Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0053

Kommissionens forordning (EF) nr. 53/2009 af 21. januar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard (IAS) 32 og IAS 1 (EØS-relevant tekst)

OJ L 17, 22.1.2009, p. 23–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 269 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/53/oj

22.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 53/2009

af 21. januar 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard (IAS) 32 og IAS 1

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 14. februar 2008 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en række ændringer til international regnskabsstandard (IAS) 32 Finansielle instrumenter. Oplysning og præsentation og IAS 1 Fremlæggelse af regnskaber — »Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation«, i det følgende benævnt »ændringer til IAS 32 og IAS 1«. Ved ændringerne kræves det, at visse instrumenter, der udstedes af virksomheder, og som på nuværende tidspunkt klassificeres som passiver, selv om de ved deres kendetegn minder om ordinære aktier, klassificeres som egenkapital. Der kræves yderligere oplysninger vedrørende sådanne instrumenter, og der bør gælde nye regler for omklassifikation af dem.

(3)

Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Finansial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 32 og IAS 1 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og rådgav Kommissionen om, at den er afbalanceret og objektiv.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

1)

International Accounting Standard (IAS) 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation ændres som anført i bilaget til denne forordning.

2)

IAS 1 Fremlæggelse af regnskaber ændres som anført i bilaget til denne forordning.

3)

International Reporting Financial Standard (IFRS) 7, IAS 39 og International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) fortolkningsbidrag 2 ændres i overensstemmelse med ændringerne til IAS 32 og IAS 1 som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne til IAS 32 og IAS 1 som anført i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 31. december 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IAS 32

Ændringer til IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation

IAS 1

Ændringer til IAS 1 Fremlæggelse af regnskaber

Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org

ÆNDRINGER TIL IAS 32 FINANSIELLE INSTRUMENTER: PRÆSENTATION OG IAS 1 PRÆSENTATION AF ÅRSREGNSKABER

INDLØSELIGE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FORPLIGTELSER, DER OPSTÅR VED LIKVIDATION

Ændringer til IFRS-standarder

Dette dokument beskriver ændringerne til IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation og IAS 1 Præsentation af årsregnskaber (ajourført 2007) og de heraf følgende ændringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger, IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling og IFRIC 2 Andele i andelsvirksomheder og lignende instrumenter. Dokumentet indeholder også ændringer af konklusionsgrundlaget for IAS 32 og IAS 1 og illustrative eksempler til IAS 32. Ændringerne bygger på de forslag, der var indeholdt i et høringsudkast om foreslåede ændringer til IAS 32 og IAS 1 – Financial Instruments Puttable at Fair Value and Obligations Arising on Liquidation (finansielle instrumenter, der kan indløses til dagsværdi, og forpligtelser, der opstår ved likvidation), som blev offentliggjort i juni 2006.

Virksomhederne skal anvende disse ændringer på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem før dette tidspunkt. Hvis virksomhederne anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal de give oplysning om dette.

Ændringer til IAS 32

Finansielle instrumenter: Præsentation

I afsnit 11 i denne standard er definitionerne af et finansielt aktiv og en finansiel forpligtelse ændret, og der er tilføjet en definition af et indløseligt instrument efter definitionen af dagsværdi.

DEFINITIONER (JF. DESUDEN AFSNIT AG3-AG23)

11

Nedenstående udtryk anvendes i denne standard med følgende betydning:

Et finansielt aktiv er ethvert aktiv, der består af:

a)

d)

en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, og som er:

i)

ii)

et afledt finansielt instrument, som skal eller kan afregnes på anden måde end ved udveksling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. I denne forbindelse omfatter virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter ikke indløselige finansielle instrumenter, som klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B, instrumenter, som forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, og som klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16C og 16D, eller instrumenter, som udgør kontrakter vedrørende fremtidig modtagelse eller overdragelse af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter.

En finansiel forpligtelse er enhver forpligtelse, der består af:

a)

en kontraktlig forpligtelse til at:

i)

overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver til en anden virksomhed eller

ii)

udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en anden virksomhed på potentielt ugunstige betingelser for virksomheden eller

b)

en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, og som er:

i)

et ikke-afledt finansielt instrument, for hvilket virksomheden er eller kan blive forpligtet til at levere et variabelt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, eller

ii)

et afledt finansielt instrument, som skal eller kan afregnes på anden måde end ved udveksling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. I denne forbindelse omfatter virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter ikke indløselige finansielle instrumenter, som klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B, instrumenter, som forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, og som klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16C og 16D, eller instrumenter, som udgør kontrakter vedrørende fremtidig modtagelse eller overdragelse af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter.

Et instrument, der opfylder definitionen på en finansiel forpligtelse, klassificeres undtagelsesvis som et egenkapitalinstrument, hvis det har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D.

Et indløseligt instrument er et finansielt instrument, som giver indehaveren ret til at indløse instrumentet hos udsteder mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, eller som automatisk indløses hos udsteder, hvis en usikker fremtidig begivenhed indtræffer, eller indehaveren af instrumentet dør eller går på pension.

Overskriften før afsnit 15 og afsnit 16 er ændret. Efter afsnit 16 indsættes en overskrift, og det samme sker efter afsnit 16A og 16B og efter afsnit 16C og 16D. Afsnit 16E og 16F er tilføjet.

