EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 97, 15.4.2003, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 181 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 181 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; Implisiittinen kumoaja 32009L0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/18/oj

32003L0018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 097 , 15/04/2003 s. 0048 - 0052


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003,

työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1), jonka se on tehnyt kuultuaan työmarkkinaosapuolia sekä työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvosto on työntekijöiden suojelemisesta asbestialtistuksen vaaroilta 7 päivänä huhtikuuta 1998 antamissaan päätelmissä(4) kehottanut komissiota tekemään ehdotuksia direktiivin 83/477/ETY(5) muuttamiseksi, erityisesti koska on syytä kohdistaa uudelleen ja mukauttaa suojelutoimia siten, että ne koskevat henkilöitä, jotka nykyisin altistuvat asbestille eniten, erityisesti työntekijöitä, jotka poistavat asbestia, ja työntekijöitä, jotka joutuvat huolto- ja ylläpitotehtävissään satunnaisesti tekemisiin asbestin kanssa.

(2) Mainittujen päätelmien mukaisesti komissiota kehotettiin muun muassa tekemään ehdotuksia direktiivin 83/477/ETY muuttamiseksi ottamalla huomioon krysotiilille altistumisen raja-arvoja ja ilman asbestipitoisuuden mittausmenetelmiä koskevat perusteelliset tutkimukset, jotka perustuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) hyväksymään menetelmään. Samankaltaisia toimenpiteitä olisi toteutettava korvaavien kuitujen suhteen.

(3) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on asbestia koskevassa lausunnossaan(6) pyytänyt komissiota toteuttamaan uusia toimenpiteitä työntekijöihin kohdistuvien vaarojen vähentämiseksi.

(4) Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/769/ETY(7) säädetty krysotiiliasbestin markkinoille saattamisen ja käytön kielto, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005, auttaa vähentämään työntekijöiden asbestialtistusta merkittävästi.

(5) Kaikkia työntekijöitä olisi suojeltava asbestialtistukseen liittyviltä vaaroilta, joten merenkulku- ja ilmailualaa koskevat poikkeukset olisi kumottava.

(6) Kyseisten kuitujen määritelmän selkeyden varmistamiseksi ne olisi määriteltävä uudelleen minerologisesti tai Chemical Abstract Service (CAS) -numeron avulla.

(7) Asbestialtistusta aiheuttavien toimien rajoittamisella ehkäistään erittäin merkittävällä tavalla asbestialtistukseen liittyviä sairauksia, rajoittamatta kuitenkaan asbestin kaupan pitämistä ja käyttöä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista.

(8) Asbestialtistusta aiheuttavien toimien ilmoitusjärjestelmä olisi mukautettava vastaamaan uusia työskentelytilanteita.

(9) On tärkeää kieltää toimet, joissa työntekijät altistuvat asbestikuiduille asbestia louhittaessa, asbestituotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä tai tarkoituksellisesti lisättyä asbestia sisältäviä tuotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä, koska silloin altistustaso on korkea ja vaikeasti ennustettavissa.

(10) Uusin tekninen tietämys huomioon ottaen olisi määriteltävä paremmin ne menetelmät, joita käytetään ilman asbestipitoisuuden määrittämiseksi tehtävässä näytteenotossa, sekä kuitujen laskentamenetelmät.

(11) Vaikkei vielä ei ole kyetty määrittämään altistuskynnystä, jota vähäisempi asbestialtistus ei aiheuta syöpävaaraa, asbestin työperäisen altistuksen raja-arvoja olisi alennettava.

(12) Työnantajia olisi vaadittava ennen asbestin poistotyöhankkeen aloittamista kartoittamaan asbestin esiintyminen tai oletettu esiintyminen rakennuksissa ja laitteissa sekä toimittamaan nämä tiedot muille henkilöille, jotka saattavat altistua asbestille sen käytön, rakennusten ylläpidon tai muun niissä tapahtuvan tai niihin kohdistuvan toiminnan yhteydessä.

