3.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/876

z 3. júna 2022,

ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine (1), a najmä na jeho článok 8a ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2006 prijala nariadenie (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku a pokračujúce porušovanie ľudských práv a pokračujúcu represiu voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii by sa na zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 765/2006 malo zaradiť 13 osôb a osem subjektov.

(3)

Nariadenie (ES) č. 765/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júna 2022

Za Radu

predsedníčka

C. COLONNA


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa mení takto:

1.

Do tabuľky „A. Fyzické osoby podľa článku 2 ods. 1“ sa dopĺňajú tieto fyzické osoby:

 

Priezvisko a meno

(Prepis z bieloruštiny do angličtiny) (Prepis z ruštiny do angličtiny)

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

(v ruštine)

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia na zoznam

Dátum zaradenia na zoznam

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Pozícia(-e): predseda Ústrednej volebnej a referendovej komisie Bieloruskej republiky

Dátum narodenia: 28.4.1964

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Vo funkcii predsedu Ústrednej volebnej a referendovej komisie Bieloruskej republiky, ktorú zastáva od 13. decembra 2021, je Ihar Karpenka zodpovedný za organizáciu a uskutočnenie ústavného referenda z 27. februára 2022, ktoré nespĺňa medzinárodné normy právneho štátu, demokracie a ľudských práv ani kritériá stanovené Benátskou komisiou. Proces prípravy nebol transparentný a nezahŕňal občiansku spoločnosť ani demokratickú opozíciu v exile.

Je preto zodpovedný za vážne narušenie demokracie a právneho štátu v Bielorusku.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Pozícia(-e): syn Aliakseia Aleksina, akcionár spoločností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (pôvodne Energo-Oil-Invest)

Dátum narodenia: 25.4.1987

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Dzmitry Aleksin je synom popredného bieloruského podnikateľa Aliakseia Aleksina. V roku 2021 sa stal spoluvlastníkom spoločností vlastnených jeho otcom alebo s ním spojených, vrátane spoločností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (predtým Energo-Oil-Invest). Uvedeným spoločnostiam sa poskytlo preferenčné zaobchádzanie na základe prezidentských dekrétov podpísaných Alexandrom Lukašenkom: spoločnosť Inter Tobacco získala výhradné práva na dovoz tabakových výrobkov do Bieloruska, zatiaľ čo spoločnosť Belneftgaz bola určená za národného prevádzkovateľa monitorovania tranzitu.

Profituje tak z Lukašenkovho režimu.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Pozícia(-e): syn Aliakseia Aleksina, akcionár spoločností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (pôvodne Energo-Oil-Invest)

Dátum narodenia: 29.8.1997

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Vital Aleksin je synom popredného bieloruského podnikateľa Aliakseia Aleksina. V roku 2021 sa stal spoluvlastníkom spoločností vlastnených jeho otcom alebo s ním spojených, vrátane spoločností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (predtým Energo-Oil-Invest). Uvedeným spoločnostiam sa poskytlo preferenčné zaobchádzanie na základe prezidentských dekrétov podpísaných Alexandrom Lukašenkom: spoločnosť Inter Tobacco získala výhradné práva na dovoz tabakových výrobkov do Bieloruska, zatiaľ čo spoločnosť Belneftgaz bola určená za národného prevádzkovateľa monitorovania tranzitu.

Profituje tak z Lukašenkovho režimu.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Pozícia(-e): srbský podnikateľ a politik, spojený so spoločnosťou Dana Holdings

Dátum narodenia: 17.1.1954

Miesto narodenia: Peja/Pec, Kosovo

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: srbská

Číslo cestovného pasu: 012830978 (platný do 27.12.2026)

Bogoljub Karić je srbský podnikateľ a politik. Spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi vytvoril v Bielorusku sieť realitných spoločností a vybudoval si sieť kontaktov s rodinou Alexandra Lukašenka. Je úzko spojený najmä so spoločnosťou Dana Holdings a jej bývalou dcérskou spoločnosťou Dana Astra a údajne tieto subjekty zastupoval počas stretnutí s Lukašenkom. Projekt Minsk World, ktorý vypracovala spoločnosť spojená s Karićom, opísal Lukašenko ako „príklad spolupráce slovanského sveta“. Vďaka uvedeným úzkym vzťahom s Lukašenkom a jeho okolím získavali spoločnosti, ktoré sú spojené s Karićom, od Lukašenkovho režimu výhody vrátane daňových úľav a pozemkov na výstavbu nehnuteľností.

