EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 61, 08. marec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 61

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
8. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 380/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenia Komisie (ES) č. 381/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 383/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa ustanovujú rozhodujúce skutočnosti pre výmenné kurzy uplatniteľné na výrobky vo vinárskom sektore

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 384/2005 zo 7. marca 2005 o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Smernica Komisie 2005/21/ES zo 7. marca 2005, ktorou sa smernica Rady 72/306/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel, prispôsobuje technickému pokroku ( 1 )

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/177/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2005, pokiaľ ide o tranzit živého hovädzieho dobytka cez Spojené kráľovstvo (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/ES:
Odporúčanie Komisie z 1. marca 2005 týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2005 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v obilninách a na obilninách a niektorých ďalších produktoch rastlinného pôvodu a národných monitorovacích programov na rok 2006
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že Slovinsko je bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a enzootickej bovinnej leukózy a že Slovensko je bez výskytu bovinnej tuberkulózy a brucelózy (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2005, ktorým sa oprávňujú členské štáty prijať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/ES:
Rozhodnutie č. 2/2005 Výboru pre colnú spoluprácu krajín AKT a ES z 1. marca 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu krajín AKT, pokiaľ ide o výrobu konzervovaných tuniakov a chrbtových častí tuniakov (položka HS ex 16.04)

48

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín ( Ú v. EÚ L 345, 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top