unieszkodliwiania (14)

B1115

Odpadowe kable metalowe pokryte lub izolowane plastikiem, nieuwzględnione w wykazie A pozycji A1190, z wyjątkiem kabli przeznaczonych do procesów określonych w załączniku IVA lub wszelkich innych procesów unieszkodliwiania z wykorzystaniem, na dowolnym etapie, niekontrolowanych procesów termicznych, takich jak otwarte spalanie

B1120

Zużyte katalizatory, z wyłączeniem cieczy stosowanych jako katalizatory, zawierających którąkolwiek substancję:

metale przejściowe, z wyłączeniem odpadów katalizatorów (zużyte katalizatory, ciecze stosowane jako katalizatory lub inne katalizatory) z wykazu A

skand

wanad

mangan

kobalt

miedź

itr

niob

hafn

wolfram

tytan

chrom

żelazo

nikiel

cynk

cyrkon

molibden

tantal

ren

lantanowce (metale ziem rzadkich)

lantan

prazeodym

samar

gadolin

dysproz

erb

iterb

cer

neodym

europ

terb

holm

tul

lutet

B1130

Oczyszczone zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne

B1140

Pozostałości zawierające metale szlachetne w postaci stałej, zawierające ślady nieorganicznych cyjanków

B1150

Odpady metali szlachetnych i stopów (złoto, srebro, grupa platynowców oprócz rtęci) w postaci rozproszonej, niepłynnej, odpowiednio opakowane i z odpowiednią etykietą

B1160

Popiół metali szlachetnych ze spalania płytek obwodów drukowanych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A1150)

B1170

Popiół metali szlachetnych ze spalania filmów fotograficznych

B1180

Odpady filmów fotograficznych zawierające halogenki srebra i srebro metaliczne

B1190

Odpady papieru fotograficznego zawierającego halogenki srebra i srebro metaliczne

B1200

Granulowany żużel powstający przy produkcji żelaza i stali

B1210

Żużel powstający przy produkcji żelaza i stali, w tym żużel jako źródło TiO2 i wanadu

B1220

Żużel z produkcji cynku, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301), głównie do celów konstrukcyjnych

B1230

Zgary walcownicze powstające przy produkcji żelaza i stali

B1240

Zgorzelina tlenku miedzi

B1250

Odpady pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji, niezawierające ani cieczy ani związków niebezpiecznych

B2   ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE ORGANICZNE

B2010

Odpady z górnictwa w postaci nierozproszonej:

odpady naturalnego grafitu

odpady łupków, zarówno z grubsza okrawanych, jak i ciętych piłą lub w inny sposób

odpady miki

odpady leucytu, nefelinu i sjenitu nefelinowego

odpady skalenia

odpady fluorytu

odpady krzemionki w postaci stałej, z wyłączeniem odpadów używanych w odlewnictwie

B2020

Odpady szkła w postaci nierozproszonej

stłuczka i inne szklane odpady i złom szklany, poza szkłem z lamp katodowych i inne szkła aktywowane

B2030

Odpady ceramiczne w postaci nierozproszonej

odpady i pozostałości spieków ceramiczno-metalowych

włókna na bazie ceramicznej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

B2040

Pozostałe odpady zawierające głównie związki nieorganiczne:

częściowo rafinowany siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

gipsowe odpady płyt ściennych i okładzin tynkowych powstające przy burzeniu budynków

żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysłowymi (np.: DIN 4301 i DIN 8201) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny

siarka w postaci stałej

kamień wapienny z produkcji cyjanamidu wapniowego (posiadający pH poniżej 9)

chlorki sodu, potasu i wapnia

karborund (węglik silikonu)

kruszywo betonowe

lit – tantal i lit – niob zawierające złom szklany

B2050

Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem, nieujęty w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2060)

B2060

Zużyty węgiel aktywny niezawierający żadnego ze związków z załącznika I w zakresie wykazującym właściwości odpadów z załącznika III, na przykład węgiel pochodzący z uzdatniania wody pitnej i z produkcji spożywczej i produkcji witamin (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4160)

B2070

Zawiesina fluorku wapnia

B2080

Odpady gipsowe powstające w przemysłowych procesach chemicznych, nieujęte w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A2040)

B2090

Odpady resztek anod z produkcji stali lub aluminium, wytworzonych z koksu naftowego lub bitumenu i oczyszczonych do zwykłych wymogów przemysłowych (z wyłączeniem resztek anod z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych i przemysłu metalurgicznego)

B2100

Odpady wodzianów glinu i odpady tlenku glinu oraz pozostałości z produkcji tlenku glinu, z wyłączeniem takich substancji stosowanych do procesów oczyszczania gazów, flokulacji i filtracji

B2110

Pozostałości boksytów („muł czerwony”) (pH utrzymane poniżej 11,5)

B2120

Odpady roztworów kwaśnych lub zasadowych o pH większym niż 2 i mniejszym niż 11,5, które nie są żrące lub w inny sposób niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4090)

B2130

Substancje bitumiczne (odpady asfaltu) z budowy i utrzymania dróg, niezawierające smoły (15)(patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3200)

B3   ODPADY ZAWIERAJĄCE GŁÓWNIE ZWIĄZKI ORGANICZNE, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ METALE I SUBSTANCJE NIEORGANICZNE

B3010

Stałe odpady tworzyw sztucznych

Następujące tworzywa sztuczne lub mieszanki tworzyw sztucznych, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

pozostałości tworzyw sztucznych niechlorowcoorganicznych polimerów i kopolimerów, zawierające ale nie ograniczone do następujących substancji (16):

etylen

styren

polipropylen

politetraftalan etylenu

akrylonitryl

butadien

poliacetale

poliamidy

politetraftalan butylenu

poliwęglany

polietery

polisiarczki fenylenu

polimery akrylowe

alkany C10–C13 (plastyfikator)

poliuretany (niezawierające CFC)

polisiloksan

polimetakrylan metylu

polialkohol winylowy

polibutyral winylu

polioctan winylu

odpady żywicy utwardzonej lub produktów konserwowanych:

żywice mocznikowo-formaldehydowe

żywice fenolowo-formaldehydowe

żywice melaminowo-formaldehydowe

żywice epoksydowe

żywice alkidowe

poliamidy

odpady fluorowanych polimerów (17):

perfluoroetylen/propylen (FEP)

alkan perfluoroalkoksylowy

tetrafluoroetylen/perfluorowinyloeter (PFA)

tetrafluoroetylen/perfluorometylowinyloeter (MFA)

polifluorek winylu (PVF)

polifluorek winylidenu (PVDF)

B3020

Odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z odpadami niebezpiecznymi:

odpady i makulatura z papieru lub kartonu:

niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty

inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie

papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)

inne, w tym, ale nie wyłącznie

1)

laminowany karton;

2)

niesortowana makulatura

B3030

Odpady tekstylne

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji:

odpady jedwabiu (w tym kokony nienadające się do motania, odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

niezgrzeblone lub czesane

pozostałe

odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, w tym odpady przędzy, z wyłączeniem rozwłóknionych szmat

wyczeski wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

inne odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

odpady grubej sierści zwierzęcej

odpady bawełny (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty)

odpady przędzy (w tym odpady nici)

szmaty rozwłóknione

pozostałe

odpady i pakuły lniane

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) juty i innych tekstylnych włókien łykowych (wyłączając len, konopie siewne i ramię)

odpady i pakuły (w tym odpady przędzy i rozwłóknione szmaty) sizalu i innych tekstylnych włókien rodzaju agawy