Profituje tak z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Pozícia(-e): spolumoderátor programu „Platforma“ v štátnom televíznom kanáli „Bielorusko 1“

Člen organizácie „Rusj molodaja“

Dátum narodenia: 20.9.1990

Miesto narodenia: Bielorusko

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Andrij Sič je spolumoderátorom programu „Platforma“ v štátnej televízii „Bielorusko 1“. V tejto pozícii podporuje naratívy režimu, ktoré sú zamerané na diskreditáciu nezávislých médií, podkopávanie demokracie a ospravedlňovanie represií. Podporoval naratív Lukašenkovho režimu o zámeroch západných štátov zorganizovať v Bielorusku štátny prevrat a vyzýval na prísne tresty pre údajne zapojené osoby, podporoval dezinformačnú kampaň o zlom zaobchádzaní s migrantmi, ktorí prišli do Únie z Bieloruska, a propagoval imidž nezávislých médií ako agentov zahraničného vplyvu, ktorých činnosť by sa mala obmedziť.

Podporuje tak Lukašenkov režim.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Pozícia(-e): vedúci odboru pre dohľad nad dodržiavaním zákona o súdnych rozhodnutiach v trestných veciach prokuratúry regiónu/oblasti Gomel; hlavný právny poradca

Dátum narodenia: 21.3.1980

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Dzianis Mikušeu je vedúcim odboru pre dohľad nad dodržiavaním zákona o súdnych rozhodnutiach v trestných veciach prokuratúry regiónu/oblasti Gomel a hlavným právnym poradcom. V tejto funkcii je zodpovedný za začatie trestného stíhania Siarheja Cichanovského, Artsioma Sakaua, Dzmitryja Papoua, lhara Losika, Uladzimira Cyhanoviča a Mikalaja Statkeviča. Prispel k svojvoľnému zadržiavaniu Siarheja Cichanovského, ako sa uvádza v správe pracovnej skupiny Rady pre ľudské práva pre svojvoľné zadržiavanie.

Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv a podkopávanie právneho štátu, ako aj za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Pozícia(-e): sudca oblastného súdu regiónu Gomel

Dátum narodenia: 3.7.1979

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Osobné identifikačné číslo: 3070379H0 41PBI

Mikalaj Dolia je sudcom oblastného súdu regiónu Gomel. V tejto funkcii je zodpovedný za odsúdenie Siarheja Cichanovského, Artsioma Sakaua, Dzmitryja Papoua, lhara Losika, Uladzimira Cyhanoviča a Mikalaja Statkeviča na neprimerane dlhé tresty odňatia slobody. Prispel k svojvoľnému zadržiavaniu Siarheia Cichanovského, ako sa uvádza v správe pracovnej skupiny Rady pre ľudské práva pre svojvoľné zadržiavanie.

Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv a podkopávanie právneho štátu, ako aj za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Pozícia(-e): vedúci hlavného útvaru pre boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii v Bielorusku (GUBOPiK)

Dátum narodenia: 19.2.1974

Adresa: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Bielorusko

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Andrej Paršyn je od roku 2021 vedúcim hlavného útvaru pre boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii (GUBOPiK) na ministerstve vnútra. GUBOPiK je jedným z hlavných orgánov zodpovedných za politické prenasledovanie v Bielorusku vrátane svojvoľného a nezákonného zatýkania aktivistov a členov občianskej spoločnosti a zlého zaobchádzania s nimi vrátane mučenia.

GUBOPiK uverejnil vo svojom profile na platforme Telegram videá vynútených priznaní bieloruských aktivistov a bežných občanov, čím ich vystavuje širokej bieloruskej verejnosti a používa ich ako nástroj politického nátlaku. GUBOPiK zadržal aj Marka Bernsteina, jedného z popredných redaktorov Wikipedie v ruskom jazyku, za zverejňovanie informácií o ruskej agresii voči Ukrajine, ktoré sú považované za protiruské falošné správy.

