EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0041

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden osalta

OJ L 194, 18.7.2001, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 371 - 373
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 90 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 90 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; Implisiittinen kumoaja 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/41/oj

32001L0041

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden osalta

Virallinen lehti nro L 194 , 18/07/2001 s. 0036 - 0037


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 14 artiklan mukaisesti on luotava alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus.

(2) Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät 29 päivänä maaliskuuta 1996 päätöksen N:o 646/96/EY syöväntorjunnan toimintaohjelman hyväksymisestä kansanterveyden alalla vuosiksi 1996-2000(4).

(3) Terveyden suojelun ja kuluttajien turvallisuuden parantamiseksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita sekä kyseisiä aineita sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille suuren yleisön käyttöön.

(4) Direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta neljännentoista kerran 20 päivänä joulukuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/60/EY(5) esitetään direktiivin 76/769/ETY(6) lisäykseksi sen liitteessä I olevia 29, 30 ja 31 kohtaa koskeva luettelo syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista, ryhmään 1 tai 2 kuuluvista aineista. Näitä aineita ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille yleisön käyttöön.

(5) Direktiivin 94/60/EY mukaan komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen kyseisen luettelon täydentämisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on julkaistu vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY(7) olevan, syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia, ryhmään 1 tai 2 kuuluvia aineita sisältävän liitteen I mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

(6) Direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenkolmannen kerran 5 päivänä joulukuuta 1997 annettu komission direktiivi 97/69/EY(8) koskee yhtä äskettäin syöpää aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta. Direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenneljännen kerran 18 päivänä syyskuuta 1998 annettu komission direktiivi 98/73/EY(9) koskee yhtä äskettäin syöpää aiheuttavaksi, ryhmään 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta, ja yhtä äskettäin lisääntymiselle vaaralliseksi, ryhmään 2 kuuluvaksi luokiteltua ainetta. Nämä aineet on lisättävä direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevia 29 ja 31 kohtaa koskevaan lisäykseen.

(7) Äskettäin direktiiveillä 97/69/EY ja 98/73/EY syöpää aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, ryhmään 2 kuuluviksi luokiteltujen aineiden riskit ja hyödyt on otettu huomioon.

(8) Tätä direktiiviä sovelletaan sen estämättä, mitä säädetään yhteisön lainsäädännössä, jolla vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset. Kyseinen lainsäädäntö sisältyy toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY(10) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY(11),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liitteen I lisäys seuraavasti:

1) Lisätään esipuheeseen huomautus R seuraavasti: ">TAULUKON PAIKKA>

Huomautus R:

Aineen luokittelua syöpää aiheuttavaksi ei tarvitse soveltaa sellaisiin kuituihin, joiden halkaisijan pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella standardipoikkeamalla on yli 6 μm:n."

2) Tämän direktiivin liitteessä luetellut aineet lisätään 29 ja 31 kohtaa koskevassa lisäyksessä lueteltuihin aineisiin.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 18 päivänä tammikuuta 2003 alkaen.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Winberg

(1) EYVL C 116 E, 26.4.2000 s. 54.

(2) EYVL C 140, 18.5.2000, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. helmikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2001 (EYVL C 142, 15.5.2001, s. 1), Euroopan parlamentin päätös, tehty 16. toukokuuta 2001.

(4) EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9.

(5) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 1.

(6) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/77/EY (EYVL L 207, 6.8.1999, s. 18).

(7) EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/33/EY (EYVL L 136, 8.6.2000, s. 90).

(8) EYVL L 343, 13.12.1997, s. 19.

(9) EYVL L 305, 16.11.1998, s. 1.

(10) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(11) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 1999/38/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 66).

LIITE

Kohta 29 - Syöpää aiheuttavat aineet: ryhmä 2

>TAULUKON PAIKKA>

Kohta 31 - Lisääntymiselle vaaralliset aineet: ryhmä 2

>TAULUKON PAIKKA>

Top