EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0677

Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 af 7. juli 2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010 EØS-relevant tekst

OJ L 185, 15.7.2011, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 102 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; ophævet ved 32019R0123 . Latest consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/677/oj

15.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 677/2011

af 7. juli 2011

om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (2), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 551/2004 har til formål at understøtte konceptet om et gradvist mere integreret operativt luftrum som led i den fælles transportpolitik og at fastlægge fælles procedurer for udformning, planlægning og styring, så lufttrafikstyringen kan foregå effektivt og sikkert. Netfunktionerne er beregnet på at støtte initiativer på nationalt plan og i funktionelle luftrumsblokke.

(2)

Netfunktionerne bør være en forsyningspligtydelse, der leveres til det europæiske luftfartsnet og bidrager til en bæredygtig udvikling af lufttransportsystemet ved at sikre den krævede ydelse, kompatibilitet og koordinering af aktiviteterne, herunder for at sikre den optimale anvendelse af sparsomme ressourcer.

(3)

Udformningen af det europæiske rutenet og koordineringen af sparsomme ressourcer, jf. forordning (EF) nr. 551/2004, berører ikke medlemsstaternes suverænitet over deres luftrum og medlemsstaternes krav vedrørende den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvarsanliggender, jf. forordning (EF) nr. 549/2004.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (3) skaber en politisk og juridisk ramme for dette område.

(5)

Der oprettes et upartisk og ansvarligt organ (netadministratoren), der skal udføre de opgaver, der er nødvendige for udøvelsen af netfunktionerne, jf. forordning (EF) nr. 551/2004.

(6)

Det europæiske rutenet bør udformes med henblik på at optimere ruterne ud fra et gate til gate-perspektiv i alle faser af flyvningen under særlig hensyntagen til flyvningernes effektivitet og miljøaspekter.

(7)

Arbejdet inden for Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og Eurocontrol med udformning af ruter og forvaltning af frekvenser og transponderkoder til sekundære overvågningsradarer (SSR) anerkendes og skal anvendes som grundlag for optimering og drift af nettet på EU-niveau.

(8)

Medlemsstaternes forpligtelser over for ICAO med hensyn til ruteudformning og forvaltning af SSR-transponderkoder skal overholdes og gennemføres mere effektivt for netværket, idet koordinering og bistand varetages af netadministratoren.

(9)

Tildelingen af frekvenser sker inden for Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU). Medlemsstaterne har et ansvar for at fremhæve behovene hos den civile luftfart og derefter anvende de ressourcer, der er bevilget til lufttrafikken i almindelighed, optimalt.

(10)

ICAO har udviklet vejledninger, der er relevante for SSR-transponderkode- og radiofrekvensfunktionerne og driver et system til registrering af frekvenstildelingerne til lufttrafik i almindelighed i ICAO's Europa-region, som i øjeblikket forvaltes af Eurocontrol.

(11)

I henhold til forordning (EF) nr. 551/2004 skal der vedtages detaljerede gennemførelsesbestemmelser for at koordinere og harmonisere processer og procedurer med henblik på at forbedre effektiviteten af frekvensforvaltningen inden for luftfarten og en central funktion til koordinering af hurtig identifikation og afhjælpning af frekvensbehov for at understøtte nettets udformning og drift.

(12)

Eftersom lufttrafikregulering (ATFM) er en integrerende del af nettets funktioner, er der behov for en hensigtsmæssig henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 af 25. marts 2010 om fælles regler for lufttrafikregulering (4).

(13)

Idet netforvaltningens effektivitet afhænger af, at netfunktionerne kan tages i brug øjeblikkelig, har medlemsstaterne allerede overdraget driften af ATFM til Eurocontrol.

(14)

Det er gavnligt at lade et enkelt organ koordinere de forskellige netfunktioner med henblik på at udvikle konsekvente kort- og langsigtede optimeringsløsninger på netniveau i henhold til præstationsmålene. Men netfunktionerne bør leveres af netadministratoren og på medlemsstatsniveau og inden for de funktionelle luftrumsblokke i henhold til ansvarsfordelingen i denne forordning.

(15)

Netadministratoren skal inddrages i aspekter vedrørende lufttrafikstyring (ATM) -planer, -foranstaltninger og -præstationer i medlemsstaterne eller i de funktionelle luftrumsblokke, navnlig når det kan forventes, at det vil have eller vil kunne have betydelige følger for nettets præstationer.

(16)

Begivenhederne i forbindelse med Eyjafjallajökull-vulkanens udbrud i april 2010 har vist behovet for at oprette en central enhed, der kan gå i spidsen og koordinere forvaltningen af afbødningsforanstaltninger på lokalt og regionalt plan og på netværksplan for at sikre, at man kan reagere rettidigt på fremtidige krisesituationer, der påvirker lufttrafikken.

(17)

Der skal foregå koordinering mellem netfunktionerne og de operationer, der tilrettelægges inden for de funktionelle luftrumsblokke.

(18)

Der skal gennemføres effektive høringer af interessenter på nationalt plan, inden for de funktionelle luftrumsblokke og på netniveau.

(19)

Lufthavnene er indgange og udgange i nettet og yder dermed et centralt bidrag til nettets generelle præstationer, og derfor bør netfunktionerne via EU's observationscenter for lufthavnskapacitet kobles til lufthavnsoperatører, der fungerer som koordinatorer for flytrafikken på jorden med henblik på at optimere kapaciteten på jorden og dermed forbedre nettets samlede kapacitet.

(20)

Gennemførelsen af netfunktionerne berører ikke gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (5).

(21)

Med behørig hensyntagen til effektiviteten af militære operationer er det civile/militære samarbejde og den civile/militære koordination af største vigtighed for at nå de krævede mål. Selvom beslutninger vedrørende indhold, omfang og gennemførelse af militæroperationer og uddannelse inden for den operationelle flyvekontrolordning ikke hører under EU's kompetence, er det vigtigt at dække grænsefladerne mellem disse operationer og operationer, der er omfattet af denne forordning, af hensyn til sikkerheden og den gensidige effektivitet.

(22)

Netfunktionerne påvirkes ikke af artikel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004, der har til formål at beskytte væsentlige sikkerheds- eller forsvarspolitiske interesser eller en fleksibel anvendelse af luftrummet, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 551/2004.

(23)

Netfunktionerne skal stilles til rådighed på en omkostningseffektiv måde, idet man navnlig skal undgå dobbeltarbejde og dermed gøre det muligt at levere disse funktioner til reducerede eller i det mindste ikke højere krav i form af finansiering eller menneskelige ressourcer i medlemsstaterne inden for rammerne af denne forordning sammenlignet med situationen inden udnævnelsen af en netadministrator.

(24)

Kommissionen bør sikre det fornødne tilsyn med netadministratoren.

(25)

Sikkerhedskravene for netfunktionerne skal være på et niveau, der er sammenligneligt med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (agenturet) krav til levering af tjenester til flytrafikken. Disse krav samt kravene til sikkerhedstilsyn bør fastlægges.

(26)

Hensynet til og inddragelsen af tredjelande i udformningen og gennemførelsen af netfunktionerne bør bidrage til at styrke den fælleseuropæiske dimension af det fælles europæiske luftrum.

(27)

Netfunktionerne kan udvides i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004.

(28)

Gennemførelsen af netfunktionerne skal være omfattet af specifikke præstationsmål. Derfor skal Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester (6) ændres i overensstemmelse hermed. Disse præstationsmål kan videreudvikles ud fra de praktiske erfaringer med anvendelsen af præstationsordningen.

(29)

Forordning (EF) nr. 691/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(30)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning indeholder detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 for at sikre en optimal udnyttelse af luftrummet i det fælles europæiske luftrum og sikre, at brugerne af luftrummet kan benytte deres foretrukne ruter og samtidig sikre maksimal adgang til luftrummet og luftfartstjenesterne.

2.   I forbindelse med netadministration finder denne forordning navnlig anvendelse på medlemsstaterne, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (agenturet), brugere af luftrummet, udbydere af luftfartstjenester, lufthavnsoperatører, slot-koordinatorer i lufthavne og -driftsorganisationer på nationalt plan eller inden for funktionelle luftrumsblokke.

3.   I henhold til artikel, 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 551/2004 og med forbehold af statslige flyoperationer i henhold til artikel 3 i Chicago-konventionen om international civil luftfart skal medlemsstaterne anvende denne forordning i luftrum, der hører under deres ansvarsområde i ICAO EUR- og AFI-regioner.

4.   I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004 forhindrer denne forordning ikke medlemsstaterne i at gennemføre foranstaltninger i det omfang, dette er nødvendigt for at sikre væsentlige sikkerheds- eller forsvarspolitiske interesser.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse.

Endvidere forstås ved:

1)   »lufthavnsoperatør«: »lufthavnsdriftsorganet« som defineret i artikel 2, litra j), i forordning (EØF) nr. 95/93

2)   »slot-koordinatorer i lufthavn«: den stilling, der oprettes i koordinerede lufthavne i medfør af forordning (EØF) nr. 95/93

3)   »udformning af luftrum«: proces, der bidrager til opnåelse af netrelaterede præstationsmål og varetagelse af luftrumsbrugernes behov samt til at sikre eller øge det opnåede sikkerhedsniveau og øge luftrummets kapacitet og miljøresultater gennem udvikling og gennemførelse af avancerede navigationsfunktioner og teknikker, forbedrede rutenet og tilhørende sektoropdeling, optimerede luftrumsstrukturer og kapacitetsforbedrende ATM-procedurer

4)   »reservering af luftrum«: midlertidig reservering af et nærmere afgrænset udsnit af luftrummet udelukkende eller særligt til brug for bestemte kategorier af brugere

5)   »luftrumsrestriktion«: et nærmere afgrænset udsnit af luftrummet, hvor der på bestemte tidspunkter kan udføres aktiviteter, der er farlige for flyvninger (et »fareområde«), eller et sådant luftrum over en stats landområder eller territorialfarvande, inden for hvilke flyvning kun må foregå på visse nærmere angivne betingelser (et »restriktionsområde«), eller et luftrum over en stats landområder eller territorialfarvande, inden for hvilket flyvning er forbudt (»forbudt område«)

6)   »luftrumsstruktur«: et bestemt udsnit af luftrummet, der skal sikre, at luftfartøjer kan operere sikkert og optimalt

7)   »luftrumsudnyttelse«: måden, luftrummet anvendes på operativt

8)   »repræsentant for luftrumsbrugerne«: enhver juridisk person eller enhed, der repræsenterer interesserne hos en eller flere kategorier af luftfartstjenestebrugere

9)   »frekvensbånd til flytrafik«: post i tabellen over frekvenstildelinger i ITU's radioreglement for et givet frekvensbånd, hvor der tildeles frekvenser til lufttrafikken i almindelighed

10)   »ATC-sektor«: en afgrænset del af luftrummet, som en tilknyttet flyveleder har ATC-ansvar for på et givet tidspunkt

11)   »ATS-rute«: en specificeret del af luftrumsstrukturen, der er udformet med henblik på at kanalisere den trafikstrøm, der er nødvendig for levering af luftfartstjenester

12)   »civil/militær koordination«: interaktion mellem civile og militære myndigheder og komponenter af lufttrafikregulering, der er nødvendige for at garantere en sikker, effektiv og harmonisk udnyttelse af luftrummet

13)   »betinget rute (CDR)«: ATS-rute, der kun er tilgængelig for planlægning af flyvninger og brug på bestemte betingelser

14)   »fælles beslutningstagning«: proces, hvor beslutninger træffes i løbende interaktion og høring med medlemsstaterne, operationelle interessenter og eventuelle andre aktører

