EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0334

Nõukogu määrus (EL) 2022/334, 28. veebruar 2022, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

OJ L 57, 28.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

28.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 57/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/334,

28. veebruar 2022,

millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/335, (1) millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, (2) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

31. juulil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

(2)

Määrusega (EL) nr 833/2014 jõustatakse teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 28. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/335, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Selle otsusega kehtestati täiendavad piiravad meetmed, millega keelatakse Venemaa lennuettevõtjatel, Venemaal registreeritud õhusõidukitel ja mis tahes mujal kui Venemaal registreeritud õhusõidukitel, mis on Venemaa füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omanduses, renditud või muul viisil tema kontrolli all, liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta ja sealt üle lennata. Samuti keelatakse sellega mis tahes tehingud Venemaa Keskpangaga.

(4)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse punkt r:

„r)

„Venemaa lennuettevõtja“ – Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste välja antud kehtiva lennutegevusloaga või samaväärse loaga lennutranspordiettevõtja.“

2)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3d

1.   Kõigil Venemaa lennuettevõtjate, sealhulgas koodijagamise või plokk-broneeringu kokkulepete alusel turustava lennuettevõtjana tegutsevate lennuettevõtjate käitatavatel õhusõidukitel või Venemaal registreeritud õhusõidukitel või mis tahes mujal kui Venemaal registreeritud õhusõidukitel, mis on Venemaa füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse omanduses, renditud või muul viisil tema kontrolli all, keelatakse liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta ja sealt üle lennata.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata hädamaandumise ja hädaolukorras ülelennu puhul.

3.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused lubada õhusõidukil liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta või sealt üle lennata juhul, kui need pädevad asutused on teinud kindlaks, et selline maandumine, õhkutõus või ülelend on vajalik humanitaareesmärkidel või muul käesoleva määruse eesmärkidega kooskõlas oleval eesmärgil.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 3 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

Artikkel 3e

1.   Võrgu haldaja, kelle on rakendusotsuse (EL) 2019/709 kohaselt määranud komisjon, toetab komisjoni ja selle liikmesriike artikli 3d rakendamise ja järgimise tagamisel. Võrgu haldaja eelkõige lükkab tagasi kõik õhusõiduki käitajate esitatud lennuplaanid, millest nähtub, et liidu territooriumi kohal on kavas tegevus, millega rikutakse käesolevat määrust või muid kehtestatud ohutus- ja julgestusmeetmeid, nii et piloodil ei ole lubatud lennata.

2.   Võrgu haldaja esitab artikli 3d rakendamise kohta komisjonile ja liikmesriikidele lennuplaanide analüüsi põhjal korrapäraselt aruandeid.“

3)

Artiklile 5a lisatakse lõiked 4, 5 ja 6:

„4.   Keelatud on tehingud, mis on seotud Venemaa Keskpanga varude ja varade haldamisega, sealhulgas tehingud mis tahes juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb Venemaa Keskpanga nimel või suuniste alusel.

5.   Erandina lõikest 4 võivad pädevad asutused tehinguks loa anda tingimusel, et see on liidu kui terviku või asjaomase liikmesriigi finantsstabiilsuse tagamiseks tingimata vajalik.

6.   Asjaomane liikmesriik teavitab viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda lõike 5 kohane luba.“

4)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesolevas määruses sätestatud keeldudest kõrvalehoidumine, sealhulgas tegutsedes artiklites 5, 5a, 5b, 5e ja 5f osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste asemel või artikli 5 lõike 6, artikli 5a lõike 2, artikli 5a lõike 5, artikli 5b lõike 2, artikli 5e lõike 2 ja artikli 5f lõikega 2 ette nähtud erandeid nende huvides ära kasutades.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ELT L 57, 28.2.2022.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


Top