EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0090

Neuvoston direktiivi 96/90/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta

OJ L 13, 16.1.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 24 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implisiittinen kumoaja 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/90/oj

31996L0090

Neuvoston direktiivi 96/90/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 013 , 16/01/1997 s. 0024 - 0025


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/90/EY,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/118/ETY (4) säädetään yhteisön luetteloiden laatimisesta niistä laitoksista, joista kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on toimittanut komissiolle takeet siitä, että mainitut laitokset noudattavat yhteisön vaatimuksia,

sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen, luiden ja sarvien, kavioiden ja niistä valmistettujen tuotteiden, mehiläistuotteiden, metsästysmuistojen, lannan, villojen, karvojen ja harjaksien sekä sulkien ja höyhenten osalta, joita tarkoitetaan liitteessä I olevissa luvuissa 3, 5 B kohta, 12, 13, 14 ja 15, sekä hunajan osalta riittää, että varmistetaan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen suorittama laitosten rekisteröiminen,

matelijoiden lihan sekä erityisvaatimusten soveltamisalaan kuulumattomien lajien lihan ja niistä saatavien tuotteiden yhteisön kulutuksen vuoksi olisi vahvistettava näiden eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen sekä tuontiin sovellettavat kansanterveyttä koskevat vaatimukset,

raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/46/ETY (5) tarkoitetaan vain lehmän, uuhen, vuohen tai puhvelin maitoa tai maitopohjaisia tuotteita,

muista lajeista peräisin olevan maidon tai maitopohjaisten tuotteiden kauppaan ja tuontiin on sovellettava erityisiä terveysvaatimuksia,

tämän vuoksi on tärkeää antaa komission tehtäväksi pysyvän eläinlääkintäkomitean menettelyn mukaisesti määrätä tarvittavat soveltamistoimenpiteet mainittujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa, markkinointia ja tuontia koskevien yhtenäisten terveysvaatimusten varmistamiseksi,

on syytä määrätä, että tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä 3 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3626/82 (6) soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 92/118/ETY seuraavasti:

1) 10 artiklassa

i) korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) ellei liitteessä II olevista erityisistä määräyksistä muuta johdu

- liitteessä I olevissa luvuissa 3, 5 B kohta, 12, 13, 14 I kohta (jalostamaton lanta) sekä 15 tarkoitettujen tuotteiden ja hunajan on oltava lähtöisin laitoksesta, jonka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt,

- muiden kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava lähtöisin laitoksista, jotka on mainittu yhteisön 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditussa luettelossa",

ii) lisätään 3 kohdan a alakohtaan seuraava kolmas alakohta:

"Kunnes liitteen II 2 luvun neljännessä ja viidennessä luetelmakohdassa säädetyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä on määrätty, jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että tuonti noudattaa mainituissa luetelmakohdissa säädettyjä vähimmäistakuita",

iii) poistetaan 3 kohdan b alakohta,

iv) korvataan 6 kohdassa "2 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa" seuraavasti: "2 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan toisessa luetelmakohdassa".

2) Korvataan liitteessä II olevan 2 luvun johdantovirkkeestä sanat "ennen 1 päivää tammikuuta 1994" sanoilla "ennen 1 päivää heinäkuuta 1997".

3) Lisätään liitteessä II olevaan 2 lukuun seuraavat luetelmakohdat:

"- sellaisten elintarvikkeeksi tarkoitettujen maidon ja maitopohjaisten tuotteiden kauppaan ja tuontiin, jotka ovat peräisin direktiivin 92/46/ETY ulkopuolisista lajeista; näihin edellytyksiin voi sisältyä lajikohtaisia erityisvaatimuksia, jotka koskevat:

- maitokarjan eläinten terveyttä ja terveydentilaa, erityisesti tuberkuloosin ja luomistaudin osalta,

- lypsyn,

- maidon keräämisen, kuljetuksen, käsittelyn ja jalostuksen,

- henkilökunnan

hygieniaa,

- farmakologisesti ja/tai hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jäämien, antibioottien, torjunta-aineiden tai muiden vahingollisten aineiden havaitsemista maidossa tai maitotuotteissa,

- raaka-aineena käytettävään raakamaitoon sovellettavia vaatimuksia,

- lopputuotteisiin sovellettavia mikrobiologisia vaatimuksia,

- sellaisten lajien lihan tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja tuontiin, joita eivät koske erityisvaatimukset, ja erityisesti matelijoiden lihaan ja niistä saataviin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu elintarvikkeeksi.

Näihin edellytyksiin on lajeista riippuen kuuluttava erityisvaatimuksia, jotka koskevat:

- mikrobiologisia ja parasitologisia vaatimuksia,

- teurastuksen yhteydessä noudatettavaa hygieniaa,

- jäämien havaitsemista."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1997. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissä säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta

I. YATES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 110, 16.4.1996, s. 9

(2) EYVL N:o C 347, 18.11.1996

(3) Lausunto annettu 27 päivänä marraskuuta 1996 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/340/EY (EYVL N:o L 129, 30.5.1996, s. 25).

(5) EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1

(6) EYVL N:o L 384, 31.12.1982, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 197/90 (EYVL N:o L 29, 31.1.1990, s. 1).

Top