EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0382

Komission asetus (EY) N:o 382/2005, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2005, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 61, 8.3.2005, p. 4–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 141–156 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 123 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/oj

8.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 61/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 382/2005,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2005,

kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (2) ja erityisesti sen 71 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska neuvoston asetus (EY) N:o 603/95 (3) on korvattu asetuksella (EY) N:o 1786/2003, on aiheellista antaa uudet soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi 6 päivänä huhtikuuta 1995 annettu komission asetus (EY) N:o 785/95 (4) olisi sen vuoksi kumottava.

(2)

Selvyyden vuoksi olisi muotoiltava joukko määritelmiä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 9 artiklassa määritellyt edellytykset huomioon ottaen kyseisten tuotteiden vähimmäislaatu olisi ilmaistava kosteus- ja valkuaispitoisuutena. Kauppatapojen huomioon ottamiseksi kosteuspitoisuus olisi eriteltävä tiettyjen valmistusmenetelmien mukaisesti.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädettyjen tukien ulkopuolelle olisi jätettävä rehu, joka on peräisin sellaisilta viljelyaloilta, joista maksetaan jo asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa säädettyä tukea.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 13 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että kaikki yritykset tai dehydratoitavan rehun ostajat noudattavat mainitussa asetuksessa määriteltyjä edellytyksiä. Mainitun valvonnan helpottamiseksi ja tukeen oikeuttavien edellytysten noudattamisen varmistamiseksi olisi säädettävä, että jalostusyrityksiin ja dehydratoitavan rehun ostajiin sovelletaan hyväksymismenettelyä. Sen vuoksi olisi määriteltävä jalostusyritysten tukihakemuksissa, varastokirjanpidossa ja toimitusilmoituksissa tarvittavat merkinnät. Lisäksi olisi vahvistettava muut toimitettavat todistusasiakirjat.

(6)

Kuivatun rehun laatuvaatimusten noudattaminen on varmistettava tiukoilla tarkastuksilla, jotka perustuvat yrityksestä toimitettavista valmiista tuotteista säännöllisesti otettaviin näytteisiin. Jos näitä tuotteita sekoitetaan muiden ainesten kanssa, näytteet olisi otettava ennen sekoittamista.

(7)

Sen varmistamiseksi, että yrityksille toimitetut raaka-aineiden määrät ja niistä viedyt kuivattujen rehujen määrät vastaavat toisiaan, on tarpeen, että mainitut yritykset punnitsevat järjestelmällisesti jalostettavan rehun ja määrittävät sen kosteuspitoisuuden.

(8)

Jalostettavan rehun kaupan pitämisen helpottamiseksi ja toimivaltaisten viranomaisten tukioikeuden varmistamiseksi suorittamien tarpeellisten tarkastusten mahdollistamiseksi on tarpeen, että yritysten ja viljelijöiden väliset sopimukset tehdään ennen raaka-aineiden toimittamista ja toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ennen tiettyä päivämäärää, jotta nämä voivat arvioida tuotantomäärän etukäteen. Sen vuoksi on välttämätöntä, että sopimukset tehdään kirjallisina ja että niistä käy ilmi erityisesti sopimuksentekopäivä, kyseessä oleva markkinointivuosi, sopimuspuolten nimet ja osoitteet, jalostettavien tuotteiden laatu ja viljelylohko, jolla jalostettava rehu on viljelty.

(9)

Joissakin tapauksissa sopimuksia ei sovelleta, jolloin jalostusyritysten on laadittava toimitusilmoitukset, jotka täyttävät sopimuksiin sovellettavat edellytykset.

(10)

Tukijärjestelmän yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi olisi määritettävä tukien maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(11)

Asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädetään kussakin tuotantovaiheessa tehtävistä tarkastuksista, myös vaihtamalla tietoja asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kanssa. Sen vuoksi on suotavaa yhdistää kyseisten viljelylohkojen tunnistamiseen liittyvät tarkastukset tämän järjestelmän mukaisesti suoritettaviin tarkastuksiin.

(12)

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä V tarkoitetusta järjestelmästä, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä sopimuksissa ja/tai toimitusilmoituksissa mainittujen viljelylohkojen ja tuottajien tilatukihakemuksissaan ilmoittamien viljelylohkojen ristiintarkastuksia, jotta tukea ei myönnettäisi perusteettomasti.

(13)

Asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 ja tässä asetuksessa säädettyjen, erityisesti tukioikeutta koskevien edellytysten noudattamisen varmistamiseksi olisi säädettävä eräistä tuen alennuksista ja tuen ulkopuolelle jättämisistä, jotta estettäisiin kaikkinaiset väärinkäytökset, mutta samalla olisi otettava huomioon oikeasuhteisuuden periaate sekä ylivoimaisista esteistä ja poikkeuksellisista olosuhteista johtuvat erityisongelmat. Alennukset ja tuen ulkopuolelle jättämiset olisi painotettava sääntöjenvastaisuuden vakavuuden mukaan ja olisi säädettävä mahdollisuudesta jättää kokonaan vaille tukea määrätyksi ajaksi.

(14)

Kuivatun rehun markkinoiden moitteettoman hallinnon varmistamiseksi on tarpeen, että tietyt tiedot toimitetaan komissiolle säännöllisesti.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 23 artiklan mukaisesti vuonna 2008 annettavaksi säädetyn alaa koskevan kertomuksen laatimista varten olisi otettava käyttöön tiedonannot, jotka koskevat rehun viljelyaloja ja kuivatun rehun tuotantoon liittyvää energiankulutusta.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 21 artiklan mukaisesti on tarpeen säätää 31 päivän maaliskuuta 2005 mukaisia varastoja koskevasta siirtymätoimenpiteestä.

(17)

Sellaisia tapauksia varten, joissa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklassa säädettyä vapaaehtoista siirtymäkautta, olisi vahvistettava mainitussa artiklassa tarkoitetun tuen edellytykset.

(18)

Asetusta (EY) N:o 1786/2003 sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2005 eli päivästä, jona markkinointivuosi 2005/2006 alkaa. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan ja suorien maksujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

TAVOITE, MÄÄRITELMÄT JA TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET

1 artikla

Tavoite

Tässä asetuksessa vahvistetaan kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’kuivatulla rehulla’ asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, jotka jaetaan seuraaviin luokkiin:

a)

’dehydratoitu rehu’, jolla tarkoitetaan mainitun artiklan a alakohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka on keinotekoisesti lämpökuivattu, ja joihin kuuluvat ’muut vastaavat rehutuotteet’, joilla tarkoitetaan kaikkia CN-koodiin 1214 90 90 kuuluvia keinotekoisesti lämpökuivattuja nurmirehutuotteita, ja erityisesti seuraavia:

nurmipalkokasvit,

nurmiheinät,

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä IX olevassa I kohdassa tarkoitetut vihreänä korjatut kokonaiset tuleentumattomat viljakasvit;

b)