15)   »netkrise«: situation, hvor der ikke kan leveres luftfartstjenester på det nødvendige niveau, hvilket medfører et større tab af netkapacitet eller en større ubalance mellem nettets kapacitet og efterspørgsel eller en større fejl i informationsstrømmen i en eller flere dele af nettet som følge af en usædvanlig og uforudset situation

16)   »plan for forbedring af det europæiske rutenet«: plan udarbejdet af netadministratoren i samarbejde med de operationelle interessenter, som omfatter resultatet af dets operationelle aktiviteter i forbindelse med udformning af rutenet på kort og mellemlang sigt i henhold til de vejledende principper i strategiplanen for nettet

17)   »Free Route Airspace«: specifikt luftrum, inden for hvilket brugerne frit kan planlægge deres ruter mellem et indgangspunkt og et udgangspunkt uden henvisning til ATS-rutenettet

18)   »frekvenstildeling«: tilladelse fra en medlemsstat til at benytte en radiofrekvens eller radiofrekvenskanal under bestemte omstændigheder

19)   »påvirkning af nettet«: i forbindelse med radiofrekvensfunktionen, der er fastsat i bilag II, en situation, hvor tildelingen af en radiofrekvens vil forstyrre, forhindre eller afbryde funktionen af en eller flere radiofrekvenstildelinger på nettet eller vil forhindre den optimale udnyttelse af luftfartens frekvensbånd som beskrevet i denne forordning

20)   »flere rutemuligheder«: muligheden for, at luftrumsbrugeren kan benytte mere end én rutemulighed på ATS-rutenettet

21)   »tredjelande«: ikke-medlemsstater, der er medlemmer af Eurocontrol eller har indgået en aftale med EU om gennemførelse af det fælles europæiske luftrum eller deltager i en funktionel luftrumsblok

22)   »netadministrator«: organ oprettet i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 til at udføre de opgaver, der beskrives i denne artikel og i denne forordning

23)   »netoperationsplan«: plan, som netadministratoren udarbejder i samarbejde med de operationelle interessenter for at tilrettelægge sine operationelle aktiviteter på kort og mellemlang sigt i henhold til de vejledende principper i strategiplanen for nettet. For så vidt angår udformningen af det europæiske rutenet, den (ERND)-specifikke del af netoperationsplanen, omfatter den planen for forbedring af det europæiske rutenet

24)   »netstrategiplan«: plan udarbejdet af netadministratoren i overensstemmelse med den europæiske ATM-masterplan i samarbejde med medlemsstaterne og de operationelle interessenter, hvori man fastlægger de styrende principper for nettets drift og dets langsigtede perspektiv

25)   »driftsorganisation«: en organisation, der er ansvarlig for de tekniske tjenester, som støtter lufttrafik-, kommunikations-, navigations- eller overvågningstjenester

26)   »operationelle krav«: nettets krav med hensyn til sikkerhed, kapacitet og effektivitet

27)   »operationelle interessenter«: civile og militære brugere af luftrummet, civile og militære udbydere af luftfartstjenester, lufthavnsoperatører, slot-koordinatorer i lufthavne og driftsorganisationer og eventuelle andre interessentgrupper, der betragtes som relevante for de individuelle funktioner

28)   »sektorkonfiguration«: ordning, der kombinerer de sektorer, der er udformet og bedst egnede til at opfylde de operationelle krav og adgangen til luftrummet

29)   »brugerønsket rute«: ønsket rute, som flyoperatørerne på tidspunktet for udformning af luftrummet erklærer opfylder deres behov.

KAPITEL II

TILRETTELÆGGELSE OG FORVALTNING AF NETFUNKTIONER

Artikel 3

Oprettelse af netadministrator

1.   Der oprettes et upartisk og ansvarligt organ (netadministratoren), der skal udføre de opgaver, der er nødvendige for udøvelsen af netfunktionerne, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 og bilagene til denne forordning.

2.   Netadministratoren udnævnes for en periode, der er sammenfaldende med referenceperioderne for præstationsordningen, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 691/2010. Perioden skal være tilstrækkelig lang til, at netadministratoren kan opbygge erfaring i udøvelsen af disse funktioner. Den må ikke være kortere end to referenceperioder og kan forlænges.

3.   Udnævnelsen af netadministratoren sker ved Kommissionens afgørelse efter høring af Udvalget for Det Fælles Luftrum i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004 og senest tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning. Denne afgørelse skal indeholde kravene til udnævnelsen, herunder finansiering og betingelser for ophævelsen. Kommissionen skal ved udgangen af den i stk. 2 omtalte referenceperiode vurdere, hvorvidt disse betingelser er overholdt.

4.   Netadministratoren har til opgave at:

a)

udforme det europæiske rutenet, jf. bilag I

b)

koordinere de sparsomme ressourcer, navnlig:

i)

radiofrekvenser inden for frekvensbånd til luftfarten, som anvendes af lufttrafikken i almindelighed, jf. bilag II, og

ii)

SSR-transponderkoder, jf. bilag III.

Kommissionen kan overdrage andre funktioner til netadministratoren, jf. artikel 6, stk. 3, eller stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 551/2004.

5.   Netadministratoren skal ligeledes varetage ATFM-funktionen, jf. artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 551/2004 og forordning (EU) nr. 255/2010.

Artikel 4

Netadministratorens opgaver

1.   Til støtte for udførelsen af funktionerne i artikel 3 skal netadministratoren udføre følgende opgaver med henblik på at sikre en løbende forbedring af netoperationerne i det fælles europæiske luftrum for at bidrage til opnåelse af de EU-dækkende præstationsmål, jf. forordning (EU) nr. 691/2010, og navnlig:

a)

udvikle, vedligeholde og gennemføre en netstrategiplan som defineret i artikel 5 i overensstemmelse med præstationsordningen i forordning (EU) nr. 691/2010 og den europæiske ATM-masterplan samt under hensyntagen til relevante ICAO-luftfartsplaner

b)

fastlægge de nærmere detaljer i netstrategiplanen gennem en netoperationsplan, som beskrives nærmere i artikel 6, under hensyntagen til særlige EU-dækkende præstationsmål, der vedrører tre- til femårige, årlige, sæsonbestemte, ugentlige og daglige perioder

c)

udvikle et integreret europæisk rutenetdesign som beskrevet i bilag I

d)

varetage den centrale funktion med koordination af radiofrekvenser i henhold til artikel 6, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 551/2004 og som beskrevet i bilag II til denne forordning

e)

koordinere forbedringen af tildelingsprocessen for SSR-transponderkoder som beskrevet i bilag III

f)

tilrettelægge forvaltningen og anvendelsen af funktionerne og navnlig varetage forpligtelserne som den centrale enhed for ATFM

g)

anvende en konsolideret og koordineret fremgangsmåde for alle planlægningsmæssige og operationelle aktiviteter på nettet, herunder overvågning og forbedring af dets samlede ydeevne

h)

yde støtte til krisestyring i nettet

i)

støtte de forskellige operationelle interessenter med de forpligtelser, de er pålagt, i forbindelse med udøvelsen af lufttrafikreguleringssystemer (ATM) og/eller luftfartstjenestesystemer (ANS) og procedurer i henhold til den europæiske ATM-masterplan

j)

yde støtte til enheder, der har til opgave at efterforske ulykker og hændelser inden for civil luftfart eller at analysere situationer efter anmodning fra disse enheder inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 (7)

k)

sikre koordination med andre regioner og tredjelande, som ikke deltager i netadministratorens arbejde.

2.   Netadministratoren bidrager til gennemførelsen af præstationsordningen i henhold til forordning (EU) nr. 691/2010.

3.   Med henblik på udførelsen af sine opgaver skal netadministratoren sikre følgende:

a)

adgang til, drift af og deling af værktøjer, processer og konsekvente data, der kan anvendes i den samarbejdsbaserede beslutningsproces på netniveau, herunder, men ikke begrænset til, systemer til behandling af flyveplaner og dataadministration

b)

fremme og koordinering af samarbejdet mellem operationelle interessenter og støtte til disse interessenter i forbindelse med udrulning og gennemførelse af planerne og de tilhørende netforanstaltninger efter en samarbejdsbaseret beslutningsproces

c)

en hensigtsmæssig operationel koordination, samt optimering, interoperabilitet og sammenkobling inden for sit ansvarsområde

d)

koordinering af ændringsforslag til relevante ICAO-dokumenter vedrørende netfunktionerne

e)

rapportering i henhold til artikel 20 af alle operationelle præstationsaspekter, herunder sparsomme ressourcer

f)

en hensigtsmæssig forbindelse til andre transportformer.

4.   Netadministratoren skal efterkomme ad hoc-anmodninger om information, rådgivning, analyse eller andre tilsvarende hjælpeopgaver i forbindelse med de forskellige funktioner på anmodning af Kommissionen eller agenturet.

Artikel 5

Netstrategiplan

1.   Som retningslinjer på længere sigt skal netadministratoren udvikle, vedligeholde og gennemføre en netstrategiplan, der skal være sammenfaldende med referenceperioden som defineret i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 691/2010. Den skal indeholde præstationsplanens mål for den næste referenceperiode og en oversigt over fremtidige referenceperioder.

2.   Netstrategiplanen skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag IV.

3.   Netstrategiplanen skal sigte mod at opfylde præstationsmålene for netfunktioner, der er fastsat i forordning (EU) nr. 691/2010.

4.   Netstrategiplanen skal om nødvendigt ajourføres.

Artikel 6

Netoperationsplan

1.   Med henblik på at gennemføre netstrategiplanen på operationelt niveau udarbejder netadministratoren en detaljeret netoperationsplan.

2.   Netoperationsplanen skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag V.

3.   Netoperationsplanen skal navnlig fastsætte foranstaltninger til opnåelse af de EU-dækkende præstationsmål, der er fastsat i forordning (EU) nr. 691/2010, der omfatter en tre- til femårig, årlig, sæsonbestemt, ugentlig og daglig periode.

4.   Netoperationsplanen skal omfatte militære krav, hvis disse stilles til rådighed af medlemsstaterne.

5.   Netoperationsplanen skal omfatte planen for forbedring af det europæiske rutenet og tilsvarende for radiofrekvenser og SSR-transponderkoder.

6.   I netoperationsplanen identificeres operationelle begrænsninger, flaskehalse, forbedringer og løsninger til genopretning eller afhjælpning.

7.   Luftfartstjenesteudøvere, funktionelle luftrumsblokke og lufthavnsoperatører skal sikre, at deres operationsplaner er i overensstemmelse med netoperationsplanen. Netadministratoren sikrer konsekvensen i netoperationsplanen.

8.   Netoperationsplanen ajourføres regelmæssigt under hensyntagen til enhver relevant udvikling i netfunktionernes krav og behov.

Artikel 7

Netadministratorens kompetencer

1.   Med forbehold af medlemsstaternes ansvar skal netadministratoren ved udførelsen af sine opgaver indføre individuelle foranstaltninger, der udspringer af den samarbejdsbaserede beslutningsproces. De parter, der berøres af disse foranstaltninger, skal gennemføre dem.

2.   Når en medlemsstats ansvar forhindrer indførelsen af sådanne individuelle foranstaltninger, fremsender netadministratoren sagen til Kommissionen med henblik på yderligere behandling.

3.   Netadministratoren anbefaler også foranstaltninger om andre spørgsmål, der er nødvendige af hensyn til nettets præstationer.

4.   Netadministratoren træffer inden for sit ansvarsområde foranstaltninger med henblik på at sikre opfyldelsen af de gældende EU-dækkende præstationsmål, jf. artikel 9 i forordning (EU) nr. 691/2010.

