EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0876

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/876 af 3. juni 2022 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

ST/8641/2022/INIT

EUT L 153 af 3.6.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/876/oj

3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/876

af 3. juni 2022

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (1), særlig artikel 8a, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 765/2006.

(2)

I betragtning af alvoren af situationen i Belarus og de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og den fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition bør 12 enkeltpersoner og otte enheder opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006.

(3)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 2022.

På Rådets vegne

C. COLONNA

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende fysiske personer tilføjes i tabellen »A. Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1«:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde) (translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stilling(er): formand for den centrale kommission i Republikken Belarus om valg og afholdelse af folkeafstemninger i republikken

Fødselsdato: 28.4.1964

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

I sin stilling som formand for den centrale kommission i Republikken Belarus om valg og afholdelse af folkeafstemninger i republikken siden den 13. december 2021 var Ihar Karpenka ansvarlig for tilrettelæggelsen og afholdelsen af folkeafstemningen om forfatningen den 27 februar 2022, som ikke lever op til de internationale standarder for retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder og ikke overholder de kriterier, der er fastsat af Venedigkommissionen. Navnlig var udarbejdelsesprocessen ikke gennemsigtig og inddrog ikke civilsamfundet eller den demokratiske opposition i eksil.

Han er derfor ansvarlig for den alvorlige underminering af demokratiet og retsstatsprincippet i Belarus.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stilling(er): søn af Aliaksei Aleksin, aktionær i Belneftgaz, Energo-Oil og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest)

Fødselsdato: 25.4.1987

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Dzmitry Aleksin er søn af Aliaksei Aleksin, en fremtrædende belarusisk forretningsmand. I 2021 blev han medejer af virksomheder, der var ejet af eller knyttet til hans far, herunder Energo-Oil, Belneftgaz og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest). Disse virksomheder fik præferencebehandling på grundlag af præsidentdekreter undertegnet af Aliaksandr Lukashenka: Inter Tobacco fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus, mens Belneftgaz blev udpeget som national transitovervågningsoperatør.

Han drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stilling(er): søn af Aliaksei Aleksin, aktionær i Belneftgaz, Energo-Oil og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest)

Fødselsdato: 29.8.1997

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Vital Aleksin er søn af Aliaksei Aleksin, en fremtrædende belarusisk forretningsmand. I 2021 blev han medejer af virksomheder, der var ejet af eller knyttet til hans far, herunder Energo-Oil, Belneftgaz og Grantlo (tidligere Energo-Oil-Invest). Disse virksomheder fik præferencebehandling på grundlag af præsidentdekreter undertegnet af Aliaksandr Lukashenka: Inter Tobacco fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus, mens Belneftgaz blev udpeget som national transitovervågningsoperatør.

Han drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stilling(er): serbisk forretningsmand og politiker med tilknytning til virksomheden Dana Holdings

Fødselsdato: 17.1.1954

Fødested: Peja/Pec, Kosovo

Køn: mand

Nationalitet: serber

Pasnummer: 012830978 (gyldigt indtil 27.12.2026)

Bogoljub Karić er serbisk forretningsmand og politiker. Sammen med sine familiemedlemmer har han udviklet et netværk af ejendomsselskaber i Belarus og har opbygget et netværk af kontakter med Aliaksandr Lukashenkas familie. Han har navnlig været tæt knyttet til Dana Holdings og dets tidligere datterselskab Dana Astra, og han har angiveligt repræsenteret disse enheder på møder med Lukashenka. Projektet Minsk World, som blev udviklet af en virksomhed med tilknytning til Bogoljub Karić, blev af Lukashenka beskrevet som »et eksempel på samarbejde inden for den slaviske verden«. Takket være disse tætte forbindelser med Lukashenka og hans nærmeste kreds modtog virksomheder med tilknytning til Bogoljub Karić særbehandling fra Lukasjenkoregimet, herunder skattelettelser og grundstykker til udvikling af fast ejendom.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stilling(er): medvært for programmet »Platform« på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«

Medlem af organisationen »Rusj molodaja«

Fødselsdato: 20.9.1990

Fødested: Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrii Sich er medvært for programmet »Platform« på den statsejede tv-kanal »Belarus 1«. I denne stilling har han støttet regimets narrativer, der har til formål at miskreditere uafhængige medier, undergrave demokratiet og retfærdiggøre undertrykkelse. Han har støttet Lukasjenkoregimets narrativ om vestlige staters hensigter om at organisere statskup i Belarus og krævet hårde straffe til dem, der angiveligt var involveret, og har støttet desinformationskampagner om, at de migranter, der ankommer til Den Europæiske Union fra Belarus, blev mishandlet, og fremmet forestillingen om uafhængige medier som agenter for udenlandsk indflydelse, hvis aktivitet bør begrænses.

