EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0876

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/876, 3. juuni 2022, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu) artikli 8a lõiget 1

ST/8641/2022/INIT

ELT L 153, 3.6.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/876/oj

3.6.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/876,

3. juuni 2022,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu) artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu, (1) eriti selle artikli 8a lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes ning jätkuvaid inimõiguste rikkumisi ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimisi, tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada 12 isikut ja kaheksa üksust.

(3)

Määrust (EÜ) nr 765/2006 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

C. COLONNA


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse „A. Artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsilised isikud“ lisatakse järgmised füüsilised isikud:

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal) (Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Positsioon(id): Valgevene Vabariigi valimiste ja rahvahääletuste keskkomisjoni esimees

Sünniaeg: 28.4.1964

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Valgevene Vabariigi valimiste ja rahvahääletuste keskkomisjoni esimehena alates 13. detsembrist 2021 vastutab Ihar Karpenka 27. veebruari 2022. aasta põhiseaduse referendumi korraldamise ja läbiviimise eest, mis ei vastanud õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste rahvusvahelistele standarditele ega Veneetsia komisjoni kehtestatud kriteeriumidele. Eelkõige ei olnud selle ettevalmistamise protsess läbipaistev ning kodanikuühiskond ja eksiilis viibiv demokraatlik opositsioon selles ei osalenud.

Seetõttu on ta vastutav demokraatia ja õigusriigi põhimõtete tõsise õõnestamise eest Valgevenes.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Positsioon(id): Aliaksei Aleksini poeg, Belneftgazi, Energo-Oili ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) aktsionär

Sünniaeg: 25.4.1987

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Dzmitry Aleksin on Valgevene silmapaistva ärimehe Aliaksei Aleksini poeg. 2021 aastal sai ta oma isa omandis olevate või temaga seotud äriühingute, sealhulgas Energo-Oili, Belneftgazi ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) kaasomanikuks. Need äriühingud said Aljaksandr Lukašenka poolt allkirjastatud presidendi dekreetide alusel eeliskohtlemise: Inter Tobacco sai ainuõiguse importida Valgevenesse tubakatooteid ning Belneftgaz nimetati riiklikku transiiti jälgivaks ettevõtjaks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Positsioon(id): Aliaksei Aleksini poeg, Belneftgazi, Energo-Oili ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) aktsionär

Sünniaeg: 29.8.1997

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Vital Aleksin on Valgevene silmapaistva ärimehe Aliaksei Aleksini poeg. 2021 aastal sai ta oma isa omandis olevate või temaga seotud äriühingute, sealhulgas Energo-Oili, Belneftgazi ja Grantlo (endine Energo-Oil-Invest) kaasomanikuks. Need äriühingud said Aljaksandr Lukašenka poolt allkirjastatud presidendi dekreetide alusel eeliskohtlemise: Inter Tobacco sai ainuõiguse importida Valgevenesse tubakatooteid ning Belneftgaz nimetati riiklikku transiiti jälgivaks ettevõtjaks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Positsioon(id): Serbia ärimees ja poliitik, seotud ettevõttega Dana Holdings

Sünniaeg: 17.1.1954

Sünnikoht: Peja/Pec, Kosovo

Sugu: mees

Kodakondsus: Serbia

Passi nr: 012830978 (kehtiv kuni 27.12.2026)

Bogoljub Karić on Serbia ärimees ja poliitik. Koos oma pereliikmetega töötas ta Valgevenes välja kinnisvaraettevõtete võrgustiku ning arendas kontaktide võrgustikku Aljaksandr Lukašenka perekonnaga. Eelkõige on ta olnud tihedalt seotud ettevõttega Dana Holdings ja selle endise tütarettevõtjaga Dana Astra ning väidetavalt esindas neid üksusi kohtumistel Lukašenkaga. Projekti Minsk World, mille arendaja oli Karićiga seotud ettevõtja, kirjeldas Lukašenka kui näidet slaavi maailma koostööst. Tänu nendele tihedatele suhetele Lukašenka ja tema lähikonnaga said Karićiga seotud ettevõtjad Lukašenka režiimilt sooduskohtlemist, sealhulgas maksusoodustusi ja maatükke kinnisvara arendamiseks.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saate „Platvorm“ kaassaatejuht

