EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall

OJ L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 86 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1013/2006

av den 14 juni 2006

om transport av avfall

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter samråd med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Förordningens huvudsakliga och överordnade syfte och innehåll är miljöskydd medan dess följder för den internationella handeln endast är av underordnad betydelse.

(2)

Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (3), har redan ändrats avsevärt vid flera tillfällen och kräver ytterligare ändringar. Det är i synnerhet nödvändigt att i den förordningen införa innehållet i kommissionens beslut 94/774/EG av den 24 november 1994 om den standardfraktsedel som avses i rådets förordning (EEG) nr 259/93 (4) och i kommissionens beslut 1999/412/EG av den 3 juni 1999 om ett frågeformulär för den rapport som medlemsstaterna är skyldiga att utarbeta enligt artikel 41.2 i rådets förordning (EEG) nr 259/93 (5). Förordning (EEG) nr 259/93 bör därför för tydlighetens skull ersättas.

(3)

Rådets beslut 93/98/EEG (6) avsåg ingående, på gemenskapens vägnar, av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (Baselkonventionen) av den 22 mars 1989 (7), i vilken gemenskapen har varit part sedan 1994. Genom att anta förordning (EEG) nr 259/93 införde rådet bestämmelser om att begränsa och kontrollera sådana transporter i syfte att bland annat anpassa gemenskapens gällande system för övervakning och kontroll av avfallstransporter till kraven i Baselkonventionen.

(4)

Rådets beslut 97/640/EG (8) berörde godkännandet, på gemenskapens vägnar, av ändringen av Baselkonventionen, enligt beslut III/1 fattat av parternas samarbetskonferens. Genom den ändringen förbjuds all export av farligt avfall avsett för bortskaffande från länder som anges i förteckningen i bilaga VII till konventionen till länder som inte ingår i den förteckningen, liksom med verkan från och med den 1 januari 1998 all sådan export av farligt avfall som avses i artikel 1.1 a i konventionen och som är avsett för återvinning. Förordning (EEG) nr 259/93 ändrades på motsvarande sätt genom rådets förordning (EG) nr 120/97 (9).

(5)

Med tanke på att gemenskapen har godkänt OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning (OECD-beslutet), i syfte att harmonisera förteckningar över avfall med Baselkonventionen och revidera vissa andra krav, är det nödvändigt att införa innehållet i det beslutet i gemenskapslagstiftningen.

(6)

Gemenskapen har undertecknat Stockholmskonventionen av den 22 maj 2001 om långlivade organiska föroreningar.

(7)

Det är viktigt att organisera och reglera övervakningen och kontrollen av avfallstransporter på ett sätt som tar hänsyn till behovet av att bevara, skydda och förbättra miljökvaliteten och människors hälsa och som främjar en enhetligare tillämpning av förordningen över hela gemenskapen.

(8)

Det är också viktigt att ta hänsyn till kravet i artikel 4.2 d i Baselkonventionen om att transporter av farligt avfall skall begränsas till det minimum som står i överensstämmelse med en miljövänlig och effektiv hantering av sådant avfall.

(9)

Vidare är det viktigt att ha i åtanke att parterna i Baselkonventionen enligt artikel 4.1 i konventionen har rätt att förbjuda införsel av farligt avfall eller avfall som finns angivet i bilaga II till konventionen.

(10)

Avfallstransporter som genereras av väpnade styrkor eller hjälporganisationer bör uteslutas från denna förordnings tillämpningsområde när avfallet importeras till gemenskapen i vissa situationer (däribland transitering inom gemenskapen om avfallet införs i gemenskapen). Kraven i internationell rätt och internationella avtal bör uppfyllas vad avser sådana transporter. I denna typ av fall bör en behörig transitmyndighet och den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen underrättas i förväg om transporten och dess destination.

(11)

Det är nödvändigt att undvika överlappning med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (10), i vilken det redan finns bestämmelser för allmän frakt, distribution och förflyttning (insamling, transport, hantering, bearbetning, användning, återvinning eller bortskaffande, registrering, följedokument och spårbarhet) av animaliska biprodukter inom, till och från gemenskapen.

(12)

Senast den dag då den här förordningen träder i kraft bör kommissionen rapportera om förhållandet mellan den befintliga sektorsspecifika lagstiftningen om djurs och människors hälsa och bestämmelserna i förordningen och senast denna dag lägga fram nödvändiga förslag för att anpassa sådan lagstiftning till förordningen för att uppnå en likvärdig kontrollnivå.

(13)

Även om övervakning och kontroll av transporter av avfall inom en medlemsstat faller under den medlemsstatens behörighet, bör nationella system för avfallstransporter beakta behovet av samordning med gemenskapssystemet för att säkerställa en hög nivå av skydd för miljön och människors hälsa.

(14)

För transporter av avfall avsett för bortskaffningsförfaranden och avfall som inte anges i bilaga III, IIIA eller IIIB avsett för återvinningsförfaranden är det lämpligt att garantera bästa möjliga övervakning och kontroll genom att kräva att sådana transporter på förhand skall godkännas skriftligen. Ett sådant förfarande bör vara förenat med förhandsanmälan, vilket medför att de behöriga myndigheterna blir vederbörligen informerade så att de kan vidta alla åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Dessa myndigheter bör på så sätt även få möjlighet att göra motiverade invändningar mot sådana transporter.

(15)

För sådana transporter av avfall som anges i bilaga III, IIIA eller IIIB avsett för återvinningsförfarande är det lämpligt att garantera en miniminivå av övervakning och kontroll genom att kräva att transporterna åtföljs av viss information.

(16)

Med tanke på behovet av en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att den inre marknaden skall fungera väl, är det för effektivitetens skull nödvändigt att kräva att anmälningar behandlas av den behöriga avsändarmyndigheten.

(17)

Det är också viktigt att förtydliga systemet för ekonomiska säkerheter eller motsvarande försäkringar.

(18)

När det gäller avfallsproducenternas ansvar för en miljöriktig avfallshantering bör anmälnings- och transportdokumenten om så är praktiskt möjligt ifyllas av avfallsproducenterna.

(19)

Det är nödvändigt att införa rättssäkerhetsgarantier för anmälaren, både för att sörja för rättslig säkerhet och för en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att den inre marknaden skall fungera väl.

(20)

För transporter av avfall för bortskaffande bör medlemsstaterna ta hänsyn till principerna om närhet, prioritering av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall (11) genom att i enlighet med fördraget vidta åtgärder för att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt invända mot sådana transporter av avfall. Hänsyn bör även tas till kravet i direktiv 2006/12/EG, enligt vilket medlemsstaterna skall upprätta ett integrerat och ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall för att möjliggöra för gemenskapen att själv ta hand om sitt avfall och för medlemsstaterna att var och en närma sig detta mål, med hänsyn till geografiska förhållanden eller behovet av specialiserade anläggningar för vissa avfallsslag. Medlemsstaterna bör också kunna se till att avfallsanläggningar som omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (12) tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt definitionerna i det direktivet i överensstämmelse med anläggningens tillstånd och att avfallet hanteras i enlighet med rättsligt bindande miljöskyddsnormer beträffande bortskaffande av avfall, som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

(21)

Beträffande transporter av avfall för återvinning bör medlemsstaterna också kunna se till att avfallshanteringsanläggningar som omfattas av bestämmelserna i direktiv 96/61/EG tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt definitionerna i det direktivet i överensstämmelse med anläggningens tillstånd. Medlemsstaterna bör också kunna se till att avfall hanteras i enlighet med rättsligt bindande miljöskyddsnormer för återvinningsverksamhet, som fastställts i gemenskapslagstiftningen, och att avfall, med beaktande av artikel 7.4 i direktiv 2006/12/EG, hanteras i enlighet med de avfallshanteringsplaner som utarbetats i enlighet med det direktivet, i syfte att garantera genomförandet av rättsligt bindande skyldigheter avseende återvinning eller materialutnyttjande som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

(22)

Utvecklingen av bindande krav för avfallsanläggningar och hanteringen av särskilda avfallsmaterial på gemenskapsnivå kan tillsammans med nuvarande bestämmelser i gemenskapslagstiftningen bidra till att skapa en hög miljöskyddsnivå i hela gemenskapen och lika villkor för materialåtervinning samt medverka till att inga hinder står i vägen för utvecklingen av en ekonomiskt hållbar inre marknad för materialåtervinning. Det är därför nödvändigt att utveckla lika villkor inom gemenskapen för återvinning genom att, när så är lämpligt, tillämpa gemensamma normer på vissa områden, även när det gäller sekundära material, för att höja kvaliteten på återvinningen. Kommissionen bör, när så är lämpligt, lägga fram förslag till sådana normer för vissa avfallsslag och vissa återvinningsanläggningar så snart som möjligt, på grundval av ytterligare undersökningar inom ramen för avfallsstrategin och med beaktande av befintlig gemenskapslagstiftning och lagstiftning i medlemsstaterna. Under tiden bör det på vissa villkor vara möjligt att invända mot planerad transport av avfall om den därmed sammanhängande återvinningen inte överensstämmer med den nationella lagstiftningen om avfallsåtervinning i avsändarlandet. Under tiden bör kommissionen också övervaka situationen när det gäller eventuella oönskade avfallstransporter till de nya medlemsstaterna och, om det är nödvändigt, lägga fram lämpliga förslag till hantering av sådana situationer.

(23)

Medlemsstaterna bör vara skyldiga att se till att de relevanta behöriga myndigheterna i enlighet med FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor av den 25 juni 1998 (Århuskonventionen) på lämpligt sätt offentliggör information om anmälningar om transporter, förutsatt att sådan information inte är sekretessbelagd enligt nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

(24)

Det bör fastställas krav på att avfall som ingår i en transport som inte kan genomföras som planerat måste återtas till avsändarlandet eller återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt sätt.

(25)

Det bör dessutom vara obligatoriskt för den person som bär ansvar för en olaglig transport att ta tillbaka det berörda avfallet eller finna alternativa lösningar för dess återvinning eller bortskaffande. I annat fall bör de behöriga avsändar- eller mottagarmyndigheterna, alltefter omständigheterna, själva ingripa.

(26)

Det är nödvändigt att, i syfte att skydda miljön i de berörda länderna, förtydliga tillämpningsområdet för det förbud mot export från gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande i andra tredjeländer än Eftaländer, som fastställs i enlighet med Baselkonventionen.

(27)

Länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får anta de kontrollförfaranden som föreskrivs för transporter inom gemenskapen.

(28)

Det är också nödvändigt att, i syfte att skydda miljön i de berörda länderna, förtydliga tillämpningsområdet för förbudet mot export av farligt avfall avsett för återvinning i tredjeländer som inte omfattas av OECD-beslutet, vilket också fastställs i enlighet med Baselkonventionen. Det är i synnerhet nödvändigt att förtydliga den förteckning över avfall som omfattas av det förbudet och att se till att förteckningen även omfattar det avfall som anges i bilaga II till Baselkonventionen, dvs. hushållsavfall och restprodukter från förbränning av hushållsavfall.

(29)

Särskilda bestämmelser bör bibehållas för export av icke-farligt avfall avsett för återvinning i länder som inte omfattas av OECD-beslutet och åtgärder bör vidtas för att ytterligare anpassa dessa bestämmelser vid ett senare tillfälle.

(30)

Import till gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande bör tillåtas om exportlandet är part i Baselkonventionen. Import till gemenskapen av avfall avsett för återvinning bör tillåtas om exportlandet omfattas av OECD-beslutet eller är part i Baselkonventionen. I andra fall bör import endast tillåtas om exportlandet har ingått bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller avtal som är förenliga med gemenskapslagstiftningen och överensstämmer med artikel 11 i Baselkonventionen, utom när detta inte är möjligt i krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande eller krig.

(31)

Denna förordning bör tillämpas i överensstämmelse med internationell sjörätt.

(32)

Denna förordning bör spegla bestämmelserna om export och import av avfall till och från de utomeuropeiska länderna och territorierna enligt rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (13).

(33)

De åtgärder som erfordras bör vidtas för att i enlighet med direktiv 2006/12/EG och övrig gemenskapslagstiftning om avfall säkerställa att avfall som transporteras inom gemenskapen och avfall som importeras till gemenskapen, under hela transporten och fram till och med återvinningen eller bortskaffandet i mottagarlandet, hanteras på ett sätt som inte innebär något hot mot människors hälsa och utan att förfaranden eller metoder som kan skada miljön tillämpas. Vid export från gemenskapen som inte är förbjuden bör ansträngningar göras för att säkerställa att avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt under hela transporten och fram till och med återvinningen eller bortskaffandet i det berörda mottagarlandet utanför gemenskapen. Den anläggning som mottar avfallet bör drivas i enlighet med sådana normer för människors hälsa och miljöskydd som i stort sett motsvarar de normer som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen. En förteckning över icke-bindande riktlinjer för miljöriktig hantering bör upprättas.

(34)

Medlemsstaterna bör förse kommissionen med uppgifter om genomförandet av denna förordning, både i form av de rapporter som skickas till Baselkonventionens sekretariat och på grundval av ett separat frågeformulär.

(35)

Det är nödvändigt att säkerställa en säker och miljövänlig hantering av fartygsupphuggning i syfte att skydda folkhälsan och miljön. Dessutom bör det noteras att ett fartyg kan bli avfall enligt definitionen i artikel 2 i Baselkonventionen samtidigt som det definieras som fartyg enligt andra internationella regler. Det är viktigt att minnas att arbetet fortgår, och inbegriper samarbete, mellan Internationella arbetsorganisationen (ILO), Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Baselkonventionens sekretariat med målet att fastställa obligatoriska krav på global nivå för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv lösning av problemet med fartygsupphuggning.

(36)

Effektivt internationellt samarbete i fråga om kontroll av avfallstransporter är av största vikt för att se till att transporter av farligt avfall kontrolleras. Informationsutbyte, ansvarsdelning och samarbete mellan gemenskapen och dess medlemsstater och tredjeländer bör främjas i syfte att garantera en korrekt hantering av avfall.

(37)

Vissa av bilagorna till denna förordning bör antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG. Detta förfarande bör också gälla för ändring av bilagorna för att beakta den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, ändringar i den relevanta gemenskapslagstiftningen eller händelser med anknytning till OECD-beslutet eller Baselkonventionen och andra närbesläktade internationella konventioner och avtal.

(38)

I samband med utformningen av instruktionerna för ifyllande av den anmälan och de transportdokument som skall anges i bilaga IC bör kommissionen, med beaktande av OECD-beslutet och Baselkonventionen, bland annat specificera att anmälan och transportdokument, så långt det är möjligt, bör vara på två sidor och ange den exakta tidpunkten för ifyllande av anmälan och transportdokument i bilagorna IA och IB, med beaktande av bilaga II. Dessutom bör de särskilda kraven klargöras i de fall där terminologi och krav skiljer sig åt mellan OECD-beslutet eller Baselkonventionen och denna förordning.

(39)

Med beaktande av de blandningar av avfallsslag som skall läggas till i bilaga IIIA bör bland andra följande uppgifter övervägas: avfallets egenskaper, till exempel dess eventuella farliga egenskaper, föroreningspotential och aggregationstillstånd; avfallshanteringsaspekter såsom teknisk kapacitet att återvinna avfallet och miljövinsterna av återvinningen, bland annat huruvida en miljöriktig hantering av avfallet kan försvåras. Kommissionen bör slutföra arbetet på denna bilaga så långt möjligt före den dag då denna förordning träder i kraft och senast sex månader efter denna tidpunkt.

(40)

Kommissionen bör även anta ytterligare åtgärder avseende denna förordnings tillämpning i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG. Dessa åtgärder bör omfatta en metod för beräkning av den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring, vilken kommissionen om så är möjligt bör färdigställa före den dag då denna förordning skall börja tillämpas.

(41)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (14).

(42)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att garantera miljöskydd vid transport av avfall, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av förordningens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs de förfaranden och kontrollsystem som skall användas för avfallstransporter, beroende på avfallets ursprung och destination och transportväg, det slags avfall som transporteras samt den typ av behandling som avfallet skall genomgå på destinationsorten.

2.   Förordningen skall omfatta transporter av avfall

a)

mellan medlemsstater, inom gemenskapen eller med transitering genom tredjeländer,

b)

som importeras till gemenskapen från tredjeländer,

c)

som exporteras från gemenskapen till tredjeländer,

d)

som transiteras genom gemenskapen på väg från och till tredjeländer.

3.   Denna förordning omfattar inte

a)

ilandförande av avfall, inklusive avloppsvatten och restprodukter, som uppkommit i samband med normal drift av fartyg och havsplattformar, förutsatt att sådant avfall omfattas av kraven i den internationella konventionen till förhindrande av föroreningar från fartyg (1973), ändrad genom 1978 års protokoll till denna (Marpol 73/78) eller andra bindande internationella instrument,

b)

avfall som uppkommit ombord på fordon, tåg, flygplan och fartyg till dess att sådant avfall lastas av för att återvinnas eller bortskaffas,

c)

transporter av radioaktivt avfall enligt definitionen i artikel 2 i rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen (15),

d)

transporter av avfall som omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr 1774/2002,

e)

transporter av avfall enligt artikel 2.1 b ii, iv och v i direktiv 2006/12/EG, om dessa transporter redan omfattas av annan gemenskapslagstiftning innehållande liknande bestämmelser,

f)

transporter av avfall från Antarktis till gemenskapen som överensstämmer med kraven i miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (1991),

g)

import till gemenskapen av avfall som genererats av väpnade styrkor eller hjälporganisationer i krissituationer, fredsskapande eller fredsbevarande insatser, när sådant avfall transporteras av de väpnade styrkorna eller hjälporganisationerna, eller på deras vägnar, direkt eller indirekt till mottagarlandet. I denna typ av fall skall en behörig transitmyndighet och den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen i förväg underrättas om transporten och dess destination.

4.   Avfallstransporter från Antarktis till länder utanför gemenskapen med transitering genom gemenskapen skall omfattas av artiklarna 36 och 49.

5.   Transporter av avfall enbart inom en medlemsstat skall endast omfattas av artikel 33.

Artikel 2

Defini tioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

avfall: avfall enligt definitionen i artikel 1.1 a i direktiv 2006/12/EG.

2.

farligt avfall: avfall enligt definitionen i artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (16).

3.

blandat avfall: avfall som härrör från avsiktlig eller oavsiktlig blandning av två eller flera avfallsslag och för vilka det inte finns någon enskild avfallskod i bilagorna III, IIIB, IV och IVA. Avfall som transporteras i en enskild avfallstransport bestående av två eller flera avfallsslag, men där dessa är åtskilda, anses inte vara blandat avfall.

4.

bortskaffande: bortskaffande enligt definitionen i artikel 1.1 e i direktiv 2006/12/EG.

5.

behandling i avvaktan på bortskaffande: bortskaffningsförfarande D 13-D 15 enligt bilaga IIA till direktiv 2006/12/EG.

6.

återvinning: återvinning enligt definitionen i artikel 1.1 f i direktiv 2006/12/EG.

7.

behandling i avvaktan på återvinning: återvinningsförfarande R 12 och R 13 enligt bilaga IIB till direktiv 2006/12/EG.

8.

miljöriktig hantering: hantering som innebär att alla rimliga åtgärder vidtas för att se till att avfall hanteras på ett sätt som innebär skydd för människors hälsa och miljön mot skadliga effekter som sådant avfall kan medföra.

9.

produ cent: person som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och/eller person som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (ny producent) i enlighet med definitionen i artikel 1.1 b i direktiv 2006/12/EG.

10.

inneh avare: avfallsproducenten eller den fysiska eller juridiska person som innehar avfallet i enlighet med definitionen i artikel 1.1 c i direktiv 2006/12/EG.

11.

insamlare: den som samlar in avfall i enlighet med definitionen i artikel 1.1 g i direktiv 2006/12/EG.

12.

handlare: en person som agerar som huvudansvarig för inköp och därpå följande försäljning av avfall, däribland sådan handlare som inte fysiskt befattar sig med avfallet enligt artikel 12 i direktiv 2006/12/EG.

13.

mäklare: person som för annans räkning anordnar återvinning eller bortskaffande av avfall, däribland sådan mäklare som inte fysiskt befattar sig med avfallet enligt artikel 12 i direktiv 2006/12/EG.

14.

mottagare: den person eller det företag under mottagarlandets jurisdiktion till vilken eller vilket avfallet transporteras för återvinning eller bortskaffande.

15.

anmälare:

a)

När det gäller en transport som har sitt ursprung i en medlemsstat skall anmälaren vara en fysisk eller juridisk person som omfattas av den berörda medlemsstatens jurisdiktion och som har för avsikt att genomföra en avfallstransport eller att låta genomföra en sådan transport, och som är skyldig att anmäla transporten. Anmälaren är en av de personer eller organ som anges nedan, och som väljs ut i enlighet med den rangordning som fastställs i följande förteckning:

i)

Den ursprunglige producenten.

ii)

Den nye producenten med tillstånd som genomför åtgärden före transporten.

iii)

En insamlare med tillstånd som sammanställer transporten av olika små avfallsmängder av samma slag från olika källor, varvid transporten skall påbörjas från en enda anmäld plats.

iv)

En registrerad handlare som skriftligen bemyndigats av ursprungliga producenten, nya producenten eller en insamlare med tillstånd enligt i, ii och iii att agera för dennes räkning som anmälare.

v)

En registrerad mäklare som skriftligen bemyndigats av ursprungliga producenten, nya producenten eller en insamlare med tillstånd enligt i, ii och iii att agera för dennes räkning som anmälare.

vi)

Om samtliga personer som avses i i, ii, iii, iv och, i förekommande fall, v är okända eller insolventa, innehavaren.

