EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1105

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2012/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen EØS-relevant tekst

OJ L 328, 28.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/4


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1105/2012/EU

af 21. november 2012

om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (3) fastsætter for en begrænset periode, at markinspektioner i tredjelande af afgrøder til formering af udsæd af visse arter ligestilles med markinspektioner, der udføres i overensstemmelse med EU-retsakter, og at frø af visse arter produceret i tredjelande ligestilles med frø produceret i overensstemmelse med EU-retsakter.

(2)

Det viser sig, at markinspektioner gennemført i tredjelande fortsat frembyder samme garantier som markinspektioner gennemført af medlemsstater. Disse bør derfor fortsat betragtes som ligestillede.

(3)

Da beslutning 2003/17/EF udløber den 31. december 2012, bør den periode, som ligestillingen anerkendes for i henhold til nævnte beslutning, forlænges. Det anses for rimeligt at forlænge perioden med ti år.

(4)

Henvisningen til Jugoslavien i beslutning 2003/17/EF bør udgå. Som medlem af OECD-ordningen for sortscertificering af frø i international handel og som medlem af Det Internationale Frøkontrolforbund hvad angår prøvetagning og testning af frø bør Serbien opføres på listen over tredjelande i bilag I til beslutning 2003/17/EF. Endvidere har nogle myndigheder, som er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen, og som er opført i bilag I til beslutning 2003/17/EF, ændret navn.

(5)

Bestemmelserne i beslutning 2003/17/EF, der henviser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4), bør udgå, da det i forbindelse med nærværende afgørelse ikke vil være i overensstemmelse med ordningen for delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser i henholdsvis artikel 290 og 291 i traktaten at anvende bestemmelserne.

(6)

Beslutning 2003/17/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2003/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 udgår.

2)

Artikel 5 udgår.

3)

I artikel 6 ændres datoen »31. december 2012« til »31. december 2022«.

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. november 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 351 af 15.11.2012, s. 92.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 25.10.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.11.2012.

(3)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

»BILAG I

LANDE, MYNDIGHEDER OG ARTER

Land (1)

Myndighed

Arter omhandlet i følgende direktiver

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 »The Terrace«

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Landbrugsministeriet har bemyndiget de følgende institutioner til at udstede OECD-certifikater:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute »ZEMUN POLJE«

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EØF

66/402/EØF — kun for Zea mays og Sorghum spp.

2002/57/EF


(1)  AR — Argentina, AU — Australien, CA — Canada, CL — Chile, HR — Kroatien, IL — Israel, MA — Marokko, NZ — New Zealand, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA, UY — Uruguay, ZA — Sydafrika.«


Top