Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0401

Rådets afgørelse 2014/401/FUSP af 26. juni 2014 om EU-satellitcentret og om ophævelse af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter

OJ L 188, 27.6.2014, p. 73–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/401/oj

27.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/73


RÅDETS AFGØRELSE 2014/401/FUSP

af 26. juni 2014

om EU-satellitcentret og om ophævelse af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28 og artikel 31, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 20. juli 2001 fælles aktion 2001/555/FUSP (1), der opretter et EU-satellitcenter (SATCEN). Den 23. maj 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/297/FUSP (2).

(2)

EU-satellitcentret, der fungerer som en europæisk selvstændig kapacitet og leverer produkter og tjenesteydelser, som hidrører fra udnyttelsen af relevante rumaktiver og supplerende data, herunder satellitbilleder og luftfotos, er afgørende for en styrkelse af hurtig varsling og kriseovervågning i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), især den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).

(3)

Den 14. september 2012 fremlagde Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) i medfør af artikel 22 i fælles aktion 2001/555/FUSP Rådet en rapport om, hvordan SATCEN fungerer.

(4)

Den 27. november 2012 noterede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) sig denne rapport og anbefalede Rådet at ændre fælles aktion 2001/555/FUSP i overensstemmelse hermed.

(5)

Det er af hensyn til den juridiske klarhed hensigtsmæssigt at konsolidere tidligere ændringer og de yderligere foreslåede ændringer i en ny afgørelse og at ophæve fælles aktion 2001/555/FUSP, herunder artikel 23 deri vedrørende overgangsbestemmelser for så vidt angår Den Vesteuropæiske Union (WEU).

(6)

I overensstemmelse med artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Denne bestemmelse udelukker dog ikke, at Danmark deltager i SATCEN's civile aktiviteter, da Danmark har erklæret sig villig til at bidrage til at dække de af SATCEN's udgifter, som ikke er forsvarsrelaterede —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kontinuitet og placering

1.   EU-satellitcentret (SATCEN), der er oprettet ved Rådets fælles aktion 2001/555/FUSP, fortsætter og udvikler hermed sine opgaver i overensstemmelse med denne afgørelse.

2.   Nærværende afgørelse berører ikke eksisterende rettigheder og forpligtelser og regler, der er vedtaget inden for rammerne af fælles aktion 2001/555/FUSP. Den berører navnlig ikke gyldigheden af eksisterende ansættelseskontrakter og rettigheder, der følger heraf.

3.   SATCEN har hjemsted i Torrejón de Ardoz, Spanien.

Artikel 2

Opgaver og aktiviteter

1.   SATCEN støtter Unionens beslutningstagning og aktioner inden for FUSP, især ESFP, herunder Den Europæiske Unions krisestyringsmissioner og -operationer ved, på Rådets eller HR's anmodning, at levere produkter og tjenesteydelser, som hidrører fra udnyttelsen af relevante rumaktiver og supplerende data, herunder satellitbilleder og luftfotos, samt dertil knyttede ydelser i henhold til artikel 3.

2.   Inden for rammerne af SATCEN's opgaver giver HR også efter anmodning herom SATCEN instrukser om, såfremt SATCEN's kapacitet tillader det, og uden at det berører dets hovedopgaver, jf. stk. 1, at levere produkter eller tjenesteydelser til:

i)

en medlemsstat, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen eller EU-agenturer eller -organer, som SATCEN samarbejder med i henhold til artikel 18

ii)

tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget om deltagelse i SATCEN's aktiviteter

iii)

internationale organisationer, såsom De Forenede Nationer, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO), hvis der er tale om en relevant anmodning inden for FUSP, især ESFP.

3.   SATCEN kan også i overensstemmelse med artikel 18, og uden at det berører dets hovedopgaver, jf. stk. 1, samarbejde med Kommissionen og med EU-agenturer, -organer eller -medlemsstater med henblik på at opnå størst mulig synergi og komplementaritet i forhold til andre unionsaktiviteter, der har betydning for SATCEN, og såfremt SATCEN's aktiviteter er relevante for disse unionsaktiviteter, navnlig inden for rumfart og sikkerhed.