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) orzecha kokosowego

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) abaki (konopi manilskich lub Musa textilis Nee)

pakuły, wyczeski i odpady (w tym odpady przędzy i rozwłóknionych szmat) ramii i innych tekstylnych włókien roślinnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

odpady (w tym wyczeski, odpady przędzy i szmaty rozwłóknione) włókien sztucznych:

włókien syntetycznych

włókien sztucznych

znoszone ubrania i inne znoszone wyroby włókiennicze

zużyte szmaty, odpady szpagatu, lin i sznurów, zużyte wyroby ze szpagatu, lin i sznurów z tekstyliów

segregowane

pozostałe

B3035

Odpady włókienniczych pokryć podłogowych, dywanów

B3040

Odpady gumy

Następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z innymi odpadami:

odpady i kawałki gumy twardej (np. ebonitu)

pozostałe odpady gumy (z wyłączeniem odpadów gdzie indziej wyszczególnionych)

B3050

Odpady nieprzerobionego korka i drewna:

kawałki i odpady drewna, luzem i w klocach, brykiety, granulki lub podobne formy

odpady korka: korek kruszony, granulowany lub mielony

B3060

Odpady z przemysłu rolno-spożywczego, pod warunkiem że nie są skażone:

osad drożdżowy winiarski

suszone i sterylizowane odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne lub w postaci granulek i innej, z rodzaju używanego do żywienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

degras: pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

odpady kości i rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przetworzone (lecz nie cięte według kształtu), poddane traktowaniu kwasem lub odżelatynizowane

odpady ryb

kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego, z wyłączeniem produktów ubocznych, które spełniają krajowe i międzynarodowe wymogi i normy dotyczące spożycia przez ludzi lub zwierzęta

B3065

Odpady tłuszczów i olejów jadalnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (np. oleje do smażenia), pod warunkiem że nie wykazują właściwości z załącznika III

B3070

Następujące odpady:

odpady ludzkich włosów

odpady słomy

dezaktywowane grzybnie grzybów z produkcji penicyliny używane jako pasza dla zwierząt

B3080

Odpady, okrawki i pozostałości gumy

B3090

Okrawki lub inne odpady skóry lub składników skóry nieodpowiednie do wytwarzania artykułów skórzanych, z wyłączeniem odpadów po wyprawianiu skóry, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3100)

B3100

Pył, popiół, szlamy i mączki skórzane, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3090)

B3110

Odpady z wyprawiania skór, niezawierające związków chromu sześciowartościowego lub biocydów lub substancji zakaźnych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3110)

B3120

Odpady, w skład których wchodzą barwniki spożywcze

B3130

Odpady eterów polimerycznych i odpady, inne niż niebezpieczne eterów monomerycznych niezdolne do tworzenia nadtlenków

B3140

Odpady opon pneumatyzcnych, z wyłączeniem przeznaczonych do procesów z załącznika IVA

B4   ODPADY, KTÓRE MOGĄ ZAWIERAĆ ALBO SKŁADNIKI NIEORGANICZNE, ALBO SKŁADNIKI ORGANICZNE

B4010

Odpady, w których skład wchodzą głównie farby emulsyjne lub lateksowe, tusze i utwardzone pokosty niezawierające rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich lub biocydów, w zakresie czyniącym z nich odpady niebezpieczne (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A4070)

B4020

Odpady z produkcji, formowania i użycia żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw, niewymienionych w wykazie A, niezawierających rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń w zakresie niewykazującym właściwości z załącznika III, np. na bazie wody lub klejów na bazie skrobi kazeinowej, dekstryny, eterów celulozy, polialkoholi winylowych (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A3050)

B4030

Zużyte jednorazowe aparaty fotograficzne z bateriami, nieujęte w wykazie A

Część 2

Odpady wymienione w załączniku do decyzji 2000/532/WE (18)

01   ODPADY POWSTAJĄCE PRZY POSZUKIWANIU, WYDOBYCIU, WZBOGACANIU ORAZ PRZERÓBCE FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ MINERAŁÓW

01 01

odpady z wydobywania minerałów

01 01 01

odpady z wydobywania rud metali

01 01 02

odpady z wydobywania minerałów niezawierających metali

01 03

odpady z fizycznej i chemicznej obróbki minerałów zawierających metale

01 03 04*

kwasotwórcze odpady z sita z przetwarzania rud siarczkowych

01 03 05*

inne odpady z sita zawierające substancje niebezpieczne

01 03 06

odpady z sita, inne niż wymienione w 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z obróbki fizycznej i chemicznej minerałów zawierających metale

01 03 08

odpady o konsystencji pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09

czerwony muł powstający przy produkcji tlenku glinu, inny niż odpady wymienione w 01 03 07

01 03 99

inne niewymienione odpady

01 04

odpady z fizycznej i chemicznej obróbki minerałów niezawierających metali

01 04 07*

odpady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z fizycznej i chemicznej obróbki minerałów niezawierających metali

01 04 08

żwir i skruszone skały, inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

odpady w postaci piasków i iłów

01 04 10

odpady o konsystencji pyłów i proszków, inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11

odpady powstające przy przetwarzaniu soli kamiennej i potasowej, inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych, inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

odpady powstające przy cięciu i piłowaniu skał, inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 99

inne niewymienione odpady

01 05

płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

01 05 04

płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05*

płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06*

płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07

płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające baryt, inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające chlorki, inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

inne niewymienione odpady

02   ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, AKWAKULTURY, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

02 01

odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, akwakultury, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01

osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

odpadowa tkanka roślinna

02 01 04

odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06

odchody zwierzęce, gnojówka i obornik (łącznie z odpadami słomy), ścieki, gromadzone i oczyszczane osobno poza terenem instalacji

02 01 07

odpady z gospodarki leśnej

02 01 08*

odpady agrochemiczne zawierające substancje niebezpieczne

02 01 09

odpady agrochemiczne, inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10

metale odpadowe

02 01 99

inne niewymienione odpady

02 02

odpady z przygotowania i przetwórstwa mięsa, ryb i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01

osady z mycia i czyszczenia

02 02 02

odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 99

inne niewymienione odpady

02 03

odpady z przygotowania i przetwórstwa owoców, warzyw, zbóż, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty i tytoniu, produkcji konserw; produkcji drożdży i ekstraktu drożdżowego, produkcji i fermentacji melasy