Organisatsiooni „Rusj molodaja“ liige

Sünniaeg: 20.9.1990

Sünnikoht: Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Andrii Sych on riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saate „Platvorm“ kaassaatejuht. Sellel ametikohal on ta toetanud režiimi narratiive, mille eesmärk on diskrediteerida sõltumatut meediat, õõnestada demokraatiat ja õigustada represseerimist. Ta on toetanud Lukašenka režiimi narratiivi lääneriikide kavatsustest korraldada Valgevenes riigipööre ja kutsunud üles karmilt karistama väidetavalt sellega seotud isikuid, toetanud desinformatsiooni levitamise kampaaniat Valgevenest liitu saabunud migrantide väärkohtlemise kohta ning propageerinud sõltumatu meedia kuvandit välismõjutajatena, kelle tegevust tuleks piirata.

Seega toetab ta Lukašenka režiimi.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Positsioon(id): Gomeli piirkonna/oblasti prokuratuuri kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste täitmise järelevalve osakonna juhataja; vanem õigusnõustaja

Sünniaeg: 21.3.1980

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Dzianis Mikusheu on Gomeli piirkonna/oblasti prokuratuuri kriminaalasjades tehtavate kohtuotsuste täitmise järelevalve osakonna juhataja ja vanem õigusnõustaja. Sellel ametikohal vastutab ta Siarhei Tsikhanouskile, Artsiom Sakaule, Dzmitry Papoule, lhar Losikile, Uladzimir Tsyhanovichile ja Mikalai Statkevichile süüdistuse esitamise eest. Ta aitas kaasa Siarhei Tsikhanouski meelevaldsele kinnipidamisele, nagu on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise töörühma aruandes.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste raske rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Positsioon(id): Gomeli oblastikohtu kohtunik

Sünniaeg: 3.7.1979

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Isikukood: 3070379H0 41PBI

Mikalai Dolia on Gomeli oblastikohtu kohtunik. Sellel ametikohal vastutab ta Siarhei Tsikhanouskile, Artsiom Sakaule, Dzmitry Papoule, Ihar Losikile, Uladzimir Tsyhanovichile ja Mikalai Statkevichile ebaproportsionaalselt pika vanglakaristuse määramise eest. Ta aitas kaasa Siarhei Tsikhanouski meelevaldsele kinnipidamisele, nagu on kirjeldatud ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldse kinnipidamise töörühma aruandes.

Seeläbi on ta vastutav inimõiguste raske rikkumise ja õigusriigi põhimõtte õõnestamise, samuti kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Positsioon(id): Valgevene organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peaosakonna (GUBOPiK) juhataja

Sünniaeg: 19.2.1974

Aadress: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Andrei Parshyn on alates 2021. aastast siseministeeriumis organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse peaosakonna (GUBOPiK) juhataja. GUBOPiK on üks peamisi organeid, kes vastutab Valgevenes poliitilise tagakiusamise, sealhulgas aktivistide ja kodanikuühiskonna liikmete meelevaldse ja ebaseadusliku vahistamise ja väärkohtlemise, sealhulgas piinamise eest.

GUBOPiK on avaldanud oma Telegrami profiilis videoid Valgevene aktivistidelt ja tavakodanikelt väljapressitud ülestunnistuste kohta, paljastades neid Valgevene üldsusele ja kasutades neid poliitilise surve vahendina. GUBOPiK pidas kinni ka ühe suurima venekeelse Wikipedia toimetaja Mark Bernsteini selle eest, et ta avaldas teavet Venemaa agressiooni kohta Ukraina vastu, mida peetakse Venemaa-vastasteks valeuudisteks.