Han støtter dermed Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stilling(er): chef for afdelingen for tilsyn med overholdelse af loven om domstolsafgørelser i straffesager ved anklagemyndigheden i Gomelregionen/Oblast, ledende juridisk rådgiver

Fødselsdato: 21.3.1980

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Dzianis Mikusheu er chef for afdelingen for tilsyn med overholdelse af loven om domstolsafgørelser i straffesager ved anklagemyndigheden i Gomelregionen/Oblast og ledende juridisk rådgiver. I denne stilling var han ansvarlig for at indlede retsforfølgningen af Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, Ihar Losik, Uladzimir Tsyhanovich og Mikalai Statkevich. Han bidrog til den vilkårlige tilbageholdelse af Siarhei Tsikhanouski, som det fremgår af rapporten fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Stilling(er): dommer ved regionalretten i Gomel

Fødselsdato: 3.7.1979

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia er dommer ved regionalretten i Gomel. I denne stilling var har ansvarlig for at dømme Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, Ihar Losik, Uladzimir Tsyhanovich og Mikalai Statkevich til uforholdsmæssigt lange fængselsstraffe. Han bidrog til den vilkårlige tilbageholdelse af Siarhei Tsikhanouski, som det fremgår af rapporten fra Menneskerettighedsrådets Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbageholdelse.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for underminering af retsstatsprincippet samt for undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Stilling(er): chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption i Belarus (GUBOPiK)

Fødselsdato: 19.2.1974

Adresse: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Andrei Parshyn har siden 2021 været chef for hovedafdelingen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption (GUBOPiK) i indenrigsministeriet. GUBOPiK er et af de vigtigste organer med ansvar for politisk forfølgelse i Belarus, herunder vilkårlige og ulovlige anholdelser og mishandling, herunder tortur, af aktivister og medlemmer af civilsamfundet.

GUBOPiK har på sin profil på Telegram offentliggjort videoer af belarusiske aktivisters og almindelige borgeres tvangstilståelser, hvor de stilles til skue for den brede offentlighed i Belarus og bruges som et redskab til at lægge politisk pres. GUBOPiK tilbageholdt også Mark Bernstein, en af de ledende redaktører for det russisksprogede Wikipedia, for at have offentliggjort oplysninger om den russiske aggression mod Ukraine, der betragtes som antirussiske »fake news«.

Andrei Parshyn er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stilling(er): ansat ved den statsejede TV-kanal ONT (»ONT«), forfatter og studievært for flere programmer (»Propaganda«, »To be completed«)

Fødselsdato: 26.3.1989

Fødested: Grodno/Hrodna, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ihar Tur er ansat ved den statsejede TV-kanal ONT og er en af Lukasjenkoregimets vigtigste propagandister. Han er vært for programmet »Propaganda«, hvor han opfordrer til vold, miskrediterer oppositionsaktivister og promoverer videoer med tvungne tilståelser fra politiske fanger. Han er forfatter til en række falske rapporter om den belarusiske oppositions protester og om desinformation om begivenheder i Unionen og angreb på civilsamfundet. Han er også ansvarlig for online at sprede desinformation og budskaber med opfordring til vold. Han modtog en medalje af Aliaksandr Lukashenka for sit arbejde i medierne.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Stilling(er): særlig korrespondent for avisen SB Belarus Segodnya, studievært på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«