Andrej Paršyn je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv a za potláčanie občianskej spoločnosti v Bielorusku.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь петрович ТУР

Pozícia(-e): zamestnanec štátneho televízneho kanálu „ONT“, autor a moderátor viacerých programov („Propaganda“, „Pokračovanie neskôr“)

Dátum narodenia: 26.3.1989

Miesto narodenia: Grodno/Hrodna, Bielorusko

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Igor Tur je zamestnancom štátneho televízneho kanálu „ONT“ a jedným z hlavných propagandistov Lukašenkovho režimu. Je moderátorom programu Propaganda, v ktorom vyzýva na násilie, diskredituje opozičných aktivistov a propaguje videá s nútenými priznaniami politických väzňov. Je autorom viacerých falošných správ o protestoch bieloruskej opozície a dezinformácií o udalostiach v Únii a o útokoch na občiansku spoločnosť. Je zodpovedný aj za šírenie dezinformácií a podnecovanie násilia na internete. Alexander Lukašenko mu za jeho prácu v médiách udelil medailu.

Profituje tak z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Pozícia(-e): osobitná spravodajkyňa bieloruských novín Segodnya, moderátorka štátneho televízneho kanálu „Bielorusko 1“

Dátum narodenia: 30.6.1983

Adresa: 81 Vodolazhsky St., Apt. 45, Minsk, Bielorusko

Pohlavie: žena

Štátna príslušnosť: bieloruská

Ľudmila Hladkaja je jednou z najvýznamnejších propagandistiek Lukašenkovho režimu. Je zamestnankyňou novín SB Belarus Segodnya a spolupracuje aj s inými médiami podporujúcimi režim vrátane štátneho televízneho kanálu „Bielorusko 1“. Keď hovorí o demokratickej opozícii, často používa nenávistné prejavy a hanlivý jazyk. Uskutočnila aj mnohé „rozhovory“ s nespravodlivo zadržiavanými bieloruskými občanmi, často študentmi, ktorí boli ukázaní v ponižujúcich situáciách a stali sa terčom posmechu. Podporuje represie zo strany bieloruského bezpečnostného aparátu a zúčastnila sa na dezinformačných a manipulačných kampaniach. Verejne podporuje Alexandra Lukašenka a vyjadruje hrdosť na to, že slúži jeho režimu. Lukašenko ju za jej prácu verejne pochválil a ocenil.

Profituje tak z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

3.6.2022

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Pozícia(-e): zamestnanec štátneho televízneho kanálu „CTV“, autor a moderátor viacerých programov („Tajné nitky politiky“, „Judášov rád“, „Panoptikon“)

Hodnosť: poručík v zálohe

Dátum narodenia: 18.10.1995

Miesto narodenia: Minsk, Bielorusko

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Ryhor Azaronak je jedným z hlavných propagandistov Lukašenkovho režimu. Je politickým komentátorom, autorom a moderátorom týždenných propagandistických programov na štátnom televíznom kanáli „CTV“. Vo svojom vysielaní podporil násilie voči disidentom Lukašenkovho režimu a systematicky používal hanlivý jazyk voči aktivistom, novinárom a iným odporcom Lukašenkovho režimu. Alexander Lukašenko mu udelil medailu za statočnosť.

Profituje tak z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Pozícia(-e): generálny riaditeľ verejnej akciovej spoločnosti „Belaruskali“

Člen stáleho výboru republikovej rady Národného zhromaždenia Bieloruskej republiky pre zahraničné veci a národnú bezpečnosť

Dátum narodenia: 15.6.1976

Miesto narodenia: Pogost, Soligorský obvod, provincia Minsk, Bielorusko

Pohlavie: muž

Štátna príslušnosť: bieloruská

Ivan Galavatyi je generálny riaditeľ štátneho podniku Belaruskali, ktorý je pre Lukašenkov režim významným zdrojom príjmov a cudzej meny. Je členom republikovej rady národného zhromaždenia a zastáva viaceré ďalšie vysoké pozície v Bielorusku. Počas svojej kariéry získal viacero štátnych ocenení, a to aj priamo od Alexandra Lukašenka. Je úzko spojený s Lukašenkom a jeho rodinnými príslušníkmi. Profituje tak z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Zamestnanci spoločnosti Belaruskali, ktorí sa zúčastnili na štrajkoch a pokojných protestoch po zmanipulovaných prezidentských voľbách v auguste 2020 v Bielorusku, boli zbavení prémií a prepustení. Lukašenko osobne pohrozil, že štrajkujúcich nahradí baníkmi z Ukrajiny. Ivan Galavatyi je preto zodpovedný za potláčanie občianskej spoločnosti.