PRÆSENTATION

Forpligtelser og egenkapital (jf. desuden afsnit AG13-AG14J og AG25–AG29A)

 

16

Når udsteder anvender definitionerne i afsnit 11 til at afgøre, hvorvidt et finansielt instrument er et egenkapitalinstrument frem for en finansiel forpligtelse, skal instrumentet udelukkende anses for et egenkapitalinstrument, hvis både betingelse a) og b) nedenfor er opfyldt.

a)

b)

Hvis instrumentet skal eller kan afregnes i udsteders egne egenkapitalinstrumenter, er det:

i)

ii)

et afledt finansielt instrument, som udelukkende kan afregnes ved, at udsteder udveksler et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. I denne forbindelse omfatter udsteders egne egenkapitalinstrumenter ikke instrumenter, som har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er beskrevet i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D, eller instrumenter, som udgør kontrakter vedrørende fremtidig modtagelse eller overdragelse af udsteders egne egenkapitalinstrumenter.

En kontraktlig forpligtelse, herunder en forpligtelse hidrørende fra et afledt finansielt instrument, som vil eller kan medføre fremtidig modtagelse eller overdragelse af udsteders egne egenkapitalinstrumenter, men som ikke opfylder betingelserne i a) og b) ovenfor, er ikke et egenkapitalinstrument. Et instrument, der opfylder definitionen på en finansiel forpligtelse, klassificeres undtagelsesvis som et egenkapitalinstrument, hvis det har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D.

Indløselige instrumenter

16A

Et indløseligt finansielt instrument indebærer en kontraktlig forpligtelse for udsteder til at tilbagekøbe eller indløse dette instrument mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, hvis put-optionen udnyttes. Uanset definitionen på en finansiel forpligtelse klassificeres et instrument, der indebærer en sådan forpligtelse, som et egenkapitalinstrument, hvis det har samtlige følgende kendetegn:

a)

Det giver indehaveren ret til en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver i tilfælde af virksomhedens likvidation. Virksomhedens nettoaktiver er de aktiver, der er tilbage, efter at alle andre fordringer på dens aktiver er fratrukket. Pro rata-andelen beregnes ved at:

i)

inddele virksomhedens nettoaktiver ved likvidationen i andele på samme beløb og

ii)

gange dette beløb med det antal andele, som indehaveren af det finansielle instrument ejer.

b)

Instrumentet tilhører en kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier af instrumenter. For et instrument, der henføres til denne kategori, gælder følgende:

i)

det må ikke fyldestgøres forud for andre fordringer på virksomhedens aktiver ved likvidationen, og

ii)

det skal ikke konverteres til et andet instrument for at tilhøre en kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier af instrumenter.

c)

Alle finansielle instrumenter i den kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier af instrumenter, har de samme kendetegn. De skal f.eks. alle være indløselige, og den formel eller anden metode, der anvendes til beregning af tilbagekøbs- eller indløsningsprisen, skal være ens for alle instrumenter i denne kategori.

d)

Bortset fra udsteders kontraktlige forpligtelse til at tilbagekøbe eller indløse instrumentet mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver indebærer instrumentet ingen kontraktlig forpligtelse til at overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver til en anden virksomhed eller til at udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med en anden virksomhed på potentielt ugunstige betingelser for virksomheden, og det er ikke en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, ifølge litra b) i definitionen på en finansiel forpligtelse.

e)

De samlede forventede pengestrømme, der vil kunne henføres til instrumentet i dets levetid, baseres hovedsageligt på virksomhedens resultat, ændringen i indregnede nettoaktiver eller ændringen i indregnede og ikke-indregnede nettoaktivers dagsværdi i instrumentets levetid (instrumentets eventuelle virkninger medregnes ikke).

16B

Et instrument kan klassificeres som et egenkapitalinstrument, hvis det har alle ovennævnte kendetegn, og udsteder ikke har et andet finansielt instrument eller en anden kontrakt, som:

a)

hovedsagelig baserer pengestrømmene på virksomhedens resultat, ændringen i indregnede nettoaktiver eller ændringen i indregnede og ikke-indregnede nettoaktivers dagsværdi (instrumentets eller kontraktens eventuelle virkninger medregnes ikke) og

b)

i væsentlig grad begrænser eller fastlægger det resterende afkast til indehavere af indløselige instrumenter.

Virksomheden må med henblik på anvendelsen af denne betingelse ikke inddrage ikke-finansielle kontrakter med indehaveren af et instrument, der er beskrevet i afsnit 16A, hvis de kontraktlige vilkår og betingelser svarer til de kontraktlige vilkår og betingelser i en tilsvarende kontrakt, der vil kunne indgås mellem en part, der ikke ejer et instrument, og den udstedende virksomhed. Kan virksomheden ikke afgøre, om denne betingelse er opfyldt, må den ikke klassificere det indløselige instrument som et egenkapitalinstrument.