Seeläbi on Andrei Parshyn vastutav inimõiguste raske rikkumise ning kodanikuühiskonna represseerimise eest Valgevenes.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „ONT“ töötaja, mitme saate autor ja juht („Propaganda“, „To be completed“)

Sünniaeg: 26.3.1989

Sünnikoht: Grodno/Hrodna, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ihar Tur on riigile kuuluva telekanali „ONT“ töötaja ja Lukašenka režiimi üks peamisi propageerijaid. Ta on saate „Propaganda“ saatejuht, milles ta kutsub üles vägivallale, diskrediteerib opositsiooniaktiviste ja propageerib videoid poliitvangidelt väljapressitud ülestunnistuste kohta. Ta on Valgevene opositsiooni meeleavaldusi käsitleva mitme valereportaaži, liidus toimuvaid sündmusi puudutava desinformatsiooni ja kodanikuühiskonna vastu suunatud rünnakute autor. Samuti on ta vastutav desinformatsiooni ja vägivalda õhutavate sõnumite levitamise eest veebis. Aljaksandr Lukašenka andis talle tema töö eest meedias medali.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Positsioon(id): Valgevene ajalehe „SB Belarus Segodnya“ erikorrespondent, riigile kuuluva telekanali „Belarus 1“ saatejuht

Sünniaeg: 30.6.1983

Aadress: 8A Vodolazhsky st., apt. 45, Minsk, Belarus

Sugu: naine

Kodakondsus: Valgevene

Lyudmila Hladkaya on Lukašenka režiimi üks suurimaid propageerijaid. Ta töötab ajalehes „SB Belarus Segodnya“ ja on seotud muu režiimimeelse meediaga, sealhulgas riigile kuuluva telekanaliga „Belarus 1“. Demokraatlikust opositsioonist rääkides kasutab ta sageli vaenukõnet ja halvustavat kõneviisi. Samuti on ta teinud palju „intervjuusid“ põhjendamatult kinni peetud Valgevene kodanikega, sageli üliõpilastega, näidates neid alandavates olukordades ja neid naeruvääristades. Ta on propageerinud Valgevene julgeolekuaparaadi repressioone ning osalenud desinformatsiooni ja infoga manipuleerimise kampaaniates. Ta väljendab avalikult toetust Aljaksandr Lukašenkale ja on uhke tema režiimi teenimise üle. Lukašenka on teda tema töö eest avalikult tunnustanud ja autasustanud.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Positsioon(id): riigile kuuluva telekanali „CTV“ töötaja, mitme saate autor ja saatejuht („Secret Springs of Politics“, „Order of Judas“, „Panopticon“)

Auaste: reservleitnant

Sünniaeg: 18.10.1995

Sünnikoht: Minsk, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ryhor Azaronak on üks Lukašenka režiimi peamisi propageerijaid. Ta on poliitiline kolumnist, iganädalaste propagandasaadete autor ja saatejuht riigile kuuluvas telekanalis „CTV“. Oma saadetes on ta toetanud Lukašenka režiimi vägivalda teisitimõtlejate vastu ning süstemaatiliselt kasutanud aktivistide, ajakirjanike ja teiste Lukašenka režiimi oponentide puhul halvustavat kõneviisi. Ta sai Aljaksandr Lukašenkalt medali „vapruse“ eest.

Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Positsioon(id): avatud aktsiaseltsi „Belaruskali“ peadirektor

Valgevene Vabariigi Rahvuskogu välisasjade ja riikliku julgeoleku nõukogu alalise komisjoni liige

Sünniaeg: 15.6.1976

Sünnikoht: Pogost, Soligorski piirkond, Minski oblast, Valgevene

Sugu: mees

Kodakondsus: Valgevene

Ivan Galavatyi on riigile kuuluva ettevõtte Belaruskali, Lukašenka režiimi suure tulu- ja välisvaluutaallika, peadirektor. Ta on rahvuskogu vabariigi nõukogu liige ning tal on Valgevenes ka mitu kõrget ametikohta. Ta on oma karjääri jooksul saanud mitmeid riiklikke autasusid, sealhulgas otse Aljaksandr Lukašenka käest. Ta on olnud tihedalt seotud Lukašenka ja tema pereliikmetega. Seega saab ta kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Need Belaruskali töötajad, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid, jäid ilma preemiast ja vallandati. Lukašenka isiklikult ähvardas asendada streikijad kaevuritega Ukrainast. Seetõttu vastutab Ivan Galavatyi kodanikuühiskonna represseerimise eest.