Fødselsdato: 30.6.1983

Adresse: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Lyudmila Hladkaya er en af Lukasjenkoregimets mest fremtrædende propagandister. Hun er ansat på avisen »SB Belarus Segodnya« og er tilknyttet andre regimevenlige medier, herunder den statsejede TV-kanal »Belarus 1«. Hun bruger ofte hadefuld tale og nedsættende sprog, når hun omtaler den demokratiske opposition. Hun har også gennemført utallige »interviews« med uretfærdigt tilbageholdte belarusiske borgere, ofte studerende, som blev vist i ydmygende situationer og gjort til grin. Hun har promoveret sikkerhedsapparatets undertrykkelse og deltaget i desinformations- og informationsmanipulationskampagner. Hun giver offentligt udtryk for sin støtte til Aliaksandr Lukashenka og udtrykker stolthed over at tjene hans regime. Hun er blevet rost offentligt for sit arbejde og har modtaget priser af Lukashenka.

Hun drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stilling(er): ansat hos den statsejede TV-kanal »CTV«, forfatter og vært for flere programmer (»Secret Springs of Politics«, »Order of Judas«, »Panopticon«)

Rang: løjtnant af reserven

Fødselsdato: 18.10.1995

Fødested: Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ryhor Azaronak er en af Lukasjenkoregimets største propagandister. Han er politisk klummeskribent, forfatter og vært for ugentlige propagandaudsendelser på den statsejede TV-kanal CTV. I sine udsendelser har han støttet vold mod kritikere af Lukasjenkoregimet og brugt systematisk nedsættende sprog om aktivister, journalister og andre modstandere af Lukasjenkoregimet. Han har modtaget en pris med medaljen »For Courage« af Aliaksandr Lukashenka.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stilling(er): generaldirektør for aktieselskabet »Belaruskali«

Medlem af det stående udvalg for udenrigsanliggender og national sikkerhed i Republikrådet i Republikken Belarus' Nationalforsamling

Fødselsdato: 15.6.1976

Fødested: Pogost Settlement i Soligorskdistriktet, provinsen Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Ivan Galavatyi er generaldirektør for den statsejede virksomhed Belaruskali, som er en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Han er medlem af Republikrådet i Nationalforsamlingen og har også flere andre høje stillinger i Belarus. Han har i løbet af sin karriere modtaget flere statslige priser, herunder direkte fra Aliaksandr Lukashenka. Han har haft nær tilknytning til Lukashenka og dennes familiemedlemmer. Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

De ansatte i Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev frataget præmier og afskediget. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Ivan Galavatyi er dermed ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet.

3.6.2022«

2)

Følgende juridiske personer tilføjes i tabellen »B. Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1«:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»28.

Open Joint Stock Company »Belaruskali«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларуськалiй«

Открытое акционерное общество »Беларуськалий«

Adresse: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 23.12.1996

Registreringsnummer: 600122610

OJSC Belaruskali er en statsejet virksomhed og en af verdens største producenter af kaliumchlorid, som tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid. Som sådan er det en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Aliaksandr Lukashenka har beskrevet den som »en national skat, stolthed, en af søjlerne i den belarusiske eksport«. OJSC Belaruskali drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos Belaruskali, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev intimideret og afskediget af virksomhedens ledelse. Lukashenka truede personligt med at udskifte de strejkende med minearbejdere fra Ukraine. Belaruskali er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО »Белорусская калийная компания«

Adresse: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.9.2013

Registreringsnummer: 192050251

Tlf. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company er den eksporterende gren af den belarusiske statslige kaliumchloridproducent Belaruskali. Belaruskali er en af de største indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Leverancerne fra Belarusian Potash Company tegner sig for 20 % af den globale eksport af kaliumchlorid.

Staten garanterer Belarusian Potash Companys monopolrettigheder til eksport af kaliumgødning. Takket være en præferencebehandling fra de belarusiske myndigheders side har virksomheden en betydelig indtægt. Belarusian Potash Company drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

30.