5.   Netadministratoren indsamler, konsoliderer og analyserer alle relevante data, som identificeres i bilag I-VI. Disse data skal fremsendes til Kommissionen, agenturet eller evalueringsorganet som anført i forordning (EU) nr. 691/2010.

Artikel 8

Forbindelser med operationelle interessenter

1.   Med henblik på at udføre sine opgaver med overvågning og forbedring af nettets overordnede præstationer udvikler netadministratoren hensigtsmæssige samarbejdsformer, jf. artikel 15, med de operationelle interessenter.

2.   De operationelle interessenter sikrer, at de foranstaltninger, der gennemføres på lokalt plan eller inden for funktionelle luftrumsblokke, er forenelige med dem, der via den samarbejdsorienterede beslutningsproces gennemføres på netniveau.

3.   De operationelle interessenter stiller de relevante data, der står opført i bilag I til VI, til rådighed for netadministratoren, idet alle frister, fuldstændighedskrav eller præcisionskrav, som er aftalt med netadministratoren i forbindelse med levering af de pågældende data, overholdes.

4.   Operationelle interessenter, der berøres af de individuelle foranstaltninger, som netadministratoren træffer i henhold til artikel 7, stk. 1, kan anmode om en revision af sådanne foranstaltninger senest fem hverdage efter deres vedtagelse. Anmodningen om revision medfører ikke suspendering af de individuelle foranstaltninger.

5.   Netadministratoren bekræfter eller ændrer de pågældende foranstaltninger inden for fem hverdage eller inden for 48 timer i tilfælde af en netkrise.

Artikel 9

Forbindelser med medlemsstaterne

1.   Ved udførelsen af sine opgaver tager netadministratoren behørigt hensyn til medlemsstaternes ansvar.

2.   Medlemsstaterne skal underrette netadministratoren, hvis deres suverænitet og ansvar forhindrer indførelsen af individuelle foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1.

3.   Når medlemsstaterne er involveret i operationelle problemer vedrørende netfunktionerne, skal disse være en del af den samarbejdsbaserede beslutningsproces og implementere de resultater, der aftales i denne proces på nationalt plan.

Artikel 10

Relationer med funktionelle luftrumsblokke

1.   Medlemsstaterne skal sikre et tæt samarbejde og koordinering mellem den funktionelle luftrumsblok og netadministratoren, f.eks. på strategisk planlægningsniveau og den taktiske daglige trafik- og kapacitetsforvaltning.

2.   Med henblik på at lette den operationelle sammenkobling mellem funktionelle luftrumsblokke indfører netadministratoren i tæt samarbejde med alle de funktionelle luftrumsblokke harmoniserede processer, procedurer og grænseflader, herunder ændringer af aspekter vedrørende netadministratorens aktiviteter.

3.   Medlemsstater, der samarbejder i en funktionel luftrumsblok, skal sørge for, at der formuleres konsoliderede synspunkter vedrørende netfunktionerne.

4.   Luftfartstjenesteudøvere, der samarbejder i en funktionel luftrumsblok, skal sørge for, at der formuleres konsoliderede synspunkter vedrørende de operationelle aspekter af netfunktionerne.

5.   Forud for etableringen af en funktionel luftrumsblok skal medlemsstaterne og luftfartstjenesteudøverne samarbejde med henblik på at formulere konsoliderede synspunkter om aspekter vedrørende netadministratorens aktiviteter.

Artikel 11

Civilt-militært samarbejde

1.   Netadministratoren sikrer, at der findes hensigtsmæssige ordninger, der giver mulighed for og understøtter en hensigtsmæssig koordinering med de nationale militære myndigheder.

2.   Medlemsstaterne skal sikre, at militæret inddrages på en hensigtsmæssig måde i alle aktiviteter vedrørende netfunktionerne.

3.   Medlemsstaterne sikrer en hensigtsmæssig repræsentation af de militære luftfartstjenesteudøvere og militære brugere af luftrummet i alle operationelle og høringsrelaterede ordninger, som netadministratoren etablerer.

4.   Funktionen for europæisk rutenetdesign skal udøves med forbehold af reservationerne eller restriktionerne for en del af luftrummet til eksklusiv eller specifik brug af medlemsstaterne. Netadministratoren tilskynder til og koordinerer adgangen til betingede ruter gennem disse områder i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2005 (8).

Artikel 12

Generelle krav til netfunktioner

Netadministratoren sikrer opfyldelse af de generelle krav til netfunktioner som beskrevet i bilag VI. Disse krav er gældende fra datoen for vedtagelsen af udnævnelsesbeslutningen, og netadministratoren skal overholde dem inden for 12 måneder fra denne dato.

KAPITEL III

FORVALTNING AF NETFUNKTIONER

Artikel 13

Samarbejdsbaseret beslutningstagning

1.   Netfunktionerne forvaltes gennem samarbejdsbaseret beslutningstagning.

2.   En samarbejdsbaseret beslutningsproces skal omfatte:

a)

en høringsproces i henhold til artikel 14

b)

detaljerede samarbejdsformer og processer for de i artikel 15 beskrevne operationer.

3.   Med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende forvaltningen af netfunktionerne og overvåge deres præstationer opretter netadministratoren et netadministrationsorgan, jf. artikel 16.

4.   Når netadministratoren konstaterer, at hans handlinger forhindres af en eller flere parter, henvises sagen til løsning i netadministrationsorganet.

Artikel 14

Høringsproces

1.   Der indføres en proces for afholdelse af hensigtsmæssige og regelmæssige høringer af medlemsstater og operationelle interessenter.

2.   Høringen skal være fokuseret på de detaljerede samarbejdsformer, jf. artikel 15, netstrategiplanen, netoperationsplanen, fremskridt med gennemførelse af planerne, rapporter til Kommissionen samt eventuelle operationelle spørgsmål.

3.   Høringsprocessen kan variere afhængig af de individuelle netfunktioners karakter. Med henblik på at sikre, at de lovgivningsmæssige spørgsmål kan løses, skal medlemsstaterne inddrages, når dette er nødvendigt.

4.   Når interessenterne ikke er tilfredse med høringen, henvises spørgsmålet først til den relevante høringsordning på det individuelle funktionsniveau. Når problemet ikke kan løses på det individuelle funktionsniveau, henvises det til netadministrationsorganet med henblik på løsning.

Artikel 15

Detaljerede samarbejdsformer og processer for operationer

1.   Netadministratoren udarbejder detaljerede samarbejdsformer og processer for operationer med henblik på at løse planlægningsmæssige og operationelle aspekter, navnlig under hensyntagen til de individuelle netfunktioners særtræk og behov som specificeret i bilag I-VI.

2.   Netadministratoren sikrer, at de detaljerede samarbejdsformer og processer for operationer indeholder regler for underretning af de berørte parter.

3.   Disse detaljerede samarbejdsformer og processer for operationer skal overholde adskillelsen mellem levering af tjenester og reguleringsspørgsmål samt sikre, at medlemsstaterne inddrages efter behov.

Artikel 16

Netadministrationsorgan

1.   Netadministrationsorganet er ansvarligt for følgende:

a)

godkendelse af netstrategiplanen forud for vedtagelsen i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004

b)

godkendelse af de tre- til femårige og de årlige netoperationsplaner

c)

godkendelse af de samarbejdsbaserede beslutningsprocesser, høringsprocesserne samt de detaljerede samarbejdsformer og processer for operationer for netfunktionerne efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum

d)

godkendelse af forretningsordenen for krisekoordineringscellen for europæisk luftfart, jf. artikel 18, stk. 4, efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum

e)

overvågning af fremskridtene med gennemførelsen af planerne og behandling af eventuelle afvigelser fra de oprindelige planer

f)

overvågning af høringsprocessen med operationelle interessenter

g)

overvågning af aktiviteter vedrørende forvaltningen af netfunktionerne

h)

overvågning af netadministratorens aktiviteter i forbindelse med netkriser

i)

godkendelse af årsrapporten, jf. artikel 20. Denne rapport skal omfatte, men er ikke begrænset til gennemførelse af netstrategiplanen og netoperationsplanen

j)

løsning af problemer, der ikke er løst på det individuelle netfunktionsniveau

k)

vurdering af, hvorvidt netadministratoren besidder de nødvendige kompetencer, ressourcer og upartiskhed til på en selvstændig måde at udføre de opgaver, som denne har fået tildelt, herunder ordninger for sikkerhed, ansvar og nødplaner

l)

godkendelse af netadministratorens årlige budget efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum

m)

godkendelse af forretningsordenen efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum

n)

behandling af eventuelle andre spørgsmål, som det finder relevante.

2.   Følgende medlemmer har stemmeret i netadministrationsorganet:

a)

en repræsentant for luftfartstjenesteudøverne for hver funktionel luftrumsblok, som er oprettet eller under oprettelse, med i alt fire stemmer til alle luftfartstjenesteudøvere

b)

fire repræsentanter for kommercielle og ikkekommercielle civile brugere af luftrummet

c)

to repræsentanter for lufthavnsoperatørerne og

d)

to repræsentanter for militæret som luftfartstjenesteudøvere og brugere af luftrummet.

3.   Følgende er også medlemmer af netadministrationsorganet:

a)

formanden, som udnævnes på grundlag af sin tekniske kompetence og ekspertise efter forslag fra Kommissionen, især på grundlag af forslag fra de stemmeberettigede medlemmer af netadministrationsorganet og efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum

b)

en repræsentant for Kommissionen

c)

en repræsentant fra Eurocontrol og

d)

en repræsentant for netadministratoren.

4.   Medlemmerne skal have en stedfortræder.

5.   De stemmeberettigede medlemmer af netadministrationsorganet udnævnes efter forslag fra deres organisationer og efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum.

6.   Kommissionen kan udpege uafhængige og anerkendte eksperter som rådgivere. Disse fungerer som privatpersoner og repræsenterer en bred vifte af fagområder, der vedrører væsentlige aspekter af netfunktionerne. Stater, der deltager i netadministratorens arbejde, skal fremsætte forslag til kandidater.

7.   De medlemmer, der er anført i stk. 3, litra a), b) og c), skal have ret til at afvise forslag, der påvirker:

a)

medlemsstaternes suverænitet og ansvar, navnlig vedrørende den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvarsanliggender som beskrevet i artikel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004

b)

netadministrationsorganets aktiviteters forenelighed med målene og målsætningerne for denne forordning

c)

netadministrationsorganets upartiskhed og ligevægt.

8.   De i stk. 1 nævnte dokumenter vedtages af netadministrationsorganet med simpelt flertal blandt de stemmeafgivende medlemmer.

9.   Når det ikke kan nå til enighed om spørgsmål af stor betydning for nettet, henviser netadministrationsorganet sagen til Kommissionen med henblik på videre foranstaltninger. Kommissionen underretter Udvalget for Det Fælles Luftrum.

Artikel 17

Udvalget for Det Fælles Luftrums rolle

1.   Netadministratoren forelægger reguleringsspørgsmål for Kommissionen, som underretter Udvalget for Det Fælles Luftrum om disse spørgsmål.

2.   Udvalget for Det Fælles Luftrum afgiver udtalelse om:

a)

udnævnelse af netadministratoren

b)

udnævnelse af formanden for netadministrationsorganet

c)

udnævnelse af de stemmeberettigede medlemmer af netadministrationsorganet

d)

netadministrationsorganets forretningsorden

e)

netstrategiplanen og navnlig planens målsætninger i de tidlige faser

f)

udnævnelse af netadministratoren

g)

forretningsordenen for krisekoordineringscellen for europæisk luftfart og

h)

de samarbejdsbaserede beslutningsprocesser, høringsprocesserne samt de detaljerede samarbejdsformer og processer for operationer vedrørende netfunktionerne.

