EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0334

Kommissionens forordning (EU) nr. 334/2010 af 22. april 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 721/2008 for så vidt angår fodertilsætningsstoffets sammensætning (EØS-relevant tekst)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 157 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/334/oj

23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 334/2010

af 22. april 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 721/2008 for så vidt angår fodertilsætningsstoffets sammensætning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 721/2008 (2) tillades et præparat af bakterien Paracoccus carotinifaciens, der er rig på røde carotenoider, anvendt som tilsætningsstof til foder til laks og ørreder indtil den 15. august 2018. Det pågældende fodertilsætningsstof tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »a ii) farvestoffer; stoffer, der, når dyr fodres hermed, giver animalske fødevarer en farve«.

(2)

Kommissionen har modtaget en ansøgning om at få ændret godkendelsesbetingelserne for så vidt angår fodertilsætningsstoffets sammensætning. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(3)

EFSA konkluderede i sin udtalelse af januar 2010, at den ønskede ændring ikke ville indvirke på produktets sikkerhed og effektivitet (3).

(4)

Vurderingen af det ændrede præparat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt.

(5)

Forordning (EF) nr. 721/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 721/2008, tredje kolonne (»Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode«),

 

ændres:

»—

10-15 g/kg adonirubin

3-5 g/kg canthaxanthin«

 

til:

»—

7-15 g/kg adonirubin

1-5 g/kg canthaxanthin«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 198 af 26.7.2008, s. 23.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


Top