4.   For at lette tilrettelæggelsen af aktiviteter i Bruxelles skal SATCEN have et forbindelseskontor i Bruxelles.

5.   Efter nedlæggelsen af WEU udfører SATCEN de administrative opgaver i artikel 23. Den enhed, der er ansvarlig for fortsættelsen af disse resterende administrative opgaver, skal have base i Bruxelles.

Artikel 3

Politisk tilsyn og operationelle instrukser

1.   PSC fører under Rådets ansvar politisk tilsyn med SATCEN's aktiviteter og giver politisk vejledning med hensyn SATCEN's prioriteter.

2.   HR giver i overensstemmelse med HR's ansvar for FUSP, især ESFP, SATCEN operationelle instrukser med forbehold af SATCEN's bestyrelses og direktørs respektive ansvarsområder som fastsat i denne afgørelse. HR skal navnlig prioritere mellem anmodninger henvendt til SATCEN i overensstemmelse med tildelingsretningslinjer, som jævnligt skal gennemses af bestyrelsen, på grundlag af den i stk. 1 omhandlede vejledning og under hensyntagen til det ressourceniveau, der er tilgængeligt.

3.   HR aflægger som led i udførelsen af HR's opgaver i henhold til denne artikel rapport til Rådet efter behov og mindst hvert halve år, herunder vedrørende bestyrelsens vurdering af SATCEN's gennemførelse af den i stk. 1 omhandlede politiske vejledning og de i stk. 2 omhandlede operationelle instrukser.

Artikel 4

SATCEN's produkter og tjenesteydelser

1.   De produkter og tjenesteydelser, som SATCEN tilvejebringer efter anmodninger i henhold til artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, nr. ii), og artikel 2, stk. 2, nr. iii), stilles til rådighed for medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og de EU-agenturer eller -organer, som SATCEN samarbejder med i henhold til artikel 18, og for den anmodende part i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler. De pågældende produkter og tjenesteydelser stilles til rådighed for tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget, i overensstemmelse med de nærmere regler i disse.

2.   Af hensyn til åbenheden stiller HR straks alle anmodninger, der er indgivet i henhold til artikel 2, til rådighed for medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og de EU-agenturer eller -organer, som SATCEN samarbejder med i henhold til artikel 18, samt for tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget, i overensstemmelse med de nærmere regler i disse.

3.   De produkter og tjenesteydelser, som SATCEN tilvejebringer efter anmodninger i henhold til artikel 2, stk. 2, nr. i), stilles til rådighed for medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og de EU-agenturer eller -organer, som SATCEN samarbejder med i henhold til artikel 18, og/eller for tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget, efter en afgørelse fra den anmodende part.

4.   PSC kan henstille til HR, at produkter, som SATCEN tilvejebringer efter anmodninger i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, stilles til rådighed for udpegede tredjelande eller organisationer efter vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Artikel 5

Status som juridisk person

SATCEN har den status som juridisk person, der er nødvendig for, at det kan udføre sine opgaver og nå sine mål. SATCEN kan i særdeleshed indgå kontrakter, erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. SATCEN arbejder ikke med gevinst for øje. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at give SATCEN den rets- og handleevne, der indrømmes juridiske personer i henhold til deres nationale lovgivninger.

Artikel 6

Bestyrelse

1.   SATCEN har en bestyrelse, der godkender dets årlige og langsigtede arbejdsprogram og det relevante budget. Bestyrelsen er et forum for drøftelse af emner vedrørende SATCEN's drift, personale og udstyr. Bestyrelsen vurderer regelmæssigt SATCEN's gennemførelse af den politiske vejledning og de operationelle instrukser i artikel 3. Bestyrelsen træffer alle de relevante afgørelser vedrørende opfyldelsen af SATCEN's opgaver, herunder forslag til aktiviteter i henhold til artikel 18, 19 og 20, under forudsætning af, at de ikke er forbeholdt Rådet eller SATCEN's direktør i medfør af denne afgørelse.

2.   HR eller HR's repræsentant varetager formandskabet for bestyrelsen. HR aflægger rapport til Rådet om bestyrelsens arbejde.

