Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0335

Kommissionens forordning (EU) 2019/335 af 27. februar 2019 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår registreringen af spiritussen »Tequila« som en geografisk betegnelse

C/2019/1493

OJ L 60, 28.2.2019, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/335/oj

28.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/335

af 27. februar 2019

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår registreringen af spiritussen »Tequila« som en geografisk betegnelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 17, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Consejo Regulador del Tequila (»ansøgeren«), et mexicansk kontrolorgan, der er oprettet i overensstemmelse med mexicansk lovgivning, har ansøgt om registrering af »Tequila« som geografisk betegnelse i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 efter proceduren i artikel 17, stk. 1, i nævnte forordning. »Tequila« er en spiritus, der traditionelt fremstilles i De Forenede Mexicanske Stater ved destillation af saften fra Agave tequilana F.A.C. Weber (blå agave).

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet den ansøgning om registrering af betegnelsen »Tequila«, som ansøgeren havde indgivet.

(3)

Efter at have konkluderet at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, offentliggjorde Kommissionen hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation vedrørende »Tequila« i Den Europæiske Unions Tidende (2), jf. artikel 17, stk. 6, i forordning (EF) nr. 110/2008, med henblik på indsigelsesproceduren.

(4)

Unión Española del Licor fra Spanien og Vinum et Spiritus fra Belgien har i medfør af artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008 og artikel 13, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 (3) gjort indsigelse mod registrering af betegnelsen »Tequila« som en geografisk betegnelse inden for den fastsatte frist. Kommissionen vurderede, at de to indsigelser kunne antages til behandling, jf. artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013. Kommissionen modtog ligeledes en indsigelse fra Unión de Licoristas Cataluña og yderligere oplysninger fra Unión Española del Licor og Vinum et Spiritus, der dog ikke kunne antages til behandling, jf. artikel 14, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013, da de ikke blev indgivet inden for den i artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008 fastsatte frist.

(5)

Ved brev af 4. april 2017 gav Kommissionen ansøgeren meddelelse om de to indsigelser, der kunne antages til behandling, og opfordrede denne til at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på to måneder, jf. artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013. Ansøgeren indgav sine bemærkninger den 3. juni 2017, dvs. inden for den fastsatte frist.

(6)

Kommissionen fremsendte i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 bemærkningerne fra ansøgeren ved brev af 31. juli 2017 til de to indsigende parter, som fik en frist på to måneder til at fremsætte bemærkninger i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i nævnte gennemførelsesforordning. Kommissionen modtog svaret fra Unión Española del Licor den 22. september 2017.

(7)

Indsigelserne fra Unión Española del Licor og Vinum et Spiritus vedrører to obligatoriske krav, som er fastlagt i den officielle standard NOM-006-SCFI-2012 (alkoholholdige drikkevarer — Tequila — specifikationer) som offentliggjort i Diario Oficial de la Federación (meddelelsesblad for sammenslutningen) den 13. december 2012 (4) (herefter »den officielle mexicanske standard«) og omhandlet i den tekniske dokumentation for »Tequila« vedrørende: a) krav til mærkning ved markedsføring og information om sundhed og godkendte producenters referencenumre; b) begrænsninger for kommercielle aftaler mellem leverandører og aftapningsvirksomheder med hensyn til tilladelse til at anvende registrerede varemærker eller andre kendetegn, som indebærer en begrænsning i aftapningsvirksomheders muligheder for at indkøbe mexicanske produkter og begrænsninger i markedsføringen af »Tequila« efter tapningen til bestemte godkendte varemærker og dermed forhindre markedsføring under den erhvervsdrivendes egne varemærker uden særlig tilladelse; c) regler for godkendelse af erhvervsdrivende i Unionen, der har tilladelse til at tappe »Tequila«, og forskrifter for fremgangsmåde ved tapning; d) gældende krav til kontrol af godkendte aftapningsvirksomheder på Unionens område og følgerne i tilfælde af manglende overholdelse af forskrifterne i den mexicanske officielle standard; e) forbud mod handel med uaftappet »Tequila« i kategorien »blanding« (hvor op til 49 % af den samlede mængde reducerende sukker stammer fra andre kilder end fra Agave tequilana F.A.C. Weber (blå agave)) i Unionen og forbud mod opkøb af uaftappet »Tequila« i kategorien »blanding« gennem tredjelande; og f) krav om, at »Tequila« i kategorien »100 % agave« skal tappes på et anlæg, som drives af godkendte producenter og er beliggende i det afgrænsede geografiske område i De Forenede Mexicanske Stater. De indsigende parter hævder, at disse krav er en omgåelse af og uforenelige med den fri handel med og konkurrence for »Tequila« i medlemsstaterne og navnlig er i strid med artikel 6 i forordning (EF) nr. 110/2008.

