EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_063_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 63

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 063

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 059

8

 

 

32005R0378

 

 

 

Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (1)

3

2005

L 059

16

 

 

32005R0379

 

 

 

Регламент (ЕО) № 379/2005 на Комисията от 4 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1168/1999 относно определяне на стандартите за търговия със сливи

11

2005

L 059

40

 

 

32005D0176

 

 

 

Решение на Комисията от 1 март 2005 година за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2004) 993) (1)

15

2005

L 061

4

 

 

32005R0382

 

 

 

Регламент (ЕО) № 382/2005 на Комисията от 7 март 2005 година относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на сух фураж

17

2005

L 061

28

 

 

32005D0177

 

 

 

Решение на Комисията от 7 март 2005 година по отношение на транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък през Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2005) 509) (1)

34

2005

L 061

37

 

 

32005D0179

 

 

 

Решение на Комисията от 4 март 2005 година за изменение на Решения 93/52/ЕО и 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Словения за свободна от бруцелоза (B. melitensis) и от ензоотична левкоза по говедата и на Словакия — за свободна от туберкулоза по говедата и бруцелоза по говедата (нотифицирано под номер С(2005) 483) (1)

37

2005

L 062

3

 

 

32005R0386

 

 

 

Регламент (ЕО) № 386/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на някои регламенти по отношение на кодовете от Комбинираната номенклатура за някои плодове и зеленчуци и определени продукти, получени чрез преработката на плодове и зеленчуци

41

2005

L 062

5

 

 

32005R0387

 

 

 

Регламент (ЕО) № 387/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 831/97 относно определяне на стандартите за търговия с авокадо

43

2005

L 063

17

 

 

32005R0394

 

 

 

Регламент (ЕО) № 394/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на схемата за единни плащания съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, предвиждащ общите правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и въвеждащ определени схеми за подпомагане на селските стопани, и дерогации от Регламент (ЕО) № 1782/2003

45

2005

L 066

10

 

 

32005R0416

 

 

 

Регламент (ЕО) № 416/2005 на Комисията от 11 март 2005 година за изменение на приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса от Япония на някои странични животински продукти, предназначени за технически цели (1)

48

2005

L 069

50

 

 

32005D0218

 

 

 

Решение на Комисията от 11 март 2005 година относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Саудитска Арабия (нотифицирано под номер С(2005) 563) (1)

50

2005

L 070

1

 

 

32005R0396

 

 

 

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1)

55

2005

L 072

4

 

 

32005R0436

 

 

 

Регламент (ЕО) № 436/2005 на Комисията от 17 март 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 относно определяне на подробни правила за изпълнението на кръстосано изпълнение, модулирането и интегрираната система за администрация и контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, въвеждащ общите правила за програмите за пряко подпомагане в рамките на Общата аграрна политика и въвеждащ някои схеми за подпомагане на селските стопани

71

2005

L 072

30

 

 

32005D0233

 

 

 

Решение на Комисията от 11 март 2005 година за изменение на Решение 2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2005) 568) (1)

73

2005

L 072

35

 

 

32005D0234

 

 

 

Решение на Комисията от 14 март 2005 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от Аржентина (нотифицирано под номер С(2005) 602) (1)

78

2005

L 078

43

 

 

32005L0024

 

 

 

Директива 2005/24/ЕО на Съвета от 14 март 2005 година за изменение на Директива 87/328/ЕИО по отношение на центровете за съхраняване на сперма и използването на яйцеклетки и ембриони, които произхождат от чистокръвни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (1)

86

2005

L 081

26

 

 

32005R0489

 

 

 

Регламент (ЕО) № 489/2005 на Комисията от 29 март 2005 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета по отношение на определянето на интервенционните центрове и приемането на неолющен ориз от интервенционните агенции

88

2005

L 084

3

 

 

32005R0521

 

 

 

Регламент (ЕО) № 521/2005 на Комисията от 1 април 2005 година относно постоянното разрешаване на добавка и временното разрешаване на нови употреби на някои добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (1)

102

2005

L 086

13

 

 

32005D0271

 

 

 

Решение на Комисията от 30 март 2005 година за изменение на допълнение Б към приложение ХII към Акта за присъединяване от 2003 година по отношение на някои предприятия в секторите на рибата, месото и млякото в Полша (нотифицирано под номер С(2005) 967) (1)

107

2005

L 088

10

 

 

32005D0288

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2005 година за изменение на Решение 97/80/ЕО относно въвеждане на разпоредби за прилагането на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти (нотифицирано под номер С(2005) 754) (1)

113

2005

L 090

1

 

 

32005L0025

 

 

 

Директива 2005/25/ЕО на Съвета от 14 март 2005 година за изменение на приложение VI към Директива 91/414/ЕИО по отношение на продуктите за растителна защита, които съдържат микророганизми (1)

124

2005

L 093

3

 

 

32005R0550

 

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2005 на Комисията от 7 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 416/2004 относно определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1535/2003 по отношение на системата на помощи за продукти от преработени плодове и зеленчуци

158

2005

L 093

34

 

 

32005D0290

 

 

 

Решение на Комисията от 4 април 2005 година относно опростените сертификати за внос на сперма от животни от рода на едрия рогат добитък и прясно свинско месо от Канада и за изменение на Решение 2004/639/ЕО (нотифицирано под номер С(2005) 1002) (1)

160

2005

L 094

22

 

 

32005R0558

 

 

 