3.   Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, der udpeges af denne, og en repræsentant, der udpeges af Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmerne kan være repræsenteret eller ledsaget af en suppleant. Akkrediteringsbreve, der er behørigt påtegnet af medlemsstaten eller Kommissionen, stiles til HR.

4.   SATCEN's direktør eller direktørens repræsentant deltager som hovedregel i bestyrelsens møder. Formanden for EU-Militærkomitéen, generaldirektøren for EU-Militærstaben og den øverstbefalende for de civile EU-operationer kan deltage i bestyrelsens møder. Repræsentanter for andre relevante EU-organer kan også indbydes til bestyrelsens møder.

5.   Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, træffes bestyrelsens afgørelser af medlemsstaternes repræsentanter ved afstemning med kvalificeret flertal, idet stemmerne tildeles den vægt, der er fastsat i artikel 16, stk. 4 og 5, i TEU. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.   Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper eller stående udvalg med samme form som bestyrelsen selv til at behandle bestemte emner eller spørgsmål under bestyrelsens overordnede ansvar og med reference til bestyrelsen. Beslutningen om at nedsætte en sådan arbejdsgruppe eller et sådant udvalg skal indeholde bestemmelser om mandat, sammensætning og varighed.

7.   Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst to gange om året, samt også hvis mindst en tredjedel af medlemmerne anmoder derom.

Artikel 7

Direktør

1.   Bestyrelsen vælger og udpeger SATCEN's direktør blandt medlemsstaternes statsborgere efter henstilling fra et rådgivende panel. Direktøren udpeges for en periode på tre år, som kan forlænges en gang for en periode på to år.

2.   Under hensyntagen til den tekniske og operationelle karakter af SATCEN's opgaver skal kandidaterne til rollen som direktør være personer med anerkendt langvarig ekspertise og erfaring på området for geodata og geobilleder eller på området for udenrigs- og sikkerhedspolitik. Medlemsstaterne indstiller kandidater til bestyrelsen. Det rådgivende panel, som er sammensat af HR (eller dennes repræsentant), som varetager panelets formandskab, af tre repræsentanter for medlemsstaterne fra formandstrioen og af en repræsentant fra EU-Udenrigstjenesten, indstiller mindst tre kandidater til bestyrelsen med henblik på udvælgelsen og udpegelsen af direktøren.

3.   Direktøren repræsenterer SATCEN i retlige anliggender.

4.   Direktøren er ansvarlig for rekruttering af SATCEN's øvrige personale.

5.   Direktøren udpeger SATCEN's vicedirektør med bestyrelsens godkendelse. Vicedirektøren udpeges for en periode på tre år med mulighed for en yderligere forlængelse for en periode på tre år med bestyrelsens godkendelse.

6.   Direktøren sikrer udførelsen af SATCEN's opgaver som fastsat i artikel 2. Direktøren opretholder et højt niveau af ekspertviden og professionalisme i SATCEN samt sørger for, at SATCEN's aktiviteter udføres effektivt. Direktøren træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå, bl.a. efter- og videreuddannelse af personale og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter til støtte for centrets opgaver.

Direktøren er desuden ansvarlig for de opgaver, der tillægges ham/hende i denne afgørelse:

a)

forberedelse af bestyrelsens arbejde, navnlig af udkastet til SATCEN's årlige arbejdsprogram

b)

den løbende administration af SATCEN

c)

udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af SATCEN's budget

d)

sikkerhedsaspekter

e)

alle personalespørgsmål

f)

orientering af PSC om det årlige arbejdsprogram

g)

etablering af arbejdsforbindelser og samarbejde med Kommissionen og EU-agenturer eller -organer i overensstemmelse med artikel 18

h)

etablering af arbejdsforbindelser og samarbejde med medlemsstaternes institutioner i overensstemmelse med artikel 19

i)

etablering af arbejdsforbindelser og samarbejde med tredjelande, organisationer eller enheder i overensstemmelse med artikel 20

j)

forhandling af administrative ordninger efter proceduren i artikel 18 og 20.