’aurinkokuivattu rehu’, jolla tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklan a alakohdan toisessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka on kuivattu muuten kuin keinotekoisella lämpökuivauksella ja jauhettu;

c)

’valkuaisainetiivisteet’, joilla tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklan b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tuotteita;

d)

’dehydratoidut tuotteet’, joilla tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklan b alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja tuotteita;

2)

’jalostusyrityksellä’ asetuksen (EY) N:o 1786/2003 7 artiklassa tarkoitettua kuivattua rehua jalostavaa yritystä, jonka jäsenvaltio, jossa yritys toimii, on asianmukaisesti hyväksynyt ja joka:

a)

dehydratoi tuorerehua käyttäen kuivaajaa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

sisääntuloilman lämpötilan on oltava vähintään 250 °C; hihnakuivureiden, joiden sisääntuloilman lämpötila on vähintään 110 °C ja jotka ovat saaneet hyväksynnän ennen markkinointivuoden 1999/2000 alkua, ei tarvitse kuitenkaan täyttää tätä edellytystä,

rehun dehydratointi saa kestää enintään kolme tuntia,

rehua kerroksittain kuivattaessa kunkin kerroksen paksuus saa olla enintään yksi metri;

b)

tai jauhaa aurinkokuivattua rehua;

c)

taikka valmistaa valkuaisainetiivisteitä;

3)

’kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajalla’ asetuksen (EY) N:o 1786/2003 10 artiklan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka jäsenvaltio, jossa henkilö toimii, on asianmukaisesti hyväksynyt ja joka ostaa tuottajilta tuorerehua sen toimittamiseksi jalostusyrityksille;

4)

’erällä’ yhdellä kertaa jalostusyrityksestä toimitettua määritettyä rehun määrää, joka on koostumuksensa, kosteuspitoisuutensa ja valkuaisainepitoisuutensa osalta laadultaan yhtenäistä;

5)

’seoksella’ eläinten ruokintaan tarkoitettua tuotetta, joka sisältää jalostusyrityksessä kuivattua ja/tai jauhettua rehua ja muita lisättyjä aineita.

’Lisätyt aineet’ ovat erityyppisiä tuotteita kuin kuivattu rehu, sidonta-aineet ja paakkuuntumisenestoaineet mukaan luettuina, tai samantyyppisiä mutta muualla kuivattuja ja/tai jauhettuja tuotteita.

Kuivattua rehua, joka sisältää lisättyjä aineita enintään 3 prosenttia lopputuotteen kokonaispainosta, ei voida kuitenkaan pitää seoksena, jos rehuun lisättyjen aineiden typen kokonaispitoisuus on enintään 2,4 prosenttia niiden kuiva-aineesta;

6)

’viljelylohkolla’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 18 ja 20 artiklassa ja komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (5) 6 artiklassa tarkoitetun yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän mukaisesti tunnistettuja lohkoja;

7)

’tilatukihakemuksella’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 22 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 12 ja 14 artiklassa tarkoitettua tukihakemusta;

8)

’kuivatun rehun erän lopullisella vastaanottajalla’ henkilöä, joka on viimeisenä ottanut vastaan kyseisen erän siinä muodossa, joka sillä oli sen jalostuslaitoksesta lähtiessä, ja joka joko jalostaa kuivatun rehun tai käyttää sen eläinten ruokintaan.

3 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädettyä tukea voi saada rehu, joka täyttää eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevat vaatimukset ja joka:

a)

lähtee sellaisenaan tai seoksena jalostusyrityksen alueelta tai, jos sitä ei voida varastoida kyseisellä alueella, mistä tahansa sen ulkopuolella olevasta varastointipaikasta, jossa annetaan riittävät takeet varastoidun rehun tarkastamiseksi ja jonka toimivaltainen viranomainen on ennakolta hyväksynyt;

b)

jolla on sen jalostusyrityksestä lähtiessä seuraavat ominaisuudet:

i)

enimmäiskosteuspitoisuus:

aurinkokuivatun rehun, dehydratoidun ja jauhetun rehun, valkuaisainetiivisteiden ja dehydratoitujen tuotteiden osalta 12 prosenttia,

muun dehydratoidun rehun osalta 14 prosenttia;

ii)

raakavalkuaisen vähimmäispitoisuus kuiva-aineesta:

dehydratoidun rehun, aurinkokuivatun rehun ja dehydratoitujen tuotteiden osalta 15 prosenttia;

valkuaisainetiivisteiden osalta 45 prosenttia.

Tukioikeus on rajoitettu tuotemääriin, jotka on saatu asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklassa tarkoitetussa maatalouskäytössä olevilla palstoilla tuotetusta rehusta kuivattamalla.

4 artikla

Tuen ulkopuolelle jättäminen

Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädettyä tukea ei makseta rehusta, joka on peräisin viljelyaloilta, jotka saavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa säädettyä tukea.

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 9 luvussa tarkoitettua siementukea saavien viljelyalojen osalta jalostustuen ulkopuolelle jättäminen rajoittuu kuitenkin rehukasveihin, joiden siemenet on korjattu.

Toisaalta sellaiset viljelyalat, jotka saavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvussa tarkoitettua peltokasvien pinta-alatukea, voivat saada tukea kuivatuksi rehuksi jalostamiseen edellyttäen, että ne on kylvetty kokonaan peltokasveille paikallisten edellytysten mukaisesti.

2 LUKU

JALOSTUSYRITYKSET JA KUIVATTAVAN JA/TAI JAUHETTAVAN REHUN OSTAJAT

5 artikla

Jalostusyritysten hyväksyminen

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää varten jalostusyrityksen on:

a)

toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjat, joihin sisältyy:

i)

kuvaus jalostusyrityksen alueesta ja erityisesti tiedot paikoista, joiden kautta jalostettavat tuotteet tuodaan yrityksen alueelle ja joiden kautta kuivattu rehu toimitetaan yrityksestä, jalostukseen käytettyjen tuotteiden ja lopputuotteiden varastointipaikoista sekä jalostustilojen sijainnista;

ii)

kuvaus 2 artiklan 2 kohdassa säädettyjen töiden suorittamiseksi käytettävistä teknisistä laitteista, erityisesti dehydratointiuuneista ja jauhatuslaitteista sekä niiden haihdutuskapasiteetista tunnissa ja toimintalämpötilasta, sekä punnituslaitteista;

iii)

luettelo ennen dehydratointia tai sen aikana lisätyistä aineista ja ohjeellinen luettelo valmistuksessa käytetyistä muista tuotteista ja lopputuotteista;

iv)

mallit 12 artiklassa tarkoitetun varastokirjanpidon rekistereistä;

b)

annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön ajan tasalla oleva varastokirjanpitonsa ja liikekirjanpitonsa;

c)

helpotettava tarkastustoimia;

d)

noudatettava asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 ja tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä.

Jos a alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen yhtä tai useampaa osaa muutetaan, jalostusyrityksen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen kalenteripäivän kuluessa saadakseen vahvistuksen hyväksynnälle.