Instrumenter eller elementer af instrumenter, der forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation

16C

Visse finansielle instrumenter indebærer en kontraktlig forpligtelse for den udstedende virksomhed til at overdrage en pro rata-andel af sine nettoaktiver til en anden virksomhed i tilfælde af likvidation. Forpligtelsen opstår, når det er sikkert, at virksomheden vil træde i likvidation, eller virksomheden er uden indflydelse herpå (f.eks. hvis der er tale om en tidsbegrænset virksomhed), eller det er usikkert, om det vil ske, og afgørelsen træffes af indehaveren af instrumentet. Uanset definitionen på en finansiel forpligtelse klassificeres et instrument, der indebærer en sådan forpligtelse, som et egenkapitalinstrument, hvis det har samtlige følgende kendetegn:

a)

Det giver indehaveren ret til en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver i tilfælde af virksomhedens likvidation. Virksomhedens nettoaktiver er de aktiver, der er tilbage, efter at alle andre fordringer på dens aktiver er fratrukket. Pro rata-andelen beregnes ved at:

i)

inddele virksomhedens nettoaktiver ved likvidationen i andele på samme beløb og

ii)

gange dette beløb med det antal andele, som indehaveren af det finansielle instrument ejer.

b)

Instrumentet tilhører en kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier af instrumenter. For et instrument, der henføres til denne kategori, gælder følgende:

i)

det må ikke fyldestgøres forud for andre fordringer på virksomhedens aktiver ved likvidationen, og

ii)

det skal ikke konverteres til et andet instrument for at tilhøre en kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier af instrumenter.

c)

Alle finansielle instrumenter i den kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier af instrumenter, skal indebære den samme kontraktlige forpligtelse for den udstedende virksomhed til at overdrage en pro rata-andel af sine nettoaktiver i tilfælde af likvidation.

16D

Et instrument kan klassificeres som et egenkapitalinstrument, hvis det har alle ovennævnte kendetegn, og udsteder ikke har et andet finansielt instrument eller en anden kontrakt, som:

a)

hovedsagelig baserer pengestrømmene på virksomhedens resultat, ændringen i indregnede nettoaktiver eller ændringen i indregnede og ikke-indregnede nettoaktivers dagsværdi (instrumentets eller kontraktens eventuelle virkninger medregnes ikke) og

b)

i væsentlig grad begrænser eller fastlægger det resterende afkast til indehavere af instrumenter.

Virksomheden må med henblik på anvendelsen af denne betingelse ikke inddrage ikke-finansielle kontrakter med indehaveren af et instrument, der er beskrevet i afsnit 16C, hvis de kontraktlige vilkår og betingelser svarer til de kontraktlige vilkår og betingelser i en tilsvarende kontrakt, der vil kunne indgås mellem en part, der ikke ejer et instrument, og den udstedende virksomhed. Kan virksomheden ikke afgøre, om denne betingelse er opfyldt, må den ikke klassificere instrumentet som et egenkapitalinstrument.

Omklassificering af indløselige instrumenter og instrumenter, der forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation

16E

Virksomheden skal klassificere et finansielt instrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D fra det tidspunkt, hvor instrumentet har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er fastsat i disse afsnit. Virksomheden skal omklassificere et finansielt instrument fra det tidspunkt, hvor instrumentet ikke længere har alle de kendetegn eller opfylder de betingelser, der er fastsat i disse afsnit. Hvis en virksomhed f.eks. indløser alle ikke-indløselige instrumenter, som den har udstedt, og de eventuelle indløselige instrumenter, der er udestående, har alle de kendetegn og opfylder alle de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B, skal virksomheden omklassificere de indløselige instrumenter som egenkapitalinstrumenter fra det tidspunkt, hvor den indløser de ikke-indløselige instrumenter.

16F

Virksomheden skal regnskabsmæssigt behandle omklassificeringen af et instrument i overensstemmelse med afsnit 16E på følgende måde:

a)

Den skal omklassificere et egenkapitalinstrument som en finansiel forpligtelse fra det tidspunkt, hvor instrumentet ikke længere har alle de egenskaber eller opfylder de forpligtelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D. Den finansielle forpligtelse måles til instrumentets dagsværdi på tidspunktet for omklassificeringen. Virksomheden skal indregne enhver forskel mellem egenkapitalinstrumentets regnskabsmæssige værdi og den finansielle forpligtelses dagsværdi på omklassificeringstidspunktet i egenkapitalen.

b)

Den skal omklassificere en finansiel forpligtelse som egenkapital fra det tidspunkt, hvor instrumentet har alle de egenskaber og opfylder de forpligtelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D. Et egenkapitalinstrument måles til den finansielle forpligtelses regnskabsmæssige værdi på tidspunktet for omklassificeringen.

Afsnit 17-19 er ændret.

Ingen kontraktlig forpligtelse til at overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (afsnit 16, litra a))

17

Hvis der ses bort fra de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D, er et afgørende træk ved sondringen mellem en finansiel forpligtelse og et egenkapitalinstrument tilstedeværelsen af en kontraktlig forpligtelse for det finansielle instruments ene part (udsteder) til enten at overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver til den anden part (indehaver) eller at udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med indehaveren på potentielt ugunstige vilkår for udsteder. …

18

Et finansielt instruments klassifikation i opgørelsen af virksomhedens finansielle stilling bestemmes af instrumentets indhold og ikke af dets juridiske form. Indhold og juridisk form er ofte det samme, men dette er ikke altid tilfældet. Visse finansielle instrumenter har juridisk form af egenkapital, men er forpligtelser af indhold, og andre kan kombinere træk forbundet med egenkapitalinstrumenter og træk forbundet med finansielle forpligtelser. Eksempelvis:

a)

b)