3.6.2022“

2.

Do tabuľky „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podľa článku 2 ods. 1“ sa dopĺňajú tieto právnické osoby:

 

Názov

(Prepis z bieloruštiny do angličtiny)

(Prepis z ruštiny do angličtiny)

Názov

(v bieloruštine)

(v ruštine)

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia na zoznam

Dátum zaradenia na zoznam

„28.

Open Joint Stock company „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства ‚Беларуськалiй‘

Открытое акционерное общество ‚Беларуськалий‘

Adresa: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Belarus

Dátum registrácie: 23.12.1996

Registračné číslo: 600122610

Verejná akciová spoločnosť „Belaruskali je štátny podnik a jeden z najväčších výrobcov draslíka na svete, ktorý zabezpečuje 20 % celosvetového vývozu draslíka. Z tohto dôvodu je pre Lukašenkov režim významným zdrojom príjmov a cudzej meny. Alexander Lukašenko ho označil za „národný poklad, pýchu, jeden z pilierov bieloruského vývozu“. Spoločnosť Belaruskali preto profituje z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Zamestnanci spoločnosti Belaruskali, ktorí sa zúčastnili na štrajkoch a pokojných protestoch po zmanipulovaných prezidentských voľbách v auguste 2020 v Bielorusku, boli vedením spoločnosti zastrašovaní a prepustení. Lukašenko osobne pohrozil, že štrajkujúcich nahradí baníkmi z Ukrajiny. Spoločnosť Belaruskali je preto zodpovedná za potláčanie občianskej spoločnosti v Bielorusku a podporuje Lukašenkov režim.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company ‚Belarusian Potash Company‘

ААТ ‚Беларуская калiйная кампанiя‘

ОАО Белорусская калийная компания

Adresa: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Belarus

Dátum registrácie: 13.9.2013

Registračné číslo: 192050251

Tel. č.: +375 (17)-309-30-10 +375 (17)-309-30-30

E-mailová adresa: info@belpc.by

Akciová spoločnosť Belarus Potash Company je exportnou vetvou bieloruského štátneho výrobcu draslíka Belaruskali. Belaruskali je jedným z najväčších zdrojov príjmov pre Lukašenkov režim. Dodávky od spoločnosti Belarusian Potash Company predstavujú 20 % celosvetového vývozu draslíka.

Štát zaručuje spoločnosti Belarusian Potash Company monopolné práva na vývoz draselných hnojív. Vďaka preferenčnému zaobchádzaniu zo strany bieloruských orgánov spoločnosť dosahuje značné príjmy. Spoločnosť Belarusian Potash Company preto profituje z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

3.6.2022

30.

‚Inter Tobacco‘ LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю ‚Iнтэр Табак‘

v ruštine: Общество с ограниченной ответственностью ‚Интер Тобако‘

Adresa: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Dátum registrácie: 10.10.2002

Registračné číslo: 808000714

Inter Tobacco LLC je súčasťou odvetvia výroby tabaku v Bielorusku. Má významný podiel na ziskovom domácom trhu s cigaretami. Spoločnosť získala na základe dekrétu podpísaného Alexandrom Lukašenkom výhradné práva na dovoz tabakových výrobkov do Bieloruska. Lukašenko okrem toho vydal prezidentský dekrét o úprave hraníc hlavného mesta Bieloruska Minsku s cieľom vyňať pôdu pre továreň Inter Tobacco – pravdepodobne z dôvodov súvisiacich s vyhýbaním sa daňovým povinnostiam. Inter Tobacco patrí Alexejovi Oleksinovi a jeho blízkym rodinným príslušníkom (je vo vlastníctve spoločnosti Oleksina Energo-Oil).

Inter Tobacco preto profituje z Lukašenkovho režimu.

3.6.2022

31.

