12.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 190/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2006

για τις μεταφορές αποβλήτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κύριος και εξέχων στόχος και συνιστώσα του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι δε επιπτώσεις του στο διεθνές εμπόριο έχουν μόνον συμπτωματικό χαρακτήρα.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (3), έχει ήδη τροποποιηθεί κατ' επανάληψη, σε σημαντικό βαθμό, και χρειάζεται περαιτέρω τροποποίηση. Είναι ανάγκη, ιδίως, να ενσωματωθεί στον εν λόγω κανονισμό το περιεχόμενο της απόφασης 94/774/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με το τυποποιημένο έγγραφο παρακολούθησης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου (4) και της απόφασης 1999/412/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 1999, σχετικά με ερωτηματολόγιο για τις υποχρεώσεις αναφοράς των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου (5). Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 θα πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.

(3)

Η απόφαση 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) αφορούσε τη σύναψη, για λογαριασμό της Κοινότητας, της Σύμβασης της Βασιλείας, της 22ας Μαρτίου 1989, για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (7), στην οποία η Κοινότητα είναι μέρος από το 1994. Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, το Συμβούλιο θέσπισε κανόνες για τον περιορισμό και τον έλεγχο των εν λόγω μεταφορών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να συμφωνήσει για το υπάρχον κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών αποβλήτων, με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Βασιλείας.

(4)

Η απόφαση 97/640/ΕΚ του Συμβουλίου (8) αφορούσε την έγκριση, για λογαριασμό της Κοινότητας, της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας, όπως θεσπίσθηκε με την απόφαση ΙΙΙ/1 της συνδιάσκεψης των μερών. Με την τροποποίηση αυτή, απαγορεύτηκε κάθε εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση, από χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα VII της σύμβασης προς χώρες οι οποίες δεν απαριθμούνται στο παράρτημα αυτό, όπως επίσης απαγορεύθηκε, από την 1η Ιανουαρίου 1998, κάθε εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της σύμβασης και προορίζονται για αξιοποίηση. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 τροποποιήθηκε αναλόγως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 120/97 του Συμβουλίου (9).

(5)

Εν όψει του γεγονότος ότι η Κοινότητα έχει εγκρίνει την απόφαση C(2001) 107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(1992) 39/τελικό, για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες αξιοποίησης («απόφαση του ΟΟΣΑ»), ώστε να εναρμονισθούν οι κατάλογοι αποβλήτων με τη Σύμβαση της Βασιλείας και να αναθεωρηθούν ορισμένες άλλες απαιτήσεις, είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης στην κοινοτική νομοθεσία.

(6)

Η Κοινότητα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Στοκχόλμης της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους.

(7)

Είναι σημαντικό να οργανωθούν και να ρυθμισθούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και να επιδιωχθεί η ευρύτερη ενιαία εφαρμογή του κανονισμού σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(8)

Είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει κατά νουν η απαίτηση του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Σύμβασης της Βασιλείας ότι πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο οι μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, σε συνάρτηση με την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.

(9)

Περαιτέρω, είναι σημαντικό να υπάρχει κατά νουν το δικαίωμα κάθε μέρους της Σύμβασης της Βασιλείας να απαγορεύει, δυνάμει του άρθρου 4 της παραγράφου 1, την εισαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω σύμβασης.

(10)

Οι μεταφορές αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όταν εισάγονται στην Κοινότητα υπό ειδικές συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης στο εσωτερικό της Κοινότητας όταν τα απόβλητα εισέρχονται στην Κοινότητα). Κατά τις εν λόγω μεταφορές, θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές, όλες οι αρμόδιες αρχές της διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τη μεταφορά και τον προορισμό της.

(11)

Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η επικάλυψη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (10), που περιέχει ήδη διατάξεις που καλύπτουν στο σύνολό τους την αποστολή, τη διοχέτευση και τη μετακίνηση (συλλογή, μεταφορά, χειρισμό, επεξεργασία, χρήση, αξιοποίηση ή διάθεση, τήρηση μητρώων, συνοδευτικά έγγραφα και ιχνηλασιμότητα) των ζωικών υποπροϊόντων εντός της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα.

(12)

Η Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, να υποβάλει έκθεση για τη σχέση μεταξύ της ισχύουσας τομεακής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και θα πρέπει, μέχρι την ημερομηνία αυτή, να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για την ευθυγράμμιση της εν λόγω νομοθεσίας με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο έλεγχου.

(13)

Αν και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων εντός κράτους μέλους εναπόκεινται στο εν λόγω κράτος μέλος, τα εθνικά συστήματα που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συνοχής με το κοινοτικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

(14)

Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες διάθεσης και αποβλήτων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ ή ΙΙΙΒ προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης, είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρακολούθηση και ο έλεγχος, με απαίτηση προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης για τις μεταφορές αυτές. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει, με τη σειρά της, να προϋποθέτει προηγούμενη κοινοποίηση, η οποία θα καθιστά δυνατή τη δέουσα ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ώστε να είναι αυτές σε θέση να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να καθιστά δυνατό στις αρχές αυτές να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη μεταφορά.

(15)

Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ ή ΙΙΙΒ προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης, είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο παρακολούθησης και ελέγχου, απαιτώντας να συνοδεύονται οι μεταφορές αυτές από ορισμένες πληροφορίες.

(16)

Εν όψει της ανάγκης για την ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο, για λόγους αποδοτικότητας, να απαιτείται η διεκπεραίωση των κοινοποιήσεων μέσω της αρμόδιας αρχής αποστολής.

(17)

Είναι επίσης σημαντικό να αποσαφηνισθεί το σύστημα χρηματικών εγγυήσεων ή ισοδύναμης ασφάλειας.

(18)

Έχοντας υπόψη την ευθύνη των παραγωγών αποβλήτων για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων, τα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς για τις μεταφορές αποβλήτων θα πρέπει, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, να συμπληρώνονται από τους παραγωγούς αποβλήτων.

(19)

Είναι αναγκαίο να παρέχονται διαδικαστικές διασφαλίσεις στον κοινοποιούντα, τόσο για λόγους ασφάλειας δικαίου όσο και για να εξασφαλίζονται η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(20)

Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προς διάθεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της εγγύτητας, της προτεραιότητας αξιοποίησης και της αυτάρκειας, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί στερεών αποβλήτων (11), με τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη συνθήκη, για τη γενική ή μερική απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων ή για τη συστηματική διατύπωση αντιρρήσεων για τις εν λόγω μεταφορές. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η απαίτηση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, προκειμένου να μπορέσει η Κοινότητα να καταστεί αυτάρκης ως σύνολο στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και τα κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς τον στόχο αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένους τύπους αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (12), εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης, και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με εργασίες διάθεσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.

(21)

Στην περίπτωση των μεταφορών αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ, εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως ορίζονται στην εν λόγω οδηγία, σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με εργασίες αξιοποίησης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, και ότι, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, η επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, που καταρτίζονται σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, με σκοπό να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.

(22)

Η ανάπτυξη υποχρεωτικών απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις αποβλήτων και την επεξεργασία των επιμέρους υλικών αποβλήτων σε κοινοτικό επίπεδο, επιπλέον των υφισταμένων διατάξεων κοινοτικού δικαίου, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε ολόκληρη την Κοινότητα, να συνδράμει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά την ανακύκλωση και να βοηθήσει στη διασφάλιση ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης εσωτερικής αγοράς ανακύκλωσης. Χρειάζεται, επομένως, να αναπτυχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την ανακύκλωση σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της εφαρμογής κοινών προτύπων σε ορισμένους τομείς, ενδεχομένως, και συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, σε σχέση με δευτερεύοντα υλικά, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ανακύκλωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, ενδεχομένως, προτάσεις τέτοιων προτύπων για ορισμένα απόβλητα και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, το ταχύτερο δυνατόν, με βάση την περαιτέρω εξέταση στο πλαίσιο της στρατηγικής περί αποβλήτων και λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία της Κοινότητας και τη νομοθεσία των κρατών μελών. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι δυνατόν να προβάλλονται αντιρρήσεις για προγραμματιζόμενες μεταφορές, εάν η σχετική αξιοποίηση δεν συμφωνεί με την εθνική νομοθεσία της χώρας αποστολής σχετικά με την εθνική νομοθεσία αποβλήτων. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει επίσης να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες μεταφορές αποβλήτων προς τα νέα κράτη μέλη και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

(23)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να εξασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), της 25ης Ιουνίου 1998 («Σύμβαση Aarhus»), οι οικείες αρμόδιες αρχές καθιστούν δημοσίως διαθέσιμες, με κατάλληλα μέσα, τις πληροφορίες που αφορούν κοινοποιήσεις μεταφορών, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές δυνάμει της εθνικής ή της κοινοτικής νομοθεσίας.

(24)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση ότι τα απόβλητα από μεταφορά που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν, θα παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής στη χώρα αποστολής ή θα αξιοποιούνται ή θα διατίθενται με εναλλακτικό τρόπο.

(25)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η υποχρέωση του προσώπου, στις ενέργειες του οποίου οφείλεται η παράνομη μεταφορά, να παραλαμβάνει τα εν λόγω απόβλητα κατόπιν επιστροφής ή να λαμβάνει εναλλακτικά μέτρα για την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους. Εάν όχι, θα πρέπει να επεμβαίνουν οι ίδιες οι αρμόδιες αρχές αποστολής ή προορισμού, αναλόγως.

(26)

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης, που επιβάλλεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας, προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον των σχετικών χωρών, των εξαγωγών από την Κοινότητα τυχόν αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση σε τρίτη χώρα, πλην χώρας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

(27)

Οι χώρες που είναι μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μπορούν να υιοθετούν τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται για μεταφορές εντός της Κοινότητας.

(28)

Είναι επίσης αναγκαίο να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση σε χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, η οποία επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας, προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον των εν λόγω χωρών. Είναι αναγκαίο, ιδίως, να αποσαφηνισθεί ο κατάλογος αποβλήτων για τα οποία ισχύει η απαγόρευση και να εξασφαλισθεί ότι συμπεριλαμβάνει και τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βασιλείας, και συγκεκριμένα τα απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά και τα κατάλοιπα από την καύση οικιακών απορριμμάτων.

(29)

Θα πρέπει να διατηρηθούν ειδικές ρυθμίσεις για τις εξαγωγές των μη επικίνδυνων αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για την περαιτέρω ευθυγράμμισή τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(30)

Θα πρέπει να επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προς αξιοποίηση, εφόσον η χώρα εξαγωγής είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας. Θα πρέπει να επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προς αξιοποίηση, εφόσον η χώρα εξαγωγής είναι χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, οι εισαγωγές θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον εάν η χώρα εξαγωγής δεσμεύεται από διμερή ή πολυμερή συμφωνία ή από διακανονισμό συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνο με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά τη διάρκεια κρίσεων και επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου.

(31)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

(32)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κανόνες σχετικά με τις εξαγωγές αποβλήτων σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τις εισαγωγές από αυτές, που θεσπίζονται με την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (13).

(33)

Θα πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/ΕΚ και άλλες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων, τα απόβλητα που μεταφέρονται εντός της Κοινότητας καθώς και τα απόβλητα που εισάγονται στην Κοινότητα, τυγχάνουν τέτοιας διαχείρισης ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και να μην χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων της αξιοποίησης ή της διάθεσης στη χώρα προορισμού. Όσον αφορά τις εξαγωγές από την Κοινότητα που δεν απαγορεύονται, θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα τυγχάνουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων της αξιοποίησης ή της διάθεσης στην τρίτη χώρα προορισμού. Η εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος γενικά ισοδύναμα με τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί στην κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες θα αποτελούν την πηγή για την αναζήτηση καθοδήγησης για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση.

(34)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τόσο μέσω των εκθέσεων που υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σύμβασης της Βασιλείας όσο και βάσει χωριστού ερωτηματολογίου.

(35)

Eπιβάλλεται να εξασφαλισθεί η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της διάλυσης πλοίων, ώστε να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα πλοίο είναι δυνατόν να γίνει απόβλητο, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της Σύμβασης της Βασιλείας, και ότι ταυτόχρονα είναι δυνατόν να ορίζεται ως πλοίο σύμφωνα με άλλους διεθνείς κανόνες. Είναι σημαντικό να υπομνησθεί ότι συνεχίζονται οι εργασίες, που περιλαμβάνουν διοργανική συνεργασία μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και της Γραμματείας της Σύμβασης της Βασιλείας, για τη θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική επίλυση του προβλήματος της διάλυσης πλοίων.

(36)

Η αποτελεσματική διεθνής συνεργασία όσον αφορά τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων είναι αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων. Θα πρέπει να προαχθούν η ανταλλαγή πληροφοριών, ο επιμερισμός αρμοδιοτήτων και οι προσπάθειες σύμπραξης μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της και των τρίτων χωρών, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων.

(37)

Ορισμένα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υιοθετούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης για τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, οι τροποποιήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας ή γεγονότα που σχετίζονται με την απόφαση του ΟΟΣΑ ή με τη Σύμβαση της Βασιλείας και με άλλες σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

(38)

Κατά την κατάρτιση των οδηγιών συμπλήρωσης των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΓ, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΟΟΣΑ και τη Σύμβαση της Βασιλείας, θα πρέπει να καθορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι σε δύο σελίδες και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη συμπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ, λαμβάνοντας υπόψη το παράρτημα ΙΙ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις διαφοράς της ορολογίας και των απαιτήσεων μεταξύ της απόφασης του ΟΟΣΑ, ή της Σύμβασης της Βασιλείας, και του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να διευκρινίζονται οι ειδικές απαιτήσεις.

(39)

Κατά την εξέταση των μιγμάτων αποβλήτων για να προστεθούν στο παράρτημα ΙΙΙΑ, θα πρέπει να εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: οι ιδιότητες των αποβλήτων, όπως πιθανά επικίνδυνα χαρακτηριστικά, δυνατότητα μόλυνσης και φυσική κατάσταση των αποβλήτων, διαχειριστικές πτυχές, όπως η τεχνολογική δυνατότητα αξιοποίησής τους και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιοποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κατά πόσον υπάρχουν κίνδυνοι παρεμπόδισης της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στην κατά το δυνατόν συμπλήρωση του παρόντος παραρτήματος πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και να ολοκληρώσει το έργο αυτό, το αργότερο, έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτή.

(40)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέθοδο για τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύναμης ασφάλειας, η οποία θα πρέπει να καταρτισθεί από την Επιτροπή, ει δυνατόν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(41)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (14).

(42)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, τον τύπο των μεταφερομένων αποβλήτων και τον τύπο επεξεργασίας στον οποίο πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεταφορές αποβλήτων:

α)

μεταξύ κρατών μελών, εντός της Κοινότητας ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών·

β)

τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες·

γ)

τα οποία εξάγονται από την Κοινότητα σε τρίτες χώρες·

δ)

τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, καθ' οδόν από και προς τρίτες χώρες.

3.   Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:

α)

οι εκφορτώσεις στην ξηρά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων και καταλοίπων, που δημιουργούνται από την κανονική λειτουργία των πλοίων και των εξεδρών ανοικτής θαλάσσης, εφόσον τα απόβλητα αυτά υπόκεινται στις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, του 1973, όπως έχει τροποποιηθεί με το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78), ή άλλων δεσμευτικών διεθνών πράξεων·

β)

τα απόβλητα που δημιουργούνται επί των οχημάτων, των τραίνων, των αεροσκαφών και των πλοίων, μέχρις ότου τα εν λόγω απόβλητα εκφορτωθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν·

γ)

οι μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 1992, για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα (15)·

δ)

οι μεταφορές οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

ε)

οι μεταφορές αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία ii), iv) και v) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, εφόσον οι εν λόγω μεταφορές καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική νομοθεσία, που περιέχει παρόμοιες διατάξεις·

στ)

οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική στην Κοινότητα που είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για την περιβαλλοντική προστασία της συνθήκης της Ανταρκτικής (1991)·

ζ)

οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης, όπου τα απόβλητα αποστέλλονται, από τις οικείες ένοπλες δυνάμεις ή από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ή για λογαριασμό τους, απευθείας ή εμμέσως, στη χώρα προορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή διαμετακόμισης και η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με τη μεταφορά και τον προορισμό της.

4.   Οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική προς χώρες εκτός της Κοινότητας, οι οποίες διαμετακομίζονται μέσω της Κοινότητας, υπόκεινται στα άρθρα 36 και 49.

5.   Οι μεταφορές αποβλήτων αποκλειστικά στο εσωτερικό κράτους μέλους υπόκεινται μόνον στο άρθρο 33.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

«απόβλητα», τα απόβλητα όπως ορίζονται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

2.

«επικίνδυνα απόβλητα», τα απόβλητα όπως ορίζονται με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (16)·

3.

«μείγμα αποβλήτων», απόβλητο που προέρχεται από σκόπιμη ή μη σκόπιμη ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών αποβλήτων και για την οποία δεν υπάρχει μια ενιαία καταχώριση στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙ Β, IV και IVA. Απόβλητα που μεταφέρονται με ενιαία μεταφορά αποβλήτων, αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα απόβλητα, όπου καθένα από τα απόβλητα είναι διαχωρισμένο, δεν συνιστούν μείγμα αποβλήτων·

4.

«διάθεση», η διάθεση όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

5.

«ενδιάμεση διάθεση», οι εργασίες διάθεσης D 13 έως D 15, όπως ορίζονται με το παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

6.

«αξιοποίηση», η αξιοποίηση όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

7.

«ενδιάμεση αξιοποίηση», οι εργασίες αξιοποίησης R 12 και R 13, όπως ορίζονται με το παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

8.

«περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση», η λήψη όλων των πρακτικά δυνατόν μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση των αποβλήτων λαμβάνει χώρα έτσι ώστε να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις δυσμενείς επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τα εν λόγω απόβλητα·

9.

«παραγωγός», κάθε πρόσωπο η δραστηριότητα του οποίου παράγει απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή/και κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί προεπεξεργασία, ανάμειξη ή άλλες εργασίες που καταλήγουν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών (νέος παραγωγός) [όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ]·

10.

«κάτοχος», ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα [όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ]·

11.

«συλλέκτης», οιοσδήποτε προβαίνει σε συλλογή αποβλήτων, όπως ορίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

12.

«έμπορος», οιοσδήποτε ενεργεί ως εντολεύς για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

13.

«μεσίτης», οιοσδήποτε οργανώνει την αξιοποίηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ·

14.

«παραλήπτης», το υποκείμενο στη δικαιοδοσία της χώρας προορισμού πρόσωπο ή επιχείρηση, προς το οποίο ή την οποία μεταφέρονται τα απόβλητα για αξιοποίηση ή διάθεση·

15.

«κοινοποιών»:

α)

σε περίπτωση μεταφοράς που προέρχεται από κράτος μέλος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους, το οποίο προτίθεται να διενεργήσει ή να αναθέσει μεταφορά αποβλήτων και στο οποίο έχει ανατεθεί υποχρέωση κοινοποίησης. Ο κοινοποιών είναι ένα από τα πρόσωπα ή τους φορείς που απαριθμούνται κατωτέρω και επιλέγεται σύμφωνα με την ιεράρχηση που καθορίζεται σε αυτή την απαρίθμηση:

i)

ο αρχικός παραγωγός· ή

ii)

ο νέος παραγωγός που διαθέτει άδεια και διεξάγει εργασίες πριν από τη μεταφορά· ή

iii)

ο αδειούχος συλλέκτης, ο οποίος, από διάφορες μικρές ποσότητες της ιδίας κατηγορίας αποβλήτων συγκεντρωμένων από πολλές πηγές, έχει συγκροτήσει το προς μεταφορά φορτίο, το οποίο ξεκινά από μια ενιαία κοινοποιημένη τοποθεσία· ή

iv)

ο καταχωρισμένος έμπορος στον οποίο έχει επιτραπεί εγγράφως από τον αρχικό παραγωγό, τον νέο παραγωγό ή τον αδειούχο συλλέκτη, που ορίζονται στα σημεία i), ii) και iii), να ενεργεί για λογαριασμό τους, ως κοινοποιών·

v)

ο καταχωρισμένος μεσίτης στον οποίο έχει επιτραπεί εγγράφως από τον αρχικό παραγωγό, τον νέο παραγωγό ή τον αδειούχο συλλέκτη, που ορίζονται στα σημεία i), ii) και iii), να ενεργεί για λογαριασμό τους, ως κοινοποιών·

vi)

εφόσον όλα τα πρόσωπα που ορίζονται στα σημεία i), ii), iii), iv) και v), είναι άγνωστα ή αφερέγγυα, ο κάτοχος.

Εφόσον ο κοινοποιών που ορίζεται στα σημεία iv) ή v) παραλείπει να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις παραλαβής λόγω επιστροφής, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 22 έως 25, ο αρχικός παραγωγός, ο νέος παραγωγός ή ο αδειούχος συλλέκτης κατά την έννοια των σημείων i), ii) ή iii), αντιστοίχως, ο οποίος επιτρέπει στον εν λόγω έμπορο ή μεσίτη να ενεργεί για λογαριασμό του, θεωρείται ως κοινοποιών για τους σκοπούς των εν λόγω υποχρεώσεων παραλαβής λόγω επιστροφής. Στις περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς, η οποία κοινοποιείται από αδειούχο έμπορο ή μεσίτη που ορίζεται στα σημεία iv) ή v), το πρόσωπο που ορίζεται στα σημεία i), ii) ή iii), το οποίο επέτρεψε στον εν λόγω έμπορο ή μεσίτη να ενεργεί για λογαριασμό του, θεωρείται ως κοινοποιών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα ή διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας, αποβλήτων που δεν προέρχονται από κράτος μέλος, ο κοινοποιών είναι ένα από τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό τη δικαιοδοσία της εν λόγω χώρας αποστολής, το οποίο προτίθεται να διενεργήσει ή να αναθέσει, ή έχει αναθέσει, μεταφορά αποβλήτων, και συγκεκριμένα:

i)

είτε το πρόσωπο που ορίζεται από το δίκαιο της χώρας αποστολής· ή, εάν δεν ορίζεται,

ii)

ο κάτοχος κατά τη στιγμή που έλαβε χώρα η εξαγωγή·

16.

«Σύμβαση της Βασιλείας»: η Σύμβαση της Βασιλείας, της 22ας Μαρτίου 1989, για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους·

17.

«απόφαση του ΟΟΣΑ»: η απόφαση C(2001) 107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92) 39/τελικό για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης·

18.

«αρμόδια αρχή»:

α)

στην περίπτωση κρατών μελών, ο φορέας τον οποίο ορίζει το σχετικό κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 53· ή

β)

στην περίπτωση μη κράτους μέλους που είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας, ο φορέας τον οποίο ορίζει η χώρα αυτή ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής· ή

γ)

στην περίπτωση οιασδήποτε χώρας που δεν εμπίπτει στο στοιχείο α) ή β), ο φορέας τον οποίο ορίζει ως αρμόδια αρχή η εν λόγω χώρα ή περιφέρεια ή, εάν δεν έχει ορισθεί αρμόδια αρχή, η ρυθμιστική αρχή της χώρας ή της περιφέρειας, αναλόγως, που έχει δικαιοδοσία για τις μεταφορές αποβλήτων προς αξιοποίηση ή διάθεση ή διαμετακόμιση, ανάλογα με την περίπτωση·

19.

«αρμόδια αρχή αποστολής», η αρμόδια αρχή για την περιοχή από την οποία προγραμματίζεται να εκκινήσει ή εκκινεί η μεταφορά·

20.

«αρμόδια αρχή προορισμού», η αρμόδια αρχή για την περιοχή προς την οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται η μεταφορά, ή στην οποία πραγματοποιείται η φόρτωση των αποβλήτων πριν από την αξιοποίηση ή διάθεση σε περιοχή εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας οιασδήποτε χώρας·

21.

«αρμόδια αρχή διαμετακόμισης», η αρμόδια αρχή οιασδήποτε χώρας πλην εκείνης της αρμόδιας αρχής αποστολής ή προορισμού, μέσω της οποίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται η μεταφορά·

22.

«χώρα αποστολής», κάθε χώρα από την οποία προγραμματίζεται να εκκινήσει ή εκκινεί μεταφορά αποβλήτων·

23.

«χώρα προορισμού», κάθε χώρα προς την οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων για αξιοποίηση ή διάθεση εντός της χώρας, ή με σκοπό τη φόρτωση πριν από την αξιοποίηση ή διάθεση σε περιοχή εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας οιασδήποτε χώρας·

24.

«χώρα διαμετακόμισης», κάθε χώρα, πλην της χώρας αποστολής ή προορισμού, μέσω της οποίας έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων·

25.

«περιοχή υπό την εθνική δικαιοδοσία χώρας», κάθε έδαφος ή θαλάσσια περιοχή, στο εσωτερικό των οποίων ένα κράτος έχει διοικητική και κανονιστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος·

26.