(13) On ehdottomasti varmistettava, että asbestin purku- ja poistotöitä tekevät yritykset ovat perillä kaikista työntekijöiden suojelemiseksi tarpeellisista varotoimista.

(14) Asbestille altistuville tai mahdollisesti altistuville työntekijöille olisi järjestettävä erityiskoulutusta, jonka avulla voidaan merkittävästi edistää altistukseen liittyvien vaarojen vähentämistä.

(15) Direktiivissä 83/477/ETY säädettyjen altistus- ja terveystietojen sisältö olisi yhdenmukaistettava työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/394/ETY(8) (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) tarkoitettujen tietojen kanssa.

(16) Altistuneiden työntekijöiden kliinistä seurantaa koskevat käytännön suositukset olisi saatettava uusimman lääketieteellisen tietämyksen perusteella ajan tasalle, jotta asbestiin liittyvät patologiset muutokset voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.

(17) Koska suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on työntekijöiden suojelun parantaminen asbestialtistuksen työssä aiheuttamilta vaaroilta, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, se voidaan toiminnan laajuus ja vaikutukset huomioiden saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(18) Tämän direktiivin sisältämillä muutoksilla toteutetaan käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta.

(19) Muutokset on rajattu mahdollisimman vähäisiksi, jotta pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä ei tarpeettomasti rajoitettaisi.

(20) Direktiivi 83/477/ETY olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 83/477/ETY seuraavasti:

1) Kumotaan 1 artiklan 2 kohta.

2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

" 2 artikla

Tässä direktiivissä 'asbestilla' tarkoitetaan seuraavia kuitumaisia silikaatteja:

- aktinoliittiasbesti, CAS No 77536-66-4(9)

- grüneriitti (amosiittiasbesti), CAS No 12172-73-5(10)

- antofylliittiasbesti, CAS No 77536-67-5(11)

- krysotiili, CAS No 12001-29-5(12)

- krokidoliitti, CAS No 12001-28-4(13)

- tremoliittiasbesti, CAS No 77536-68-6(14)."

3) 3 artiklassa:

a) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jos työntekijöiden altistuminen on satunnaista ja lievää ja jos 2 kohdassa edellytetyn riskin arvioinnin tulosten perusteella on selvää, ettei työskentelyalueen ilman pitoisuus ylitä asbestialtistuksen raja-arvoa, voidaan olla soveltamatta 4, 15 ja 16 artiklaa, kun työvaiheiden aikana:

a) tehdään lyhyitä, jaksottaisia huoltotöitä, joiden aikana ei käsitellä murenevia materiaaleja;

b) poistetaan sellaisia ehjiä materiaaleja, joissa asbestikuidut ovat tiukasti kiinni alustassa, niitä vioittamatta;

c) koteloidaan tai päällystetään hyvässä kunnossa olevia, asbestia sisältäviä materiaaleja;

d) suoritetaan ilman laadun seurantaa ja tarkastuksia sekä otetaan näytteitä sen selvittämiseksi, sisältääkö tietty materiaali asbestia."

b) lisätään kohta seuraavasti:

"3 a. Jäsenvaltioiden on kuultuaan työmarkkinaosapuolia kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti laadittava käytännön suuntaviivat 3 kohdan mukaisen satunnaisen ja lievän altistuksen määrittämiseksi."

4) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Työnantajan on ennen töiden aloittamista tehtävä ilmoitus jäsenvaltion vastuussa olevalle viranomaiselle kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Ilmoitukseen on sisällyttävä ainakin lyhyt kuvaus seuraavista seikoista:

a) työmaan sijainti;

b) käytetyn tai käsitellyn asbestin laatu ja määrä;

c) toteutettavat toimet ja prosessit;

d) kyseessä olevien työntekijöiden määrä;

e) työn alkamispäivä ja sen kesto;

f) toteutetut toimenpiteet työntekijöiden asbestialtistumisen rajoittamiseksi."

b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Aina kun työolosuhteissa tapahtuu muutos, joka voi johtaa merkittävään asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle altistumisen lisääntymiseen, on tehtävä uusi ilmoitus."