7.   Inden for rammerne af SATCEN's arbejdsprogram og budget er direktøren bemyndiget til at indgå kontrakter, ansætte personale, der er godkendt i budgettet, og påføre SATCEN de udgifter, der er nødvendige for dets drift.

8.   Direktøren udarbejder hvert år en beretning om SATCEN's aktiviteter senest den 31. marts det følgende år. Den årlige beretning sendes til bestyrelsen og gennem HR til Rådet, der fremsender den til Europa-Parlamentet og Kommissionen.

9.   Direktøren står til regnskab over for bestyrelsen.

Artikel 8

Personale

1.   SATCEN's personale, inklusive direktøren, består af kontraktansatte medarbejdere, der rekrutteres på så bredt et grundlag som muligt blandt statsborgere fra medlemsstaterne, og udstationerede eksperter.

2.   Det kontraktansatte personale udpeges af direktøren på grundlag af fortjeneste og ved retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer.

3.   Behovet for udstationering af personale ved SATCEN fastsættes af bestyrelsen i samråd med SATCEN's direktør. Efter aftale med direktøren kan eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra EU-Udenrigstjenesten, EU-institutioner, -agenturer eller -organer i en aftalt periode udstationeres ved SATCEN til stillinger inden for SATCEN's organisationsstruktur og/eller til bestemte opgaver og projekter.

4.   Kontraktansatte medarbejdere kan i en begrænset periode udstationeres til en stilling uden for SATCEN i overensstemmelse med SATCEN's personalevedtægter.

5.   Bestyrelsen udarbejder på forslag af direktøren SATCEN's personalevedtægter, som vedtages af Rådet.

6.   Bestyrelsen vedtager på forslag af direktøren bestemmelserne om udstationerede eksperter.

Artikel 9

Arbejdsprogram

1.   Direktøren udarbejder inden den 30. september hvert år et udkast til et årligt arbejdsprogram, der ledsages af et udkast til langsigtet arbejdsprogram med vejledende perspektiver for yderligere to år, og forelægger dem for bestyrelsen med henblik på godkendelse.

2.   Bestyrelsen godkender de årlige og de langsigtede arbejdsprogrammer senest den 30. november hvert år.

Artikel 10

Budget

1.   Alle SATCEN's indtægter og udgifter fastlægges i overslag for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret. De opføres på SATCEN's budget, som omfatter en stillingsfortegnelse.

2.   Indtægter og udgifter skal balancere på SATCEN's budget.

3.   SATCEN's indtægter består af bidrag fra medlemsstaterne, med undtagelse af Danmark, i forhold til bruttonationalindkomst-fordelingsnøglen, betalinger for ydelser og diverse indtægter.

4.   For produkter og tjenesteydelser, der leveres i henhold til artikel 2, stk. 2, og som vedrører krisestyringsmissioner og -operationer, opkræves der omkostningsdækkende gebyrer efter retningslinjerne i de finansielle regler for SATCEN, som omhandlet i artikel 12, undtagen for så vidt angår medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten.

5.   Omkostningsdækning for tredjepartsbrugere kan under ekstraordinære omstændigheder fraviges efter afgørelse fra PSC.

6.   Inden for rammerne af ordninger, der kan godkendes i overensstemmelse med artikel 18, 19 eller 20, kan SATCEN i sit budget som formålsbestemte indtægter til et specifikt formål modtage finansielle bidrag fra:

a)

Unionens almindelige budget fra sag til sag under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor

b)

medlemsstaterne, tredjelande eller andre tredjeparter.

7.   Formålsbestemte indtægter må kun anvendes til det specifikke formål, de er afsat til.

Artikel 11

Budgetprocedure

1.   Direktøren forelægger senest den 30. september hvert år bestyrelsen et årligt forslag til budget for SATCEN med angivelse af driftsudgifter, aktionsudgifter og forventede indtægter, herunder formålsbestemte indtægter, for det følgende regnskabsår samt langsigtede vejledende overslag over udgifter og indtægter på grundlag af udkastet til langsigtet arbejdsprogram.

2.   Bestyrelsen godkender SATCEN's årlige budget med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter senest den 30. november hvert år.