3.   Udvalget for Det Fælles Luftrum kan underrette Kommissionen, når det ikke kan nå til enighed om spørgsmål af stor betydning for nettet.

KAPITEL IV

STYRING AF NETKRISER

Artikel 18

Oprettelse af krisekoordineringscellen for europæisk luftfart

1.   Forvaltningen af netkriser fremmes gennem oprettelse af en krisekoordineringscelle for europæisk luftfart (EACCC).

2.   De faste medlemmer af EACCC bliver en repræsentant for den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet, en repræsentant for Kommissionen, en repræsentant for agenturet, en repræsentant for Eurocontrol, en repræsentant for militæret, en repræsentant for luftfartstjenesteudøverne, en repræsentant for lufthavnene og en repræsentant for luftrumsbrugerne.

3.   EACCC's sammensætning kan udvides fra sag til sag med eksperter afhængigt af arten af den pågældende krise.

4.   EACCC udformer sin egen forretningsorden, som skal godkendes af netadministrationsorganet.

5.   Netadministratoren stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for EACCC's oprettelse og drift.

Artikel 19

Netadministratorens og EACCC's ansvar

1.   Netadministratoren er sammen med EACCC's medlemmer ansvarlig for at aktivere og deaktivere EACCC.

2.   Netadministratoren har ansvaret for følgende med støtte fra EACCC:

a)

koordinering af forvaltningen af reaktionen på netkrisen i henhold til EACCC's forretningsorden, herunder et tæt samarbejde med tilsvarende strukturer i medlemsstaterne

b)

støtte til aktivering og koordinering af nødplaner på medlemsstatsniveau

c)

udarbejdelse af afbødningsforanstaltninger på netniveau for at sikre en rettidig reaktion på sådanne netkriser for at beskytte og sikre nettets fortsatte og sikre funktion. Med henblik herpå skal netadministratoren gøre følgende:

i)

overvåge netsituationen for netkriser døgnet rundt

ii)

sikre en effektiv informationsforvaltning og -formidling gennem videresendelse af præcise, rettidige og konsekvente data til støtte for indførelsen af risikoforvaltningsprincipper og -processer i beslutningsprocesserne

iii)

lette en organiseret indsamling og centraliseret lagring af disse data

d)

når det er hensigtsmæssigt, gøre Kommissionen, agenturet eller medlemsstaterne opmærksom på mulighederne for yderligere støtte for at afhjælpe krisen, herunder kontakter til operatører for andre transportformer, der kan identificere og gennemføre intermodale løsninger, og

e)

overvågning og rapportering om løsning af netkriser og bæredygtighed.

KAPITEL V

OVERVÅGNING, RAPPORTERING OG TILSYN

Artikel 20

Overvågning og rapportering

1.   Netadministratoren indfører en procedure for løbende overvågning af følgende:

a)

nettets operationelle præstationer

b)

indførte foranstaltninger og præstationsresultater opnået af de operationelle interessenter og stater

c)

effektiviteten af de enkelte funktioner, der er omfattet af denne forordning.

2.   Den løbende overvågning skal identificere enhver potentiel afvigelse fra netstrategiplanen og netoperationsplanerne. De operationelle interessenter skal bistå netadministratoren i denne overvågningsopgave ved at udføre visse opgaver, herunder men ikke begrænset til levering af data.

3.   Netadministratoren fremsender hvert år en rapport til Kommissionen og agenturet om de foranstaltninger, han har truffet med henblik på at udføre sine opgaver. Rapporten skal omhandle individuelle netfunktioner samt den samlede situation for nettet og hænge nøje sammen med indholdet i netstrategiplanen og netoperationsplanen. Kommissionen underretter Udvalget for Det Fælles Luftrum.

Artikel 21

Netadministratorens opgaver

Kommissionen skal med bistand fra agenturet, for så vidt angår sikkerhedsmæssige spørgsmål, føre tilsyn med netadministratoren, navnlig med hensyn til kravene i denne forordning og den øvrige EU-lovgivning. Kommissionen aflægger en årlig rapport til Udvalget for Det Fælles Luftrum, eller når den specifikt anmodes om det.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 22

Forbindelser med tredjelande

Tredjelande kan deltage i netadministratorens arbejde sammen med deres operationelle interessenter.

Artikel 23

Finansiering af netadministratoren

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til finansiering af de netfunktioner, der er overdraget til netadministratoren baseret på luftfartsafgifter. Netadministratoren fastlægger sine udgifter på en gennemsigtig måde.

Artikel 24

Ansvar

Netadministratoren indfører ordninger, der dækker hans ansvar ved udførelsen af hans opgaver. Den metode, der anvendes til at sikre denne dækning, skal stå i rimeligt forhold til det potentielle tab og de potentielle skader under hensyntagen til netadministratorens juridiske status og den gældende kommercielle forsikringsdækning.

Artikel 25

Revision

Kommissionen reviderer effektiviteten ved udøvelsen af netfunktionerne senest den 31. december 2013 og herefter med regelmæssige mellemrum under hensigtsmæssig hensyntagen til præstationsordningens referenceperiode, jf. forordning (EU) nr. 691/2010.

Artikel 26

Ændring af forordning (EU) nr. 691/2010

Forordning (EU) nr. 691/2010 ændres således:

1)

I artikel 3, stk. 3, indsættes som litra m):

»m)

vurdering af netadministratorens præstationsplan, herunder dens overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål.«

2)

Som artikel 5a indsættes:

»Artikel 5a

Netadministrator

1.   Netadministratoren, oprettet i henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 (9), skal udføre følgende opgaver i forbindelse med præstationsordningen:

a)

bistå Kommissionen med at levere relevant input til udarbejdelsen af EU-dækkende præstationsmål forud for referenceperioden og til overvågning i løbet af referenceperioden. Netadministratoren henleder navnlig Kommissionens opmærksomhed på eventuelle betydelige og vedvarende fald i den operationelle præstation

b)

i medfør af artikel 20, stk. 5, give Kommissionen adgang til alle data som anført i bilag IV

c)

bistå medlemsstater og luftfartstjenesteudøvere med at nå deres præstationsmål i referenceperioderne

d)

udarbejde en præstationsplan, der skal vedtages som led i netstrategiplanen inden udgangen af de enkelte referenceperioder. Præstationsplanen offentliggøres og skal:

i)

indeholde et præstationsmål på miljøområdet, der stemmer overens med de EU-dækkende præstationsmål for hele referenceperioden med årlige værdier, der skal anvendes til overvågningsformål

ii)

indeholde præstationsmål for andre relevante og centrale præstationsområder, der stemmer overens med de EU-dækkende præstationsmål for hele referenceperioden med årlige værdier, der skal anvendes til overvågningsformål

iii)

indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der er planlagt med henblik på at nå målene

iv)

om nødvendigt, eller når dette besluttes af Kommissionen, indeholde supplerende nøgleindikatorer og mål.

3)

I artikel 17 indsættes følgende stk. 2a:

»2a.   Kommissionen overvåger netadministratorens gennemførelse af præstationsplanen. Hvis målene ikke nås inden for referenceperioden, iværksætter Kommissionen de passende foranstaltninger, der er fastlagt i præstationsplanen, med henblik på at afhjælpe situationen. Til dette formål anvendes de årlige værdier i præstationsplanen.«

4)

Punkt 3 og 4 i bilag III affattes således:

»3.   Miljø

Ruteføring: Finder ikke anvendelse i den første referenceperiode. I den anden referenceperiode vurdering af den proces for ruteføring, der er anvendt i præstationsplanen, og dennes overensstemmelse med netadministratorens udarbejdelse af planen for forbedring af det europæiske rutenet.

4.   Kapacitet

Forsinkelsesgrad: Sammenligning af den forventede grad af ATFM-forsinkelse en route, som anvendes i præstationsplanerne, med en referenceværdi hentet fra kapacitetsplanlægningsprocessen i Eurocontrol og i netadministratorens netoperationsplan.«

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(3)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(4)  EUT L 80 af 26.3.2010, s. 10.

(5)  EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1.

(6)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1.

(7)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35.

(8)  EUT L 342 af 24.12.2005, s. 20.

(9)  EUT L 185 af 15.7.2011, s. 1«


BILAG I

FUNKTIONEN FOR UDFORMNING AF DET EUROPÆISKE RUTENET (ERND)

DEL A

Mål

1.

Funktionen for udformning af det europæiske rutenet (ERND) skal varetage følgende:

a)

udforme en plan for forbedring af det europæiske rutenet for at opnå en sikker og effektiv afvikling af flytrafikken under skyldig hensyntagen til miljøpåvirkningen

b)

inden for planen for forbedring af det europæiske rutenet lette udviklingen af en luftrumsstruktur, der sikrer det nødvendige niveau for sikkerhed, kapacitet, fleksibilitet, tilpasningsevne, miljøpræstationer og problemfri levering af hurtige luftfartstjenester under skyldig hensyntagen til de sikkerhedsmæssige behov og forsvarets behov

c)

sikre regional sammenkobling og interoperabilitet inden for det europæiske rutenet i ICAO EUR-regionen og de tilstødende ICAO-regioner.

2.

Udarbejdelsen af en plan for forbedringen af det europæiske rutenet skal ske i henhold til en samarbejdsbaseret beslutningsproces. Planen for forbedring af det europæiske rutenet skal udgøre den ERND-specifikke del af netoperationsplanen og indeholde detaljerede regler for gennemførelsen af ERND-delen af netstrategiplanen.

3.

Medlemsstaterne bærer fortsat ansvaret for den detaljerede udvikling, godkendelse og indførelse af luftrumsstrukturerne for det luftrum, de har ansvaret for.

DEL B

Planlægningsprincipper

1.

Med forbehold af medlemsstaternes suverænitet over luftrummet og medlemsstaternes krav vedrørende den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvarsanliggender udarbejder netadministratoren, medlemsstaterne, tredjelande, luftrumsbrugerne, funktionelle luftrumsblokke og luftfartstjenesteudøvere som en del af de funktionelle luftrumsblokke eller individuelt ved hjælp af en samarbejdsbaseret beslutningsproces planen for forbedring af det europæiske rutenet med anvendelse af de principper for udformning af luftrummet, der er fastsat i dette bilag. Planen for forbedring af det europæiske rutenet skal opfylde de præstationsmål, der fastsættes for netadministratoren i præstationsordningen.

2.

Den samarbejdsbaserede beslutningsproces skal understøttes af hensigtsmæssige permanente, detaljerede samarbejdsformer, som netadministratoren fastlægger på ekspertniveau med deltagelse af alle interessenter. Høringerne vil blive afholdt med mellemrum, der afspejler behovene i funktionen for udformning af det europæiske rutenet.

3.

For at sikre den hensigtsmæssige sammenhæng i planen for forbedring af det europæiske rutenet skal netadministratoren og medlemsstaterne medtage tredjelande i den samarbejdsbaserede beslutningsproces i henhold til artikel 22. Der skal sikres et hensigtsmæssigt samarbejde mellem, på den ene side, netadministratoren og de detaljerede samarbejdsformer på ekspertniveau, der understøtter udviklingen af planen for forbedring af det europæiske rutenet og, på den anden side, de relevante samarbejdsaftaler på ICAO-ekspertniveau, der dækker forbedringer af rutenettet i grænsefladen.

4.

Planen for forbedring af det europæiske rutenet er en rullende plan, der skal afspejle alle de elementer, der er nødvendige for at sikre, at det europæiske luftrum udformes som en samlet enhed og opfylder de gældende præstationsmål.

5.