02 03 01

szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania

02 03 02

odpady z konserwantów

02 03 03

odpady z ekstrakcji rozpuszczalników

02 03 04

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 99

inne niewymienione odpady

02 04

odpady z przetwarzania cukru

02 04 01

osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

nienormatywny węglan wapnia

02 04 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 99

inne niewymienione odpady

02 05

odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 05 02

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 99

inne niewymienione odpady

02 06

odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

odpady z konserwantów

02 06 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 99

inne niewymienione odpady

02 07

odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01

odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

odpady z destylacji spirytusów

02 07 03

odpady z procesów chemicznych

02 07 04

materiały nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 07 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 99

inne niewymienione odpady

03   ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY

03 01

odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

odpady kory i korka

03 01 04*

trociny, wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05

trociny, wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir, inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 99

inne niewymienione odpady

03 02

odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01*

środki do konserwacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02*

środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03*

metaloorganiczne środki do konserwacji drewna

03 02 04*

nieorganiczne środki do konserwacji drewna

03 02 05*

inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99

inne niewymienione środki do konserwacji drewna

03 03

odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

odpady z kory i drewna

03 03 02

szlamy ługu zielonego (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05

szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07

mechanicznie separowane odrzuty z odzysku papieru i tektury

03 03 08

odpady powstające podczas segregacji papieru i tektury przeznaczonej do odzysku

03 03 09

błoto defekosaturacyjne

03 03 10

odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 99

inne niewymienione odpady

04   ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I WŁÓKIENNICZEGO

04 01

odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01

odpady z mizdrowania i dwoin wapniowych

04 01 02

odpady z wapnowania

04 01 03*

odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy ciekłej

04 01 04

ług garbarski zawierający chrom

04 01 05

ług garbarski niezawierający chromu

04 01 06

osady zawierające chrom, w szczególności z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07

osady niezawierające chromu, w szczególności z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08

odpady skóry garbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09

odpady z wzbogacania i wykańczania

04 01 99

inne niewymienione odpady

04 02

odpady z przemysłu włókienniczego

04 02 09

odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14*

odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15

odpady z wykańczania, inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16*

barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17

barwniki i pigmenty, inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 99

inne niewymienione odpady

05   ODPADY Z RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ, OCZYSZCZANIA GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYSOKOTEMPERATUROWEJ PRZERÓBKI WĘGLA

05 01

odpady z rafinacji ropy naftowej

05 01 02*

osady z odsalania

05 01 03*

osady z dna zbiorników

05 01 04*

kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05*

wycieki ropy naftowej

05 01 06*

oleiste szlamy z konserwacji instalacji i urządzeń

05 01 07*

kwaśne smoły

05 01 08*

inne smoły

05 01 09*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11*

odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12*

kwasy zawierające oleje

05 01 13

osady z procesów uzdatniania wody kotłowej

05 01 14

odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15*

zużyte materiały filtracyjne

05 01 16

odpady z procesów odsiarczania ropy naftowej zawierające siarkę

05 01 17

bitumen

05 01 99

inne niewymienione odpady

05 06

odpady z wysokotemperaturowej przeróbki węgla

05 06 01*

kwaśne smoły

05 06 03*

inne smoły

05 06 04

odpady z kolumn chłodniczych

05 06 99

inne niewymienione odpady

05 07

odpady z oczyszczania i przesyłu gazu ziemnego

05 07 01*

odpady zawierające rtęć

05 07 02

odpady zawierające siarkę

05 07 99

inne niewymienione odpady

06   ODPADY Z PROCESÓW CHEMII NIEORGANICZNEJ

06 01

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania kwasów

06 01 01*

kwas siarkawy i siarkowy

06 01 02*

kwas solny

06 01 03*

kwas fluorowodorowy

06 01 04*

kwas fosforawy i fosforowy

06 01 05*

kwas azotawy i azotowy

06 01 06*

inne kwasy

06 01 99

inne niewymienione odpady

06 02

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania substancji alkalicznych

06 02 01*

wodorotlenek wapnia

06 02 03*

wodorotlenek amonu

06 02 04*

wodorotlenki sodu i potasu

06 02 05*

inne zasady

06 02 99

inne niewymienione odpady

06 03

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11*

sole stałe i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13*

sole stałe i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14

sole stałe i roztwory, inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16

tlenki metali, inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99

inne niewymienione odpady

06 04

odpady zawierające metale, inne niż wymienione w 06 03

06 04 03*

odpady zawierające arsen

06 04 04*

odpady zawierające rtęć

06 04 05*

odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99

inne niewymienione odpady

06 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 06 05 02

06 06

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków zawierających siarkę, chemicznej przeróbki siarki oraz procesów odsiarczania

06 06 02*

odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03

odpady zawierające siarczki, inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99

inne niewymienione odpady

06 07

odpady z produkcji, przygotowania, i dostarczania i stosowania chlorowców i chemicznej przeróbki chlorowców

06 07 01*

odpady zawierające azbest z elektrolizy

06 07 02*

węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03*

osad siarczanu baru zawierający rtęć

06 07 04*

roztwory i kwasy, np. kwas siarkowy kontaktowy

06 07 99

inne niewymienione odpady

06 08

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania krzemu i pochodnych krzemu

06 08 02*

odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99

inne niewymienione odpady

06 09

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków fosforu i chemicznej przeróbki związków fosforu

06 09 02

żużel fosforowy

06 09 03*

poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04

poreakcyjne odpady związków wapnia, inne niż wymienione w 06 09 03

06 09 99

inne niewymienione odpady

06 10

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania związków azotu i chemicznej przeróbki związków azotu oraz produkcji nawozów

06 10 02*

odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99

inne niewymienione odpady

06 11

odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01

poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji ditlenku tytanu

06 11 99

inne niewymienione odpady

06 13

odpady z innych procesów chemii nieorganicznej niewymienione gdzie indziej

06 13 01*

nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna i inne biocydy

06 13 02*

zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03

czysta sadza

06 13 04*

odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05*

Sadza

06 13 99

inne niewymienione odpady

07   ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ

07 01

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania podstawowych organicznych substancji chemicznych

07 01 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 01 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 01 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 99

inne niewymienione odpady

07 02

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 02 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 02 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

odpady tworzyw sztucznych

07 02 14*

odpady z dodatków zawierających substancje niebezpieczne

07 02 15

odpady z dodatków, innych niż wymienione w 07 02 14

07 02 16*

odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17

odpady zawierające silikony, inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 99

inne niewymienione odpady

07 03

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem 06 11)

07 03 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 03 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 03 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99

inne niewymienione odpady

07 04

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 04 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 04 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13*

odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 99

inne niewymienione odpady

07 05

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania środków farmaceutycznych

07 05 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 05 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 05 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13*

odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14

odpady stałe, inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 99

inne niewymienione odpady

07 06

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 06 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 06 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 99

inne niewymienione odpady

07 07

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania innych niewymienionych wysoko oczyszczonych chemikaliów i produktów chemicznych

07 07 01*

wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03*

chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 07 04*

inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste

07 07 07*

pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08*

inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09*

zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10*

inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99

inne niewymienione odpady

08   ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZANIA I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH

08 01

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania, stosowania i unieszkodliwiania farb i lakierów

08 01 11*

odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12

odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 13*

osady z unieszkodliwiania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14

osady z unieszkodliwiania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15*

osady z unieszkodliwiania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16

osady wodne zawierające farby i lakiery, inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17*

odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18

odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19*

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20

zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21*

odpady ze zmywaczy do farb lub lakierów

08 01 99

inne niewymienione odpady

08 02

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania innych powłok (także emalii ceramicznych)