3.   I tilfælde af uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder kan direktøren forelægge bestyrelsen et forslag til ændringsbudget. Bestyrelsen godkender under behørig hensyntagen til sagens eventuelle hastende karakter ændringsbudgettet med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter.

4.   Kontrollen med forpligtelser og betalinger i forbindelse med alle udgifter og registrering og inkassering af alle indtægter varetages af en uafhængig finansinspektør, der udpeges af bestyrelsen.

5.   Senest den 31. marts hvert år forelægger direktøren Rådet og bestyrelsen detaljerede regnskaber for samtlige indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår samt beretningen om SATCEN's aktiviteter.

6.   Bestyrelsen meddeler direktøren decharge for gennemførelsen af SATCEN's budget.

Artikel 12

Finansielle regler

Bestyrelsen udarbejder med Rådets godkendelse og på forslag af direktøren detaljerede finansielle regler med angivelse navnlig af den procedure, der skal følges ved opstilling, gennemførelse og kontrol af SATCEN's budget.

Artikel 13

Privilegier og immuniteter

1.   SATCEN's direktørs og personales privilegier og immuniteter er omfattet af afgørelsen af 15. oktober 2011 truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om privilegier og immuniteter for EU's Institut for Sikkerhedsstudier og EU's Satellitcenter og for deres organer og ansatte. I afventning af nævnte afgørelses ikrafttræden kan værtslandet tildele de deri fastsatte privilegier og immuniteter til SATCEN's direktør og personale.

2.   SATCEN's privilegier og immuniteter er dem, der er fastsat i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF.

Artikel 14

Retligt ansvar

1.   SATCEN's ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse indeholdt i en af SATCEN indgået kontrakt.

3.   Personalets personlige ansvar over for SATCEN bestemmes af de relevante bestemmelser vedrørende SATCEN's personale.

Artikel 15

Beskyttelse af EU's klassificerede informationer

1.   SATCEN anvender Rådets afgørelse 2013/488/EU (3).

2.   Tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget om deltagelse i SATCEN's aktiviteter, skal i deres forbindelser med SATCEN og vedrørende dettes produkter og tjenesteydelser i en brevveksling med SATCEN bekræfte, at de anvender de sikkerhedsstandarder minimumsstandarder, der er fastsat i afgørelse 2013/488/EU, og dem, som eventuelle leverandører af klassificerede data har fastsat.

Artikel 16

Aktindsigt

Bestyrelsen vedtager på forslag af direktøren regler for aktindsigt i SATCEN's dokumenter under hensyn til de principper og begrænsninger, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (4).

Artikel 17

Danmarks stilling

1.   Det danske medlem af bestyrelsen deltager i bestyrelsens arbejde under fuldstændig overholdelse af artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF.

Danmark kan indgive anmodninger, som ikke er forsvarsrelaterede, til HR i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, nr. i), i denne afgørelse.

2.   Produkter og tjenesteydelser, som følger af SATCEN's opgaver under artikel 2, gøres tilgængelige for Danmark på samme betingelser som for de øvrige medlemsstater, med undtagelse af anmodninger, som er forsvarsrelaterede, i henhold til artikel 2, stk. 2, og af de deraf følgende produkter.

3.   Danmark har ret til at udstationere personale til SATCEN i henhold til artikel 8.

Artikel 18

Samspil med andre unionsaktiviteter

1.   SATCEN kan etablere arbejdsforbindelser og samarbejde med Kommissionen og EU-agenturer og -organer med henblik på at opnå størst mulig synergi og komplementaritet i forhold til andre unionsaktiviteter, der har betydning for SATCEN's opgaver, og såfremt SATCEN's aktiviteter er relevante for disse unionsaktiviteter, navnlig inden for rumfart og sikkerhed.

2.   Inden for rammerne af dette samarbejde kan SATCEN efter bestyrelsens godkendelse heraf bl.a. samarbejde, udveksle ekspertise og rådgivning, bidrage til relevante EU-programmer og -projekter, modtage bidrag fra relevante EU-programmer og -projekter samt stille produkter til rådighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, nr. i).