6 artikla

Kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajan hyväksyminen

Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää varten kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajan on:

a)

pidettävä kyseisistä tuotteista luetteloa, josta käy tuotekohtaisesti ilmi vähintään päivittäiset ostot ja myynnit sekä maininta kunkin erän määrästä, tuotteen toimittaneen tuottajan kanssa tehdystä sopimuksesta ja tarvittaessa vastaanottavasta jalostusyrityksestä;

b)

annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön ajan tasalla oleva varastokirjanpitonsa ja liikekirjanpitonsa;

c)

helpotettava tarkastustoimia;

d)

noudatettava asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 ja tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä.

7 artikla

Hyväksynnän myöntäminen ja peruminen

Asianomaisten on haettava 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja hyväksyntöjä ennen markkinointivuoden alkua.

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä hyväksynnät ennen markkinointivuoden alkua. Toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa myöntää väliaikaisen hyväksynnän enintään kahden kuukauden kuluessa kyseisen markkinointivuoden alusta. Tällaisessa tapauksessa yritystä pidetään hyväksyttynä toimivaltaisen viranomaisen myöntämään lopulliseen hyväksyntään asti.

Kun yksi tai useampi 5 tai 6 artiklassa säädetyistä edellytyksistä ei enää täyty, toimivaltaisen viranomaisen on peruttava hyväksyntä, ellei jalostusyritys tai kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostaja toteuta ongelman vakavuuden perusteella vahvistettavan määräajan puitteissa tarvittavia toimenpiteitä täyttääkseen uudelleen edellä mainitut edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan soveltamista.

8 artikla

Rehun valmistusta koskevat velvollisuudet

Jos jalostusyritys valmistaa yhtäältä dehydratoitua rehua ja/tai valkuaisainetiivisteitä ja toisaalta aurinkokuivattua rehua:

a)

dehydratoitua rehua on valmistettava eri tiloissa tai paikoissa kuin aurinkokuivattua rehua;

b)

näillä kahdella eri tavalla valmistetut tuotteet on varastoitava eri paikkoihin;

c)

yhteen näistä ryhmistä kuuluvan tuotteen sekoittaminen toiseen ryhmään kuuluvan tuotteen kanssa yrityksessä on kiellettyä.

9 artikla

Tuotteiden yritykseen tuontia ja yrityksestä vientiä koskevat velvollisuudet

Ennen kuin jalostusyritys tuo seosten valmistusta varten alueelleen muita tuotteita kuin kuivattavaksi ja/tai jauhettavaksi tarkoitettua rehua, sen on ilmoitettava tästä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja eriteltävä sen alueelle tuotujen tuotteiden laji ja määrät.

Jos jalostusyrityksen alueelle tuodaan toisessa jalostusyrityksessä kuivattua ja/tai jauhettua rehua, jalostusyrityksen on lisäksi ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuodun rehun alkuperä ja määräpaikka. Tässä tapauksessa rehun saa tuoda yrityksen alueelle ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja sen vahvistamia edellytyksiä noudattaen.

Jalostusyrityksestä vietyä kuivattua rehua saadaan tuoda uudelleen sen alueelle ainoastaan niiden uudelleenpakkaamista varten toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja sen vahvistamia edellytyksiä noudattaen.

Tämän artiklan mukaisesti jalostusyrityksen alueelle tuotuja tai uudelleen tuotuja tuotteita ei saa varastoida kyseisessä jalostusyrityksessä kuivatun ja/tai jauhetun rehun kanssa. Ne on lisäksi merkittävä yrityksen kirjanpitoon 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Kuivatun rehun painon määrittäminen, näytteiden ottaminen ja analysointi

1.   Jalostusyrityksen on tehtävä asetuksen (EY) N:o 1786/2003 13 artiklan 2 kohdassa säädetty näytteiden otto sekä kuivatun rehun punnitseminen, kun kuivattu rehu lähtee yrityksestä.

Jos kuivattu rehu sekoitetaan jalostusyrityksessä, näytteiden otto ja punnitseminen tehdään kuitenkin ennen sekoittamista.

Jos sekoittaminen tehdään ennen kuivatusta tai sen aikana, seoksesta on otettava näyte kuivattamisen jälkeen; siihen on liitettävä huomautus, jossa mainitaan, että kyseessä on seos, ja jossa täsmennetään rehuun lisätyn aineen laatu, nimitys ja sen typpipitoisten aineiden kokonaispitoisuus kuiva-aineesta ja määrä lopputuotteessa.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että jalostusyritys ilmoittaa sille jokaisen kuivatun rehun toimituksen päivineen ja määrineen vähintään kaksi työpäivää ennen toimitusta, jotta toimivaltainen viranomainen voi suorittaa tarvittavat tarkastukset.

Toimivaltaisen viranomaisen on kunakin markkinointivuonna otettava säännöllisesti näytteitä ja tehtävä punnituksia määrästä, joka on vähintään viisi painoprosenttia yrityksestä lähtevästä kuivatusta rehusta ja vähintään viisi painoprosenttia sekoitetusta kuivatusta rehusta.

3.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettu kosteuspitoisuus ja raakavalkuaisen pitoisuus on määritettävä ottamalla näytteitä jokaisen jalostusyrityksestä lähteneen tai siellä sekoitetun kuivatun rehun erän kustakin enintään 110 tonnin määrästä komission direktiiveissä 76/371/ETY (6), 71/393/ETY (7) ja 72/199/ETY (8) määritellyn menetelmän mukaisesti.

Jos toimitetaan tai sekoitetaan useita lajikoostumukseltaan, kosteuspitoisuudeltaan ja valkuaisainepitoisuudeltaan tasalaatuisia eriä, joiden yhteispaino on enintään 110 tonnia, näyte on otettava jokaisesta erästä. Analysointi tehdään sitä vastoin näiden näytteiden edustavan seoksen perusteella.

11 artikla

Rehun punnitseminen ja dehydratoitavan rehun kosteuspitoisuuden mittaaminen

1.   Jalostusyritysten on määritettävä järjestelmällisellä punnituksella niille jalostettavaksi toimitetun dehydratoitavan rehun ja aurinkokuivatun rehun tarkat toimitetut määrät.

2.   Järjestelmällistä punnitsemista koskevaa velvollisuutta ei sovelleta, jos kyseessä olevan yrityksen tuotanto ei ylitä 1 000:ta tonnia markkinointivuotta kohden ja jos yritys osoittaa jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, ettei sen ole mahdollista käyttää viiden kilometrin säteellä sijaitsevaa julkista punnituslaitosta. Tässä tapauksessa toimitetut määrät voidaan määrittää soveltamalla mitä tahansa muuta kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakolta hyväksymää menetelmää.

3.   Jalostusyrityksen on mitattava dehydratoitavan rehun keskimääräinen kosteuspitoisuus vertaamalla käytettyjä määriä ja saatuja kuivatun rehun määriä keskenään.