«υπερπόντιες χώρες και εδάφη», οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ της απόφασης 2001/822/ΕΚ·

27.

«τελωνείο εξαγωγής από την Κοινότητα», το τελωνείο που ορίζεται με το άρθρο 161, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (17)·

28.

«τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα», το τελωνείο που ορίζεται με το άρθρο 793 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (18)·

29.

«τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα», το τελωνείο στο οποίο πρέπει να προσκομίζονται τα απόβλητα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

30.

«εισαγωγή», κάθε είσοδος αποβλήτων στην Κοινότητα, αλλά εξαιρουμένης της διαμετακόμισης διά μέσου της Κοινότητας·

31.

«εξαγωγή», η έξοδος των αποβλήτων από την Κοινότητα, αλλά εξαιρουμένης της διαμετακόμισης διά μέσου της Κοινότητας·

32.

«διαμετακόμιση», η μεταφορά αποβλήτων ή η προγραμματισμένη μεταφορά αποβλήτων διά μέσου μιας ή περισσοτέρων χωρών διαφόρων της χώρας αποστολής ή προορισμού·

33.

«διακομιδή», η οδική, σιδηροδρομική, αεροπορική, θαλάσσια ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταφορά αποβλήτων·

34.

«μεταφορά», η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση ή διάθεση, η οποία έχει προγραμματισθεί ή πραγματοποιείται:

α)

μεταξύ μιας χώρας και άλλης χώρας· ή

β)

μεταξύ μιας χώρας και υπερπόντιων χωρών και εδαφών ή άλλων περιοχών που τελούν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας· ή

γ)

μεταξύ μιας χώρας και οιασδήποτε χερσαίας περιοχής, η οποία δεν αποτελεί μέρος καμιάς χώρας κατά το διεθνές δίκαιο· ή

δ)

μεταξύ μιας χώρας και της Ανταρκτικής· ή

ε)

από μια χώρα, μέσω οιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω· ή

στ)

εντός μιας χώρας, μέσω οποιασδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται ανωτέρω, και η οποία εκκινεί και τερματίζει στην ίδια χώρα· ή

ζ)

από γεωγραφική περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας οιασδήποτε χώρας, προς μια χώρα·

35.

«παράνομη μεταφορά», κάθε μεταφορά αποβλήτων που πραγματοποιείται:

α)

χωρίς κοινοποίηση προς όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· ή

β)

χωρίς τη συγκατάθεση των οικείων αρμόδιων αρχών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό· ή

γ)

με συγκατάθεση των οικείων αρμόδιων αρχών η οποία έχει ληφθεί με παραποίηση, παραπλάνηση ή απάτη· ή

δ)

με τρόπο που δεν προσδιορίζεται ουσιαστικά στα έγγραφα κοινοποίησης ή μεταφοράς· ή

ε)

με τρόπο ο οποίος οδηγεί σε αξιοποίηση ή διάθεση κατά παράβαση κοινοτικών ή διεθνών κανόνων· ή

στ)

κατά παραβίαση των άρθρων 34, 36, 39, 40, 41 και 43· ή

ζ)

η οποία, σε σχέση με τις μεταφορές αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4, προέκυψε από τα εξής:

i)

αποκαλύφθηκε ότι τα απόβλητα δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ή ΙΙΙΒ· ή

ii)

δεν τηρήθηκε το άρθρο 3 παράγραφος 4· ή

iii)

η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο που δεν προσδιορίζεται σημαντικά στο έγγραφο του παραρτήματος VII.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 3

Γενικό διαδικαστικό πλαίσιο

1.   Οι μεταφορές των ακόλουθων αποβλήτων υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου:

α)

εάν προορίζονται για εργασίες διάθεσης:

όλα τα απόβλητα·

β)

εάν προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης:

i)

τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, περιλαμβανομένων και των αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και VIII της Σύμβασης της Βασιλείας·

ii)

τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα IVA·

iii)

τα απόβλητα που δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώριση σε κανένα από τα παραρτήματα III, ΙΙΙΒ, IV ή IVA·

iv)

τα μείγματα αποβλήτων που δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώριση σε κανένα από τα παραρτήματα III, ΙΙΙΒ, IV ή IVA, εκτός αν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ.

2.   Οι μεταφορές των ακόλουθων αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης, του άρθρου 18, εφόσον η ποσότητα των μεταφερόμενων αποβλήτων υπερβαίνει τα 20 κιλά:

α)

τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα III ή ΙΙΙ Β·

β)

τα μείγματα, τα οποία δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ, δύο ή περισσοτέρων αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό τον όρο ότι η σύνθεση των μιγμάτων αυτών δεν μειώνει τη δυνατότητα περιβαλλοντικά ασφαλούς αξιοποίησης και ότι τα μείγματα αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ, σύμφωνα με το άρθρο 58.

3.   Για τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις, ως εάν είχαν απαριθμηθεί στο παράρτημα ΙV, εάν εμφανίζουν κάποιο από τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 58.

4.   Οι μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται ρητά για εργαστηριακή ανάλυση, είτε για να εκτιμηθούν τα φυσικά ή χημικά χαρακτηριστικά τους, είτε για να προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1. Αντ' αυτής, εφαρμόζονται οι διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 18. Η εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω αποβλήτων, όταν προορίζονται ρητά για εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται ανάλογα με την ελάχιστη ποσότητα που λογικά απαιτείται ώστε να εκτελεσθεί ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν υπερβαίνει τα 25 kg.

5.   Οι μεταφορές οικιακών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων (καταχώριση αποβλήτων 20 03 01), τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και απόβλητα από άλλους παραγωγούς, προς εγκαταστάσεις αξιοποίησης ή διάθεσης, εμπίπτουν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στις ίδιες διατάξεις με τις μεταφορές αποβλήτων προς διάθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προηγούμενη γραπτή κοινοποίηση και συγκατάθεση

Άρθρο 4

Κοινοποίηση

Όταν ο κοινοποιών προτίθεται να μεταφέρει απόβλητα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), απευθύνει προηγούμενη κοινοποίηση γραπτώς στην αρμόδια αρχή αποστολής και μέσω αυτής, και, εφόσον προβαίνει σε γενική κοινοποίηση, συμμορφώνεται με το άρθρο 13.

Όταν απευθύνεται κοινοποίηση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

Έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς:

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

το έγγραφο κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ· και

β)

το έγγραφο μεταφοράς που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΒ.

Όταν απευθύνεται κοινοποίηση, ο κοινοποιών συμπληρώνει το έγγραφο κοινοποίησης και, όπου απαιτείται, το έγγραφο μεταφοράς.

Εφόσον ο κοινοποιών δεν είναι ο αρχικός παραγωγός σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημείο i), ο κοινοποιών διασφαλίζει ότι ο παραγωγός αυτός ή ένα από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημείο ii) ή iii), όπου είναι πρακτικά δυνατό, υπογράφει επίσης το έγγραφο κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ.

Το έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς παρέχονται στον κοινοποιούντα από την αρμόδια αρχή αποστολής.

2.

Πληροφορίες και τεκμηρίωση στα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς:

O κοινοποιών παρέχει επί του εγγράφου κοινοποίησης, ή επισυνάπτει σε αυτό, ως παράρτημα, τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1. Ο κοινοποιών παρέχει επί του εγγράφου μεταφοράς, ή επισυνάπτει σε αυτό, ως παράρτημα, τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό κατά τον χρόνο της κοινοποίησης.

Η κοινοποίηση θεωρείται δεόντως διενεργηθείσα εφόσον αποδειχθεί στην αρμόδια αρχή αποστολής κατά τρόπο ικανοποιητικό ότι το έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

3.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση:

Εάν ζητηθεί από οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, ο κοινοποιών παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση. Ο κατάλογος των συμπληρωματικών πληροφοριών και της τεκμηρίωσης που ενδέχεται να ζητηθούν παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 3.

Η κοινοποίηση θεωρείται δεόντως ολοκληρωμένη εφόσον αποδειχθεί στην αρμόδια αρχή προορισμού κατά τρόπο ικανοποιητικό ότι έχουν συμπληρωθεί το έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς και ότι έχουν παρασχεθεί από τον κοινοποιούντα οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρη 1 και 2, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και η τεκμηρίωση που έχουν ζητηθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 3.

4.

Σύναψη σύμβασης μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη:

Ο κοινοποιών συνάπτει σύμβαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, με τον παραλήπτη, για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των κοινοποιηθέντων αποβλήτων.

Αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης, ή δήλωση που βεβαιώνει την ύπαρξή της σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ, παρέχονται στις αρμόδιες αρχές που μεσολαβούν κατά τη στιγμή της κοινοποίησης. Εάν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, παρέχονται από τον κοινοποιούντα ή τον παραλήπτη, αντίγραφο της σύμβασης ή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, προς ικανοποίηση της εν λόγω αρμοδίας αρχής.

5.

Σύσταση χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας:

Συνιστάται χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6. Για τον σκοπό αυτό, ο κοινοποιών προβαίνει σε σχετική δήλωση δια της συμπλήρωσης του κατάλληλου τμήματος του εγγράφου κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ.

Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια (ή, εφόσον το επιτρέπει η αρμόδια αρχή, αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω εγγύησης ή ασφάλειας, ή δήλωση που βεβαιώνει την ύπαρξή τους) παρέχονται ως μέρος του εγγράφου κοινοποίησης κατά τη στιγμή της κοινοποίησης, ή, εφόσον η αρμοδία αρχή το επιτρέπει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, πριν από την έναρξη της μεταφοράς.

6.

Εύρος της κοινοποίησης:

Η κοινοποίηση καλύπτει τη μεταφορά αποβλήτων από τον αρχικό τόπο αποστολής της, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης και της μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσής της.

Εφόσον οι επακόλουθες ενδιάμεσες ή μη ενδιάμεσες εργασίες πραγματοποιούνται σε χώρα άλλη από την αρχική χώρα προορισμού, η μη ενδιάμεση εργασία και ο προορισμός της μνημονεύονται στην κοινοποίηση και εφαρμόζεται το άρθρο 15 στοιχείο στ).

Κάθε κοινοποίηση αφορά μόνον ένα κωδικό ταυτοποίησης των αποβλήτων, εκτός από:

α)

τα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση σε ένα από τα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, IV ή IVA. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προδιαγράφεται μόνον ένας τύπος αποβλήτων·

β)

τα μείγματα αποβλήτων που δεν ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση σε ένα από τα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, IV ή IVA, εκτός αν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός κάθε κλάσματος των αποβλήτων πρέπει να προδιαγράφεται κατά σειρά μεγέθους.

Άρθρο 5

Σύμβαση

1.   Όλες οι μεταφορές αποβλήτων για τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση υπόκεινται στην απαίτηση να συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των κοινοποιηθέντων αποβλήτων.

2.   Η σύμβαση πρέπει να έχει συναφθεί και να είναι ενεργός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης και για τη διάρκεια της μεταφοράς, έως ότου εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο ε), το άρθρο 16 στοιχείο ε), ή, κατά περίπτωση, το άρθρο 15 στοιχείο δ).

3.   Η σύμβαση περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις:

α)

του κοινοποιούντος, να παραλαμβάνει τα απόβλητα κατόπιν επιστροφής, εάν η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή εάν έχει πραγματοποιηθεί ως παράνομη μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 24 παράγραφος 2·

β)

του παραλήπτη, να αξιοποιεί ή να διαθέτει τα απόβλητα, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιήθηκε ως παράνομη μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3· και

γ)

της εγκατάστασης να χορηγεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο ε), πιστοποιητικό ότι τα απόβλητα αξιοποιήθηκαν ή διατέθηκαν, σύμφωνα με την κοινοποίηση και τους όρους που καθορίζονται σ' αυτήν, καθώς και με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.   Εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, η σύμβαση περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιπρόσθετες υποχρεώσεις:

α)

υποχρέωση να χορηγεί στην εγκατάσταση προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο δ) και, ενδεχομένως στοιχείο ε), πιστοποιητικά ότι τα απόβλητα αξιολογήθηκαν ή διατέθηκαν σύμφωνα με την κοινοποίηση και τους όρους που καθορίζονται σ' αυτήν, καθώς και με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού· και

β)

να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, στον παραλήπτη, κοινοποίηση στην αρχική αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο στ) σημείο ii).

5.   Εάν τα απόβλητα μεταφέρονται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων που ελέγχονται από την ίδια νομική οντότητα, η σύμβαση μπορεί να αντικαθίσταται από δήλωση της εν λόγω οντότητας που αναλαμβάνει να αξιοποιήσει ή να διαθέσει τα κοινοποιηθέντα απόβλητα.

Άρθρο 6

Χρηματική εγγύηση

1.   Όλες οι μεταφορές αποβλήτων για τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση υπόκεινται στην απαίτηση χρηματικής(-ών) εγγύησης(-εων) ή ισοδύναμης(-ων) ασφάλειας(-ών) που καλύπτει(-ουν):

α)

τα έξοδα μεταφοράς·

β)

τα έξοδα αξιοποίησης ή διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε τυχόν απαραίτητης ενδιάμεσης εργασίας· και

γ)

το κόστος της αποθήκευσης για 90 ημέρες.

2.   Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια προορίζονται να καλύπτουν τα έξοδα που προκύπτουν, οσάκις:

α)

η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν, όπως σημειώνεται στο άρθρο 22· και

β)

η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση είναι παράνομη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24.

3.   Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια πρέπει να έχει συσταθεί από τον κοινοποιούντα ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του και να είναι ενεργός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης ή, εφόσον η αρμόδια αρχή, η οποία εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια το επιτρέπει, το αργότερο κατά την έναρξη της μεταφοράς, και πρέπει να ισχύει για την κοινοποιημένη μεταφορά το αργότερο κατά την έναρξη της μεταφοράς.

4.   Η αρμόδια αρχή αποστολής εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της μορφής, της διατύπωσης και του ποσού της κάλυψης.

Ωστόσο, σε περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα, η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα επανεξετάζει το ποσό της κάλυψης και, εν ανάγκη, εγκρίνει συμπληρωματική χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια.

5.   Η (Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) ισχύει(-ουν) και καλύπτει(-ουν) την κοινοποιημένη μεταφορά και την ολοκλήρωση της αξιοποίησης ή διάθεσης των κοινοποιηθέντων αποβλήτων.

Η (Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) αποδεσμεύεται(-ονται) μόλις η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή παραλάβει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 15 στοιχείο ε), όσον αφορά τις ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης.

6.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, εάν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης και εάν πραγματοποιούνται περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης στη χώρα προορισμού, η χρηματική εγγύηση ή η ενδιάμεση ασφάλεια μπορούν να αποδεσμεύονται όταν τα απόβλητα εξέρχονται από την εγκατάσταση ενδιάμεσης επεξεργασίας και η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή παραλάβει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 15 στοιχείο δ). Στην περίπτωση αυτή, κάθε περαιτέρω μεταφορά προς εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης καλύπτεται από νέα χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, εκτός αν η αρμόδια αρχή προορισμού κρίνει ότι δεν απαιτείται παρόμοια χρηματική εγγύηση ή ασφάλεια. Υπό τις συνθήκες αυτές, η αρμόδια αρχή προορισμού είναι υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς ή για την παραλαβή κατόπιν επιστροφής των αποβλήτων, ή στην περίπτωση που η μεταφορά ή οι εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης δεν μπορούν να ολοκληρωθούν όπως είχε προβλεφθεί.

7.   Η αρμόδια αρχή εντός της Κοινότητας που έχει εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια έχει πρόσβαση σε αυτή και μπορεί να χρησιμοποιεί τα ποσά, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού για την εκτέλεση πληρωμών σε άλλες σχετικές αρχές, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 23 και 25.

8.   Σε περίπτωση γενικής κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13, μπορεί(-ούν) να συσταθεί(‐ούν) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) για την κάλυψη της γενικής κοινοποίησης κατά τμήματα, αντί της κάλυψης του συνόλου της γενικής κοινοποίησης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η (οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) ισχύει(-ουν) για τη μεταφορά το αργότερο κατά την έναρξη της κοινοποιημένης μεταφοράς την οποία καλύπτει(-ουν).

Η (Οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) αποδεσμεύεται(-ονται) μόλις η οικεία αρμόδια αρχή παραλάβει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 15 στοιχείο ε) όσον αφορά τις δράσεις προσωρινής ανάκτησης ή διάθεσης για τα σχετικά απόβλητα. Η παράγραφος 6 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

9.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις εθνικού δικαίου που θεσπίζουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7

Διαβίβαση της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή αποστολής

1.   Μόλις διενεργηθεί δεόντως η κοινοποίηση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 2, η αρμόδια αρχή αποστολής φυλάσσει αντίγραφό της και διαβιβάζει την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή προορισμού, με αντίγραφα σε κάθε αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) διαμετακόμισης και ενημερώνει τον κοινοποιούντα σχετικά με τη διαβίβαση. Αυτό λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

2.   Εάν η κοινοποίηση δεν έχει διενεργηθεί δεόντως, η αρμόδια αρχή αποστολής ζητεί πληροφορίες και τεκμηρίωση από τον κοινοποιούντα, σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 2.

Αυτό λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή αποστολής έχει τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των πληροφοριών και/ή της τεκμηρίωσης που ζητήθηκαν, προκειμένου να συμμορφωθεί με την παράγραφο 1.

3.   Μόλις διενεργηθεί δεόντως η κοινοποίηση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 2, η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να αποφασίζει, εντός τριών εργασίμων ημερών, να μην προβεί στην κοινοποίηση, εάν έχει να προβάλει αντιρρήσεις κατά της μεταφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12.

Ενημερώνει αμέσως τον κοινοποιούντα για την απόφασή της και για τις αντιρρήσεις αυτές.

4.   Εάν, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή αποστολής δεν έχει διαβιβάσει την κοινοποίηση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, παρέχει αιτιολογημένη εξήγηση στον κοινοποιούντα κατόπιν αιτήσεώς του. Τούτο δεν ισχύει όταν η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 αίτηση πληροφοριών δεν ικανοποιηθεί.

Άρθρο 8

Αιτήσεις πληροφοριών και τεκμηρίωσης από τις οικείες αρμόδιες αρχές και απόδειξη παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού

1.   Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή αποστολής, εάν οιαδήποτε από τις οικείες αρμόδιες αρχές κρίνει ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 3, οι εν λόγω αρχές ζητούν τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση από τον κοινοποιούντα και ενημερώνουν σχετικά με το αίτημα αυτό τις άλλες αρμόδιες αρχές. Αυτό λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οικείες αρμόδιες αρχές έχουν τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή των πληροφοριών και της τεκμηρίωσης που ζητήθηκαν προκείμενου να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή προορισμού.

2.   Εάν η αρμόδια αρχή προορισμού κρίνει ότι η κοινοποίηση είναι δεόντως συμπληρωμένη, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 3, αποστέλλει απόδειξη παραλαβής στον κοινοποιούντα καθώς και αντίγραφα στις άλλες οικείες αρμόδιες αρχές. Αυτό λαμβάνει χώρα εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δεόντως συμπληρωμένης κοινοποίησης.

3.   Εάν, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή προορισμού δεν έχει αποστείλει την απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, παρέχει αιτιολογημένη εξήγηση στον κοινοποιούντα, κατόπιν αιτήσεώς του.

Άρθρο 9

Συγκαταθέσεις από τις αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης και προθεσμίες για τη μεταφορά, την αξιοποίηση ή τη διάθεση

1.   Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και διαμετακόμισης έχουν προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, για να λάβουν μία από τις ακόλουθες, δεόντως αιτιολογημένες, αποφάσεις, εγγράφως, όσον αφορά την κοινοποιημένη μεταφορά:

α)

συγκατάθεση άνευ όρων·

β)

συγκατάθεση υπό όρους, σύμφωνα με το άρθρο 10α ή

γ)

αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12.

Εάν δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, μπορεί να τεκμαίρεται η σιωπηρή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής διαμετακόμισης.

2.   Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, διαβιβάζουν στον κοινοποιούντα την απόφασή τους, μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση, εγγράφως εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με αντίγραφα στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές.

3.   Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, αποστολής και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, εκφράζουν τη γραπτή συγκατάθεσή τους, σφραγίζοντας καταλλήλως, υπογράφοντας και χρονολογώντας το έγγραφο κοινοποίησης ή τα αντίγραφά του.

4.   Η γραπτή συγκατάθεση για προγραμματισμένη μεταφορά λήγει ένα ημερολογιακό έτος μετά την έκδοσή της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως αναγράφεται στο έγγραφο κοινοποίησης. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές ορίσουν μικρότερη προθεσμία.

5.   Η σιωπηρή συγκατάθεση για προγραμματισμένη μεταφορά λήγει ένα ημερολογιακό έτος μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6.   Η προγραμματισμένη μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον αφού έχουν πληρωθεί οι απαιτήσεις του άρθρου 16 στοιχεία α) και β) και κατά την περίοδο κατά την οποία ισχύει η σιωπηρή ή έγγραφη συγκατάθεση όλων των αρμοδίων αρχών.

7.   Η αξιοποίηση ή η διάθεση των αποβλήτων στα πλαίσια προγραμματισμένης μεταφοράς πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός ενός ημερολογιακού έτους από την παραλαβή των αποβλήτων από την εγκατάσταση, εκτός αν οι οικείες αρμόδιες αρχές ορίσουν μικρότερη προθεσμία.

8.   Οι οικείες αρμόδιες αρχές ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους, εάν πληροφορηθούν ότι:

α)

η σύνθεση των αποβλήτων δεν είναι αυτή που αναφέρεται στην κοινοποίηση· ή

β)

δεν έχουν τηρηθεί οι όροι που έχουν επιβληθεί για τη μεταφορά· ή

γ)

τα απόβλητα δεν αξιοποιούνται ή δεν διατίθενται σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης η οποία εκτελεί την εν λόγω εργασία· ή

δ)

τα απόβλητα πρόκειται να μεταφερθούν ή έχουν μεταφερθεί, αξιοποιηθεί ή διατεθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις πληροφορίες που παρέχονται ή επισυνάπτονται ως παράρτημα στα έγγραφα κοινοποίησης και μεταφοράς.

9.   Κάθε ανάκληση συγκατάθεσης διαβιβάζεται με επίσημη ειδοποίηση προς τον κοινοποιούντα και με αντίγραφα στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές και στον παραλήπτη.

Άρθρο 10

Όροι της μεταφοράς

1.   Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης δύνανται, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, να επιβάλλουν όρους σε συνάρτηση με τη συγκατάθεσή τους για την κοινοποιημένη μεταφορά. Οι εν λόγω όροι μπορούν να βασίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 11 ή στο άρθρο 12.

2.   Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης δύνανται επίσης, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να επιβάλλουν όρους σχετικά με τη μεταφορά αποβλήτων εντός της δικαιοδοσίας τους. Οι εν λόγω όροι μεταφοράς δεν μπορούν να είναι αυστηρότεροι από τους όρους που επιβάλλονται σε παρόμοιες μεταφορές, οι οποίες διενεργούνται εξ ολοκλήρου εντός της δικαιοδοσίας τους, και λαμβάνουν δεόντως υπόψη υπάρχουσες συμφωνίες, και ιδίως σχετικές διεθνείς συμφωνίες.

3.   Οι αρμόδιες αρχές αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης μπορούν επίσης, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να επιβάλλουν όρο σύμφωνα με τον οποίο η συγκατάθεσή τους πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί, εάν η (οι) χρηματική(-ές) εγγύηση(-εις) ή ισοδύναμη(-ες) ασφάλεια(-ες) δεν έχει(-ουν) εφαρμογή το αργότερο κατά την έναρξη της κοινοποιημένης μεταφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 3.

4.   Οι όροι διαβιβάζονται εγγράφως στον κοινοποιούντα από την αρμόδια αρχή η οποία τους επιβάλλει, με αντίγραφα στις οικείες αρμόδιες αρχές.

Οι όροι περιλαμβάνονται ή επισυνάπτονται ως παράρτημα, στο έγγραφο κοινοποίησης από τη σχετική αρμόδια αρχή.

5.   Η αρμόδια αρχή προορισμού μπορεί επίσης, εντός της τριακονθήμερης προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να ορίσει προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία η εγκατάσταση παραλαβής τηρεί τακτικό μητρώο των εισροών, εκροών και/ή ισοζυγίων των αποβλήτων και των συναφών επιχειρήσεων ανάκτησης ή διάθεσης, όπως περιέχονται στην κοινοποίηση, και για την περίοδο ισχύος της κοινοποίησης. Το μητρώο αυτό υπογράφεται από πρόσωπο που είναι νομικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση και αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή προορισμού μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση της κοινοποιηθείσας επιχείρησης αξιοποίησης ή διάθεσης.