3.6.2022“.

2)

Tabelisse „B. Artikli 2 lõikes 1 osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused“ lisatakse järgmised juriidilised isikud:

 

Nimed

(Transliteratsioon inglise keelde valgevene keele põhjal)

(Transliteratsioon inglise keelde vene keele põhjal)

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„28.

Avatud aktsiaselts „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Беларуськалiй“

Открытое акционерное общество „Беларуськалий“

Aadress: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 23.12.1996

Registreerimisnumber: 600122610

Avatud aktsiaselts Belaruskali on riigile kuuluv ettevõte ja üks maailma suurimaid kaaliumkloriidi tootjaid, kelle osakaal kogu maailma kaaliumkloriidi ekspordist moodustab 20 %. Seeläbi on ettevõte Lukašenka režiimi jaoks suur sissetuleku- ja välisvaluuta allikas. Aljaksandr Lukašenka on ettevõtet kirjeldanud riikliku aarde ja uhkusena ning Valgevene ekspordi ühe sambana. Seega saab Belaruskali kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Belaruskali juhatus ähvardas ja vallandas ettevõtte töötajaid, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid. Lukašenka ähvardas isiklikult, et streikijad asendatakse Ukrainast pärit kaevuritega. Seetõttu vastutab Belaruskali Valgevene kodanikuühiskonna represseerimise eest ja toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

29.

Aktsiaselts Belarusian Potash Company

ААТ „Беларуская калiйная кампанiя“

ОАО Белорусская калийная компания

Aadress: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 13.9.2013

Registreerimisnumber: 192050251

Telefon +375 (17)309-30-10; +375 (17)309-30-30

E-posti aadress: info@belpc.by

Aktsiaselts Belarusian Potash Company on Valgevene riikliku kaaliumkloriidi tootja Belaruskali ekspordiga tegelev haruettevõte. Belaruskali on Lukašenka režiimi jaoks üks suurimaid sissetulekuallikaid. Belarusian Potash Company tarned moodustavad 20 % kogu maailma kaaliumkloriidi ekspordist.

Riik on taganud Belarusian Potash Companyle monopoli õigused kaaliumväetiste ekspordiks. Valgevene ametivõimude poolse eeliskohtlemise tõttu teenib ettevõte olulist tulu. Seega saab Belarusian Potash Company kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

30.

„Inter Tobacco“ LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю „Iнтэр Табак“

Общество с ограниченной ответственностью „Интер Тобако“

Aadress: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minski vabamajandustsoon)

Registreerimise kuupäev: 10.10.2002

Registreerimisnumber: 808000714

Inter Tobacco LLC on Valgevene tubakatööstuse osa. Osaühing hõlmab märkimisväärse osa Valgevene kodumaisest tulusast sigaretiturust. Ettevõttele anti Aljaksandr Lukašenka allkirjastatud dekreediga ainuõigused tubakatoodete importimiseks Valgevenesse. Lisaks allkirjastas Lukašenka presidendi dekreedi, et muuta Valgevene pealinna Minski piire selleks, et eraldada maad Inter Tobacco tehasele (ilmselt maksudest kõrvale hoidmise eesmärgil). Inter Tobacco kuulub Aleksei Oleksinile ja tema lähedastele perekonnaliikmetele (kuulub Oleksini ettevõttele Energo-Oil).

Seega saab Inter Tobacco kasu Lukašenka režiimist.

3.6.2022

31.

Avatud aktsiaselts „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства „НАФТАН“

Открытое акционерное общество „НАФТАН“

Aadress: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 1992

Registreerimisnumber: 300042199

Riigile kuuluva ettevõttena on avatud aktsiaselts Naftan Lukašenka režiimi jaoks suur sissetuleku- ja välisvaluuta allikas. Seega saab Naftan kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Naftani juhatus ähvardas ja vallandas ettevõtte töötajaid, kes pärast Valgevenes 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi streikisid ja rahumeelsetel meeleavaldustel osalesid. Seetõttu vastutab Naftan Valgevene kodanikuühiskonna represseerimise eest ja toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

32.

