EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2502

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2502 af 19. december 2022 om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EØS-relevant tekst)

C/2022/9338

OJ L 325, 20.12.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2502/oj

20.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2502

af 19. december 2022

om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den franske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) indeholder fejl i bilag IV (del-CAT), subpart D, afsnit 2, punkt CAT.IDE.H.320, litra b), indledningen, bilag V (del-SPA), subpart K, punkt SPA.HOFO.110, litra b), nr. 9), bilag VI (del-NCC), subpart D, afsnit 2, punkt NCC.IDE.H.235, bilag VII (del-NCO), subpart D, punkt NCO.IDE.H.185, litra c), og bilag VIII (del-SPO), subpart D, afsnit 2, punkt SPO.IDE.H.203, litra c), hvilket ændrer bestemmelsernes betydning.

(2)

Den franske udgave af forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne gennemførelsesforordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget med hensyn til anvendelsen af fælles sikkerhedsregler for civil luftfart —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).


Top