Om en anmälare som anges i iv eller v inte uppfyller återtagningsskyldigheterna i artiklarna 22–25, skall den ursprungliga producenten, nya producenten eller den insamlare med tillstånd som anges i i, ii eller iii och som bemyndigat handlaren eller mäklaren att agera för dennes räkning, betraktas som anmälare vad avser dessa återtagningsskyldigheter. Om det gäller olagliga transporter som anmälts av en handlare eller mäklare enligt iv och v, skall den person enligt i, ii eller iii som bemyndigat denna handlare eller mäklare att agera för dennes räkning betraktas som anmälare i enlighet med denna förordning.

b)

Vid import till eller transitering genom gemenskapen av avfall som inte har sitt ursprung i en medlemsstat skall anmälaren vara någon av följande fysiska eller juridiska personer under det avsändarlands jurisdiktion som har för avsikt att genomföra eller låta genomföra eller som har låtit genomföra en avfallstransport:

i)

Den person som utsetts i enlighet med avsändarlandets lagstiftning, eller, om ingen sådan person utsetts,

ii)

innehavaren vid tidpunkten för exporten.

16.

Baselkonventionen: Baselkonventionen av den 22 mars 1989 om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall.

17.

OECD-beslut: OECD-rådets beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning.

18.

behörig myndighet:

a)

i medlemsstaterna, det organ som utsetts av den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 53, eller

b)

i länder utanför unionen som är parter i Baselkonventionen, det organ som utsetts av det berörda landet till behörig myndighet för den konventionens syften i enlighet med artikel 5 i denna, eller

c)

i andra länder som inte anges i a eller b, det organ som har utsetts till behörig myndighet av det berörda landet eller den berörda regionen, eller, om ingen sådan myndighet utsetts, den tillståndsmyndighet i det berörda landet eller den berörda regionen som har ansvar för avfallstransporter för återvinning eller bortskaffande eller transitering.

19.

behörig avsändarmyndighet: den behöriga myndigheten i det område varifrån transporten planeras starta eller inleds.

20.

behörig mottagarmyndighet: den behöriga myndigheten i det område till vilket transporten planeras eller genomförs, eller där avfallet lagras inför återvinning eller bortskaffande i ett område som inte omfattas av något lands jurisdiktion.

21.

behörig transitmyndighet: den behöriga myndigheten i ett annat land än det där den behöriga avsändar- eller mottagarmyndigheten hör hemma och genom vilket transporten planeras eller genomförs.

22.

avsändarland: ett land från vilket en transport av avfall planeras starta eller inleds.

23.

mottagarland: ett land till vilket en avfallstransport planeras eller genomförs för återvinning eller bortskaffande i det landet, eller för lagring inför återvinning eller bortskaffande i ett område som inte omfattas av något lands jurisdiktion.

24.

transitland: ett land, annat än avsändar- eller mottagarlandet, genom vilket transport av avfall planeras eller genomförs.

25.

område under ett lands nationella jurisdiktion: varje land- eller havsområde, där en stat bär ansvar för administration eller lagstiftning i enlighet med internationell rätt avseende skyddet av människors hälsa och miljön.

26.

de utomeuropeiska länderna och territorierna: de utomeuropeiska länder och territorier som anges i förteckningen i bilaga 1 A till beslut 2001/822/EG.

27.

exporttullkontor i gemenskapen: tullkontor enligt definition i artikel 161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (17).

28.

utfartstullkontor i gemenskapen: tullkontor enligt definition i artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (18).

29.

införseltullkontor i gemenskapen: det tullkontor till vilket avfall som importeras till gemenskapens tullområde skall föras i enlighet med artikel 38.1 i förordning (EEG) nr 2913/92.

30.

import: all import av avfall till gemenskapen med undantag av transitering genom gemenskapen.

31.

export: den handling då avfall lämnar gemenskapen med undantag av transitering genom gemenskapen.

32.

transitering: en transport eller planerad transport av avfall genom ett eller flera länder som inte är avsändar- eller mottagarlandet.

33.

befordran: väg- och järnvägstransport, flygtransport, transport till havs och på inre vattenvägar av avfall.

34.

transport: befordran av avfall som är avsett att återvinnas eller bortskaffas och som planeras eller genomförs

a)

mellan två länder, eller

b)

mellan ett land och de utomeuropeiska länderna och territorierna eller andra områden som står under det landets beskydd, eller

c)

mellan ett land och ett annat landområde som inte utgör del av något land enligt internationell lagstiftning, eller

d)

mellan ett land och Antarktis, eller

e)

från ett land genom något av ovan nämnda områden, eller

f)

inom ett land genom något av de områden som nämns ovan och som inleds och avslutas i samma land, eller

g)

från ett geografiskt område som inte omfattas av något lands jurisdiktion, till ett visst land.

35.

olaglig transport: alla transporter av avfall

a)

som utförs utan att de anmäls till alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med denna förordning, eller

b)

som utförs utan godkännande från de berörda behöriga myndigheterna i enlighet med denna förordning, eller

c)

som utförs med ett godkännande som erhållits från de berörda behöriga myndigheterna genom förfalskning, uppgivande av falska uppgifter eller bedrägeri, eller

d)

som utförs på ett sätt som inte uttryckligen specificerats i anmälan eller i transportdokumentet, eller

e)

som utförs på sådant sätt att det leder till återvinning eller bortskaffande i strid mot gemenskapsbestämmelser eller internationella bestämmelser, eller

f)

som utförs i strid mot artiklarna 34, 36, 39, 40, 41 och 43, eller

g)

där det, i fråga om sådana transporter av avfall som avses i artikel 3.2 och 3.4, visar sig att

i)

avfallet har befunnits inte ingå i förteckningen i bilagorna III, IIIA eller IIIB, eller

ii)

artikel 3.4 inte har iakttagits,

iii)

transporten har skett på ett sätt som inte uttryckligen specificerats i det dokument som anges i bilaga VII.

AVDELNING II

TRANSPORTER INOM GEMENSKAPEN MED ELLER UTAN TRANSITERING GENOM ETT TREDJELAND

Artikel 3

Allmänna förfaranden

1.   Transporter av följande avfall skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning:

a)

För bortskaffande:

Allt avfall.

b)

För återvinning:

i)

Avfall som anges i förteckningen i bilaga IV, vilket bland annat inbegriper avfall som anges i förteckningarna i bilagorna II och VIII till Baselkonventionen.

ii)

Avfall som anges i förteckningen i bilaga IVA.

iii)

Avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA.

iv)

Blandat avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA, med undantag för det som anges i bilaga IIIA.

2.   Transporter av följande avfall avsett för återvinning skall omfattas av de allmänna informationskrav som fastställs i artikel 18, om mängden transporterat avfall överstiger 20 kg:

a)

Avfall som anges i förteckningen i bilaga III eller IIIB.

b)

Blandningar av två eller fler avfallsslag förtecknade i bilaga III som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, under förutsättning att sammansättningen av dessa blandningar inte är till hinder för en miljöriktig återvinning av den och att sådana blandningar anges i bilaga IIIA i enlighet med artikel 58.

3.   För sådana avfallsslag som anges i förteckningen i bilaga III skall i undantagsfall samma relevanta bestämmelser tillämpas som om det hade förtecknats i bilaga IV om avfallet uppvisar någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG. Dessa fall skall hanteras i enlighet med artikel 58.

4.   Transporter av avfall som uttryckligen är avsett för laboratorieanalys i syfte att antingen undersöka dess fysikaliska eller kemiska egenskaper eller bestämma huruvida det är lämpat för återvinning eller bortskaffande skall inte omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt punkt 1. I stället skall de förfaranderegler som anges i artikel 18 tillämpas. Mängden sådant avfall som undantas när det uttryckligen är avsett för laboratorieanalys skall fastställas som den minsta mängd som rimligtvis kan tänkas behövas för att den berörda analysen i varje enskilt fall skall kunna genomföras på ett adekvat sätt, och skall inte överstiga 25 kg.

5.   Transporter av blandat kommunalt avfall (avfallskod 20 03 01) som insamlats från privata hushåll, inbegripet när insamlingen även omfattar sådant avfall från andra producenter, till anläggningar för återvinning eller bortskaffande skall i enlighet med denna förordning omfattas av samma bestämmelser som transporter av avfall som är avsett för bortskaffande.

KAPITEL 1

Skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande

Artikel 4

Anmälan

Om anmälaren har för avsikt att transportera avfall enligt artikel 3.1 a eller 3.1 b, skall han eller hon på förhand göra en skriftlig anmälan till den behöriga avsändarmyndigheten som skall vidarebefordra denna samt, vid gemensam anmälan, uppfylla artikel 13.

När en anmälan görs skall följande krav uppfyllas:

1.

Anmälningsdokument och transportdokument:

Anmälan skall ske med hjälp av följande dokument:

a)

Anmälningsdokumentet i bilaga IA, och

b)

transportdokumentet i bilaga IB.

När en anmälan görs skall anmälningsdokumentet och, där det är relevant, transportdokumentet fyllas i av anmälaren.

Om anmälaren inte är den ursprungliga producenten i enlighet med artikel 2.15 a i, skall anmälaren se till att den producenten eller någon av de personer som anges i artikel 2.15 a ii eller 2.15 a iii också undertecknar anmälningsdokumentet i bilaga IA, om så är genomförbart.

Anmälningsdokument och transportdokument skall tillhandahållas anmälaren av den behöriga avsändarmyndigheten.

2.

Information och dokumentation som åtföljer anmälningsdokumentet och transportdokumentet:

Anmälaren skall på anmälningsdokumentet eller i en bilaga till denna tillhandahålla den information och dokumentation som avses i del 1 i bilaga II. Anmälaren skall på transportdokumentet eller i en bilaga till detta i största möjliga utsträckning tillhandahålla den information och dokumentation som anges i del 2 i bilaga II och som föreligger vid tiden för anmälan.

En anmälan skall anses vara korrekt ifylld när den behöriga avsändarmyndigheten har försäkrat sig om att anmälningsdokumentet och transportdokumentet är kompletta i enlighet med första stycket.

3.

Ytterligare information och dokumentation:

På begäran av någon av de berörda behöriga myndigheterna skall anmälaren tillhandahålla ytterligare information och dokumentation. En förteckning över ytterligare information och dokumentation som kan begäras återfinns i del 3 i bilaga II.

En anmälan skall anses vara komplett när den behöriga mottagarmyndigheten har försäkrat sig om att anmälningsdokumentet och transportdokumentet har fyllts i och att anmälaren har tillhandahållit den information och dokumentation som avses i del 1 och 2 i bilaga II samt all ytterligare information och dokumentation som begärts i enlighet med denna punkt och som avses i del 3 i bilaga II.

4.

Ingående av avtal mellan anmälaren och mottagaren:

Anmälaren skall i enlighet med artikel 5 ingå ett avtal med mottagaren om återvinning eller bortskaffande av det anmälda avfallet.

Vid tidpunkten för anmälan skall bevis för att detta avtal existerar, eller en deklaration som intygar dess existens i enlighet med bilaga IA, läggas fram för de berörda behöriga myndigheterna. På begäran av den berörda behöriga myndigheten skall anmälaren eller mottagaren tillhandahålla en kopia av avtalet eller annat bevis som den berörda behöriga myndigheten anser tillräcklig.

5.

Ställande av ekonomisk säkerhet eller tecknande av motsvarande försäkring:

En ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring skall ställas respektive tecknas i enlighet med artikel 6. Anmälaren skall lämna en deklaration om detta genom att fylla i lämplig del av anmälningsdokumentet i bilaga IA.

Vid tidpunkten för anmälan skall den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen (eller om den behöriga myndigheten tillåter detta, bevis på sådan säkerhet eller försäkring, eller en deklaration som intygar dess existens) ha ställts respektive tecknats som en del av anmälningsdokumentet eller, om den behöriga myndigheten tillåter detta, i enlighet med nationell lagstiftning innan transporten påbörjas.

6.

Anmälans omfattning:

En anmälan skall omfatta transporten av avfall från den ursprungliga avsändarplatsen och inbegripa behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande.

Om behandlingar i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande därefter äger rum i ett annat land än första mottagarlandet, skall den slutliga behandlingen och destinationen anges i anmälan och artikel 15 f skall vara tillämplig.

Varje anmälan skall endast täckas av en kod för identifiering av avfallet med följande undantag.

a)

Avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA. I detta fall skall bara ett avfallsslag anges.

b)

Blandat avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, IIIB, IV eller IVA, om det inte anges i förteckningen i bilaga IIIA. I så fall skall koden för varje del av avfallet anges i storleksordning.

Artikel 5

Avtal

1.   Alla avfallstransporter för vilka det krävs en anmälan skall omfattas av bestämmelsen om att avtal skall ingås mellan anmälaren och mottagaren om återvinning eller bortskaffande av det anmälda avfallet.

2.   Avtalet skall vara ingått och ha verkan vid tidpunkten för anmälan och för hela den tid som transporten varar till dess ett intyg utfärdas i enlighet med artiklarna 15 e, 16 e eller, i erforderliga fall, artikel 15 d.

3.   Av avtalet skall framgå

a)

att anmälaren skall återta avfallet om transporten, återvinningen eller bortskaffandet inte fullföljts som planerat eller om den genomförts som en olaglig transport i enlighet med artikel 22 och artikel 24.2,

b)

att mottagaren vid olaglig transport skall återvinna eller bortskaffa avfallet, i enlighet med artikel 24.3,

c)

att anläggningen i enlighet med artikel 16 e skall tillhandahålla ett intyg om att avfallet har återvunnits eller bortskaffats i överensstämmelse med anmälan och villkoren i denna samt med kraven i denna förordning.

4.   Om det avfall som transporteras är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, skall avtalet även omfatta följande bestämmelser om

a)

att mottagningsanläggningen i enlighet med artikel 15 d och, i erforderliga fall, 15 e skall tillhandahålla ett intyg om att avfallet har återvunnits eller bortskaffats i överensstämmelse med den relevanta anmälan och villkoren i denna samt med kraven i denna förordning, och

b)

att mottagaren, i erforderliga fall, skall göra en anmälan till den ursprungliga behöriga myndigheten i det ursprungliga avsändarlandet i enlighet med artikel 15 f ii.

5.   Om avfallet transporteras mellan två inrättningar som lyder under samma juridiska person, får avtalet ersättas med en deklaration om att denna åtar sig att återvinna eller bortskaffa det anmälda avfallet.

Artikel 6

Ekonomisk säkerhet

1.   Alla avfallstransporter för vilka det krävs en anmälan skall omfattas av bestämmelserna om ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring, som skall täcka

a)

transportkostnaderna,

b)

kostnaderna för återvinning eller bortskaffande, inklusive varje nödvändig behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, och

c)

kostnader för lagring i 90 dagar.

2.   Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen är avsedd att täcka kostnader i samband med

a)

fall där transporter, återvinning eller bortskaffande inte kan genomföras som planerat i enlighet med artikel 22, och

b)

fall av olagliga transporter, återvinningar eller bortskaffanden i enlighet med artikel 24.

3.   Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen skall vara ställd respektive tecknad av anmälaren, eller en annan fysisk eller juridisk person på dennes vägnar, och ha verkan vid tidpunkten för anmälan eller, om den behöriga myndighet som godkänner den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring tillåter detta, senast när transporten inleds och gälla för den anmälda transporten senast när transporten inleds.

4.   Den behöriga avsändarmyndigheten skall godkänna den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen, inbegripet säkerheten eller försäkringens form, lydelse och belopp.

Vid import till gemenskapen skall dock den behöriga mottagarmyndigheten granska den ekonomiska säkerhetens eller försäkringens belopp och, i erforderliga fall, godkänna ytterligare ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring.

5.   Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen skall vara giltig för och täcka anmäld transport och slutförande av det anmälda avfallets återvinning eller bortskaffande.

Den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen skall friställas när den behöriga myndigheten i fråga har erhållit det intyg som anges i artikel 16 e eller, i erforderliga fall, artikel 15 e vad gäller behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande.

6.   Genom undantag från punkt 5 och om det avfall som transporteras är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och ytterligare en återvinning eller ett bortskaffande äger rum i mottagarlandet får den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen friställas när avfallet lämnar anläggningen för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och den behöriga myndigheten i fråga har erhållit det intyg som anges i artikel 15 d. I detta fall skall varje ny transport till en anläggning för återvinning eller bortskaffande omfattas av en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring, såvida inte den behöriga mottagarmyndigheten meddelat att en sådan ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring inte är nödvändig. Under sådana omständigheter skall den behöriga mottagarmyndigheten ansvara för att uppfylla de skyldigheter som uppstår vid olaglig transport och för återtagning om transporten eller den vidare återvinningen eller bortskaffandet inte kan avslutas som planerat.

7.   Den berörda behöriga myndighet i gemenskapen som har godkänt den ekonomiska säkerheten eller den motsvarande försäkringen skall ha tillgång till denna och använda medlen, bl.a. för betalningar till andra berörda myndigheter, för att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med artiklarna 23 och 25.

8.   Vid en gemensam anmälan i enlighet med artikel 13 kan en ekonomisk säkerhet ställas eller motsvarande försäkring tecknas som täcker delar av den gemensamma anmälan, i stället för en säkerhet som täcker hela den gemensamma anmälan. I sådana fall skall den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring täcka transporten senast den dag då den anmälda transport den är avsedd att täcka inleds.

En ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring skall friställas när den behöriga myndigheten i fråga har erhållit det intyg som avses i artikel 16 e eller, i förekommande fall, artikel 15 e när det gäller behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande av ifrågavarande avfall. Punkt 6 skall vara tillämplig på motsvarande sätt.

9.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vilka nationella lagstiftningsåtgärder de vidtar enligt denna artikel.

Artikel 7

Den behöriga avsändarmyndighetens vidarebefordran av anmälan

1.   När den behöriga avsändarmyndigheten har fått in en korrekt ifylld anmälan i enlighet med artikel 4.2 andra stycket skall den behålla en kopia av anmälan och vidarebefordra anmälan till den behöriga mottagarmyndigheten med kopior till eventuella transitmyndigheter samt informera anmälaren om att anmälan har vidarebefordrats. Detta skall göras inom tre arbetsdagar från det att anmälan mottagits.

2.   Om anmälan inte har fyllts i korrekt skall den behöriga avsändarmyndigheten begära information och dokumentation från anmälaren i enlighet med artikel 4.2 andra stycket.

Detta skall göras inom tre arbetsdagar från det att anmälan mottagits.

I sådana fall skall den behöriga avsändarmyndigheten inom tre arbetsdagar från det att den har mottagit den begärda informationen och/eller dokumentationen iaktta punkt 1.

3.   Den behöriga avsändarmyndigheten får inom tre arbetsdagar från det att den mottagit en enligt artikel 4.2 andra stycket korrekt ifylld anmälan besluta att inte gå vidare med anmälan, om den har invändningar mot transporten i enlighet med artiklarna 11 och 12.

Den skall genast underrätta anmälaren om sitt beslut och om dessa invändningar.

4.   Om den behöriga avsändarmyndigheten inte inom 30 dagar från det att den har mottagit anmälan har vidarebefordrat den i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 skall den på anmälarens begäran ge anmälaren en motiverad förklaring till detta. Detta skall inte gälla i det fall den begäran om information som anges i punkt 2 inte har hörsammats.

Artikel 8

Begäran om information och dokumentation från berörda behöriga myndigheter och den behöriga mottagarmyndighetens bekräftelse

1.   Om någon av de berörda behöriga myndigheterna, efter det att den behöriga avsändarmyndigheten har vidarebefordrat anmälan, anser att det krävs ytterligare information och dokumentation i enlighet med artikel 4.3 andra stycket, skall den begära sådan information och dokumentation från anmälaren och informera övriga behöriga myndigheter om denna begäran mottagits. Detta skall göras inom tre arbetsdagar från det att anmälan mottagits. I sådana fall skall de berörda behöriga myndigheterna inom tre arbetsdagar från det att de har mottagit den begärda informationen och dokumentationen underrätta den behöriga mottagarmyndigheten om detta.

2.   När den behöriga mottagarmyndigheten anser att anmälan är komplett på det sätt som anges i artikel 4.3 andra stycket, skall den sända en bekräftelse till anmälaren och kopior till övriga berörda behöriga myndigheter. Detta skall göras inom tre arbetsdagar från det att den kompletta anmälan mottagits.

3.   Om den behöriga mottagarmyndigheten inte inom 30 dagar från det att den har mottagit anmälan har bekräftat detta i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 skall den på anmälarens begäran ge anmälaren en motiverad förklaring till detta.