5) Lisätään 5 artiklaan alakohta seuraavasti:"Toimet, joissa työntekijät altistuvat asbestikuiduille asbestia louhittaessa, asbestituotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä taikka tarkoituksellisesti lisättyä asbestia sisältäviä tuotteita valmistettaessa tai käsiteltäessä, ovat kiellettyjä, lukuun ottamatta purkutöistä tai asbestinpoistosta peräisin olevien tuotteiden käsittelyä ja kaatopaikalle sijoittamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asbestin kaupan pitämistä ja käyttöä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista."

6) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

Työntekijöiden altistuminen asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle työpaikalla on kaikissa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa toimissa pidettävä mahdollisimman vähäisenä ja joka tapauksessa 8 artiklassa vahvistetun raja-arvon alapuolella erityisesti seuraavin toimenpitein:

1) asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle altistuvien tai todennäköisesti altistuvien työntekijöiden lukumäärä on pidettävä mahdollisimman pienenä;

2) työprosessit on suunniteltava siten, ettei niistä synny asbestipölyä tai, jos tämä ei ole mahdollista, siten, ettei asbestipölyä pääse ilmaan;

3) kaikki tilat ja laitteet, joissa asbestia käsitellään, on voitava puhdistaa ja pitää kunnossa säännöllisesti ja tehokkaasti;

4) asbesti tai materiaalit, joista vapautuu asbestipölyä tai jotka sisältävät asbestia, on säilytettävä ja kuljetettava asianmukaisissa tiiviisti suljetuissa pakkauksissa;

5) jätteet on kerättävä ja poistettava työpaikalta mahdollisimman nopeasti asianmukaisissa tiiviisti suljetuissa pakkauksissa, joiden merkinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia. Tätä toimenpidettä ei sovelleta kaivannaistoimintaan. Nämä jätteet on tämän jälkeen käsiteltävä vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY(15) mukaisesti."

7) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

" 7 artikla

1. Työpaikan ilman asbestikuitupitoisuus on mitattava säännöllisesti riskin alustavan arvioinnin tulokset huomioon ottaen ja 8 artiklassa vahvistetun raja-arvon noudattamisen varmistamiseksi.

2. Näytteiden on oltava edustavia ja niiden on kuvattava työntekijöiden henkilökohtaista altistumista asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle.

3. Työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan yrityksissä on kuultava ennen näytteenottoa.

4. Näytteiden otosta huolehtivat henkilöt, joilla on siihen edellytetty pätevyys. Näytteet on tämän jälkeen analysoitava 6 kohdan mukaisesti laboratorioissa, joissa on välineet kuitulaskentaan.

5. Näytteenoton keston on oltava sellainen, että edustava altistuminen voidaan määrittää mittauksilla tai aikapainotetuilla laskelmilla kahdeksan tunnin viiteajalle (yksi työvuoro).

6. Kuitulaskenta on tehtävä mieluiten faasikontrastimikroskoopilla käyttäen Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 1997 suosittelemaa menetelmää(16) tai mitä tahansa muuta menetelmää, jolla saadaan vastaavat tulokset.

Asbestin mittaamiseksi ilmasta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla otetaan huomioon vain kuidut, joiden pituus on yli 5 mikrometriä ja leveys alle 3 mikrometriä ja joiden pituus-leveyssuhde on suurempi kuin 3:1."

8) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

" 8 artikla

Työnantajien on huolehdittava, ettei yksikään työntekijä altistu ilman asbestipitoisuudelle, kun se kahdeksan tunnin aikapainotettuna keskiarvona mitattuna ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä."

9) Kumotaan 9 artiklan 1 kohta.

10) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"Jos 8 artiklassa vahvistettu raja-arvo ylittyy, on selvitettävä ylittymisen syyt ja toteutettava mahdollisimman nopeasti asianmukaiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kun altistusta ei voida vähentää muilla keinoin ja kun raja-arvon noudattaminen edellyttää henkilökohtaisten hengityssuojainten käyttämistä, niiden käyttäminen ei saa olla pysyvä ratkaisu, vaan se on rajoitettava kunkin työntekijän osalta välttämättömimpään. Fyysiset ja ilmastolliset olosuhteet huomioiden ja tarvittaessa työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti kuullen on säädettävä asianmukaisista tauoista niiden työvaiheiden aikana, joissa on käytettävä henkilökohtaisia hengityssuojaimia."

11) Lisätään artikla seuraavasti:

" 10 a artikla

Ennen purku- tai kunnossapitotöiden aloittamista työnantajien on, tarvittaessa hankkimalla tietoa tilojen omistajilta, toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet mahdollisesti asbestia sisältävien materiaalien tunnistamiseksi.

Jos vallitsee pieninkin epäilys asbestin esiintymisestä materiaalissa tai rakenteessa, on noudatettava tämän direktiivin asianomaisia säännöksiä."

12) Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tiettyjen toimintojen, kuten purku-, poisto-, korjaus- tai kunnossapitotyön osalta, joiden yhteydessä 8 kohdassa vahvistetun raja-arvon ylittyminen on ilman asbestipitoisuuden rajoittamiseksi toteutetuista teknisistä ehkäisytoimenpiteistä huolimatta ennakoitavissa, työnantajan on määritettävä erityisesti seuraavat toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan työntekijöiden suojelu heidän osallistuessaan tällaisiin toimintoihin:

a) työntekijät on varustettava asianmukaisilla hengityksen suojaimilla ja muilla henkilönsuojaimilla, joita heidän on käytettävä;

b) näkyviin on asetettava varoituksia, joista ilmenee, että 8 artiklassa asetetun raja-arvon ylittyminen on ennakoitavissa; ja

c) asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista peräisin olevan pölyn leviäminen tilan tai työkohteen ulkopuolelle on estettävä."

13) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa suunnitelmassa on määrättävä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi työpaikalla.

Suunnitelmassa on erityisesti määrättävä, että

- asbesti ja/tai asbestipitoiset materiaalit poistetaan ennen varsinaiseen purkutyöhön ryhtymistä, paitsi jos tämä aiheuttaisi työntekijöille suuremman vaaran kuin jos asbesti ja/tai asbestipitoiset materiaalit jätettäisiin paikoilleen,

- tarpeen mukaan on saatavissa 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja henkilösuojaimia,

- purku- tai asbestin poistotyön päätyttyä on kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti varmistettava, ettei työpaikalla ole asbestille altistumisen vaaraa."

14) Lisätään artiklat seuraavasti:

" 12 a artikla

1. Työnantajien on järjestettävä asianmukainen koulutus kaikille työntekijöille, jotka altistuvat tai mahdollisesti altistuvat asbestipitoiselle pölylle. Koulutusta on järjestettävä säännöllisesti, ja sen on oltava työntekijöille maksutonta.

2. Koulutuksen on oltava työntekijöille helposti ymmärrettävää. Heidän on saatava sen avulla tarvittavat ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyvät tiedot ja taidot, erityisesti seuraavista seikoista:

a) asbestin ominaisuuksista ja sen terveysvaikutuksista, myös tupakoinnin synergiavaikutuksesta;

b) tuote- ja materiaalityypeistä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia;

c) toimista, jotka voivat aiheuttaa asbestille altistumisen, ja ennaltaehkäisevien toimien merkityksestä altistuksen vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi;

d) turvallisista työtavoista, toimista ja suojavälineistä;

e) hengityksensuojainten asianmukaisesta tarkoituksesta, valinnasta, valikoimasta, rajoituksista ja oikeasta käytöstä;

f) hätämenettelyistä;

g) dekontaminaatiomenettelyistä;

h) jätteiden käsittelystä; ja

i) terveystarkastuksia koskevista vaatimuksista.