3.   Med henblik på at fremme dette samarbejde kan SATCEN indgå administrative ordninger med Kommissionen, relevante EU-agenturer og -organer eller medlemsstater. Bestyrelsen beslutter at give direktøren bemyndigelse til at forhandle om sådanne administrative ordninger og giver direktøren direktiver i denne henseende. Forhandlingerne føres i samråd med bestyrelsen. Enhver sådan ordning indgås af SATCEN efter bestyrelsens godkendelse heraf.

Artikel 19

Samarbejde med medlemsstaternes institutioner

SATCEN kan, på forslag af HR eller en medlemsstat og efter bestyrelsens godkendelse heraf, etablere arbejdsforbindelser og samarbejde med medlemsstaternes institutioner inden for rumfart og sikkerhed, i det omfang de har betydning for SATCEN's opgaver, og såfremt SATCEN's aktiviteter er relevante for disse institutioner.

Artikel 20

Samarbejde med tredjelande, organisationer og enheder

1.   SATCEN kan for at opfylde sine opgaver etablere arbejdsforbindelser og samarbejde med tredjelande, organisationer eller enheder. Det kan med henblik herpå indgå administrative ordninger med kompetente myndigheder i tredjelande, internationale organisationer eller enheder.

2.   Bestyrelsen beslutter at give direktøren bemyndigelse til at forhandle om sådanne administrative ordninger og giver direktøren direktiver i denne henseende. Forhandlingerne føres i samråd med bestyrelsen. Enhver sådan ordning indgås af SATCEN efter Rådets godkendelse og undertegnes af direktøren.

3.   NATO-lande, der ikke er medlemmer af EU, og andre lande, der har ansøgt om optagelse i Unionen, kan deltage i SATCEN's aktiviteter efter vurdering i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med artikel 4 i denne afgørelse og bestemmelserne i bilaget.

Artikel 21

Databeskyttelse

Bestyrelsen vedtager på forslag af direktøren gennemførelsesbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (5).

Artikel 22

Rapportering

HR forelægger senest den 31. juli 2019 Rådet en rapport om, hvordan SATCEN fungerer, om nødvendigt med passende anbefalinger med henblik på dets videreudvikling.

Artikel 23

Administrative opgaver efter WEU's nedlæggelse

1.   Efter nedlæggelsen af WEU udfører SATCEN på vegne af Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige (»de ti medlemsstater«) følgende resterende administrative opgaver i WEU:

a)

administration af pensioner til WEU's tidligere personale

b)

administration af sygeforsikring for WEU's pensionerede tidligere personale

c)

administration af WEU's socialplan

d)

administration af alle tvister mellem WEU og ethvert medlem af dets tidligere personale, samt gennemførelsen af afgørelser, der er truffet af WEU's klageudvalg eller kompetente ret

e)

bistand til de ti medlemsstater i forbindelse med WEU's resterende og andre administrative opgaver, herunder afviklingen af WEU's aktiver.

2.   Administration af pensioner til WEU's tidligere personale:

a)

udføres i overensstemmelse med WEU's gældende pensionsordning pr. 30. juni 2011, som kan ændres af bestyrelsen, jf. stk. 7, inden for rammerne af de samordnede organisationer

b)

forvaltes af en specialiseret myndighed, organisation eller et finansielt institut, som er godkendt af bestyrelsen, jf. stk. 7, på forslag af SATCEN's direktør.

Tvister om disse pensioner, der vedrører WEU's tidligere personale, bilægges i overensstemmelse med stk. 5.

3.   Administrationen af sygeforsikringen for WEU's pensionerede tidligere personale udføres i overensstemmelse med WEU's gældende personalebestemmelser pr. 30. juni 2011, med senere ændringer ved bestyrelsen, jf. stk. 7.

4.   Administrationen af WEU's socialplan udføres i overensstemmelse med den socialplan, der blev vedtaget af WEU den 22. oktober 2010. Den udføres også i overensstemmelse med alle efterfølgende bindende afgørelser, der træffes af det kompetente klageudvalg, og med alle afgørelser om gennemførelse af sådanne afgørelser, der er truffet af WEU eller af bestyrelsen, jf. stk. 7.