Artikel 9

De behöriga mottagar-, avsändar- och transitmyndigheternas godkännande samt tidsfrister för befordran, återvinning och bortskaffande

1.   Inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8 skall de behöriga mottagar-, avsändar- och transitmyndigheterna skriftligen fatta något av följande vederbörligen motiverade beslut om den anmälda transporten:

a)

Godkännande utan villkor.

b)

Godkännande med villkor i enlighet med artikel 10.

c)

Invändningar i enlighet med artiklarna 11 och 12.

Den behöriga transitmyndighetens underförstådda samtycke kan anses föreligga om ingen invändning reses inom den fastställda tidsfristen på 30 dagar.

2.   De behöriga mottagar-, avsändar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna skall till anmälaren skriftligen vidarebefordra sitt beslut och skälen till detta inom den fastställda tidsfrist på 30 dagar som avses i punkt 1, med kopior till de övriga berörda behöriga myndigheterna.

3.   De behöriga mottagar-, avsändar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna skall styrka sitt skriftliga godkännande genom att på lämpligt sätt stämpla, signera och datera anmälningsdokumentet eller sina kopior av denna.

4.   Ett skriftligt godkännande av en planerad transport skall upphöra att vara giltigt efter ett kalenderår från det att det utfärdades eller från det senare datum som anges på anmälningsdokumentet. Detta skall emellertid inte gälla om de berörda behöriga myndigheterna fastställer en kortare giltighetsperiod.

5.   Underförstått samtycke till en planerad transport skall upphöra ett kalenderår efter det att den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 har löpt ut.

6.   En planerad transport får endast genomföras när kraven i artikel 16 a och 16 b är uppfyllda och under den tidsperiod då samtliga behöriga myndigheters underförstådda eller skriftliga godkännanden är giltiga.

7.   Återvinning eller bortskaffande av avfall i samband med en planerad transport skall slutföras senast ett kalenderår efter anläggningens bekräftelse av att avfallet har tagits emot, såvida inte de berörda behöriga myndigheterna fastställer en kortare giltighetsperiod.

8.   De berörda behöriga myndigheterna skall dra tillbaka sitt godkännande när de får kännedom om att

a)

avfallets sammansättning avviker från det anmälda, eller

b)

de villkor som fastställts för transporten inte uppfylls, eller

c)

avfallet inte återvinns eller bortskaffas i enlighet med det tillstånd som utfärdats för den anläggning som genomför verksamheten i fråga, eller

d)

avfallet skall transporteras, eller har transporterats, återvunnits eller bortskaffats på ett sätt som inte är förenligt med de uppgifter som tillhandahållits i anmälan och transportdokument eller som bilaga till dessa.

9.   Om godkännandet dras in skall detta göras i form av ett officiellt meddelande till anmälaren, med kopior till övriga berörda behöriga myndigheter och till mottagaren.

Artikel 10

Villkor för transporter

1.   Inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8 får de behöriga mottagar-, avsändar- och transitmyndigheterna fastställa villkor för sitt godkännande av den anmälda transporten. Sådana villkor får grundas på ett eller flera av de skäl som fastställs i artikel 11 eller artikel 12.

2.   De behöriga avsändar-, mottagar- och transitmyndigheterna får också inom den tidsfrist på 30 dagar som avses i punkt 1 fastställa villkor för avfallstransport inom områden under deras jurisdiktion. Sådana transportvillkor får inte vara strängare än de som gäller för liknande transporter som uteslutande sker inom områden under deras jurisdiktion och skall beakta gällande avtal, särskilt tillämpliga internationella avtal.

3.   De behöriga avsändar-, mottagar- och transitmyndigheterna får också inom den tidsfrist på 30 dagar som avses i punkt 1 som villkor fastställa att deras godkännande skall anses vara upphävt om den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring inte är giltig senast när den anmälda transporten inleds, i enlighet med vad som krävs enligt artikel 6.3.

4.   Den behöriga myndighet som fastställer villkoren skall till anmälaren skriftligen vidarebefordra dessa och sända kopior till de berörda behöriga myndigheterna.

Den berörda behöriga myndigheten skall se till att villkoren anges i eller bifogas anmälningsdokumentet.

5.   De behöriga mottagarmyndigheterna får också, inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1, föreskriva att mottagningsanläggningen regelbundet skall utarbeta en rapport om inkommande och avsänt avfall och/eller balansen däremellan samt därmed sammanhängande återvinning och bortskaffande i enlighet med anmälan och under dess giltighetsperiod. Rapporten skall undertecknas av en person som är juridiskt ansvarig för anläggningen och skickas till den behöriga mottagarmyndigheten inom en månad efter återvinningen eller bortskaffandet.

Artikel 11

Invändningar mot transporter av avfall avsett för bortskaffande

1.   Om en planerad transport av avfall avsett för bortskaffande anmäls får de behöriga mottagar- och avsändarmyndigheterna, inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8, resa motiverade invändningar grundade på ett eller flera av nedanstående skäl och i överensstämmelse med fördraget:

a)

Den planerade transporten eller bortskaffandet är inte förenlig med de åtgärder som vidtagits för att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt invända mot transporter av avfall i syfte att i enlighet med direktiv 2006/12/EG genomföra principerna om närhet, prioritering av återvinning och tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå.

b)

Den planerade transporten eller bortskaffandet är inte förenlig med nationell lagstiftning om miljöskydd, allmän ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd vad avser åtgärder som äger rum i det land som reser invändningar.

c)

Anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling på miljöskyddsområdet. I detta fall får de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheten vägra godkänna alla transporter i vilka den aktuella personen är involverad i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

Anmälaren eller anläggningen har upprepade gånger underlåtit att iaktta artiklarna 15 och 16 i samband med tidigare transporter.

e)

Medlemsstaten vill utöva sin rätt enligt artikel 4.1 i Baselkonventionen att förbjuda införsel av farligt avfall eller avfall som anges i bilaga II till den konventionen.

f)

Den planerade transporten eller bortskaffandet strider mot förpliktelser som följer av internationella konventioner som den berörda medlemsstaten, de berörda medlemsstaterna eller gemenskapen har ingått.

g)

Den planerade transporten eller bortskaffandet står inte i överensstämmelse med direktiv 2006/12/EG, särskilt artiklarna 5 och 7 i detta, med hänsyn till särskilda geografiska förhållanden eller behovet av specialiserade inrättningar för vissa avfallsslag

i)

för att genomföra principen om tillräcklig egenkapacitet på gemenskapsnivå och nationell nivå, eller

ii)

om den specialiserade inrättningen skall omhänderta avfall från en mer närliggande källa och den behöriga myndigheten har prioriterat detta avfall, eller

iii)

för att säkerställa att transporterna sker i enlighet med avfallsplanerna.

h)

Avfallet kommer att behandlas i en anläggning som omfattas av direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i det direktivet i enlighet med tillståndet för anläggningen.

i)

Avfallet består av blandat kommunalt avfall som insamlats från privata hushåll (avfallskod 20 03 01).

j)

Det berörda avfallet kommer inte att behandlas i enlighet med rättsligt bindande miljöskyddsnormer för bortskaffande i gemenskapslagstiftningen, även då tillfälliga undantag har beviljats.

2.   Den behöriga transitmyndigheten eller transitmyndigheterna får, inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1, resa motiverade invändningar grundade endast på punkt 1 b, 1 c, 1 d och 1 f.

3.   Om det rör sig om farligt avfall som uppkommit i en avsändarstat i en så liten årlig mängd att det vore oekonomiskt att uppföra nya specialiserade inrättningar för bortskaffande i denna medlemsstat skall punkt 1 a inte vara tillämplig.

Den behöriga mottagarmyndigheten skall samarbeta med den behöriga avsändarmyndighet som anser att denna punkt, snarare än punkt 1 a, bör tillämpas, för att lösa frågan bilateralt.

Om ingen tillfredsställande lösning kan hittas kan endera medlemsstaten hänskjuta frågan till kommissionen. Kommissionen skall då avgöra frågan i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

4.   Om de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 anser att de problem som gav upphov till deras invändningar är lösta, skall de genast skriftligen underrätta anmälaren, med kopior till mottagaren och till övriga berörda behöriga myndigheter.

5.   Om de problem som har lett till att invändningar har rests inte har lösts inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 skall anmälan upphöra att gälla. Om anmälaren fortfarande avser att genomföra transporten skall en ny anmälan göras, såvida inte samtliga berörda behöriga myndigheter och anmälaren kommer överens om annat.

6.   Åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med punkt 1 a i syfte att helt eller delvis förbjuda eller systematiskt invända mot transporter av avfall avsett för bortskaffande eller i enlighet med punkt 1 e skall av den medlemsstat som vidtar åtgärderna omedelbart anmälas till kommissionen som skall informera de övriga medlemsstaterna.

Artikel 12

Invändningar mot transporter av avfall avsett för återvinning

1.   Om en planerad transport av avfall avsett för återvinning anmäls får de behöriga mottagar- och avsändarmyndigheterna, inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade bekräftelsen i enlighet med artikel 8, resa motiverade invändningar grundade på ett eller flera av nedanstående skäl och i överensstämmelse med fördraget:

a)

Den planerade transporten eller återvinningen är inte förenlig med direktiv 2006/12/EG, särskilt artiklarna 3, 4, 7 och 10 i detta.

b)

Den planerade transporten eller återvinningen är inte förenlig med nationell lagstiftning om miljöskydd, allmän ordning, allmän säkerhet eller hälsoskydd vad avser åtgärder som vidtas i det land som reser invändningar.

c)

Den planerade transporten eller återvinningen är inte förenlig med nationell lagstiftning om avfallsåtervinning i avsändarlandet, inbegripet när den planerade transporten avser avfall som är avsett för återvinning i en anläggning som har mindre strikta normer för behandling av det särskilda avfallet än de som har fastställts i avsändarlandet med iakttagande av behovet att säkerställa att den inre marknaden fungerar korrekt.

Detta skall inte gälla när

i)

det finns motsvarande gemenskapslagstiftning, särskilt sådan som hänför sig till avfall, och krav som är minst lika stränga som de som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen har införts i den nationella lagstiftningen vid införlivandet av sådan gemenskapslagstiftning,

ii)

återvinningen i mottagarlandet äger rum på villkor som i stort sett motsvarar de villkor som föreskrivs i avsändarlandets nationella lagstiftning,

iii)

annan nationell lagstiftning i avsändarlandet än den som omfattas av ovanstående led i inte har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och om regler för informationssamhällets tjänster (19), enligt kraven i det direktivet.

d)

Anmälaren eller mottagaren har tidigare dömts för olagliga transporter eller någon annan olaglig handling på miljöskyddsområdet. I detta fall får den behöriga avsändar- och mottagarmyndigheten vägra godkänna alla transporter i vilka den aktuella personen är involverad i enlighet med nationell lagstiftning.

e)

Anmälaren eller anläggningen upprepade gånger inte har iakttagit artiklarna 15 och 16 i samband med tidigare transporter.

f)

Den planerade transporten eller återvinningen strider mot förpliktelser som följer av internationella konventioner som den berörda medlemsstaten, de berörda medlemsstaterna eller gemenskapen har ingått.

g)

Förhållandet mellan vad som kan återvinnas och inte kan återvinnas, det uppskattade värdet för det material som slutligt återvinns eller kostnaderna för återvinning och bortskaffande av den del som inte kan återvinnas medför att återvinning inte är försvarbar, med beaktande av ekonomiska och/eller miljömässiga skäl.

h)

Det avfall som transporteras är avsett för bortskaffande och inte för återvinning.

i)

Avfallet kommer att behandlas i en anläggning som omfattas av direktiv 96/61/EG men som inte tillämpar bästa tillgängliga teknik enligt artikel 9.4 i det direktivet i enlighet med tillståndet för anläggningen.

j)

Det berörda avfallet kommer inte att behandlas i enlighet med rättsligt bindande miljöskyddsnormer för återvinningsverksamhet eller rättsligt bindande återvinnings- eller materialutnyttjandekrav i gemenskapslagstiftningen, även då tillfälliga undantag har beviljats.

k)

Det berörda avfallet kommer inte att behandlas i enlighet med avfallsplaner som utarbetats i enlighet med artikel 7 i direktiv 2006/12/EG för att garantera genomförandet av rättsligt bindande återvinnings- eller materialutnyttjandekrav i gemenskapslagstiftningen.

2.   Den behöriga transitmyndigheten eller transitmyndigheterna får, inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1, resa motiverade invändningar mot den planerade transporten, grundade endast på punkt 1 b, 1 d, 1 e och 1 f.

3.   Om de behöriga myndigheterna inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 anser att de problem som gav upphov till deras invändningar är lösta, skall de genast skriftligen underrätta anmälaren, med kopior till mottagaren och till övriga berörda behöriga myndigheter.

4.   Om de problem som har lett till att invändningar har rests inte löses inom den tidsfrist på 30 dagar som anges i punkt 1 skall anmälan upphöra att gälla. Om anmälaren fortfarande avser att genomföra transporten skall en ny anmälan göras, såvida inte samtliga berörda behöriga myndigheter och anmälaren kommer överens om annat.

5.   Invändningar från de behöriga myndigheterna enligt punkt 1 c skall rapporteras av medlemsstaterna till kommissionen i enlighet med artikel 51.

6.   Avsändarstaten skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om den nationella lagstiftning som kan utgöra grund för invändningar som framförs av behöriga myndigheter enligt punkt 1 c och skall uppge på vilket avfall och vilken återvinningsverksamhet dessa invändningar är tillämpliga, innan sådan lagstiftning åberopas för motiverade invändningar.

Artikel 13

Generell anmälan

1.   Anmälaren får lämna in en generell anmälan som omfattar flera transporter, förutsatt att följande villkor uppfylls för varje transport:

a)

Avfallet har i huvudsak liknande fysikaliska och kemiska egenskaper.

b)

Avfallet transporteras till samma mottagare och samma anläggning.

c)

Samma transportväg som anges på anmälningsdokumentet används.

2.   Om denna transportväg inte kan följas på grund av oförutsedda omständigheter skall anmälaren underrätta de berörda behöriga myndigheterna snarast möjligt, i möjligaste mån innan transporten påbörjas om den ändrade transportvägen redan då är känd.

Om den ändrade transportvägen är känd innan transporten påbörjas och leder till att andra behöriga myndigheter berörs än de som berörs av den generella anmälan, får den generella anmälan inte användas, utan en ny anmälan skall lämnas in.

3.   De berörda behöriga myndigheterna får som villkor för att godkänna en generell anmälan begära att ytterligare information och dokumentation i enlighet med artikel 4.2 andra stycket och 4.3 andra stycket tillhandahålls senare.

Artikel 14

Förhandsgodkända återvinningsanläggningar

1.   De behöriga mottagarmyndigheterna som inom sina områden har särskilda återvinningsanläggningar får besluta att på förhand utfärda godkännanden för dessa.

Sådana beslut skall vara tidsbegränsade och när som helst kunna upphävas.

2.   I det fall en gemensam anmälan görs i enlighet med artikel 13 får den behöriga mottagarmyndigheten i samförstånd med övriga berörda behöriga myndigheter förlänga giltighetstiden för det godkännande som avses i artikel 9.4 och 9.5 till maximalt tre år.

3.   Behöriga myndigheter som beslutar att utfärda ett förhandsgodkännande av anläggningar i enlighet med punkterna 1 och 2 skall lämna följande information till kommissionen och, i erforderliga fall, OECD:s sekretariat:

a)

Återvinningsanläggningens namn, registreringsnummer och adress.

b)

En redogörelse för de metoder som används, inbegripet R-koder.

c)

De avfallsslag som förtecknas i bilagorna IV och IVA, eller de avfallsslag som beslutet gäller.

d)

Sammanlagd förhandsgodkänd mängd.

e)

Giltighetstiden.

f)

Eventuella ändringar i förhandsgodkännandet.

g)

Eventuella ändringar i den anmälda informationen.

h)

Eventuellt upphävande av förhandsgodkännandet.

Formuläret i bilaga VI skall användas för detta ändamål.

4.   Genom undantag från artiklarna 9, 10 och 12 skall det godkännande som ges i enlighet med artikel 9, de villkor som fastställs i enlighet med artikel 10 eller de invändningar som de berörda behöriga myndigheterna reser i enlighet med artikel 12 omfattas av en tidsfrist på sju arbetsdagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade sin bekräftelse i enlighet med artikel 8.

5.   Oavsett vad som anges i punkt 4 får den behöriga avsändarmyndigheten besluta att det krävs mer tid för att få in ytterligare information eller dokumentation från anmälaren.

I sådana fall skall den behöriga myndigheten inom sju arbetsdagar skriftligen meddela anmälaren och skicka kopior av meddelandet till övriga berörda behöriga myndigheter.

Den sammanlagda tiden för detta förfarande skall inte överskrida 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade sin bekräftelse i enlighet med artikel 8.

Artikel 15

Ytterligare bestämmelser om behandling i avvaktan på återvinning och bortskaffande

Transporter av avfall avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande skall omfattas av följande bestämmelser:

a)

Om en transport av avfall är avsedd för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande skall alla anläggningar, där de därpå följande behandlingarna i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och den slutliga återvinningen eller bortskaffningen planeras, också anges på anmälningsdokumentet utöver den inledande behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande.

b)

Den behöriga avsändar- och mottagarmyndigheten får godkänna en transport av avfall som är avsedd för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande endast om det inte finns några grunder för invändning i enlighet med artikel 11 eller 12 mot transporten av avfall till de anläggningar som utför därpå följande behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande eller slutlig återvinning eller bortskaffning.

c)

Inom tre dagar från det att avfallet har nått den anläggning där behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande skall äga rum, skall den anläggningen skriftligen bekräfta att den har tagit emot avfallet.

Denna bekräftelse skall införas i eller bifogas transportdokumentet. Den berörda anläggningen skall vidarebefordra undertecknade kopior av transportdokumentet tillsammans med denna bekräftelse till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

d)

Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande slutförts, och högst ett kalenderår från det att avfallet tagits emot eller en kortare period i enlighet med artikel 9.7, skall den anläggning som genomför verksamheten på eget ansvar intyga att behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande är avslutad.

Detta intyg skall införas i eller bifogas transportdokumentet.

Den berörda anläggningen skall vidarebefordra undertecknade kopior av transportdokumentet tillsammans med detta intyg till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

e)

När en bortskaffnings- eller återvinningsanläggning som genomför en behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande levererar avfallet för därpå följande behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande och slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande i en anläggning i mottagarlandet skall den så snart som möjligt, och högst ett kalenderår efter det att avfallet levererats eller en kortare period i enlighet med artikel 9.7, erhålla ett intyg från denna anläggning om att avfallet slutligt har återvunnits eller bortskaffats.

Den anläggning som genomför en behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande skall omgående vidarebefordra alla relevanta intyg till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna, och ange vilka transporter som intygen avser.

f)

Om en leverans enligt led e görs till en anläggning som ligger i

i)

det ursprungliga avsändarlandet eller i en annan medlemsstat, skall en ny anmälan krävas i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning, eller

ii)

ett tredjeland, skall en ny anmälan krävas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, varvid det emellertid skall beaktas att bestämmelserna om de behöriga myndigheterna också skall gälla för den ursprungliga behöriga myndigheten i det ursprungliga avsändarlandet.

Artikel 16

Krav efter godkännande av en transport

Efter det att de berörda behöriga myndigheterna har godkänt en transport skall samtliga berörda företag fylla i transportdokumentet, eller vid gemensam anmälan transportdokumenten, på de punkter som är aktuella, underteckna det eller dem och behålla kopia eller kopior. Följande krav skall vara uppfyllda:

a)

”Anmälaren skall fylla i transportdokumentet”: När anmälaren har fått in godkännanden från de behöriga avsändar-, mottagar- och transitmyndigheterna, eller kan utgå från den behöriga transitmyndighetens underförstådda samtycke, skall denne föra in det faktiska transportdatumet och i största möjliga utsträckning alla övriga uppgifter som krävs i transportdokumentet.

b)

”Förhandsinformation om när transporten inleds”: Anmälaren skall skicka undertecknade kopior av det ifyllda transportdokumentet enligt led a till de behöriga myndigheter som berörs och till mottagaren senast tre arbetsdagar innan transporten inleds.

c)

”Dokument som skall åtfölja varje transport”: Anmälaren skall behålla en kopia av transportdokumentet. Transportdokumentet och kopior av anmälningsdokumentet med de berörda behöriga myndigheternas skriftliga godkännande och villkor skall åtfölja varje transport. Den anläggning som tar emot avfallet skall behålla transportdokumentet.

d)

”Anläggningens skriftliga bekräftelse av att avfallet har tagits emot”: Anläggningen skall inom tre dagar från det att avfallet har tagits emot skriftligen bekräfta detta.

Denna bekräftelse skall vara införd i eller bifogas transportdokumentet.