et finansielt instrument, som giver indehaveren ret til at indløse instrumentet hos udsteder mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (et »indløseligt instrument«), er en finansiel forpligtelse, medmindre dette instrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D klassificeres som et egenkapitalinstrument. Det finansielle instrument anses for en finansiel forpligtelse, selv om den beløbsmæssige størrelse af likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver opgøres på basis af et indeks eller en anden post, som potentielt kan stige eller falde. Hvis indehaveren har en option på at indløse instrumentet hos udsteder mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, opfylder det indløselige instrument definitionen på en finansiel forpligtelse, medmindre dette instrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D klassificeres som et egenkapitalinstrument. Eksempelvis kan investeringsforeninger med tilbagekøbspligt for den udstedende forening og andre investeringsforeninger og interessentskaber og visse andelsvirksomheder give deres andelshavere eller medlemmer ret til at indløse deres andele i udsteder på et hvilket som helst tidspunkt mod likvide beholdninger, hvilket medfører, at andelshavernes eller medlemmernes andele klassificeres som finansielle forpligtelser, medmindre disse instrumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D klassificeres som egenkapitalinstrumenter. Klassifikation som en finansiel forpligtelse udelukker dog ikke brugen af beskrivelser som »indre værdi, der kan henføres til andelshavere« og »ændring i indre værdi, der kan henføres til andelshavere« i årsregnskabet for en virksomhed, der ikke har noget kapitalindskud (såsom visse investeringsselskaber og investeringsforeninger, jf. illustrativt eksempel 7), eller brugen af yderligere oplysninger, som viser, at medlemmernes samlede andele omfatter poster såsom reserver, der opfylder definitionen på egenkapital, og indløselige instrumenter, der ikke gør (jf. illustrativt eksempel 8).

19

Hvis en virksomhed ikke har en ubetinget ret til ikke at skulle overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver som indfrielse af en kontraktlig forpligtelse, opfylder forpligtelsen definitionen på en finansiel forpligtelse, medmindre det pågældende instrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D klassificeres som et egenkapitalinstrument. Eksempelvis:

Afsnit 22, 23 og 25 er ændret. Afsnit 22A er indsat efter afsnit 22.

Afregning i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter (afsnit 16, litra b))

22

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit 22A er en kontrakt, som afregnes af den virksomhed, der (modtager eller) overdrager et fast antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter til gengæld for et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, et egenkapitalinstrument. For eksempel, …

22A

Hvis virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, som den modtager eller overdrager ved afregning af kontrakten, er indløselige finansielle instrumenter, som har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er beskrevet i afsnit 16A og 16B, eller instrumenter, som forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, og som har alle de kendetegn og opfylder de forpligtelser, der er beskrevet i afsnit 16C og 16D, er kontrakten et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse. Det omfatter en kontrakt, som afregnes af den virksomhed, der modtager eller overdrager et fast antal af disse instrumenter til gengæld for et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver.

23

Hvis der ses bort fra de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D, medfører en kontrakt, som indeholder en forpligtelse, ifølge hvilken en virksomhed skal købe sine egne egenkapitalinstrumenter for likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, en finansiel forpligtelse for nutidsværdien af indløsningsbeløbet (eksempelvis nutidsværdien af terminstilbagekøbsprisen, optionens udnyttelseskurs eller et andet indløsningsbeløb). Dette gælder også, selvom kontrakten selv er et egenkapitalinstrument. Som eksempel kan nævnes …

Betingede afregningsbestemmelser

25

Et finansielt instrument kan indeholde krav om, at virksomheden overdrager likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver eller på anden måde afregner instrumentet, således at det ville udgøre en finansiel forpligtelse i tilfælde af, at der indtræffer eller ikke indtræffer usikre fremtidige begivenheder (eller ved udfaldet af usikre omstændigheder), som ikke kan kontrolleres af hverken udsteder eller indehaver af instrumentet, såsom en ændring i et aktieindeks, forbrugerprisindeks, renter eller skattemæssige krav eller udsteders fremtidige omsætning, nettoindtægt eller gæld/egenkapital-forhold. Udsteder af et sådant instrument har ikke nogen ubetinget ret til at ikke at skulle overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (eller på anden måde afregne instrumentet, således at det ville udgøre en finansiel forpligtelse). Derfor udgør instrumentet en finansiel forpligtelse for udsteder, medmindre:

a)

den del af de betingede afregningsbetingelser, som kunne medføre afregning i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (eller på anden måde, således at instrumentet ville udgøre en finansiel forpligtelse), ikke er reelle

b)

det udelukkende kan kræves, at udsteder afregner forpligtelsen i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (eller på anden måde, således at instrumentet ville udgøre en finansiel forpligtelse) i tilfælde af udsteders likvidation, eller

c)

instrumentet har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B.

Overskriften før afsnit 96 er ændret. Afsnit 96A-96C er indsat efter afsnit 96. Afsnit 97C er indsat efter afsnit 97B

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

96A

Indløselige finansielle instrumenter og forpligtelser, der opstår ved likvidation (ændringer til IAS 32 og IAS 1), der udkom i februar 2008, stillede krav om, at finansielle instrumenter, som har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C and 16D, klassificeres som egenkapitalinstrumenter, ændrede afsnit 11, 16, 17–19, 22, 23, 25, AG13, AG14 og AG27 og indsatte afsnit 16A–16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A–AG14J og AG29A. Virksomhederne skal anvende disse ændringer på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringerne på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette og anvende de tilsvarende ændringer til IAS 1, IAS 39, IAS 7 og IFRIC 2 på samme tidspunkt.

96B

Indløselige finansielle instrumenter og forpligtelser, der opstår ved likvidation indførte en undtagelse af begrænset rækkevidde. Virksomhederne må derfor ikke anvende denne undtagelse analogt.