5.   Tvister i forbindelse med WEU's tidligere personale vedrørende gennemførelsen af WEU's resterende opgaver er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren i WEU's gældende personalebestemmelser pr. 30. juni 2011, med senere ændringer ved bestyrelsen, jf. stk. 7.

Status for WEU's tidligere personale er underlagt WEU's gældende personalebestemmelser pr. 30. juni 2011, med senere ændringer ved bestyrelsen, jf. stk. 7, og alle gældende afgørelser, herunder WEU's socialplan.

6.   Bistand til de ti medlemsstater omfatter håndtering af løbende sager og alle juridiske og økonomiske spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med nedlæggelsen af WEU, og udføres under vejledning af bestyrelsen, jf. stk. 7.

7.   Alle afgørelser i forbindelse med opgaverne i denne artikel, herunder de afgørelser, der træffes af bestyrelsen, og som er omhandlet i denne artikel, vedtages med enstemmighed af bestyrelsen, der er sammensat af repræsentanter for de ti medlemsstater. Bestyrelsen i denne sammensætning træffer afgørelse om, hvordan formandskabet varetages af en af dens medlemmer. SATCEN's direktør eller direktørens repræsentant deltager om nødvendigt i bestyrelsens møder i denne sammensætning. Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst en gang om året, eller hvis mindst tre af medlemmerne anmoder derom. Bestyrelsen kan indkaldes til ad hoc-møder på ekspertplan for at behandle bestemte emner eller spørgsmål. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig procedure.

8.   SATCEN ansætter det personale, der er nødvendigt for at udføre opgaverne i stk. 1. Hvis en af de ti medlemsstater tilbyder at udstationere en person til dette formål, skal denne person ansættes. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis ikke alle de påkrævede stillinger besættes via udstationering, skal det nødvendige personale ansættes. SATCEN's personalevedtægt finder anvendelse med forbehold af denne artikel.

9.   Alle udgifter som følge af og indtægter i forbindelse med gennemførelsen af denne artikel indgår i et budget, der er adskilt fra SATCEN's. Dette budget udarbejdes for hvert enkelt regnskabsår svarende til kalenderåret og vedtages af bestyrelsen, jf. stk. 7, på forslag fra direktøren for SATCEN senest den 30. november hvert år. Indtægterne og udgifterne på budgettet skal balancere. Budgettet indeholder en liste over det personale, der er ansat i overensstemmelse med stk. 8. Indtægterne består af bidrag fra de ti medlemsstater, som er fastlagt i henhold til de gældende bestemmelser for deres bidrag til WEU pr. 30. juni 2011 og af diverse indtægter.

Bestyrelsen, jf. stk. 7, vedtager detaljerede finansielle bestemmelser, der er adskilt fra SATCEN's, med angivelse navnlig af den procedure, der skal følges ved opstilling og gennemførelse af de i dettes stykkes første afsnit omhandlede budget.

10.   En opstartsfond på 5,3 mio. EUR finansieret af de ti medlemsstater udgør en yderligere garanti for, at der er finansielle midler til rådighed for gennemførelsen af WEU's resterende administrative opgaver som omhandlet i denne artikel, navnlig for så vidt angår pensionsrettigheder.

Artikel 24

Ophævelse

Fælles aktion 2001/555/FUSP ophæves.

Artikel 25

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2014.

På Rådets vegne

Formand


(1)  Rådets fælles aktion 2001/555/FUSP af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter (EFT L 200 af 25.7.2001, s. 5).

(2)  Rådets afgørelse 2011/297/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter (EUT L 136 af 24.5.2011, s. 62).

(3)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15/10/2013, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG

BESTEMMELSER OM TREDJELANDES DELTAGELSE I SATCEN'S AKTIVITETER

Artikel 1

Formål

Disse bestemmelser vedrører omfanget af og reglerne for tredjelandes deltagelse i SATCEN's aktiviteter.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Tredjelande, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, i nærværende afgørelse, kan:

a)

indgive nationale anmodninger om billedanalyse, der skal udføres af SATCEN

b)

indstille kandidater til udstationering som billedanalytikere ved SATCEN i en begrænset periode

c)

få adgang til produkter og tjenesteydelser fra SATCEN i henhold til artikel 5 i disse bestemmelser.