Anläggningen skall vidarebefordra undertecknade kopior av transportdokumentet med denna bekräftelse till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

e)

”Anläggningens intyg om slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande”: Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att den slutliga återvinningen eller det slutliga bortskaffandet slutförts och högst ett kalenderår eller en kortare period i enlighet med artikel 9.7, från det att avfallet mottagits, skall den anläggning som genomför återvinningen eller bortskaffandet på eget ansvar intyga att avfallet slutligt har återvunnits eller bortskaffats.

Detta intyg skall vara infört i eller bifogas transportdokumentet.

Anläggningen skall vidarebefordra undertecknade kopior av transportdokumentet tillsammans med detta intyg till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

Artikel 17

Ändringar av transporten efter det att godkännandet utfärdats

1.   Om väsentliga ändringar görs i fråga om detaljer och/eller villkor för en godkänd transport, inklusive ändringar av den avsedda mängden, transportväg, vägval, transportdatum eller transportmedel, skall anmälaren omedelbart meddela de berörda behöriga myndigheterna och mottagaren och detta, om möjligt, innan transporten inleds.

2.   I sådana fall skall en ny anmälan göras, såvida inte alla berörda behöriga myndigheter anser att de föreslagna ändringarna inte kräver en ny anmälan.

3.   Om sådana ändringar berör andra behöriga myndigheter än de som berördes av den ursprungliga anmälan skall en ny anmälan göras.

KAPITEL 2

Allmänna informationskrav

Artikel 18

Avfall som skall åtföljas av viss information

1.   Avfall som avses i artikel 3.2 och 3.4, och som är avsett för transport skall omfattas av följande förfaranderegler:

a)

I syfte att underlätta spårningen av sådana avfallstransporter skall den person under avsändarlandets jurisdiktion som organiserar transporten se till att avfallet åtföljs av det dokument som återfinns i bilaga VII.

b)

Det dokument som återfinns i bilaga VII skall undertecknas av den person som organiserar transporten innan transporten äger rum samt undertecknas av återvinningsanläggningen eller laboratoriet och mottagaren vid det tillfälle då avfallet tas emot.

2.   Det avtal som avses i bilaga VII mellan den person som organiserar transporten och mottagaren av avfallet för återvinning skall ha verkan när transporten inleds och skall, om avfallstransporten eller avfallsåtervinningen inte kan fullföljas som det var avsett eller om den genomförts som en olaglig transport, omfatta en skyldighet för den person som organiserar transporten eller, om den personen inte kan fullfölja avfallstransporten eller avfallsåtervinningen (t.ex. på grund av insolvens), mottagaren att

a)

återta avfallet eller säkerställa att det återvinns på ett alternativt sätt, och

b)

om så är nödvändigt, säkerställa att det lagras under mellantiden.

Den person som organiserar transporten eller mottagaren skall på begäran av den berörda behöriga myndigheten tillhandahålla en kopia av avtalet.

3.   För inspektions-, efterlevnads-, planerings- och statistiksyften får medlemsstaterna i enlighet med nationell lagstiftning begära uppgifter enligt punkt 1 om transporter som omfattas av denna artikel.

4.   De uppgifter som anges i punkt 1 skall behandlas konfidentiellt om det krävs enligt gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning.

KAPITEL 3

Allmänna krav

Artikel 19

Förbud mot blandning av avfall under transport

Från den tidpunkt då transporten påbörjas och fram till mottagandet i en avfallsåtervinnings- eller bortskaffningsanläggning får det avfall som specificeras i anmälan eller som avses i artikel 18 inte blandas med annat avfall.

Artikel 20

Bevarande av dokumentation och information

1.   All dokumentation som mottas av eller skickas från de behöriga myndigheterna i samband med en anmäld transport skall av behöriga myndigheter, anmälare, mottagare och den anläggning som tar emot avfallet bevaras inom gemenskapen under minst tre år räknat från den dag då transporten inleds.

2.   Den person som organiserar transporten, mottagaren och den anläggning som tar emot avfallet skall, under minst tre år räknat från den dag då transporten inleds, i gemenskapen bevara information som tillhandahålls i enlighet med artikel 18.1.

Artikel 21

Allmänhetens tillgång till anmälningar

Den behöriga myndigheten i avsändar- eller mottagarmedlemsstaten skall på lämpligt sätt, t.ex. via Internet, offentliggöra uppgifter om anmälningar om transporter som den godkänt, förutsatt att sådan information inte är sekretessbelagd enligt nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

KAPITEL 4

Återtagningsskyldighet

Artikel 22

Återtagning av avfall om en transport inte kan fullföljas som planerat

1.   Om någon av de behöriga myndigheterna har fått kännedom om att en avfallstransport, inbegripet avfallets återvinning och bortskaffande, inte kan fullföljas som planerat i enlighet med de bestämmelser som anges i anmälan och transportdokumentet och/eller det avtal som avses i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5, skall den omgående meddela den behöriga avsändarmyndigheten. Om en återvinnings- eller bortskaffningsanläggning avvisar en mottagen transport, skall den omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten om detta.

2.   Den behöriga avsändarmyndigheten skall, utom i de fall som anges i punkt 3, se till att det berörda avfallet återförs till det område som omfattas av denna myndighets jurisdiktion eller till annan plats i avsändarlandet av anmälaren som fastställs i enlighet med rangordningen i artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga myndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Avfallet skall återföras inom 90 dagar, eller någon annan tidsperiod som överenskommits mellan de berörda behöriga myndigheterna, efter det att den behöriga avsändarmyndigheten har fått kännedom om eller skriftligen underrättats av de behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna om att den godkända avfallstransporten eller avfallets återvinning eller bortskaffande inte kan fullföljas och har informerats om skälen till detta. Sådana upplysningar kan härröra från information till de behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna, bland annat från andra behöriga myndigheter.

3.   Återtagningskravet i punkt 2 skall inte tillämpas om de behöriga avsändar-, transit- och mottagarmyndigheter som berörs av bortskaffande eller återvinning av avfallet har försäkrat sig om att avfallet kan återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt sätt i mottagarlandet eller på annat håll av anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Återtagningskravet i punkt 2 skall inte tillämpas om det transporterade avfallet under behandlingen i berörd anläggning oåterkalleligt blandats med annat avfall innan en berörd behörig myndighet har fått kännedom om att den anmälda transporten inte kan fullföljas enligt punkt 1. Sådant blandat avfall skall återvinnas eller bortskaffas på något annat sätt i enlighet med första stycket.

4.   Vid återtagning enligt punkt 2 skall en ny anmälan göras såvida inte de berörda behöriga myndigheterna kommer överens om att en vederbörligen motiverad begäran från den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten är tillräckligt.

Nya anmälningar skall i förekommande fall göras av den ursprungliga anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av någon annan fysisk eller juridisk person som fastställs i enlighet med artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Ingen behörig myndighet får resa invändningar mot eller motsätta sig återföring av avfallet från en transport som inte kan fullföljas, eller mot därmed sammanhängande återvinning eller bortskaffande.

5.   Om alternativa åtgärder vidtas utanför det ursprungliga mottagarlandet enligt punkt 3 skall det, i förekommande fall, göras en ny anmälan av den ursprungliga anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av någon annan fysisk eller juridisk person som fastställs i enlighet med artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt, av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

När en sådan ny anmälan görs av anmälaren skall denna anmälan också göras till den behöriga myndigheten i det ursprungliga avsändarlandet.

6.   Om alternativa åtgärder vidtas i det ursprungliga mottagarlandet enligt punkt 3 skall ingen ny anmälan krävas, utan en vederbörligen motiverad begäran skall vara tillräcklig. Denna vederbörligen motiverade begäran om beviljande av den alternativa åtgärden skall vidarebefordras till den behöriga mottagar- och avsändarmyndigheten av den ursprungliga anmälaren eller, om detta inte är möjligt, till den behöriga mottagarmyndigheten av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten.

7.   Om det inte skall göras någon ny anmälan i enlighet med punkterna 4 eller 6 skall ett nytt transportdokument fyllas i enlighet med artikel 15 eller artikel 16 av den ursprungliga anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av någon annan fysisk eller juridisk person som fastställs i enlighet med artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt, av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Om en ny anmälan görs av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten i enlighet med punkterna 4 eller 5 skall det inte krävas någon ny ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring.

8.   Anmälarens skyldighet och avsändarstatens subsidiära skyldighet att återta avfallet eller organisera alternativ återvinning eller alternativt bortskaffande skall upphöra när anläggningen utfärdar det intyg om slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande som avses i artikel 16 e eller, i förekommande fall, i artikel 15 e. När det gäller den behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande som avses i artikel 6.6 skall avsändarlandets subsidiära skyldighet upphöra att gälla när anläggningen utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

Om en anläggning utfärdar ett intyg om återvinning eller bortskaffande på ett sätt som resulterar i en olaglig transport som i sin tur medför att den ekonomiska säkerheten frigörs, skall artiklarna 24.3 och 25.2 tillämpas.

9.   Om avfall från en transport som inte kunnat fullföljas, inbegripet avfallets återvinning och bortskaffande, upptäcks i en medlemsstat, skall den behöriga myndighet inom vars område avfallet upptäckts ha ansvar för att säkerställa att åtgärder vidtas för säker lagring av avfallet fram till dess att det kan återsändas eller slutligt återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt sätt.

Artikel 23

Kostnader för återtagning av avfall om en transport inte kan fullföljas som planerat

1.   Kostnader i samband med återsändandet av avfall från en transport som inte kunnat fullföljas, inbegripet transportkostnaderna och kostnaderna för återvinning eller bortskaffande i enlighet med artikel 22.2 och 22.3, samt från den dag då den behöriga avsändarmyndigheten har fått kännedom om att en avfallstransport eller avfallets återvinnande eller bortskaffande inte kan fullföljas, för lagring i enlighet med artikel 22.9 skall bäras

a)

av anmälaren, som fastställs i enlighet med rangordningen i artikel 2.15 eller, om detta inte är möjligt,

b)

av andra passande fysiska eller juridiska personer eller, om detta inte är möjligt,

c)

av den behöriga avsändarmyndigheten eller, om detta inte är möjligt,

d)

enligt vad som överenskommits mellan de berörda behöriga myndigheterna.

2.   Denna artikel skall inte påverka gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om ansvarsskyldighet.

Artikel 24

Återtagning vid olaglig transport

1.   Om en behörig myndighet upptäcker en transport som den anser vara en olaglig transport skall den omgående informera övriga berörda behöriga myndigheter.

2.   Om anmälaren är ansvarig för en sådan olaglig transport skall den behöriga avsändarmyndigheten se till att avfallet

a)

tas tillbaka av den faktiske anmälaren eller, om ingen anmälan har gjorts,

b)

tas tillbaka av den person som rättsligt sett kan anses vara anmälare eller, om detta inte är möjligt,

c)

tas tillbaka av den behöriga avsändarmyndigheten själv, eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar eller, om detta inte är möjligt,

d)

återvinns eller bortskaffas på alternativt sätt i mottagarlandet eller avsändarlandet av den behöriga avsändarmyndigheten själv, eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar, eller, om detta inte är möjligt,

e)

återvinns eller bortskaffas på alternativt sätt i ett annat land efter överenskommelse mellan alla berörda behöriga myndigheter av den behöriga avsändarmyndigheten själv, eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Detta skall genomföras inom 30 dagar, eller någon annan tidsperiod som överenskommits mellan de berörda behöriga myndigheterna, efter det att den behöriga avsändarmyndigheten har fått kännedom om eller skriftligen underrättats av de behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna om den olagliga transporten och har informerats om orsakerna till denna. Sådana upplysningar kan härröra från information till de behöriga mottagar- eller transitmyndigheterna, bland annat från andra behöriga myndigheter.

Vid återtagning enligt a, b och c skall en ny anmälan göras såvida inte de behöriga myndigheter som berörs kommer överens om att en vederbörligen motiverad begäran från den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten är tillräcklig.

Den nya anmälan skall göras av den person eller myndighet som anges i a, b eller c, i överensstämmelse med den ordningen.

Behöriga myndigheter skall inte resa invändningar mot eller motsätta sig återföring av avfallet i en olaglig transport. Om alternativa åtgärder enligt d och e har vidtagits av den behöriga avsändarmyndigheten skall den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten eller en fysisk eller juridisk person på dess vägnar göra en ny anmälan såvida inte de berörda behöriga myndigheterna kommer överens om att en vederbörligen motiverad begäran från den myndigheten är tillräcklig.

3.   Om mottagaren är ansvarig för en olaglig transport skall den behöriga mottagarmyndigheten se till att avfallet återvinns eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt

a)

av mottagaren, eller, om detta inte är möjligt,

b)

av den behöriga myndigheten själv eller en fysisk eller juridisk person på dess vägnar.

Detta skall genomföras inom 30 dagar, eller annan tidsperiod som överenskommits mellan de berörda behöriga myndigheterna, från det att den behöriga mottagarmyndigheten har fått kännedom om eller skriftligen informerats om den olagliga transporten och har informerats om orsakerna till denna. Sådana upplysningar kan härröra från information till de behöriga avsändar- eller transitmyndigheterna, bland annat från andra behöriga myndigheter.

För detta ändamål skall de berörda behöriga myndigheterna vid behov samarbeta för att återvinna eller bortskaffa avfallet.

4.   Om det inte skall göras någon ny anmälan skall ett nytt transportdokument ifyllas i enlighet med artiklarna 15 eller 16 av den person som är ansvarig för återtagningen eller, om detta inte är möjligt, av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten.

Om en ny anmälan görs av den ursprungliga behöriga avsändarmyndigheten skall det inte krävas någon ny ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring.

5.   Särskilt i fall där varken anmälaren eller mottagaren är ansvarig för en sådan olaglig transport skall de berörda behöriga myndigheterna samarbeta för att återvinna eller bortskaffa avfallet.

6.   När det gäller behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande enligt artikel 6.6 och en olaglig transport upptäcks efter det att en sådan behandling avslutats, skall avsändarlandets subsidiära skyldighet att återta avfallet eller organisera alternativ återvinning eller alternativt bortskaffande upphöra att gälla när anläggningen har utfärdat det intyg som avses i artikel 15 d.

Om en anläggning utfärdar ett intyg på återvinning eller bortskaffande på ett sätt som resulterar i en olaglig transport som i sin tur medför att den ekonomiska säkerheten frigörs, skall punkt 3 och artikel 25.2 gälla.

7.   Om avfall från en olaglig transport upptäcks i en medlemsstat skall den behöriga myndighet inom vars område avfallet upptäckts ha ansvar för att säkerställa att åtgärder vidtas för säker lagring av avfallet fram till dess att det kan återsändas eller slutligt bortskaffas eller återvinnas på ett alternativt sätt.

8.   Artiklarna 34 och 36 skall inte tillämpas på olagliga transporter som återsänds till avsändarlandet om avsändarlandet omfattas av förbuden i dessa artiklar.

9.   Vid olaglig transport enligt definitionen i artikel 2.35 g skall den person som organiserar transporten omfattas av samma skyldigheter enligt denna artikel som anmälaren.

10.   Tillämpningen av denna artikel skall inte påverka gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om ansvarsskyldighet.

Artikel 25

Kostnader för återtagning om en transport är olaglig

1.   Kostnader i samband med återtagning av avfall från en olaglig transport, inbegripet transportkostnader och kostnaderna för återvinning eller bortskaffande i enlighet med artikel 24.2, från den dag då den behöriga avsändarmyndigheten har fått kännedom om att en transport är olaglig, för lagring i enlighet med artikel 24.7 skall bäras av

a)

den faktiske anmälaren som fastställs i enlighet med rangordningen i artikel 2.15 eller, om ingen anmälan har gjorts,

b)

den person som rättsligt sett kan anses vara anmälare eller, i erforderliga fall, av andra fysiska eller juridiska personer, eller, om detta inte är möjligt,

c)

den behöriga avsändarmyndigheten.

2.   Kostnader i samband med återvinning eller bortskaffande i enlighet med artikel 24.3, inbegripet kostnader för eventuella transporter och eventuell lagring i enlighet med artikel 24.7 skall bäras av

a)

mottagaren, eller, om detta inte är möjligt,

b)

den behöriga mottagarmyndigheten.

3.   Kostnader i samband med återvinning eller bortskaffande i enlighet med artikel 24.5, inbegripet kostnader för eventuella transporter och eventuell lagring i enlighet med artikel 24.7 skall bäras av

a)

anmälaren som fastställs i enlighet med rangordningen i artikel 2.15 och/eller mottagaren, beroende på vad som beslutas av de berörda behöriga myndigheterna, eller, om detta inte är möjligt,

b)

av andra passande fysiska eller juridiska personer eller, om detta inte är möjligt,

c)

de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna.

4.   Vid olaglig transport enligt definitionen i artikel 2.35 g skall den person som organiserar transporten omfattas av samma skyldigheter enligt denna artikel som anmälaren.

5.   Tillämpningen av denna artikel skall inte påverka gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser om ansvarsskyldighet.

KAPITEL 5

Allmänna förvaltningsbestämmelser

Artikel 26

Kommunikationsförfarande

1.   Den information och dokumentation som avses nedan får lämnas per post:

a)

Anmälan av en planerad transport enligt artiklarna 4 och 13.

b)

Begäran om information och dokumentation enligt artiklarna 4, 7 och 8.

c)

Information och dokumentation enligt artiklarna 4, 7 och 8.

d)

Skriftligt godkännande av en anmäld transport enligt artikel 9.

e)

Villkor för en transport enligt artikel 10.

f)

Invändningar mot en transport enligt artiklarna 11 och 12.

g)

Information om beslut att förhandsgodkänna vissa särskilda återvinningsanläggningar i enlighet med artikel 14.3.

h)

Skriftlig bekräftelse av att avfallet mottagits i enlighet med artiklarna 15 och 16.

i)

Intyg om återvinning eller bortskaffande av avfall enligt artiklarna 15 och 16.

j)

Förhandsinformation om när en transport faktiskt kommer att inledas i enlighet med artikel 16.

k)

Information om ändringar av transporten efter godkännande i enlighet med artikel 17.

l)

Skriftliga godkännanden och transportdokument som skall sändas i enlighet med avdelningarna IV, V och VI.

2.   Efter överenskommelse mellan berörda behöriga myndigheter och anmälaren, får de dokument som anges i punkt 1 alternativt lämnas in på något av följande sätt:

a)

Per fax.

b)

Per fax och med efterföljande brev.

c)

Per e-post med digital signatur. I detta fall skall föreskriven stämpel eller underskrift ersättas av en digital signatur.

d)

Per e-post utan digital signatur och med efterföljande brev.

3.   Den dokumentation som skall åtfölja varje befordran i enlighet med artikel 16 c och artikel 18 får upprättas i elektronisk form med digitala signaturer under förutsättning att den kan göras läsbar när som helst under befordran och att detta kan godtas av de berörda behöriga myndigheterna.

4.   Om de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren går med på detta får den information och dokumentation som anges i punkt 1 inlämnas och utbytas på elektronisk väg med elektronisk underskrift eller elektronisk autentisering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (20), eller med jämförbart system för autentisering som ger en likvärdig säkerhetsnivå. I sådana fall kan organisatoriska arrangemang vidtas vad avser flödet av elektroniskt datautbyte.

Artikel 27

Språk

1.   Anmälningar, information, dokumentation och andra meddelanden som lämnas in i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning skall vara skrivna på ett språk som godtas av de berörda behöriga myndigheterna.

2.   Anmälaren skall tillhandahålla auktoriserade översättningar till ett språk som de berörda behöriga myndigheterna kan godta om de så begär.

Artikel 28

Tvister i klassificeringsfrågor

1.   Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är oense om huruvida innehållet skall klassificeras som avfall eller inte, skall det behandlas som om det vore avfall. Detta skall inte påverka mottagarlandets rätt att ta hand om det transporterade materialet i enlighet med dess nationella lagstiftning efter det att materialet har anlänt när sådan lagstiftning är förenlig med gemenskapsrätten eller internationell rätt.

2.   Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är oense om huruvida det anmälda avfallet bör omfattas av bilaga III, IIIA, IIIB eller IV, skall avfallet anses omfattas av bilaga IV.

3.   Om de behöriga avsändar- och mottagarmyndigheterna är oense om huruvida det anmälda avfallshanteringsförfarandet skall klassificeras som återvinning eller bortskaffande skall bestämmelserna om bortskaffande tillämpas.

4.   Punkterna 1–3 skall endast tillämpas för denna förordnings syften och skall inte påverka de berörda parternas rätt att lösa eventuella tvister i dessa frågor inför rätta.

Artikel 29

Förvaltningskostnader

Anmälaren får debiteras rimliga och proportionerliga förvaltningskostnader för genomförandet av anmälnings- och övervakningsförfaranden samt sedvanliga kostnader för lämpliga analyser och kontroller.

Artikel 30

Överenskommelser för gränsområden

1.   Medlemsstaterna kan i undantagsfall, och när den geografiska eller demografiska situationen så kräver, bilateralt överenskomma om ett mindre strikt anmälningsförfarande för transporter av särskilda avfallsflöden vad avser gränsöverskridande transporter till den närmast lämpliga anläggning som befinner sig i gränsområdet mellan de båda berörda medlemsstaterna.