Άρθρο 11

Αντιρρήσεις για μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση

1.   Όταν απευθύνεται κοινοποίηση που αφορά προγραμματισμένη μεταφορά αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση, οι αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής μπορούν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις βάσει ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους λόγους και σύμφωνα με τη συνθήκη:

α)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη με μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των αρχών της εγγύτητας, της κατά προτεραιότητα αξιοποίησης και της αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/ΕΚ για τη γενική ή μερική απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων ή τη συστηματική διατύπωση αντιρρήσεων για τις μεταφορές αποβλήτων· ή

β)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υγείας όσον αφορά δράσεις που εφαρμόζονται στη χώρα που προβάλλει αντιρρήσεις· ή

γ)

ότι ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για παράνομη μεταφορά ή κάποια άλλη παράνομη πράξη σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού μπορούν να απορρίπτουν όλες τις μεταφορές στις οποίες εμπλέκεται το εν λόγω πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· ή

δ)

ότι ο κοινοποιών ή η εγκατάσταση παρέλειψε επανειλημμένως να συμμορφωθεί με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με παρελθούσες μεταφορές· ή

ε)

ότι το κράτος μέλος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της Σύμβασης της Βασιλείας, να απαγορεύσει την εισαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων ή αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης αυτής· ή

στ)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση αντιβαίνει προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή κράτη μέλη ή από την Κοινότητα· ή

ζ)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή διάθεση δεν είναι σύμφωνη με την οδηγία 2006/12/ΕΚ, και ιδίως τα άρθρα 5 και 7, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικευμένων εγκαταστάσεων για ορισμένους τύπους αποβλήτων:

i)

προκειμένου να εφαρμοσθεί η αρχή της αυτάρκειας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο· ή

ii)

σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ειδικευμένη εγκατάσταση πρέπει να διαθέσει απόβλητα από πλησιέστερη πηγή και η αρμόδια αρχή έχει δώσει προτεραιότητα στα απόβλητα αυτά· ή

iii)

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μεταφορές είναι σύμφωνες με τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων· ή

η)

ότι τα απόβλητα θα τύχουν επεξεργασίας σε εγκατάσταση που καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά που δεν εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης· ή

θ)

ότι πρόκειται για ανάμεικτα αστικά απόβλητα από ιδιωτικά νοικοκυριά (καταχώριση 20 03 01)· ή

ι)

ότι τα σχετικά απόβλητα δεν θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με εργασίες διάθεσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία (καθώς και σε περιπτώσεις όπου έχουν χορηγηθεί προσωρινές παρεκκλίσεις).

2.   Η αρμόδια αρχή ή αρχές διαμετακόμισης μπορεί, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να προβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις, μόνον βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ), δ) και στ).

3.   Σε περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται σε κράτος μέλος αποστολής σε τόσο μικρή ετήσια συνολική ποσότητα ώστε να μην είναι οικονομικά συμφέρουσα η πρόβλεψη νέων ειδικευμένων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων σε αυτό το κράτος μέλος, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α).

Η αρμόδια αρχή προορισμού συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή αποστολής που κρίνει εάν θα πρέπει να εφαρμοσθεί η παρούσα παράγραφος και όχι η παράγραφος 1 στοιχείο α) προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα διμερώς.

Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική λύση, εκάτερο κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

4.   Εάν, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ότι έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις τους, ενημερώνουν αμέσως τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στον παραλήπτη και στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές.

5.   Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον ο κοινοποιών συνεχίζει να έχει την πρόθεση να εκτελέσει τη μεταφορά, απευθύνεται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και ο κοινοποιών συμφωνήσουν άλλως.

6.   Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) για τη γενική ή μερική απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων ή τη συστηματική διατύπωση αντιρρήσεων για τις μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση, ή δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο ε), κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Αντιρρήσεις για μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενες για αξιοποίηση

1.   Όταν απευθύνεται κοινοποίηση που αφορά προγραμματισμένη μεταφορά αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση, οι αρμόδιες αρχές προορισμού και αποστολής μπορούν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις βάσει ενός ή περισσοτέρων από τους ακόλουθους λόγους και σύμφωνα με τη συνθήκη:

α)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την οδηγία 2006/12/ΕΚ, και ιδίως με τα άρθρα 3, 4, 7 και 10 αυτής· ή

β)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υγείας όσον αφορά δράσεις που διεξάγονται στη χώρα που προβάλλει αντιρρήσεις· ή

γ)

ότι η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση δεν είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία τη σχετική με την αξιοποίηση των αποβλήτων, στη χώρα αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η προγραμματισμένη μεταφορά αφορά απόβλητα που προορίζονται να αξιοποιηθούν σε εγκατάσταση με χαμηλότερες προδιαγραφές επεξεργασίας για τα συγκεκριμένα απόβλητα από τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα αποστολής, στο πλαίσιο σεβασμού της ανάγκης για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

τα ανωτέρω δεν ισχύουν:

i)

εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία, η οποία αφορά ιδίως τα απόβλητα, και εφόσον έχουν εισαχθεί στην εθνική νομοθεσία η οποία μεταφέρει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, απαιτήσεις τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας·

ii)

εφόσον οι εργασίες αξιοποίησης στη χώρα προορισμού διεξάγονται υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με τις συνθήκες που προβλέπει η εθνική νομοθεσία της χώρας αποστολής·

iii)

εφόσον η εθνική νομοθεσία της χώρας αποστολής, πλην εκείνης που καλύπτεται από το σημείο i), δεν έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (19), οσάκις απαιτείται από την οδηγία αυτή· ή

δ)

όταν ο κοινοποιών ή ο παραλήπτης έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για παράνομη μεταφορά ή κάποια άλλη παράνομη πράξη σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού μπορούν να απορρίπτουν όλες τις μεταφορές στις οποίες έχει συμμετάσχει το εν λόγω πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· ή

ε)

όταν ο κοινοποιών ή η εγκατάσταση παρέλειψε κατ' επανάληψη να συμμορφωθεί με τα άρθρα 15 και 16 σε σχέση με παρελθούσες μεταφορές· ή

στ)

όταν η προγραμματισμένη μεταφορά ή αξιοποίηση αντιβαίνει προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή κράτη μέλη ή η Κοινότητα· ή

ζ)

όταν ο λόγος αξιοποιήσιμων προς μη αξιοποιήσιμα απόβλητα, η εκτιμώμενη αξία των υλικών που θα αξιοποιηθούν τελικά ή το κόστος της αξιοποίησης και το κόστος της διάθεσης του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος, δεν δικαιολογούν την αξιοποίηση από οικονομική ή/και περιβαλλοντική άποψη· ή

η)

όταν τα μεταφερόμενα απόβλητα προορίζονται για διάθεση και όχι για αξιοποίηση· ή

θ)

όταν τα απόβλητα θα τύχουν επεξεργασίας σε εγκατάσταση που καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ αλλά που δεν εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, σύμφωνα με την άδεια της εγκατάστασης· ή

ι)

όταν τα σχετικά απόβλητα δεν θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με νομικώς δεσμευτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με εργασίες αξιοποίησης ή με νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία (καθώς και σε περιπτώσεις όπου έχουν χορηγηθεί προσωρινές παρεκκλίσεις)· ή

ια)

όταν τα σχετικά απόβλητα δεν θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ με σκοπό να εξασφαλίζεται η εφαρμογή νομικώς δεσμευτικών υποχρεώσεων αξιοποίησης ή ανακύκλωσης, που καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.

2.   Η αρμόδια αρχή ή αρχές διαμετακόμισης μπορούν, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις, κατά της προγραμματιζόμενης μεταφοράς, μόνον βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία β), δ), ε) και στ).

3.   Εάν, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ότι έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις τους, ενημερώνουν αμέσως τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στον παραλήπτη και στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές.

4.   Εάν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που προκάλεσαν τις αντιρρήσεις, εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κοινοποίηση παύει να ισχύει. Εφόσον ο κοινοποιών συνεχίζει να έχει την πρόθεση να εκτελέσει τη μεταφορά, απευθύνεται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές και ο κοινοποιών συμφωνήσουν άλλως.

5.   Οι αντιρρήσεις που προβάλλουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο έκθεσης των κρατών μελών στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 51.

6.   Το κράτος μέλος αποστολής ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την εθνική νομοθεσία του στην οποία μπορούν να βασίζονται οι αντιρρήσεις που προβάλλουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) και δηλώνει για ποια απόβλητα και για ποιες εργασίες αξιοποίησης ισχύουν αυτές οι αντιρρήσεις, πριν να γίνει επίκληση της εν λόγω νομοθεσίας για την προβολή αιτιολογημένων αντιρρήσεων.

Άρθρο 13

Γενική κοινοποίηση

1.   Ο κοινοποιών μπορεί να απευθύνει γενική κοινοποίηση, η οποία να καλύπτει περισσότερες από μία μεταφορές, εάν σε κάθε μεταφορά:

α)

τα απόβλητα έχουν ουσιαστικά παρόμοια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά· και

β)

τα απόβλητα μεταφέρονται προς τον ίδιο παραλήπτη και την ίδια εγκατάσταση· και

γ)

η διαδρομή της μεταφοράς που αναφέρεται στο έγγραφο κοινοποίησης είναι η ίδια.

2.   Εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η ίδια διαδρομή, ο κοινοποιών ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες αρχές, το συντομότερο δυνατόν, και, κατά το δυνατόν, πριν αρχίσει η μεταφορά, εάν είναι ήδη γνωστή η ανάγκη της αλλαγής.

Σε περίπτωση που η αλλαγή της διαδρομής είναι γνωστή πριν αρχίσει η μεταφορά και συνεπάγεται τη συμμετοχή αρμοδίων αρχών άλλων από εκείνες τις οποίες αφορά η γενική κοινοποίηση, η γενική κοινοποίηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απευθύνεται νέα κοινοποίηση.

3.   Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν για τη χρησιμοποίηση της γενικής κοινοποίησης, υπό την επιφύλαξη ότι, στη συνέχεια, παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημεία 2 και 3.

Άρθρο 14

Προεγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης

1.   Οι αρμόδιες αρχές προορισμού, στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγονται συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης, μπορούν να αποφασίζουν να χορηγούν προέγκριση στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Οι αποφάσεις αυτές είναι περιορισμένης χρονικής ισχύος και μπορούν να ανακαλούνται ανά πάσα στιγμή.

2.   Σε περίπτωση γενικής κοινοποίησης, η οποία απευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 13, η διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5, μπορεί να παρατείνεται μέχρι τρία έτη το πολύ από την αρμόδια αρχή προορισμού σε συμφωνία με τις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές.

3.   Οι αρμόδιες αρχές οι οποίες αποφασίζουν να προεγκρίνουν μια εγκατάσταση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, γνωστοποιούν στην Επιτροπή και, κατά περίπτωση, στη Γραμματεία του ΟΟΣΑ, τα εξής:

α)

την ονομασία, τον αριθμό μητρώου και τη διεύθυνση της εγκατάστασης αξιοποίησης·

β)

την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου(-ων) του (των) κωδικού(-ών) R·

γ)

τα απόβλητα, όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα IV και IVA, ή τα απόβλητα για τα οποία έχει εφαρμογή η απόφαση·

δ)

τη συνολική ποσότητα την οποία αφορά η προέγκριση·

ε)

την περίοδο ισχύος·

στ)

κάθε αλλαγή στην προέγκριση·

ζ)

κάθε αλλαγή στις κοινοποιημένες πληροφορίες· και

η)

την τυχόν ανάκληση της προέγκρισης.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το έντυπο του παραρτήματος VI.

4.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 9, 10 και 12, για τη συγκατάθεση που δίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9, τους όρους που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10 ή τις αντιρρήσεις που προβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 12 από τις οικείες αρμόδιες αρχές, ισχύει προθεσμία των επτά εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8.

5.   Παρά την παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να αποφασίζει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες ή τεκμηρίωση από τον κοινοποιούντα.

Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή, εντός επτά εργασίμων ημερών, ενημερώνει τον κοινοποιούντα εγγράφως, με αντίγραφα στις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές.

Ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 15

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης και διάθεσης

Οι μεταφορές αποβλήτων που προορίζονται για ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, διέπονται από τις ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

α)

Εάν η μεταφορά αποβλήτων προορίζεται για ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης, όλες οι εγκαταστάσεις στις οποίες μελετάται να λάβουν χώρα οι επακόλουθες και μη ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης και διάθεσης σημειώνονται επίσης στο έγγραφο κοινοποίησης, επιπλέον της αρχικής ενδιάμεσης εργασίας αξιοποίησης ή διάθεσης.

β)

Οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού μπορούν να δίδουν τη συγκατάθεσή τους για μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης μόνον εάν δεν υφίστανται λόγοι προβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 12 για τη (τις) μεταφορά(-ές) των αποβλήτων προς την εγκατάσταση στην οποία εκτελούνται οι τυχόν επακόλουθες, ενδιάμεσες ή μη, εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης.

γ)

Εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων από την εγκατάσταση που εκτελεί τη συγκεκριμένη ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης, η εν λόγω εγκατάσταση παρέχει εγγράφως βεβαίωση ότι παρελήφθησαν τα απόβλητα.

Η βεβαίωση αυτή περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτεται ως παράρτημα αυτού. Η εν λόγω εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που περιέχει την βεβαίωση αυτή στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές.

δ)

Το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης εργασίας αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, σε ένα ημερολογιακό έτος ή σε βραχύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7, από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες αυτές, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η ενδιάμεση αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων.

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτεται ως παράρτημα αυτού.

Η εν λόγω εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές.

ε)

Όταν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης που εκτελεί ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης παραδίδει τα απόβλητα για οποιαδήποτε επακόλουθη, ενδιάμεση ή μη, εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης σε εγκατάσταση που βρίσκεται στη χώρα προορισμού, λαμβάνει, το συντομότερο δυνατόν, αλλά, το αργότερο, σε ένα ημερολογιακό έτος από την παράδοση των αποβλήτων, ή σε βραχύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7, πιστοποιητικό από την εγκατάσταση αυτή ότι ολοκληρώθηκε η επακόλουθη, μη ενδιάμεση, εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης.

Η εν λόγω εγκατάσταση που εκτελεί την ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης διαβιβάζει αμέσως το (τα) σχετικό(-ά) πιστοποιητικό(-ά) στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές, ταυτοποιώντας τη (τις) μεταφορά(-ές) την (τις) οποία(-ες) αφορά(-ούν) το (τα) πιστοποιητικό(-ά).

στ)

Όταν γίνεται παράδοση, όπως περιγράφεται στο στοιχείο δ), σε εγκατάσταση που βρίσκεται αντιστοίχως:

i)

στην αρχική χώρα αποστολής, ή σε άλλο κράτος μέλος, απαιτείται νέα κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου· ή

ii)

σε τρίτη χώρα, απαιτείται νέα κοινοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με την προσθήκη ότι οι διατάξεις που αφορούν τις οικείες αρμόδιες αρχές ισχύουν επίσης και για την αρχική αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας αποστολής.

Άρθρο 16

Απαιτήσεις κατόπιν της συγκατάθεσης για μεταφορά

Μετά τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων αρμοδίων αρχών για την κοινοποιηθείσα μεταφορά, όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμπληρώνουν το έγγραφο μεταφοράς, ή, στην περίπτωση γενικής κοινοποίησης, τα έγγραφα μεταφοράς στα ενδεδειγμένα σημεία, το ή τα υπογράφουν και κρατούν αντίγραφο ή αντίγραφα. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

Συμπλήρωση του εγγράφου μεταφοράς από τον κοινοποιούντα: Μόλις ο κοινοποιών λάβει τη συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών αποστολής, προορισμού και διαμετακόμισης ή, όσον αφορά την αρμόδια αρχή διαμετακόμισης, μπορεί να υποθέσει ότι έχει δοθεί σιωπηρή συγκατάθεση, τότε συμπληρώνει το έγγραφο μεταφοράς με την πραγματική ημερομηνία της μεταφοράς και με ό, τι άλλα στοιχεία χρειάζονται, όσον το δυνατό πληρέστερα.

β)

Προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με την πραγματική έναρξη της μεταφοράς: Ο κοινοποιών αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του συμπληρωμένου πλέον, κατά τα περιγραφόμενα στο στοιχείο α) εγγράφου μεταφοράς, στις οικείες αρμόδιες αρχές και στον παραλήπτη τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της μεταφοράς.

γ)

Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε διακομιδή: Ο κοινοποιών διατηρεί αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς. Κάθε διακομιδή συνοδεύεται από το έγγραφο μεταφοράς και αντίγραφα του εγγράφου κοινοποίησης τα οποία περιέχουν τις γραπτές συγκαταθέσεις και τους όρους των οικείων αρμοδίων αρχών. Η εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα διατηρεί το έγγραφο μεταφοράς.

δ)

Γραπτή βεβαίωση της παραλαβής των αποβλήτων από την εγκατάσταση: Εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση παρέχει εγγράφως βεβαίωση ότι παραλήφθησαν τα απόβλητα.

Η βεβαίωση αυτή περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτεται σ' αυτό ως παράρτημα.

Η εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που περιέχει τη βεβαίωση αυτή στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές.

ε)

Πιστοποιητικό μη ενδιάμεσης ή αξιοποίησης ή διάθεσης από την εγκατάσταση: Το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μη ενδιάμεσης εργασίας αξιοποίησης ή διάθεσης και, το αργότερο, σε ένα ημερολογιακό έτος, ή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7, σε βραχύτερο χρονικό διάστημα, από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση που εκτελεί τις εργασίες αυτές, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί ότι η μη ενδιάμεση αξιοποίηση ή διάθεση, ολοκληρώθηκε.

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχεται στο έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτεται σ' αυτό ως παράρτημα.

Η εγκατάσταση αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 17

Αλλαγές στη μεταφορά μετά τη συγκατάθεση

1.   Εάν τυχόν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στις λεπτομέρειες ή/και τους όρους της μεταφοράς για την οποία έχει δοθεί συγκατάθεση, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στην προβλεπόμενη ποσότητα, διαδρομή, δρομολόγιο, ημερομηνία μεταφοράς ή μεταφορέα, ο κοινοποιών ενημερώνει αμέσως τις οικείες αρμόδιες αρχές και τον παραλήπτη, και, ει δυνατόν, πριν από την έναρξη της μεταφοράς.

2.   Σε τέτοιες περιπτώσεις, απευθύνεται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι δεν απαιτείται νέα κοινοποίηση για τις προτεινόμενες αλλαγές.

3.   Σε περίπτωση που οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται τη συμμετοχή άλλων αρμόδιων αρχών από αυτές τις οποίες αφορά η αρχική κοινοποίηση, απευθύνεται νέα κοινοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης

Άρθρο 18

Απόβλητα που πρέπει να συνοδεύονται από ορισμένες πληροφορίες

1.   Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4, τα οποία προτίθεται να μεταφερθούν, υπόκεινται στις ακόλουθες διαδικαστικές απαιτήσεις:

α)

για να διευκολύνεται η παρακολούθηση των μεταφορών των εν λόγω αποβλήτων, το πρόσωπο υπό τη δικαιοδοσία της χώρας αποστολής, το οποίο οργανώνει τη μεταφορά, διασφαλίζει ότι τα απόβλητα θα συνοδεύονται από το έγγραφο που περιέχεται στο παράρτημα VII·

β)

το έγγραφο που περιέχεται στο παράρτημα VII υπογράφεται από το πρόσωπο, το οποίο οργανώνει τη μεταφορά, πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά, και υπογράφεται από την εγκατάσταση αξιοποίησης ή το εργαστήριο και τον παραλήπτη όταν παραλαμβάνονται τα συγκεκριμένα απόβλητα.

2.   Η σύμβαση που αναφέρεται στο παράρτημα VII μεταξύ του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά και του παραλήπτη που αξιοποιεί τα απόβλητα, είναι ενεργός κατά την έναρξη της μεταφοράς και περιλαμβάνει υποχρέωση, εφόσον η μεταφορά ή η αξιοποίηση αποβλήτων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή έχει πραγματοποιηθεί ως παράνομη μεταφορά, του προσώπου που οργανώνει τη μεταφορά ή, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη μεταφορά ή την αξιοποίηση των αποβλήτων (π.χ. είναι αφερέγγυο), του παραλήπτη:

α)

να παραλάβει τα απόβλητα κατόπιν επιστροφής ή να διασφαλίσει για την αξιοποίησή τους με εναλλακτικό τρόπο· και

β)

να φροντίσει, εν ανάγκη, για την εν τω μεταξύ αποθήκευσή τους.

Το πρόσωπο που οργανώνει για τη μεταφορά ή ο παραλήπτης παρέχει αντίγραφο της σύμβασης, κατόπιν αιτήματος της σχετικής αρμόδιας αρχής.

3.   Για σκοπούς επιθεώρησης, επιβολής της εφαρμογής, προγραμματισμού και στατιστικής, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να απαιτούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες για τις μεταφορές που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

4.   Η μεταχείριση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι εμπιστευτική, όπου αυτό απαιτείται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γενικές απαιτήσεις

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανάμιξης των αποβλήτων κατά τη μεταφορά

Από την έναρξη της μεταφοράς έως την παραλαβή, στην εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης, αποβλήτων, όπως προδιαγράφεται στο έγγραφο κοινοποίησης, ή όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, τα απόβλητα δεν αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα.

Άρθρο 20

Φύλαξη εγγράφων και πληροφοριών

1.   Κάθε έγγραφο που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές ή αποστέλλεται από αυτές σχετικά με κοινοποιημένη μεταφορά, φυλάσσεται στην Κοινότητα επί τρία τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από τις αρμόδιες αρχές, τον κοινοποιούντα, τον παραλήπτη και την εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα.

2.   Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, φυλάσσονται στην Κοινότητα επί τρία τουλάχιστον έτη, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς, από το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, τον παραλήπτη και την εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα.

Άρθρο 21

Πρόσβαση του κοινού στις κοινοποιήσεις

Οι αρμόδιες αρχές αποστολής ή προορισμού καθιστούν δημοσίως διαθέσιμες, με τα κατάλληλα μέσα, όπως το Διαδίκτυο, τις πληροφορίες σχετικά με κοινοποιηθείσες μεταφορές αποβλήτων για τις οποίες έχουν συγκατατεθεί, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές σύμφωνα με την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Υποχρεώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής

Άρθρο 22

Παραλαβή κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η μεταφορά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν

1.   Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις οικείες αρμόδιες αρχές αντιληφθεί ότι η μεταφορά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ή της διάθεσής τους, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς ή/και της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4, και στο άρθρο 5, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή αποστολής. Οσάκις η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης απορρίπτει μεταφορά που έχει παραλάβει, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή προορισμού.

2.   Η αρμόδια αρχή αποστολής διασφαλίζει ότι, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα εν λόγω απόβλητα θα παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής στην περιοχή δικαιοδοσίας της, ή σε άλλο σημείο της χώρας αποστολής, από τον κοινοποιούντα ο οποίος ταυτοποιείται σύμφωνα με την ιεράρχηση που προβλέπει το άρθρο 2 σημείο 15, ή εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από αυτή την ίδια αρμόδια αρχή ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της.

Αυτό πρέπει να γίνεται εντός 90 ημερών, ή εντός κάθε άλλης προθεσμίας η οποία, ενδεχομένως, συμφωνείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, αφότου η αρμόδια αρχή αποστολής αντιληφθεί ή ενημερωθεί εγγράφως από τις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετακόμισης, ότι η μεταφορά αποβλήτων για την οποία έχει δοθεί συγκατάθεση ή η αξιοποίηση ή η διάθεσή τους, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, και ενημερωθεί για τους σχετικούς λόγους. Τέτοιου είδους ενημέρωση μπορεί να προέρχεται από πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων, από άλλες αρμόδιες αρχές.

3.   Η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής της παραγράφου 2 δεν ισχύει, εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής, διαμετακόμισης και προορισμού που εμπλέκονται στην αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων έχουν ικανοποιηθεί ότι τα απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν με εναλλακτικό τρόπο στη χώρα προορισμού ή σε άλλο σημείο από τον κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της.

Η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής της παραγράφου 2 δεν ισχύει, εάν τα μεταφερθέντα απόβλητα, κατά τις εργασίες στην οικεία εγκατάσταση, αναμίχθηκαν ανεπανόρθωτα με άλλα απόβλητα, πριν η οικεία αρμόδια αρχή να αντιληφθεί ότι η κοινοποιημένη μεταφορά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Το μείγμα αυτό αξιοποιείται ή διατίθεται με εναλλακτικό τρόπο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

4.   Σε περιπτώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές συμφωνήσουν ότι επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη αίτηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής.

Η νέα κοινοποίηση, οσάκις ενδείκνυται, απευθύνεται από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από τα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ταυτοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15, ή εάν ούτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της.

Καμία αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αντιτάσσεται ούτε να φέρει αντιρρήσεις κατά της επιστροφής των αποβλήτων από μεταφορά που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, ή κατά των σχετικών εργασιών αξιοποίησης και διάθεσης.