96C

Et instrument må kun klassificeres ifølge denne undtagelse i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af dette instrument i henhold til IAS 1, IAS 32, IAS 39 og IFRS 7. Instrumentet må ikke betragtes som et egenkapitalinstrument efter andre vejledninger, herunder IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse.

97C

Virksomheden skal ved anvendelsen af de ændringer, der er beskrevet i afsnit 96A, opdele et sammensat finansielt instrument, der forpligter den til at overdrage en pro rata-andel af sine nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, i separate forpligtelses- og egenkapitalelementer. Hvis forpligtelseselementet ikke længere er udestående, vil anvendelsen af ændringerne til IAS 32 med tilbagevirkende kraft medføre en opdeling i to egenkapitalelementer. Det første element vil indgå i det overførte resultat og udgøre den akkumulerede rente på det samlede forpligtelseselement. Det andet element vil repræsentere det oprindelige egenkapitalelement. Virksomheden behøver derfor ikke at opdele disse to elementer, hvis forpligtelseselementet ikke længere er udestående på det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft.

I appendikset Anvendelsesvejledning er afsnit AG13 og AG14 ændret. Der er indsat en overskrift efter afsnit AG14, afsnit AG14A–AG14D, afsnit AG14E og afsnit AG14F–AG14I, og afsnit AG14J er tilføjet.

Egenkapitalinstrumenter

AG13

Som eksempler på egenkapitalinstrumenter kan nævnes ikke-indløselige ordinære aktier, visse indløselige instrumenter (jf. afsnit 16A og 16B), visse instrumenter, der forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation (jf. afsnit 16C og 16D), visse typer af præferenceaktier (jf. afsnit AG25 og AG26) samt warrants eller solgte call-optioner, som giver indehaveren mulighed for at tegne eller købe et fast antal ikke-indløselige ordinære aktier i den udstedende virksomhed mod betaling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver. En virksomheds forpligtelse til at udstede eller købe et fast antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter mod betaling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver er et egenkapitalinstrument i virksomheden (jf. dog afsnit 22A). Hvis en sådan kontrakt indeholder en forpligtelse for virksomheden til at overdrage likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (og kontrakten ikke klassificeres som egenkapital i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D), medfører dette imidlertid også en forpligtelse for så vidt angår nutidsværdien af indløsningsbeløbet (jf. afsnit AG27, litra a)). En udsteder af ikke-indløselige ordinære aktier påtager sig en forpligtelse, hvis udstederen formelt giver indtryk af at ville foretage en udlodning og dermed har en retlig forpligtelse til dette over for aktionærerne. Dette kan være tilfældet efter udbetaling af udbytte, eller når virksomheden er under konkursbehandling, og eventuelt resterende aktiver kan udloddes til aktionærerne efter fyldestgørelse af kreditorerne.

AG14

En købt call-option eller en tilsvarende kontrakt, der er anskaffet af virksomheden, som giver virksomheden ret til at tilbagekøbe et nærmere bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter mod betaling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, udgør ikke et finansielt aktiv i virksomheden (jf. dog afsnit 22A). I stedet skal vederlag, som er betalt for en sådan kontrakt, fratrækkes egenkapitalen.

Kategorien af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier (afsnit 16A, litra b) og 16C, litra b))

AG14A

Et af de kendetegn, der er nævnt i afsnit 16A og 16C, er, at det finansielle instrument tilhører kategorien af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier.

AG14B

Ved afgørelsen af, om et instrument tilhører den efterstillede kategori, vurderer virksomheden instrumentets fordring i tilfælde af likvidation under antagelse af, at den træder i likvidation på det tidspunkt, hvor den klassificerer instrumentet. Virksomheden tager klassifikationen op til fornyet overvejelse, hvis der sker en ændring i de relevante forhold. Hvis virksomheden f.eks. udsteder eller indløser et andet finansielt instrument, kan det have betydning for, om det pågældende instrument tilhører den kategori af instrumenter, der er efterstillet alle andre kategorier.

AG14C

Et instrument, der udgør et privilegeret krav i tilfælde af virksomhedens likvidation, giver ikke ret til en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver. Et instrument udgør eksempelvis et privilegeret krav i tilfælde af likvidation, hvis det i tilfælde af likvidation ikke bare giver indehaveren ret til en andel af virksomhedens nettoaktiver, men også til et bestemt udbytte, og andre instrumenter i den efterstillede kategori, der giver ret til en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver, ikke medfører den samme ret i tilfælde af likvidation.

AG14D

Hvis en virksomhed kun har én kategori af finansielle instrumenter, anses denne kategori for at være efterstillet alle andre kategorier.

Samlede forventede pengestrømme, der vil kunne henføres til instrumentet i dets levetid (afsnit 16A, litra e))

AG14E

De samlede forventede pengestrømme, der er knyttet til instrumentet i dets levetid, skal hovedsagelig baseres på virksomhedens resultat, ændringen i indregnede nettoaktiver eller ændringen i indregnede og ikke-indregnede nettoaktivers dagsværdi i instrumentets levetid. Resultatet og ændringen i indregnede nettoaktiver skal måles i overensstemmelse med de relevante IFRS-standarder.

Transaktioner, som indgås af en indehaver af et instrument, der ikke handler i sin egenskab af ejer af virksomheden (afsnit 16A og 16C)

AG14F

Indehaveren af et indløseligt finansielt instrument eller et instrument, der forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, kan indgå transaktioner med virksomheden i en anden egenskab end egenskaben af ejer. Indehaveren af instrumentet kan f.eks. også være ansat i virksomheden. Det er kun de pengestrømme og kontraktlige vilkår og betingelser i forbindelse med instrumentet, som vedrører indehaveren af instrumentet i dennes egenskab af ejer af virksomheden, der inddrages i vurderingen af, om instrumentet bør klassificeres som egenkapital i henhold til afsnit 16A eller afsnit 16C.