2.   Sådana bilaterala överenskommelser kan också ingås om avfallet transporteras från och behandlas i avsändarlandet men transiteras genom en annan medlemsstat.

3.   Medlemsstaterna kan även ingå sådana överenskommelser med länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.   Dessa överenskommelser skall anmälas till kommissionen innan de får verkan.

KAPITEL 6

Transporter inom gemenskapen med transitering genom tredjeland

Artikel 31

Transporter av avfall avsedda för bortskaffande

Om en avfallstransport avsedd för bortskaffande äger rum i gemenskapen med transitering genom ett eller flera länder utanför gemenskapen skall den behöriga avsändarmyndigheten, förutom att följa bestämmelserna i denna avdelning, fråga de behöriga myndigheterna i länderna utanför gemenskapen om de önskar ge ett skriftligt godkännande av den planerade transporten

a)

inom 60 dagar vad avser parter i Baselkonventionen, om parten inte har avstått från denna rätt i enlighet med bestämmelserna i konventionen, eller

b)

inom en mellan de behöriga myndigheterna avtalad tid vad avser länder som inte är parter i Baselkonventionen.

Artikel 32

Transporter av avfall avsedda för återvinning

1.   Om en avfallstransport avsedd för återvinning äger rum i gemenskapen med transitering genom ett eller flera länder utanför gemenskapen som inte omfattas av OECD-beslutet, skall artikel 31 tillämpas.

2.   Om en avfallstransport avsedd för återvinning äger rum i gemenskapen, inbegripet transporter mellan platser i samma medlemsstat, med transitering genom ett eller flera länder utanför gemenskapen som omfattas av OECD-beslutet, får det godkännande som avses i artikel 9 ges i form av underförstått samtycke, och om ingen invändning har rests eller inga villkor har fastställts för transporten får denna inledas inom 30 dagar från den dag då den behöriga mottagarmyndigheten skickade sin bekräftelse i enlighet med artikel 8.

AVDELNING III

TRANSPORTER UTESLUTANDE INOM MEDLEMSSTATERNA

Artikel 33

Tillämpning av denna förordning på transporter uteslutande inom medlemsstaterna

1.   Medlemsstaterna skall upprätta ett lämpligt system för övervakning och kontroll av transporter av avfall som uteslutande sker inom områden under deras jurisdiktion. Detta system skall beakta behovet av samordning med det gemenskapssystem som införs genom avdelningarna II och VII.

2.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sina system för övervakning och kontroll av avfallstransporter. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

3.   Medlemsstaterna får tillämpa det system som föreskrivs i avdelningarna II och VII inom områden under deras jurisdiktion.

AVDELNING IV

EXPORT FRÅN GEMENSKAPEN TILL TREDJELÄNDER

KAPITEL 1

Export av avfall avsett att bortskaffas

Artikel 34

Exportförbud utom till Eftaländer

1.   All export från gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande skall vara förbjuden.

2.   Förbudet i punkt 1 skall inte tillämpas på export av avfall avsett för bortskaffande i Eftaländer som också är parter i Baselkonventionen.

3.   Däremot skall export av avfall avsett för bortskaffande till Eftaländer som är parter i Baselkonventionen också förbjudas

a)

om det berörda Eftalandet förbjuder import av sådant avfall, eller

b)

om den behöriga avsändarmyndigheten har anledning att tro att avfallet inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 49 i det berörda mottagarlandet.

4.   Denna bestämmelse skall inte påverka de återtagningskrav som anges i artiklarna 22 och 24.

Artikel 35

Förfaranden vid export till Eftaländer

1.   Om avfall avsett för bortskaffande exporteras från gemenskapen till Eftaländer som är parter i Baselkonventionen skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, men med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2 och 3.

2.   Följande anpassningar skall tillämpas:

a)

Den behöriga transitmyndigheten utanför gemenskapen skall ha 60 dagar på sig, räknat från den dag då den skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan, att begära ytterligare information om den anmälda transporten och, om landet i fråga har beslutat att inte kräva skriftligt förhandsgodkännande och underrättat övriga parter om detta i enlighet med artikel 6.4 i Baselkonventionen, ge sitt underförstådda samtycke eller skriftliga godkännande med eller utan villkor.

b)

Den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen skall inte fatta beslut om godkännande av transporten enligt artikel 9 innan den har erhållit ett skriftligt godkännande från den behöriga mottagarmyndigheten och, i förekommande fall, den utanför gemenskapen belägna transitmyndighetens underförstådda eller skriftliga godkännande tidigast 61 dagar från den dag då den behöriga transitmyndigheten skickar bekräftelse på mottagandet av anmälan. Den behöriga avsändarmyndigheten får fatta beslut innan tidsfristen på 61 dagar löpt ut om den har ett skriftligt godkännande från de övriga berörda behöriga myndigheterna.

3.   Följande ytterligare bestämmelser skall tillämpas:

a)

Den behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall bekräfta mottagandet av anmälan till anmälaren.

b)

De behöriga avsändar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna i gemenskapen skall skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport till exporttullkontoret och till utfartstullkontoret i gemenskapen.

c)

Ett exemplar av transportdokumentet skall överlämnas av transportören till exporttullkontoret och utfartstullkontoret i gemenskapen.

d)

Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstullkontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har lämnat gemenskapen, till den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen.

e)

Om den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen inte inom 42 dagar från det att avfallet lämnat gemenskapen har fått något meddelande från anläggningen om att denna har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål underrätta den behöriga mottagarmyndigheten.

f)

I det avtal som avses i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5 skall följande anges:

i)

Om anläggningen utfärdar ett felaktigt intyg om bortskaffande som får till följd att den ekonomiska säkerheten friställs, skall mottagaren själv bära de kostnader som följer av förpliktelsen att återsända avfallet till den behöriga avsändarmyndighetens område och kostnaderna för avfallets återvinning eller bortskaffande på ett alternativt, miljöriktigt sätt.

ii)

Inom tre dagar från det att anläggningen mottagit det avfall som skall bortskaffas skall den skicka undertecknade kopior av det ifyllda transportdokumentet, med undantag för det intyg om bortskaffande som avses i led iii, till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

iii)

Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att bortskaffandet slutförts och inom ett kalenderår från det att avfallet tagits emot, skall anläggningen själv ansvara för att bekräfta att bortskaffandet slutförts och skicka undertecknade kopior av transportdokumentet med detta intyg till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

4.   Transporten får endast genomföras om

a)

anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från den behöriga avsändarmyndigheten, mottagarmyndigheten och, i förekommande fall, transitmyndigheterna utanför gemenskapen och de fastställda villkoren är uppfyllda,

b)

ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och har verkan i enlighet med artikel 4.4 andra stycket och artikel 5,

c)

en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring har ställts respektive tecknats och har verkan i enlighet med artiklarna 4.5 andra stycket och 6, och

d)

miljöriktig hantering enligt artikel 49 kan garanteras.

5.   När avfall exporteras skall det vara avsett för bortskaffande i en anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med gällande nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva verksamhet i mottagarlandet.

6.   Om ett exporttullkontor eller ett utfartstullkontor i gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och denna skall

a)

omedelbart informera den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen, och

b)

se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket det kvarhålls.

KAPITEL 2

Export av avfall för återvinning

Avsnitt 1

Export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet

Artikel 36

Förbud mot export

1.   Export från gemenskapen av följande avfallsslag avsett för återvinning i länder som inte omfattas av OECD-beslutet är förbjuden:

a)

Avfall som klassificerats som farligt i bilaga V.

b)

Avfall som omfattas av del 3 i bilaga V.

c)

Farligt avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga V.

d)

Blandningar av farligt avfall och blandningar av farligt avfall och icke-farligt avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga V.

e)

Avfall som mottagarlandet har anmält som farligt enligt artikel 3 i Baselkonventionen.

f)

Avfall vars import mottagarlandet har förbjudit.

g)

Avfall som den behöriga avsändarmyndigheten har anledning att tro inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 49 i det berörda mottagarlandet.

2.   Denna bestämmelse skall inte påverka den återtagningsskyldighet som anges i artiklarna 22 och 24.

3.   I undantagsfall får medlemsstaterna, på grundval av dokumentation som på lämpligt sätt tillhandahålls av anmälaren, anta bestämmelser för att fastställa att ett särskilt slag av farligt avfall som anges i bilaga V undantas från exportförbudet, såvida avfallet inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, och med hänsyn till de gränsvärden som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (21) vad gäller egenskaperna H3-H8, H10 och H11 som definieras i den bilagan.

4.   Ett avfallsslag får, även om det inte anges som farligt avfall i bilaga V eller om det anges i bilaga V, del 1, förteckning B, i undantagsfall klassificeras som farligt avfall och därigenom omfattas av exportförbudet om den uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, med hänsyn till de gränsvärden som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG vad gäller egenskaperna H3-H8, H10 och H11 som definieras i den bilagan, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 1.4 andra strecksatsen i direktiv 91/689/EEG samt i det inledande stycket i bilaga III till denna förordning.

5.   I de fall som anges i punkterna 3 och 4 skall den berörda medlemsstaten informera det tilltänkta mottagarlandet innan ett beslut fattas. Medlemsstaterna skall anmäla sådana fall till kommissionen före varje kalenderårs utgång. Kommissionen skall vidarebefordra informationen till alla medlemsstaterna och till Baselkonventionens sekretariat. Med utgångspunkt i den information som lämnats kan kommissionen göra anmärkningar eller i förekommande fall anpassa bilaga V i enlighet med artikel 58.

Artikel 37

Förfaranden vid export av avfall som omfattas av bilaga III eller IIIA

1.   För avfall som omfattas av bilaga III eller IIIA och vars export inte förbjuds enligt artikel 36, skall kommissionen inom 20 dagar från det att denna förordning träder i kraft skicka en skriftlig begäran till varje land som inte omfattas av OECD-beslutet i vilken den begär

i)

en skriftlig bekräftelse på att avfallet får exporteras från gemenskapen för återvinning i det landet, och

ii)

en angivelse om vilka eventuella kontrollförfaranden som kommer att tillämpas i mottagarlandet.

Varje land som inte omfattas av OECD-beslutet skall ha följande möjligheter:

a)

Förbud.

b)

Förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande enligt artikel 35.

c)

Ingen kontroll i mottagarlandet.

2.   Innan denna förordning blir tillämplig skall kommissionen anta en förordning med beaktande av alla svar som inkommit till följd av det förfarande som avses i punkt 1, och informera den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i direktiv 2006/12/EG.

Om ett land inte inkommit med någon bekräftelse i enlighet med punkt 1, eller om ett land av någon anledning inte har kontaktats, skall punkt 1 b tillämpas.

Kommissionen skall regelbundet uppdatera den antagna förordningen.

3.   Om ett land i sitt svar anger att vissa avfallstransporter inte omfattas av kontrollförfaranden skall artikel 18 på motsvarande sätt tillämpas på dessa transporter.

4.   När avfall exporteras skall det vara avsett för återvinning i en anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med gällande nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva verksamhet i mottagarlandet.

5.   När det gäller transporter av sådant avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III eller en transport av blandat avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III eller IIIA eller en avfallstransport som klassificeras i bilaga IIIB och vars export inte förbjuds enligt artikel 36, skall punkt 1 b i denna artikel tillämpas.

Avsnitt 2

Export till länder som omfattas av OECD-beslutet

Artikel 38

Export av avfall som omfattas av bilagorna III, IIIA, IIIB, IV och IVA

1.   Om avfall som anges i förteckningarna i bilagorna III, IIIA, IIIB, IV och IVA, avfall som inte är klassificerat eller blandat avfall som inte omfattas av en enskild avfallskod i bilaga III, IV eller IVA, exporteras från gemenskapen för återvinning i andra länder som omfattas av OECD-beslutet och/eller kommer att transiteras genom länder som omfattas av OECD-beslutet, skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2, 3 och 5.

2.   Följande anpassningar skall tillämpas:

a)

Blandat avfall som anges i bilaga IIIA och är avsett för en behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande skall omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, om någon därpå följande behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande, skall äga rum i ett land som inte omfattas av OECD-beslutet.

b)

Avfall som förtecknas bilaga IIIB skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande.

c)

Den behöriga mottagarmyndigheten utanför gemenskapen får ge sitt godkännande enligt artikel 9 i form av underförstått samtycke.

3.   Vad gäller export av avfall som anges i förteckningen i bilagorna IV och IVA skall följande ytterligare bestämmelser tillämpas:

a)

De behöriga avsändarmyndigheterna och, i förekommande fall, transitmyndigheterna i gemenskapen skall skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport till exporttullkontoret och till utfartstullkontoret i gemenskapen.

b)

En kopia av transportdokumentet skall överlämnas av transportören till exporttullkontoret och utfartstullkontoret i gemenskapen.

c)

Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstullkontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har lämnat gemenskapen, till den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen.

d)

Om den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen inte inom 42 dagar från det att avfallet lämnat gemenskapen har fått något meddelande från anläggningen om att denna har mottagit avfallet, skall den utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i mottagarlandet.

e)

I det avtal som avses i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5 skall följande anges:

i)

Om anläggningen utfärdar ett felaktigt intyg om återvinning som får till följd att den ekonomiska säkerheten friställs, skall mottagaren själv bära de kostnader som följer av förpliktelsen att återsända avfallet till den behöriga avsändarmyndighetens jurisdiktion och kostnaderna för avfallets återvinning eller bortskaffande på ett alternativt, miljöriktigt sätt.

ii)

Inom tre dagar efter mottagandet av det avfall som skall återvinnas skall anläggningen skicka undertecknade kopior av det kompletta transportdokumentet, med undantag för det intyg om återvinning som avses i led iii, till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

iii)

Så snart som möjligt, men senast 30 dagar från det att återvinningen slutförts och högst ett kalenderår från det att avfallet har tagits emot, skall anläggningen på eget ansvar bekräfta att återvinningen slutförts och skicka undertecknade kopior av transportdokumentet med detta intyg till anmälaren och de berörda behöriga myndigheterna.

4.   Transporten får endast genomföras om

a)

anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de behöriga avsändar-, mottagar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna, eller, om de behöriga mottagar- och transitmyndigheterna utanför gemenskapen har eller kan anses ha givit sitt underförstådda samtycke och de fastställda villkoren är uppfyllda,

b)

artikel 35.4 b, 35.4 c och 35.4 d uppfylls.

5.   Om export enligt punkt 1 av avfall som omfattas av bilagorna IV och IVA transiteras genom ett land som inte omfattas av OECD-beslutet skall följande anpassningar tillämpas:

a)

Den behöriga transitmyndigheten som inte omfattas av OECD-beslutet skall ha 60 dagar på sig, räknat från den dag då den skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan, att begära ytterligare information om den anmälda transporten och, om det berörda landet inte har beslutat att kräva skriftligt förhandsgodkännande och underrättat de andra parterna om detta i enlighet med artikel 6.4 i Baselkonventionen, ge sitt underförstådda samtycke eller ett skriftligt godkännande med eller utan villkor.

b)

Den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen skall inte fatta beslut om godkännande av transporten enligt artikel 9 förrän den har erhållit skriftligt eller underförstått godkännande från den behöriga transitmyndighet som inte omfattas av OECD-beslutet, och tidigast 61 dagar från den dag då den behöriga transitmyndigheten har skickat sin bekräftelse på mottagandet av anmälan. Den behöriga avsändarmyndigheten får fatta beslut innan tidsfristen på 61 dagar löpt ut om den har ett skriftligt godkännande från de övriga berörda behöriga myndigheterna.

6.   När avfall exporteras skall det vara avsett för återvinning i en anläggning som bedriver verksamheten i enlighet med gällande nationell lagstiftning eller som har tillstånd att bedriva verksamhet i mottagarlandet.

7.   Om ett exporttullkontor eller ett utfartstullkontor i gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och denna skall

a)

omedelbart informera den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen, och

b)

se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket avfallet kvarhålls.

KAPITEL 3

Allmänna bestämmelser

Artikel 39

Export till Antarktis

Export av avfall från gemenskapen till Antarktis skall vara förbjuden.

Artikel 40

Export till de utomeuropeiska länderna och territorierna

1.   All export från gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande i de utomeuropeiska länderna och territorierna skall vara förbjuden.

2.   För avfall avsett för återvinning i de utomeuropeiska länderna och territorierna skall förbudet i artikel 36 tillämpas på motsvarande sätt.

3.   Bestämmelserna i avdelning II skall tillämpas på motsvarande sätt för export till de utomeuropeiska länderna och territorierna av avfall avsett för återvinning som inte omfattas av förbudet i punkt 2.

AVDELNING V

IMPORT TILL GEMENSKAPEN FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 1

Import av avfall för bortskaffande

Artikel 41

Förbud mot import utom från länder som är parter i Baselkonventionen eller länder med vilka ett avtal har slutits eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

1.   Import till gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande skall vara förbjuden med undantag för import från

a)

länder som är parter i Baselkonventionen, eller

b)

andra länder med vilka gemenskapen, eller gemenskapen och dess medlemsstater, har slutit bi- eller multilaterala avtal eller överenskommelser som är förenliga med gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkonventionen, eller

c)

andra länder med vilka enskilda medlemsstater har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser i enlighet med punkt 2, eller

d)

andra områden i sådana fall då det på grund av exceptionella omständigheter i krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande eller krig inte är möjligt att sluta bilaterala avtal eller överenskommelser enligt leden b eller c eller när ingen behörig myndighet i avsändarlandet har utsetts eller kan agera.

2.   I undantagsfall får enskilda medlemsstater sluta bilaterala avtal och överenskommelser om bortskaffande av specifikt avfall i dessa medlemsstater, om detta avfall inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt artikel 49 i avsändarlandet.

Dessa avtal och överenskommelser skall vara förenliga med gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkonventionen.

De skall garantera att bortskaffandet kommer att ske vid en anläggning med tillstånd och att det kommer att uppfylla kraven på en miljöriktig hantering.

De skall också garantera att avfallet producerats i avsändarlandet och att bortskaffandet uteslutande kommer att äga rum i den medlemsstat som har slutit avtalet eller överenskommelsen.

Dessa avtal eller överenskommelser skall anmälas till kommissionen innan de sluts. I nödfall kan de emellertid anmälas senast en månad efter det att de har slutits.

3.   Bi- eller multilaterala avtal och överenskommelser som slutits i enlighet med punkt 1 b och 1 c skall grundas på förfarandereglerna i artikel 42.

4.   De länder som avses i punkt 1 a, 1 b och 1 c skall vara skyldiga att till den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten i förväg lämna en vederbörligen motiverad begäran av vilken framgår att de inte har eller rimligen kan förvärva den tekniska kapacitet och de anläggningar som är nödvändiga för att bortskaffa avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Artikel 42

Förfaranderegler för import från länder som är parter i Baselkonventionen eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

1.   Om avfall avsett för bortskaffande importeras till gemenskapen från länder som är parter i Baselkonventionen skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, men med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2 och 3.

2.   Följande anpassningar skall tillämpas:

a)

Den behöriga transitmyndigheten utanför gemenskapen skall ha 60 dagar på sig, räknat från den dag då den skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan, att begära ytterligare information om den anmälda transporten och, om landet i fråga har beslutat att inte kräva skriftligt förhandsgodkännande och underrättat övriga parter om detta i enlighet med artikel 6.4 i Baselkonventionen, ge sitt underförstådda samtycke eller skriftliga godkännande med eller utan villkor.

b)

I sådana krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande och krig som avses i artikel 41.1 d skall det inte krävas något godkännande från de behöriga avsändarmyndigheterna.

3.   Följande ytterligare bestämmelser skall tillämpas:

a)

Den behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall bekräfta mottagandet av anmälan i en skrivelse till anmälaren, med kopior till de berörda behöriga myndigheterna.

b)

De behöriga mottagar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna i gemenskapen skall skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport till införseltullkontoret i gemenskapen.

c)

En kopia av transportdokumentet skall överlämnas av transportören till införseltullkontoret i gemenskapen.

d)

När de nödvändiga tullformaliteterna har utförts skall införseltullkontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har införts, till de behöriga mottagar- och transitmyndigheterna i gemenskapen.

4.   Transporten får endast genomföras om

a)

anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de behöriga avsändar-, mottagar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna och de fastställda villkoren är uppfyllda,

b)

ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och har verkan i enlighet med artikel 4.4 andra stycket och artikel 5,

c)

en rättsligt bindande ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring har ställts respektive tecknats och har verkan i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.5 andra stycket och artikel 6, och

d)

skydd av miljön enligt artikel 49 kan garanteras.

5.   Om ett införseltullkontor i gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och denna skall sedan

a)

omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen, som i sin tur skall informera den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen, och

b)

se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket avfallet kvarhålls.