5.   Σε περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων εκτός της αρχικής χώρας προορισμού, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση, αναλόγως, από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, εάν αυτό είναι δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από τα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ταυτοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15, ή εάν ούτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της.

Όταν ο κοινοποιών απευθύνει τέτοια νέα κοινοποίηση, αυτή η κοινοποίηση απευθύνεται επίσης στην αρμόδια αρχή της αρχικής χώρας αποστολής.

6.   Σε περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων στην αρχική χώρα προορισμού, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3, δεν απαιτείται νέα κοινοποίηση και επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη αίτηση. Αυτή η δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, με την οποία ζητείται η συμφωνία για την εναλλακτική ρύθμιση, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή προορισμού και αποστολής από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, στην αρμόδια αρχή προορισμού από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής.

7.   Εφόσον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 6, συμπληρώνεται νέο έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 ή 16 από τον αρχικό κοινοποιούντα ή, εάν αυτό είναι δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ταυτοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15, ή εάν ούτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της.

Εάν πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5, δεν απαιτείται νέα χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια.

8.   Η υποχρέωση του κοινοποιούντος και η επικουρική υποχρέωση της χώρας αποστολής να παραλαμβάνουν κατόπιν επιστροφής τα απόβλητα ή να οργανώνουν την εναλλακτική αξιοποίηση ή διάθεση παύει να υφίσταται, μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το πιστοποιητικό της μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο ε) ή, ενδεχομένως, στο άρθρο 15 στοιχείο ε). Στην περίπτωση της ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6, η επικουρική υποχρέωση της χώρας αποστολής παύει να υφίσταται μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 15 στοιχείο δ).

Εάν η εγκατάσταση εκδώσει πιστοποιητικό αξιοποίησης ή διάθεσης, με τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, εφαρμόζονται το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 2.

9.   Σε περίπτωση που ανακαλύπτονται, εντός κράτους μέλους, απόβλητα μεταφοράς που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ή της διάθεσής τους, η αρμόδια αρχή που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου ανακαλύφθηκαν τα απόβλητα είναι υπεύθυνη να εξασφαλίζει ότι θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες ώστε τα απόβλητα να αποθηκευθούν με ασφάλεια, εν αναμονή της επιστροφής ή της μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσής τους, με εναλλακτικό τρόπο.

Άρθρο 23

Δαπάνες παραλαβής κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η μεταφορά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί

1.   Οι δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή των αποβλήτων λόγω μεταφοράς που δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διακομιδής, αξιοποίησης ή διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 2 ή 3 και, από την ημερομηνία που η αρμόδια αρχή αποστολής αντιλαμβάνεται ότι η μεταφορά ή η αξιοποίηση ή η διάθεση αποβλήτων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, το κόστος αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 9, χρεώνονται:

α)

στον κοινοποιούντα όπως ταυτοποιείται σύμφωνα με την ιεράρχηση του άρθρου 2 σημείο 15· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν·

β)

σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενδεχομένως· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν·

γ)

στην αρμόδια αρχή αποστολής· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν·

δ)

όπως συμφωνείται άλλως από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

2.   Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων περί ευθύνης.

Άρθρο 24

Παραλαβή κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η μεταφορά είναι παράνομη

1.   Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή ανακαλύπτει μεταφορά που κρίνει ότι είναι παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμέσως τις λοιπές οικείες αρμόδιες αρχές.

2.   Εάν, για την παράνομη μεταφορά, υπεύθυνος είναι ο κοινοποιών, η αρμόδια αρχή αποστολής μεριμνά ώστε τα εν λόγω απόβλητα:

α)

να παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής από τον de facto κοινοποιούντα· ή, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινοποίηση,

β)

να παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής από τον de jure κοινοποιούντα· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

γ)

να παραλαμβάνονται κατόπιν επιστροφής από την ίδια την αρμοδία αρχή αποστολής ή από φυσικό η νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

δ)

εναλλακτικά, να αξιοποιούνται ή να διατίθενται στη χώρα προορισμού ή αποστολής από την ίδια την αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

ε)

εναλλακτικά, να αξιοποιούνται ή να διατίθενται σε άλλη χώρα από την ίδια την αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της, εάν συμφωνούν όλες οι οικείες αρμόδιες αρχές.

Αυτή η παραλαβή κατόπιν επιστροφής, αξιοποίηση ή διάθεση πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών ή εντός κάθε άλλης προθεσμίας, η οποία, ενδεχομένως συμφωνείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, αφότου η αρμόδια αρχή αποστολής αντιληφθεί την παράνομη μεταφορά, ή ενημερωθεί εγγράφως από τις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετακόμισης σχετικά με αυτή και ενημερωθεί για τον (τους) σχετικό(-ούς) λόγο(-ους). Τέτοιου είδους ενημέρωση μπορεί να προέρχεται από πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές προορισμού ή διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων, από άλλες αρμόδιες αρχές.

Σε περιπτώσεις παραλαβής κατόπιν επιστροφής, όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ), πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση, εκτός εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη αίτηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής.

Η νέα κοινοποίηση πραγματοποιείται από το πρόσωπο ή την αρχή που απαριθμείται στα στοιχεία α), β), ή γ) και σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση.

Καμία αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αντιτάσσεται ούτε να φέρει αντιρρήσεις κατά της επιστροφής των αποβλήτων μιας παράνομης μεταφοράς. Σε περιπτώσεις εναλλακτικών ρυθμίσεων, κατά τα αναφερόμενα στα στοιχεία δ) και ε), από την αρμόδια αρχή αποστολής, πραγματοποιείται νέα κοινοποίηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της, εκτός εάν οι οικείες αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι επαρκεί δεόντως αιτιολογημένη αίτηση από την εν λόγω αρχή.

3.   Εάν, για την παράνομη μεταφορά, υπεύθυνος είναι ο παραλήπτης, η αρμόδια αρχή προορισμού διασφαλίζει ότι τα εν λόγω απόβλητα αξιοποιούνται ή διατίθενται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο:

α)

από τον παραλήπτη· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

β)

από την ίδια την αρμόδια αρχή ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της.

Αυτή η αξιοποίηση ή διάθεση πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών ή εντός κάθε άλλης προθεσμίας η οποία ενδεχομένως συμφωνείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, αφότου η αρμόδια αρχή προορισμού αντιληφθεί την παράνομη μεταφορά, ή ενημερωθεί εγγράφως από τις αρμόδιες αρχές αποστολής ή διαμετακόμισης σχετικά με αυτή και ενημερωθεί για τους σχετικούς λόγους. Τέτοιου είδους ενημέρωση μπορεί να προέρχεται από πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές αποστολής και διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων, από άλλες αρμόδιες αρχές.

Για τον σκοπό αυτόν, οι οικείες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων.

4.   Εφόσον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση, συμπληρώνεται νέο έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 ή 16, από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παραλαβή κατόπιν επιστροφής ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής.

Εάν πραγματοποιηθεί νέα κοινοποίηση από την αρχική αρμόδια αρχή αποστολής, δεν απαιτείται νέα χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια.

5.   Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η ευθύνη για την παράνομη μεταφορά δεν μπορεί να καταλογισθεί ούτε στον κοινοποιούντα, ούτε στον παραλήπτη, οι οικείες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζουν την αξιοποίηση ή τη διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

6.   Στις περιπτώσεις ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6, όπου ανακαλύπτεται παράνομη μεταφορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης, η επικουρική υποχρέωση της χώρας αποστολής να παραλαμβάνει τα απόβλητα κατόπιν επιστροφής ή να οργανώνει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με εναλλακτικό τρόπο, παύει να υφίσταται, μόλις η εγκατάσταση εκδώσει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 15 στοιχείο δ).

Εάν η εγκατάσταση εκδώσει πιστοποιητικό αξιοποίησης ή διάθεσης με τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα παράνομη μεταφορά, με συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, εφαρμόζονται η παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 2.

7.   Σε περίπτωση που ανακαλύπτονται απόβλητα παράνομης μεταφοράς, εντός κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου ανακαλύφθηκαν τα απόβλητα είναι υπεύθυνη να εξασφαλίζει τη λήψη μέτρων για την ασφαλή αποθήκευση των αποβλήτων, εν αναμονή της επιστροφής ή της μη ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσής τους με εναλλακτικό τρόπο.

8.   Τα άρθρα 34 και 36 δεν έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που οι παράνομες μεταφορές επιστρέφονται στη χώρα αποστολής και η εν λόγω χώρα αποστολής είναι χώρα που καλύπτεται από τις απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά.

9.   Στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 35 στοιχείο ζ), το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, ως ο κοινοποιών.

10.   Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων περί ευθύνης.

Άρθρο 25

Δαπάνες παραλαβής κατόπιν επιστροφής σε περίπτωση που η μεταφορά είναι παράνομη

1.   Οι δαπάνες που προκύπτουν από την παραλαβή κατόπιν επιστροφής των αποβλήτων παράνομης μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διακομιδής, αξιοποίησης ή διάθεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και, από την ημερομηνία που η αρμόδια αρχή αποστολής αντιλαμβάνεται ότι η μεταφορά είναι παράνομη, το κόστος αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 7, χρεώνονται:

α)

στον de facto κοινοποιούντα, όπως ταυτοποιείται σύμφωνα με την ιεράρχηση του άρθρου 2 σημείο 15· ή, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινοποίηση,

β)

στον de jure κοινοποιούντα ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενδεχομένως· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

γ)

στην αρμόδια αρχή αποστολής.

2.   Οι δαπάνες που προκύπτουν από την αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ενδεχόμενες δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 7, χρεώνονται:

α)

στον παραλήπτη· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

β)

στην αρμόδια αρχή προορισμού.

3.   Οι δαπάνες που προκύπτουν από την αξιοποίηση ή διάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ενδεχόμενες δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 7, χρεώνονται:

α)

στον κοινοποιούντα, όπως ταυτοποιείται, σύμφωνα με την ιεράρχηση του άρθρου 2 σημείο 15, και/ή στον παραλήπτη, ανάλογα με την απόφαση των εμπλεκομένων αρμοδίων αρχών· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

β)

σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενδεχομένως· ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν,

γ)

στις αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού.

4.   Στην περίπτωση παράνομης μεταφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 35 στοιχείο ζ), το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, ως ο κοινοποιών.

5.   Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων περί ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Γενικές διοικητικές διατάξεις

Άρθρο 26

Μορφή των γνωστοποιήσεων

1.   Οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που απαριθμούνται κατωτέρω δύνανται να υποβάλλονται ταχυδρομικώς:

α)

κοινοποίηση προγραμματιζόμενης μεταφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13·

β)

αίτηση για πληροφορίες και τεκμηρίωση σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7 και 8·

γ)

υποβολή πληροφοριών και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7 και 8·

δ)

γραπτή συγκατάθεση για κοινοποιημένη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 9·

ε)

όροι της μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10·

στ)

αντιρρήσεις για τη μεταφορά σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12·

ζ)

πληροφορίες για αποφάσεις για τη χορήγηση προεγκρίσεων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3·

η)

γραπτή βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16·

θ)

πιστοποιητικό αξιοποίησης ή διάθεσης των αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16·

ι)

προηγούμενη ενημέρωση όσον αφορά την πραγματική έναρξη της μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16·

ια)

ενημέρωση για αλλαγές στη μεταφορά μετά από συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 17· και

ιβ)

γραπτές συγκαταθέσεις και έγγραφα μεταφοράς που αποστέλλονται σύμφωνα με τους τίτλους IV, V και VI.

2.   Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των οικείων αρμόδιων αρχών και του κοινοποιούντος, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:

α)

με τηλεομοιοτυπία (φαξ)· ή

β)

με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ακολουθούμενη από ταχυδρομική αποστολή· ή

γ)

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ψηφιακή υπογραφή. Στην περίπτωση αυτή, η τυχόν απαιτούμενη σφραγίδα ή υπογραφή αντικαθίστανται από τη ψηφιακή υπογραφή· ή

δ)

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή, ακολουθούμενο από ταχυδρομική αποστολή.

3.   Τα έγγραφα που συνοδεύουν κάθε μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο γ) και το άρθρο 18 μπορούν να έχουν ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακές υπογραφές, εφόσον είναι δυνατό να καταστούν αναγνώσιμα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και εάν τούτο είναι αποδεκτό από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

4.   Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των οικείων αρμοδίων αρχών και του κοινοποιούντος, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική απόδειξη γνησιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (20) ή με εφάμιλλο σύστημα ηλεκτρονικής απόδειξης γνησιότητας, το οποίο να παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται οργανωτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη ροή της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων.

Άρθρο 27

Γλώσσα

1.   Κάθε κοινοποίηση, πληροφορία, τεκμηρίωση ή άλλη γνωστοποίηση, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, παρέχεται σε γλώσσα αποδεκτή από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

2.   Ο κοινοποιών παρέχει στις οικείες αρμόδιες αρχές θεωρημένη(-ες) μετάφραση(-εις) σε γλώσσα αποδεκτή από αυτές, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 28

Διαφωνία σε θέματα ταξινόμησης

1.   Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ αποβλήτων και μη αποβλήτων, το αντικείμενο της διαφωνίας αντιμετωπίζεται ως απόβλητο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος της χώρας προορισμού να μεταχειρισθεί το μεταφερθέν φορτίο σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, μετά την άφιξη του μεταφερθέντος φορτίου, και εφόσον η εν λόγω νομοθεσία είναι σύμφωνη με το κοινοτικό ή το διεθνές δίκαιο.

2.   Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση των κοινοποιημένων αποβλήτων, όπως αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ ή IV, τα απόβλητα θεωρείται ότι απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

3.   Εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής και προορισμού δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την ταξινόμηση της κοινοποιημένης επεξεργασίας των αποβλήτων ως αξιοποίησης ή διάθεσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη διάθεση.

4.   Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται μόνον για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και ισχύουν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των ενδιαφερομένων μερών να επιλύουν τυχόν διαφορές σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα δικαστικώς.

Άρθρο 29

Διοικητικές δαπάνες

Οι εύλογες και ανάλογες διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή των διαδικασιών κοινοποίησης και παρακολούθησης, καθώς και οι συνήθεις δαπάνες για κατάλληλες αναλύσεις και επιθεωρήσεις, μπορούν να χρεώνονται στον κοινοποιούντα.

Άρθρο 30

Συνοριακές συμφωνίες

1.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλει η συγκεκριμένη γεωγραφική ή δημογραφική κατάσταση, κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες για τη θέσπιση λιγότερο αυστηρής διαδικασίας κοινοποίησης για τα συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων, όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές αποβλήτων προς την πλησιέστερη κατάλληλη εγκατάσταση που βρίσκεται στην παραμεθόρια περιοχή, μεταξύ των εν λόγω δύο κρατών μελών.

2.   Οι εν λόγω διμερείς συμφωνίες μπορούν επίσης να συνάπτονται όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τη χώρα αποστολής και υφίστανται επεξεργασία εντός αυτής αλλά διαμετακομίζονται μέσω άλλου κράτους μέλους.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες με χώρες που είναι μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

4.   Οι εν λόγω συμφωνίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μεταφορές εντός της Κοινότητας με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών

Άρθρο 31

Μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενες για διάθεση

Όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων εντός της Κοινότητας, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, και τα απόβλητα προορίζονται για διάθεση, η αρμόδια αρχή αποστολής ζητάει, επιπροσθέτως των διατάξεων του παρόντος τίτλου, από την αρμόδια αρχή των τρίτων χωρών εάν επιθυμεί να αποστείλει τη γραπτή συγκατάθεσή της για την προγραμματιζόμενη μεταφορά:

α)

προκειμένου για μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας, εντός 60 ημερών, εκτός εάν έχει παραιτηθεί από αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης· ή

β)

προκειμένου για χώρες που δεν είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας, εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Άρθρο 32

Μεταφορές αποβλήτων προοριζόμενες για αξιοποίηση

1.   Όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων εντός της Κοινότητας, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, και τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, εφαρμόζεται το άρθρο 31.

2.   Όταν πραγματοποιείται μεταφορά αποβλήτων εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών του ίδιου κράτους μέλους, με διαμετακόμιση μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, και τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση, η συγκατάθεση που αναφέρεται στο άρθρο 9 μπορεί να δίδεται σιωπηρά και, εάν δεν έχει προβληθεί καμία αντίρρηση ή δεν έχουν επιβληθεί όροι, η μεταφορά μπορεί να αρχίζει 30 ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της αρμόδιας αρχής προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 33

Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε μεταφορές αποκλειστικά εντός των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφορών αποβλήτων αποκλειστικά εντός της δικαιοδοσίας τους. Το σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη την ανάγκη συνοχής με το κοινοτικό σύστημα που θεσπίζεται με τους τίτλους ΙΙ και VII.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα συστήματά τους για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το σύστημα που προβλέπεται στους τίτλους ΙΙ και VII εντός της δικαιοδοσίας τους.

ΤΊΤΛΟΣ ΙV

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση

Άρθρο 34

Απαγόρευση εξαγωγών εκτός αυτών προς χώρες της ΕΖΕΣ

1.   Απαγορεύονται όλες οι εξαγωγές από την Κοινότητα αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για εξαγωγές αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση σε χώρες της ΕΖΕΣ, οι οποίες είναι επίσης μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας.

3.   Ωστόσο, απαγορεύονται επίσης οι εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση σε χώρα της ΕΖΕΣ που είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας:

α)

όταν η εν λόγω χώρα της ΕΖΕΣ απαγορεύει τις εισαγωγές τέτοιων αποβλήτων· ή

β)

εάν η αρμόδια αρχή αποστολής έχει λόγους να πιστεύει ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν θα πραγματοποιηθεί με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 49, στην οικεία χώρα προορισμού.

4.   Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων παραλαβής κατόπιν επιστροφής, όπως ορίζεται στα άρθρα 22 και 24.

Άρθρο 35

Διαδικασίες κατά την εξαγωγή σε χώρες της ΕΖΕΣ

1.   Όταν εξάγονται απόβλητα από την Κοινότητα και προορίζονται για διάθεση σε χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3.

2.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

α)

η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας έχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης, για να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για την κοινοποιούμενη μεταφορά, και, εφόσον η οικεία χώρα έχει αποφασίσει να μη ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση και έχει πληροφορήσει σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Βασιλείας, για να συγκατατεθεί σιωπηρώς ή για να δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά ή άνευ όρων· και

β)

η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα λαμβάνει την απόφασή της να συγκατατεθεί στη μεταφορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, μόνον αφού λάβει τη γραπτή συγκατάθεση από την αρμόδια αρχή προορισμού και, ενδεχομένως, τη σιωπηρή ή γραπτή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας και όχι ενωρίτερα από 61 ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή διαμετακόμισης. Η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να λαμβάνει την απόφασή της πριν από το πέρας της προθεσμίας των 61 ημερών, εάν έχει τη γραπτή συγκατάθεση των άλλων οικείων αρμόδιων αρχών.

3.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

α)

η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα παρέχει στον κοινοποιούντα απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης·

β)

οι αρμόδιες αρχές αποστολής και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης στην Κοινότητα αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεών τους ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα·

γ)

αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα·

δ)

αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα·

ε)

εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει ενημερωθεί από την εγκατάσταση για την παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού· και

στ)

η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και στο άρθρο 5 ορίζει ότι:

i)

εάν η εγκατάσταση εκδώσει ανακριβές πιστοποιητικό διάθεσης, με συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, ο παραλήπτης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την υποχρέωση επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής και από την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με εναλλακτικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο·

ii)

εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων προς διάθεση, η εγκατάσταση αποστέλλει, στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην του πιστοποιητικού διάθεσης που αναφέρεται στο σημείο iii)· και

iii)

το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης και το αργότερο σε ένα ημερολογιακό έτος από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διάθεσης και αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό, στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές.

4.   Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εάν:

α)

ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι·

β)

έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και το άρθρο 5·

γ)

έχει συσταθεί χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6· και

δ)

έχει διασφαλισθεί περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49.

5.   Σε περίπτωση που εξάγονται απόβλητα, αυτά προορίζονται για εργασίες διάθεσης σε εγκατάσταση η οποία, βάσει του ισχύοντος εθνικού δικαίου, λειτουργεί ή διαθέτει άδεια λειτουργίας στη χώρα προορισμού.

6.   Εάν το τελωνείο εξαγωγής ή το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα ανακαλύπτει παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή στη χώρα του τελωνείου, η οποία:

α)

ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα· και

β)

διασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων μέχρις ότου η αρμόδια αρχή αποστολής αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση

Τμήμα 1

Εξαγωγές σε χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ

Άρθρο 36

Απαγόρευση εξαγωγών

1.   Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα των ακόλουθων αποβλήτων που προορίζονται για αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ:

α)

απόβλητα που απαριθμούνται ως επικίνδυνα, στο παράρτημα V·

β)

απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος 3·

γ)

επικίνδυνα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώριση, στο παράρτημα V·

δ)

μείγματα επικίνδυνων αποβλήτων και μείγματα επικίνδυνων αποβλήτων με μη επικίνδυνα απόβλητα, που δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώριση, στο παράρτημα V·

ε)

απόβλητα για τα οποία η χώρα προορισμού έχει κοινοποιήσει ότι είναι επικίνδυνα, βάσει του άρθρου 3 της Σύμβασης της Βασιλείας·

στ)

απόβλητα των οποίων έχει απαγορευθεί η εισαγωγή από τη χώρα προορισμού· ή

ζ)

απόβλητα για τα οποία η αρμόδια αρχή αποστολής έχει λόγους να πιστεύει ότι δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, στην οικεία χώρα προορισμού.

2.   Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων παραλαβής κατόπιν επιστροφής, όπως ορίζεται στα άρθρα 22 και 24.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να θεσπίζουν διατάξεις, με τις οποίες καθορίζεται, βάσει των εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων που παρέχει με κατάλληλο τρόπο ο κοινοποιών, ότι συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα V εξαιρούνται από την απαγόρευση εξαγωγής, εάν δεν εμφανίζουν καμία από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη, όσον αφορά τις ιδιότητες H3 έως H8, H10 και H11 που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, τις οριακές τιμές που έχουν θεσπισθεί με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (21).

4.   Το γεγονός ότι απόβλητα δεν απαριθμούνται ως επικίνδυνα στο παράρτημα V, ή ότι απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος 1 του καταλόγου Β, δεν αποκλείει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τον χαρακτηρισμό των εν λόγω αποβλήτων ως επικίνδυνων και, επομένως, την υπαγωγή τους στην απαγόρευση εξαγωγής, εάν εμφανίζουν μια από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, λαμβανομένων υπόψη, όσον αφορά τις ιδιότητες Η3 έως Η8, Η10 και Η11 που ορίζονται στο παράρτημα, των οριακών τιμών που έχουν θεσπισθεί με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και στο εισαγωγικό μέρος του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

5.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την προβλεπόμενη χώρα προορισμού πριν ληφθεί απόφαση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις περιπτώσεις αυτές πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες σε όλα τα κράτη μέλη και στη Γραμματεία της Σύμβασης της Βασιλείας. Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις και, ενδεχομένως, να προσαρμόζει το παράρτημα V σύμφωνα με το άρθρο 58.

Άρθρο 37

Διαδικασίες κατά την εξαγωγή αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ

1.   Στην περίπτωση αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ και των οποίων η εξαγωγή δεν απαγορεύεται βάσει του άρθρου 36, η Επιτροπή, εντός 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, αποστέλλει γραπτό αίτημα σε κάθε χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, ζητώντας:

i)

γραπτή βεβαίωση ότι τα απόβλητα μπορούν να εξαχθούν από την Κοινότητα για αξιοποίηση στην εν λόγω χώρα· και

ii)

ένδειξη για το ποια διαδικασία ελέγχου, ενδεχομένως, θα ακολουθηθεί στη χώρα προορισμού.

Σε κάθε χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, παρέχονται οι ακόλουθες επιλογές:

α)

απαγόρευση· ή

β)

διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 35· ή

γ)

κανένας έλεγχος στη χώρα προορισμού.

2.   Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαντήσεις που δόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, και ενημερώνει την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

Εάν χώρα δεν εκδώσει βεβαίωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή εάν δεν έγινε επαφή με μια χώρα για οποιοδήποτε λόγο, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β).

Η Επιτροπή ενημερώνει περιοδικά τον κανονισμό που εκδίδεται.

3.   Εάν χώρα αναφέρει στην απάντησή της ότι ορισμένες μεταφορές αποβλήτων δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 18, για τις εν λόγω μεταφορές.

4.   Όπου εξάγονται απόβλητα, αυτά πρέπει να προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης σε εγκατάσταση η οποία, βάσει του ισχύοντος εθνικού δικαίου, λειτουργεί ή διαθέτει άδεια λειτουργίας στη χώρα προορισμού.