AG14G

Som eksempel kan nævnes et kommanditselskab, der både består af kommanditister og komplementarer. Visse komplementarer kan stille garanti over for virksomheden og modtage vederlag for at stille denne garanti. Garantien og de tilhørende pengestrømme vedrører i så fald instrumenternes indehavere i deres egenskab af garanter og ikke i deres egenskab af ejere af virksomheden. En sådan garanti og de tilhørende pengestrømme resulterer derfor ikke i, at komplementarerne fyldestgøres efter kommanditisterne, og indgår ikke i vurderingen af, om de kontraktlige vilkår for kommanditisternes og komplementarernes instrumenter er identiske.

AG14H

Et andet eksempel er en overskuds- og tabsdelingsordning, hvor resultatet henføres til indehavere af instrumenter på grundlag af leverede tjenesteydelser eller erhvervsaktiviteter, der har fundet sted i indeværende og tidligere år. Sådanne ordninger er transaktioner med indehavere af instrumenter, som ikke handler i deres egenskab af ejere, og skal ikke tages i betragtning ved vurderingen af de kendetegn, der er anført i afsnit 16A eller afsnit 16C. Overskuds- og tabsdelingsordninger, hvor resultatet henføres til indehavere af instrumenter på grundlag af deres instrumenters pålydende værdi i forhold til andre instrumenter i kategorien, er transaktioner med indehavere af instrumenter i deres egenskab af ejere og skal tages i betragtning ved vurderingen af de kendetegn, der er anført i afsnit 16A eller afsnit 16C.

AG14I

Pengestrømmene og de kontraktlige vilkår og betingelser for en transaktion mellem instrumentets indehaver (der ikke handler i sin egenskab af ejer) og den udstedende virksomhed skal kunne sidestilles med en tilsvarende transaktion mellem en part, der ikke ejer et instrument, og den udstedende virksomhed.

Intet andet finansielt instrument eller ingen anden kontrakt, hvor de samlede pengestrømme i væsentlig grad fastlægger eller begrænser det resterende afkast til instrumentets indehaver (afsnit 16B og 16D)

AG14J

En af betingelserne for, at et finansielt instrument, der i øvrigt opfylder kriterierne i afsnit 16A eller afsnit 16C, er, at virksomheden ikke har et andet finansielt instrument eller en anden kontrakt, som (a) hovedsagelig baserer de samlede pengestrømme på virksomhedens resultat, ændringen i indregnede nettoaktiver eller ændringen i indregnede og ikke-indregnede nettoaktivers dagsværdi, og (b) i væsentlig grad begrænser eller fastlægger det resterende afkast. Det må formodes, at følgende instrumenter, hvis de indgås på almindelige forretningsvilkår med udenforstående parter, ikke er til hinder for, at instrumenter, der i øvrigt opfylder kriterierne i afsnit 16A eller afsnit 16C, klassificeres som egenkapital:

a)

instrumenter, hvor de samlede pengestrømme i væsentlig grad er baseret på virksomhedens specifikke aktiver

b)

instrumenter, hvor de samlede pengestrømme er baseret på en procentdel af indtægterne

c)

kontrakter, der har til formål at belønne enkelte medarbejdere for deres ydelser til virksomheden

d)

kontrakter, hvorefter en mindre procentdel af udbyttet skal betales til dækning af leverede tjenesteydelser eller varer.

Afsnit AG27 er ændret, og afsnit AG29A er indsat efter afsnit AG29.

AG27

Nedenstående eksempler viser, hvordan virksomheden skal klassificere forskellige typer af kontrakter på virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter:

a)

En kontrakt, som skal afregnes af den virksomhed, der modtager eller overdrager et nærmere bestemt antal af virksomhedens egne aktier, uden at dette sker til gengæld for et fremtidigt vederlag, eller den virksomhed, der udveksler et nærmere bestemt antal af virksomhedens egne aktier mod et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, udgør et egenkapitalinstrument (jf. dog afsnit 22A). Derfor skal vederlag, som er modtaget eller betalt for en sådan kontrakt, lægges direkte til eller trækkes direkte fra egenkapitalen. Som eksempel kan nævnes en udstedt aktieoption, som giver modparten ret til at købe et bestemt antal af virksomhedens aktier til et fast beløb i likvide beholdninger. Hvis kontrakten indebærer, at virksomheden skal købe (indløse) sine egne aktier mod betaling i likvide beholdninger eller i form af andre finansielle aktiver på et tidspunkt, der enten ligger fast eller kan fastsættes, eller på anfordring, skal virksomheden imidlertid også indregne en finansiel forpligtelse for nutidsværdien af indløsningsbeløbet (medmindre der er tale om instrumenter, som har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D). Som eksempel kan nævnes en virksomheds forpligtelse i henhold til en terminskontrakt til at tilbagekøbe et bestemt antal af sine egne aktier mod betaling af et nærmere bestemt beløb i likvide beholdninger.

b)