Avatud aktsiaselts „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман“

Oткрытое акционерное общество „Гродненская табачная фабрика Неман“

Aadress: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Registreerimise kuupäev: 30.12.1996

Registreerimisnumber: 500047627

Avatud aktsiaselts Grodno Tobacco Factory Neman on Valgevene riigile kuuluv ettevõte ja Lukašenka režiimi jaoks üks suurimaid sissetulekuallikaid. Ettevõtte turuosa Valgevene tubakaturust on 70–80 %. Seega saab Grodno Tobacco Factory Neman kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

Valgevenes toodetud Grodno Tobacco Factory Neman brändid on üks sigaretimarkidest, mida tulusa salatubakaäri raames veetakse kõige enam salakaubana liitu. Selles salakaubaäris kasutatakse Valgevene riigile kuuluvate ettevõtete Belaruskali ja Grodno Azot raudteevaguneid. Grodno Tobacco Factory Neman aitab seega hõlbustada piirangutega kaupade ebaseaduslikku toimetamist liidu territooriumile.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства „БЕЛМЫТСЭРВIС“

Республиканское унитарное предприятие „БЕЛТАМОЖСЕРВИС“

Aadress: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Registreerimise kuupäev: 9.6.1999

Registreerimisnumber: 101561144

Beltamozhservice on riigile kuuluv ettevõte ja on üks suurimaid Valgevene logistikaettevõtteid. See on tihedalt seotud Valgevene ametivõimudega ning osaleb kaupade salakaubaveo ja reekspordiga Valgevenest Venemaale. Ettevõte saab kasu seostest Valgevene ametivõimudega ning on Lukašenka režiimi jaoks oluline sissetulekuallikas. Seega saab Beltamozhservice kasu Lukašenka režiimist ja toetab seda.

3.6.2022

34.

Avatud aktsiaselts „Valdusühingu „Belkommunmash“ haldajafirma“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Кiруючая кампанiя холдынгу „Белкамунмаш““

Открытое акционерное общество „Управляющая компания холдинга „Белкоммунмаш““

Aadress: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 13.8.1991

Registreerimisnumber: 100205408

Belkommunmash on ühistranspordisõidukite Valgevene tootja. Aljaksandr Lukašenka soodustab Belkommunmashi äritegevust, tagades, et ettevõte täidab oma lepingulised kohustused partnerite ees, ning kasutab oma mõjuvõimu, et toetada selle äritegevust. Seega saab Belkommunmash Lukašenka režiimist kasu.

Belkommunmash vallandas töötajaid kättemaksuks nende osalemise pärast meeleavaldustel, mis toimusid pärast võltsitud tulemustega 2020. aasta presidendivalimisi, ning vastutab seetõttu kodanikuühiskonna represseerimise eest ning toetab Lukašenka režiimi.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus (Valgevene Vabariigi riiklik televisiooni- ja raadioringhäälingu ettevõte)

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Aadress: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Registreerimise kuupäev: 14.9.1994

Registreerimisnumber: 100717729

Veebisait: tvr.by

Belteleradio Company on riiklik televisiooni- ja raadioringhäälingu ettevõte, mis kontrollib Valgevenes seitset telekanalit ja viit raadiojaama. Belteleradio Company vallandas tema kontrolli all olevate meediakanalite neid töötajaid, kes osalesid 2020. aasta augustis toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste järel toimunud meeleavaldustel, ning asendas nad Vene meediatöötajatega. Seetõttu vastutab ettevõte kodanikuühiskonna represseerimise eest.

Belteleradio Company järelevalve alla kuuluvad telekanalid ja raadiojaamad levitavad aktiivselt propagandat ning toetavad seeläbi Lukašenka režiimi.

3.6.2022“.


Top