(8)

Ansøgeren fremfører, at indsigelserne skal afvises som værende uantagelige, da den formular, der kræves i henhold til artikel 13, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013, ikke blev anvendt af de indsigende parter ved indgivelsen af deres indsigelse, og at de indsigende parter ikke har påvist, hvilke konkrete betingelser for registrering som omhandlet i forordning (EF) nr. 110/2008, der ikke er opfyldt. Ansøgeren hævder, at hovedformålet med systemet til kontrol af aftapning, markedsføring og distribution er at garantere sporbarheden og dermed ægtheden af »Tequila«. Ansøgeren anfører desuden, at enhver erhvervsdrivende, der ønsker at tappe uaftappet »Tequila«, kan gøre det, forudsat at vedkommende indhenter Tequila-aftapningsvirksomhedens godkendelsesattest og indgår en aftale om fælles ansvar vedrørende det registrerede varemærke eller andre kendetegn.

(9)

Ansøgeren anfører endvidere, at ingen af de bemærkninger, der rejser spørgsmålstegn ved anvendelsen af den mexicanske officielle standard, udgør en indsigelsesgrund i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, eftersom der til betegnelsen »Tequila« allerede knytter sig retlige forpligtelser i henhold til bestemmelserne i aftalen mellem Unionen og De Forenede Mexicanske Stater af 27. maj 1997 om gensidig anerkendelse og beskyttelse af betegnelser inden for spiritussektoren (herefter »aftalen fra 1997«) (5), hvor det i artikel 4, stk. 2, fastsættes, at på Unionens område må den beskyttede betegnelse »Tequila« kun anvendes på de betingelser, der er fastsat i De Forenede Mexicanske Staters lovgivning.

(10)

Hvad angår formen af indsigelserne, som ansøgeren havde påpeget, vurderede Kommissionen, at indsigelserne fra Unión Española del Licor og Vinum et Spiritus kunne antages til behandling, da de er i overensstemmelse med kravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013, eftersom alle de oplysninger, der kræves i formularen »Anmodning om indsigelse mod en geografisk betegnelse« i bilag III til samme gennemførelsesforordning var blevet angivet i indsigelserne.

(11)

Med hensyn til anvendelsen af reglerne i den mexicanske officielle standard, der er et tredjelands lovgivning, mener Kommissionen, at det ikke har nogen direkte ekstraterritorial virkning i Unionen. Gennem offentliggørelsen af hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation vedrørende »Tequila« i Den Europæiske Unions Tidende er visse regler fra den mexicanske officielle standard imidlertid udtrykkelig nævnt og anses dermed for at finde anvendelse på produkter bestemt til eksport. Disse omfatter krav til produktionen, mærkningsbestemmelser og regler om aftapning af »Tequila« i kategorien »100 % agave«, der er fastsat eller omhandlet i den nævnte offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Et system, der gør det muligt for erhvervsdrivende eller myndighederne i et tredjeland at forhindre distribution af produktet i det indre marked på en måde, der er uforenelig med principperne i EU-retten efter import heraf, kan ikke beskyttes i medfør af forordning (EF) nr. 110/2008.

(12)

Med hensyn til forbindelsen til aftalen fra 1997, som beskyttede »Tequila« på Unionens område, skal det erindres, at den eventuelle beskyttelse i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 følger andre retsregler uafhængigt af dem, der er fastlagt ved aftalen fra 1997. Eftersom ansøgeren har besluttet at ansøge om individuel beskyttelse af den geografiske betegnelse »Tequila« inden for rammerne af forordning (EF) nr. 110/2008 udover beskyttelsen i aftalen fra 1997, bør det præciseres, at beskyttelsen i henhold til de to instrumenter finder anvendelse i henhold til de respektive regler i hvert instrument.

(13)

Kommissionen har vurderet de argumenter og den dokumentation, der er fremlagt af de indsigende parter og ansøgeren, og har konkluderet, at betegnelsen »Tequila« bør registreres som en geografisk betegnelse i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 på grundlag af følgende betragtninger.

