EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0590

Komisjoni direktiiv, 9. juuni 1980, millega määratakse kindlaks toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja toodete eristusmärk

EÜT L 151, 19.6.1980, p. 21–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2004; kehtetuks tunnistatud 32004R1935

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/590/oj

31980L0590Official Journal L 151 , 19/06/1980 P. 0021 - 0022
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0203
Greek special edition: Chapter 13 Volume 9 P. 0125
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 10 P. 0203
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 11 P. 0024
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 11 P. 0024


KOMISJONI DIREKTIIV,

9. juuni 1980,

millega määratakse kindlaks toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja toodete eristusmärk

(80/590/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/893/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjale ja tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta,1 eelkõige selle artikli 7 lõike 1 punkti a viimast taanet,

ning arvestades, et:

direktiivi 76/893/EMÜ artikli 7 lõike 1 punkti a viimases taandes nähakse ette kasutusele võtta eristusmärk, mis võiks olla materjalide ja toodete juures märke "toiduainete jaoks" või muude selliste materjalide ja toodete kasutusele osutavate märgete asemel;

see eristusmärk peab olema kergesti mõistetav; lisaks peab teda olema võimalik materjalidel ja toodetel või muudel teabekandjatel parimatel tehnilistel tingimustel reprodutseerida;

käesoleva direktiivi lisas esitatud eristusmärk vastab nendele kriteeriumidele;

käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduainekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/893/EMÜ artikli 7 lõike 1 punkti a viimases taandes nimetatud eristusmärk on esitatud käesoleva direktiivi lisas.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et lubada artiklis 1 nimetatud eristusmärgi kasutamist alates 1. jaanuarist 1981.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuni 1980

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Étienne DAVIGNON

BILAG - ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

(see TIFF, insert image)

1 EÜT L 340, 9.12.1976, lk 19.

Top