08 02 01

odpady proszków powlekających

08 02 02

osady wodne zawierające składniki emalii ceramicznych

08 02 03

zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych

08 02 99

inne niewymienione odpady

08 03

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania farb drukarskich

08 03 07

osady wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08

odpady płynne zawierające farby drukarskie

08 03 12*

odpadowe farby drukarskie zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13

odpadowe farby drukarskie, inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14*

osady farb drukarskich, zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15

osady farb drukarskich, inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16*

zużyte roztwory trawiące

08 03 17*

odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18

odpadowy toner drukarski, inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19*

olej dyspersyjny

08 03 99

inne niewymienione odpady

08 04

odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania klejów, kitów i szczeliw (również środków impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09*

odpady klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10

odpady klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11*

osady z klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12

osady z klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13*

osady wodne zawierające kleje lub szczeliwa, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14

osady wodne zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15*

odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16

odpady płynne zawierające kleje lub szczeliwa, inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17*

olej żywiczny

08 04 99

inne niewymienione odpady

08 05

odpady, inne niż wymienione w 08

08 05 01*

odpady izocyjanianu

09   ODPADY Z PRZEMYSŁU FOTOGRAFICZNEGO

09 01

odpady z przemysłu fotograficznego

09 01 01*

wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*

wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*

roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*

roztwory utrwalaczy

09 01 05*

roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06*

odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków fotograficznych zawierające srebro

09 01 07

film i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

film i papier fotograficzny niezawierające srebra lub związków srebra

09 01 10

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11*

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12

aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie, inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13*

odpady płynne pochodzące z zakładowych procesów odzyskiwania srebra, inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 99

inne niewymienione odpady

10   ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

10 01

odpady z elektrowni i innych obiektów energetycznego spalania (z wyłączeniem 19)

10 01 01

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02

popioły lotne z węgla

10 01 03

popioły lotne z torfu i (niepoddanego obróbce) drewna

10 01 04*

popioły lotne z paliw płynnych i pyły z kotłów

10 01 05

stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych w postaci osadów

10 01 09*

kwas siarkowy

10 01 13*

popioły lotne z zemulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14*

popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15

popioły paleniskowe, żużle i popioły z kotłów z procesów współspalania, inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16*

popioły lotne z procesów współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17

popioły lotne z procesów współspalania, inne niż wymienione 10 01 16

10 01 18*

odpady z oczyszczania gazu zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19

odpady z oczyszczania gazu, inne niż wymienione 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22*

wodne osady oczyszczania kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23

wodne osady oczyszczania kotłów, inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24

piasek z pokładów fluidalnych

10 01 25

odpady ze składowania i przygotowania paliw dla elektrowni opalanych węglem

10 01 26

odpady z oczyszczania wód chłodzących

10 01 99

inne niewymienione odpady

10 02

odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01

odpady z przetwarzania żużli

10 02 02

nieprzetworzone żużle

10 02 07*

odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08

odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10

zgorzelina walcownicza

10 02 11*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 02 12

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15

inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 99

inne niewymienione odpady

10 03

odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02

odpadowe anody

10 03 04*

żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05

odpady tlenku glinu

10 03 08*

zgary słone z produkcji wtórnej

10 03 09*

czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15*

zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16

odżużlania, inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17*

odpady z produkcji anod zawierające smołę

10 03 18

odpady z produkcji anod zawierające węgiel, inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19*

gazy odlotowe zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20

pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21*

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22

inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych), inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23*

odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24

odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 03 28

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29*

odpady z oczyszczania żużli słonych i zgarów (czarnych kożuchów) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30

odpady z oczyszczania żużli słonych i czarnych kożuchów żużlowych, inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99

inne niewymienione odpady

10 04

odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01*

żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

10 04 02*

kożuchy żużlowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

10 04 03*

arsenian wapna

10 04 04*

pyły z gazów odlotowych

10 04 05*

inne cząstki i pyły

10 04 06*

odpady stałe z oczyszczania gazów

10 04 07*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów

10 04 09*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 04 10

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99

inne niewymienione odpady

10 05

odpady z hutnictwa cynku

10 05 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 05 03*

pyły z gazów odlotowych

10 05 04

inne cząstki i pyły

10 05 05*

odpady stałe z oczyszczania gazów

10 05 06*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów

10 05 08*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 05 09

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10*

kożuchy żużlowe i zgary o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11

kożuchy żużlowe i zgary, inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 99

inne niewymienione odpady

10 06

odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01

żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03*

pyły z gazów odlotowych

10 06 04

inne cząstki i pyły

10 06 06*

odpady stałe z oczyszczania gazów

10 06 07*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów

10 06 09*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 06 10

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 99

inne niewymienione odpady

10 07

odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01

żużle (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

10 07 02

kożuchy żużlowe i zgary (z produkcji pierwotnej i wtórnej)

10 07 03

odpady stałe z oczyszczania gazów

10 07 04

inne cząstki i pyły

10 07 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów

10 07 07*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 07 08

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99

inne niewymienione odpady

10 08

odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04

cząstki i pyły

10 08 08*

żużle słone z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09

inne żużle

10 08 10*

kożuchy żużlowe i zgary o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11

kożuchy żużlowe i zgary, inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12*

odpady z produkcji anod zawierające smołę

10 08 13

odpady z produkcji anod zawierające węgiel, inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14

wybrakowane anody

10 08 15*

pyły gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne

10 08 16

pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19*

odpady z oczyszczania wody chłodzącej zawierającej oleje

10 08 20

odpady z oczyszczania wody chłodzącej, inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99

inne niewymienione odpady

10 09

odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03

żużle odlewnicze

10 09 05*

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07*

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania, inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 09*

pyły gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne

10 09 10

pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11*

inne cząstki zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12

inne cząstki, inne niż wymienione w 10 09 11

10 09 13*

odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14

odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15*

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

10 09 16

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 99

inne niewymienione odpady

10 10

odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03

żużle odlewnicze

10 10 05*

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone przed procesem odlewania, inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07*

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08

rdzenie i formy odlewnicze uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania, inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09*

pyły gazów odlotowych zawierających substancje niebezpieczne

10 10 10

pyły gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11*

inne cząstki zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12

inne cząstki, inne niż wymienione w 10 10 11

10 10 13*

odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14

odpadowe środki wiążące, inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15*

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów zawierające substancje niebezpieczne

10 10 16

odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów, inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99

inne niewymienione odpady

10 11

odpady z hutnictwa szkła i produktów szklanych

10 11 03

odpady materiałów z włókna szklanego

10 11 05

cząstki i pyły

10 11 09*

odpady z przygotowania mas wsadowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10

odpady z przygotowania mas wsadowych, inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11*

szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12

odpady szklane, inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13*

osady z polerowania i szlifowania zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14

osady z polerowania i szlifowania, inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15*

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16

odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17*

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych, inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19*

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 99

inne niewymienione odpady

10 12

odpady z produkcji wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych

10 12 01

odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

cząstki i pyły

10 12 05

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów

10 12 06

odrzucone formy

10 12 08

odpady ceramiki, cegieł, płytek i wyrobów budowlanych (po obróbce termicznej)

10 12 09*

odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10

odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11*

odpady z glazurowania zawierające metale ciężkie

10 12 12

odpady z glazurowania, inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

inne niewymienione odpady

10 13

odpady z produkcji cementu, wapna i gipsu oraz artykułów i produktów z nich wykonanych

10 13 01

odpady z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

cząstki i pyły (z wyjątkiem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów

10 13 09*

odpady z produkcji cementu azbestowego zawierające azbest

10 13 10

odpady z produkcji cementu azbestowego, inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11

odpady z cementowych materiałów kompozytowych, inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

odpady stałe z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13

odpady stałe z oczyszczania gazów, inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14

odpadowy cement i osady cementowe

10 13 99

inne niewymienione odpady

10 14

odpady z instalacji spalania

10 14 01*

odpady z oczyszczania gazów zawierające rtęć

11   ODPADY Z OBRÓBKI I POWLEKANIA POWIERZCHNI METALI I INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ Z PROCESÓW HYDROMETALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

11 01

odpady z obróbki chemicznej i powlekania powierzchni metali i innych materiałów (np. tj. procesów galwanicznych, procesów cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05*

kwasy trawiące

11 01 06*

kwasy niewymienione gdzie indziej

11 01 07*

alkaliczne kąpiele trawiące

11 01 08*

szlamy z fosforanowania

11 01 09*

szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10

szlamy i osady pofiltracyjne, inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11*

wodne roztwory płuczące zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12

wodne roztwory płuczące, inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13*

odpady z odłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14

odpady z odłuszczania, inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15*

eluaty i osady z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16*

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99

inne niewymienione odpady

11 02

odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02*

szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z jarozytem i getytem)

11 02 03

odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05*

odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06

odpady z hydrometalurgii miedzi, inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99

inne niewymienione odpady

11 03

szlamy i odpady stałe z procesów hartowania

11 03 01*

odpady zawierające cyjanki

11 03 02*

inne odpady

11 05

odpady z procesów cynkowania

11 05 01

twardy cynk

11 05 02

popiół cynkowy

11 05 03*

odpady stałe z oczyszczania gazów

11 05 04*

zużyty topnik

11 05 99

inne niewymienione odpady

12   ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

12 01

odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych

12 01 01

toczenie i piłowanie żelaza oraz jego stopów

12 01 02

pyły i cząstki żelaza

12 01 03

toczenie i piłowanie metali nieżelaznych

12 01 04

pyły i cząstki metali nieżelaznych

12 01 05

wióry z toczenia i wiórnikowania tworzyw sztucznych

12 01 06*

odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07*

oleje z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08*

emulsje i roztwory z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09*

emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10*

syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12*

zużyte woski i tłuszcze

12 01 13

odpady spawalnicze

12 01 14*

szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15

szlamy z obróbki metali, inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16*

odpadowy materiał wybuchowy zawierający substancje niebezpieczne

12 01 17

odpadowe materiały wybuchowe, inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18*

szlamy ze ścierania, szlifowania i gładzenia zawierające oleje

12 01 19*

łatwo ulegające biodegradacji oleje z obróbki metali

12 01 20*

zużyte formy i materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21

zużyte formy i materiały szlifierskie, inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

inne niewymienione odpady

12 03

odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01*

odpady z odtłuszczania wodą

12 03 02*

odpady z odtłuszczania parą

13   OLEJE ODPADOWE I ODPADY POCHODZĄCE Z PALIW PŁYNNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 I 19)

13 01

odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01*

oleje hydrauliczne zawierające PCB (19)

13 01 04*

emulsje olejowe zawierające chlorowce

13 01 05*

emulsje olejowe niezawierające chlorowców

13 01 09*

mineralne oleje hydrauliczne zawierające chlorowce

13 01 10*

mineralne oleje hydrauliczne niezawierające chlorowców

13 01 11*

syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12*

oleje hydrauliczne ulegające biodegradacji

13 01 13*

inne oleje hydrauliczne

13 02

odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające chlorowce

13 02 05*

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające chlorowców

13 02 06*

syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07*

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe ulegające biodegradacji

13 02 08*

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03

odpadowe oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła

13 03 01*

oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06*

mineralne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła zawierające chlorowce, inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07*

niezawierające chlorowców mineralne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła

13 03 08*

syntetyczne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła

13 03 09*

oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła ulegające biodegradacji

13 03 10*

inne oleje izolujące lub stosowane jako nośniki ciepła

13 04

oleje zęzowe

13 04 01*

oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej

13 04 02*

oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych

13 04 03*

oleje zęzowe z innej żeglugi

13 05

odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01*

odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach

13 05 02*

szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03*

szlamy z kolektorów

13 05 06*

oleje z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07*

woda zaolejona z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08*

mieszanki odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach

13 07

odpady z paliw płynnych

13 07 01*

paliwa płynne i olej napędowy

13 07 02*

benzyna

13 07 03*

inne paliwa (włączając w to mieszanki)

13 08

inne niewymienione oleje odpadowe

13 08 01*

szlamy i emulsje z odsalania

13 08 02*

inne emulsje

13 08 99*

inne niewymienione odpady

14   ODPADY ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, CHŁODZIW I PROPELENTÓW (Z WYŁĄCZENIEM GRUP 07 I 08)

14 06

odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów z pian i aerozoli

14 06 01*

chlorofluoropochodne węglowodorów (freony) HCFC, HFC

14 06 02*

inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki

14 06 03*

inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

14 06 04*

szlamy i odpady stałe zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki

14 06 05*

szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15   ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTÓW, TKANIN DO WYCIERANIA, MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH I ODZIEŻY OCHRONNEJ NIEUJĘTE GDZIE INDZIEJ

15 01

opakowania (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowań)

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

opakowania z drewna

15 01 04

opakowania z metali

15 01 05

opakowania wielomateriałowe

15 01 06

opakowania mieszane

15 01 07

opakowania ze szkła

15 01 09

opakowania z tkanin

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

15 01 11*

opakowania z metalu zawierające niebezpieczne porowate matryce (np. azbest), włączając puste pojemniki ciśnieniowe

15 02

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i odzież ochronna

15 02 02*

sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe niewymienione gdzie indziej), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 02 03

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, inne niż wymienione w 15 02 02

16   ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE

16 01

zużyte pojazdy wycofane z eksploatacji z różnych środków transportu (włączając maszyny pozadrogowe) oraz odpady z demontażu zużytych pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z przeglądów i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

zużyte opony

16 01 04*

zużyte pojazdy wycofane z eksploatacji

16 01 06

zużyte pojazdy wycofane z eksploatacji niezawierające płynów i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07*

filtry oleju

16 01 08*

elementy zawierające rtęć

16 01 09*

elementy zawierające PCB

16 01 10*

elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11*

okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12

okładziny hamulcowe, inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13*

płyny hamulcowe

16 01 14*

płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15

płyny zapobiegające zamarzaniu, inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16

zbiorniki na gaz płynny

16 01 17

metale żelazne

16 01 18

metale nieżelazne

16 01 19

tworzywa sztuczne

16 01 20

szkło

16 01 21*

elementy niebezpieczne, inne niż wymienione w 16 01 07–16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

inne niewymienione elementy

16 01 99

inne niewymienione odpady

16 02

odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09*

transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10*

zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone, inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11*

zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12*

zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (20), inne niż wymienione w 16 02 09–16 02 12

16 02 14

zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 16 02 09–16 02 13

16 02 15*

niebezpieczne elementy usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16

elementy usunięte ze zużytych urządzeń, inne niż wymienione w 16 02 15

16 03

partie produktów nieodpowiadających wymaganiom i produkty niezużyte

16 03 03*

odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04

odpady nieorganiczne, inne niż wymienione w 16 03 03

16 03 05*

odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06

odpady organiczne, inne niż wymienione w 16 03 05

16 04

odpady materiałów wybuchowych

16 04 01*

odpady amunicji

16 04 02*

odpady wyrobów pirotechnicznych

16 04 03*

inne odpady materiałów wybuchowych

16 05

gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04*

gazy w pojemnikach ciśnieniowych (włączając w to halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05

gazy w pojemnikach ciśnieniowych, inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06*

chemikalia laboratoryjne, składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające je, włącznie z mieszaninami chemikaliów laboratoryjnych