(14)

Hvad angår kravene til mærkning som omhandlet i betragtning 7, litra a), fastsætter artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, at medlemsstaterne kan fastsætte yderligere regler for fremstilling, betegnelse, præsentation og mærkning, der er strengere end dem, der er fastsat i bilag II til nævnte forordning, i det omfang de er forenelige med EU-retten. Artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning skal finde anvendelse med de fornødne ændringer på regler, der er fastsat af myndighederne i tredjelande. Af den officielle mexicanske standard og punkt 9 i hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation for »Tequila« ser det ud til, at der i De Forenede Mexicanske Stater er fastsat strengere regler om mærkning af alle produkter med betegnelsen »Tequila« ud over de regler, der er fastsat i forordning (EF) nr. 110/2008. De pågældende regler vedrører markedsføring og sundhedsoplysning, referencenumre og navne og adresser med henblik på identifikation af den godkendte producent eller aftapningsvirksomheden. Disse krav er ikke uforenelige med Unionens regler for mærkning og navnlig bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (6). Kravet om, at erhvervsdrivende identificeres ved et referencenummer eller navn og adresse er berettiget af hensyn til gennemsigtighed og sporbarhed og er ikke et urimeligt krav. Af disse grunde er Kommissionen af den opfattelse, at indsigelsesgrundene vedrørende mærkningskrav er ubegrundede og skal afvises.

(15)

Begrænsninger for kommercielle aftaler mellem leverandører og aftapningsvirksomheder som omhandlet i betragtning 7, litra b), og regler for godkendelse af aftapningsvirksomheder i Unionen og procedurerne for de tilladelser, der er henvist til i betragtning 7, litra c), er begrundet med henvisning til behovet for sikring af sporbarhed og forebyggelse af svig. Reglerne finder udtrykkelig anvendelse på mærkning af produkter, der er bestemt til eksport, som det er anført i punkt 9, andet afsnit, i hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation for »Tequila« som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvori der henvises til betegnelsen »Tequila« og de registrerede varemærker eller andre kendetegn ifølge den fælles ansvarsaftale, der er indgivet til det mexicanske patent- og varemærkekontor. Efter Kommissionens opfattelse er disse regler og ordninger, for så vidt de gælder for anvendelsen af betegnelsen »Tequila« i Unionen, forholdsmæssige og begrundede, og indsigelsesgrundene er ubegrundede og skal afvises.

(16)

Hvad angår kravene til kontrol, som pålægges godkendte aftapningsvirksomheder på Unionens område og de i den officielle mexicanske standard fastlagte følger ved manglende overholdelse som omhandlet i betragtning 7, litra d), fastsætter artikel 22 i forordning (EF) nr. 110/2008 bestemmelser om verifikationen af overholdelsen af specifikationerne inden produktet markedsføres, som for salg af »Tequila« til forbrugerne omfatter aftapningsaktiviteter og navnlig kontrol af overholdelsen af forskrifterne gennem tredjelandets myndigheder eller gennem et eller flere produktcertificeringsorganer for varer med oprindelse i et tredjeland. Kommissionen fastslår, at kontrolprocedurerne og foranstaltningerne ved manglende overholdelse er berettigede med henblik på behovet for at sikre sporbarheden og forhindre iblanding og svig, som vanskeligt lader sig påvise ved et sådant produkt. For så vidt den officielle mexicanske standard foreskriver en kontrol af overholdelsen af specifikationerne i den tekniske dokumentation inden markedsføring af »Tequila« til salg til forbrugerne på Unionens marked, er reglerne i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 110/2008. Af disse grunde er Kommissionen af den opfattelse, at indsigelsesgrundene med henblik på kravene til kontrol ikke er begrundede og skal afvises.

(17)

Hvad angår det påståede forbud mod handel i Unionen med uaftappet »Tequila« i kategorien »blanding«, der er omhandlet i betragtning 7, litra e), fastslår Kommissionen, at offentliggørelsen af hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation for »Tequila« i Den Europæiske Unions Tidende kun indeholder den særlige regel, at salg af uaftappet »Tequila« i kategorien »100 % agave« er forbudt, og der er ingen henvisning til forbud mod handel i det indre marked med uaftappet »Tequila« i kategorien »blanding« efter import til Unionen.

(18)

Hvad angår det påståede forbud mod opkøb i tredjelande af uaftappet »Tequila« i kategorien »blanding«, der følger af kravet om indgåelse af en aftale om fælles ansvar, der er indgivet til det mexicanske patent- og varemærkekontor for levering af uaftappede produkter og med henblik behovet for at sikre sporbarheden og forhindre svig, er Kommissionen af den opfattelse, at det er berettiget at forlange, at opkøb af uaftappede produkter uden for Unionen kun kan foretages af producenter fra oprindelseslandet. Af disse grunde er Kommissionen af den opfattelse, at indsigelsesgrundene med hensyn til begrænsninger vedrørende uaftappede produkter ikke er begrundede og skal afvises.