En virksomheds forpligtelse til at købe sine egne aktier mod betaling i likvide beholdninger medfører en finansiel forpligtelse for nutidsværdien af indløsningsbeløbet, selvom antallet af aktier, som virksomheden er forpligtet til at tilbagekøbe, ikke ligger fast, og selvom forpligtelsen er betinget af modpartens udnyttelse af sin indløsningsret (jf. dog afsnit 16A og 16B og afsnit 16C og 16D). Et eksempel på en betinget forpligtelse er en udstedt option, som kræver, at virksomheden tilbagekøber sine egne aktier mod betaling i likvide beholdninger, hvis modparten udnytter optionen.

c)

En kontrakt, som skal afregnes i likvide beholdninger eller med andre finansielle aktiver, er et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse, selvom kontantbeløbet eller værdien af de andre finansielle aktiver, som skal modtages eller overdrages, er baseret på ændringer i markedskursen på virksomhedens egenkapital (jf. dog afsnit 16A og 16B og afsnit 16C og 16D). Som eksempel kan nævnes en nettokontantafregnet aktieoption.

d)

AG29A

Visse typer af instrumenter, der pålægger virksomheden en kontraktlig forpligtelse, klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D. Klassificeringen i henhold til disse afsnit udgør en undtagelse fra de principper, der ellers benyttes ved klassificeringen af instrumenter i denne standard. Denne undtagelse gælder ikke for klassificering af minoritetsinteresser i koncernregnskabet. Instrumenter, der klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D i det separate eller individuelle årsregnskab, og som er minoritetsinteresser, klassificeres derfor som forpligtelser i koncernens årsregnskab.

Ændringer til IAS 1

Præsentation af årsregnskaber (ajourført 2007)

DEFINITIONER

Afsnit 8A er indsat efter afsnit 8

8A

Nedenstående udtryk beskrives i IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation og anvendes i denne standard med den i IAS 32 anførte betydning:

a)

et indløseligt finansielt instrument, der klassificeres som et egenkapitalinstrument (beskrevet i afsnit 16A og 16B i IAS 32)

b)

et instrument, som forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, og som klassificeres som et egenkapitalinstrument (beskrevet i afsnit 16C og 16D i IAS 32).

Oplysninger, der skal fremgå enten af opgørelsen af finansiel stilling eller af noterne

Afsnit 80A er indsat efter afsnit 80.

80A

Hvis en virksomhed har omklassificeret

a)

et indløseligt finansielt instrument, der klassificeres som et egenkapitalinstrument, eller

b)

et instrument, som forpligter virksomheden til at overdrage en pro rata-andel af virksomhedens nettoaktiver til en anden part i tilfælde af likvidation, og som klassificeres som et egenkapitalinstrument,

fra finansielle forpligtelser til egenkapital, skal den oplyse det omklassificerede beløb til og fra hver kategori (finansielle forpligtelser og egenkapital) samt tidspunktet for og årsagen til omklassifikationen.

Der er indsat en overskrift efter afsnit 136, og afsnit 136A er tilføjet. Afsnit 138 er ændret.

Indløselige finansielle instrumenter, der klassificeres som egenkapital

136A

I forbindelse med indløselige finansielle instrumenter, der klassificeres som egenkapitalinstrumenter, skal virksomheden (for så vidt dette ikke er sket andetsteds) oplyse følgende:

a)

kvantitative data i oversigtsform om det beløb, der er klassificeret som egenkapital

b)

de mål, politikker og procedurer, den har fastlagt for at opfylde sin forpligtelse til at tilbagekøbe eller indløse instrumenterne, når indehaverne af disse instrumenter forlanger det, herunder eventuelle ændringer i forhold til det foregående regnskabsår

c)

den forventede udgående pengestrøm ved indløsning eller tilbagekøb af den pågældende kategori af finansielle instrumenter og

d)

hvordan den forventede udgående pengestrøm ved indløsning eller tilbagekøb er beregnet.

Andre oplysninger

138

Virksomheder skal give oplysninger om følgende, hvis oplysning herom ikke er givet andetsteds i materiale offentliggjort sammen med årsregnskabet:

a)

virksomhedens domicil og juridiske form, indregistreringsland og hjemsted (eller hovedforretningssted, hvis dette ikke er hjemstedet)

b)

en beskrivelse af virksomhedens drift og primære aktiviteter

c)

navnet på modervirksomheden og koncernens øverste modervirksomhed og

d)

virksomhedens levetid, hvis der er tale om en tidsbegrænset virksomhed.

Afsnit 139B er indsat efter afsnit 139A.

OVERGANG OG IKRAFTTRÆDELSESDATO

139B

Indløselige finansielle instrumenter og forpligtelser, der opstår ved likvidation (ændringer til IAS 32 og IAS 1), der udkom i februar 2008, ændrede afsnit 138 og indsatte afsnit 8A, 80A og 136A. Virksomhederne skal anvende disse ændringer på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringerne på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette og anvende de tilsvarende ændringer til IAS 32, IFRS 39, IAS 7 og IFRIC 2 Andele i andelsvirksomheder og lignende instrumenter på samme tidspunkt.

Ændringer til IFRS 7, IAS 39 og IFRIC 2

Virksomhederne skal anvende følgende ændringer til IFRS 7, IAS 39 og IFRIC 2, når de anvender de tilsvarende ændringer til IAS 32 og IAS 1.

IFRS 7

Finansielle instrumenter: Oplysninger

Afsnit 3 er ændret.

ANVENDELSESOMRÅDE

3

Denne standard skal anvendes af alle virksomheder på alle typer finansielle instrumenter med undtagelse af:

a)

f)

instrumenter, der skal klassificeres som egenkapitalinstrumenter i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D i IAS 32.