4.   Jalostusyritysten on ilmoitettava ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden loppua toimivaltaiselle viranomaiselle 3 kohdassa tarkoitettu keskimääräinen kosteuspitoisuus, joka on todettu dehydratoitavasta rehusta, jonka yritys on jalostanut edellisen vuosineljänneksen aikana.

12 artikla

Jalostusyritysten varastokirjanpito

1.   Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 10 artiklan a alakohdassa säädetyn jalostusyritysten varastokirjanpidon on oltava yhteydessä liikekirjanpitoon, ja sen on mahdollistettava seuraavien tekijöiden päivittäinen seuranta:

a)

dehydratoitaviksi ja/tai jauhettaviksi tulevien tuotteiden määrät sekä jokaisen toimituksen osalta:

saapumispäivä,

määrä,

dehydratoitaviksi tarkoitettujen rehujen ja tarvittaessa aurinkokuivattujen rehujen asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklassa tarkoitettu laji tai tarkoitetut lajit,

dehydratoitavan rehun todettu kosteuspitoisuus,

tämän asetuksen 14 tai 15 artiklassa säädetyn sopimuksen ja/tai toimitusilmoituksen viitetiedot;

b)

tuotetut määrät sekä kaikkien valmistuksessa mahdollisesti käytettyjen lisättyjen aineiden määrät;

c)

yrityksestä lähteneet määrät ja jokaisen erän osalta toimituspäivä sekä todettu kosteuspitoisuus ja valkuaisainepitoisuus;

d)

ne kuivatun rehun määrät, joista jalostusyritys on jo saanut tukea ja jotka on tuotu tai uudelleentuotu yrityksen alueelle;

e)

kunkin markkinointivuoden lopussa varastossa olevan kuivatun rehun määrä;

f)

tuotteet, jotka yritys on sekoittanut tai lisännyt kuivattuun ja/tai jauhettuun rehuun, sekä näiden tuotteiden laatu, nimitys, typpipitoisten aineiden kokonaispitoisuus kuiva-aineesta sekä niiden määrä lopputuotteessa.

2.   Jalostusyritysten on pidettävä erillistä varastokirjanpitoa dehydratoidusta rehusta, aurinkokuivatusta rehusta, valkuaisainetiivisteistä ja dehydratoiduista tuotteista.

3.   Jos yritys dehydratoi tai käsittelee myös muita tuotteita kuin kuivattua rehua, sen on pidettävä erillistä varastokirjanpitoa tästä muusta dehydratoinnista tai käsittelystä.

13 artikla

Varastokirjanpitoa koskevat tositteet

1.   Jalostusyritysten on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön tämän pyynnöstä erityisesti seuraavat tositteet:

a)

selvitykset, joiden avulla voidaan määrittää yrityksen tuotantokyky;

b)

ilmoitus yrityksen varastossa olevien polttoaineiden määrästä tuotannon alkaessa ja päättyessä;

c)

polttoaineen ostolaskut ja selvitykset sähkönkulutuksesta tuotantovaiheen aikana;

d)

tiedot kuivaajien tuntimääräisistä käyttöajoista ja aurinkokuivatun rehun osalta jauhatuslaitteiden tuntimääräisistä käyttöajoista;

e)

täydellinen selvitys energiankulutuksesta liitteen I mukaisesti;

f)

sopimukset ja/tai toimitusilmoitukset.

2.   Jalostusyritysten, jotka myyvät tuotteensa, on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostolaskut sekä kuivatun rehun myyntilaskut, joista käy ilmi erityisesti myydyn tuotteen määrä ja koostumus sekä ostajan nimi ja osoite.

Jalostusyritysten, jotka jalostavat jäsentensä tuotantoa ja toimittavat näille kuivatun rehun, on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi toimitusluettelot tai mitkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät tiliasiakirjat, joista käy ilmi erityisesti toimitetun tuotteen määrä ja koostumus sekä vastaanottajien nimet.

Yritysten, jotka tuottavat kuivattua rehua viljelijän lukuun ja toimittavat tälle kyseessä olevan tuotannon, on annettava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lisäksi laskut, joista käyvät ilmi tuotantokustannukset sekä erityisesti tuotetun kuivatun rehun määrä ja koostumus ja viljelijän nimi.

3 LUKU

SOPIMUKSET JA TOIMITUSILMOITUKSET

14 artikla

Sopimukset

1.   Jokaisessa asetuksen (EY) N:o 1786/2003 10 artiklan c alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa on oltava mainitun asetuksen 12 artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi erityisesti:

a)

sopimuspuolten sukunimet, etunimet ja osoitteet;

b)

sopimuksen tekopäivä;

c)

kyseessä oleva markkinointivuosi;

d)

jalostettava rehulaji tai jalostettavat rehulajit sekä niiden ennakoitu määrä;

e)

sen viljelylohkon tai niiden viljelylohkojen tunnistetiedot, joilla jalostettava rehu on viljelty, sekä sitä tilatukihakemusta koskeva viitetieto, jossa kyseiset viljelylohkot on ilmoitettu, asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja silloin kun sopimus on tehty tai toimitusilmoitus annettu ennen tilatukihakemuksen jättämistä, sitoumus siitä, että mainitut viljelylohkot ilmoitetaan tilatukihakemuksessa.

2.   Jos jalostusyritys panee itsenäisen viljelijän taikka yhden tai useamman oman jäsenensä kanssa tekemänsä sopimuksen täytäntöön asetuksen (EY) N:o 1786/2003 12 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, sopimuksesta on ilmettävä lisäksi:

a)

toimitettava valmis tuote;

b)

tuottajan maksettaviksi tulevat kulut.

15 artikla

Toimitusilmoitukset

1.   Jos yritys jalostaa oman tuotantonsa tai ryhmittymän ollessa kysymyksessä jäsentensä tuotannon, laadittavassa toimitusilmoituksessa on oltava vähintään:

a)

toimituspäivä tai tarvittaessa alustava päivämäärä, jos toimitus tapahtuu sen jälkeen, kun toimitusilmoitus on jätetty toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

vastaanotetut tai vastaanotettavat rehun määrät;

c)

jalostettava rehulaji tai jalostettavat rehulajit;

d)

tarvittaessa ryhmittymän sen jäsenen nimi ja osoite, joka toimittaa rehun;

e)

sen viljelylohkon tai niiden viljelylohkojen tunnistetiedot, joilla jalostettava rehu on viljelty, sekä sitä tilatukihakemusta koskeva viitetieto, jossa kyseiset viljelylohkot on ilmoitettu, asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja silloin kun sopimus on tehty tai toimitusilmoitus annettu ennen tilatukihakemuksen jättämistä, sitoumus siitä, että mainitut viljelylohkot ilmoitetaan tilatukihakemuksessa.