(19)

Hvad angår indsigelsen om, at kravet om obligatorisk aftapning inden for det geografiske område gælder for »Tequila« i kategorien »100 % agave«, der er omhandlet i betragtning 7, litra f), ikke er i overensstemmelse med EU-retten, skal det anføres, at i henhold til artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 skal eventuelle begrænsninger med hensyn til aftapning af spiritussen i det afgrænsede geografiske område begrundes i den tekniske dokumentation, da de udgør en mulig restriktion for varernes frie bevægelighed og fri udveksling af tjenesteydelser i det indre marked. EU-retten finder ikke anvendelse, når det skal fastslås, hvorvidt et tredjeland kan begrænse aftapning inden for sit område, men finder anvendelse, når genaftapning eller tapning af uaftappede produkter i Unionen skal forhindres, hvis sådanne uaftappede produkter blev eksporteret fra tredjelandet i Unionen. Sådanne begrænsninger kan kun tillades, hvis de er nødvendige, forholdsmæssige og egnede til at beskytte den geografiske betegnelses omdømme (7).

(20)

I afsnit 7 i hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation anfører ansøgeren, at formålet med aftapningsbegrænsningen er at bevare den større organoleptiske kompleksitet, som kan bringes i fare ved transport af produktet i uaftappet tilstand, da der ikke tilsættes andre sukkerarter, end dem, der er udvundet af Agave tequilana F.A.C. Weber (blå agave). Ansøgeren gør også gældende, at en anden grund til aftapningsbegrænsningen er at bevare det omdømme, som »Tequila« i kategorien »100 % agave« nyder, og som i alt væsentligt beror på produktets særlige kendetegn og mere generelt dets kvalitet, som kan henføres til de godkendte lokale producenters viden og kan bringes i fare på grund af risikoen for iblanding og svig, som er vanskelig at afsløre. Det pågældende krav må anses for at være foreneligt med EU-retten til trods for dets restriktive virkning, hvis det godtgøres, at det er nødvendigt, forholdsmæssigt og egnet til at opretholde den høje anseelse, som den mexicanske betegnelse »Tequila« nyder blandt forbrugerne. Det fremgår af oplysningerne i den tekniske dokumentation, at aftapningsbegrænsningen kun gælder for kategorien »Tequila«, hvorimod den ikke udgør en hindring for import til Unionen af uaftappet »Tequila« i kategorien »blanding« (der indeholder op til 49 % sukker fra andre kilder end sukker fra råvaren), på hvilken denne begrænsning ikke finder anvendelse. Det territoriale anvendelsesområde for restriktionen er begrænset til det afgrænsede geografiske område for »Tequila«, som omfatter fem mexicanske stater. Af den dokumentation, som ansøgeren har fremlagt, fremgår det, at denne begrænsning er berettiget som en forholdsmæssig og passende foranstaltning til at opretholde garantien for produktets sammensætning og omdømme blandt forbrugerne. Hertil kommer, at der ikke er angivet nogen mindre restriktive alternative foranstaltninger til opretholdelse af et passende kontrolomfang. Den nødvendige begrundelse for begrænsningen vedrørende den obligatoriske aftapning af »Tequila« i kategorien »100 % agave« er forenelig med artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013.

(21)

Af ovennævnte grunde er Kommissionen af den opfattelse, at de grunde, der angives i indsigelsen mod registreringen af den geografiske betegnelse »Tequila« i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, for så vidt angår obligatorisk aftapning i den afgrænsede geografiske område for »Tequila« i kategorien »100 % agave« ikke er begrundede og skal afvises.

(22)

På baggrund af ovenstående og i overensstemmelse med artikel 17, stk. 8, i forordning (EF) nr. 110/2008 er det Kommissionens opfattelse, at ansøgningen om registrering af »Tequila« som en geografisk betegnelse opfylder kravene i nævnte forordning. Betegnelsen »Tequila« bør derfor beskyttes og registreres som en geografisk betegnelse i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008.

(23)

Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 indsættes følgende i produktkategori »Anden spiritus«:

 

Tequila

De Forenede Mexicanske Stater

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  EUT C 255 af 14.7.2016, s. 5.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 21).

(4)  NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas — Tequila — Specifikationer som offentliggjort i den mexicanske Diario Oficial af 13. december 2012.

(5)  EFT L 152 af 11.6.1997, s. 15. Aftalen fra 1997 er gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2009 (EUT L 264 af 8.10.2009, s. 5).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(7)  Betragtning 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013.


Top