Регламент (ЕО) № 558/2005 на Комисията от 12 април 2005 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3846/87 относно въвеждане на номенклатурата на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ, и (ЕО) № 174/1999 относно определяне на специални подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета по отношение на износните лицензии и възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

166

2005

L 095

11

 

 

32005R0562

 

 

 

Регламент (ЕО) № 562/2005 на Комисията от 5 април 2005 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията

170

2005

L 095

62

 

 

32005D0302

 

 

 

Решение на Комисията от 31 март 2005 година за изменение на Решение 97/467/ЕО относно включването на предприятие от Хърватия във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки имат право да внасят щраусово месо (нотифицирано под номер С(2005) 985) (1)

201

2005

L 097

13

 

 

32005R0570

 

 

 

Регламент (ЕО) № 570/2005 на Комисията от 14 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 118/2005 относно определянето на пределни граници на бюджета за преките плащания, които се предоставят съгласно член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета

203

2005

L 097

38

 

 

32005D0303

 

 

 

Решение на Комисията от 31 март 2005 година относно невключването на технически крезол, дихлорофен, имазаметабенз, казугамицин и полиоксин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер С(2005) 975) (1)

205

2005

L 099

5

 

 

32005R0600

 

 

 

Регламент (ЕО) № 600/2005 на Комисията от 18 април 2005 година относно ново разрешение за употребата на коксидиостат като добавка в храните за животни за срок от 10 години, временно разрешение за употребата на една добавка и безсрочно разрешение за употребата на някои добавки в храните за животни (1)

208

2005

L 100

15

 

 

32005R0606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 606/2005 на Комисията от 19 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за еднократни плащания, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани

213

2005

L 107

18

 

 

32005R0644

 

 

 

Регламент (ЕО) № 644/2005 на Комисията от 27 април 2005 година за одобряване на специална система за идентификация на добитък, отглеждан с културна и историческа цел в одобрени за целта помещения, съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (1)

216

2005

L 108

3

 

 

32005R0651

 

 

 

Регламент (ЕО) № 651/2005 на Комисията от 28 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 60/2004 за определянето на преходни мерки в захарния сектор поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

218

2005

L 110

21

 

 

32005R0681

 

 

 

Регламент (ЕО) № 681/2005 на Комисията от 29 април 2005 година за изменениe на Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно условията за получаване на зонални плащания за отглеждане на влакнодаен лен

220

2005

L 114

1

 

 

32005R0695

 

 

 

Регламент (ЕО) № 695/2005 на Съвета от 26 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 за определяне на общи правила за финансиране на интервенциите от секция Гарантиране към Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието

221

2005

L 114

14

 

 

32005D0359

 

 

 

Решение на Комисията от 29 април 2005 година относно предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дъбови (Quercus L.) трупи с кора с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2005) 1298) (1)

223

2005

L 119

3

 

 

32005R0708

 

 

 

Регламент (ЕО) № 708/2005 на Комисията от 10 май 2005 година за изменение на спецификацията за наименованието за произход в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (ЗНП)

230

2005

L 120

3

 

 

32005R0712

 

 

 

Регламент (ЕО) № 712/2005 на Комисията от 11 май 2005 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храните от животински произход по отношение на лазалоцид и амониеви и натриеви соли на битуминосулфонати (1)

235

2005

L 121

87

 

 

32005D0375

 

 

 

Решение На Комисията от 11 май 2005 година за изменение на Решение 90/255/ЕИО по отношение на вписването на мъжките овце и кози в допълнителен раздел към родословната книга (нотифицирано под номер С(2005) 1409) (1)

237

2005

L 126

10

 

 

32005R0749

 

 

 

Регламент (ЕО) № 749/2005 на Комисията от 18 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2131/93 относно определянето на процедурата и условията за придобиване на зърно от интервенционните агенции

240

2005

L 130

17

 

 

32005D0392

 

 

 

Решение на Комисията от 17 май 2005 година за изменение на Решение 2004/233/ЕО по отношение на списъка на лаборатории, на които е разрешено да извършват проверки за ефикасността на ваксините против бяс при някои месоядни домашни животни (нотифицирано под номер С(2005)1439) (1)

242

2005

L 130

22

 

 

32005D0393

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2005 година относно защитните зони и зоните под наблюдение във връзка с болестта син език и условията за движение навън от и през такива зони (нотифицирано под номер С(2005) 1478) (1)

247

2005

L 134

6

 

 

32005R0794

 

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2005 на Комисията от 26 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно схемите за подпомагане, предвидени в дялове IV и IVа от посочения регламент, и използването на земята, заделена за производството на суровини

254

2005

L 137

15

 

 

32005R0826

 

 

 

Регламент (ЕО) № 826/2005 на Комисията от 30 май 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2659/94 относно подробни правила за предоставяне на помощ за частно складиране за сирената Grana padano, Parmigiano-Reggiano и Provolone

256

2005

L 137

16

 

 

32005R0827

 

 

 

Регламент (ЕО) № 827/2005 на Комисията от 30 май 2005 година за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно предоставянето на помощ за частно съхранение за някои видове сирене през периода на съхранение 2005/2006 година

257

2005

L 137

31

 

 

32005D0405

 

 

 

Решение на Комисията от 4 май 2005 година за одобряване от името на Европейската общност на измененията в приложенията към Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните в търговията с живи животни и животински продукти (нотифицирано под номер С(2005) 1369) (1)

262

2005

L 137

33

 

 

22005A0531(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно изменения в приложенията на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и с животински продукти

264

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top