16 05 07*

zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające je

16 05 08*

zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające je

16 05 09

zużyte chemikalia, inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06

baterie i akumulatory

16 06 01*

baterie ołowiowe

16 06 02*

baterie niklowo-kadmowe

16 06 03*

baterie rtęciowe

16 06 04

baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

inne baterie i akumulatory

16 06 06*

oddzielnie gromadzone elektrolity z baterii i akumulatorów

16 07

odpady z czyszczenia cystern transportowych i zbiorników magazynowych oraz beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08*

odpady zawierające oleje

16 07 09*

odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99

inne niewymienione odpady

16 08

zużyte katalizatory

16 08 01

zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02*

zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (21) lub ich związki

16 08 03

zużyte katalizatory zawierające inne metale przejściowe lub ich związki, niewymienione w innych grupach

16 08 04

zużyte katalizatory stosowane do krakowania katalizatorów (z wyjątkiem wymienionych w 16 08 07)

16 08 05*

zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06*

zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07*

zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09

substancje utleniające

16 09 01*

nadmanganiany, np. nadmanganian potasu

16 09 02*

chromiany, np. chromian potasu, dichromian potasu lub sodu

16 09 03*

nadtlenki, np. nadtlenek wodoru

16 09 04*

substancje utleniające niewymienione w innych grupach

16 10

odpady cieczy wodnych przeznaczone do oczyszczania poza zakładem

16 10 01*

odpady cieczy wodnych zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02

odpady cieczy wodnych, inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03*

koncentraty wodne zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04

koncentraty wodne, inne niż wymienione w 16 10 03

16 11

odpadowe okładziny i materiały ogniotrwałe

16 11 01*

zawierające węgiel okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierających substancje niebezpieczne

16 11 02

zawierające węgiel okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03*

inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04

inne okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05*

okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów, innych niż metalurgiczne, zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06

okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów, innych niż metalurgiczne, inne niż wymienione w 16 11 05

17   ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC SKAŻONYCH)

17 01

beton, cegły, płyty, ceramika

17 01 01

beton

17 01 02

cegły

17 01 03

płyty i ceramika

17 01 06*

mieszanki lub oddzielne frakcje betonu, cegieł, płyt i ceramiki zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

mieszanki betonu, cegieł, płytek i ceramiki, inne niż wymienione w 17 01 06

17 02

drewno, szkło i tworzywa sztuczne

17 02 01

drewno

17 02 02

szkło

17 02 03

tworzywa sztuczne

17 02 04*

szkło, tworzywa sztuczne i drewno zawierające substancje niebezpieczne lub zanieczyszczone nimi

17 03

mieszanki bitumiczne, smoła węglowa i produkty smołowe

17 03 01*

mieszanki bitumiczne zawierające smołę węglową

17 03 02

mieszanki bitumiczne, inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03*

smoła węglowa i produkty smołowe

17 04

metale (włączając w to ich stopy)

17 04 01

miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

aluminium

17 04 03

ołów

17 04 04

cynk

17 04 05

żelazo i stal

17 04 06

cyna

17 04 07

mieszaniny metali

17 04 09*

odpady metali skażone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*

kable zawierające oleje, smołę węglową i inne substancje niebezpieczne

17 04 11

kable, inne niż wymienione w 17 04 10

17 05

gleba (włącznie z ziemią wydobytą z miejsc skażonych), kamenie i urobek z pogłębiania

17 05 03*

gleba i kamienie zawierające substancje niebezpieczne

17 05 04

gleba i kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*

urobek z pogłębiania zawierający substancje niebezpieczne

17 05 06

urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07*

tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08

tłuczeń torowy (kruszywo), inne niż wymienione w 17 05 07

17 06

materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 01*

materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03*

inne materiały izolacyjne składające się z substancji niebezpiecznych lub je zawierające

17 06 04

materiały izolacyjne, inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08

gipsowe materiały konstrukcyjne

17 08 01*

gipsowe materiały konstrukcyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02

gipsowe materiały konstrukcyjne, inne niż wymienione w 17 08 01

17 09

inne odpady z budowy i rozbiórki

17 09 01*

odpady z budowy i rozbiórki zawierające rtęć

17 09 02*

odpady z budowy i rozbiórki zawierające PCB (np. kity, materiały podłogowe, szczelne zespoły okienne, kondensatory zawierające PCB)

17 09 03*

inne odpady z budowy i rozbiórki (także odpady mieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04

zmieszane odpady z budowy i rozbiórki, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18   ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KUCHENNYCH I RESTAURACYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ LUB WETERYNARYJNĄ)

18 01

odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02

części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji

18 01 04

odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcji (opatrunki, w tym gipsowe, bielizna, odzież jednorazowego użytku, artykuły higieniczne)

18 01 06*

chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

18 01 07

chemikalia, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

leki, inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

odpady amalgamatu dentystycznego

18 02

odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

odpady, których zbieranie i usuwanie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcjom

18 02 03

odpady, których zbieranie i usuwanie nie podlega specjalnym wymogom ze względu na zapobieganie infekcjom

18 02 05*

chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje

18 02 06

chemikalia, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

leki, inne niż wymienione w 18 02 07

19   ODPADY Z URZĄDZEŃ DO GOSPODAROWANIA ODPADAMI ORAZ Z POZAZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INSTALACJI UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

19 01

odpady z termicznego przekształcania odpadów

19 01 02

złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05*

osady z oczyszczania gazu

19 01 06*

szlamy i inne odpady o konsystencji ciekłej z oczyszczania gazów

19 01 07*

odpady stałe z oczyszczania gazów

19 01 10*

zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11*

żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12

żużle i popioły paleniskowe, inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13*

popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14

popioły lotne, inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15*

pył z kotłów zawierający substancje niebezpieczne

19 01 16

pył z kotłów, inny niż wymieniony w 19 01 15

19 01 17*

odpady z pirolizy zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18

odpady z pirolizy odpadów, inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19

piasek z pokładów fluidalnych

19 01 99

inne niewymienione odpady

19 02

odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych (np. unieszkodliwiania chromu, unieszkodliwiania cyjanków, neutralizacji)

19 02 03

wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów, innych niż niebezpieczne

19 02 04*

wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05*

osady z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06

osady z fizykochemicznej przeróbki, inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07*

olej i koncentraty pochodzące z separacji

19 02 08*

płynne odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09*

stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10

odpady palne, inne niż wymienione w 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99

inne niewymienione odpady

19 03

odpady stabilizowane/zestalone (22)

19 03 04*

odpady określone jako niebezpieczne, częściowo (23) stabilizowane

19 03 05

odpady stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06*

odpady zestalone określone jako niebezpieczne

19 03 07

odpady zestalone, inne niż wymienione w 19 03 06

19 04

odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01

zeszklone odpady

19 04 02*

popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03*

niezeszklona faza stała

19 04 04

ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05

odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych

19 05 01

nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

kompost nieodpowiadający wymaganiom

19 05 99

inne niewymienione odpady

19 06

odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 03

ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04

ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05

ciekłe odpady z beztlenowego rozkładu odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 06 06