2.   Jos hyväksytty ostaja on toimittanut rehun yritykselle, laadittavassa toimitusilmoituksessa on oltava vähintään:

a)

hyväksytyn ostajan tunnistetiedot;

b)

toimituspäivä tai tarvittaessa alustava päivämäärä, jos toimitus tapahtuu sen jälkeen, kun toimitusilmoitus on jätetty toimivaltaiselle viranomaiselle;

c)

vastaanotetut tai vastaanotettavat rehun määrät, jotka on eritelty ostajien ja tuottajien välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti ja mainittujen sopimusten viitetiedot mainiten;

d)

jalostettava rehulaji tai jalostettavat rehulajit;

e)

sen viljelylohkon tai niiden viljelylohkojen tunnistetiedot, joilla jalostettava rehu on viljelty, sekä sitä tilatukihakemusta koskeva viitetieto, jossa kyseiset viljelylohkot on ilmoitettu, asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja silloin kun sopimus on tehty tai toimitusilmoitus annettu ennen tilatukihakemuksen jättämistä, sitoumus siitä, että mainitut viljelylohkot ilmoitetaan tilatukihakemuksessa.

16 artikla

Sopimuksen tai toimitusilmoituksen määräaika

Edellä 14 ja 15 artiklassa säädetyt sopimukset ja toimitusilmoitukset on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi työpäivää ennen toimitusta.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää määräajan, joka on kahdesta kahdeksaan työpäivää ennen toimitusta.

17 artikla

Ilmoitukset

Jalostusyritysten ja kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajien on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä luettelo edellisen kuukauden aikana tehdyistä sopimuksista ja laadituista toimitusilmoituksista.

Luettelossa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

jalostusyrityksen tai hyväksytyn ostajan sopimuspuolen henkilötiedot taikka ilmoittajan henkilötiedot, jos on kyse omaa tuotantoaan jalostavasta yrityksestä tai jäsentensä tuotantoa jalostavasta ryhmittymästä;

b)

sopimuksen taikka toimitusilmoituksen päivämäärä;

c)

viljelylohkojen tunnistetiedot;

d)

kyseessä olevan tilatukihakemuksen viitetiedot.

Toimivaltainen viranomainen voi pyytää toimittamaan luettelon sähköisessä muodossa.

4 LUKU

TUKIHAKEMUKSET JA TUEN MAKSAMINEN

18 artikla

Tukihakemusten jättämisen määräaika

1.   Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädetyn tuen saamiseksi jalostusyrityksen on jätettävä tietyn kuukauden aikana mainitusta laitoksesta toimitettua rehua koskeva tukihakemus 45 kalenteripäivän kuluessa kyseisen kuukauden päättymisestä.

2.   Ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta:

a)

hakemuksen jättämisestä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen seuraa yhden prosentin vähennys työpäivää kohti niistä määristä, joihin yrityksellä olisi ollut oikeus, jos se olisi jättänyt hakemuksensa annetussa määräajassa;

b)

kun myöhästyminen on enemmän kuin 25 kalenteripäivää, hakemus katsotaan hylätyksi.

3.   Markkinointivuotta koskevaa tukihakemusta ei ylivoimaisia esteitä ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta saa jättää mainitun markkinointivuoden päättymistä seuraavan huhtikuun 15 päivän jälkeen.

19 artikla

Hakemusten sisältö

1.   Tukihakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

hakijan sukunimi, etunimi, osoite ja allekirjoitus;

b)

määrät, joille tukea haetaan, eräkohtaisesti eriteltyinä;

c)

päivämäärä, jona kukin erä on lähtenyt yrityksen alueelta;

d)

tieto siitä, että näytteet on otettu eräkohtaisesti 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuotetun kuivatun rehun lähtiessä jalostusyrityksestä tai sitä siellä sekoitettaessa, sekä kaikki näytteiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot;

e)

eräkohtaiset tiedot kaikista rehuihin mahdollisesti lisätyistä aineista, erityisesti niiden laatu, nimitys, typpipitoisten aineiden kokonaispitoisuus kuiva-aineesta sekä lisättyjen aineiden määrä lopputuotteessa;

f)

jos on kyse seoksesta, eräkohtaiset tiedot yrityksessä kuivatun rehun seokseen sisältyvän raakavalkuaisen kokonaispitoisuudesta, josta on vähennetty rehuun lisätyistä aineista aiheutuva typpipitoisten aineiden kokonaispitoisuus.

2.   Jalostusyritykselle myönnettävä tuki koskee ainoastaan kyseisessä yrityksessä kuivattua ja/tai jauhettua rehua kaikkien rehuihin lisättyjen aineiden painon vähentämisen jälkeen.

20 artikla

Ennakot

1.   Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn ennakon saadakseen hakijan on liitettävä tukihakemukseensa todistus mainitussa kohdassa säädetyn vakuuden asettamisesta.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta oikeus tukeen voidaan tarkistaa 90 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä.

21 artikla

Tuen lopullinen määrä

1.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tuen lopullisen määrän mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Tuen määrä lasketaan jäsenvaltioiden tämän asetuksen 33 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimittamien ilmoitusten perusteella.

2.   Jos yksi tai useampi jäsenvaltio antaa myöhempien tarkistusten perusteella tämän asetuksen 33 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toisen, asianmukaisesti perustellun tiedonannon, jossa ensimmäisessä ilmoitettua määrää korotetaan, toinen tiedonanto voidaan ottaa huomioon ainoastaan, jos se ei vaikuta ensimmäisen tiedonannon perusteella laskettuun lopulliseen määrään. Tästä syystä huomioon ottamatta jätetyt kuivatun rehun määrät kirjataan seuraavalle markkinavuodelle.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 7 artiklan 3 kohdassa säädetty mahdollinen erotus on maksettava 60 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona komissio julkaisee tuen lopullisen määrän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

22 artikla

Valuuttakurssi

Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädettyyn tukeen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona tietty kuivatun rehun erä lähtee hyväksytyn jalostusyrityksen alueelta.

5 LUKU

TARKASTUKSET

23 artikla

Tarkastuksia koskevat yleiset periaatteet

1.   Tässä asetuksessa säädetyt hallinnolliset ja paikalla tehtävät tarkastukset on toteutettava siten, että tuen myöntämistä koskevien edellytysten noudattaminen tarkastetaan tehokkaalla tavalla.

2.   Jos jalostusyritys estää paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamisen, kyseessä olevat tukihakemukset hylätään.

24 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Hallinnollisten tarkastusten tavoitteena on auttaa havaitsemaan sääntöjenvastaisuudet erityisesti ristiintarkastuksia käyttäen.

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä ristiintarkastuksia tilatukihakemuksessa, sopimuksissa ja/tai toimitusilmoituksissa ilmoitettujen viljelylohkojen ja viljelylohkojen tunnistusjärjestelmään sisältyvien viitelohkojen välillä viljelylohkojen tukikelpoisuuden tarkistamiseksi ja perusteettoman tuen myöntämisen estämiseksi.

2.   Ristiintarkastuksissa paljastuneisiin sääntöjenvastaisuuksiin sovelletaan aiheellisia hallinnollisia menettelyitä, ja tarvittaessa tehdään tarkastus paikalla.

