EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2188

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2188, 9. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Araabia Ühendemiraatide välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/9429

OJ L 443I , 10.12.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2188/oj

10.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 443/4


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2188,

9. detsember 2021,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Araabia Ühendemiraatide välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse alusel SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need tõendid on välja antud vastavalt standarditele, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud eeskirju kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on liidu õiguse kohaselt õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Araabia Ühendemiraadid on andnud välja liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi tuleks määruse (EL) 2021/954 alusel kohaldada sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite suhtes, mille Araabia Ühendemiraadid on andnud välja kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

16. septembril 2021 esitasid Araabia Ühendemiraadid komisjonile põhjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendite väljaandmise kohta süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu. Araabia Ühendemiraadid teatasid komisjonile, et nende hinnangul antakse seal COVID-19 tõendeid välja vastavalt sellisele standardile ja sellise tehnoloogilise süsteemi kaudu, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ning võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatasid Araabia Ühendemiraadid komisjonile, et Araabia Ühendemiraatide poolt süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu välja antud COVID-19 tõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Araabia Ühendemiraadid teatasid komisjonile ka, et aktsepteerivad vaktsineerimis- ja testimistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid ja EMP riigid kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

(5)

Komisjon tegi 20. oktoobril 2021 Araabia Ühendemiraatide taotlusel tehnilised testid, mis näitasid, et Araabia Ühendemiraadid on andnud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid välja süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu, mis on koostalitlusvõimeline määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga ja võimaldab kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendid, mille Araabia Ühendemiraadid on välja andnud süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu, sisaldavad vajalikke andmeid.

(6)

Araabia Ühendemiraadid teatasid komisjonile, et annavad välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide kohta. Sellised vaktsiinid on praegu Comirnaty, Spikevax, Covishield, Jansseni COVID-19 vaktsiin, NVX-CoV2373, Sputnik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax ja CoronaVac.

(7)

Araabia Ühendemiraadid teatasid komisjonile samuti, et annavad välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid nukleiinhappe amplifitseerimise testide, ent mitte antigeeni kiirtestide kasutamise korral.

(8)

Ühtlasi teatasid Araabia Ühendemiraadid komisjonile, et ei anna välja koostalitlusvõimelisi läbipõdemistõendeid.

(9)

Lisaks teatasid Araabia Ühendemiraadid komisjonile, et tõendite kontrollimisel Araabia Ühendemiraatides töödeldakse neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist või testitulemust, ning neid andmeid ei säilitata.

(10)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Araabia Ühendemiraatides süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(11)

Seepärast tuleks COVID-19 tõendeid, mille Araabia Ühendemiraadid on süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu välja andnud, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5 ja artikli 6 lõikes 5 osutatud tingimustel.

(12)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Araabia Ühendemiraadid ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(13)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(14)

Kuna Araabia Ühendemiraadid oleks vaja võimalikult kiiresti ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Araabia Ühendemiraatides süsteemi „Alhosn EU Pass“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis- ja testimistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Araabia Ühendemiraadid ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 9. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


Top