EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2188

Решение за изпълнение (EC) 2021/2188 на Комисията от 9 декември 2021 година за установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза (текст от значение за ЕИП)

C/2021/9429

OJ L 443I , 10.12.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2188/oj

10.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 443/4


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/2188 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2021 година

за установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се създава рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 („Цифров COVID сертификат на ЕС“) с цел улесняване на упражняването от притежателите на такива сертификати на правото им на свободно движение по време на пандемията от COVID-19. Регламентът има също за цел да допринася за улесняване на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

Регламент (ЕС) 2021/953 позволява приемането на сертификати за COVID-19, издадени от трети държави на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези сертификати за COVID-19 са издадени в съответствие със стандарти, които следва да се считат за равностойни на тези, установени съгласно посочения регламент. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета (2), държавите членки трябва да прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/953, по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но които са в законен престой или пребивават законно на тяхната територия и имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза. Поради това всички констатации за равностойност, установени в настоящото решение, следва да се прилагат за сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. По същия начин, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/954, тези констатации за равностойност следва да се прилагат и за сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства на граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, при условията, определени в посочения регламент.

(3)

На 16 септември 2021 г. Обединените арабски емирства предоставиха на Комисията подробна информация относно издаването на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19 в съответствие със системата, наречена „Alhosn EU Pass“. Обединените арабски емирства информираха Комисията, че считат, че техните сертификати за COVID-19 се издават в съответствие със стандарт и технологична система, които са оперативно съвместими с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и които дават възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Във връзка с това Обединените арабски емирства информираха Комисията, че сертификатите за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства в съответствие със системата Alhosn EU Pass, съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953.

(4)

Обединените арабски емирства също така уведомиха Комисията, че приемат сертификатите за ваксинация и направено изследване, издадени от държавите членки и държавите от ЕИП в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(5)

На 20 октомври 2021 г. по искане на Обединените арабски емирства Комисията извърши технически изпитвания, които доказаха, че сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19 се издават от Обединените арабски емирства в съответствие със системата Alhosn EU Pass, която е оперативно съвместима с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и дава възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Комисията също така потвърди, че сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства в съответствие със системата Alhosn EU Pass, съдържат необходимите данни.

(6)

Освен това Обединените арабски емирства информираха Комисията, че издават оперативно съвместими сертификати за ваксинация за ваксини срещу COVID-19. Понастоящем тези ваксини включват Comirnaty, Spikevax, Covishield, COVID-19 Vaccine Janssen, NVX-CoV2373, „Спутник V“, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax и CoronaVac.

(7)

Обединените арабски емирства информираха също Комисията, че издават оперативно съвместими сертификати за тестове за амплификация на нуклеинови киселини, но не и за бързи антигенни тестове.

(8)

Освен това Обединените арабски емирства информираха Комисията, че не издават оперативно съвместими сертификати за преболедуване.

(9)

В допълнение Обединените арабски емирства информираха Комисията, че когато проверяващите в Обединените арабски емирства проверяват сертификатите, личните данни, включени в тях, ще бъдат обработвани единствено с цел проверка и потвърждаване на ваксинацията или резултата от тест на притежателя на сертификата и няма да бъдат съхранявани след това.

(10)

Следователно са налице необходимите елементи, за да се установи, че сертификатите за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства в съответствие със системата Alhosn EU Pass, трябва да се считат за равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(11)

Поради това сертификатите за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства в съответствие със системата Alhosn EU Pass, следва да бъдат приемани при условията, посочени в член 5, параграф 5 и член 6, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(12)

За да може настоящото решение да се прилага, Обединените арабски емирства следва да бъдат свързани с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

(13)

С цел защита на интересите на Съюза, по-специално в областта на общественото здраве, Комисията може да използва правомощията си за спиране на действието на настоящото решение или за неговата отмяна, ако условията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 вече не са изпълнени.

(14)

С оглед на необходимостта Обединените арабски емирства да бъдат свързани възможно най-бързо с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕС) 2021/953,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сертификатите за ваксинация срещу и направено изследване за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства в съответствие със системата Alhosn EU Pass, се считат за равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Обединените арабски емирства се свързват с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 24).


Top