Planen skal omfatte følgende:

a)

fælles overordnede principper suppleret med tekniske specifikationer for udformning af luftrummet

b)

militære krav til luftrummet

c)

et aftalt europæisk rutenet og, hvor det er muligt, en luftrumsstruktur med fri ruteføring med henblik på at opfylde alle brugerkrav med detaljer vedrørende alle projekter for ændring af luftrummet

d)

brugsregler og tilgængelighed for rutenet og luftrum med fri ruteføring

e)

angivelser af den anbefalede ATC-sektoropdeling som støtte for den ATS-luftrumsstruktur, der skal udformes, besluttes og gennemføres af medlemsstaterne

f)

retningslinjer for luftrumsadministration

g)

en defineret tidsplan for udviklingen

h)

tidsplan for en fælles publikations- og gennemførelsescyklus gennem netoperationsplanen og

i)

en oversigt over den nuværende og forventede netsituation, herunder forventede præstationer baseret på nuværende og aftalte planer.

6.

Netadministratoren sikrer indførelsen af hensigtsmæssige ordninger inden for alle aktiviteter for at give mulighed for civil/militær koordinering inden for den samarbejdsbaserede beslutningsproces.

7.

Netadministratoren, medlemsstaterne, de funktionelle luftrumsblokke og luftfartstjenesteudøvere som en del af de funktionelle luftrumsblokke eller individuelt sikrer en konsekvent integration af de projekter for udformning af luftrummet, der er aftalt via den samarbejdsbaserede beslutningsproces, i planen for forbedring af det europæiske rutenet.

8.

Medlemsstaterne og de funktionelle luftrumsblokke skal forud for gennemførelsen af nationale og funktionelle luftrumsblokke sikre, at projekterne for udformning af luftrummet er forenelige og i overensstemmelse med planen for forbedring af det europæiske rutenet og koordineres med de stater, der påvirkes af dem, og netadministratoren.

9.

Oplysningerne om de ændringer til projekter, der kræver overensstemmelseskontrol, og som skal stilles til rådighed for netadministratoren, omfatter, men er ikke begrænset til:

a)

ændringer af ruteføringen

b)

ændringer af ruteretningen

c)

ændringer af ruteformål

d)

beskrivelse af luftrum med fri ruteføring, herunder tilhørende brugsregler

e)

regler for og tilgængelighed af ruteanvendelsen

f)

ændringer i vertikale eller horisontale sektorafgrænsninger

g)

tilføjelse eller fjernelse af betydende punkter

h)

ændringer af luftrumsanvendelsen på tværs af grænserne

i)

ændringer af koordinaterne for betydende punkter

j)

ændringer, der påvirker dataoverførsel

k)

ændringer, der påvirker data, der offentliggøres i luftfartspublikationer

l)

ændringer af godkendelser vedrørende udformning og anvendelse af luftrummet.

10.

I forbindelse med dette bilag skal netadministratoren og medlemsstaterne gennem den samarbejdsbaserede beslutningsproces udarbejde fælles forslag til ændring af de relevante ICAO-dokumenter. Ved ændringer af ICAO-dokumenter vedrørende ATS-ruter over åbent hav skal medlemsstaterne navnlig anvende de gældende ICAO-koordineringsprocedurer.

11.

Netadministrator, medlemsstater, luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører, funktionelle luftrumsblokke og luftfartstjenesteudøvere som en del af funktionelle luftrumsblokke eller individuelt skal gennem den samarbejdsbaserede beslutningsproces løbende revidere planen for forbedring af det europæiske rutenet for at tage højde for nye eller ændrede krav til luftrummet. Der vil blive sikret løbende koordinering med de militære myndigheder.

DEL C

Principper for udformning af luftrum

1.

Ved udarbejdelsen af planen for forbedring af det europæiske rutenet skal netadministratoren, medlemsstaterne, tredjelande, funktionelle luftrumsblokke og luftfartstjenesteudøvere som en del af funktionelle luftrumsblokke eller individuelt inden for den samarbejdsbaserede beslutningsproces overholde følgende principper for udformning af luftrummet:

a)

oprettelse og konfigurering af luftrumsstrukturer skal baseres på operationelle krav uanset nationale grænser eller grænser for de funktionelle luftrumsblokke eller FIR-grænser og skal ikke nødvendigvis følge skillelinjen mellem det øvre og det nedre luftrum

b)

udformningen af luftrumsstrukturerne skal være en gennemsigtig proces, hvor man fremlægger de trufne beslutninger og begrundelsen for disse, idet man tager hensyn til kravene fra alle brugere og kombinerer sikkerheds-, kapacitets- og miljømæssige aspekter samt tager skyldigt hensyn til militære behov og behov i forbindelse med den nationale sikkerhed

c)

det nuværende og fremtidige trafikbehov på netniveau og lokalt niveau og præstationsmålene udgør inputtet til planen for forbedring af det europæiske rutenet med henblik på at tilfredsstille behovet hos de vigtigste trafikstrømme og lufthavne

d)

sikre vertikale og horisontale forbindelser, herunder terminalluftrum og luftrumsstrukturen ved grænsefladen

e)

muligheden for, at flyvninger kan afvikles ad eller så tæt som muligt på brugerens ønskede ruter og flyveprofiler i flyvningens en route-fase

f)

accept af vurdering og mulig udarbejdelse af alle forslag til luftrumsstrukturer, herunder luftrum med fri ruteføring, flere rutemuligheder og CDR, der modtages fra interessenter, der har operationelle krav i det pågældende område

g)

ved udformningen af luftrumsstrukturer, herunder luftrum med fri ruteføring og ATC-sektorer skal der tages hensyn til eksisterende eller foreslåede luftrumsstrukturer, der er udpeget til aktiviteter, der kræver reservering eller begrænsninger af luftrummet. I den forbindelse oprettes der udelukkende strukturer, der er i overensstemmelse med FUA. Sådanne strukturer harmoniseres og gøres så vidt muligt konsekvente over hele det europæiske net

h)

udarbejdelsen af ATC-sektorudformningen indledes med den krævede rute eller justeringer af trafikstrømme inden for en løbende proces, der kan sikre kompatibilitet mellem ruter eller trafikstrømme og sektorer

i)

ATC-sektorer skal udformes med henblik på at muliggøre sektorkonfigurationer, der opfylder trafikstrømmenes behov og kan tilpasses en variabel trafikefterspørgsel

j)

der indgås aftaler om levering af tjenester i de tilfælde, hvor ATC-sektorerne af operationelle grunde skal udformes, så de overskrider landegrænser eller grænser for funktionelle luftrumsblokke eller FIR-grænser.

2.

Netadministratoren, medlemsstaterne, funktionelle luftrumsblokke og luftfartstjenesteudøvere som en del af funktionelle luftrumsblokke eller individuelt skal gennem den samarbejdsbaserede beslutningsproces sikre, at følgende principper finder anvendelse i forbindelse med udnyttelsen af luftrummet og kapacitetsforvaltningen:

a)

luftrumsstrukturerne skal planlægges med henblik på at lette en fleksibel og relevant udnyttelse og administration af luftrummet, for så vidt angår ruteføringsmuligheder, sektorkonfigurationsordninger og konfiguration af andre luftrumsstrukturer

b)

luftrumsstrukturerne skal give mulighed for indførelse af yderligere ruteføringsmuligheder, idet man samtidig sikrer deres kompatibilitet (kapacitetshensyn og begrænsninger på sektorudformning).

DEL D

Løbende overvågning af opfyldelsen af præstationsmål på netniveau

1.

For at sikre regelmæssige forbedringer af præstationerne gennemfører netadministrator i tæt samarbejde med stater, funktionelle luftrumsblokke og operationelle interessenter en regelmæssig revision af effektiviteten af gennemførelsen af luftrumsstrukturerne.

2.

Denne revision skal omfatte, men er ikke begrænset til:

a)

udviklingen i trafikefterspørgsel

b)

præstationer og begrænsninger af kapacitet og flyvningernes effektivitet inden for stater, funktionelle luftrumsblokke eller på netniveau

c)

udviklingen af aspekter vedrørende udnyttelse af luftrummet fra både et civilt og militært perspektiv

d)

evaluering af sektoropdelingen og de anvendte sektorkonfigurationer

e)

evaluering af luftrumsstrukturernes integritet og kontinuitet

f)

at underrette Kommissionen i tilfælde, hvor de krævede afhjælpende foranstaltninger rækker ud over netadministratorens kompetencer.


BILAG II

RADIOFREKVENSFUNKTIONEN

DEL A

Krav til udøvelse af funktionen

1.

Medlemsstaterne udnævner en ansvarlig person, myndighed eller organisation som national frekvensadministrator med ansvar for at sikre, at frekvenstildelinger foretages, ændres og frigives i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og netadministratoren om navn og adresse på disse personer senest fire måneder efter vedtagelsen af denne forordning.

2.

Netadministratoren forbereder og koordinerer netrelaterede strategiske frekvensaspekter, der skal dokumenteres hensigtsmæssigt i netstrategiplanen og netoperationsplanen. Netadministratoren bistår Kommissionen og medlemsstaterne ved udarbejdelse af fælles synspunkter på luftfartsområdet for at sikre koordinerede bidrag fra medlemsstaterne i internationale fora og navnlig Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) og Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).

3.

Netadministratoren gennemfører efter anmodning fra de(n) nationale frekvensadministrator(er) foranstaltninger i samarbejde med Kommissionen og CEPT for at afhjælpe problemer med andre brancher.

4.

De nationale frekvensadministratorer indberetter sager om radiointerferens, der påvirker det europæiske luftfartsnet, til netadministratoren. Netadministratoren registrerer, at de er forekommet og bistår ved vurderingen af dem. Netadministratoren skal på anmodning af de(n) nationale frekvensadministrator(er) koordinere eller yde den/dem nødvendig støtte til at løse eller afhjælpe sådanne sager, herunder foranstaltninger i samarbejde med Kommissionen og CEPT.

5.

Netadministratoren udarbejder og vedligeholder et centralt register, der er beregnet til lagring af alle oplysninger om tildeling af radiofrekvenser som beskrevet i punkt 14.

6.

Medlemsstaterne kan gøre brug af det centrale register til at overholde deres administrative forpligtelser til registrering af frekvenstildeling i forhold til ICAO.

7.

Netadministratoren og de nationale frekvensadministratorer videreudvikler og forbedrer frekvensadministrationsprocedurer, planlægningskriterier, datasæt og processer til optimering af den almindelige lufttrafiks brug og udnyttelse af radiofrekvenserne. Netadministratoren foreslår videre disse på regionalt niveau efter anmodning fra medlemsstaterne.

8.

Når der er behov for en frekvenstildeling, skal ansøgeren indgive en ansøgning til den relevante nationale frekvensadministrator, herunder alle relevante data samt en begrundelse.

9.

De nationale frekvensadministratorer og netadministratoren vurderer og prioriterer frekvensansøgninger ud fra operationelle krav og aftalte kriterier. Desuden skal deres indvirkning på nettet vurderes af netadministratoren i samarbejde med de nationale frekvensadministratorer. Netadministratoren udarbejder disse kriterier i samarbejde med de nationale frekvensadministratorer senest 12 måneder efter vedtagelsen af denne forordning og vedligeholder og ajourfører dem herefter efter behov.

10.

Hvis der er tale om påvirkning af nettet, skal netadministratoren identificere egnede frekvenser med henblik på at imødekomme ansøgningen under hensyntagen til følgende krav:

a)

behovet for at levere sikre kommunikations-, navigations- og overvågningsinfrastrukturtjenester

b)

behovet for at optimere anvendelsen af radiofrekvensressourcerne

c)

behovet for omkostningseffektiv, retfærdig og gennemsigtig adgang til radiofrekvenserne

d)

de operationelle krav fra ansøgeren/ansøgerne og operationelle interessenter

e)

den forventede fremtidige efterspørgsel efter radiofrekvenser og

f)

bestemmelserne i ICAO's European Frequency Management Manual.