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 06 99

inne niewymienione odpady

19 07

odcieki ze składowisk

19 07 02*

odcieki ze składowisk zawierające substancje niebezpieczne

19 07 03

odcieki ze składowisk, inne niż wymienione w 19 07 02

19 08

odpady z oczyszczalni ścieków niewymienione gdzie indziej

19 08 01

skratki

19 08 02

odpady z piaskowników

19 08 05

osady z oczyszczania ścieków komunalnych

19 08 06*

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07*

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08*

odpady z systemu membran zawierające metale ciężkie

19 08 09

mieszaniny tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody zawierające olej i tłuszcze jadalne

19 08 10*

mieszaniny tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody nie wymienione w 19 08 09

19 08 11*

osady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12

osady pochodzące z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 08 11

19 08 13*

osady zawierające substancje niebezpieczne pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14

osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych niewymienione w 19 08 13

19 08 99

inne niewymienione odpady

19 09

odpady z uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub przemysłowej

19 09 01

odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

osady z klarowania wody

19 09 03

osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

zużyty węgiel aktywny

19 09 05

nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

inne niewymienione odpady

19 10

odpady z rozdrabniania odpadów zawierający metale

19 10 01

odpady żelaza i stali

19 10 02

odpady metali nieżelaznych

19 10 03*

puch – lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04

puch – lekka frakcja i pyły, inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05*

inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06

inne frakcje, inne niż wymienione w 19 10 05

19 11

odpady z regeneracji olejów

19 11 01*

zużyte materiały filtracyjne

19 11 02*

kwaśne smoły

19 11 03*

uwodnione odpady płynne

19 11 04*

odpady z oczyszczania paliw solami alkalicznymi

19 11 05*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07*

odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99

inne niewymienione odpady

19 12

odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania) niewymienione gdzie indziej

19 12 01

papier i tektura

19 12 02

metale żelazne

19 12 03

metale nieżelazne

19 12 04

tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

szkło

19 12 06*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07

drewno, inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

wyroby włókiennicze

19 12 09

minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11*

pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów zawierających substancje niebezpieczne

19 12 12

pozostałe odpady (w tym mieszaniny materiałów) z mechanicznej przeróbki odpadów niewymienione w 19 12 11

19 13

odpady z rekultywacji gleby i odnowy wody gruntowej

19 13 01*

odpady stałe z rekultywacji gleby zawierającej substancje niebezpieczne

19 13 02

odpady stałe z rekultywacji gleby, inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03*

szlamy z rekultywacji gleby zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04

szlamy z rekultywacji gleby i ziemi, inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05*

szlamy z odnowy wód gruntowych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06

szlamy z odnowy wód gruntowych, inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07*

odpady ciekłe i stężone uwodnione koncentraty z odnowy wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08

odpady ciekłe i stężone uwodnione koncentraty, inne niż z odnowy wód gruntowych, wymienione w 19 13 07

20   ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

20 01

frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01)

20 01 01

papier i tektura

20 01 02

szkło

20 01 08

odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

odzież

20 01 11

wyroby włókiennicze

20 01 13*

rozpuszczalniki

20 01 14*

kwasy

20 01 15*

alkalia

20 01 17*

odczynniki fotograficzne

20 01 19*

pestycydy

20 01 21*

lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

zużyte urządzenia zawierające freony

20 01 25

oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26

oleje i tłuszcze, inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

farby, tusze i kleje oraz żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

farby, tusze i kleje oraz żywice, inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

detergenty, inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

leki, inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające wymienione baterie

20 01 34

baterie i akumulatory, inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21 oraz 20 01 23 zawierające elementy niebezpieczne (24)

20 01 36

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01 35

20 01 37*

drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

drewno, inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

tworzywa sztuczne

20 01 40

metale

20 01 41

odpady z czyszczenia kominów

20 01 99

inne niewymienione frakcje

20 02

odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

gleba i kamienie

20 02 03

inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

pozostałe odpady komunalne

20 03 01

mieszane odpady komunalne

20 03 02

odpady z targowisk

20 03 03

odpady z czyszczenia ulic

20 03 04

szlamy ze zbiorników służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

odpady z czyszczenia kanalizacji

20 03 07

odpady wielkogabrytowe

20 03 99

inne niewymienione odpady komunalne

Część 3

Wykaz A (aneks II do Konwencji bazylejskiej (25)

Y46

Odpady z gospodarstwa domowego (26)

Y47

Pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego

Wykaz B (Odpady z dodatku 4, część II do decyzji OECD (27)

Odpady metalonośne

AA010

261900

Kożuch żużlowy, zgorzeliny i inne odpady z produkcji żelaza i stali (28)

AA060

262050

Popioły wanadowe i ich pozostałości (28)

AA190

810420

ex ex 810430

Odpady i złom magnezu o właściwościach palnych, samozapalnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

AB030

 

Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej metali

AB070

 

Piaski stosowane w procesach odlewniczych

AB120

ex ex 281290

ex ex 3824

Nieorganiczne związki halogenków, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej

AB150

ex ex 382490

Nierafinowany siarczyn wapnia i siarczan wapnia wytwarzany z odsiarczania gazów odlotowych (FGD)

Odpady zawierające głównie związki organiczne, które mogą zawierać metale i substancje nieorganiczne

AC 060

ex ex 381900

Płyny hydrauliczne

AC 070

ex ex 381900

Płyny hamulcowe

AC 080

ex ex 382000

Płyny zapobiegające zamrażaniu

AC 150

 

Chlorofluorowęglowodory

AC 160

 

Halony

AC 170

ex ex 440310

Przerobiony korek i odpady drewna

Odpady, które mogą zawierać albo składniki nieorganiczne albo składniki organiczne

AD 090

ex ex 382490

Odpady z produkcji, formowania i użycia chemikaliów fotograficznych i reprograficznych oraz materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej

AD 100

 

Odpady z układów bez zawartości cyjanku, które powstają z obróbki powierzchniowej tworzyw sztucznych

AD 120

ex ex 391400

ex ex 3915

Żywice jonowymienne

AD 150

 

Naturalnie powstałe substancje organiczne używane do filtrowania (jako filtry biologiczne)

Odpady zawierające głównie związki nieorganiczne, które mogą zawierać metale i substancje organiczne

RB 020

ex ex 6815

Włókna na bazie ceramicznej o właściwościach fizyko-chemicznych podobnych do azbestu


(1)  Odniesienia do załączników I, III i IV zawarte w wykazach A i B dotyczą aneksów do Konwencji bazylejskiej.

(2)  Należy zauważyć, że odpowiadający kod w wykazie B (B1160) nie określa wyłączeń.

(3)  Kod ten nie obejmuje złomu zespołów z wytwarzania energii elektrycznej.

(4)  PCB mają poziom stężenia 50 mg/kg lub więcej.

(5)  Stężenie polichlorowanych bifenyli wynosi co najmniej 50 mg/kg.

(6)  Poziom stężenia 50 mg/kg jest rozpatrywany jako międzynarodowy praktyczny poziom stężenia dla wszystkich odpadów. Jednakże wiele państw ustanowiło niższe poziomy stężenia (np. 20 mg/kg) dla określonych odpadów.

