EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_006_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
05.Свободно движение на работници и социална политика
TOM 06

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

05.   Свободно движение на работници и социална политика

TOM 006

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 302

57

 

 

32000L0079

 

 

 

Директива 2000/79/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA) (текст от значение за ЕИП)

3

2000

L 303

16

 

 

32000L0078

 

 

 

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

7

2001

L 014

16

 

 

32001R0089

 

 

 

Регламент (ЕО) № 89/2001 на Комисията от 17 януари 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета относно въвеждането на процедура за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 относно прилагането на схеми за социално осигуряване на заети, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се придвижват в рамките на Общността

14

2001

L 082

16

 

 

32001L0023

 

 

 

Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности

20

2001

L 136

17

 

 

32001L0025

 

 

 

Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година относно минималната степен на обучение на морските лица

26

2001

L 187

1

 

 

32001R1386

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1386/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71. (tекст от значение за ЕИП)

51

2001

L 195

46

 

 

32001L0045

 

 

 

Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 89/655/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (текст от значение за ЕИП)

54

2001

L 196

26

 

 

32001D0548

 

 

 

Решение на Комисията от 9 юли 2001 година за създаване на комитет в областта на допълнителното пенсионно осигуряване (нотифицирано под номер С(2001) 1775) (текст от значение за ЕИП)

58

2001

L 206

1

 

 

32001L0019

 

 

 

Директива 2001/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2001 година за изменение на Директиви 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО на Съвета относно общата система за признаване на професионални квалификации и Директиви 77/452/ЕИО, 77/453/ЕИО, 78/686/ЕИО, 78/687/ЕИО, 78/1026/ЕИО, 78/1027/ЕИО, 80/154/ЕИО, 80/155/ЕИО, 85/384/ЕИО, 85/432/ЕИО, 85/433/ЕИО и 93/16/ЕИО на Съвета относно се професиите на медицинска сестра, отговаряща за общомедицински грижи, на практикуващ стоматолог, на ветеринарен лекар, на акушерка, на архитект, на фармацевт и на лекар (текст от значение за ЕИП)

60

2002

L 062

17

 

 

32002R0410

 

 

 

Регламент (ЕО) № 410/2002 на Комисията от 27 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

110

2002

L 080

29

 

 

32002L0014

 

 

 

Директива 2002/14/EO на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

120

2002

L 080

35

 

 

32002L0015

 

 

 

Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

125

2002

L 091

30

 

 

32002D0260

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 2002 година за създаване на Група на генералните директори в областта на индустриалните отношения

130

2002

L 170

1

 

 

32002D1145

 

 

 

Решение № 1145/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година относно насърчителни мерки на Общността в областта на заетостта (текст от значение за ЕИП)

131

2002

L 177

13

 

 

32002L0044

 

 

 

Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

136

2002

L 269

15

 

 

32002L0073

 

 

 

Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (текст от значение за ЕИП)

143

2002

L 270

10

 

 

32002L0074

 

 

 

Директива 2002/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година за изменение на Директива 80/987/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (текст от значение за ЕИП)

149

2002

L 308

1

 

 

32002R1991

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1991/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 8 октомври 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността

153

2002

L 324

14

 

 

32002R2104

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2104/2002 на Комисията от 28 ноември 2002 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността и Регламент (ЕО) № 1575/2000 на Комисията за приложението на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета във връзка с използването на списъка на променливите за образованието и обучението и тяхното кодиране за предаване на данни от 2003 година нататък

155

2003

C 218

1

 

 

32003D0913(01)

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 2003 година за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (2003/С 218/01) (текст от значение за ЕИП)

161

2003

L 005

16

 

 

32003D0008

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 2002 година за приложение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно компенсирането на предложенията и заявленията за работа (номифицирано nод номер C(2002) 5236) (текст от значение за ЕИП)

165

2003

L 042

38

 

 

32003L0010

 

 

 

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

169

2003

L 069

1

 

 

32003R0450

 

 

 

Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно индекса на разходите за труд (текст oт значение за ЕИП)

176

2003

L 097

48

 

 

32003L0018

 

 

 

Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2003 година за изменение на Директива 83/477/ЕИО на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на азбест по време на работа (текст от значение за ЕИП)

181

2003

L 124

1

 

 

32003R0859

 

 

 

Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 година за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство

186

2003

L 169

37

 

 

32003R1216

 

 

 

Регламент (ЕО) 1216/2003 на Комисията от 7 юли 2003 година, за прилагането на Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета, относно индекса на разходите за труд (текст от значение за ЕИО)

190

2003

L 197

13

 

 

32003D0578

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 2003 година относно насоките за политиките по заетостта на държавите–членки

198

2003

L 207

25

 

 

32003L0072

 

 

 

Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите

207

2003

L 235

10

 

 

32003L0041

 

 

 

Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване

219

2003

L 245

25

 

 

32003R1649

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1649/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1365/75 относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1417/76

231

2003

L 245

38

 

 

32003R1654

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1654/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

234

2003

L 245

41

 

 

32003R1655

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1655/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1416/76

237

2003

L 271

3

 

 

32003R1851

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1851/2003 на Комисията от 17 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

240

Top