3. Käytännön ohjeet asbestinpoistoon osallistuvien työntekijöiden kouluttamisesta laaditaan yhteisön tasolla.

12 b artikla

Ennen kuin yritykset voivat tehdä asbestin purku- tai poistotöitä, niiden on esitettävä selvitys pätevyydestään tällä alalla. Tämän selvityksen on oltava kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukainen."

15) Korvataan 14 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) jos tulokset ylittävät 8 artiklassa vahvistetun raja-arvon, on näistä ylityksistä ja niihin johtaneista syistä ilmoitettava mahdollisimman nopeasti asianomaisille työntekijöille ja heidän edustajilleen yrityksessä tai laitoksessa, ja työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan yrityksessä tai laitoksessa on kuultava toteutettavien toimenpiteiden osalta tai, jos on kyse hätätapauksesta, heille on ilmoitettava jo toteutetuista toimenpiteistä."

16) Korvataan 15 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Työntekijöille on annettava tietoja ja neuvoja kaikista niistä heidän terveydentilaansa koskevista arvioinneista, joita heille mahdollisesti tehdään altistuksen loputtua.

Lääkäri tai viranomainen, joka on vastuussa työntekijöiden lääketieteellisestä valvonnasta voi esittää, että terveyden seurantaa olisi jatkettava altistumisen päättymisen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeellista asianomaisen henkilön terveyden turvaamiseksi.

Tämä jatkuva terveyden seuranta toteutetaan kansallisten lainsäädäntöjen ja/tai käytäntöjen mukaisesti."

17) Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilökohtaisia terveystietoja on säilytettävä vähintään 40 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti."

18) Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat on asetettava vastuussa olevien viranomaisten saataville kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti siinä tapauksessa, että yrityksen toiminta päättyy."

19) Lisätään artikla seuraavasti:

" 16 a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annetun kansallisen lainsäädännön rikkomiseen sovellettavista asianmukaisista seuraamuksista. Näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia."

20) Kumotaan liite I.

21) Korvataan liitteessä II oleva 3 kohta seuraavasti:

"3) Työntekijöiden terveystarkastukset olisi tehtävä työlääketieteen periaatteiden ja käytännön mukaisesti. Niihin olisi sisällyttävä ainakin seuraavat toimenpiteet:

- työntekijän terveyteen ja ammattihistoriaan liittyvien tietojen tallentaminen,

- henkilökohtainen haastattelu,

- yleinen kliininen tutkimus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota keuhkoihin,

- hengityselinten toiminnan tutkimus (spirometria ja FVC).

Lääkärin ja/tai terveyden seurannasta vastaavan viranomaisen on päätettävä jatkotutkimuksista, kuten ysköksen sytologisesta tutkimisesta, rintakehän röntgenkuvauksesta tai tietokonetomografiasta uusimman käytettävissä olevan työlääketieteen alan tietämyksen perusteella."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 15 päivää huhtikuuta 2006. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Stratakis

(1) EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 179 ja

EYVL C 203 E, 27.8.2002, s. 273.

(2) EYVL C 94, 18.4.2002, s. 40.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 23. syyskuuta 2002 (EYVL C 269 E, 5.11.2002, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 17. joulukuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 18. helmikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL C 142, 7.5.1998, s. 1.

(5) EYVL L 263, 24.9.1983, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/24/EY (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

(6) EYVL C 138, 18.5.1999, s. 24.

(7) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/91/EY (EYVL L 286, 30.10.2001, s. 27).

(8) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/38/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 66).

(9) Chemical Abstract Servicen (CAS) -rekisterinumero.

(10) Chemical Abstract Servicen (CAS) -rekisterinumero.

(11) Chemical Abstract Servicen (CAS) -rekisterinumero.

(12) Chemical Abstract Servicen (CAS) -rekisterinumero.

(13) Chemical Abstract Servicen (CAS) -rekisterinumero.

(14) Chemical Abstract Servicen (CAS) -rekisterinumero.

(15) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28).

(16) Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), WHO, Geneva 1997 (1SBN 92-4-154496-1).

Top