Artikel 3

Anmodninger

1.   En anmodning om billedanalyseopgaver, der skal udføres af SATCEN, kan indgives af tredjelande til HR i henhold til artikel 2, stk. 2, nr. ii), i nærværende afgørelse.

2.   HR giver derefter SATCEN de fornødne instrukser i henhold til artikel 3 i nærværende afgørelse, hvis SATCEN's kapacitet tillader det.

3.   Tredjelande skal sammen med hver anmodning forelægge relevante supplerende data og skal godtgøre SATCEN i henhold til artikel 10, stk. 4, i nærværende afgørelse og reglerne for omkostningsdækkende gebyrer i SATCEN's finansielle regler. Tredjelande skal oplyse, om anmodninger og/eller produkter skal stilles til rådighed for andre tredjelande og internationale organisationer.

Artikel 4

Udstationering af eksperter

1.   Tredjelande kan indstille kandidater til udstationering ved SATCEN som billedanalytikere i en begrænset periode, således at de kan gøre sig bekendt med SATCEN's arbejde.

2.   Kandidaturer behandles efter, om der er stillinger til rådighed.

3.   Udstationeringens varighed baseres på et forslag fra SATCEN's direktør og afhænger af SATCEN's disponible kapacitet. Stillingerne skal i videst muligt omfang gå på skift mellem kandidater fra interesserede tredjelande.

4.   Kandidaterne skal være erfarne eksperter med tilstrækkelige faglige kvalifikationer. Udstationerede eksperter vil normalt deltage i de af SATCEN's operationelle aktiviteter, hvor der anvendes kommercielle billeder.

5.   Eksperter fra tredjelande skal overholde afgørelse 2013/488/EU og underskrive en erklæring om tavshedspligt.

6.   Tredjelande skal betale deres udstationerede eksperters løn og alle omkostninger såsom tillæg, socialudgifter, bolig- og rejseudgifter samt eventuelle yderligere udgifter for SATCEN's budget som fastsat i de nærmere bestemmelser omhandlet i stk. 8.

7.   Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med det arbejde, som den udstationerede billedanalytiker fra tredjelande udfører ved SATCEN, dækkes over SATCEN's budget.

8.   De nærmere bestemmelser vedrørende udstationering udarbejdes af SATCEN's direktør.

Artikel 5

Adgang til SATCEN's produkter

1.   HR underretter tredjelandene, når produkter, som der er anmodet om i henhold til artikel 2 i nærværende afgørelse stilles til rådighed i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

2.   Anmodninger og produkter, der tilvejebringes i henhold til artikel 2, stk. 1, i nærværende afgørelse, stilles til rådighed for tredjelande, når HR finder det relevant for dialogen, konsultationerne og samarbejdet mellem disse stater og Unionen om FSFP.

3.   Anmodninger og produkter fra SATCEN, der er tilvejebragt i henhold til artikel 2, stk. 2, i nærværende afgørelse, stilles til rådighed for tredjelande efter afgørelse fra den anmodende part.

Artikel 6

Rådgivende udvalg

1.   Der nedsættes et rådgivende udvalg med SATCEN's direktør eller dennes repræsentant som formand og bestående af repræsentanter for medlemmerne af bestyrelsen og repræsentanter for de tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i nærværende bilag. Det rådgivende udvalg kan mødes i forskellige sammensætninger.

2.   Det rådgivende udvalg behandler spørgsmål af fælles interesse, der falder ind under bestemmelserne i nærværende bilags anvendelsesområde.

3.   Formanden indkalder på eget initiativ det rådgivende udvalg til møde, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne anmoder derom.

Artikel 7

Ikrafttræden

1.   Bestemmelserne i nærværende bilag får virkning for hvert enkelt tredjeland på den første dag i måneden efter, at den kompetente myndighed i tredjelandet har meddelt HR, at det godkender betingelserne fastsat i disse bestemmelser.

2.   Tredjelandet underretter HR om sin beslutning om ikke længere at benytte sig af disse bestemmelser, senest en måned inden den pågældende beslutning træder i kraft.


Top