KAPITEL 2

Import av avfall för återvinning

Artikel 43

Förbud mot import utom från länder som omfattas av OECD-beslutet, länder som är parter i Baselkonventionen, länder med vilka ett avtal har slutits eller andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

1.   All import till gemenskapen av avfall avsett för återvinning skall vara förbjuden med undantag för import från

a)

länder som omfattas av OECD-beslutet, eller

b)

andra länder som är parter i Baselkonventionen, eller

c)

andra länder med vilka gemenskapen, eller gemenskapen och dess medlemsstater, har slutit bi- eller multilaterala avtal eller överenskommelser som är förenliga med gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkonventionen, eller

d)

andra länder med vilka enskilda medlemsstater har ingått bilaterala avtal eller överenskommelser i enlighet med punkt 2, eller

e)

andra områden i sådana fall då det på grund av exceptionella omständigheter i krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande eller krig inte är möjligt att sluta bilaterala avtal eller överenskommelser enligt leden b eller c eller när ingen behörig myndighet i avsändarlandet har utsetts eller kan agera.

2.   I undantagsfall får enskilda medlemsstater sluta bilaterala avtal och överenskommelser om återvinning av specifikt avfall i dessa medlemsstater, om detta avfall inte kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt, enligt artikel 49, i avsändarlandet.

I sådana fall skall artikel 41.2 tillämpas.

3.   Bi- eller multilaterala avtal och överenskommelser som slutits i enlighet med punkt 1 c och 1 d skall grundas på förfarandereglerna i artikel 42 i den mån det är relevant.

Artikel 44

Förfaranderegler för import från länder som omfattas av OECD-beslutet eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

1.   Om avfall avsett för återvinning importeras till gemenskapen från länder och genom länder som omfattas av OECD-beslutet, skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, men med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2 och 3.

2.   Följande anpassningar skall tillämpas:

a)

Den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen får ge sitt godkännande enligt artikel 9 i form av underförstått samtycke.

b)

Anmälaren kan göra en skriftlig förhandsanmälan i enlighet med artikel 4.

c)

I sådana krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande och krig som avses i artikel 43.1 e skall det inte krävas något godkännande från de behöriga avsändarmyndigheterna.

3.   Därutöver skall bestämmelserna i artikel 42.3 b, 42.3 c och 42.3 d vara uppfyllda.

4.   Transporten får endast genomföras om

a)

anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de behöriga avsändar-, mottagar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna eller om de behöriga avsändarmyndigheterna utanför gemenskapen har givit sitt underförstådda samtycke, eller kan anses ha gjort det, och de fastställda villkoren är uppfyllda,

b)

ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och har verkan i enlighet med artikel 4.4 andra stycket och artikel 5,

c)

en rättsligt bindande ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring har ställts respektive tecknats och har verkan i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.5 andra stycket och artikel 6, och

d)

skydd av miljön enligt artikel 49 kan garanteras.

5.   Om ett införseltullkontor i gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och denna skall

a)

omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen, som i sin tur skall informera den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen, och

b)

se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket avfallet kvarhålls.

Artikel 45

Förfaranderegler för import från länder som inte omfattas av OECD-beslutet men som är parter i Baselkonventionen eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd

Om avfall avsett för återvinning importeras till gemenskapen

a)

från ett land som inte omfattas av OECD-beslutet, eller

b)

genom ett land som inte omfattas av OECD-beslutet och som är part i Baselkonventionen,

skall artikel 42 tillämpas på motsvarande sätt.

KAPITEL 3

Allmänna bestämmelser

Artikel 46

Import från de utomeuropeiska länderna och territorierna

1.   Om avfall importeras till gemenskapen från de utomeuropeiska länderna och territorierna skall avdelning II tillämpas på motsvarande sätt.

2.   Ett eller flera utomeuropeiska länder och territorier och den medlemsstat till vilken de är knutna får tillämpa nationella förfaranden för transporter från det utomeuropeiska landet eller territoriet till den medlemsstaten.

3.   De medlemsstater som tillämpar bestämmelserna i punkt 2 skall meddela kommissionen om de nationella förfaranden som tillämpas.

AVDELNING VI

TRANSITERING GENOM GEMENSKAPEN TILL OCH FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 1

Transitering av avfall för bortskaffande

Artikel 47

Transitering av avfall genom gemenskapen för bortskaffande

Om avfall avsett för bortskaffande transporteras genom medlemsstater till och från tredjeländer skall artikel 42 tillämpas på motsvarande sätt, men med de anpassningar och tillägg som anges nedan:

a)

Den första och sista behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall, i förekommande fall, skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport eller, om de lämnat ett underförstått tillstånd, en kopia av bekräftelsen i enlighet med artikel 42.3 a till införsel- och utfartstullkontoren i gemenskapen.

b)

Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstullkontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har lämnat gemenskapen, till de behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen.

KAPITEL 2

Transitering av avfall för återvinning

Artikel 48

Transitering av avfall genom gemenskapen för återvinning

1.   Om avfall avsett för återvinning transporteras genom medlemsstater till och från ett land som inte omfattas av OECD-beslutet skall artikel 47 tillämpas på motsvarande sätt.

2.   Om avfall avsett för återvinning transporteras genom medlemsstater till och från ett land som omfattas av OECD-beslutet skall artikel 44 tillämpas på motsvarande sätt, men med följande anpassningar och tillägg:

a)

Den första och den sista behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall, i förekommande fall, skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport eller, om den har lämnat ett underförstått godkännande, en kopia av bekräftelsen i enlighet med artikel 42.3 a till införsel- och utfartstullkontoren i gemenskapen.

b)

Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstullkontoret i gemenskapen skicka en stämplad kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har lämnat gemenskapen, till de behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen.

3.   Om avfall avsett för återvinning transporteras genom medlemsstater från ett land som inte omfattas av OECD-beslutet till ett land som omfattas av OECD-beslutet eller tvärtom, skall punkt 1 gälla det land som inte omfattas av OECD-beslutet och punkt 2 gälla det land som omfattas av OECD-beslutet.

AVDELNING VII

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Ytterligare skyldigheter

Artikel 49

Skydd av miljön

1.   Producenten, anmälaren och andra företag som är delaktiga i en avfallstransport och/eller avfallets återvinning eller bortskaffande, skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att det avfall de transporterar hanteras utan fara för människors hälsa och på ett miljöriktigt sätt under hela transporten och under återvinningen och bortskaffandet. I synnerhet kraven i artikel 4 i direktiv 2006/12/EG och annan gemenskapslagstiftning om avfall skall uppfyllas när transporten äger rum i gemenskapen.

2.   När det gäller export från gemenskapen skall den behöriga avsändarmyndigheten i gemenskapen

a)

kräva och sträva efter att allt avfall som exporteras hanteras på ett miljöriktigt sätt under hela transporten, inklusive vid återvinningen i enlighet med artiklarna 36 och 38 eller bortskaffandet i enlighet med artikel 34,

b)

förbjuda avfallsexport till tredjeländer om den har anledning att tro att avfallet inte kommer att hanteras i enlighet med kraven i led a.

Miljöriktig hantering kan bland annat förutsättas för den berörda återvinnings- eller bortskaffningsverksamheten om anmälaren eller den behöriga myndigheten i mottagarlandet kan styrka att den anläggning som mottar avfallet drivs i enlighet med sådana normer för människors hälsa och miljöskydd som i stort sett motsvarar de normer som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

Detta antagande skall emellertid inte påverka den allmänna bedömningen av miljöriktig hantering under transporten och fram till och med återvinningen eller bortskaffandet i det berörda mottagarlandet utanför gemenskapen.

För vägledning om vad som skall anses som miljöriktig hantering kan riktlinjerna i bilaga VIII beaktas.

3.   När det gäller import till gemenskapen skall den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen

a)

kräva och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att allt avfall som transporteras till dess behörighetsområde hanteras utan fara för människors hälsa och utan att processer eller metoder används som kan skada miljön, och i enlighet med artikel 4 i direktiv 2006/12/EG och annan gemenskapslagstiftning om avfall under hela transporten, inklusive vid återvinning eller bortskaffande i mottagarlandet,

b)

förbjuda avfallsimport från tredjeländer om den har anledning att tro att avfallet inte kommer att hanteras i enlighet med kraven i led a.

Artikel 50

Efterlevnad i medlemsstaterna

1.   Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om sådan nationell lagstiftning som rör förebyggande och spårning av olagliga transporter och sanktioner för sådana transporter.

2.   För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning skall medlemsstaterna bland annat besluta om inspektioner av inrättningar och företag i enlighet med artikel 13 i direktiv 2006/12/EG och stickprovskontroller av avfallstransporter eller av avfallets återvinning eller bortskaffande.

3.   I synnerhet får transporter kontrolleras

a)

där avfallet uppkommit, tillsammans med producenten, innehavaren eller anmälaren,

b)

vid destinationsorten, tillsammans med mottagaren eller anläggningen,

c)

vid gemenskapens gränser, och/eller

d)

under transporten genom gemenskapen.

4.   Kontroller av transporter skall omfatta inspektion av dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk kontroll av avfallet.

5.   Medlemsstaterna skall samarbeta med varandra, bilateralt eller multilateralt, för att främja förebyggande och upptäckt av olagliga transporter.

6.   Medlemsstaterna skall ange vilka medlemmar av deras fasta personal som skall ansvara för det samarbete som anges i punkt 5 och fastställa kontaktpunkten eller kontaktpunkterna för de fysiska kontroller som anges i punkt 4. Informationen skall sändas till kommissionen som skall överlämna en sammanställd förteckning till de kontaktorgan som avses i artikel 54.

7.   På begäran av en annan medlemsstat får en medlemsstat vidta åtgärder för att se till att personer som misstänks vara inblandade i olaglig transport av avfall och som befinner sig i den berörda medlemsstaten efterlever bestämmelserna.

Artikel 51

Rapporter från medlemsstater

1.   Före utgången av varje kalenderår skall varje medlemsstat till kommissionen sända en kopia av den rapport över det föregående kalenderåret som medlemsstaten, i enlighet med artikel 13.3 i Baselkonventionen har utarbetat och lagt fram inför Baselkonventionens sekretariat.

2.   Före utgången av varje kalenderår skall medlemsstaterna dessutom utarbeta en rapport över det föregående året på grundval av det tillägg till frågeformulär för rapportering som ingår i bilaga IX, och skall lägga fram denna rapport inför kommissionen.

3.   De rapporter som medlemsstaterna utarbetar i enlighet med punkterna 1 och 2 skall skickas till kommissionen på elektronisk väg.

4.   Kommissionen skall vart tredje år utarbeta en rapport på grundval av dessa rapporter om gemenskapens och dess medlemsstaters tillämpning av denna förordning.

Artikel 52

Internationellt samarbete

Medlemsstaterna skall, vid behov och om det är lämpligt i samverkan med kommissionen, samarbeta med andra parter i Baselkonventionen och med mellanstatliga organisationer, bland annat genom att utbyta och/eller dela med sig av upplysningar, främja miljöriktig teknik och utforma lämpliga riktlinjer för hanteringen.

Artikel 53

Utnämnande av behöriga myndigheter

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter som skall svara för tillämpningen av denna förordning. Varje medlemsstat skall endast utse en behörig transitmyndighet.

Artikel 54

Utnämnande av kontaktorgan

Medlemsstaterna och kommissionen skall utse ett eller flera kontaktorgan som skall informera och vägleda personer eller företag som vänder sig till det. Kommissionens kontaktorgan skall sända eventuella förfrågningar som inkommit och som berör medlemsstaterna till dessas kontaktorgan, och omvänt.

Artikel 55

Utnämnande av införsel- och utfartstullkontor i gemenskapen

Medlemsstaterna får utse särskilda införsel- och utfartstullkontor i gemenskapen för avfallstransporter till och från gemenskapen. Om medlemsstaterna beslutar att utse sådana tullkontor, skall avfallstransporter till och från gemenskapen inte tillåtas vid andra gränsövergångar i en medlemsstat.

Artikel 56

Meddelande och information om utnämningar

1.   Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla när de utser

a)

behöriga myndigheter enligt artikel 53,

b)

kontaktorgan i enlighet med artikel 54, och

c)

i förekommande fall införsel- och utfartstullkontor i gemenskapen enligt artikel 55.

2.   I samband med dessa utnämningar skall medlemsstaterna delge kommissionen följande uppgifter:

a)

Namn.

b)

Postadress.

c)

E-postadress.

d)

Telefonnummer.

e)

Faxnummer.

f)

Språk som kan godtas av de behöriga myndigheterna.

3.   Medlemsstaterna skall omgående till kommissionen anmäla alla ändringar av dessa uppgifter.

4.   Dessa uppgifter samt eventuella ändringar av dessa skall lämnas till kommissionen både i elektronisk form och i pappersformat om så begärs.

5.   Kommissionen skall på sin webbplats offentliggöra förteckningar över de utsedda behöriga myndigheterna, kontaktorganen och införsel- och utfartstullkontoren, och skall vid behov uppdatera förteckningarna.

KAPITEL 2

Övriga bestämmelser

Artikel 57

Kontaktorganens sammanträde

Kommissionen skall på begäran av medlemsstaterna eller när så annars är lämpligt regelbundet ordna sammanträden mellan kontaktorganen, för att behandla de frågor som tillämpningen av denna förordning gett upphov till. Relevanta intressenter skall inbjudas att delta helt eller delvis i dessa sammanträden när samtliga medlemsstater och kommissionen kommit överens om att detta är lämpligt.

Artikel 58

Ändring av bilagorna

1.   Bilagorna får ändras av kommissionen genom förordningar och i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessutom gäller följande:

a)

Bilagorna I, II, III, IIIA, IV och V skall ändras för att ta hänsyn till ändringar som överenskommits inom ramen för Baselkonventionen och OECD-beslutet; dessutom skall bilaga IC med särskilda anvisningar för ifyllande av anmälningsdokumentet och transportdokumenten vara färdig senast den dag då denna förordning börjar tillämpas med beaktande av OECD:s anvisningar.

b)

Avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod får tillfälligt föras in i bilagorna IIIB, IV eller V i avvaktan på ett beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen eller OECD-beslutet.

c)

På begäran av en medlemsstat får blandningar av två eller fler avfallsslag som förtecknas i bilaga III tillfälligt läggas till i bilaga IIIA i de fall som anges i artikel 3.2 i avvaktan på beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen och OECD-beslutet. De första avfallskoderna i bilaga IIIA skall om så är praktiskt möjligt införas senast den dag denna förordning börjar tillämpas och senast sex månader efter denna tidpunkt. Bilaga IIIA får innehålla förbehållet att en eller flera av de avfallskoder som anges i den bilagan inte skall gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet.

d)

De undantagsfall som avses i artikel 3.3 skall fastställas och sådant avfall skall, vid behov, anges i bilagorna IVA och V och strykas från bilaga III.

e)

Bilaga V skall ändras för att avspegla ändringar som överenskommits avseende den förteckning över farligt avfall som antagits i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG.

f)

Bilaga VIII skall ändras för att avspegla relevanta internationella konventioner och avtal.

2.   När bilaga IX ändras skall den kommitté som inrättats genom rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (22) fullt ut delta i överläggningarna.

3.   Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 59

Ytterligare åtgärder

1.   Kommissionen får anta ytterligare åtgärder avseende denna förordnings tillämpning enligt följande:

a)

En metod för beräkning av den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring i enlighet med artikel 6.

b)

Riktlinjer för tillämpningen av artikel 12.1 g.

c)

Ytterligare villkor och bestämmelser avseende återvinningsanläggningar som förhandsgodkänts enligt artikel 14.

d)

Riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 vid identifiering och spårning av avfall som genomgår väsentliga förändringar under behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande.

e)

Riktlinjer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i samband med hanteringen av olagliga transporter enligt artikel 24.

f)

Tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg när det gäller översändande av dokumentation och information i enlighet med artikel 26.4.

g)

Ytterligare riktlinjer för vilka språk som skall användas enligt artikel 27.

h)

Ytterligare klarläggande av förfarandereglerna i avdelning II vad avser deras tillämpning på export, import och transitering av avfall från, till och genom gemenskapen.

i)

Ytterligare riktlinjer för icke definierade juridiska termer.

2.   Sådana åtgärder skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

3.   Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 60

Översyn

1.   Senast den 15 juli 2006 skall kommissionen ha avslutat sin översyn av förhållandet mellan befintlig sektorsspecifik lagstiftning om djurs och människors hälsa, inbegripet transporter av avfall som omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002, och bestämmelserna i denna förordning. Vid behov skall denna översyn åtföljas av lämpliga förslag för att uppnå en likvärdig nivå på förfarandena och kontrollsystemen för transporter av sådant avfall.

2.   Inom fem år från och med den 12 juli 2007 skall kommissionen se över genomförandet av artikel 12.1 c, bl.a. dess inverkan på miljöskyddet och den inre marknadens funktion. Vid behov skall översynen följas av lämpliga förslag på ändringar i denna bestämmelse.

Artikel 61

Upphävande

1.   Förordning (EEG) nr 259/93 och beslut 94/774/EG skall upphöra att gälla den 12 juli 2007.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen (EEG) nr 259/93 skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

3.   Beslut 1999/412/EG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2008.

Artikel 62

Övergångsbestämmelser

1.   Alla transporter som har anmälts och som den behöriga mottagarmyndigheten har bekräftat före den 12 juli 2007 skall omfattas av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 259/93.

2.   Alla transporter som de berörda behöriga myndigheterna har godkänt i enlighet med förordning (EEG) nr 259/93 skall slutföras inom ett år från och med den 12 juli 2007.

3.   De rapporter som avses i artikel 41.2 i förordning (EEG) nr 259/93 och artikel 51 i denna förordning skall för år 2007 grundas på det frågeformulär som ingår i beslut 1999/412/EG.

Artikel 63

Övergångsbestämmelser för vissa medlemsstater

1.   Fram till och med den 31 december 2010 skall alla avfallstransporter till Lettland för återvinning enligt bilagorna III och IV och avfallstransporter för återvinning som inte förtecknas i bilagorna omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte förtecknas i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 96/61/EG under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga.

2.   Fram till och med den 31 december 2012 skall alla avfallstransporter till Polen för återvinning enligt bilaga III omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 får de behöriga myndigheterna fram till och med den 31 december 2007 invända mot transporter till Polen för återvinning av följande avfall förtecknat i bilagorna III och IV i enlighet med de skäl till invändningen som anges i artikel 11.

 

B2020 och GE020 (glasavfall)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 och GH013 (plastavfall i fast form)

 

B3020 (pappersavfall)

 

B3140 (begagnade däck)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till arsenik och kvicksilver)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener [PCN])

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Med undantag för glasavfall, pappersavfall och begagnade däck kan denna period förlängas längst till och med den 31 december 2012 enligt förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

Genom undantag från artikel 12 får de behöriga myndigheterna fram till och med den 31 december 2012 invända mot avfallstransporter till Polen i enlighet med de skäl till invändningar som anges i artikel 11 avseende

a)

följande avfall för återvinning enligt bilaga IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

och av

b)

avfall för återvinning som inte anges i bilagorna.

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte anges i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 96/61/EG under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga.

3.   Fram till och med den 31 december 2011 skall alla avfallstransporter till Slovakien för återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte anges i bilagorna omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot transporter för återvinning av avfall enligt bilagorna III och IV och avfallstransporter för återvinning som inte anges i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 94/67/EG (23) och direktiv 96/61/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (24) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (25) under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga.

4.   Fram till och med den 31 december 2014 skall alla de avfallstransporter till Bulgarien för återvinning som förtecknas i bilaga III omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 får de bulgariska behöriga myndigheterna fram till och med den 31 december 2009 invända mot transporter till Bulgarien för återvinning av följande avfall, förtecknat i bilagorna III och IV, i enlighet med de skäl till invändningen som anges i artikel 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till arsenik och kvicksilver)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener [PCN])

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Denna period får förlängas längst till och med den 31 december 2012 i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

Genom undantag från artikel 12 får de bulgariska behöriga myndigheterna fram till och med den 31 december 2009 invända mot avfallstransporter till Bulgarien i enlighet med de skäl till invändningar som anges i artikel 11 avseende

a)

följande avfall för återvinning enligt bilaga IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

och

b)

avfall för återvinning som inte anges i bilagorna.

Genom undantag från artikel 12 skall de bulgariska behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte anges i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 96/61/EG eller direktiv 2001/80/EG under den period då det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga.

5.   Fram till och med den 31 december 2015 skall alla avfallstransporter till Rumänien för återvinning enligt bilaga III omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II.

Genom undantag från artikel 12 får de rumänska behöriga myndigheterna fram till och med den 31 december 2011 invända mot transporter till Rumänien för återvinning av följande avfall förtecknat i bilagorna III och IV, i enlighet med de skäl till invändningen som anges i artikel 11:

 

B2070

 

B2100, utom aluminiumoxidavfall

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till arsenik, kvicksilver och tallium)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener [PCN])

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Denna period kan förlängas längst till och med den 31 december 2015 enligt förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

Genom undantag från artikel 12 får de rumänska behöriga myndigheterna fram till och med den 31 december 2011 invända mot avfallstransporter till Rumänien, i enlighet med de skäl till invändningar som anges i artikel 11 avseende

a)

följande avfall för återvinning i enlighet med bilaga IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

och

b)

avfall för återvinning som inte anges i bilagorna.

Denna period kan förlängas längst till och med den 31 december 2015 i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/EG.

Genom undantag från artikel 12 skall de rumänska behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte anges i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktiv 96/61/EG, direktiv 2000/76/EG eller direktiv 2001/80/EG under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga.