Open Joint Stock Company ‚NAFTAN‘

Адкрытае акцыянернае таварыства ‚НАФТАН‘

Открытое акционерное общество ‚НАФТАН‘

Adresa: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus

Dátum registrácie: 1992

Registračné číslo: 300042199

Štátna verejná akciová spoločnosť Naftan je pre Lukašenkov režim významným zdrojom príjmov a cudzej meny. Spoločnosť Naftan preto profituje z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Zamestnanci spoločnosti Naftan, ktorí sa zúčastnili na štrajkoch a pokojných protestoch po zmanipulovaných prezidentských voľbách v auguste 2020 v Bielorusku, boli vedením spoločnosti zastrašovaní a prepustení. Spoločnosť Naftan je preto zodpovedná za potláčanie občianskej spoločnosti v Bielorusku a podporuje Lukašenkov režim.

3.6.2022

32.

Open Joint Stock Company ‚Grodno Tobacco Factory Neman‘

Адкрытае акцыянернае таварыства ‚Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман‘

Oткрытое акционерное общество ‚Гродненская табачная фабрика Неман‘

Adresa: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Dátum registrácie: 30.12.1996

Registračné číslo: 500047627

Verejná akciová spoločnosť Grodno Tobacco Factory Neman je bieloruský štátny podnik a jeden z hlavných zdrojov príjmov Lukašenkovho režimu. Spoločnosť má 70 – 80 % podiel na trhu s tabakom v Bielorusku. Spoločnosť Grodno Tobacco Factory Neman preto profituje z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

Značky Grodno Tobacco Factory Neman vyrábané v Bielorusku patria medzi najbežnejšie cigarety pašované do Únie v rámci lukratívneho obchodu s pašovanými tabakovými výrobkami. V rámci tejto schémy pašovania sa využívajú železničné vozne bieloruských štátnych spoločností Belaruskali a Grodno Azot. Verejná akciová spoločnosť Grodno Tobacco Factory Neman preto prispieva k uľahčeniu nezákonnej prepravy tovaru podliehajúceho obmedzeniam na územie Únie.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства ‚БЕЛМЫТСЭРВIС‘

Республиканское унитарное предприятие ‚БЕЛТАМОЖСЕРВИС‘

Adresa: 17th km, Minsk Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Dátum registrácie: 9.6.1999

Registračné číslo: 101561144

Beltamozhservice je štátnou spoločnosťou a jednou z najväčších logistických spoločností v Bielorusku. Je úzko spojená s bieloruskými orgánmi a podieľa sa na pašovaní a spätnom vývoze tovaru z Bieloruska do Ruska. Spoločnosť profituje z väzieb s bieloruskými orgánmi a poskytuje značné príjmy Lukašenkovmu režimu. Beltamozhservice tak profituje z Lukašenkovho režimu a podporuje ho.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company „Managing Company of Holding ‚Belkommunmash‘“

Адкрытае акцыянернае таварыства „Кiруючая кампанiя холдынгу ‚Белкамунмаш‘“

Открытое акционерное общество „Управляющая компания холдинга ‚Белкоммунмаш‘“

Adresa: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Dátum registrácie: 13.8.1991

Registračné číslo: 100205408

Belkommunmash je bieloruský výrobca vozidiel verejnej dopravy. Alexander Lukašenko podporuje obchod spoločnosti Belkommunmash, zaručuje, že spoločnosť si plní svoje zmluvné záväzky voči svojim partnerom, a využíva svoj vplyv na podporu jej obchodnej činnosti. Belkommunmash preto profituje z Lukašenkovho režimu.

Belkommunmash prepustil pracovníkov ako odvetu za ich protest proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb v roku 2020 a je preto zodpovedný za potláčanie občianskej spoločnosti a podporuje Lukašenkov režim.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresa: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Dátum registrácie: 14.9.1994

Registračné číslo: 100717729

Webové sídlo: tvr.by

Belteleradio Company je štátna televízna a rozhlasová spoločnosť a riadi sedem televíznych kanálov a päť rozhlasových staníc v Bielorusku. Po zmanipulovaných prezidentských voľbách v auguste 2020 Belteleradio Company prepustila protestujúcich pracovníkov médií, ktoré kontroluje, a nahradila ich zamestnancami ruských médií. Spoločnosť je preto zodpovedná za potláčanie občianskej spoločnosti.

Televízne a rozhlasové stanice, ktoré kontroluje Belteleradio Company, aktívne šíria propagandu, čím podporujú Lukašenkov režim.

3.6.2022“