5.   Σε περίπτωση μεταφοράς αποβλήτων που δεν ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ ή μεταφοράς μιγμάτων αποβλήτων που δεν ταξινομούνται σε ενιαία καταχώριση στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ, ή μεταφοράς αποβλήτων που ταξινομούνται στο παράρτημα ΙΙΙΒ, και, υπό την προϋπόθεση ότι η εξαγωγή δεν απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 36, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 2

Εξαγωγές σε χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ

Άρθρο 38

Εξαγωγές αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα III, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IV και IVA

1.   Όταν απόβλητα απαριθμούμενα στα παραρτήματα III, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IV και IVA, απόβλητα που δεν ταξινομούνται ή μείγματα αποβλήτων που δεν ταξινομούνται σε μία ενιαία καταχώριση σε κανένα από τα παραρτήματα ΙΙΙ, IV ή IVA, εξάγονται από την Κοινότητα και προορίζονται για αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, με ή χωρίς διαμετακόμιση μέσω χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις που απαριθμούνται στις παραγράφους 2, 3 και 5.

2.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

α)

τα μείγματα αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΑ, τα οποία προορίζονται για ενδιάμεση εργασία, υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, εφόσον οποιαδήποτε επακόλουθη ενδιάμεση ή μη ενδιάμεση εργασία αξιοποίησης ή διάθεσης πρόκειται να εκτελεσθεί σε χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ·

β)

τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙΒ υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης·

γ)

η συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 μπορεί να δίδεται με σιωπηρή συγκατάθεση από την αρμόδια αρχή προορισμού εκτός της Κοινότητας.

3.   Όσον αφορά εξαγωγές αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV και IVA, εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

α)

οι αρμόδιες αρχές αποστολής και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης στην Κοινότητα αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεών τους ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα·

β)

αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εξαγωγής και στο τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα·

γ)

αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα·

δ)

εάν, 42 ημέρες μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα δεν έχει λάβει πληροφορίες από την εγκατάσταση για την παραλαβή των αποβλήτων, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού· και

ε)

η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και στο άρθρο 5 ορίζει ότι:

i)

εάν η εγκατάσταση εκδώσει ανακριβές πιστοποιητικό αξιοποίησης, με συνέπεια την αποδέσμευση της χρηματικής εγγύησης, ο παραλήπτης επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την υποχρέωση επιστροφής των αποβλήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας της αρμόδιας αρχής αποστολής και από την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους με εναλλακτικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο·

ii)

εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποβλήτων προς αξιοποίηση, η εγκατάσταση αποστέλλει, στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές, υπογεγραμμένα αντίγραφα του συμπληρωμένου εγγράφου μεταφοράς, πλην του πιστοποιητικού αξιοποίησης που αναφέρεται στο σημείο iii)· και

iii)

το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αξιοποίησης και το αργότερο σε ένα ημερολογιακό έτος από την παραλαβή των αποβλήτων, η εγκατάσταση, υπ' ευθύνη της, πιστοποιεί την ολοκλήρωση της αξιοποίησης και αποστέλλει υπογεγραμμένα αντίγραφα του εγγράφου μεταφοράς, που περιέχει το πιστοποιητικό αυτό, στον κοινοποιούντα και στις οικείες αρμόδιες αρχές.

4.   Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον αφού:

α)

Ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, ή, εάν προβλέπεται σιωπηρή συγκατάθεση από τις αρμόδιες αρχές προορισμού και διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας ή μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι·

β)

έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 35 στοιχεία β), γ) και δ).

5.   Εάν εξαγωγή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, αποβλήτων απαριθμούμενων στα παραρτήματα IV και IVA διαμετακομίζεται μέσω χώρας στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

α)

η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης για την οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ έχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης για να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για την κοινοποιούμενη μεταφορά, και, εφόσον η οικεία χώρα έχει αποφασίσει να μη ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση και έχει πληροφορήσει σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Βασιλείας, για να συγκατατεθεί σιωπηρώς ή για να δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά ή άνευ όρων· και

β)

η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα λαμβάνει απόφαση να συγκατατεθεί στη μεταφορά, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, μόνον αφού λάβει τη γραπτή ή σιωπηρή συγκατάθεση από την εν λόγω αρμόδια αρχή διαμετακόμισης για την οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και το ενωρίτερο σε 61 ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής από την αρμόδια αρχή διαμετακόμισης . Η αρμόδια αρχή αποστολής μπορεί να λαμβάνει την απόφασή της πριν από το πέρας της προθεσμίας των 61 ημερών, εάν έχει τη γραπτή συγκατάθεση των άλλων οικείων αρμόδιων αρχών.

6.   Όποτε εξάγονται απόβλητα, αυτά προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης σε εγκατάσταση η οποία, βάσει του ισχύοντος εθνικού δικαίου, λειτουργεί ή διαθέτει άδεια λειτουργίας στη χώρα προορισμού.

7.   Εάν το τελωνείο εξαγωγής ή το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα ανακαλύπτει παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή στη χώρα του τελωνείου, η οποία:

α)

ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα· και

β)

διασφαλίζει την κράτηση των απόβλητων μέχρις ότου η αρμόδια αρχή αποστολής αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει εγγράφως την απόφασή της στην αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 39

Εξαγωγές στην Ανταρκτική

Απαγορεύονται οι εξαγωγές αποβλήτων από την Κοινότητα στην Ανταρκτική.

Άρθρο 40

Εξαγωγές σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη

1.   Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη.

2.   Όσον αφορά εξαγωγές αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, η απαγόρευση του άρθρου 36.

3.   Όσον αφορά εξαγωγές αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη, οι οποίες δεν καλύπτονται από την απαγόρευση της παραγράφου 2, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ.

ΤΊΤΛΟΣ V

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγές αποβλήτων προς διάθεση

Άρθρο 41

Απαγόρευση εισαγωγών εκτός αυτών από χώρα η οποία είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας ή εάν υπάρχει συμφωνία ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου

1.   Απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση, εκτός εάν προέρχονται από:

α)

χώρες που είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας· ή

β)

άλλες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνους με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας· ή

γ)

άλλες χώρες με τις οποίες τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο· ή

δ)

άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου, για εξαιρετικούς λόγους κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου, δεν είναι δυνατόν να συναφθούν διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί δυνάμει των στοιχείων β) ή γ) ή όπου η αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής δεν έχει καθορισθεί ή αδυνατεί να ενεργήσει.

2.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα επιμέρους κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς για τη διάθεση συγκεκριμένων αποβλήτων στα εν λόγω κράτη μέλη, σε περίπτωση που τα εν λόγω απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, στη χώρα αποστολής.

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει να είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνες με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας.

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει να εγγυώνται ότι οι εργασίες διάθεσης θα εκτελεσθούν σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και θα συνάδουν προς τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης.

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί πρέπει επίσης να εγγυώνται ότι τα απόβλητα έχουν παραχθεί στη χώρα αποστολής και ότι η διάθεση λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο κράτος μέλος το οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία ή τον διακανονισμό.

Αυτές οι συμφωνίες και διακανονισμοί κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από τη σύναψή τους. Ωστόσο, σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορούν να κοινοποιούνται έως και έναν μήνα μετά τη σύναψη.

3.   Οι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), βασίζονται στις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 42.

4.   Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), οφείλουν να παρουσιάζουν προηγουμένως δεόντως αιτιολογημένο αίτημα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, βάσει του το ότι δεν διαθέτουν και δεν μπορούν ευλόγως να αποκτήσουν τα αναγκαία τεχνικά μέσα και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ώστε να διαθέτουν τα απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Άρθρο 42

Διαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα η οποία είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου

1.   Όπου εισάγονται απόβλητα στην Κοινότητα από χώρες οι οποίες είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας, και προορίζονται για διάθεση, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3.

2.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

α)

η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης εκτός της Κοινότητας έχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της απόδειξης παραλαβής της κοινοποίησης, για να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για την κοινοποιούμενη μεταφορά, και, εφόσον η οικεία χώρα έχει αποφασίσει να μην ζητήσει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση και έχει πληροφορήσει σχετικά τα άλλα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Βασιλείας, για να συγκατατεθεί σιωπηρώς ή για να δώσει γραπτή συγκατάθεση, μετά ή άνευ όρων· και

β)

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και που αφορούν κρίσεις ή επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών αποστολής.

3.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

α)

η αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα παρέχει στον κοινοποιούντα απόδειξη παραλαβής της κοινοποίησης, με αντίγραφα στις οικείες αρμόδιες αρχές·

β)

οι αρμόδιες αρχές προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης στην Κοινότητα, αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεών τους ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά στο τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα·

γ)

αντίγραφο του εγγράφου της μεταφοράς παραδίδεται από τον μεταφορέα στο τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα· και

δ)

μετά την περάτωση των απαραίτητων τελωνειακών διατυπώσεων, το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στις αρμόδιες αρχές προορισμού και διαμετακόμισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εισήλθαν στην Κοινότητα.

4.   Η μεταφορά μπορεί να αρχίζει μόνον εάν:

α)

ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι·

β)

έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και το άρθρο 5·

γ)

έχει συσταθεί χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6· και

δ)

έχει διασφαλισθεί η περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισης, όπως απαιτεί το άρθρο 49.

5.   Εάν το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα ανακαλύπτει παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, η οποία:

α)

ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα, η οποία ενημερώνει την αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας· και

β)

εξασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων μέχρις ότου η αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγές αποβλήτων προς αξιοποίηση

Άρθρο 43

Απαγόρευση εισαγωγών εκτός αυτών από χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή χώρα που είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας ή εάν υπάρχει συμφωνία ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου

1.   Απαγορεύονται όλες οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων προοριζόμενων για αξιοποίηση, εκτός εάν προέρχονται από:

α)

χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· ή

β)

άλλες χώρες που είναι μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας· ή

γ)

άλλες χώρες με τις οποίες η Κοινότητα, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνους με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας· ή

δ)

άλλες χώρες με τις οποίες τα επιμέρους κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2· ή

ε)

άλλες περιοχές σε περιπτώσεις όπου, για εξαιρετικούς λόγους κατά τη διάρκεια κρίσεων, ή επιχειρήσεων επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου, δεν είναι δυνατόν να συναφθούν διμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί δυνάμει των στοιχείων β) ή γ) ή όπου η αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής δεν έχει καθορισθεί ή αδυνατεί να ενεργήσει.

2.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα επιμέρους κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς για την αξιοποίηση συγκεκριμένων αποβλήτων στα εν λόγω κράτη μέλη, σε περίπτωση που τα εν λόγω απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49, στη χώρα αποστολής.

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται το άρθρο 41 παράγραφος 2.

3.   Οι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), βασίζονται στις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 42, αναλόγως.

Άρθρο 44

Διαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου

1.   Όταν εισάγονται στην Κοινότητα απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποίηση από χώρες και μέσω χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ, με τις προσαρμογές και τις συμπληρώσεις που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3.

2.   Εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσαρμογές:

α)

η συγκατάθεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 μπορεί να δίδεται με σιωπηρή συγκατάθεση από την αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας·

β)

η προηγούμενη έγγραφη κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 μπορεί να απευθύνεται από τον κοινοποιούντα· και

γ)

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και που αφορούν κρίσεις ή επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης ή πολέμου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών αποστολής.

3.   Επιπροσθέτως, πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ).

4.   Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εάν:

α)

ο κοινοποιών έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών αποστολής, προορισμού και, ενδεχομένως, διαμετακόμισης, ή, εάν παρέχεται η σιωπηρή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής αποστολής εκτός της Κοινότητας ή μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί, και εφόσον πληρούνται οι καθορισθέντες όροι·

β)

έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και το άρθρο 5·

γ)

έχει συσταθεί χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια, ενεργός, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6· και

δ)

έχει διασφαλισθεί η περιβαλλοντικά ορθή προστασία, όπως απαιτεί το άρθρο 49.

5.   Εάν το τελωνείο εισόδου στην Κοινότητα ανακαλύπτει παράνομη μεταφορά, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, η οποία:

α)

ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα, η οποία ενημερώνει την αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας· και

β)

εξασφαλίζει την κράτηση των αποβλήτων μέχρις ότου η αρμόδια αρχή αποστολής εκτός της Κοινότητας αποφασίσει άλλως και γνωστοποιήσει την απόφασή της εγγράφως στην αρμόδια αρχή, στη χώρα του τελωνείου, στην οποία κρατούνται τα απόβλητα.

Άρθρο 45

Διαδικαστικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή από χώρα η οποία δεν είναι μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας και στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ ή από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων ή πολέμου

Όταν εισάγονται στην Κοινότητα απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποίηση:

α)

από χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ· ή

β)

μέσω οποιασδήποτε χώρας στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και η οποία είναι επίσης μέρος της Σύμβασης της Βασιλείας,

εφαρμόζεται το άρθρο 42, τηρουμένων των αναλογιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 46

Εισαγωγές από υπερπόντιες χώρες ή εδάφη

1.   Όταν εισάγονται απόβλητα στην Κοινότητα από υπερπόντιες χώρες ή εδάφη, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, ο τίτλος ΙΙ.

2.   Μία ή περισσότερες υπερπόντιες χώρες και εδάφη και το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται δύνανται να εφαρμόζουν εθνικές διαδικασίες για τις μεταφορές από την υπερπόντια χώρα ή έδαφος στο εν λόγω κράτος μέλος.

3.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παράγραφο 2 κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές διαδικασίες που εφαρμόζουν.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαμετακόμιση αποβλήτων προς διάθεση

Άρθρο 47

Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας αποβλήτων προοριζόμενων για διάθεση

Όταν απόβλητα προοριζόμενα για διάθεση μεταφέρονται μέσω κρατών μελών από και προς τρίτες χώρες, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 42, με τις προσαρμογές και τις προσθήκες που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)

η πρώτη και η τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα αποστέλλουν, ενδεχομένως, θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεων ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά ή, εφόσον έχουν δώσει σιωπηρή συγκατάθεση, αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 στοιχείο α), στα τελωνεία εισόδου και εξόδου της Κοινότητας, αντιστοίχως· και

β)

αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στην αρμόδια αρχή ή αρχές διαμετακόμισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διαμετακόμιση αποβλήτων προς αξιοποίηση

Άρθρο 48

Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας αποβλήτων προς αξιοποίηση

1.   Όταν απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποίηση μεταφέρονται μέσω κρατών μελών από και προς χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 47.

2.   Όταν απόβλητα προοριζόμενα για αξιοποίηση μεταφέρονται μέσω κρατών μελών από και προς χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 44, με τις προσαρμογές και τις προσθήκες που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)

η πρώτη και η τελευταία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης στην Κοινότητα αποστέλλουν, ενδεχομένως, θεωρημένο αντίγραφο των αποφάσεων ότι συγκατατίθενται στη μεταφορά ή, εφόσον έχουν δώσει σιωπηρή συγκατάθεση, αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 στοιχείο α), στα τελωνεία εισόδου και εξόδου της Κοινότητας, αντιστοίχως· και

β)

αμέσως μετά την έξοδο των αποβλήτων από την Κοινότητα, το τελωνείο εξόδου από την Κοινότητα αποστέλλει επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς στην (στις) αρμόδια(-ες) αρχή(-ές) διαμετακόμισης στην Κοινότητα, αναφέροντας ότι τα απόβλητα εξήλθαν από την Κοινότητα.

3.   Όταν απόβλητα προς αξιοποίηση μεταφέρονται μέσω κρατών μελών, από μία χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ προς μία χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η εν λόγω απόφαση, ή αντιστρόφως, η παράγραφος 1 ισχύει όσον αφορά τη χώρα στην οποία δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ και η παράγραφος 2 ισχύει όσον αφορά τη χώρα στην οποία έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ.

ΤΊΤΛΟΣ VII

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Συμπληρωματικές υποχρεώσεις

Άρθρο 49

Προστασία του περιβάλλοντος

1.   Ο παραγωγός, ο κοινοποιών και άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά αποβλήτων και/ή στην αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους, προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που μεταφέρουν, τυγχάνουν διαχείρισης έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την αξιοποίηση και τη διάθεση. Ιδίως, όταν η μεταφορά λαμβάνει χώρα στην Κοινότητα, τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και της λοιπής κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων.

2.   Σε περίπτωση εξαγωγών από την Κοινότητα, η αρμόδια αρχή αποστολής στην Κοινότητα:

α)

απαιτεί και προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι τα τυχόν εξαγόμενα απόβλητα θα τύχουν διαχείρισης με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 36 και 38 ή της διάθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34, στην τρίτη χώρα προορισμού·

β)

απαγορεύει την εξαγωγή αποβλήτων σε τρίτες χώρες, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι τα απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση μπορεί να θεωρείται, μεταξύ άλλων, ότι λαμβάνει χώρα όσον αφορά τις σχετικές εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, εάν ο κοινοποιών ή η αρμόδια αρχή στη χώρα προορισμού μπορεί να αποδείξει ότι η εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα απόβλητα λειτουργεί σύμφωνα με πρότυπα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος που είναι γενικά ισοδύναμα με τα πρότυπα που τίθενται στην κοινοτική νομοθεσία.

Η υπόθεση αυτή ισχύει, ωστόσο, υπό την επιφύλαξη της συνολικής εκτίμησης της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ή διάθεσης στην τρίτη χώρα προορισμού.

Για τους σκοπούς της καθοδήγησης σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, μπορούν να εξετάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII.

3.   Σε περίπτωση εισαγωγών στην Κοινότητα, η αρμόδια αρχή προορισμού στην Κοινότητα:

α)

απαιτεί και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλίζει ότι τα τυχόν απόβλητα που μεταφέρονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας της θα τύχουν διαχείρισης με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και με τη λοιπή κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανόμενης της αξιοποίησης ή της έκθεσης, στη χώρα προορισμού·

β)

απαγορεύει την εισαγωγή αποβλήτων από τρίτες χώρες, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι τα απόβλητα δεν θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

Άρθρο 50

Επιβολή της εφαρμογής στα κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εθνική τους νομοθεσία που σχετίζεται με την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών και τις κυρώσεις για τις μεταφορές αυτές.

2.   Τα κράτη μέλη, δυνάμει μέτρων επιβολής της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, καθώς και επιτόπιους ελέγχους των μεταφορών αποβλήτων ή της σχετικής αξιοποίησης ή διάθεσης.

3.   Οι έλεγχοι των μεταφορών μπορούν να διενεργούνται, ιδίως:

α)

στο σημείο προέλευσης, διενεργούμενοι με τον παραγωγό, τον κάτοχο ή τον κοινοποιούντα·

β)

στον προορισμό, διενεργούμενοι από τον παραλήπτη ή την εγκατάσταση·

γ)

στα σύνορα της Κοινότητας· ή/και

δ)

κατά τη μεταφορά εντός της Κοινότητας.

4.   Οι έλεγχοι μεταφορών περιλαμβάνουν τον έλεγχο εγγράφων, την επιβεβαίωση ταυτότητας και, ενδεχομένως, τον υλικό έλεγχο των αποβλήτων.

5.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους, διμερώς ή πολυμερώς, ώστε να διευκολύνεται η πρόληψη και ο εντοπισμός παράνομων μεταφορών.

6.   Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα μέλη του μόνιμου προσωπικού τους που είναι υπεύθυνα για την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 συνεργασία και εντοπίζουν το ή τα εστιακά σημεία των υλικών ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Οι πληροφορίες αποστέλλονται στην Επιτροπή η οποία διανέμει συγκεντρωτικό κατάλογο στους παραλήπτες του άρθρου 54.

7.   Μετά από αίτημα άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος δύναται να προβαίνει σε ενέργειες επιβολής της εφαρμογής έναντι προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν συμμετάσχει στην παράνομη μεταφορά αποβλήτων και τα οποία βρίσκονται σε εκείνο το κράτος μέλος.

Άρθρο 51

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

1.   Πριν από το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή αντίγραφο της έκθεσης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της Σύμβασης της Βασιλείας, συνέταξε και υπέβαλε στη Γραμματεία της εν λόγω σύμβασης.

2.   Πριν από το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη συντάσσουν επίσης έκθεση για το προηγούμενο έτος, με βάση το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο υποβολής εκθέσεων του παραρτήματος ΙΧ, και την αποστέλλουν στην Επιτροπή.

3.   Οι εκθέσεις που συντάσσονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή.

4.   Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή, βασιζόμενη στις εκθέσεις αυτές, καταρτίζει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της.

Άρθρο 52

Διεθνής συνεργασία

Εάν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, τα κράτη μέλη, σε σύνδεση με την Επιτροπή, συνεργάζονται με άλλα μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας και με διακρατικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων, με την ανταλλαγή ή/και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, την προώθηση περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και την κατάρτιση κατάλληλων κωδίκων ορθής πρακτικής.

Άρθρο 53

Ορισμός των αρμόδιων αρχών

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μόνο μια ενιαία αρμόδια αρχή διαμετακόμισης.

Άρθρο 54

Ορισμός των ανταποκριτών

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ορίζουν από έναν ή περισσότερους ανταποκριτές που είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν ή να συμβουλεύουν τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που διενεργούν έρευνα. Ο ανταποκριτής της Επιτροπής διαβιβάζει στους ανταποκριτές των κρατών μελών τα ερωτήματα που του/της υποβάλλονται και τα οποία αφορούν τα κράτη μέλη αυτά, και αντιστρόφως.

Άρθρο 55

Ορισμός τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου από αυτήν

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν συγκεκριμένα τελωνεία εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου από την Κοινότητα για τις μεταφορές αποβλήτων που εισέρχονται στην Κοινότητα και εξέρχονται από αυτήν. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ορίσουν συγκεκριμένα τελωνεία, καμία μεταφορά αποβλήτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται από άλλα μεθοριακά σημεία διέλευσης ενός κράτους μέλους για την είσοδο στην Κοινότητα ή την έξοδο από αυτήν.

Άρθρο 56

Κοινοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τους καθορισμούς

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους ορισμούς:

α)

των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 53·

β)

των ανταποκριτών, σύμφωνα με το άρθρο 54· και

γ)

ενδεχομένως, των τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 55.

2.   Σε σχέση με τους ορισμούς αυτούς, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το ή τα ονόματα·

β)

την ταχυδρομική διεύθυνση ή διευθύνσεις·

γ)

τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

δ)

τον αριθμό ή τους αριθμούς τηλεφώνου·

ε)

τον αριθμό ή τους αριθμούς τηλεομοιοτυπίας (φαξ)· και

στ)

τις γλώσσες που αποδέχονται οι αρμόδιες αρχές.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τυχόν μεταβολές των πληροφοριών αυτών.

4.   Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε μεταβολή των πληροφοριών, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική, καθώς και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

5.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοθέση της τους καταλόγους των ορισθέντων αρμόδιων αρχών, ανταποκριτών και τελωνείων εισόδου στην Κοινότητα και εξόδου από αυτήν, και, αναλόγως, ενημερώνει τους καταλόγους αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άλλες διατάξεις

Άρθρο 57

Συνεδρίαση των ανταποκριτών

Κατόπιν αιτήματος κρατών μελών ή εάν άλλως κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή συγκαλεί, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, συνεδρίαση των ανταποκριτών, προκειμένου να εξετάσει μαζί τους τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στις συνεδριάσεις αυτές, ή σε τμήματα των συνεδριάσεων, προσκαλούνται οι εμπλεκόμενοι συμμέτοχοι, όταν όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνούν ότι τούτο είναι σκόπιμο.

Άρθρο 58

Τροποποίηση των παραρτημάτων

1.   Τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή, μέσω κανονισμών, και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, για να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος. Επιπροσθέτως:

α)

τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, IV και V τροποποιούνται προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βασιλείας και της απόφασης του ΟΟΣΑ· επιπλέον, το παράρτημα ΙΓ, το οποίο περιέχει ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εγγράφων κοινοποίησης και μεταφοράς συμπληρώνεται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΟΟΣΑ·

β)

στα παραρτήματα ΙΙΙΒ, IV ή V μπορούν να προστίθενται, σε προσωρινή βάση, μη ταξινομημένα απόβλητα, εν αναμονή της απόφασης για την υπαγωγή τους στα σχετικά παραρτήματα της Σύμβασης της Βασιλείας ή της απόφασης του ΟΟΣΑ·

γ)

κατόπιν υποβολής αιτήματος από κράτος μέλος, είναι δυνατό να εξετάζεται η υπαγωγή, στο παράρτημα ΙΙΙΑ, των μιγμάτων δύο ή περισσοτέρων αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, σε προσωρινή βάση, εν αναμονή απόφασης για την υπαγωγή τους στα σχετικά παραρτήματα της Σύμβασης της Βασιλείας ή της απόφασης του ΟΟΣΑ. Οι αρχικές καταχωρίσεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΙΙΙΑ παρεμβάλλονται, εφόσον είναι πρακτικά δυνατόν, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Το παράρτημα ΙΙΙΑ μπορεί να προβλέπει ότι μία ή περισσότερες από τις καταχωρίσεις του δεν ισχύουν για εξαγωγές σε χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ·

δ)

καθορίζονται οι έκτακτες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, και, ενδεχομένως, τα εν λόγω απόβλητα προστίθενται στα παραρτήματα IV A και V και απαλείφονται από το παράρτημα ΙΙΙ·

ε)

το παράρτημα V τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που συμφωνούνται όσον αφορά τον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ·

στ)

το παράρτημα VIII τροποποιείται ώστε να απηχεί τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.

