10.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 443/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/2188

(2021. gada 9. decembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Apvienoto Arābu Emirātu izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2021/953 nosaka sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (“ES digitālais Covid sertifikāts”) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, kura mērķis ir atvieglot sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi ir jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas piemērošanas joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtīgumu būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Apvienotie Arābu Emirāti izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtīgumu būtu jāattiecina arī uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Apvienotie Arābu Emirāti izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

(3)

Apvienotie Arābu Emirāti 2021. gada 16. septembrī sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “Alhosn EU Pass”. Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju, ka tie uzskata, ka to Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā sakarā Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Apvienotie Arābu Emirāti izdevuši saskaņā ar sistēmu “Alhosn EU Pass”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju arī par to, ka tie akceptē vakcinācijas un testa sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Apvienoto Arābu Emirātu pieprasījuma Komisija 2021. gada 20. oktobrī veica tehniskus testus, kuri apliecināja, ka Apvienoto Arābu Emirātu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar sistēmu “Alhosn EU Pass”, kura ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kura ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Apvienotie Arābu Emirāti izdevuši saskaņā ar sistēmu “Alhosn EU Pass”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju, ka tie izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Patlaban to skaitā ir Comirnaty, Spikevax, Covishield, COVID-19 Vaccine Janssen, NVX-CoV2373, Sputnik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax un CoronaVac.

(7)

Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju arī par to, ka tie izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem, bet ne ātrajiem antigēna testiem.

(8)

Turklāt Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju par to, ka tie neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Bez tam Apvienotie Arābu Emirāti informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Apvienotajos Arābu Emirātos verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiek apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju un testa rezultātus, un pēc tam tie netiek glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Apvienotie Arābu Emirāti izdevuši saskaņā ar sistēmu “Alhosn EU Pass”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Apvienotie Arābu Emirāti izdevuši saskaņā ar sistēmu “Alhosn EU Pass”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Apvienotajiem Arābu Emirātiem vajadzētu būt savienotiem ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai atceltu šo lēmumu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Apvienotos Arābu Emirātus ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Apvienotie Arābu Emirāti izdevuši saskaņā ar sistēmu “Alhosn EU Pass”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Apvienotie Arābu Emirāti ir savienoti ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.)