(7)  „Przeterminowany” oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.

(8)  Kod ten nie obejmuje drewna zabezpieczonego środkami chemicznymi.

(9)  „Przeterminowany” oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.

(10)  Należy zwrócić uwagę, że mimo początkowo niskiego poziomu zanieczyszczenia substancjami z załącznika I, po dalszym przetwarzaniu, w tym po recyklingu, poziom stężenia substancji wyszczególnionych w załączniku I może ulec w oddzielnych frakcjach znacznemu podniesieniu.

(11)  Status popiołu cynkowego jest obecnie rozpatrywany, a Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zaleca, aby nie kwalifikować popiołu cynkowego jako towaru niebezpiecznego.

(12)  Kod ten nie obejmuje złomu zespołów z wytwarzania energii elektrycznej.

(13)  Ponowne wykorzystanie może obejmować naprawę, odnowienie lub unowocześnienie, jednak nie całkowitą przebudowę.

(14)  W niektórych krajach materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania nie są uznawane za odpady.

(15)  Poziom stężenia Benzol[a]pyrene nie może wynosić lub przekraczać 50 mg/kg.

(16)  Należy rozumieć, że są one całkowicie spolimeryzowane.

(17)  

Odpady pokonsumenckie są wyłączone spod tego kodu.

Odpady nie będą mieszane.

Uwzględnić należy problemy wynikające z praktyk spalania otwartego.

(18)  Odpady oznaczone gwiazdką uznaje się za odpady niebezpieczne, stosownie do dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych. Dla identyfikacji odpadów z powyższej listy istotne jest wprowadzenie do załącznika decyzji 2000/532/WE.

(19)  Dla celów niniejszego wykazu odpadów, definicja PCB jest tożsama z definicją zawartą w dyrektywie Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U. L 243 z 24.9.1996, str. 31).

(20)  Składniki niebezpieczne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i być oznaczone jako niebezpieczne; przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane itd.

(21)  Dla celów niniejszego kodu, metalami przejściowymi są: skand, wanad, mangan, kobalt, miedź, itr, niob, hafn, wolfram, tytan chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. Metale te oraz ich związki są niebezpieczne, jeśli są zakwalifikowane jako substancje niebezpieczne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych określa, które z metali przejściowych i które ze związków metali przejściowych są zakwalifikowane jako niebezpieczne.

(22)  Procesy stabilizacji zmieniają właściwości niebezpieczne składników w odpadach, co może zmienić odpady niebezpieczne w odpady inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniają jedynie stan fizyczny odpadów (np. ciecz w ciało stałe) z uwagi na użycie dodatków bez zmieniania chemicznych właściwości odpadów.

(23)  Odpad jest uważany za częściowo stabilizowany, jeśli po procesie stabilizacji składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki inne niż niebezpieczne, mogłyby zostać uwolnione do środowiska w krótkim, średnim lub długim okresie czasu.

(24)  Elementy niebezpieczne ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą obejmować akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp katodowych i inne szkła aktywowane itd.

(25)  Niniejszy wykaz pochodzi z dodatku 4, część I do decyzji OECD.

(26)  Chyba że odpowiednio sklasyfikowany pod jednym kodem w załączniku III.

(27)  Odpady oznaczone AB130, AC250, AC260 i AC270 zostały wykreślone, gdy zostały uznane, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39; dyrektywa uchylona dyrektywą 2006/12/WE), za inne niż niebezpieczne i w związku z tym nie podlegają zakazowi wywozu na podstawie art. 35 tego rozporządzenia.

(28)  Niniejszy wykaz zawiera odpady w postaci popiołów, pozostałości, żużli, kożuchów żużlowych, szumowin, zgarów, pyłów, proszków, osadów i makuchów, chyba że materiał jest wyraźnie wymieniony gdzie indziej.


ZAŁĄCZNIK VI

FORMULARZ DLA INSTALACJI POSIADAJĄCEJ WSTĘPNE ZEZWOLENIE (ART. 14)

Image


ZAŁĄCZNIK VII

INFORMACJA DOŁĄCZONA DO PRZEMIESZCZENIA ODPADÓW ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 I 4

Image


ZAŁĄCZNIK VIII

WYTYCZNE DOTYCZĄCE RACJONALNEGO EKOLOGICZNIE GOSPODAROWANIA (ART. 49)

I.

Wytyczne przyjęte w Konwencji bazylejskiej:

1.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami biomedycznymi i z działalności służb medycznych (Y1, Y3) (1)

2.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami akumulatorów kwasowo-ołowiowych (1)

3.

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania w zakresie pełnego lub częściowego demontażu statków (1)

4.

Ogólne wytyczne techniczne w zakresie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (POPs) (2)

5.

Wytyczne techniczne w sprawie racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami składającymi się, zawierającymi lub zanieczyszczonymi polichlorowanymi bifenylami (PCBs), polichlorowanymi terfenylami (PCTs) lub polibromowanymi bifenylami (PBBs) (3)

6.

Wytyczne techniczne w sprawie racjonalnego ekologicznie recyklingu/odzyskiwania metali i elementów metalowych (R4) (1)

II.

Wytyczne przyjęte przez OECD:

Wytyczne techniczne dotyczące racjonalnego ekologicznie gospodarowania szczególnymi strumieniami odpadów:

Używane i złomowane komputery osobiste: (4)

III.

Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) Wytyczne dotyczące recyklingu statków (5)

IV.

Wytyczne przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP): Bezpieczeństwo i zdrowie w razie katastrofy statku: wytyczne dla państw azjatyckich oraz Turcji (6).


(1)  Przyjęte na 6. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania, w dniach 9–13 grudnia 2002 r.

(2)  Przyjęte na 7. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów, w dniach 25–29 października 2004 r.

(3)  Przyjęte na 7. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji bazylejskiej w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów, w dniach 25–29 października 2004 r.

(4)  Przyjęte przez Komitet OECD ds. Polityki Ochrony Środowiska w lutym 2003 r. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Rezolucja A.962 przyjęta przez Zgromadzenie IMO podczas 23. sesji zwyczajnej, w dniach 24 listopada – 5 grudnia 2003 r.

(6)  Zatwierdzone do publikacji przez organ decydujący MOP na 289. sesji, w dniach 11–26 marca 2004 r.


ZAŁĄCZNIK IX

DODATKOWY KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDAŃ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZGODNIE Z ART. 51 UST. 2

Image

Image

Image

Tabela 1

Informacje na temat wyjątków od zasady bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności (art. 11 ust. 3)

Image

Tabela 2

Sprzeciwy wobec planowanych przesyłek lub planowanego unieszkodliwiania (art. 11 ust. 1 lit. g))

Image

Tabela 3

Sprzeciwy wobec planowanych przesyłek lub planowanego odzysku (art. 12 ust. 1 lit. c))

Image

Tabela 4

Informacje dotyczące decyzji właściwych organów w sprawie wydania zezwolenia wstępnego (art. 14)

Image

Tabela 5

Informacje dotyczące nielegalnego przemieszczania odpadów (1) (art. 24 i 50 ust. 1)

Image

Tabela 6

Informacje na temat określonych urzędów celnych wyznaczonych przez Państwa Członkowskie do kontroli przesyłek odpadów do Wspólnoty i ze Wspólnoty (art. 55)

Image


(1)  Informacja o sprawach, które zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.