11.

Hvis der er tale om påvirkning af nettet, skal de nationale frekvensadministratorer identificere egnede frekvenser med henblik på at imødekomme ansøgningen under hensyntagen til kravene i punkt 10.

12.

Når en frekvensanmodning ikke kan efterkommes, kan de nationale frekvensadministratorer anmode netadministratoren om at foretage en specifik frekvenssøgning. Med henblik på at identificere en løsning for de nationale frekvensadministratorer kan netadministratoren med bistand fra de nationale frekvensadministratorer foretage en specifik undersøgelse af frekvensanvendelsessituationen i det pågældende geografiske område.

13.

Den nationale frekvensadministrator tildeler de(n) egnede frekvens(er), som identificeres i punkt 10, 11 eller 12.

14.

Den nationale frekvensadministrator registrerer de enkelte tildelinger i det centrale register med følgende oplysninger:

a)

data som defineret i ICAO's European Frequency Management Manual, herunder relevante tilhørende tekniske og operationelle data

b)

skærpede datakrav, jf. punkt 7

c)

en beskrivelse af den operationelle anvendelse af frekvenstildelingen

d)

kontaktoplysninger for den operationelle interessent, der gør brug af tildelingen.

15.

Når ansøgeren tildeles en frekvens, skal den nationale frekvensadministrator medtage brugsvilkår. I disse vilkår skal det som minimum angives, at frekvenstildelingen:

a)

er gyldig, så længe den bliver anvendt til at opfylde de operationelle krav som beskrevet af ansøgeren

b)

kan blive genstand for anmodninger om frekvensskift, og at sådanne skift skal gennemføres inden for en begrænset tidsfrist

c)

kan ændres, når den operationelle brug som beskrevet af ansøgeren, ændrer sig.

16.

De(n) nationale frekvensadministrator(er) sikrer, at alle nødvendige skift, ændringer eller frigivelser af frekvensen udføres inden for den aftalte tidsramme, og at det centrale register ajourføres med de nye oplysninger. De(n) nationale frekvensadministrator(er) fremsender en hensigtsmæssig begrundelse til netadministratoren, når disse foranstaltninger ikke kan gennemføres.

17.

De nationale frekvensadministratorer sikrer, at de operationelle, tekniske og administrative oplysninger, jf. punkt 14, i alle frekvenstildelinger, som bruges på det europæiske luftfartsnet, findes i det centrale register senest den 31. december 2011.

18.

Netadministratoren og de(n) nationale frekvensadministrator(er) udfører overvågning og evalueringer af luftfartens frekvensbånd og frekvenstildelinger i henhold til gennemsigtige procedurer med henblik på at sikre en korrekt og effektiv anvendelse. Netadministratoren udarbejder sådanne kriterier i samråd med de nationale frekvensadministratorer senest 12 måneder efter vedtagelsen af denne forordning og vedligeholder og ajourfører dem herefter efter behov. Netadministratoren skal navnlig identificere enhver forskel mellem det centrale register, det operationelle formål og den faktiske anvendelse af den tildelte frekvens. Netadministratoren underretter den nationale frekvensadministrator om sådanne forskelle med henblik på at få dem afhjulpet inden for en aftalt frist.

19.

Netadministratoren sikrer, at der forefindes fælles værktøjer til støtte for en central og national planlægning, koordinering, registrering, revision og optimering. Der skal navnlig udvikles værktøjer til brug ved analysen af de centrale registeroplysninger med henblik på at overvåge funktionens effektivitet og for at tilrettelægge og gennemføre frekvensoptimeringsprocessen i henhold til punkt 7.

DEL B

Krav til anvendelsen af funktionen

1.

Den samarbejdsbaserede beslutningstagning mellem de nationale frekvensadministratorer og netadministratoren baseres på ordninger, der skal godkendes af netadministrationsorganet, jf. artikel 16 til nærværende forordning efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Det Fælles Luftrum, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2004.

2.

I tilfælde af uenighed om de ordninger, der beskrives i del B, punkt 1, i dette bilag, skal netadministratoren eller de berørte medlemsstater forelægge sagen for Kommissionen, som skal gribe ind. Kommissionen handler i henhold til proceduren, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2004.

3.

I ordningerne skal der som minimum specificeres følgende:

a)

kriterierne for vurdering af operationelle krav og deres prioritering

b)

minimumsfrister for koordinering af nye eller ændrede radiofrekvenstildelinger

c)

mekanismer til sikring af, at de relevante EU-dækkende præstationsmål opfyldes af netadministratoren og de nationale frekvensadministratorer

d)

at forstærkede frekvensadministrationsprocedurer, -kriterier og -processer ikke har negative virkninger for de procedurer, der anvendes af andre lande inden for rammerne af ICAO's regionale procedurer og

e)

krav, der skal sikre at medlemsstaterne gennemfører relevante høringer om nye eller ændrede administrationsordninger over for alle berørte interessenter på nationalt plan og europæisk plan.

4.

De oprindelige ordninger for koordinering af radiofrekvenser skal være fuldt ud forenelige med de eksisterende. Den videre udvikling af disse ordninger fastlægges i samarbejde med de nationale frekvensadministratorer og med henblik på at undgå overlapning, så vidt det er praktisk muligt.

5.

Koordinering af den strategiske og taktiske anvendelse af radiofrekvenser i forhold til tilstødende lande, der ikke deltager i netadministratorens arbejde, sker via ICAO's regionale samarbejdsformer. Denne deltagelse har ligeledes til formål at give tilstødende lande adgang til netadministratorens tjenester.

6.

Netadministratoren og de nationale frekvensadministratorer aftaler de overordnede prioriteringer for funktionen med henblik på at forbedre udformningen og driften af det europæiske luftfartsnet. Disse prioriteringer dokumenteres i form af en frekvensrelateret del af netstrategiplanen og netoperationsplanen, der skal til høring hos interessenterne. Det bør navnlig prioriteres at medtage specifikke bånd, områder og tjenester.

7.

Medlemsstaterne sikrer, at militære brugeres anvendelse af frekvensbånd til luftfarten koordineres hensigtsmæssigt med de nationale frekvensadministratorer og netadministratoren.


BILAG III

TRANSPONDERKODEFUNKTIONEN

DEL A

Krav til transponderkodefunktionen

1.

Funktionen har følgende formål:

a)

at forbedre kodetildelingsprocessens effektivitet gennem en klar rolle- og ansvarsfordeling for alle involverede interessenter med den samlede netpræstation som den centrale målsætning for kodetildelingen

b)

at skabe øget gennemsigtighed i kodetildelingen og den faktiske anvendelse af koderne for at sikre en bedre vurdering af nettets samlede effektivitet

c)

at sikre det nødvendige retsgrundlag for bedre håndhævelse og overblik gennem indskrivning i lovgivningen.

2.

Netadministratoren tildeler SSR-transponderkoder til medlemsstater og luftfartstjenesteudøvere med henblik på at optimere en sikker og effektiv fordeling under hensyntagen til følgende:

a)

alle operationelle interessenters operationelle krav

b)

den faktiske og forventede lufttrafikmængde

c)

den krævede brug af SSR-transponderkoder i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ICAO's Regional Air Navigation Plan, European Region, Facilities and Services Implementation Document samt vejledningsmateriale.

3.

Netadministratoren stiller til enhver tid en liste over SSR-transponderkodetildelinger med en beskrivelse af den fuldstændige og ajourførte tildeling af SSR-koder i luftrummet, jf. artikel 1, stk. 3, til rådighed for medlemsstaterne, luftfartstjenesteudøvere og tredjelande.

4.

Netadministratoren anvender en formel proces for udarbejdelse, vurdering og koordinering af kravene til SSR-transponderkodetildelinger under hensyntagen til alle de krævede civile og militære anvendelser af SSR-transponderkoder.

5.

Den formelle proces, jf. punkt 4, skal som minimum omfatte relevante aftalte procedurer, tidsplaner og præstationsmål for gennemførelsen af følgende aktiviteter:

a)

indgivelse af ansøgninger om SSR-transponderkodetildelinger

b)

vurdering af ansøgninger om SSR-transponderkodetildelinger

c)

koordinering af foreslåede ændringer af SSR-transponderkodetildelinger med medlemsstater og tredjelande i henhold til kravene i Del B

d)

periodisk revision af SSR-kodetildelinger og -behov med henblik på optimering af situationen, herunder fornyelse af eksisterende kodetildelinger

e)

periodisk ændring, godkendelse og fordeling af den samlede liste over SSR-transponderkodetildelinger, jf. punkt 3

f)

anmeldelse, vurdering og løsning af ikkeplanlagte konflikter mellem tildelinger af SSR-transponderkoder

g)

anmeldelse, vurdering og løsning af fejlagtige tildelinger af SSR-transponderkoder, der identificeres ved kontroller af bevarede koder

h)

anmeldelse, vurdering og løsning af ikkeplanlagte mangler ved tildelinger af SSR-transponderkoder

i)

levering af data og information i henhold til kravene i Del C.

6.

Ansøgninger om SSR-transponderkodetildelinger, der er indkommet i henhold til processen i punkt 4, kontrolleres af netadministratoren, for så vidt angår overholdelsen af de formelle krav om format og datakonventioner, fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed og begrundelse.

7.

Medlemsstaterne sikrer, at SSR-transponderkoderne tildeles luftfartøjerne i henhold til listen over SSR-transponderkodetildelinger i punkt 3.

8.

Netadministratoren kan oprette et centralt system for tildeling og forvaltning af SSR-transponderkoder til automatisk tildeling af SSR-transponderkoder til lufttrafik i almindelighed på medlemsstaternes og luftfartstjenesteudøvernes vegne.

9.

Netadministratoren indfører procedurer og værktøjer til regelmæssig evaluering og vurdering af medlemsstaternes og luftfartstjenesteudøvernes faktiske brug af SSR-transponderkoderne.

10.

Planer og procedurer aftales mellem netadministratoren, medlemsstaterne og luftfartstjenesteudøverne med henblik på at muliggøre en periodisk analyse og identifikation af fremtidige krav til SSR-transponderkoder. Denne analyse skal omfatte identificering af potentielle indvirkninger på præstationen som følge af forventede mangler ved tildelingen af SSR-transponderkoder.

11.

Driftsmanualer med de nødvendige instruktioner og oplysninger, som giver mulighed for at anvende netfunktionen i henhold til kravene i denne forordning, skal udarbejdes og vedligeholdes. Disse driftsmanualer distribueres og vedligeholdes i henhold til hensigtsmæssige administrationsprocesser for kvalitet og dokumentation.

DEL B

Krav til den specifikke høringsmekanisme

1.

Netadministratoren opretter en specifik mekanisme til koordinering og høring af detaljerede SSR-transponderkodetildelingsordninger, som:

a)

gør det muligt at tage højde for brugen af SSR-transponderkoder i tredjelande gennem deltagelse i administrationssamarbejdet for SSR-transponderkode som beskrevet i de relevante bestemmelser i ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region, Facilities and Services Implementation Document

b)

sikrer, at listen over SSR-transponderkodetildelinger, jf. punkt 3 i del A, er forenelig med kodeadministrationsplanen som beskrevet i de relevante bestemmelser i ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region, Facilities and Services Implementation Document

c)

indeholder specifikke krav, der skal sikre gennemførelse af hensigtsmæssige høringer om nye eller ændrede ordninger for SSR-transponderkodeadministration med de berørte medlemsstater

d)

indeholder specifikke krav, der skal sikre, at medlemsstaterne gennemfører hensigtsmæssige høringer om nye eller ændrede ordninger for SSR-transponderkodeadministration med alle berørte interessenter på nationalt plan

e)

sikrer koordineringen med tredjelande om den strategiske og taktiske brug af SSR-transponderkoder gennem administrationssamarbejdet for SSR-transponderkoder som beskrevet i de relevante bestemmelser i ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region, Facilities and Services Implementation Document

f)

specificerer minimumsfrister for koordinering og høring af forslag til nye eller ændrede SSR-transponderkodetildelinger

g)

sikrer, at ændringer af listen over SSR-transponderkodetildelinger godkendes af de medlemsstater, der påvirkes af ændringen, og

h)

indeholder specifikke krav for at sikre, at ændringer af listen over SSR-transponderkodetildelinger formidles til alle interessenter straks efter godkendelse med forbehold af nationale procedurer for formidling af oplysninger om militære myndigheders brug af SSR-transponderkoder.

