EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 15. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.185.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
15. júla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 677/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 678/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa nahrádza príloha II a menia a dopĺňajú prílohy IV, IX a XI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (1)

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 679/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2011 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

62

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

72

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 682/2011 zo 14. júla 2011 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre prvú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 634/2011

74

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/415/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2011 o oprave smernice 2010/19/EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh k smernici 2007/46/ES (1)

76

 

 

2011/416/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2011, ktorým sa schvaľujú určité zmenené a doplnené programy eradikácie a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/712/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom K(2011) 4993]

77

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2011/332/SZBP zo 7. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011)

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top