25 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä ennalta ilmoittamatta. Ennakkoilmoitus voidaan kuitenkin antaa mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla edellyttäen, että tarkastuksen tarkoitus ei vaarannu. Ilmoituksen saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta antaa enintään 48 tuntia ennen tarkastusta.

2.   Tässä asetuksessa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset ja muut yhteisön lainsäädännössä säädetyt tarkastukset on tarvittaessa tehtävä samanaikaisesti.

3.   Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa ilmenee merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia jollakin alueella tai jossakin jalostusyrityksessä, toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä paikalla tehtävien tarkastusten määrää, tiheyttä ja laajuutta kyseisenä vuonna ja seuraavana vuonna.

4.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarkastusotosten valinnassa noudatettavat perusteet. Jos otokseen perustuvassa tarkastuksessa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, otoksen kokoa ja edustavuutta on lisättävä asianmukaisesti.

26 artikla

Jalostusyrityksiä koskevat paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava vähintään kerran markkinointivuoden aikana kaikkien jalostusyritysten 12 artiklassa tarkoitettu varastokirjanpito ja erityisesti varastokirjanpidon ja liikekirjanpidon välinen yhteys.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on myös tarkastettava jalostusyritysten varastokirjanpitoa koskevat tositteet pistokokein.

Äskettäin hyväksyttyjen yritysten osalta on kuitenkin tarkastettava kaikki niiden ensimmäisenä toimintavuotenaan tekemät hakemukset.

27 artikla

Muita toimijoita koskevat paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä säännöllisesti lisätarkastuksia raaka-aineen toimittajien luona sekä niiden toimijoiden luona, joille kuivattu rehu on toimitettu.

Tarkastusten on koskettava:

a)

vähintään viittä prosenttia eristä, joille on haettu tukea, jotta niiden jäljitettävyys lopulliselle vastaanottajalle asti voitaisiin tarkistaa;

b)

vähintään viittä prosenttia sopimuksista ja toimitusilmoituksista, jotta voitaisiin tarkistaa viljelylohko, jolta jalostusyrityksille toimitetut tuotteet ovat peräisin.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on valittava paikalla tarkastettavat toimijat riskianalyysin perusteella ottaen huomioon:

a)

tuen määrä;

b)

tuen muutokset edelliseen vuoteen verrattuna;

c)

aiempien vuosien tarkastusten tulokset;

d)

muut jäsenvaltioiden määrittelemät muuttujat.

Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava aiempina vuosina käytettyjen riskianalyysiparametrien tehokkuus vuosittain.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä kirjaa perusteista, joilla viljelijä on valittu paikalla tehtävään tarkastukseen. Tarkastuksen paikalla tekevälle tarkastajalle on annettava niitä koskevat tiedot ennen tarkastuksen aloittamista.

28 artikla

Tarkastuskertomus

1.   Jokaisesta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, jossa tarkastukseen liittyvät seikat esitetään yksityiskohtaisesti.

2.   Tarkastettavalle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa kertomus ja lisätä siihen omia huomautuksiaan. Hänelle on annettava jäljennös tarkastuskertomuksesta.

6 LUKU

VÄHENNYKSET JA POISSULKEMISET

29 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset tapauksissa, joissa jalostusyritykset ovat ilmoittaneet liian suuria määriä

Jos yhdessä tai useammassa tukihakemuksessa ilmoitettu kuivatun rehun määrä on suurempi kuin 3 artiklan mukainen tukikelpoinen määrä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

jos tukihakemuksessa todettu ero on enintään 20 prosenttia tukikelpoisiin määriin verrattuna, tuen määrä lasketaan tukikelpoisen määrän perusteella, josta vähennetään todettu ero kaksinkertaisena;

b)

jos tukihakemuksessa todettu ero on enemmän kuin 20 prosenttia tukikelpoisista määristä, tukihakemus hylätään;

c)

jos tukihakemuksessa todettu ero on enintään 20 prosenttia tukikelpoisiin määriin verrattuna, mutta vastaava ero on jo todettu aiemmin saman markkinointivuoden aikana, tukihakemus hylätään;

d)

jos tukihakemuksessa todettu ero on enemmän kuin 50 prosenttia tukikelpoisista määristä tai jos 20:tä prosenttia suurempi mutta 50:tä prosenttia pienempi ero todetaan uudelleen saman markkinointivuoden aikana, kyseisenä markkinointivuotena ei myönnetä tukea lainkaan.

Takaisin perittävä määrä on vähennettävä niistä maksuista, jotka yritykselle voitaisiin myöntää niiden hakemusten perusteella, jotka se jättää toteamisvuotta seuraavien markkinointivuosien aikana.

Jos todetaan, että jalostusyritys on syyllistynyt ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin tahallaan, tuensaaja on jätettävä vaille tukea kuluvana ja sitä seuraavana markkinointivuotena.

30 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset tapauksissa, joissa hyväksytyt jalostusyritykset tai ostajat ovat jättäneet noudattamatta joitakin hyväksymisedellytyksiä

Jos todetaan, että varastokirjanpito ei täytä 12 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä tai että yhteyttä varastokirjanpidon, liikekirjanpidon ja tositteiden välillä ei voida osoittaa, jalostusyrityksen tukea vähennetään 10–30 prosenttia kuluvalle markkinointivuodelle haetun tuen määrästä todettujen puutteiden vakavuuden mukaisessa suhteessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklassa tarkoitettujen vähennysten ja poissulkemisten soveltamista.

Jos samat sääntöjenvastaisuudet todetaan uudelleen kahden vuoden kuluessa ensimmäisestä toteamisesta, toimivaltaisen viranomaisen on peruttava jalostusyrityksen hyväksyntä vähintään yhden ja enintään kolmen markkinointivuoden ajaksi.

7 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

31 artikla

Ylivoimainen este ja poikkeukselliset olosuhteet

Tiedot ylivoimaisista esteistä ja poikkeuksellisista olosuhteista on ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle sekä esitettävä niistä kyseistä viranomaista tyydyttävät todisteet 10 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona jalostusyrityksestä vastaava henkilö voi ne ilmoittaa.

32 artikla

Lisätoimenpiteet ja jäsenvaltioiden keskinäinen avunanto

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn moitteettomaksi soveltamiseksi tarvittavat lisätoimenpiteet ja autettava toisiaan tässä asetuksessa säädettyjen tarkastusten toteuttamiseksi. Jos tässä asetuksessa ei säädetä tarkoituksenmukaisista vähennyksistä ja poissulkemisista, jäsenvaltiot voivat tässä yhteydessä ottaa käyttöön aiheellisia kansallisia seuraamuksia, joita sovelletaan jalostusyrityksiin tai muihin markkinoiden toimijoihin, kuten viljelijöihin tai ostajiin, jotka ovat osallisina tuen myöntämismenettelyssä, sen varmistamiseksi, että tuen myöntämisedellytykset täyttyvät.