2.

Netadministratoren sikrer i samarbejde med de nationale militære myndigheder, at der indføres de nødvendige foranstaltninger til vurdering af, at tildelingen og brugen af SSR-transponderkoder til militære behov ikke har negative virkninger for sikkerheden eller den effektive afvikling af lufttrafikken i almindelighed.

DEL C

Krav til levering af data

1.

Ansøgninger om nye eller ændrede tildelinger af SSR-transponderkoder skal overholde kravene til format og datakonventioner, fuldstændighed, præcision, rettidighed og begrundelse i processen, jf. punkt 4 i del A.

2.

Medlemsstaterne leverer følgende data og oplysninger til netadministratoren efter behov inden for de aftalte frister, som fastlagt af netadministratoren til støtte for levering af netfunktionen for SSR-transponderkoder:

a)

et ajourført register over tildeling og brug af alle SSR-transponderkoder inden for deres ansvarsområde med forbehold af eventuelle sikkerhedsrelaterede begrænsninger på fuld offentliggørelse af specifikke tildelinger af militære koder, der ikke bruges til lufttrafikken i almindelighed

b)

begrundelser, der skal påvise, at de eksisterende og ønskede tildelinger af SSR-transponderkoder som minimum er nødvendige for at opfylde de operationelle krav

c)

detaljerede oplysninger om tildelinger af SSR-transponderkoder, der ikke længere er operationelt nødvendige, og som kan frigives til fornyet tildeling inden for nettet

d)

rapporter om eventuelle konkrete, uplanlagte mangler i SSR-transponderkodetildelingerne

e)

detaljerede oplysninger om ændringer i installationsplanlægningen eller i den operationelle status for systemer eller bestanddele, der kan påvirke tildelingen af SSR-transponderkoder til flyvninger.

3.

Luftfartstjenesteudøverne leverer følgende data og oplysninger til netadministratoren efter behov inden for de aftalte frister, som fastlagt af netadministratoren til støtte for levering af netfunktionen for SSR-transponderkoder:

a)

forbedrede korrelerede positionsrapporter for det taktiske trafikadministrationssystem, der indeholder SSR-transponderkodetildelinger for lufttrafikken i almindelighed, der gennemfører flyvninger under reglerne for instrumentflyvning

b)

rapporter om eventuelle konkrete ikkeplanlagte konflikter eller farer som følge af en konkret operationel SSR-transponderkodetildeling, herunder oplysninger om, hvordan konflikten blev løst.

4.

Reaktionerne fra medlemsstaterne om luftfartstjenesteudøvere på koordineringen af foreslåede ændringer af tildelinger af SSR-transponderkoder og ajourføringer af listen over SSR-transponderkodetildelinger skal som minimum:

a)

identificere, hvorvidt der forventes konflikter mellem SSR-transponderkodetildelinger eller farer i denne forbindelse

b)

bekræfte, hvorvidt de operationelle krav eller effektiviteten vil blive påvirket negativt

c)

bekræfte, at ændringer af SSR-transponderkodetildelingerne gennemføres i henhold til de krævede tidsplaner.


BILAG IV

SKABELON FOR NETSTRATEGIPLAN

Netstrategiplanen baseres på følgende struktur:

1.   INDLEDNING

1.1.

Netstrategiplanens anvendelsesområde (geografisk og tidsrum)

1.2.

Udarbejdelse af planen og valideringsprocessen

2.   OVERORDNET SAMMENHÆNG OG KRAV

2.1.

Beskrivelse af den aktuelle og planlagte netsituation, herunder ERND, ATFM, lufthavne og sparsomme ressourcer

2.2.

Udfordringer og muligheder i den tidsperiode, som planen vedrører (herunder prognoser for trafikefterspørgsel og udviklingen på verdensplan)

2.3.

Præstationsmål og forretningsmæssige krav som fremført af forskellige interessenter og de EU-dækkende præstationsmål

3.   STRATEGISK VISION

3.1.

Beskrivelse af den strategiske måde, som nettet vil udvikle sig på og gøre fremskridt i retning af at opfylde præstationsmålene og de forretningsmæssige krav

3.2.

Overholdelse af præstationsordningen

3.3.

Overholdelse af den europæiske ATM-masterplan

4.   STRATEGISKE MÅL

4.1.   Beskrivelse af de strategiske mål for nettet:

herunder de samarbejdsbaserede aspekter af de deltagende operationelle interessenters roller og ansvar

angivelse af, hvordan de strategiske mål vil opfylde kravene

identificering af, hvor fremskridtene i retning af disse mål skal måles

angivelse af, hvordan de strategiske mål vil påvirke branchen og andre berørte områder.

5.   PRÆSTATIONSPLANLÆGNING

Netstrategiplanen baseres på følgende struktur:

1.   Indledning

1.1.

Beskrivelse af situationen (planens anvendelsesområde, funktioner osv.)

1.2.

Beskrivelse af det makroøkonomiske scenarie for referenceperioden, herunder generelle antagelser (trafikprognoser osv.)

1.3.

Beskrivelse af resultatet af høringen af interessenterne med henblik på udarbejdelse af præstationsplanen (deltagernes vigtigste spørgsmål og om muligt de indgåede kompromiser)

2.   Præstationsmål for netadministratoren

2.1.

Præstationsmål inden for de enkelte relevante centrale præstationsområder opstillet med henvisning til de enkelte relevante centrale præstationsindikatorer for hele referenceperioden med årlige værdier, der kan anvendes til overvågningsformål og incitamenter

2.2.

Beskrivelse og forklaring af præstationsmålenes bidrag til og indvirkning på de fællesskabsdækkende præstationsmål for netadministratorer

3.   De enkelte funktioners bidrag

3.1.

Individuelle præstationsmål for de enkelte funktioner (ATFM, ERND, SSR-transponderkoder, frekvenser)

4.   Militær dimension

4.1.

Beskrivelse af planens civile/militære dimension, som beskriver præstationen med hensyn til den fleksible brug af luftrummet med henblik på at øge kapaciteten, idet der tages behørigt hensyn til effektiviteten af militære operationer og om nødvendigt til relevante præstationsindikatorer og -mål i overensstemmelse med præstationsplanens indikatorer og mål

5.   Analyse af følsomhed og sammenligning med tidligere præstationsplan

5.1.

Følsomhed over for eksterne antagelser

5.2.

Sammenligning med tidligere præstationsplan

6.   Gennemførelse af præstationsplanen

6.1.

Beskrivelse af de foranstaltninger, netadministrationsorganet har iværksat for at opfylde præstationsmålene, herunder:

overvågningsmekanismer for at sikre, at sikkerhedsaktiviteterne og forretningsplanerne gennemføres

foranstaltninger til overvågning og indberetning af præstationsplanernes gennemførelse, herunder hvordan situationen skal gribes an, hvis ikke målene opfyldes i referenceperioden.

6.   STRATEGISK PLANLÆGNING

6.1.

Beskrivelse af planlægningen på kort/mellemlang sigt:

prioriteringer for de enkelte strategiske mål

gennemførelsen af de enkelte strategiske mål for indførelse af teknologi, arkitektonisk indvirkning, menneskelige aspekter, omkostninger, fordele samt den nødvendige styring, ressourcer og regulering

den krævede deltagelse af de operationelle interessenter i de enkelte dele af planen, herunder deres roller og ansvar

netadministratorens aftalte involvering i de enkelte dele af planen for de enkelte funktioner.

6.2.

Beskrivelse af planlægningen på lang sigt:

hensigten om at nå de enkelte strategiske mål med hensyn til den nødvendige teknologi og de tilhørende F&U-aspekter, arkitektoniske virkninger, menneskelige aspekter, sagsmateriale, styring og regulering samt den tilhørende sikkerhedsmæssige og økonomiske begrundelse for disse investeringer

de operationelle interessenters deltagelse i de enkelte dele af planen, herunder deres roller og ansvar.

7.   RISIKOVURDERING

7.1.

Beskrivelse af risiciene ved gennemførelsen af planen

7.2.

Beskrivelse af overvågningsprocessen (herunder potentielle afvigelser fra de oprindelige mål)

8.   HENSTILLINGER

8.1.

Identificering af de foranstaltninger, som Unionen og medlemsstaterne skal gennemføre for at understøtte planens gennemførelse


BILAG V

SKABELON FOR NETSTRATEGIPLAN

Netoperationsplanen baseres på følgende overordnede struktur (der skal skræddersyes ud fra de forskellige individuelle funktioner og tidshorisonten for netoperationsplanen for at afspejle dens rullende karakter og dens tre- til femårige, årlige, sæsonbaserede, ugentlige og daglige perioder):

1.   INDLEDNING

1.1.

Netoperationsplanens anvendelsesområde (geografisk og tidsrum)

1.2.

Udarbejdelse af planen og valideringsprocessen.

2.   BESKRIVELSE AF NETOPERATIONSPLANEN, OPERATIONELLE MÅL OG MÅLSÆTNINGER

herunder de samarbejdsbaserede aspekter af de deltagende operationelle interessenters roller og ansvar

angivelse af, hvordan de operationelle mål og målsætninger vil blive dækket i den taktiske, præ-taktiske, kortsigtede og mellemlangsigtede fase af netoperationsplanen samt andre præstationsmål, der fastlægges under præstationsforordningen

nødvendige prioriteringer og ressourcer i planlægningsperioden

angivelse af virkningerne for ATM-branchen og andre berørte områder.

3.   DEN OVERORDNEDE PLANLÆGNINGSPROCES FOR NETOPERATIONER

beskrivelse af den overordnede planlægningsproces for netoperationer

beskrivelse af, hvordan netoperationsplanen vil udvikle sig strategisk og imødekomme de operationelle præstationskrav og andre præstationsmål i henhold til præstationsforordningen

beskrivelse af anvendte værktøjer og data.

4.   OVERORDNET SAMMENHÆNG OG OPERATIONELLE KRAV

4.1.

Sammenfattende beskrivelse af nettets hidtidige operationelle præstationer

4.2.

Udfordringer og muligheder i forbindelse med tidsrammen for planen

4.3.

Trafikprognoser for nettet i henhold til Tillæg 1 og 2 nedenfor:

netprognose

prognose for luftfartstjenesteudøvere, funktionelle luftrumsblokke og ACC

prognose for de vigtigste lufthavne

analyse af trafikprognosen, herunder en række scenarier og

analyse af indvirkningen fra særlige begivenheder.

4.4.

Operationelle præstationskrav til netværket, herunder:

krav til samlet netkapacitet

kapacitetskrav for luftfartstjenesteudøvere, funktionelle luftrumsblokke og ACC

lufthavnskapacitet

analyse af kapacitetskrav

overordnede effektivitetskrav til netmiljø/flyvningernes effektivitet

overordnede krav til netsikkerhed

krav til nødplaner og kontinuitet af tjenester, der påvirker nettet.

4.5.

Operationelle behov som udtrykt af forskellige interessenter, herunder militære.