6.   När hänvisningar görs i denna artikel till avdelning II vad avser avfall förtecknat i bilaga III skall inte artiklarna 3.2 och 4.5 andra stycket samt artiklarna 6, 11, 22, 23, 24, 25 och 31 vara tillämpliga.

Artikel 64

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall börja tillämpas den 12 juli 2007.

2.   Om dagen för Bulgariens eller Rumäniens anslutning skulle bli senare än den tillämpningsdag som anges i punkt 1 skall, genom undantag från punkt 1 i denna artikel, artikel 63.4 och 63.5 tillämpas från och med anslutningsdagen.

3.   Efter överenskommelse med de berörda medlemsstaterna får artikel 26.4 tillämpas före den 12 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 juni 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 108, 30.4.2004, s. 58.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 19 november 2003 (EUT C 87 E, 7.4.2004, s. 281), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 juni 2005 (EUT C 206 E, 23.8.2005, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 29 maj 2006.

(3)  EGT L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 (EGT L 349, 31.12.2001, s. 1).

(4)  EGT L 310, 3.12.1994, s. 70.

(5)  EGT L 156, 23.6.1999, s. 37.

(6)  EGT L 39, 16.2.1993, s. 1.

(7)  EGT L 39, 16.2.1993, s. 3.

(8)  EGT L 272, 4.10.1997, s. 45.

(9)  EGT L 22, 24.1.1997, s. 14.

(10)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 416/2005 (EUT L 66, 12.3.2005, s. 10).

(11)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

(12)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(14)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15)  EGT L 35, 12.2.1992, s. 24.

(16)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).

(17)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(18)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 215/2006 (EUT L 38, 9.2.2006, s. 11).

(19)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(20)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(21)  EGT L 226, 6.9.2000, s. 3. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut 2001/573/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 18).

(22)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(23)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 34.

(24)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(25)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA IA

Image

Image

Image

Image


BILAGA IB

Image

Förteckning över de förkortningar som används i transportdokumentet

Image

Image

Image


BILAGA IC

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I ANMÄLNINGSDOKUMENTOCH TRANSPORTDOKUMENT


BILAGA II

INFORMATION OCH DOKUMENTATION OM ANMÄLAN

Del 1   INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS ANMÄLAN

1.

Anmälningsdokumentets serienummer eller annan vedertagen identifikationsbeteckning och det totala antalet planerade transporter.

2.

Anmälarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e‐postadress, registreringsnummer och kontaktperson.

3.

Om anmälaren inte är producent: Producentens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e‐postadress och kontaktperson.

4.

Handlarens eller mäklarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‐postadress och kontaktperson om anmälaren har bemyndigat honom/henne i enlighet med artikel 2.15.

5.

Återvinnings- eller bortskaffningsanläggningens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, registreringsnummer, kontaktperson, vilka metoder som tillämpats och eventuell status som förhandsgodkänd i enlighet med artikel 14.

Om avfallet är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, skall liknande uppgifter om alla anläggningar där den planerade behandlingen i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande planeras äga rum, anges.

Om återvinnings- eller bortskaffningsanläggningen omfattas av förteckningen för kategori 5 i bilaga I till direktiv 96/61/EG skall detta styrkas (till exempel genom ett intyg om att ett sådant intyg finns) att ett giltigt tillstånd har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i det direktivet.

6.

Mottagarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‐postadress, registreringsnummer och kontaktperson.

7.

Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‐postadress, registreringsnummer och kontaktperson för planerad transportör och/eller dennes företrädare.

8.

Avsändarland och berörd behörig myndighet.

9.

Transitländer och berörda behöriga myndigheter.

10.

Mottagarland och berörd behörig myndighet.

11.

Enstaka eller generell anmälan. Om gemensam anmälan tillämpas, v.g. ange giltighetsperiod.

12.

Planerat datum för inledande av transporten/transporterna.

13.

Planerat transportmedel.

14.

Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor för införsel och/eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt planerad rutt (väg mellan utförsel- och införselpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda omständigheter.

15.

Bevis för att transportören/transportörerna är registrerade för avfallstransporter (till exempel genom ett intyg om att sådant finns).

16.

Angivande av avfallsslag på lämplig förteckning, samt uppgifter om avfallets källa, egenskaper, sammansättning och eventuella farliga egenskaper. Om avfallet härstammar från olika källor skall en detaljerad inventering av avfallet ges.

17.

Beräknade största och minsta mängd.

18.

Planerad förpackningstyp.

19.

Redogörelse för återvinnings‐ eller bortskaffningsåtgärderna enligt bilaga IIA och IIB till direktiv 2006/12/EG.

20.

Om avfallet är avsett för återvinning:

a)

Den planerade metoden för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet efter återvinning.

b)

Mängden återvunnet material i förhållande till icke återvinningsbart avfall.

c)

Det uppskattade värdet av det återvunna materialet.

d)

Kostnaderna för återvinning och för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet.

21.

Bevis på att ansvarsförsäkring har tecknats för skador på tredje part (till exempel genom ett intyg om att sådant finns).

22.

Bevis på att ett rättsligt bindande avtal (eller ett intyg om att sådant finns) mellan anmälaren och mottagaren om återvinning eller bortskaffande av avfallet har ingåtts och har verkan vid tidpunkten för anmälan, enligt kraven i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5.

23.

En kopia av avtalet eller bevis på att sådant finns (eller ett intyg om att sådant finns) mellan producenten, den nya producenten eller insamlaren och mäklaren eller handlaren, om mäklaren eller handlaren agerar anmälare.

24.

Bevis på att en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring (eller ett intyg om att sådant finns om den behöriga myndigheten tillåter detta) har ställts respektive tecknats och har verkan vid tidpunkten för anmälan eller, om den behöriga myndigheten som godkänner den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring tillåter detta, senast när transporten inleds, i enlighet med kraven i artikel 4.5 andra stycket och artikel 6.

25.

Anmälarens intyg om att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.

26.

Om anmälaren inte är producent i enlighet med artikel 2.15 a i, skall anmälaren se till att producenten eller någon av de personer som anges i artikel 2.15 a ii eller 2.15 a iii också undertecknar det anmälningsdokument som anges i bilaga IA, om så är genomförbart.

Del 2   INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS TRANSPORTDOKUMENTET

Alla uppgifter som anges i avsnitt 1 ovan skall införas, uppdaterade i enlighet med nedanstående punkter, och annan specificerad information:

1.

Transporternas serienummer/totalt antal transporter.

2.

Datum då transporten inleds.

3.

Transportmedel.

4.

Transportörens/transportörernas namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e‐postadress.

5.

Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor för införsel och/eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt rutt (väg mellan utförsel- och införselpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda omständigheter.

6.

Mängder.

7.

Förpackningstyp.

8.

Eventuella särskilda säkerhetsåtgärder som transportören eller transportörerna skall vidta.

9.

Anmälarens försäkran att alla nödvändiga godkännanden har erhållits från de behöriga myndigheterna i de berörda länderna. Denna försäkran måste vara undertecknad av anmälaren.

10.

Relevanta underskrifter för varje överföring av ansvar.

Del 3   YTTERLIGARE INFORMATION OCH DOKUMENTATION SOM DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA KAN BEGÄRA

1.

Typ och giltighetstid för det tillstånd enligt vilket anläggningen för återvinning eller bortskaffande drivs.

2.

Kopia av det tillstånd som har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/61/EG.

3.

Uppgifter om åtgärder som måste vidtas för att garantera transportsäkerhet.

4.

Transportavstånd mellan anmälaren och anläggningen, inbegripet eventuella alternativa sträckor, även under oförutsedda omständigheter, och, i det fall det är fråga om intermodala transporter, den plats där omlastningen kommer att äga rum.

5.

Uppgifter om kostnader för transport mellan anmälaren och anläggningen.

6.

Kopia av transportörens eller transportörernas registrering för avfallstransport.

7.

Kemisk analys av avfallets sammansättning.

8.

Beskrivning av hur avfallet produceras (produktionsprocess).

9.

Beskrivning av hur avfallet bearbetas i mottagningsanläggningen.

10.

Ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring eller kopia av någon av dessa.

11.

Uppgifter om hur den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkringar enligt artikel 4.5 andra stycket och artikel 6 beräknas.

12.

Kopia av de avtal som anges i punkterna 22 och 23 i del 1.

13.

Kopia av försäkringsbrevet avseende ansvarsförsäkring för skador på tredje part.

14.

Eventuella andra uppgifter som är relevanta för bedömningen av anmälan i enlighet med denna förordning och nationell lagstiftning.


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA INFORMATIONSKRAVET ENLIGT ARTIKEL 18

(DEN ”GRÖNA” AVFALLSFÖRTECKNINGEN) (1)

Oberoende av huruvida avfallsslagen anges i denna förteckning kan det hända att de inte omfattas av det allmänna informationskravet enligt artikel 18 att de skall åtföljas av vissa uppgifter, om de är förorenade av annat material i ett omfång som

a)

ökar de risker som förknippas med avfallsslaget tillräckligt för att de skall komma att omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt tillstånd, utgående från de farliga egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG, eller

b)

omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Del I

Följande avfallsslag skall omfattas av det allmänna informationskravet enligt artikel 18:

Avfall som omfattas av bilaga IX till Baselkonventionen (2).

För denna förordnings syfte skall följande gälla:

a)

Alla hänvisningar till förteckning A i bilaga IX till Baselkonventionen skall anses vara en hänvisning till bilaga IV till denna förordning.

b)

I Baselkonventionens kod B1020 omfattar uttrycket ”i styckeform” alla metalliska, icke‐spridbara (3) former av det skrot som förtecknas där.

c)

Den del av Baselkonventionens kod B1100 som berör ”slagg från bearbetning av koppar” osv. skall inte gälla. I stället gäller (OECD‐)kod GB040 i del II.

d)

Baselkonventionens kod B1110 skall inte gälla. I stället gäller (OECD‐)koderna GC010 och GC020 i del II.

e)

Baselkonventionens kod B2050 skall inte gälla. I stället gäller (OECD‐)kod GG040 i del II.

f)

Hänvisningen till avfall av fluorerade polymerer i Baselkonventionens kod B3010 skall anses omfatta polymerer och sampolymerer av fluorerad etylen (PTFE).

Del II

Följande avfallsslag skall också omfattas av det allmänna informationskravet enligt artikel 18:

Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller

GB040

7112

262030

262090

Slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar för vidare förädling

Annat metallhaltigt avfall

GC010

 

Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar

GC020

 

Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och tråd) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig för återvinning av metaller och ädelmetaller

GC030

ex ex 890800

Fartyg och andra flytande materiel avsedda för upphuggning, noggrant tömda på all last och andra material som uppkommit i samband med fartygets drift och som kan klassificeras som farligt ämne eller avfall

GC050

 

Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (FCC) (t.ex. aluminiumoxid, zeolit)

Glasavfall i icke-spridbar form

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Glasfiberavfall

Keramiskt avfall i icke-spridbar form

GF010

 

Avfall av keramiska produkter, som är keramiskt brända efter formning, inbegripet keramiska behållare (före och/eller efter användning)

Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material

GG030

ex ex 2621

Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk

GG040

ex ex 2621

Flygaska från koleldade kraftverk

Plastavfall i fast form

GH013

391530

ex ex 390410-40

Vinylkloridpolymerer

Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning

GN010

ex ex 050200

Avfall av borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning

GN020

ex ex 050300

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

GN030

ex ex 050590

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade


(1)  Denna förteckning är hämtad ur OECD-beslutet, tillägg 3.

(2)  Bilaga IX till Baselkonventionen har införts i förteckning B i del 1 i bilaga V till denna förordning.

(3)  ”Icke-spridbar” inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt flytande avfall.

BILAGA III A

BLANDNINGAR AV TVÅ ELLER FLER AVFALLSSLAG I BILAGA III SOM INTE ÄR KLASSIFICERADE UNDER EN ENDA RUBRIK ENLIGT ARTIKEL 3.2

BILAGA IIIB

YTTERLIGARE GRÖNT AVFALL SOM SKALL INFÖRAS I BERÖRDA BILAGOR TILL BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 58.1 B


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED SKRIFTLIG FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE (DEN ”GULA” AVFALLSFÖRTECKNINGEN) (1)

Del I

Följande avfallsslag skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande:

Avfall som omfattas av bilagorna II och VIII till Baselkonventionen (2).

För denna förordnings syfte skall följande gälla:

a)

Alla hänvisningar till förteckning B i bilaga VIII till Baselkonventionen skall anses vara en hänvisning till bilaga III till denna förordning.

b)

I Baselkonventionens kod A1010 skall uttrycket ”dock inte sådant avfall som särskilt anges i förteckning B (bilaga IX)” anses hänvisa både till Baselkonventionens kod B1020 och anmärkningen till B1020 i del I b bilaga III till denna förordning.

c)

Baselkonventionens koder A1180 och A2060 skall inte gälla. I stället gäller OECD-koderna GC010, GC020 och GG040 i del II i bilaga III i förekommande fall.

d)

Baselkonventionens kod A4050 omfattar även förbrukade infodringar från aluminiumsmältning, eftersom de innehåller Y33 oorganiska cyanider. Om cyaniderna har brutits ned skall de förbrukade infodringarna hänföras till kod AB120 i del II, eftersom de innehåller Y32 oorganiska fluorföreningar med undantag för kalciumfluorid.

Del II

Följande avfallsslag skall också omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande:

Metallhaltigt avfall

AA010

261900

Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning (3)

AA060

262050

Aska och rester av vanadin (3)

AA190

810420ex ex 810430

Avfall och skrot av magnesium som är lättantändligt, pyrofort eller som vid kontakt med vatten avger lättantändliga gaser i farliga mängder

Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska ämnen

AB030

 

Avfall från icke cyanidbaserade system som uppkommer vid ytbehandling av metaller

AB070

 

Sand som använts vid gjutprocesser

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Oorganiska halogenidföreningar som inte anges någon annanstans

AB130

 

Förbrukad blästringssand

AB150

ex ex 382490

Oraffinerad kalciumsulfit och kalciumsulfat från avsvavling av rökgaser

Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och oorganiska ämnen

AC060

ex ex 381900

Hydraulolja

AC070

ex ex 381900

Bromsvätska

AC080

ex ex 382000

Frostskyddsvätska

AC150

 

Klorfluorkarboner

AC160

 

Haloner

AC170

ex ex 440310

Behandlat kork- och träavfall

AC250

 

Ytaktiva ämnen (tensider)

AC260

ex ex 3101

Flytande svingödsel, exkrementer

AC270

 

Avloppsslam

Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar

AD090

ex ex 382490

Avfall från framställning, tillredning och användning av reprografiska och fotografiska kemikalier och material, som inte anges någon annanstans

AD100

 

Avfall från icke cyanidbaserade system vilket uppkommer vid ytbehandling av plaster

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Jonbytarhartser

AD150

 

Naturligt förekommande organiska material som används som filtreringsmaterial (t.ex. biofilter)

Avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material

RB020

ex ex 6815

Keramiskt baserade fibrer med fysikaliskt-kemiska egenskaper motsvarande asbestfibrer


(1)  Denna förteckning härrör från OECD-beslutet, tillägg 4.

(2)  Bilaga VIII till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 1 i bilaga V till denna förordning. Bilaga II till Baselkonventionen innehåller följande koder: Y46 Hushållsavfall, såvida det inte finns klassificerat på lämpligt sätt under en enda rubrik i bilaga III. Y47 Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall.

(3)  Denna post omfattar avfall i form av aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdraget material, glödspån, stoft, pulver, slam och kakor, såvida materialet inte förtecknas någon annanstans.

BILAGA IVA

AVFALL SOM ANGES I BILAGA III MEN SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED SKRIFTLIG FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE (ARTIKEL 3.3)


BILAGA V

AVFALL SOM OMFATTAS AV EXPORTFÖRBUD ENLIGT ARTIKEL 36

1.

Denna bilaga gäller utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 91/689/EEG och 2006/12/EG.

2.

Denna bilaga består av tre delar, varav delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte är tillämplig. För att fastställa om ett specifikt avfallsslag anges i denna bilaga måste man därför inledningsvis kontrollera om avfallet anges i del 1 i denna bilaga, och om så inte är fallet därefter kontrollera om det anges i del 2, och, om så inte är fallet här heller, slutligen kontrollera om det anges i del 3.

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I förteckning A anges avfallsslag som klassas som farliga enligt artikel 1.1 a i Baselkonventionen och som därför omfattas av exportförbud, och i förteckning B anges avfallsslag som inte omfattas av artikel 1.1 a i Baselkonventionen och därför inte omfattas av exportförbudet.

Om ett avfallsslag anges i del 1 måste man alltså kontrollera om det förekommer i förteckning A eller B. Endast i de fall ett avfallsslag varken förekommer i förteckning A eller B i del 1 måste man kontrollera om det antingen anges bland det farliga avfallet i del 2 (dvs. avfallsslag märkta med en asterisk) eller i del 3 och om så är fallet omfattas det av exportförbudet.

3.

Avfallsslag som förekommer i förteckning B i del 1 eller som tillhör typen icke-farligt avfall i del 2 (dvs. avfallsslag som inte betecknas med en asterisk) omfattas av exportförbudet om de är förorenade av annat material i en omfattning som

a)

ökar de risker som förknippas med avfallet tillräckligt för att avfallet skall komma att omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande, med beaktande av de farliga egenskaper som anges i bilaga III till direktiv 91/689/EEG eller

b)

omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt.

Del 1 (1)

Förteckning A (Bilaga VIII till Baselkonventionen)

A1   METALLAVFALL OCH METALLHALTIGT AVFALL

A1010

Metallavfall och avfall bestående av legeringar av något av följande:

Antimon

Arsenik

Beryllium

Kadmium

Bly

Kvicksilver

Selen

Tellur

Tallium

Dock inte sådant avfall som särskilt anges i förteckning B.

A1020

Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande, dock inte metallavfall i massiv form:

Antimon, antimonföreningar

Beryllium, berylliumföreningar

Kadmium, kadmiumföreningar

Bly, blyföreningar

Selen, selenföreningar

Tellur, tellurföreningar

A1030

Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande:

Arsenik, arsenikföreningar

Kvicksilver, kvicksilverföreningar

Tallium, talliumföreningar

A1040

Avfall bestående av något av följande:

Metallkarbonyler

Sexvärda kromföreningar

A1050

Galvaniskt slam

A1060

Vätskor från metallbetning

A1070

Urlakningsrester från zinkframställning, stoft och slam såsom jarosit, hematit osv.

