Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0153

2010/153/: Komisjoni otsus, 11. märts 2010 , millega pikendatakse otsuse 2009/251/EÜ (millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) kehtivust (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1337 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 63, 12.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 92 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/153/oj

12.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/21


KOMISJONI OTSUS,

11. märts 2010,

millega pikendatakse otsuse 2009/251/EÜ (millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks) kehtivust

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 1337 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/153/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2009/251/EÜ (2) alusel peavad liikmesriigid tagama, et biotsiidi dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul kättesaadavaks.

(2)

Otsus 2009/251/EÜ võeti vastu kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ artikliga 13, milles sätestatakse, et otsuste kehtivusaeg tohib olla kõige rohkem üks aasta, kuid neid võib samas korras kehtestada täiendavateks ajavahemikeks, millest ükski ei ole pikem kui aasta.

(3)

Pidades silmas seni saadud kogemusi ja dimetüülfumaraati sisaldavaid tarbekaupu käsitleva alalise meetme puudumist, on vaja otsuse 2009/251/EÜ kehtivust pikendada 12 kuu võrra ja kõnealust otsust vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/251/EÜ artikli 4 tekst asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. märtsini 2011.”

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 15. märtsiks 2010 ja avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. märts 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  ELT L 74, 20.3.2009, lk 32.


Top