2.   Κατά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΧ, η επιτροπή που ιδρύθηκε με την οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (22) συμπράττει πλήρως στις εργασίες.

3.   Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 59

Συμπληρωματικά μέτρα

1.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ως εξής:

α)

μέθοδος για τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύναμης ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 6·

β)

κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)·

γ)

επιπλέον όροι και απαιτήσεις σχετικά με τις προεγκεκριμένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 14·

δ)

κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 15 όσον αφορά την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των αποβλήτων που υφίστανται σημαντικές αλλαγές κατά τις ενδιάμεσες εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης·

ε)

κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών όσον αφορά τις παράνομες μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 24·

στ)

τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις για την πρακτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για την υποβολή εγγράφων και πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4·

ζ)

περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τη χρήση των γλωσσών που αναφέρεται στο άρθρο 27·

η)

περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικαστικές απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εξαγωγές, εισαγωγές και τη διαμετακόμιση αποβλήτων από, προς, και διά μέσου της Κοινότητας·

θ)

περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με απροσδιόριστους νομικούς όρους.

2.   Τα εν λόγω μέτρα αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

3.   Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 60

Επανεξέταση

1.   Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή ολοκληρώνει την επανεξέταση της σχέσης ανάμεσα στην υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών αποβλήτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, και στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Εφόσον απαιτείται, η εν λόγω επανεξέταση συνοδεύεται από ενδεδειγμένες προτάσεις με σκοπό να επιτυγχάνεται ισοδύναμο επίπεδο όσον αφορά τις διαδικασίες και το καθεστώς ελέγχου για τη μεταφορά τέτοιων αποβλήτων.

2.   Εντός πέντε ετών από τις 12 Ιουλίου 2007, η Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών του επί της προστασίας του περιβάλλοντος και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εφόσον χρειασθεί, η επισκόπηση αυτή συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 61

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και η απόφαση 94/774/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2007.

2.   Οι παραπομπές που γίνονται στον καταργηθέντα κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Η απόφαση 1999/412/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Κάθε μεταφορά που έχει κοινοποιηθεί και για την οποία η αρμόδια αρχή προορισμού έχει χορηγήσει απόδειξη παραλαβής πριν από τις 12 Ιουλίου 2007, υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

2.   Κάθε μεταφορά για την οποία οι σχετικές αρμόδιες αρχές έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο ένα έτος από τις 12 Ιουλίου 2007.

3.   Η υποβολή εκθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και το άρθρο 51 του παρόντος κανονισμού, για το έτος 2007, βασίζεται στο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνεται στην απόφαση 1999/412/ΕΚ.

Άρθρο 63

Μεταβατικές ρυθμίσεις για ορισμένα κράτη μέλη

1.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, όλες οι μεταφορές προς τη Λεττονία αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης προηγούμενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισμού.

2.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, όλες οι μεταφορές προς την Πολωνία αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης προηγούμενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, κατά μεταφορών προς την Πολωνία για αξιοποίηση των ακόλουθων αποβλήτων, που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, σύμφωνα με τους λόγους αντίρρησης που ορίζονται στο άρθρο 11:

 

B2020 και GE 020 (απορρίμματα γυαλιού)

 

Β2070

 

Β2080

 

Β2100

 

Β2120

 

B3010 και GH 013 (στερεά πλαστικά απόβλητα)

 

B3020 (απόβλητα χαρτιού)

 

B3140 (απόβλητα επίσωτρων ελαστικών)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 και A1030 (μόνο οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο αρσενικό και τον υδράργυρο)

 

A1060

 

Α1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

Α2040

 

Α3030

 

Α3040

 

Α3070

 

Α3120

 

Α3130

 

Α3160

 

Α3170

 

Α3180 [εφαρμόζεται μόνο για τα πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια (ΡCΝ)]

 

Α4010

 

Α4050

 

Α4060

 

Α4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Με εξαίρεση τα απορρίμματα γυαλιού, τα απόβλητα χαρτιού και τα απόβλητα επίσωτρων ελαστικών, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, το αργότερο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών προς την Πολωνία σύμφωνα με τους λόγους αντίρρησης που ορίζονται στο άρθρο 11:

α)

των ακόλουθων αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV:

 

Α2050

 

Α3030

 

A3180, πλην των πολυχλωριωμένων ναφθαλινίων (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

και των

β)

αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για εγκατάσταση που κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ, κατά την διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισμού.

3.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όλες οι μεταφορές προς τη Σλοβακία αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, υπόκεινται στη διαδικασία της έγγραφης προηγούμενης κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες αρχές φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, και αποβλήτων για αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά, όταν προορίζονται για εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 94/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1994, για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (23) και της οδηγίας 96/61/ΕΚ, της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (24) και της οδηγίας 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (25), κατά την διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισμού.

4.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, όλες οι μεταφορές αποβλήτων για αξιοποίηση προς τη Βουλγαρία, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπόκεινται στη διαδικασία της εκ των προτέρων γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο II.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις για μεταφορές στη Βουλγαρία προς αξιοποίηση των κάτωθι αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, με βάση τους λόγους αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 και A1030 (μόνο τα εδάφια που αναφέρονται στο αρσενικό και τον υδράργυρο)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [εφαρμόζεται μόνο για τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN)]

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις, με βάση τους λόγους αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 για μεταφορές στη Βουλγαρία:

α)

των κάτωθι αποβλήτων για αξιοποίηση, που απαριθμούνται στο παράρτημα IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, εκτός από τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

και

β)

αποβλήτων προς αξιοποίηση, που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις κατά μεταφορών αποβλήτων προς αξιοποίηση που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV και μεταφορές αποβλήτων για αξιοποίηση που δεν απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα, όταν προορίζονται για εγκατάσταση που κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/EΚ ή της οδηγίας 2001/80/EΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισμού.

5.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, όλες οι μεταφορές αποβλήτων για αξιοποίηση προς τη Ρουμανία που καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ υπόκεινται στη διαδικασία της εκ των προτέρων γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης σύμφωνα με τον τίτλο II.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις για μεταφορές στη Ρουμανία προς αξιοποίηση των κάτωθι αποβλήτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV, με βάση τους λόγους αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11:

 

B2070

 

B2100, εκτός από απόβλητα αλουμίνας

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 και A1030 (μόνο οι παράγραφοι που αναφέρονται στο αρσενικό, τον υδράργυρο και το θάλλιο)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 [εφαρμόζεται μόνο για τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN)]

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις, με βάση τους λόγους αντιρρήσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 για μεταφορές στη Ρουμανία:

α)

των κάτωθι αποβλήτων για αξιοποίηση που απαριθμούνται στο παράρτημα IV:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, εκτός από τα πολυχλωριωμένα παράγωγα του ναφθαλινίου (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

και

β)

αποβλήτων προς αξιοποίηση που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα.

Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12, οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές μπορούν να φέρουν αντιρρήσεις για μεταφορές αποβλήτων προς αξιοποίηση που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και IV και για μεταφορές αποβλήτων για αξιοποίηση που δεν απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα, όταν προορίζονται για εγκατάσταση η οποία κάνει χρήση του πλεονεκτήματος της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/EΚ, της οδηγίας 2000/76/ΕΚ ή της οδηγίας 2001/80/EΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία εφαρμόζεται η προσωρινή παρέκκλιση στην εγκατάσταση προορισμού.

6.   Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, στον τίτλο ΙΙ, σε σχέση με τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5, και τα άρθρα 6, 11, 22, 23, 24, 25 και 31 δεν εφαρμόζονται.

Άρθρο 64

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου 2007.

2.   Αν η ημερομηνία προσχώρησης για τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στην παράγραφο 1, το άρθρο 63 παράγραφοι 4 και 5 ισχύει, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία προσχώρησης.

3.   Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας του οικείου κράτους μέλους, το άρθρο 26 παράγραφος 4 μπορεί να εφαρμοσθεί πριν από τις 12 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιουνίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WINKLER


(1)  ΕΕ C 108 της 30.4.2004, σ. 58.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2003 (ΕΕ C 87 Ε της 7.4.2004, σ. 281), κοινή θέση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2005 (ΕΕ C 206 Ε της 23.8.2005, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2006.

(3)  ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 310 της 3.12.1994, σ. 70.

(5)  ΕΕ L 156 της 23.6.1999, σ. 37.

(6)  ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.

(8)  ΕΕ L 272 της 4.10.1997, σ. 45.

(9)  ΕΕ L 22 της 24.1.1997, σ. 14.

(10)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 12.3.2005, σ. 10).

(11)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.

(12)  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).

(13)  ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(15)  ΕΕ L 35 της 12.2.1992, σ. 24.

(16)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).

(17)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

(18)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 (ΕΕ L 38 της 9.2.2006, σ. 11).

(19)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(20)  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

(21)  ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2001/573/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 18).

(22)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(23)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 34.

(24)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.

(25)  ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Image

Image

Κατάλογος συντομογραφιών και κωδικών που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο μεταφοράς

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέρος 1   ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΠΟΥ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΥΝAΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡAΡΤΗΜΑ ΣΤΟ EΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟIΗΣΗΣ:

1.

Αύξων αριθμός ή άλλα αποδεκτά αναγνωριστικά στοιχεία του εγγράφου κοινοποίησης και προβλεπόμενος συνολικός αριθμός αποστολών.

2.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επικοινωνίας, του κοινοποιούντος.

3.

Εάν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός: όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και επαφή επικοινωνίας, του παραγωγού.

4.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αριθμός μητρώου και επαφή επικοινωνίας, του εργολάβου ή μεσίτη, εφόσον ο κοινοποιών τον έχει εξουσιοδοτήσει δυνάμει του άρθρου 2 σημείο 15.

5.

Ονομασία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επικοινωνίας της εγκατάστασης αξιοποίησης ή διάθεσης, χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και ενδεχόμενο καθεστώς προέγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

Εάν τα απόβλητα προορίζονται για μεταβατικές εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, αναφέρονται αντίστοιχες πληροφορίες για όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες προβλέπεται να λάβουν χώρα οι επακόλουθες ενδιάμεσες και μη εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης.

Εάν η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης απαριθμείται στο παράρτημα Ι κατηγορία 5 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) της ισχύουσας άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας.

6.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επικοινωνίας, του παραλήπτη.

7.

Όνομα, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός μητρώου και επαφή επικοινωνίας, του (των) επιλεγέντος(-ων) μεταφορέα(-ων) ή/και των πρακτορείων του (τους).

8.

Χώρα αποστολής και σχετική αρμόδια αρχή.

9.

Χώρες διαμετακόμισης και σχετικές αρμόδιες αρχές.

10.

Χώρα προορισμού και σχετική αρμόδια αρχή.

11.

Μεμονωμένη κοινοποίηση ή γενική κοινοποίηση. Εάν πρόκειται για γενική κοινοποίηση, απαιτείται η περίοδος ισχύος.

12.

Προβλεπόμενη(-ες) ημερομηνία(-ες) έναρξης της (των) μεταφοράς(-ών).

13.

Προβλεπόμενοι τρόποι μεταφοράς.

14.

Προβλεπόμενο δρομολόγιο (σημείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα και εισόδου σε κάθε σχετική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων εισόδου στην, και/ή εξόδου από, και/ή εξαγωγής από την Κοινότητα) και προβλεπόμενη διαδρομή (διαδρομή μεταξύ των σημείων εξόδου και εισόδου), συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων.

15.

Αποδεικτικά στοιχεία της εγγραφής του μεταφορέα(-έων) σε μητρώα σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων (π.χ. δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής του).

16.

Ονομασία των αποβλήτων στον ενδεδειγμένο κατάλογο, πηγή(-ές), περιγραφή, σύνθεση και τυχόν επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση αποβλήτων από διάφορες πηγές, επίσης λεπτομερής καταγραφή των αποβλήτων.

17.

Εκτιμώμενες μέγιστες και ελάχιστες ποσότητες.

18.

Προβλεπόμενος τύπος συσκευασίας.

19.

Προσδιορισμός των εργασιών αξιοποίησης ή διάθεσης, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.

20.

Εάν τα απόβλητα προορίζονται για αξιοποίηση:

α)

η προβλεπόμενη μέθοδος διάθεσης για το μη ανακτήσιμο κλάσμα μετά την αξιοποίηση·

β)

η ποσότητα αξιοποιηθέντων υλικών σε σχέση με τα μη ανακτήσιμα απόβλητα·

γ)

η εκτιμώμενη αξία των αξιοποιηθέντων υλικών·

δ)

το κόστος αξιοποίησης και το κόστος διάθεσης για το μη ανακτήσιμο κλάσμα.

21.

Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφάλισης αστικής ευθύνης για ζημίες έναντι τρίτων (π.χ. δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής της).

22.

Αποδεικτικά στοιχεία της σύμβασης (ή δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) μεταξύ του κοινοποιούντος και του παραλήπτη για την αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων, η οποία έχει συναφθεί και είναι ενεργός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 4 και το άρθρο 5.

23.

Αντίγραφο της σύμβασης ή αποδεικτικά στοιχεία της (ή δήλωση με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξή της) μεταξύ του παραγωγού, του νέου παραγωγού ή συλλέκτη και του μεσίτη ή εργολάβου, σε περίπτωση που ο μεσίτης ή εργολάβος ενεργεί ως κοινοποιών.

24.

Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη χρηματικής εγγύησης ή ισοδύναμης ασφάλειας (ή δήλωση πιστοποίησης της ύπαρξής της, εάν το επιτρέπει η αρμόδια αρχή), η οποία έχει συσταθεί και είναι ενεργός κατά τη στιγμή της κοινοποίησης ή, εάν η αρμόδια αρχή που εγκρίνει τη χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλεια το επιτρέπει, το αργότερο, κατά την έναρξη της μεταφοράς, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6.

25.

Πιστοποίηση από τον κοινοποιούντα ότι οι πληροφορίες είναι ολοκληρωμένες και ορθές, καθόσον γνωρίζει.

26.

Όταν ο κοινοποιών δεν είναι ο παραγωγός σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημείο i), ο κοινοποιών εξασφαλίζει ότι ο παραγωγός ή ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 σημείο 15 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) πρόσωπα, εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, υπογράφει επίσης το έγγραφο κοινοποίησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΑ.

Μέρος 2   ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΠΟΥ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΥΝAΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡAΡΤΗΜΑ ΣΤΟ EΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ:

Περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο μέρος 1, επικαιροποιημένες σύμφωνα με τα σημεία που καθορίζονται κατωτέρω και περιλαμβάνουν τις λοιπές πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται:

1.

Αύξων και συνολικός αριθμός αποστολών.

2.

Ημερομηνία της έναρξης της μεταφοράς.

3.

Μέσα μεταφοράς.

4.

Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του (των) μεταφορέα(–ων).

5.

Δρομολόγιο (σημείο εξόδου από κάθε σχετική χώρα και εισόδου σε κάθε σχετική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων εισόδου στην και/ή εξόδου από, και/ή εξαγωγής από την Κοινότητα) και διαδρομή (διαδρομή μεταξύ των σημείων εξόδου και εισόδου), συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων.

6.

Ποσότητες.

7.

Τύπος συσκευασίας.

8.

Τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τον (τους) μεταφορέα(–είς).

9.

Δήλωση από τον κοινοποιούντα ότι έχει παραληφθεί κάθε αναγκαία συγκατάθεση από τις αρμόδιες αρχές των σχετικών χωρών. Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον κοινοποιούντα.

10.

Κατάλληλες υπογραφές για κάθε μεταβίβαση της συνοδείας.

Μέρος 3   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡIΩΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΟYΝΤΑΙ ΑΠO ΤΙΣ ΑΡΜOΔΙΕΣ ΑΡΧEΣ:

1.

Ο τύπος και η διάρκεια ισχύος της άδειας βάσει της οποίας λειτουργεί η εγκατάσταση αξιοποίησης ή διάθεσης.

2.

Αντίγραφο της άδειας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 96/61/ΕΚ.

3.

Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μεταφορών.

4.

Η (Οι) απόσταση(-εις) της διακομιδής μεταξύ του κοινοποιούντος και της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εναλλακτικών διαδρομών, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων και, σε περίπτωση διατροπικής μεταφοράς, ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η διακομιδή.

5.

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διακομιδής μεταξύ του κοινοποιούντος και της εγκατάστασης.

6.

Αντίγραφο της καταχώρισης του (των) μεταφορέα(-ων) όσον αφορά τη διακομιδή αποβλήτων.

7.

Χημική ανάλυση της σύνθεσης των αποβλήτων.

8.

Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των αποβλήτων.

9.

Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας στην εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων.

10.

Η χρηματική εγγύηση ή ισοδύναμη ασφάλιση ή αντίγραφο αυτών.

11.

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύναμης ασφάλειας, όπως απαιτεί το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο σημείο 5 και το άρθρο 6.

12.

Αντίγραφο των συμβάσεων που αναφέρονται στο μέρος 1 σημεία 22 και 23.

13.

Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου όσον αφορά την ευθύνη για ζημιές σε τρίτους.

14.

Κάθε άλλη πληροφορία η οποία σχετίζεται με την εκτίμηση της κοινοποίησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εθνική νομοθεσία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18

(«ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (1)

Ανεξάρτητα από το εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν, τα απόβλητα δεν είναι δυνατόν να υπόκεινται στη γενική απαίτηση να συνοδεύονται από ορισμένες πληροφορίες, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε βαθμό που:

α)

αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη των επικίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, ή

β)

αποτρέπει την αξιοποίηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Μέρος Ι

Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη γενική απαίτηση ενημέρωσης του άρθρου 18

Απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας (2).

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α)

Κάθε παραπομπή στον κατάλογο Α του παραρτήματος ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας νοείται ως παραπομπή στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

β)

Στην καταχώριση Β1020 της Σύμβασης της Βασιλείας, ο όρος «σε μορφή τελικού προϊόντος χύμα» περιλαμβάνει όλες τις μεταλλικές μορφές, που δεν επιδέχονται διασπορά (3), των απορριμμάτων τα οποία απαριθμούνται στην καταχώριση αυτή.

γ)

Δεν ισχύει το μέρος της καταχώρισης Β1100 της Σύμβασης της Βασιλείας, που αναφέρεται σε «σκωρία της επεξεργασίας χαλκού» κ.λπ., και, αντ' αυτού, ισχύει η καταχώριση GB040 (ΟΟΣΑ) στο μέρος ΙΙ.

δ)

Δεν ισχύει η καταχώριση Β1110 της Σύμβασης της Βασιλείας, και, αντ' αυτής, ισχύουν οι καταχωρίσεις GC010 και GC020 (ΟΟΣΑ) στο μέρος ΙΙ.

ε)

Δεν ισχύει η καταχώριση Β2050 της Σύμβασης της Βασιλείας, και, αντ' αυτής, ισχύει η καταχώριση GG040 (ΟΟΣΑ) στο μέρος ΙΙ.

στ)

Η μνεία, στην καταχώριση Β3010 της Σύμβασης της Βασιλείας, των αποβλήτων φθοριωμένων πολυμερών θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα πολυμερή και συμπολυμερή φθοροαιθυλενίου (PTFE).

Μέρος ΙΙ

Τα ακόλουθα απόβλητα επίσης υπόκεινται στη γενική απαίτηση ενημέρωσης του άρθρου 18:

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα προερχόμενα από την τήξη, τη σύντηξη και τον εξευγενισμό των μετάλλων

GB040

7112

262030

262090

Σκωρίες από την επεξεργασία πολυτίμων μετάλλων και χαλκού που προορίζονται για περαιτέρω εξευγενισμό

Άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα

GC010

 

Ηλεκτρικές κατασκευές που αποτελούνται μόνο από μέταλλα ή κράματα

GC020

 

Ηλεκτρονικά θραύσματα (π.χ. πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία, σύρμα κ.λπ.) και ποιοτικώς αποκατεστημένα ηλεκτρονικά συστατικά, κατάλληλα για την αξιοποίηση βασικών και πολύτιμων μετάλλων

GC030

ex ex 890800

Σκάφη και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση, που έχουν δεόντως αδειάσει από κάθε φορτίο και άλλο υλικό προερχόμενο από τη λειτουργία τους, το οποίο θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως επικίνδυνη ουσία ή επικίνδυνα απόβλητα

GC050

 

Αναλωμένοι καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοποιημένης κλίνης (FCC) (π.χ. οξείδια του αλουμινίου και ζεόλιθοι)

Απορρίμματα γυαλιού σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Απορρίμματα υαλοβάμβακα

Απορρίμματα κεραμικών προϊόντων σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά

GF010

 

Απορρίμματα κεραμικών προϊόντων που έχουν ψηθεί μετά τη μορφοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών δοχείων (πριν και/ή αφού χρησιμοποιηθούν)

Άλλα απορρίμματα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες

GG030

ex ex 2621

Τέφρες και σκωρίες από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα

GG040

ex ex 2621

Αιωρούμενη τέφρα, από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα

Απορρίμματα στερεών πλαστικών υλών

GH013

391530

ex ex 390410 - 40

Πολυμερή χλωριούχου βινυλίου

Απόβλητα βυρσοδεψίας, γουνοποιίας και χρήσης δερμάτων

GN010

ex ex 050200

Απορρίμματα από τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για τη ψηκτροποιία

GN020

ex ex 050300

Απορρίμματα από χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα

GN030

ex ex 050590

Απορρίμματα από δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους


(1)  Ο παρών κατάλογος προέρχεται από την απόφαση του ΟΟΣΑ, προσάρτημα 3.

(2)  Το παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας παρατίθεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 1 κατάλογος Β.

(3)  Η έννοια «σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά» δεν περιλαμβάνει απόβλητα σε μορφή σκόνης, ιλύος, τέφρας ή στερεά είδη που περιέχουν υπό τύπον εγκλείσματος επικίνδυνα υγρά απόβλητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙΑ

ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΟ 'Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΒ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ («ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (1)

Μέρος Ι

Τα ακόλουθα απόβλητα υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης:

Απόβλητα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και VIII της Σύμβασης της Βασιλείας (2).

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α)

Κάθε παραπομπή στον κατάλογο Β του παραρτήματος VIII της Σύμβασης της Βασιλείας, νοείται ως παραπομπή στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

β)

Στην καταχώριση Α1010 της Σύμβασης της Βασιλείας, ο όρος «εξαιρουμένων των αποβλήτων που αναφέρονται ρητά στον κατάλογο Β (παράρτημα ΙΧ)» παραπέμπει τόσο στην καταχώριση Β1020 της Σύμβασης της Βασιλείας, όσο και στη σημείωση σχετικά με τη Β1020 στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, μέρος Ι, στοιχείο β).

γ)

Δεν ισχύουν οι καταχωρίσεις A1180 και A2060 της Σύμβασης της Βασιλείας και, αντ' αυτών, ισχύουν, κατά περίπτωση, οι καταχωρίσεις GC010, GC020 και GG040 (ΟΟΣΑ) στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙ.

δ)

Η καταχώριση Α4050 της Σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνει αναλωμένες επενδύσεις δοχείου από σύντηξη αλουμινίου, διότι περιέχουν Υ33, ανόργανα κυανιούχα. Εάν έχουν καταστραφεί τα κυανιούχα, οι αναλωμένες επενδύσεις δοχείου ταξινομούνται στην καταχώριση ΑΒ120 του μέρους ΙΙ, διότι περιέχουν Υ32, ανόργανες ενώσεις φθορίου εκτός του φθοριούχου ασβεστίου.

