EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2188

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2188 af 9. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af De Forenede Arabiske Emirater, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/9429

OJ L 443I , 10.12.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2188/oj

10.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 443/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/2188

af 9. december 2021

om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af De Forenede Arabiske Emirater, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2)

Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses for at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 (2) skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens i denne afgørelse finde anvendelse på covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der er udstedt af De Forenede Arabiske Emirater til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af De Forenede Arabiske Emirater til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Den 16. september 2021 forelagde De Forenede Arabiske Emirater Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations- og testcertifikater i henhold til »Alhosn EU Pass«-systemet. De Forenede Arabiske Emirater meddelte Kommissionen, at landets covid-19-certifikater ifølge De Forenede Arabiske Emiraters opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperable med den tillidsramme, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste De Forenede Arabiske Emirater Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af De Forenede Arabiske Emirater i overensstemmelse med »Alhosn EU Pass«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4)

De Forenede Arabiske Emirater meddelte også Kommissionen, at den accepterer vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-lande i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

(5)

Efter anmodning fra De Forenede Arabiske Emirater gennemførte Kommissionen den 20. oktober 2021 tekniske test, som viste, at De Forenede Arabiske Emirater udsteder covid-19-vaccinations- og testcertifikater i overensstemmelse med »Alhosn EU Pass«-systemet, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af De Forenede Arabiske Emirater i overensstemmelse med »Alhosn EU Pass«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(6)

De Forenede Arabiske Emirater meddelte desuden Kommissionen, at den udsteder interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse omfatter i øjeblikket Comirnaty, Spikevax, Covishield, COVID-19 Vaccine Janssen, NVX-CoV2373, Sputnik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax og CoronaVac.

(7)

De Forenede Arabiske Emirater meddelte også Kommissionen, at den udsteder interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest, men ikke for hurtige antigentest.

(8)

De Forenede Arabiske Emirater meddelte desuden Kommissionen, at landet ikke udsteder interoperable restitutionscertifikater.

(9)

De Forenede Arabiske Emirater meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører på De Forenede Arabiske Emirater kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations- og teststatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(10)

De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af De Forenede Arabiske Emirater i overensstemmelse med »Alhosn EU Pass«-systemet skal anses for at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, foreligger således.

(11)

Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af De Forenede Arabiske Emirater i overensstemmelse med »Alhosn EU Pass«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2021/953.

(12)

For at denne afgørelse kan træde i kraft, bør De Forenede Arabiske Emirater forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(13)

For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere anvendelsen af denne afgørelse eller ophæve den, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(14)

I lyset af behovet for hurtigst muligt at forbinde De Forenede Arabiske Emirater til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af De Forenede Arabiske Emirater i overensstemmelse med »Alhosn EU Pass«-systemet, anses med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen for at svare til dem, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

De Forenede Arabiske Emirater forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 24).


Top