5.   PLANER FOR FORBEDRING AF NETTETS OPERATIONELLE PRÆSTATIONER OG FORANSTALTNINGER PÅ NETNIVEAU

beskrivelse af de planer og foranstaltninger, der ventes gennemført på netniveau, herunder luftrum, sparsomme ressourcer og ATFM

beskrivelse af de enkelte planers og foranstaltningers bidrag til operationelle præstationer.

6.   PLANER FOR FORBEDRING AF OPERATIONELLE PRÆSTATIONER OG FORANSTALTNINGER PÅ LOKALT PLAN

herunder beskrivelse af de enkelte planer og foranstaltninger, der forventes gennemført på lokalt plan

beskrivelse af de enkelte planers og foranstaltningers bidrag til operationelle præstationer

beskrivelse af forbindelser med tredjelande og arbejde vedrørende ICAO.

7.   SÆRLIGE BEGIVENHEDER

oversigt over særlige begivenheder med betydelig indvirkning på ATM

individuelle særlige begivenheder og håndtering af disse ud fra et netperspektiv

større militærøvelser.

8.   MILITÆRE KRAV TIL LUFTRUMMET

8.1.

Militære ATM-tjenesteleverandører med ansvar for områder med reserveret eller adskilt luftrum udveksler følgende oplysninger med netadministratoren gennem den relevante luftrumsstyringscelle i henhold til de nationale bestemmelser:

luftrummets tilgængelighed: standarddatoer/-tidspunkter, hvor det reserverede luftrum er tilgængeligt

ad hoc-anmodninger om ikkeplanlagt brug af reserveret luftrum

frigivelse af reserveret luftrum til civilt brug, når det ikke er i brug, med den længst mulige frist.

9.   KONSOLIDEREDE PROGNOSER FOR OG ANALYSER AF NETTETS OPERATIONELLE PRÆSTATIONER

forsinkelses/kapacitetsmål og prognoser for nettet, luftfartstjenesteudøveren, funktionelle luftrumsblokke og ACC ATM

lufthavnenes operationelle præstationer

præstationsmål og prognoser for netmiljø/flyvningers effektivitet

indvirkning fra særlige begivenheder

analyser af operationelle præstationsmål og prognoser.

10.   IDENTIFIKATION AF OPERATIONELLE FLASKEHALSE OG AFHJÆLPNINGSFORANSTALTNINGER PÅ NETNIVEAU OG LOKALT PLAN

identificering af operationelle (sikkerhed, kapacitet, flyvningernes effektivitet) flaskehalse og potentielle flaskehalse, deres årsager og aftalte løsninger eller afhjælpningsforanstaltninger, herunder muligheder for afbalancering af efterspørgsel og kapacitet (DCB).

Tillæg 1

Områdekontrolcentre (ACC)

Netoperationsplanen skal indeholde en detaljeret ACC-beskrivelse fra ACC for alle områder med en beskrivelse af deres planlagte operationelle forbedringer, prognoser for perioden, målsætning og prognoser for forsinkelser, betydningsfulde begivenheder, der kan påvirke trafikken, operationelle kontakter.

Netadministratoren skal for hver ACC medtage følgende:

trafikprognose

en analyse af den aktuelle operationelle præstation

en kvantificeret evaluering af den opnåede kapacitet (kapacitetsreferencepunkt)

en kvantificeret evaluering af den krævede kapacitet for forskellige trafikscenarier (krævet kapacitetsprofil)

en kvantificeret evaluering af de planlagte operationelle forbedringer på ACC-niveau efter aftale med luftfartstjenesteudøverne

målsætning og prognoser for forsinkelser

en analyse af den forventede operationelle præstation (sikkerhed, kapacitet, miljø).

De enkelte luftfartstjenesteudøvere fremsender følgende oplysninger til netadministratoren, som skal medtages i den individuelle ACC-beskrivelse:

lokale forsinkelsesmål

vurdering/bekræftelse af trafikprognoser under hensyntagen til den lokale viden

antal tilgængelige sektorer: sektorkonfiguration/åbningsordning pr. sæson/ugedag/tidspunkt

kapacitets/overvågningsværdier for de enkelte sektorer/trafikmængde pr. konfiguration/åbningsordning

planlagte eller kendte særlige begivenheder, herunder dato/klokkeslæt og indvirkning på den operationelle præstation

nærmere detaljer om planlagte foranstaltninger til operationelle forbedringer, gennemførelsesplan og tilknyttede negative/positive virkninger på kapacitet og/eller effektivitet

nærmere detaljer om foreslåede og bekræftede ændringer af luftrumsstruktur og udnyttelse

yderligere aftalte foranstaltninger med netadministratoren

operationelle kontakter med ACC.

Tillæg 2

Lufthavne

Netoperationsplanen skal indeholde en detaljeret beskrivelse for de vigtigste europæiske lufthavne af alle områder med en beskrivelse af deres planlagte operationelle forbedringer, prognoser for perioden, prognoser for trafik og forsinkelser, betydningsfulde begivenheder, der kan påvirke trafikken, operationelle kontakter.

Netadministratoren skal for hver af de vigtige lufthavne medtage følgende:

trafikprognose

en analyse af den forventede operationelle præstation (sikkerhed, kapacitet, miljø).

Alle lufthavne, der er omfattet af netoperationsplanen, skal fremsende følgende oplysninger til netadministratoren, der skal medtages i beskrivelsen af de enkelte lufthavne:

vurdering/bekræftelse af trafikprognoser under hensyntagen til den lokale viden

landingsbanekapacitet for hver landingsbanekonfiguration, nuværende og planlagte ankomster og afgange

eventuel kapacitetsspecifikation for og varighed af natteperiode

nærmere detaljer om planlagte foranstaltninger til operationelle forbedringer, gennemførelsesplan og tilknyttede negative/positive virkninger på kapacitet og/eller effektivitet

planlagte eller kendte særlige begivenheder, herunder dato/klokkeslæt og indvirkning på den operationelle præstation

andre planlagte kapacitetsforbedrende foranstaltninger

yderligere aftalte foranstaltninger med netadministratoren.


BILAG VI

GENERELLE KRAV TIL NETFUNKTIONER

1.   ORGANISATIONSSTRUKTUR

Netadministratoren tilrettelægger og forvalter sin organisation i henhold til en struktur, der understøtter sikkerheden i netfunktionerne.

Ved den organisatoriske struktur fastlægges:

a)

de udpegede stillingsindehaveres beføjelser, pligter og ansvar, navnlig hvad angår det ledelsespersonale, som er ansvarligt for funktioner med tilknytning til flyvesikkerhed, kvalitet, sikkerhed (security) og menneskelige ressourcer

b)

forbindelserne og rapporteringslinjerne mellem organisationens forskellige dele og processer.

2.   FLYVESIKKERHED

Netadministratoren skal have et flyvesikkerhedsforvaltningssystem, der omfatter alle de netfunktioner, den udfører i henhold til følgende principper. Det:

a)

beskriver de overordnede sikkerhedsmæssige filosofier og principper for organisationen på en måde, der opfylder behovet hos de relevante interessenter bedst muligt, (herefter politikken)

b)

opretter en kvalitetssikringsfunktion, som indeholder procedurer til verifikation af, at alle funktioner fungerer i overensstemmelse med de relevante krav, standarder og procedurer. Kvalitetssikringen skal indeholde et system til tilbagemeldinger om resultater til det ansvarlige administrationspersonale med henblik på at sikre en effektiv og rettidig gennemførelse af eventuelle udbedrende foranstaltninger

c)

fremlægger dokumentation for administrationssystemets funktion ved hjælp af manualer og overvågningsdokumenter

d)

udpeger styringsrepræsentanter til at overvåge overholdelsen af procedurerne til betryggelse af sikre og effektive driftsmetoder samt at overvåge procedurernes relevans

e)

foretager undersøgelser af det oprettede administrationssystem og træffer i påkommende tilfælde afhjælpende foranstaltninger

f)

forvalter sikkerheden ved alle de netfunktioner, den tildeles. Med henblik herpå etableres der formelle grænseflader med alle de relevante interessenter for at kunne identificere sikkerhedsrisici for luftfarten, der skyldes dens aktiviteter, evaluere dem og forvalte de tilhørende risici mest hensigtsmæssigt

g)

indeholder procedurer for administration af sikkerheden ved indførelse af nye funktionelle systemer eller ændring af eksisterende funktionelle systemer.

3.   SIKKERHED (SECURITY)

Netadministratoren skal have et sikkerhedsforvaltningssystem, der omfatter alle de netfunktioner, den udfører i henhold til følgende principper. Den:

a)

garanterer sikkerheden på anlæg og for personalet med henblik på at forhindre ulovlig indgriben, der kan påvirke sikkerheden ved de netfunktioner, den forvalter

b)

garanterer sikkerheden af de operative data, som den modtager, frembringer eller på anden måde anvender, således at adgangen dertil strengt begrænses til dem, der er bemyndiget dertil

c)

definerer procedurer for vurdering og reduktion af sikkerhedsrisici, overvågning og forbedring af sikkerheden, sikkerhedsundersøgelser og videreformidling af indhøstede erfaringer

d)

definerer midler til påvisning af brud på sikkerheden og varsling af personalet ved hjælp af passende sikkerhedsalarmer

e)

definerer midler til begrænsning af virkningerne af brud på sikkerheden og til fastlæggelse af udbedrende foranstaltninger og risikoreducerende procedurer for at forhindre gentagelse.

4.   DRIFTSMANUALER

Netadministratoren udarbejder og ajourfører driftsmanualer vedrørende sine operationer til brug for og vejledning af det operationelle personale. Den skal påse, at:

a)

driftsmanualerne indeholder de instrukser og oplysninger, der er nødvendige for, at det operative personale kan udføre sine opgaver

b)

relevante dele af driftsmanualerne står til rådighed for det berørte personale

c)

det operative personale hurtigt underrettes om ændringer i driftsmanualen vedrørende deres arbejdsopgaver samt disses ikrafttrædelsestidspunkt.

5.   PERSONALEKRAV

Netadministratoren skal ansætte personale med hensigtsmæssige kvalifikationer for at sikre, at de netfunktioner, den har fået tildelt, udføres på en sikker, effektiv, vedvarende og bæredygtig måde. I den sammenhæng fastlægger den politikker for uddannelse af personale.

6.   BEREDSKABSPLANER

Netadministratoren udarbejder beredskabsplaner for alle de funktioner, den udøver, til brug ved begivenheder, der medfører betydelig forringelse eller afbrydelse af dens operationer.

7.   RAPPORTERINGSKRAV

Ifølge artikel 20 udarbejder netadministratoren en årsrapport over sine aktiviteter. Rapporten skal omfatte den operationelle præstation samt betydende aktiviteter og udviklingen navnlig på sikkerhedsområdet.

Årsrapporten skal mindst omfatte:

en vurdering af præstationerne for de netfunktioner, den administrerer

præstationerne sammenlignet med præstationsmålene i netstrategiplanen, idet den konkrete præstation sammenholdes med netoperationsplanen ved hjælp af præstationsindikatorer, der er defineret i netoperationsplanen

en forklaring af afvigelser fra målene og definition af foranstaltninger til afhjælpning af ethvert problem i referenceperioden, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004

udviklingen inden for drift og infrastruktur

oplysninger om den formelle høringsproces med brugerne og interessenterne

oplysninger om politikken for menneskelige ressourcer.

8.   ARBEJDSMETODER OG DRIFTSPROCEDURER

Netadministratoren skal kunne dokumentere, at dens arbejdsmetoder og driftsprocedurer opfylder andre dele af EU-lovgivningen og navnlig forordning (EU) nr. 255/2010.


Top