Μέρος ΙΙ

Τα ακόλουθα απόβλητα επίσης υπόκεινται στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης:

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα

AA010

261900

Σκωρίες, λέπια μετάλλου και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα (3)

AA060

262050

Τέφρες και υπολείμματα βαναδίου (3)

AA190

810420, ex ex 810430

Απορρίμματα και θραύσματα μαγνησίου που είναι εύφλεκτα, πυροφόρα ή εκλύουν, κατά την επαφή τους με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες

AB030

 

Απόβλητα μη κυανιούχων συστημάτων από την κατεργασία επιφανείας μετάλλων

AB070

 

Άμμος που έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασίες χυτηρίου

AB120

ex ex 281290, ex ex 3824

Ανόργανες ενώσεις αλογόνων, που δεν προσδιορίζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού

AB130

 

Κατάλοιπα εργασιών αμμοβολής

AB150

ex ex 382490

Μη εξευγενισμένο θειώδες ασβέστιο και θειικό ασβέστιο από την αποθείωση καπναερίων

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν μέταλλα και ανόργανες ύλες

AC060

ex ex 381900

Υδραυλικά υγρά

AC070

ex ex 381900

Υγρά φρένων

AC080

ex ex 382000

Αντιψυκτικά υγρά

AC150

 

Χλωροφθοράνθρακες

AC160

 

Halons

AC170

ex ex 440310

Απόβλητα επεξεργασμένου φελλού και ξύλου

AC250

 

Επιφανειοδραστικές (τασιενεργές) ουσίες

AC260

ex ex 3101

Υγρή κοπριά χοίρων περιττώματα

AC270

 

Ιλύες καθαρισμού λυμάτων

Απόβλητα που μπορεί να περιέχουν ανόργανα ή οργανικά συστατικά

AD090

ex ex 382490

Απόβλητα από την παραγωγή, μορφοποίηση και χρήση χημικών προϊόντων και υλικών φωτογραφικής αναπαραγωγής και φωτογραφίας που δεν προσδιορίζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού

AD100

 

Απόβλητα μη κυανιούχων συστημάτων από την επιφανειακή κατεργασία πλαστικών υλών

AD120

ex ex 391400, ex ex 3915

Ιοντανταλλακτικές ρητίνες

AD150

 

Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα (π.χ. βιολογικά φίλτρα)

Απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν μέταλλα και οργανικές ύλες

RB020

ex ex 6815

Κεραμικές ίνες με φυσικο-χημικές ιδιότητες ανάλογες με εκείνες του αμιάντου


(1)  Ο παρών κατάλογος προέρχεται από την απόφαση του ΟΟΣΑ, προσάρτημα 4.

(2)  Το παράρτημα VIII της Σύμβασης της Βασιλείας παρατίθεται στον παρόντα κανονισμό στο παράρτημα V μέρος 1 κατάλογος Α. Το παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βασιλείας περιλαμβάνει τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

Υ 46 Απόβλητα που συλλέγονται από νοικοκυριά, εκτός εάν ταξινομήθηκαν δεόντως σε ενιαία καταχώριση στο παράρτημα ΙΙΙ.

Υ 47 Κατάλοιπα που προέρχονται από την καύση αποβλήτων από νοικοκυριά.

(3)  Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει απόβλητα υπό μορφήν τέφρας, υπολειμμάτων, σκωρίας, επιπλέουσας σκωρίας τήγματος, προϊόντων από αφαίρεση της σκωρίας, λεπιών σκωρίας, σκόνης, πούδρας, ιλύος και πλακών, εκτός εάν ένα υλικό μνημονεύεται ρητώς σε άλλο σημείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVA

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36

Εισαγωγικές σημειώσεις

1.

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 2006/12/ΕΚ.

2.

Το παρόν παράρτημα αποτελείται από τρία μέρη, από τα οποία τα μέρη 2 και 3 εφαρμόζονται μόνον όταν το μέρος 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής. Συνεπώς, για να προσδιορισθεί εάν συγκεκριμένα απόβλητα απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, πρέπει να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα απόβλητα απαριθμούνται στο μέρος 1 του παρόντος παραρτήματος· εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε εξακριβώνεται εάν απαριθμούνται στο μέρος 2 και, εάν όχι, εάν απαριθμούνται στο μέρος 3.

Το μέρος 1 υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: τον κατάλογο Α, στον οποίο απαριθμούνται τα απόβλητα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), της Σύμβασης της Βασιλείας και, επομένως, καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής, και τον κατάλογο Β, στον οποίο απαριθμούνται τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Σύμβασης της Βασιλείας, και, επομένως, δεν καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής.

Συνεπώς, εάν τα απόβλητα απαριθμούνται στο μέρος 1, πρέπει να διενεργείται έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν απαριθμούνται στον κατάλογο A ή στον κατάλογο B. Μόνον εάν τα απόβλητα δεν απαριθμούνται ούτε στον κατάλογο A ούτε στον κατάλογο B του μέρους 1, πρέπει να διενεργείται έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν αυτά απαριθμούνται μεταξύ των επικίνδυνων αποβλήτων του μέρους 2 (δηλαδή τύποι αποβλήτων που επισημαίνονται με αστερίσκο) ή του μέρους 3 και, σε αυτή την περίπτωση, καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής.

3.

Τα απόβλητα που απαριθμούνται στον κατάλογο Β του μέρους 1 ή εκείνα που περιλαμβάνονται στα μη επικίνδυνα απόβλητα του μέρους 2 (δηλαδή αυτά που δεν φέρουν αστερίσκο) καλύπτονται από την απαγόρευση εξαγωγής, εάν έχουν μολυνθεί από άλλα υλικά, σε βαθμό που:

α)

αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα απόβλητα αυτά τόσο ώστε να καθίστανται κατάλληλα να υπαχθούν στη διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, λαμβανομένων υπόψη των επικίνδυνων χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ· ή

β)

αποτρέπει την αξιοποίηση των αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Μέρος 1 (1)

Κατάλογος Α (παράρτημα VIII της Σύμβασης της Βασιλείας)

A1   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ

A1010

Απορρίμματα μετάλλων και κραμάτων των ακόλουθων μετάλλων:

Αντιμόνιο

Αρσενικό

Βηρύλλιο

Κάδμιο

Μόλυβδος

Υδράργυρος

Σελήνιο

Τελλούριο

Θάλλιο,

εξαιρουμένων των αποβλήτων που απαριθμούνται ρητά στον κατάλογο Β.

A1020

Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά ή ξένες προσμείξεις, εξαιρουμένων των απορριμμάτων μετάλλων σε συμπαγή μορφή, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες:

Αντιμόνιο· ενώσεις του αντιμονίου

Βηρύλλιο· ενώσεις του βηρυλλίου

Κάδμιο· ενώσεις του καδμίου

Μόλυβδο· ενώσεις του μολύβδου

Σελήνιο· ενώσεις του σεληνίου

Τελλούριο· ενώσεις του τελλουρίου

A1030

Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά ή ξένες προσμείξεις οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες:

Αρσενικό· ενώσεις του αρσενικού

Υδράργυρο· ενώσεις του υδραργύρου

Θάλλιο· ενώσεις του θαλλίου

A1040

Απόβλητα που περιέχουν ως συστατικά οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες:

Μεταλλοκαρβονύλια

Ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου

Α1050

Ιλύες γαλβανισμού

Α1060

Υγρά απόβλητα καθαρισμού μετάλλων με οξέα

Α1070

Υπολείμματα απόπλυσης από την κατεργασία ψευδαργύρου, σκόνη και ιλύς, όπως ιαροζίτης, αιματίτης, κ.λπ.

Α1080

Υπολείμματα ψευδαργύρου μη περιλαμβανόμενα στον κατάλογο Β, που περιέχουν μόλυβδο και κάδμιο σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ

Α1090

Τέφρα από την καύση χάλκινου σύρματος με μόνωση

Α1100

Σκόνη και υπολείμματα από συστήματα καθαρισμού καπναερίων από χυτήρια χαλκού

Α1110

Αναλωμένα ηλεκτρολυτικά διαλύματα από εργασίες ηλεκτρολυτικού εξευγενισμού και ηλεκτρολυτικής εξαγωγής χαλκού

Α1120

Υπολειμματική ιλύς, εξαιρουμένων των ανοδικών αποθέσεων, από συστήματα ηλεκτροκαθαρισμού στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτρολυτικού εξευγενισμού και ηλεκτρολυτικής εξαγωγής χαλκού

Α1130

Αναλωμένα διαλύματα χάραξης με οξέα που περιέχουν διαλελυμένο χαλκό

Α1140

Απόβλητα καταλυτών χλωριούχου χαλκού και κυανιούχου χαλκού

Α1150

Τέφρα πολυτίμων μετάλλων από την καύση τυπωμένων κυκλωμάτων, που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Β (2)

Α1160

Άχρηστες ηλεκτρικές στήλες μολύβδου-οξέος, ανέπαφες ή σπασμένες

Α1170

Αξεδιάλεχτα απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών, εξαιρουμένων των μιγμάτων από ηλεκτρικές στήλες μόνο του καταλόγου Β. Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών που δεν προσδιορίζονται στον κατάλογο Β και περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε αναλογία τέτοια ώστε να καθίστανται επικίνδυνα

Α1180

Απορρίμματα ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συναρμολογημάτων ή θραύσματα (3), τα οποία περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία, όπως συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη ενεργοποιημένου γυαλιού και πυκνωτές PCB, ή έχουν μολυνθεί από συστατικά του παραρτήματος Ι (π.χ. κάδμιο, υδράργυρο, μόλυβδο, πολυχλωροδιφαινύλια) σε αναλογία τέτοια ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β1110) (4)

Α1190

Απόβλητα μεταλλικών καλωδίων επενδυμένα ή μονωμένα με πλαστικές ύλες που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από ορυκτή πίσσα, PCB (5), μόλυβδο, κάδμιο, άλλες οργανικές αλογονούχες ενώσεις ή άλλα συστατικά του παραρτήματος Ι στο βαθμό που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ.

Α2   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Α2010

Απορρίμματα γυαλιού από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη ενεργοποιημένου γυαλιού

Α2020

Απόβλητα ανόργανων φθοριούχων ενώσεων σε μορφή υγρών ή ιλύος, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων αυτού του είδους που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β

Α2030

Απόβλητα καταλυτών, εξαιρουμένων εκείνων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β

A2040

Απόβλητα γύψου από διεργασίες της χημικής βιομηχανίας, που περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε αναλογία τέτοια ώστε να εμφανίζουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2080)

Α2050

Απόβλητα αμιάντου (σκόνη και ίνες)

Α2060

Αιωρούμενη τέφρα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα, η οποία περιέχει ουσίες του παραρτήματος Ι σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να παρουσιάζει χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2050)

Α3   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

Α3010

Απόβλητα της παραγωγής ή επεξεργασίας οπτάνθρακα και ασφάλτου πετρελαίου

Α3020

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση τους

Α3030

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από ιλύ μολυβδούχων αντικροτικών ενώσεων

Α3040

Απόβλητα θερμικών ρευστών (μεταφορά θερμότητας)

Α3050

Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών, κόλλας/συγκολλητικών υλών, εξαιρουμένων των αποβλήτων αυτού του είδους που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β4020)

Α3060

Απόβλητα νιτροκυτταρίνης

Α3070

Απόβλητα φαινολών και φαινολικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της χλωροφαινόλης σε μορφή υγρού ή ιλύος

Α3080

Απόβλητα αιθέρων, μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β

Α3090

Απόβλητα δέρματος σε μορφή σκόνης, τέφρας, ιλύος και αλεύρων, που περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β3100)

Α3100

Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα δέρματος ή συνθετικού δέρματος, ακατάλληλα για την κατασκευή δερμάτινων ειδών, τα οποία περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β3090)

Α3110

Απόβλητα βυρσοδεψείων που περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα ή μολυσματικές ουσίες (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β3110)

Α3120

Πλούσα — ελαφρά τεμάχια από ξέφτισμα

Α3130

Απόβλητα οργανοφωσφορικών ενώσεων

Α3140

Απόβλητα μη αλογονωμένων οργανικών διαλυτών, εξαιρουμένων εκείνων του καταλόγου Β

Α3150

Απόβλητα αλογονωμένων οργανικών διαλυτών

Α3160

Μη υδατικά υπολείμματα απόσταξης, αλογονωμένα ή μη, προερχόμενα από εργασίες αξιοποίησης οργανικών διαλυτών

Α3170

Απόβλητα της παραγωγής αλογονωμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων (όπως χλωρομεθάνιο, διχλωροαιθάνιο, βινυλοχλωρίδιο, βινυλιδενοχλωρίδιο, αλλυλοχλωρίδιο και επιχλωρυδρίνη)

Α3180

Απόβλητα, ουσίες και αντικείμενα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT), πολυχλωροναφθαλίνιο (PCN), πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή άλλες ανάλογες πολυβρωμιωμένες ενώσεις, σε περιεκτικότητα ίση με 50 mg/kg ή μεγαλύτερη (6)

A3190

Πισσώδη υπολείμματα (εξαιρούνται οι ασφαλτοκονίες) προερχόμενα από διύλιση, απόσταξη και κάθε πυρολυτική κατεργασία οργανικών ουσιών

Α3200

Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που περιέχουν πίσσα (βλέπε τη σχετική καταχώριση στον κατάλογο Β Β2130)

Α4   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΙΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Α4010

Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης φαρμακευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων εκείνων του καταλόγου Β

Α4020

Νοσοκομειακά και συναφή απόβλητα, δηλαδή απόβλητα που προέρχονται από ιατρικές, νοσηλευτικές, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές και ανάλογες εργασίες, απόβλητα νοσοκομειακών ή άλλων ιδρυμάτων που είναι αποτέλεσμα της παρακολούθησης ή θεραπευτικής αγωγής ασθενών ή ερευνητικών έργων

Α4030

Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης βιοκτόνων και φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των άχρηστων παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης (7) ή τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών ή ακατάλληλα για την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση τους

Α4040

Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης χημικών συντηρητικών ξύλου (8)

Α4050

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες:

Ανόργανες κυανιούχες ενώσεις, εξαιρουμένων των στερεών υπολειμμάτων πολύτιμων μετάλλων που περιέχουν ίχνη ανόργανων κυανιούχων ενώσεων

Οργανικές κυανιούχες ενώσεις

Α4060

Μείγματα και γαλακτώματα χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων/νερού ή υδρογονανθράκων/νερού

Α4070

Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης μελανών, βαφών, χρωστικών, λακών, βερνικιών, εξαιρουμένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β4010)

Α4080

Εκρηκτικά απόβλητα (εξαιρουμένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β)

Α4090

Απόβλητα άλλων όξινων ή βασικών διαλυμάτων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται στο αντίστοιχο λήμμα του καταλόγου Β (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2120)

Α4100

Απόβλητα συσκευών καθαρισμού αέριων εκπομπών της βιομηχανίας για τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, εξαιρουμένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Β

Α4110

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ουσίες:

ενώσεις της οικογένειας του πολυχλωροδιβενζοφουρανίου

ενώσεις της οικογένειας της πολυχλωροδιβενζοδιοξίνης

Α4120

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν μολυνθεί από υπεροξείδια

Α4130

Απορρίμματα συσκευασιών και δοχείων που περιέχουν ουσίες του παραρτήματος Ι σε συγκεντρώσεις ικανές ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά κινδύνου του παραρτήματος ΙΙΙ

Α4140

Απόβλητα που αποτελούνται από ή περιέχουν χημικά προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ή των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης (9) και τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι και εμφανίζουν χαρακτηριστικά κινδύνου του παραρτήματος ΙΙΙ

Α4150

Απόβλητα χημικών ουσιών από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή διδασκαλίας, τα οποία δεν είναι ταυτοποιημένα ή/και είναι νέα και των οποίων οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή/και στο περιβάλλον δεν είναι γνωστές

Α4160

Αναλωμένος ενεργός άνθρακας που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο Β (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Β, Β2060)

Κατάλογος Β (παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης της Βασιλείας)

B1   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ

Β1010

Απορρίμματα μετάλλων και κραμάτων σε μεταλλική μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά:

Πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, άργυρος, μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου, με εξαίρεση όμως τον υδράργυρο)

Απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα

Απορρίμματα χαλκού

Απορρίμματα νικελίου

Απορρίμματα αργιλίου

Απορρίμματα ψευδαργύρου

Απορρίμματα κασσιτέρου

Απορρίμματα βολφραμίου

Απορρίμματα μολυβδαινίου

Απορρίμματα τανταλίου

Απορρίμματα μαγνησίου

Απορρίμματα κοβαλτίου

Απορρίμματα βισμουθίου

Απορρίμματα τιτανίου

Απορρίμματα ζιρκονίου

Απορρίμματα μαγγανίου

Απορρίμματα γερμανίου

Απορρίμματα βαναδίου

Απορρίμματα αφνίου, ινδίου, νιοβίου, ρηνίου και γαλλίου

Απορρίμματα θορίου

Απορρίμματα σπανίων γαιών

Απορρίμματα χρωμίου

Β1020

Καθαρά απορρίμματα μετάλλων χωρίς προσμείξεις, συμπεριλαμβανομένων κραμάτων, σε μορφή τελικού προϊόντος χύμα (ελάσματα, πλάκες, δοκοί, ράβδοι, κ.λπ.):

Απορρίμματα αντιμονίου

Απορρίμματα βηρυλλίου

Απορρίμματα καδμίου

Απορρίμματα μολύβδου (εξαιρουμένων όμως των συσσωρευτών μολύβδου-οξέος)

Απορρίμματα σεληνίου

Απορρίμματα τελλουρίου

Β1030

Δύστηκτα μέταλλα που περιέχουν υπολείμματα

Β1031

Μολυβδαίνιο, βολφράμιο, τιτάνιο, ταντάλιο, νιόβιο και ρήνιο υπό μορφή απορριμμάτων μετάλλων και κραμάτων μετάλλων σε μεταλλική μορφή που επιδέχεται διασπορά (σκόνη μετάλλων), εξαιρουμένων των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον κατάλογο Α, καταχώριση Α1050, ιλύες γαλβανισμού

Β1040

Αχρηστευμένα συναρμολογήματα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν περιέχουν λιπαντικά έλαια, PCB ή PCT σε βαθμό τέτοιο ώστε να καθίστανται επικίνδυνα

Β1050

Μικτά μη σιδηρούχα μέταλλα, απορρίμματα βαρέων κλασμάτων, που δεν περιέχουν υλικά του παραρτήματος Ι σε συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (10)

Β1060

Απορρίμματα σεληνίου και τελλουρίου σε στοιχειακή μεταλλική μορφή, ακόμη και σε μορφή σκόνης

Β1070

Απορρίμματα χαλκού και κραμάτων χαλκού σε μορφή που επιδέχεται διασπορά, εφόσον δεν περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε βαθμό τέτοιο ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ

Β1080

Τέφρα και υπολείμματα ψευδαργύρου, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων κραμάτων ψευδαργύρου, σε μορφή που επιδέχεται διασπορά, εφόσον δεν περιέχουν συστατικά του παραρτήματος Ι σε βαθμό τέτοιο ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ ούτε εμφανίζουν το χαρακτηριστικό κινδύνου Η4.3 (11)

Β1090

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών που ανταποκρίνονται σε ορισμένες προδιαγραφές, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών στηλών μολύβδου, καδμίου ή υδραργύρου

Β1100

Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα και προέρχονται από τήξη, χώνευση και καθαρισμό μετάλλων:

Σκωρίες γαλβανισμού

Επιπλέουσες σκωρίες τήγματος που περιέχουν ψευδάργυρο:

Σκωρία επιφάνειας γαλβανισμού (>90 % Zn)

Σκωρία πυθμένα γαλβανισμού (>92 % Zn)

Σκωρία ψευδαργύρου από χύτευση υπό πίεση (>85 % Zn)

Σκωρία γαλβανισμού εν θερμώ (ασυνεχής μέθοδος) (>92 % Zn)

Αφρός ψευδαργύρου

Προϊόν ξαφρίσματος αργιλίου, εξαιρουμένης της αλατώδους σκωρίας

Σκωρία από την κατεργασία χαλκού για περαιτέρω επεξεργασία ή καθαρισμό, που δεν περιέχει αρσενικό, μόλυβδο ή κάδμιο σε βαθμό τέτοιο ώστε να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κινδύνου του παραρτήματος ΙΙΙ

Απόβλητα δύστηκτων εσωτερικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων χωνευτηρίων, που προέρχονται από τη χώνευση χαλκού

Σκωρία από την κατεργασία πολύτιμων μετάλλων για περαιτέρω καθαρισμό

Σκωρία κασσιτέρου που περιέχει ταντάλιο, με περιεκτικότητα σε κασσίτερο μικρότερη από 0,5 %

Β1110

Ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συναρμολογήματα:

Ηλεκτρονικά συναρμολογήματα που αποτελούνται μόνο από μέταλλα ή κράματα

Αχρηστευμένα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συναρμολογήματα ή απόβλητα (12) αυτών (συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων), που δεν περιέχουν κατασκευαστικά στοιχεία, όπως συσσωρευτές και άλλες ηλεκτρικές στήλες του καταλόγου Α, διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικές λυχνίες και άλλα είδη ενεργοποιημένου γυαλιού και πυκνωτές PCB, ούτε περιέχουν ως ξένες προσμείξεις συστατικά του παραρτήματος Ι (π.χ. κάδμιο, υδράργυρο, μόλυβδο, πολυχλωροδιφαινύλια) ή από τα οποία έχουν αφαιρεθεί αυτά τα συστατικά, σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην εμφανίζουν κανένα από τα χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α1180)

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συναρμολογήματα (συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και συρμάτων), προοριζόμενα για άμεση επαναχρησιμοποίηση (13) και όχι για ανακύκλωση ή τελική διάθεση (14)

Β1115

Απόβλητα μεταλλικών καλωδίων επενδυμένα ή μονωμένα με πλαστικές ύλες, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Α1190, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τις εργασίες του παραρτήματος IVΑ ή για οποιεσδήποτε άλλες εργασίες διάθεσης που συνεπάγονται, σε οποιοδήποτε στάδιο, ανεξέλεγκτες θερμικές κατεργασίες, όπως καύση σε ανοικτό χώρο.

Β1120

Αναλωμένοι καταλύτες, εξαιρουμένων των υγρών που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες, που περιέχουν:

Μεταβατικά στοιχεία, εξαιρουμένων των άχρηστων καταλυτών (αναλωμένοι καταλύτες, υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες ή άλλοι καταλύτες) του καταλόγου Α:

Σκάνδιο

Βανάδιο

Μαγγάνιο

Κοβάλτιο

Χαλκός

Ύττριο

Νιόβιο

Άφνιο

Βολφράμιο

Τιτάνιο

Χρώμιο

Σίδηρος

Νικέλιο

Ψευδάργυρος

Ζιρκόνιο

Μολυβδαίνιο

Ταντάλιο

Ρήνιο

Λανθανίδες (σπάνιες γαίες):

Λανθάνιο

Πρασεοδύμιο

Σαμάριο

Γαδολίνιο

Δυσπρόσιο

Έρβιο

Υττέρβιο

Δημήτριο

Νεοδύμιο

Ευρώπιο

Τέρβιο

Όλμιο

Θούλιο

Λουτέτσιο (Κασσιόπιο)

B1130

Καθαρισμένοι αναλωμένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα

Β1140

Στερεά υπολείμματα πολύτιμων μετάλλων που περιέχουν ίχνη ανόργανων κυανιούχων ενώσεων

Β1150

Απόβλητα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών (χρυσός, άργυρος, στοιχεία της ομάδας του λευκόχρυσου, με εξαίρεση όμως τον υδράργυρο), σε μη υγρή μορφή που επιδέχεται διασπορά, με κατάλληλη συσκευασία και επισήμανση

Β1160

Τέφρα πολύτιμων μετάλλων από την αποτέφρωση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α1150)

Β1170

Τέφρα πολυτίμων μετάλλων από την αποτέφρωση φωτογραφικών φιλμ

Β1180

Απορρίμματα φωτογραφικών φιλμ που περιέχουν αλογονίδια του αργύρου και μεταλλικό άργυρο

Β1190

Απορρίμματα φωτογραφικού χαρτιού που περιέχουν αλογονίδια του αργύρου και μεταλλικό άργυρο

Β1200

Κοκκώδης σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα

Β1210

Σκωρία από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένης της σκωρίας που χρησιμοποιείται ως πηγή TiO2 και βαναδίου

Β1220

Σκωρία από την παραγωγή ψευδαργύρου, χημικώς σταθεροποιημένη, με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %), που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με βιομηχανικές προδιαγραφές (π.χ. DIN 4301) κυρίως για οικοδομικές εργασίες

Β1230

Αποσφυροκοπήματα (πουρί) από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα

Β1240

Σκωρία εξέλασης οξειδίου του χαλκού

Β1250

Απόβλητα οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

B2   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Β2010

Απόβλητα εξορυκτικών εργασιών σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά:

Απόβλητα φυσικού γραφίτη

Απόβλητα σχιστολίθου, ανεξαρτήτως του εάν είναι ξακρισμένα ή κομμένα, με πριόνι ή αλλιώς

Απόβλητα μαρμαρυγία

Απόβλητα λευκίτη, νεφελίνη και νεφελινικού συηνίτη

Απόβλητα αστρίου

Απόβλητα φθορίτη

Στερεά απόβλητα διοξειδίου του πυριτίου, εξαιρουμένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια

B2020

Απορρίμματα γυαλιού σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά:

Υαλοθραύσματα και άλλα απορρίμματα γυαλιού, εκτός από το γυαλί καθοδικών λυχνιών και άλλα είδη ενεργοποιημένου γυαλιού

B2030

Κεραμικά απορρίμματα σε μορφή που δεν επιδέχεται διασπορά:

Απορρίμματα και θραύσματα μεταλλοκεραμικών προϊόντων (σύνθετα υλικά από μέταλλο και κεραμικό προϊόν)

Κεραμικές ίνες που δεν προσδιορίζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού

Β2040

Άλλα απόβλητα που περιέχουν κυρίως ανόργανα συστατικά:

Μερικώς καθαρισμένο θειικό ασβέστιο παραγόμενο κατά την αποθείωση καπναερίων

Άχρηστες γυψόπλακες και γυψοσανίδες από την κατεδάφιση κτιρίων

Σκωρία από την παραγωγή χαλκού, χημικώς σταθεροποιημένη, με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (άνω του 20 %), η οποία έχει υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με βιομηχανικές προδιαγραφές (π.χ. DIN 4301 και DIN 8201) κυρίως για οικοδομικές εργασίες και εφαρμογές λείανσης

Θείο σε στερεά μορφή

Ανθρακικό ασβέστιο από την παραγωγή ασβεστιοκυαναμιδίου (με pH μικρότερο από 9)

Χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο

Ανθρακοπυρίτιο (καρβίδιο του πυριτίου)

Θραύσματα σκυροδέματος

Θραύσματα γυαλιού που περιέχουν κράματα λιθίου-τανταλίου και λιθίου-νιοβίου

Β2050

Αιωρούμενη τέφρα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με άνθρακα, μη συμπεριλαμβανόμενη στον κατάλογο Α (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α2060)

Β2060

Αναλωμένος ενεργός άνθρακας που δεν περιέχει συστατικά του παραρτήματος Ι σε βαθμό τέτοιο ώστε να εμφανίζει χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ, παραδείγματος χάριν, άνθρακα από την επεξεργασία πόσιμου νερού και από διεργασίες της βιομηχανίας τροφίμων και της παραγωγής βιταμινών (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α4160)

Β2070

Ιλύς φθοριούχου ασβεστίου

Β2080

Απόβλητα γύψου προερχόμενα από τη χημική βιομηχανία και μη περιλαμβανόμενα στον κατάλογο Α (βλέπε αντίστοιχη καταχώριση του καταλόγου Α, Α2040)

Β2090

Υπολείμματα ηλεκτροδίων ανόδου από την παραγωγή χάλυβα ή αλουμινίου, κατασκευασμένων από οπτάνθρακα ή άσφαλτο πετρελαίου, καθαρισμένα σύμφωνα με τις συνήθεις προδιαγραφές (εξαιρούνται τα υπολείμματα ηλεκτροδίων ανόδου από ηλεκτρόλυση χλωριούχων αλκαλίων και από τη μεταλλουργική βιομηχανία)

Β2100

Απόβλητα ένυδρων αλάτων του αργιλίου και απόβλητα αλουμίνας και υπολείμματα της παραγωγής αλουμίνας, εξαιρουμένων των υλικών αυτών όταν χρησιμοποιούνται για καθαρισμό αερίων, κροκκίδωση και διήθηση

Β2110

Υπολείμματα βωξίτη («κόκκινη λάσπη») (το pH συγκρατείται σε τιμές χαμηλότερες από 11,5)

Β2120

Απόβλητα όξινων ή βασικών διαλυμάτων με pH μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 11,5, τα οποία δεν είναι διαβρωτικά ούτε κατ' άλλον τρόπο επικίνδυνα (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α4090)

Β2130

Ασφαλτούχα υλικά (απόβλητα ασφάλτου) από έργα οδοποιίας, που δεν περιέχουν πίσσα (15) (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3200)

B3   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ

Β3010

Στερεά απόβλητα πλαστικών υλών:

Τα παρακάτω πλαστικά ή μικτά πλαστικά, υπό τον όρο ότι δεν αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα και παρασκευάζονται σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές:

Άχρηστα πλαστικά από μη αλογονωμένα πολυμερή και συμπολυμερή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα, χωρίς η απαρίθμηση να είναι περιοριστική (16):

αιθυλένιο

στυρόλιο

πολυπροπυλένιο

πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

ακρυλονιτρίλιο

βουταδένιο

πολυακετάλες

πολυαμίδια

πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο)

πολυανθρακικά πολυμερή

πολυαιθέρες

πολυφαινυλενοσουλφίδια

ακρυλικά πολυμερή

αλκάνια C10-C13 (πλαστικοποιητές)

πολυουρεθάνη (που δεν περιέχει CFC)

σιλικόνες

πολυ(μεθακρυλικό μεθυλένιο)

πολυβινυλαλκοόλη

πολυβινυλοβουτανάλη

πολυ(οξικό βινύλιο)

Επεξεργασμένα απόβλητα ρητινών ή προϊόντων συμπύκνωσης, μεταξύ των οποίων:

ρητίνες ουρίας-φορμαλδεΰδης

ρητίνες φαινόλης-φορμαλδεΰδης

ρητίνες μελαμίνης-φορμαλδεΰδης

εποξυρρητίνες

αλκυδικές ρητίνες

πολυαμίδια

Τα παρακάτω απόβλητα φθοριωμένων πολυμερών (17):

Υπερφθοραιθυλένιο/προπυλένιο (FEP)

Υπερφθοραλκοξυλοαλκάνιο

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθοροβινυλικός αιθέρας (PFA)

Τετραφθοροαιθυλένιο/υπερφθορομεθυλοβινυλικός αιθέρας (MFA)

Πολυβινυλοφθορίδιο (PVF)

Πολυβινυλιδενοφθορίδιο (PVDF)

B3020

Απορρίμματα χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων με βάση το χαρτί

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναμειχθεί με επικίνδυνα απόβλητα:

Απορρίμματα και απορρίμματα της παραγωγής χαρτιού ή χαρτονιού από:

αλεύκαστο χαρτί ή χαρτόνι ή κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

άλλου τύπου χαρτί ή χαρτόνι, που παράγεται κυρίως από χαρτοπολτό χημικώς λευκασμένο, μη χρωματισμένο στη μάζα του

χαρτί ή χαρτόνι που παράγεται κυρίως από μηχανικό χαρτοπολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα)

άλλα είδη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται χωρίς η απαρίθμηση να είναι περιοριστική:

1.

επικολλητά χαρτόνια

2.

αξεδιάλεχτο άχρηστο υλικό.

Β3030

Απόβλητα της κλωστοϋφαντουργίας

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναμειχθεί με άλλα απόβλητα και ότι έχουν παραχθεί με βάση ορισμένες προδιαγραφές:

Απορρίμματα μεταξιού (συμπεριλαμβάνονται κουκούλια ακατάλληλα για ανέμισμα, απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια):

μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

άλλα

Απορρίμματα μαλλιού ή τριχών ζώων εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδών τριχών (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων, όχι όμως τα ξεφτίδια):

γναφαλίδια μαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας

άλλα απορρίμματα μαλλιού ή τριχών εκλεκτής ποιότητας

απορρίμματα χονδροειδών τριχών

Απορρίμματα βαμβακιού (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια):

απορρίμματα νημάτων (συμπεριλαμβάνονται τα απόκλωστα)

ξεφτίδια

άλλα

Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

Στουπιά και απορρίμματα από κάνναβη (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) (Cannabis sativa L.)

Στουπιά και απορρίμματα γιούτας (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (εξαιρούνται λινάρι, κάνναβη και ραμί)

Στουπιά και απορρίμματα σιζάλ (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) και άλλων υφαντικών ινών του γένους Αgave

Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίμματα κοκοφοίνικα (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια)

Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίμματα αβάκας (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) (κάνναβη Μανίλας ή Musa textilis Nee)

Στουπιά, γναφαλίδια και απορρίμματα από ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες (συμπεριλαμβάνονται απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια) που δεν κατονομάζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού

Απορρίμματα (συμπεριλαμβάνονται γναφαλίδια, απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια):

συνθετικών ινών

τεχνητών ινών

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα υφαντουργικά είδη

Μεταχειρισμένα ράκη, φθαρμένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και καλώδια και μεταχειρισμένα είδη από σπάγκο, σχοινιά και καλώδια:

ξεδιαλεγμένα

άλλα

Β3035

Απόβλητα υφασμάτων επενδύσεων δαπέδων, χαλιών

Β3040

Απορρίμματα καουτσούκ

Τα ακόλουθα υλικά, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αναμειχθεί με άλλα απόβλητα:

Απορρίμματα και κατάλοιπα σκληρυμένου καουτσούκ (π.χ. εβονίτη)

Άλλα απορρίμματα καουτσούκ (εξαιρούνται απορρίμματα που κατονομάζονται αλλού)

Β3050

Απορρίμματα ακατέργαστου φελλού και ξύλου:

Απορρίμματα και κατάλοιπα ξύλου ανεξαρτήτως μορφής (κούτσουρα, πλίνθοι, τροχίσκοι ή άλλες παρόμοιες)

Απορρίμματα φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

Β3060

Απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, υπό τον όρο ότι δεν είναι μολυσματικά:

Οινολάσπη

Αποξηραμένα και αποστειρωμένα φυτικά απόβλητα, υπολείμματα και παραπροϊόντα, ανεξαρτήτως μορφής, χρησιμοποιούμενα στη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε συμπεριλαμβάνονται αλλού

Δερματέλαιο: υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών και ζωικών ή φυτικών κηρών

Απόβλητα οστών και εσωτερικών οστών κεράτων, ανεπεξέργαστα, που τους έχει αφαιρεθεί το λίπος, έχουν μεταποιηθεί στοιχειωδώς (χωρίς να τους έχει δοθεί συγκεκριμένο σχήμα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινοποιημένα

Απόβλητα ιχθύων

Κελύφη, φλούδες και μεμβράνες κακάου και άλλα απόβλητα του κακάου

Άλλα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των παραπροϊόντων που ανταποκρίνονται σε εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις και πρότυπα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα

B3065

Απόβλητα βρωσίμων λιπών και ελαίων ζωικής ή φυτικής προέλευσης (π.χ. λάδια τηγανίσματος), εφόσον δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ.

Β3070

Τα ακόλουθα απόβλητα:

Υπολείμματα από μαλλιά του ανθρώπου

Υπολείμματα αχύρων

Αδρανοποιημένα μυκητύλια από την παραγωγή πενικιλίνης, για να χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή

B3080

Αποκόμματα και απορρίμματα της παραγωγής καουτσούκ

B3090

Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα δέρματος ή τεχνητού δέρματος, ακατάλληλα για την κατασκευή δερμάτινων ειδών, εξαιρουμένης της ιλύος, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3100)

B3100

Σκόνη, τέφρα, ιλύς ή άλευρα δέρματος, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3090)

B3110

Απόβλητα βυρσοδεψείου, τα οποία δεν περιέχουν ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου ή βιοκτόνα ή μολυσματικές ουσίες (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3110)

B3120

Απόβλητα που αποτελούνται από χρωστικές ύλες τροφίμων

B3130

Απόβλητα πολυμερισμένων αιθέρων και μη επικίνδυνα απόβλητα μονομερών αιθέρων που δεν μπορούν να σχηματίσουν υπεροξείδια

B3140

Απόβλητα επίσωτρων ελαστικών, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για χρήσεις του παραρτήματος IVA

Β4   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Β4010

Απόβλητα που αποτελούνται κυρίως από υδροχρώματα/χρώματα με βάση λατέξ, μελάνια και σκληρυμένα βερνίκια, τα οποία δεν περιέχουν οργανικούς διαλύτες, βαρέα μέταλλα ή βιοκτόνα σε περιεκτικότητα τέτοια ώστε να καθίστανται επικίνδυνα (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α4070)

Β4020

Απόβλητα της παραγωγής, μορφοποίησης και χρήσης ρητινών, λατέξ, πλαστικοποιητών, κόλλας/συγκολλητικών υλών, που δεν εμφαίνονται στον κατάλογο Α, απαλλαγμένα από διαλύτες και άλλες ξένες προσμείξεις σε βαθμό τέτοιο ώστε να μην εμφανίζουν χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ, π.χ. προϊόντα με βάση το νερό ή κόλλες με βάση άμυλο καζεΐνης, δεξτρίνη, αιθέρες της κυτταρίνης, πολυβινυλαλκοόλες (βλέπε σχετική καταχώριση του καταλόγου Α, Α3050)

Β4030

Μεταχειρισμένες φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως με μπαταρίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Α

Μέρος 2

Απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ (18)

01   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών

01 01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 01 02

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 03

απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 03 04*

οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος

01 03 05*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 03 06

υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 04 και 01 03 05

01 03 07*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 03 08

απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

01 03 09

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

01 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 04

απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 07*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 08

απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 09

απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη

01 04 10

απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 11

απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 12

υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

01 04 13

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

01 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 05

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων

01 05 04

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

01 05 05*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

01 05 06*

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 05 07

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06

01 05 08

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06

01 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01

απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία

02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 01 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03

απόβλητα ιστών φυτών

02 01 04

απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται οι συσκευασίες)

02 01 06

περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής

02 01 07

απόβλητα από δασοκομία

02 01 08*

αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 09

αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08

02 01 10

απόβλητα μέταλλα

02 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 02

απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης

02 02 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 02 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 02 03

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 02 04

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 03

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τεΐου και καπνού· παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας

02 03 01

λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και διαχωρισμό

02 03 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 03 03

απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου

02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 04

απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

02 04 01

χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων

02 04 02

ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

02 04 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 05

απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων

02 05 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 02

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 06

απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

02 06 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 06 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 06 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 07

απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων καφέ, κακάο και τσαγιού)

02 07 01

απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

02 07 02

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 03

απόβλητα από χημική επεξεργασία

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

03 01

απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων

03 01 01

απόβλητα φλοιών και φελλών

03 01 04*

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03 01 05

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04

03 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 02

απόβλητα συντήρησης ξύλου

03 02 01*

μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

03 02 02*

οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου

03 02 03*

οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου

03 02 04*

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

03 02 05*

άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03 02 99

συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 03

απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιού

03 03 01

απόβλητα φλοιού και ξύλου

03 03 02

μούργα πράσινου υγρού (από την αξιοποίηση διαλύματος πολτού)

03 03 05

λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

03 03 07

μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού

03 03 08

απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

03 03 09

απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

03 03 10

απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό

03 03 11

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 03 10

03 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01

απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας

04 01 01

απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος

04 01 02

απόβλητα ασβέστωσης

04 01 03*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

04 01 04

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο

04 01 05

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο

04 01 06

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο

04 01 07

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο

04 01 08

απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο

04 01 09

απόβλητα από επένδυση και τελείωμα

04 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 02

απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας

04 02 09

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)

04 02 10

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)

04 02 14*

απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

04 02 15

απόβλητα από φινίρισμα, εκτός από τα αναφερόμενα στο 04 02 14

04 02 16*

χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 17

χρώματα και βαφές, εκτός από τα αναφερόμενα στο 04 02 16

04 02 19*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 20

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 04 02 19

04 02 21

απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 22

απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01

απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου

05 01 02*

λάσπες από τον αφαλατωτή

05 01 03*

λάσπες του πυθμένα δεξαμενών

05 01 04*

οξινοαλκυλικές λάσπες

05 01 05*

πετρελαιοκηλίδες

05 01 06*

λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

05 01 07*

όξινες πίσσες

05 01 08*

άλλες πίσσες

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 10

ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 05 01 09

05 01 11*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά

05 01 12*

οξέα περιέχοντα πετρέλαιο

05 01 13

λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα

05 01 14

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 01 15*

αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα

05 01 16

απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

05 01 17

ορυκτή πίσσα

05 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 06

απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα

05 06 01*

όξινες πίσσες

05 06 03*

άλλες πίσσες

05 06 04

απόβλητα από τις στήλες ψύξης

05 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 07

απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου

05 07 01*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

05 07 02

απόβλητα που περιέχουν θείο

05 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων

06 01 01*

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

06 01 02*

υδροχλωρικό οξύ

06 01 03*

υδροφθορικό οξύ

06 01 04*

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

06 01 05*

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

06 01 06*

άλλα οξέα

06 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων

06 02 01*

υδροξείδιο του ασβεστίου

06 02 03*

υδροξείδιο του αμμωνίου

06 02 04*

υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου

06 02 05*

άλλες βάσεις

06 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών οξειδίων

06 03 11*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα

06 03 13*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα

06 03 14

στερεά άλατα και διαλύματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 06 03 11 και 06 03 13

06 03 15*

μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα

06 03 16

μεταλλικά οξείδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03 15

06 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 04

απόβλητα που περιέχουν μέταλλα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03

06 04 03*

απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

06 04 04*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 04 05*

απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα

06 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

06 05 02*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 05 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 06 05 02

06 06

απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και διεργασιών αποθείωσης

06 06 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες

06 06 03

απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 06 02

06 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 07

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων

06 07 01*

απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση

06 07 02*

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 07 03*

λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

06 07 04*

διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ

06 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 08

απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου

06 08 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια

06 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 09

απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές διεργασίες φωσφόρου

06 09 02

φωσφορική σκωρία

06 09 03*

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

06 09 04

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 09 03

06 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 10

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών ουσιών, από χημικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασμάτων

06 10 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 11

απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής προστασίας

06 11 01

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

06 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 13

απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως

06 13 01*

ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

06 13 02*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)

06 13 03

αιθάλη

06 13 04*

απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου

06 13 05*

καπνιά

06 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 01

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών

07 01 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 01 11

07 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών

07 02 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 02 11

07 02 13

απόβλητα πλαστικά

07 02 14*

απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 15

απόβλητα από πρόσθετα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 14

07 02 16*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες

07 02 17

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 16

07 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμέντων (εκτός 06 11)

07 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 03 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 03 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 03 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 03 11

07 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 04

απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός 03 02) και άλλων βιοκτόνων

07 04 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 04 11

07 04 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 05

απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων

07 05 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 05 11

07 05 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 14

στερεά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 05 13

07 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 06

απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών

07 06 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 06 11

07 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 07

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση ευγενών χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφομένων άλλως

07 07 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 07 11

07 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01

απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

08 01 11*

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 12

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 01 11

08 01 13*

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 14

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια, εκτός από τις αναφερόμενες στο 08 01 13

08 01 15*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 16

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός από τις αναφερόμενες στο 08 01 15

08 01 17*

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 18

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 01 17

08 01 19*

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 20

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 01 19

08 01 21*

απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών

08 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων (συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών υλικών)

08 02 01

απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 02 02

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 03

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών

08 03 07

υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη

08 03 08

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη

08 03 12*

απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 13

απόβλητα μελανών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 12

08 03 14*

λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 15

λάσπες μελάνης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 14

08 03 16*

απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής

08 03 17*

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 18

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 17

08 03 19*

έλαια διασποράς

08 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 04

απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα)

08 04 09*

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 10

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 04 09

08 04 11*

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 12

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός από τις αναφερόμενες στο 08 04 11

08 04 13*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 14

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός από τις αναφερόμενες στο 08 04 13

08 04 15*

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 16

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός από τα αναφερόμενα στο 08 04 15

08 04 17*

Ρητινέλαια

08 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 05

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο 08

08 05 01*

απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

09   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01

απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία

09 01 01*

διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση

09 01 02*

διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση

09 01 03*

διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες

09 01 04*

διαλύματα σταθεροποιητή

09 01 05*

διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή

09 01 06*

απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

09 01 07

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 08

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 10

κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες

09 01 11*

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03

09 01 12

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες, εκτός από τις αναφερόμενες στο 09 01 11

09 01 13*

υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 09 01 06

09 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01

απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός 19)

10 01 01

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα, (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που αναφέρεται στο 10 01 04)

10 01 02

πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03

πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 01 04*

πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου

10 01 05

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά μορφή

10 01 07

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης

10 01 09*

θειικό οξύ

10 01 13*

πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο

10 01 14*

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 15

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 14

10 01 16*

πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 17

πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 01 16

10 01 18*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 19

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18

10 01 20*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 21

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 20

10 01 22*

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 23

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 22

10 01 24

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

10 01 25

απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα

10 01 26

απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως

10 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 02

απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 01

απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02

ανεπεξέργαστη σκωρία

10 02 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 08

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 07

10 02 10

σκωρίες εξέλασης

10 02 11*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 02 12

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 11

10 02 13*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 14

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 13

10 02 15

άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων

10 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 03

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

10 03 02

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 03 04*

σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας

10 03 05

απόβλητα αλουμίνας

10 03 08*

αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 09*

μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 15*

εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν, κατά την επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 03 16

εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15

10 03 17*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 03 18

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 17

10 03 19*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 20

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 03 19

10 03 21*

άλλα σωματίδια και σκόνη (συναναφέρεται η σκόνη σφαιρομύλου) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 22

άλλα σωματίδια και σκόνη (συναναφέρεται η σκόνη σφαιρομύλου), εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 21

10 03 23*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 24

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 23

10 03 25*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 26

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 25

10 03 27*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 03 28

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 27

10 03 29*

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 30

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 29

10 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 04

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

10 04 01*

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 03*

αρσενικό ασβέστιο

10 04 04*

σκόνη καυσαερίων

10 04 05*

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 04 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 04 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 04 09*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 04 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 04 09

10 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 05

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 05 03*

σκόνη καυσαερίων

10 05 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 05 05*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 06*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 05 08*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 05 09

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 05 08

10 05 10*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόμενα σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 05 11

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 05 10

10 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 06

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού

10 06 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 03*

σκόνη καυσαερίων

10 06 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 06 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 06 09*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 06 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 06 09

10 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 07

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου

10 07 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 03

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 07 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 07 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 07 07*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 07 08

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 07 07

10 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 08

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

10 08 04

σωματίδια και σκόνη

10 08 08*

αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 09

άλλες σκωρίες

10 08 10*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόμενα σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 08 11

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 10

10 08 12*

πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 08 13

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 12

10 08 14

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 08 15*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 08 16

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 08 15

10 08 17*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 08 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 17

10 08 19*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 08 20

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 19

10 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 09

απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων

10 09 03

σκωρία καμίνων

10 09 05*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 05

10 09 07*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 08

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 07

10 09 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 09 10

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 09 09

10 09 11*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 12

άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 11

10 09 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 13

10 09 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 15

10 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 10

απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων

10 10 03

σκωρία καμίνων

10 10 05*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 05

10 10 07*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 08

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 07

10 10 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 10 10

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09

10 10 11*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 12

άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11

10 10 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 13

10 10 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 15

10 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 11

απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων

10 11 03

απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο

10 11 05

σωματίδια και σκόνη

10 11 09*

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 11 10

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 10 11 09

10 11 11*

απόβλητα υάλου σε μικρά σωματίδια και πούδρα υάλου που περιέχει βαρέα μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)

10 11 12

απόβλητα υάλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 11

10 11 13*

λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 14

λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 13

10 11 15*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 16

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 15

10 11 17*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 17

10 11 19*

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 20

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 19

10 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 12

απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών

10 12 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

10 12 03

σωματίδια και σκόνη

10 12 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 12 06

απορριπτόμενα καλούπια

10 12 08

απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία)

10 12 09*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 12 10

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 12 09

10 12 11*

απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

10 12 12

απόβλητα σμαλτοποίησης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 12 11

10 12 13

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

10 12 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 13

απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά

10 13 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

10 13 04

απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

10 13 06

σωματίδια και σκόνη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 13 12 και 10 13 13)

10 13 07

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 13 09*

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο

10 13 10

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 13 09

10 13 11

απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 13 09 και 10 13 10

10 13 12*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 13 13

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 13 12

10 13 14

απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

10 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 14

απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμμάτων

10 14 01*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν υδράργυρο

11   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ· ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11 01

απόβλητα από την χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)

11 01 05*

οξέα καθαρισμού

11 01 06*

οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 01 07*

βασικά υλικά καθαρισμού

11 01 08*

λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο

11 01 09*

λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 10

λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09

11 01 11*

υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 12

υδαρή υγρά ξεπλύματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11

11 01 13*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 14

απόβλητα απολίπανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 13

11 01 15*

εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 16*

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

11 01 98*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 02

απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες

11 02 02*

λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβανομένων των ιαροσίτη, γαιτίτη)

11 02 03

απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

11 02 05*

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 02 06

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 02 05

11 02 07*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 03

λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής

11 03 01*

απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα

11 03 02*

άλλα απόβλητα

11 05

απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού

11 05 01

στερεός κασσίτερος

11 05 02

στάχτη κασσιτέρου

11 05 03*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

11 05 04*

εξαντλημένος ρευστοποιητής

11 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12   ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01

απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών

12 01 01

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02

σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 04

σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 05

αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

12 01 06*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)

12 01 07*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)

12 01 08*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

12 01 09*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10*

συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας

12 01 12*

εξαντλημένοι κηροί και λίπη

12 01 13

απόβλητα συγκόλλησης

12 01 14*

λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 15

λάσπες μεταλλοτεχνίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14

12 01 16*

απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 17

απόβλητα υλικών αμμοβολής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 16

12 01 18*

λάσπη μετάλλων (λάσπ