»Inter Tobacco« LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю »Iнтэр Табак«

Общество с ограниченной ответственностью »Интер Тобако«

Adresse: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (den frie økonomiske zone Minsk)

Registreringsdato: 10.10.2002

Registreringsnummer: 808000714

Inter Tobacco LLC er en del af tobaksindustrien i Belarus. Den har en betydelig andel af det profitable indenlandske cigaretmarked i Belarus. Virksomheden fik eneret til at importere tobaksvarer til Belarus på grundlag af et dekret undertegnet af Aliaksandr Lukashenka. Desuden udstedte Lukashenka et præsidentdekret om at flytte grænserne for Belarus’ hovedstad Minsk for at udskille jord til Inter Tobaccos fabrik, sandsynligvis af skatteunddragelsesgrunde. Inter Tobacco tilhører Alexei Oleksin og medlemmer af hans nære familie (det ejes af Oleksins virksomhed Energo-Oil).

Inter Tobacco drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

31.

Open Joint Stock Company »Naftan«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Нафтан«

Открытое акционерное общество »Нафтан«

Adresse: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 1992

Registreringsnummer: 300042199

Som statsejet virksomhed er OJSC Naftan en vigtig kilde til indtægt og udenlandsk valuta for Lukasjenkoregimet. Naftan drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Ansatte hos Naftan, som deltog i strejker og fredelige protester efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 i Belarus, blev intimideret og afskediget af virksomhedens ledelse. Naftan er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

32.

Open Joint Stock Company »Grodno Tobacco Factory Neman«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман«

Oткрытое акционерное общество »Гродненская табачная фабрика Неман«

Adresse: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreringsdato: 30.12.1996

Registreringsnummer: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman er en belarusisk statsejet virksomhed og en af de vigtigste indtægtskilder for Lukasjenkoregimet. Virksomheden har en andel på 70-80 % af tobaksmarkedet i Belarus. Grodno Tobacco Factory Neman drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

Mærkevarer fra Grodno Tobacco Factory Neman, som fremstilles i Belarus, er blandt de mest almindelige cigaretter, der smugles ind i Unionen som led i den lukrative handel med smuglertobak. Togvogne, der tilhører de belarusiske statsejede virksomheder Belaruskali og Grodno Azot, bruges til indsmugling. Grodno Tobacco Factory Neman bidrager derfor til at lette ulovlig overførsel af restriktionsbelagte varer til Unionens område.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »Белмытсэрвiс«

Республиканское унитарное предприятие »Белтаможсервис«

Adresse: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk region/Oblast, Belarus

Registreringsdato: 9.6.1999

Registreringsnummer: 101561144

Beltamozhservice er en statsejet virksomhed og en af de største logistikvirksomheder i Belarus. Den er tæt knyttet til de belarusiske myndigheder og involveret i smugling og reeksport af varer fra Belarus til Rusland. Virksomheden drager fordel af forbindelserne med de belarusiske myndigheder og skaffer Lukasjenkoregimet betydelige indtægter. Beltamozhservice drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company »Managing Company of Holding »Belkommunmash««

Адкрытае акцыянернае таварыства »Кiруючая кампанiя холдынгу »Белкамунмаш««

Открытое акционерное общество »Управляющая компания холдинга »Белкоммунмаш««

Adresse: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreringsdato: 13.8.1991

Registreringsnummer: 100205408

Belkommunmash er en belarusisk producent af køretøjer til offentlig transport. Aliaksandr Lukashenka fremmer Belkommunmashs virksomhed, garanterer, at virksomheden overholder sine kontraktlige forpligtelser over for sine partnere, og udnytter sin indflydelse til at støtte dens forretningsaktiviteter. Belkommunmash drager således fordel af Lukasjenkoregimet.

Belkommunmash afskedigede ansatte som gengældelse for deres protest mod de manipulerede resultater af præsidentvalget i 2020 og er derfor ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet og støtter Lukasjenkoregimet.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresse: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreringsdato: 14.9.1994

Registreringsnummer: 100717729

Websted: tvr.by

Belteleradio Company er det statslige TV- og radioselskab og kontrollerer syv TV-kanaler og fem radiostationer i Belarus. Efter det manipulerede præsidentvalg i august 2020 afskedigede Belteleradio Company protesterende ansatte fra de medier, det kontrollerer, og udskiftede dem med russiske mediearbejdere. Det er dermed ansvarligt for undertrykkelsen af civilsamfundet.

De TV- og radiostationer, som Belteleradio Company fører tilsyn med, spreder aktivt propaganda og støtter således Lukasjenkoregimet.

3.6.2022«


Top