2.   Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tehokkaiden tarkastusten varmistamiseksi ja toimitettujen asiakirjojen oikeellisuuden ja/tai vaihdettujen tietojen paikkansapitävyyden tarkastamiseksi.

33 artikla

Komissiolle toimitettavat jäsenvaltioiden ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava jokaisen vuosineljänneksen alussa kuivatun rehun määrät, joista asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädettyä tukea koskevat hakemukset on jätetty edeltävän vuosineljänneksen aikana, eriteltyinä niiden kuukausien mukaisesti, joina kyseiset määrät ovat lähteneet yrityksestä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä ne kuivatun rehun määrät, joiden osalta oikeus tukeen on hyväksytty edeltävänä markkinointivuonna.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot on eriteltävä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti. Komissio käyttää näitä tietoja todetakseen, onko taattua enimmäismäärää noudatettu.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

a)

viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä ne kuivatun rehun arvioidut määrät, jotka olivat jalostusyritysten varastossa 31 päivänä maaliskuuta kyseisenä vuonna;

b)

viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2005 jalostusyrityksissä 31 päivänä maaliskuuta 2005 varastossa olevat kuivatun rehun määrät, joihin sovelletaan 34 artiklan säännöksiä;

c)

viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä edellisen markkinointivuoden uusien hyväksyntöjen, peruttujen hyväksyntöjen ja väliaikaisten hyväksyntöjen määrät;

d)

viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä 23–28 artiklan nojalla tehtyjä tarkastuksia ja 29, 30 ja 31 artiklan nojalla sovellettuja vähennyksiä ja poissulkemisia koskevat edellisen markkinointivuoden tilastotiedot liitteen III mukaisesti;

e)

viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä edellisen markkinointivuoden osalta kuivatun rehun tuotannossa käytetyn energian kulutusta koskeva selvitys liitteen I mukaisesti sekä palkokasvien ja muiden tuorerehujen viljelyyn käytettyjen viljelyalojen muutoksia koskeva selvitys liitteen II mukaisesti;

f)

kutakin puolivuotiskautta seuraavan kuukauden kuluessa keskimääräiset kosteuspitoisuudet, jotka jalostusyritykset ovat edellisen puolivuotiskauden aikana todenneet dehydratoitavasta rehusta ja ilmoittaneet 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

g)

viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 1786/2003 ja tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi toteutetut toimenpiteet ja erityisesti tämän asetuksen 30 artiklassa säädetyt kansalliset seuraamukset.

8 LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Varastot 31 päivänä maaliskuuta 2005

1.   Markkinointivuoden 2004/2005 aikana tuotetusta kuivatusta rehusta, jota ei ole viety jalostusyrityksestä tai jostakin tämän asetuksen 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetusta varastointipaikasta ennen 31 päivää maaliskuuta 2005, voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 603/95 3 artiklassa säädettyä tukea markkinointivuonna 2005/2006 edellyttäen, että:

a)

tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä noudatetaan;

b)

ne lähtevät jalostusyrityksestä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa tämän asetuksen 10 ja 11 artiklassa säädetyillä edellytyksillä;

c)

ne merkitään kirjanpitoon kyseisille jäsenvaltioille markkinointivuodeksi 2004/2005 myönnettyjen taattujen kansallisten määrien puitteissa;

d)

ne on ilmoitettu ja varmennettu markkinointivuoden 2004/2005 aikana.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat valvontatoimenpiteet 1 kohdan säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

35 artikla

Vapaaehtoinen siirtymäkausi

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat vapaaehtoista siirtymäkautta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan mukaisesti, on maksettava jalostusyrityksille tuottajille siirrettäväksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tuki asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädettyyn tukeen kelpoisiksi katsottujen määrien perusteella ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevassa D kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän rajoissa.

Jos jalostusyritys hankkii toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevaa rehua, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tuki maksetaan jalostusyrityksille tuottajalle siirtämiseksi ainoastaan, jos kyseinen tuottaja sijaitsee jäsenvaltiossa, joka soveltaa vapaaehtoista siirtymäkautta.

Tämän tuen ja asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädetyn tuen yhteismäärä ei saa ylittää alalle asetuksessa (EY) N:o 603/95 säädettyä enimmäistukea.

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tuki vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1786/2003 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja se maksetaan jalostusyrityksille, joiden on siirrettävä se 15 työpäivän kuluessa tuottajille.

36 artikla

Markkinointivuotta 2004/2005 koskevat säännökset

Kumotaan asetus (EY) N:o 785/95.

Sen säännökset, joita sovelletaan markkinointivuonna 2004/2005 voimassa olevan tukijärjestelmän hallinnointiin, ovat kuitenkin voimassa mainitun markkinointivuoden tulosten lopulliseen vahvistamiseen saakka.

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 114. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 118/2005 (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  EYVL L 63, 21.3.1995, s. 1.

(4)  EYVL L 79, 7.4.1995, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1413/2001 (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 8).

(5)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(6)  EYVL L 102, 15.4.1976, s. 1.

(7)  EYVL L 279, 20.12.1971, s. 7.

(8)  EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6.


LIITE I

Selvitys dehydratoidun rehun tuotannossa käytetyn energian kulutuksesta

Jäsenvaltio:

Markkinointivuosi:


 

Kohde

Yksikkö

Määrä

a

Dehydratoidun rehun tuotanto

Tonnia dehydratoitua rehua

 

b

Tulevan rehun keskimääräinen kosteus

%

 

c

Lähtevän rehun keskimääräinen kosteus

%

 

d

Kuivaajan sisääntuloilman lämpötila

Celsiusaste

 

e

Ominaiskulutus

Megajoulea dehydratoitua rehukiloa kohti

 

f

Käytetty energialähde (kaasu, hiili, ruskohiili, polttoöljy, sähkö, biomassa)

 

 

g

Ominaislämpöarvo megajouleina energiayksikköä kohti

Megajoulea energiayksikköä kohti

 

h

Käytetty polttoainemäärä

a)

Tonnia polttoainetta

 

i

b)

Megajoulea

 


LIITE II

Palkokasvien ja muiden tuorerehujen viljelyyn käytettyjen viljelyalojen muutokset

Jäsenvaltio:

Markkinointivuosi:


 

Cronos-Eurostat-koodi

Tuorerehu

Pinta-ala (1 000 hehtaaria)

a

2611 + 2670

a = b + c Pellolla kasvatettu tuorerehu, josta:

 

b

2611

b)

yksivuotinen rehu (rehumaissi, muut)

 

c

2670

c)

monivuotinen rehu (apila, sinimailanen, lyhytaikaiset nurmikasvit)

 

d

2672

josta: sinimailasta

 

e

0002

Monivuotisten nurmien kokonaispinta-ala

 


LIITE III

A.   Tarkastuksia koskevat tilastotiedot ja tarkastusten kohderyhmät

A.   

