2021.12.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 443/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2188 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. december 9.)

az Egyesült Arab Emírségek által kiállított Covid19-igazolványoknak az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal való egyenértékűségének az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/953 rendelet meghatározza az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (a továbbiakban: uniós digitális Covid-igazolvány) kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó keretet azzal a céllal, hogy megkönnyítse a birtokosai számára a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását a Covid19-világjárvány idején. Hozzájárul továbbá a szabad mozgásra vonatkozó, a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében az uniós joggal összhangban a tagállamok által bevezetett korlátozások fokozatos és koordinált módon történő feloldásának megkönnyítéséhez.

(2)

Az (EU) 2021/953 rendelet lehetővé teszi a harmadik országok által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított Covid19-igazolványok elfogadását, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az említett Covid19-igazolványokat olyan szabványoknak megfelelően állították ki, amelyeket az említett rendelet alapján megállapítottakkal egyenértékűnek kell tekinteni. Ezen túlmenően az (EU) 2021/954 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2021/953 rendeletben meghatározott szabályokat azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de jogszerűen tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel a területükön, és az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba utazni. Ezért az e határozatban megállapított egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell az Egyesült Arab Emírségek által uniós polgárok és családtagjaik számára kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokra. Ehhez hasonlóan az (EU) 2021/954 rendelet alapján ezeket az egyenértékűségi megállapításokat alkalmazni kell az Egyesült Arab Emírségek által a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az említett rendeletben meghatározott feltételek értelmében kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokra is.

(3)

Az Egyesült Arab Emírségek 2021. szeptember 16-án részletes tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak az „Alhosn EU Pass” elnevezésű rendszer szerinti interoperábilis, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványok kiállításáról. Az Egyesült Arab Emírségek arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy úgy véli, hogy a Covid19-igazolványait olyan szabványnak és technológiai rendszernek megfelelően állítják ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és amely lehetővé teszi az igazolványok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. E tekintetben az Egyesült Arab Emírségek arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Egyesült Arab Emírségek által az „Alhosn EU Pass” rendszerrel összhangban kiállított Covid19-igazolványok tartalmazzák az (EU) 2021/953 rendelet mellékletében meghatározott adatokat.

(4)

Az Egyesült Arab Emírségek továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy elfogadja a tagállamok és az EGT-országok által az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított, oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat.

(5)

Az Egyesült Arab Emírségek kérésére a Bizottság 2021. október 20-án technikai teszteket végzett, amelyek igazolták, hogy az Egyesült Arab Emírségek a Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat az „Alhosn EU Pass” elnevezésű rendszerrel összhangban állítja ki, amely interoperábilis az (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszerrel, és lehetővé teszi az igazolványok hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrzését. A Bizottság továbbá megerősítette, hogy az Egyesült Arab Emírségek által az „Alhosn EU Pass” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványok tartalmazzák a szükséges adatokat.

(6)

Ezenfelül az Egyesült Arab Emírségek arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy interoperábilis oltási igazolványokat állít ki Covid19-oltóanyagokra vonatkozóan. Ezek jelenleg a következők: Comirnaty, Spikevax, Covishield, Janssen Covid19-oltóanyag, NVX-CoV2373, Szputnyik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax és CoronaVac.

(7)

Az Egyesült Arab Emírségek továbbá arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nukleinsav-amplifikációs tesztekre vonatkozóan kiállít interoperábilis tesztigazolványokat, antigén gyorstesztekre vonatkozóan azonban nem.

(8)

Ezenkívül az Egyesült Arab Emírségek arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem állít ki interoperábilis gyógyultsági igazolványokat.

(9)

Az Egyesült Arab Emírségek arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy az igazolványoknak az Egyesült Arab Emírségekben történő ellenőrzése során az igazolványokban szereplő személyes adatokat csak a birtokos oltásának és teszteredményének ellenőrzése és megerősítése céljából lehet kezelni, és azokat azt követően nem őrzik meg.

(10)

Ezért teljesülnek az annak megállapításához szükséges elemek, hogy az Egyesült Arab Emírségek által az „Alhosn EU Pass” rendszerrel összhangban kiállított Covid19-igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

(11)

Ezért az Egyesült Arab Emírségek által az „Alhosn EU Pass” rendszerrel összhangban kiállított Covid19-igazolványokat az (EU) 2021/953 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében és 6. cikkének (5) bekezdésében említett feltételek értelmében el kell fogadni.

(12)

Ahhoz, hogy ez a határozat működőképes legyen, az Egyesült Arab Emírségeket hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

(13)

Az uniós érdekeknek különösen a népegészségügy terén történő védelme érdekében a Bizottság élhet azzal a hatáskörével, hogy felfüggeszti e határozat alkalmazását, illetve hatályon kívül helyezi azt, ha már nem teljesülnek az (EU) 2021/953 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(14)

Mivel az Egyesült Arab Emírségeket a lehető leggyorsabban hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2021/953 rendelet 14. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Arab Emírségek által az „Alhosn EU Pass” rendszerrel összhangban kiállított, Covid19-oltásra és tesztre vonatkozó igazolványokat az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog előmozdítása céljából egyenértékűnek kell tekinteni az (EU) 2021/953 rendelettel összhangban kiállított igazolványokkal.

2. cikk

Az Egyesült Arab Emírségeket hozzá kell kapcsolni az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszeréhez.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 211., 2021.6.15., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/954 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (HL L 211., 2021.6.15., 24. o.).