Afsnit 44C er indsat efter afsnit 44B.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

44C

Virksomhederne skal anvende ændringen i afsnit 3 på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender Indløselige finansielle instrumenter og forpligtelser, der opstår ved likvidation (ændringer til IAS 32 og IAS 1), der udkom i februar 2008, på et tidligere regnskabsår, skal ændringen i afsnit 3 anvendes på dette tidligere regnskabsår.

IAS 39

Finansielle instrumenter: Indregning og måling

Afsnit 2, litra d) er ændret.

ANVENDELSESOMRÅDE

2

Denne standard skal anvendes af alle virksomheder på alle typer finansielle instrumenter med undtagelse af:

d)

finansielle instrumenter, som virksomheden har udstedt, og som opfylder definitionen på et egenkapitalinstrument i IAS 32 (herunder optioner og warrants), eller som skal klassificeres som et egenkapitalinstrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D i IAS 32. Indehaveren af sådanne egenkapitalinstrumenter skal dog anvende denne standard på disse instrumenter, medmindre de er omfattet af undtagelsen i litra a).

Afsnit 103F er indsat efter afsnit 103E.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

103F

Virksomhederne skal anvende ændringen i afsnit 2 på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender Indløselige finansielle instrumenter og forpligtelser, der opstår ved likvidation (ændringer til IAS 32 og IAS 1), der udkom i februar 2008, på et tidligere regnskabsår, skal ændringen i afsnit 2 anvendes på dette tidligere regnskabsår.

IFRIC 2

Andele i andelsvirksomheder og lignende instrumenter

Fodnoten i afsnittet med referencer er ændret.

(*)

I august 2005 blev IAS 32 ændret til IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation. I februar 2008 ændrede IASB IAS 32 ved at kræve, at instrumenter klassificeres som egenkapital, hvis disse instrumenter har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D i IAS 32.

Afsnit 6 og 9 er ændret, og afsnit 14A er tilføjet.

KONSENSUS

6

Andele, som ville blive klassificeret som egenkapital, hvis andelshaverne ikke havde ret til at forlange indløsning, er egenkapital, såfremt en af betingelserne i afsnit 7 og 8 er opfyldt, eller andelene har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D i IAS 32. Anfordringsindskud, herunder anfordringskonti, indskudskonti og tilsvarende kontrakter, der opstår, når andelshavere optræder som kunder, er finansielle forpligtelser for virksomheden.

9

Et ubetinget forbud kan være absolut, således at enhver indløsning er forbudt. Et ubetinget forbud kan være delvist, således at det forbyder indløsning af andele, såfremt indløsning ville bevirke, at antallet af andele eller størrelsen af indskudskapitalen fra andelene falder til under et bestemt niveau. Det beløb, hvormed andele overstiger forbuddet mod indløsning, er forpligtelser, medmindre virksomheden har ubetinget ret til at nægte indløsning som beskrevet i afsnit 7, eller andelene har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D i IAS 32. I nogle tilfælde kan antallet af andele eller den beløbsmæssige størrelse af indskudskapitalen, som er underlagt et indløsningsforbud, variere løbende. En sådan ændring i indløsningsforbuddet medfører en overførsel mellem finansielle forpligtelser og egenkapital.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

14A

Virksomhederne skal anvende ændringerne i afsnit 6, 9, A1 og A12 på regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender Indløselige finansielle instrumenter og forpligtelser, der opstår ved likvidation (ændringer til IAS 32 og IAS 1), der udkom i februar 2008, på et tidligere regnskabsår, skal ændringerne i afsnit 6, 9, A1 og A12 anvendes på dette tidligere regnskabsår.

Afsnit A1 og A12 i appendikset (Eksempler på fortolkningsbidragets anvendelse) er ændret.

EKSEMPLER PÅ FORTOLKNINGSBIDRAGETS ANVENDELSE

A1

Dette appendiks beskriver syv eksempler på anvendelsen af IFRIC-fortolkningsbidraget. Eksemplerne udgør ikke nogen udtømmende liste, og andre mønstre er mulige. I hvert eksempel antages det, at der ikke eksisterer andre omstændigheder end dem, der er oplyst i fakta for eksemplet, og som ville kræve, at det finansielle instrument skal klassificeres som en finansiel forpligtelse, og at det finansielle instrument ikke har alle de kendetegn eller opfylder de betingelser, der er anført i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D i IAS 32.

Eksempel 4

Klassifikation

A12

I dette tilfælde ville CU750.000 blive klassificeret som egenkapital, og CU150.000 ville blive klassificeret som finansielle forpligtelser. Ud over de allerede nævnte afsnit anføres det bl.a. i afsnit 18, litra b) i IAS 32, at:

… et finansielt instrument, som giver indehaveren ret til at indløse instrumentet hos udsteder mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver (et »indløseligt instrument«), er en finansiel forpligtelse, medmindre dette instrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D klassificeres som et egenkapitalinstrument. Det finansielle instrument anses for en finansiel forpligtelse, selv om den beløbsmæssige størrelse af likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver opgøres på basis af et indeks eller en anden post, som potentielt kan stige eller falde. Hvis indehaveren har en option på at indløse instrumentet hos udsteder mod likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, opfylder det indløselige instrument definitionen på en finansiel forpligtelse, medmindre dette instrument i overensstemmelse med afsnit 16A og 16B eller afsnit 16C og 16D klassificeres som et egenkapitalinstrument.


Top