Jalostusyritysten hyväksyminen

A.1

Markkinointivuodeksi hyväksyttyjen yritysten määrä

 

A.2

Uusien hyväksyntöjen määrä

 

A.3

Peruttujen hyväksyntöjen määrä

 

A.4

Hyväksyntä peruttu markkinointivuotta lyhyemmäksi ajaksi

 

A.5

Hyväksyntä peruttu koko markkinointivuodeksi tai pidemmäksi ajaksi

 

B.   

Kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajien hyväksyminen

B.1

Markkinointivuodeksi hyväksyttyjen kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajien määrä

 

B.2

Uusien hyväksyntöjen määrä

 

B.3

Peruttujen hyväksyntöjen määrä

 

B.4

Hyväksyntä peruttu markkinointivuotta lyhyemmäksi ajaksi

 

B.5

Hyväksyntä peruttu koko markkinointivuodeksi tai pidemmäksi ajaksi

 

C.   

Sopimukset

C.1

Sopimusten määrä

 

C.2

Asianomaisten viljelijöiden määrä

 

C.3

Sopimuksiin sisältyvien viljelylohkojen määrä

 

C.4

Sopimusten kattama pinta-ala (hehtaareina)

 

D.   

Toimitusilmoitukset

D.1

Toimitusilmoitusten määrä

 

D.2

Asianomaisten viljelijöiden määrä

 

D.3

Toimitusilmoituksiin sisältyvien viljelylohkojen määrä

 

D.4

Toimitusilmoitusten kattama pinta-ala (hehtaareina)

 

E.   

Jätetyt hakemukset

E.1

Jätettyjen hakemusten määrä

 

E.2

Asianomaisten erien määrä

 

E.3

Jalostettu määrä

 

E.4

Toimitettu määrä (josta on jätetty tukihakemus)

 

B.   Tarkastuksia koskevat tilastotiedot, tarkastusten määrä ja tulokset

A.

Sopimuksissa ja tilatukihakemuksissa ilmoitettujen pinta-alojen tarkastukset

Viljelijöiden määrä

Sopimusten määrä

Viljelylohkojen määrä

Pinta-ala

Tukikelvottomiksi todetut määrät

Kansalliset seuraamukset (32 art.)

A.1   

Hallinnolliset tarkastukset

A.1.1

Tapaukset, joissa yksi tai useampi hakija on tehnyt samaa pinta-alaa koskevan kaksoisilmoituksen

 

 

 

 

 

 

A.1.2

Tapaukset, joissa sopimus (tai toimitusilmoitus) ja tilatukihakemus eivät vastaa toisiaan

 

 

 

 

 

 

A.2   

Ilmoitettujen pinta-alojen tarkastukset paikalla

A.2.1

Paikalla tehtyjen tarkastusten määrä

 

 

 

 

 

 

A.2.2

Tapaukset, joissa ei ole epäselvyyksiä

 

 

 

 

 

 

A.2.3

Tapaukset, joissa on ilmoitettu liikaa

 

 

 

 

 

 

A.2.4

Tapaukset, joissa on ilmoitettu liian vähän

 

 

 

 

 

 

A.2.5

Muu kuin ilmoitettu viljelytyyppi

 

 

 

 

 

 

A.2.6

Muut sääntöjenvastaisuudet

 

 

 

 

 

 


B.

Kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajia koskevat tarkastukset

Ostajien määrä

Sopimusten määrä

B.1

Paikalla tehtyjen tarkastusten määrä

 

 

B.2

Tapaukset, joissa ei ole epäselvyyksiä

 

 

B.3

Tapaukset, joissa on sääntöjenvastaisuuksia varastokirjanpidossa

 

 

B.4

Muut sääntöjenvastaisuudet

 

 


C.

Jalostusyrityksiä koskevat tarkastukset

Yritysten määrä

Hakemusten määrä

Erien määrä

Yrityksestä lähteneen kuivatun rehun määrä

Sekoitetun kuivatun rehun määrä

C.1   

Hallinnolliset tarkastukset

C.1.1

Myöhästyneet hakemukset, enintään 25 päivää myöhässä

 

 

 

 

 

C.1.2

Myöhästyneet hakemukset, yli 25 päivää myöhässä

 

 

 

 

 

C.1.3

Ilmoitus ennen lähtöä laiminlyöty

 

 

 

 

 

C.1.4

Kosteutta ja/tai valkuaisainepitoisuutta koskevien vaatimusten noudattamatta jättäminen

 

 

 

 

 

C.1.5

Muut havaitut sääntöjenvastaisuudet

 

 

 

 

 

C.2   

Jalostusyrityksiä koskevat paikalla tehdyt tarkastukset

C.2.1

Paikalla tehtyjen tarkastusten määrä

 

 

 

 

 

C.2.2

Otettujen näytteiden määrä (10 artiklan 2 kohta)

 

 

 

 

 

C.2.3

Ilmoitus ennen lähtöä laiminlyöty

 

 

 

 

 

C.2.4

Kosteutta ja/tai valkuaisainepitoisuutta koskevien vaatimusten noudattamatta jättäminen

 

 

 

 

 

C.2.5

Sääntöjenvastaisuuksia punnituksessa

 

 

 

 

 

C.2.6

Varastokirjanpito ja liikekirjanpito eivät vastaa toisiaan

 

 

 

 

 

C.2.7

Muut tapaukset, joissa on sääntöjenvastaisuuksia varastokirjanpidossa

 

 

 

 

 

C.2.8

Muut havaitut sääntöjenvastaisuudet

 

 

 

 

 

C.3   

Sovelletut seuraamukset (29 art.)

C.3.1

Ero enintään 20 prosenttia (29 artiklan a alakohta)

 

 

 

 

 

C.3.2

Ero uudelleen enintään 20 prosenttia (29 artiklan c alakohta)

 

 

 

 

 

C.3.3

Ero 20 ja 50 prosentin välillä (29 artiklan b alakohta)

 

 

 

 

 

C.3.4

Ero uudelleen 20 ja 50 prosentin välillä (29 artiklan d alakohta)

 

 

 

 

 

C.3.5

Ero yli 50 prosenttia (29 artiklan d alakohta)

 

 

 

 

 

C.3.6

Tahallinen sääntöjenvastaisuus (29 artiklan kolmas alakohta)

 

 

 

 

 

C.3.7

Rahalliset seuraamukset 10–30 prosenttia (30 art.)

 

 

 

 

 


D.

Tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat tarkastukset (27 artiklan 1 kohta)

Erien määrä

Yrityksestä lähteneen kuivatun rehun määrä

Sekoitetun kuivatun rehun määrä

D.1

Kuivattavan ja jauhettavan rehun ostojen todenperäisyyden tarkastaminen (toimitus ja maksaminen)

 

 

 

D.2

Kuivatun rehun ensimmäiselle välittäjälle (markkinointiyritykselle) toimittamisten todenperäisyyden tarkastaminen (vastaanottaminen ja maksaminen)

 

 

 

D.3

Kuivatun rehun lopulliselle vastaanottajalle toimittamisten todenperäisyyden tarkastaminen (vastaanottaminen ja maksaminen)

 

 

 


Top