A1080

Avfall av zinkrester som inte anges i förteckning B, innehållande bly och kadmium i tillräckliga halter för att omfattas av bilaga III

A1090

Aska från förbränning av isolerad koppartråd

A1100

Stoft eller rester från rening av gas i kopparsmältverk

A1110

Förbrukad elektrolyt från elektrolytisk raffinering och utvinning av koppar

A1120

Avfall av slam, utom anodslam från rening av elektrolyt vid elektrolytisk raffinering och utvinning av koppar

A1130

Förbrukad etsningsvätska innehållande upplöst koppar

A1140

Förbrukade kopparklorid‐ och kopparcyanidkatalysatorer

A1150

Aska innehållande ädelmetall från förbränning av kretskort, som inte anges i förteckning B (2)

A1160

Förbrukade blybatterier, hela eller krossade

A1170

Osorterade förbrukade batterier, med undantag av blandningar bestående endast av batterier som anges i förteckning B. Förbrukade batterier som inte anges i förteckning B innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör dem farliga

A1180

Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur (3) som innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB‐kondensatorer, eller som förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B1110) (4)

A1190

Avfall av metallkablar som är belagda eller isolerade med plast som innehåller eller är förorenade med stenkolstjära, PCB (5), bly, kadmium, andra organohalogena föreningar eller andra beståndsdelar som anges i bilaga I, i den mån de uppvisar egenskaper enligt bilaga III

A2   AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH ORGANISKA ÄMNEN

A2010

Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas

A2020

Avfall av oorganiska fluorföreningar i form av vätska eller slam, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A2030

Förbrukade katalysatorer, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A2040

Avfall av gips från kemiska industriprocesser innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B2080)

A2050

Avfall av asbest (stoft och fibrer)

A2060

Flygaska från koleldade förbränningsanläggningar innehållande ämnen som anges i bilaga I i tillräckliga halter för att den skall uppvisa egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B2050)

A3   AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN ORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH OORGANISKA ÄMNEN

A3010

Avfall från framställning eller bearbetning av petroleumkoks och petroleumbitumen

A3020

Avfall av mineraloljor som är oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål

A3030

Avfall som innehåller, består av eller förorenats med blyhaltigt slam av antiknackningsmedel

A3040

Förbrukade värmeöverföringsvätskor

A3050

Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare och lim/bindemedel, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B4020)

A3060

Avfall av nitrocellulosa

A3070

Avfall av fenoler, fenolföreningar, inbegripet klorfenol i form av vätska eller slam

A3080

Avfall av etrar, med undantag av sådana som anges i förteckning B

A3090

Avfall av stoft, aska, slam och pulver av läder som innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider (se motsvarande post i förteckning B, B3100)

A3100

Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror och som innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider (se motsvarande post i förteckning B, B3090)

A3110

Avfall från skinnberedning som innehåller sexvärda kromföreningar, biocider eller smittförande ämnen (se motsvarande post i förteckning B, B3110)

A3120

Den lätta fraktionen från fragmentering (fluff)

A3130

Avfall av organiska fosforföreningar

A3140

Avfall av icke‐halogenerade organiska lösningsmedel, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A3150

Avfall av halogenerade organiska lösningsmedel

A3160

Avfall av halogenerade och icke‐halogenerade, ej vattenhaltiga destillationsrester från återvinning av organiska lösningsmedel

A3170

Avfall från produktion av alifatiska halogenerade kolväten (som klormetan, dikloretan, vinylkorid, vinylidenklorid, allylklorid och epiklorhydrin)

A3180

Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller förorenats med polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT), polyklorerade naftalener (PCN), polybromerade bifenyler (PBB) eller andra polybromerade analoger till dessa föreningar, i en halt på 50 mg/kg eller mer (6)

A3190

Tjärhaltiga restprodukter (med undantag av varmasfalt) från raffinering, destillation och pyrolys av organiskt material

A3200

Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, innehållande tjära (se motsvarande post i förteckning B, B2130)

A4   AVFALL SOM KAN INNEHÅLLA ANTINGEN OORGANISKA ELLER ORGANISKA BESTÅNDSDELAR

A4010

Avfall från framställning, beredning och användning av farmaceutiska produkter, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A4020

Kliniskt avfall och liknande, dvs. avfall från medicinsk verksamhet, sjukvårds‐, tandläkar‐, veterinärverksamhet och liknande verksamhet samt avfall som uppkommer på sjukhus eller andra institutioner vid undersökning eller behandling av patienter eller under forskningsprojekt

A4030

Avfall från framställning, formulering och användning av biocider och fytofarmaceutiska produkter, inbegripet bekämpningsmedel och herbicider som inte överensstämmer med specifikationen eller är för gamla (7) eller olämpliga för sitt ursprungliga ändamål

A4040

Avfall från tillverkning, formulering och användning av träimpregneringsmedel (8)

A4050

Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande:

Oorganiska cyanider, med undantag av ädelmetallhaltiga rester i fast form som innehåller spår av oorganiska cyanider

Organiska cyanider

A4060

Blandningar och emulsioner av spilloljor/vatten och kolväten/vatten

A4070

Avfall från framställning, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen, pigment, målarfärger, lacker och fernissa, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B4010)

A4080

Avfall med explosiva egenskaper (med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B)

A4090

Andra sura och basiska lösningar än de som anges i motsvarande post i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B2120)

A4100

Avfall från rening av luftutsläpp från industriella processer, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B

A4110

Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande:

Polyklorerade dibensofuraner

Polyklorerade dibensodioxiner

A4120

Avfall som innehåller, består av eller förorenats med peroxider

A4130

Förorenade förpackningar och behållare innehållande ämnen som anges i bilaga I i tillräckliga koncentrationer för att de skall uppvisa sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III

A4140

Avfall som består av eller innehåller kemikalier som inte överensstämmer med specifikationerna eller som är för gamla (9) och som motsvarar kategorierna i bilaga I och uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III

A4150

Avfall av kemiska ämnen från forsknings‐, utvecklings‐ eller undervisningsverksamhet som inte är identifierade och/eller är nya och vars effekter på människors hälsa eller miljön inte är kända

A4160

Förbrukat aktivt kol som inte anges i förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B2060)

Förteckning B (Bilaga IX till Baselkonventionen)

B1   METALLAVFALL OCH METALLHALTIGT AVFALL

B1010

Avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke‐spridbar form:

Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver)

Skrot av järn eller stål

Skrot av koppar

Skrot av nickel

Skrot av aluminium

Skrot av zink

Skrot av tenn

Skrot av volfram

Skrot av molybden

Skrot av tantal

Skrot av magnesium

Skrot av kobolt

Skrot av vismut

Skrot av titan

Skrot av zirkonium

Skrot av mangan

Skrot av germanium

Skrot av vanadin

Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium

Skrot av torium

Skrot av sällsynta jordartsmetaller

Skrot av krom

B1020

Rent, oförorenat metallskrot, även legeringar i styckeform (skivor, plåt, balkar, stänger osv.)

Skrot av antimon

Skrot av beryllium

Skrot av kadmium

Skrot av bly (med undantag av blybatterier)

Skrot av selen

Skrot av tellur

B1030

Förbrukat eldfast material innehållande metaller

B1031

Metallavfall av molybden, volfram, titan, tantal, niob och rhenium samt legeringar av dessa metaller i metallisk, spridbar form (metallpulver), med undantag av sådant avfall som anges i förteckning A post A1050, galvaniskt slam

B1040

Skrot från apparatur för elproduktion som inte förorenats med smörjolja, PCB eller PCT i en utsträckning som gör det farligt

B1050

Tungfraktion av blandat icke-järnmetallskrot som inte innehåller ämnen som anges i bilaga I i tillräckliga halter för att det skall uppvisa sådana egenskaper som anges i bilaga III (10)

B1060

Avfall av selen och tellur i metallisk, elementär form, även pulver

B1070

Avfall av koppar och kopparlegeringar i spridbar form, såvida det inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana egenskaper som anges i bilaga III

B1080

B1080 Aska och rester av zink, inbegripet rester av zinklegeringar i spridbar form, under förutsättning att de inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i tillräckliga halter för att uppvisa sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III, och de inte uppvisar den farliga egenskapen H4.3 (11)

B1090

Förbrukade batterier som överensstämmer med en specifikation, dock inte bly-, kadmium‐ eller kvicksilverbatterier

B1100

Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller

Hårdzink

Zinkdrosser (ogranulerad slagg)

Toppdross (> 90 % Zn)

Bottendross (> 92 % Zn)

Dross från gjutning (> 85 % Zn)

Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Avdragen zinkslagg (skimmings)

Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg

Slagg från bearbetning av koppar för vidare bearbetning eller förädling som inte innehåller arsenik, bly eller kadmium i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III

Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av koppar

Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering

Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 %

B1110

Elektrisk och elektronisk apparatur

Elektronisk apparatur som endast består av metaller och legeringar

Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur (12) (även kretskort) som inte innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilveromkopplare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB‐kondensatorer, som inte förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) eller från vilket dessa avlägsnats, i en utsträckning som innebär att det inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning A, A1180)

Elektrisk och elektronisk apparatur (även kretskort, elektroniska komponenter och tråd) avsedd för direkt återanvändning (13) och inte för återvinning eller slutligt bortskaffande (14)

B1115

Avfall av metallkablar som är belagda eller isolerade med plast och som inte ingår i posten A1190 i förteckning A med undantag för sådana som är avsedda för verksamhet enligt bilaga IVA eller någon annat bortskaffande som i något skede inbegriper okontrollerade värmeprocesser, t.ex. öppen förbränning.

B1120

Förbrukade katalysatorer, med undantag av vätskor som används som katalysatorer, innehållande något av följande:

Övergångsmetaller, med undantag av katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, katalysatorer i vätskeform eller andra katalysatorer) i förteckning A

Skandium

Vanadin

Mangan

Kobolt

Koppar

Yttrium

Niob

Hafnium

Volfram

Titan

Krom

Järn

Nickel

Zink

Zirkonium

Molybden

Tantal

Rhenium

Lantanider (sällsynta jordartsmetaller)

Lantan

Praseodym

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cerium

Neodym

Europium

Terbium

Holmium

Tulium

Lutetium

B1130

Rengjorda förbrukade ädelmetallkatalysatorer

B1140

Ädelmetallhaltiga rester i fast form innehållande spår av oorganiska cyanider

B1150

Avfall av ädelmetaller och legeringar (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver) i spridbar icke‐flytande form i lämplig förpackning och med lämplig märkning

B1160

Aska innehållande ädelmetall från förbränning av kretskort (se motsvarande post i förteckning A, A1150)

B1170

Aska innehållande ädelmetall från förbränning av fotografisk film

B1180

Avfall av fotografisk film som innehåller silverhalider och metalliskt silver

B1190

Avfall av fotografiskt papper som innehåller silverhalider och metalliskt silver

B1200

Granulerad slagg (slaggrus) från järn‐ och ståltillverkning

B1210

Slagg från järn‐ och ståltillverkning, även sådan slagg som används för framställning av titandioxid och vanadin

B1220

Slagg från zinkframställning, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (över 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301), huvudsakligen för byggändamål

B1230

Glödspån från järn‐ och ståltillverkning

B1240

Glödspån av kopparoxid B2

B1250

Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

B2   AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH ORGANISKA ÄMNEN

B2010

Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form

Avfall av naturlig grafit

Avfall av skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt

Glimmeravfall

Avfall av leucit, nefelin och nefelinsyenit

Avfall av fältspat

Avfall av flusspat

Fast kiselhaltigt avfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser

B2020

Glasavfall i icke-spridbar form

Krossglas och annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas

B2030

Keramiskt avfall i icke‐spridbar form

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)

Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans

B040

Annat avfall innehållande i huvudsak oorganiska beståndsdelar

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

Svavel i fast form

Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

Karborundum (kiselkarbid)

Krossad betong

Glasavfall innehållande litium‐tantal och litium‐niob

B2050

Flygaska från koleldade förbränningsanläggningar, som inte ingår i förteckning A (se motsvarande post i förteckning A, A2060)

B2060

Förbrukat aktivt kol som inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det omfattas av bilaga III, t.ex. kol som härrör från behandling av dricksvatten, processer inom livsmedelsindustrin eller framställning av vitaminer (se motsvarande post i förteckning A, A4160)

B2070

Kalciumfluoridslam

B2080

Avfall av gips från kemiska industriprocesser som inte inbegrips i förteckning A (se motsvarande post i förteckning A, A2040

B2090

Anodrester från framställning av stål och aluminium, av petroleumkoks eller petroleumbitumen och som rengjorts så att de motsvarar industriella specifikationer (med undantag av anodrester från kloralkalielektrolys och metallurgi)

B2100

Aluminiumhydroxid‐ eller aluminiumoxidavfall och restprodukter från framställning av aluminiumoxid, med undantag av sådant material som används för rening av gaser, flockning eller filtrering

B2110

Rester av bauxit (rött slam) (pH justerat till ett värde under 11,5)

B2120

Avfall av sura och basiska lösningar med ett pH‐värde högre än 2 och lägre än 11,5, som inte är frätande eller på annat sätt farliga (se motsvarande post i förteckning A, A4090)

B2130

Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande tjära (15) (se motsvarande post i förteckning A, A3200)

B3   AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN ORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALLER OCH OORGANISKA ÄMNEN

B3010

Plastavfall i fast form

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall

Plastskrot av icke‐halogenerade polymerer och sampolymerer, inbegripet men inte begränsat till (16)

eten

styren

polypropen

polyetentereftalat

akrylnitril

butadien

polyacetaler

polyamider

polybutentereftalat

polykarbonater

polyetrar

polyfenylsulfider

akrylpolymerer

alkaner C10‐C13 (mjukgörare)

polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner)

polysiloxaner

polymetylmetakrylat

polyvinylalkohol

polyvinylbutyral

polyvinylacetat

Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet

ureaformaldehydhartser

fenolformaldehydhartser

melaminformaldehydhartser

epoxihartser

alkydhartser

polyamider

Följande avfall av fluorerade polymerer (17):

fluor-eten-propen (FEP)

perfluoralkoxyalkan

tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA)

tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020

Avfall av papper, kartong och pappersprodukter

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall:

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller kartong

av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden

av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

annat, inbegripet men inte begränsat till

1.

laminerad kartong

2.

osorterat skrot

B3030

Textilavfall

Följande ämnen som framställts enligt specifikation, under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Okardat och okammat

Annat

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

Kamavfall av ull eller fina djurhår

Annat avfall av ull eller fina djurhår

Avfall av grova djurhår

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Garnavfall (inbegripet trådavfall)

Rivet avfall och riven lump

Annat

Blånor och avfall av lin

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av mjukhampa (Cannabis sativa L.)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av kokosfibrer

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee)

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer

av syntetfibrer

av regenatfibrer

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

sorterade

av annat slag

B3035

Avfall från golvbeklädnad i textil, mattor

B3040

Gummiavfall

Följande ämnen under förutsättning att de inte blandas med annat avfall:

Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit)

Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon annanstans)

B3050

Obehandlat avfall av kork och trä

Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork

B3060

Avfall från agrara livsmedelsindustrier, under förutsättning att det inte är smittsamt

Avfall från framställning av vin

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin

Fiskavfall

Kakaoskal och annat kakaoavfall

Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

B3065

Avfall av ätbara fetter och oljor av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung (t.ex. frityroljor), förutsatt att de inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i bilaga III

B3070

Följande avfall:

Avfall av människohår

Halmavfall

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

B3080

Avklipp och annat avfall samt skrot av gummi

B3090

Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror, med undantag av läderslam, som inte innehåller sexvärda kromföreningar och biocider (se motsvarande post i förteckning A, A3100)

B3100

Stoft, aska, slam och pulver av läder som inte innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider (se motsvarande post i förteckning A, A3090)

B3110

Avfall från skinnberedning som inte innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider eller smittsamma ämnen (se motsvarande post i förteckning A, A3110)

B3120

Avfall bestående av livsmedelsfärger

B3130

Avfall av polymera etrar och monomera etrar som inte kan bilda peroxider

B3140

Begagnade däck, andra än massivdäck, med undantag av sådana som är avsedda för verksamhet enligt bilaga IVA

B4   AVFALL SOM KAN INNEHÅLLA ANTINGEN OORGANISKA ELLER ORGANISKA BESTÅNDSDELAR

B4010

Avfall huvudsakligen innehållande vattenbaserad färg/latexfärg, tryckfärg och härdade lacker som inte innehåller organiska lösningsmedel, tungmetaller eller biocider i en utsträckning som gör det farligt (se motsvarande post i förteckning A, A4070)

B4020

Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare och lim/bindemedel, som inte anges i förteckning A, fritt från lösningsmedel och andra föroreningar i en sådan utsträckning att det inte omfattas av bilaga III, t.ex. vattenbaserade ämnen eller lim baserat på kaseinstärkelse, dextrin, cellulosaetrar, polyvinylalkohol (se motsvarande post i förteckning A, A3050)

B4030

Förbrukade engångskameror med batterier som inte inbegrips i förteckning A

Del 2

Avfall som förtecknas i bilagan till beslut 2000/532/EG (18)

01   AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

01 01

Avfall från mineralbrytning

01 01 01

Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

01 01 02

Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

01 03

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 04*

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

01 03 05*

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

01 03 06

Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

01 03 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 08

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

01 03 09

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07

01 03 99

Annat avfall

01 04

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 07*

Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 08

Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

01 04 09

Kasserad sand och lera

01 04 10

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

01 04 11

Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

01 04 12

Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

01 04 13

Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

01 04 99

Annat avfall

01 05

Borrslam och annat borravfall

01 05 04

Slam och avfall från borrning efter sötvatten

01 05 05*

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 06*

Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

01 05 07

Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 08

Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 99

Annat avfall

02   AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske

02 01 01

Slam från tvättning och rengöring

02 01 02

Vävnadsdelar från djur

02 01 03

Växtdelar

02 01 04

Plastavfall (utom förpackningar)

02 01 06

Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

02 01 07

Skogsbruksavfall

02 01 08*

Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

02 01 09

Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

02 01 10

Metallavfall

02 01 99

Annat avfall

02 02

Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01

Slam från tvättning och rengöring

02 02 02

Vävnadsdelar från djur

02 02 03

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 02 04

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 02 99

Annat avfall

02 03

Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

02 03 01

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

02 03 02

Konserveringsmedelsavfall

02 03 03

Avfall från vätskeextraktion

02 03 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 03 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 03 99

Annat avfall

02 04

Avfall från sockertillverkning

02 04 01

Jord från rengöring och tvättning av betor

02 04 02

Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

02 04 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 04 99

Annat avfall

02 05

Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 05 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 05 02

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 05 99

Annat avfall

02 06

Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

02 06 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 06 02

Konserveringsmedelsavfall

02 06 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 06 99

Annat avfall

02 07

Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

02 07 02

Avfall från spritdestillation

02 07 03

Avfall från kemisk behandling

02 07 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 07 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 07 99

Annat avfall

03   AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

03 01

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

03 01 01

Bark- och korkavfall

03 01 04*

Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen

03 01 05

Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

03 01 99

Annat avfall

03 02

Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01*

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 02*

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 03*

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

03 02 04*

Oorganiska träskyddsmedel

03 02 05*

Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

03 02 99

Andra träskyddsmedel

03 03

Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp

03 03 01

Bark- och träavfall

03 03 02

Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

03 03 05

Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 07

Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

03 03 08

Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

03 03 09

Mesa

03 03 10

Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning

03 03 11

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10

03 03 99

Annat avfall

04   AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01

Avfall från läder- och pälsindustri

04 01 01

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02

Avfall från kalkbehandling

04 01 03*

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

04 01 04

Kromhaltiga garvmedel

04 01 05

Kromfria garvmedel

04 01 06

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

04 01 08

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

04 01 09

Avfall från beredning och färdigbearbetning

04 01 99

Annat avfall

04 02

Avfall från textilindustri

04 02 09

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 14*

Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

04 02 15

Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

04 02 16*

Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

04 02 17

Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

04 02 19*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

04 02 20

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19

04 02 21

Oförädlade textilfibrer

04 02 22

Förädlade textilfibrer

04 02 99

Annat avfall

05   AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS

05 01

Avfall från raffinering av petroleum

05 01 02*

Slam från avsaltning

05 01 03*

Bottenslam från tankar

05 01 04*

Surt alkylslam

05 01 05*

Oljespill

05 01 06*

Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

05 01 07*

Sur tjära

05 01 08*

Andra former av tjära

05 01 09*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05 01 10

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09

05 01 11*

Avfall från rening av bränslen med baser

05 01 12*

Oljehaltiga syror

05 01 13

Slam från matarvatten

05 01 14

Avfall från kyltorn

05 01 15*

Förbrukad filterlera

05 01 16

Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Annat avfall

05 06

Avfall från kolpyrolys

05 06 01*

Sur tjära

05 06 03*

Andra former av tjära

05 06 04

Avfall från kyltorn

05 06 99

Annat avfall

05 07

Avfall från rening och transport av naturgas

05 07 01*

Kvicksilverhaltigt avfall

05 07 02

Svavelhaltigt avfall

05 07 99

Annat avfall

06   AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror

06 01 01*

Svavelsyra och svavelsyrlighet

06 01 02*

Saltsyra

06 01 03*

Fluorvätesyra

06 01 04*

Fosforsyra och fosforsyrlighet

06 01 05*

Salpetersyra och salpetersyrlighet

06 01 06*

Andra syror

06 01 99

Annat avfall

06 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser

06 02 01*

Kalciumhydroxid

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

06 02 04*

Natrium- och kaliumhydroxid

06 02 05*

Andra baser

06 02 99

Annat avfall

06 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider

06 03 11*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

06 03 13*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

06 03 14

Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13

06 03 15*

Metalloxider som innehåller tungmetaller

06 03 16

Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

06 03 99

Annat avfall

06 04

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03

06 04 03*

Arsenikhaltigt avfall

06 04 04*

Kvicksilverhaltigt avfall

06 04 05*

Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 04 99

Annat avfall

06 05

Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället

06 05 02*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

06 05 03

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 06 05 02

06 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser

06 06 02*

Avfall som innehåller farliga sulfider

06 06 03

Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

06 06 99

Annat avfall

06 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår

06 07 01*

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

06 07 02*

Aktivt kol från klorproduktion

06 07 03*

Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

06 07 04*

Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen

06 07 99

Annat avfall

06 08

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat

06 08 02*

Avfall som innehåller farliga klorsilaner

06 08 99

Annat avfall

06 09

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår

06 09 02

Fosforslagg

06 09 03*

Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen

06 09 04

Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03

06 09 99

Annat avfall

06 10

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel

06 10 02*

Avfall som innehåller farliga ämnen

06 10 99

Annat avfall

06 11

Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel

06 11 01

Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid

06 11 99

Annat avfall

06 13

Annat avfall från oorganiska kemiska processer

06 13 01*

Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider

06 13 02*

Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

06 13 03

Kimrök

06 13 04*

Avfall från asbestbearbetning

06 13 05*

Sot

06 13 99

Annat avfall

07   AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier

07 01 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 01 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 01 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 01 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 01 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 01 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 01 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11

07 01 99

Annat avfall

07 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 02 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 02 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 02 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 02 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11

07 02 13

Plastavfall

07 02 14*

Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

07 02 15

Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14

07 02 16*

Avfall som innehåller farliga silikoner

07 02 17

Avfall som innehåller andra silikoner än det som anges i 07 02 16

07 02 99

Annat avfall

07 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)

07 03 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 03 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 03 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 03 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 03 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11

07 03 99

Annat avfall

07 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider

07 04 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 04 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 04 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 04 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 04 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11

07 04 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 04 99

Annat avfall

07 05

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter

07 05 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 05 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester