Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0053

Nariadenie Komisie (ES) č. 53/2009 z 21. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 a IAS 1 (Text s významom pre EHP)

OJ L 17, 22.1.2009, p. 23–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 269 - 282

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 25/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/53/oj

22.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 17/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 53/2009

z 21. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 a IAS 1

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) boli prijaté určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 14. februára 2008 zmeny a doplnenia medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 32 Finančné nástroje: prezentácia a k IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky – finančná nástroje obsahujúce právo na predaj a záväzky vyplývajúce z likvidácie, ďalej len „zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1“. V týchto zmenách a doplneniach sa vyžaduje, aby sa určité nástroje emitované spoločnosťami, ktoré sa v súčasnosti klasifikujú ako záväzky napriek tomu, že majú charakteristické znaky podobné kmeňovým akciám, klasifikovali ako vlastné imanie. V súvislosti s týmito nástrojmi sa požadujú dodatočné zverejnenia, pričom na ich reklasifikáciu by sa mali uplatňovať nové pravidlá.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 Finančné nástroje: prezentácia sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu;

2.

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu;

3.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7, IAS 39 a interpretácia 2 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) sa menia a dopĺňajú podľa zmien a doplnení IAS 32 a IAS 1, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IAS 32

Zmeny a doplnenia IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia

IAS 1

Zmeny a doplnenia IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

ZMENY A DOPLNENIA IAS 32 FINANČNÉ NÁSTROJE: PREZENTÁCIA A IAS 1 PREZENTÁCIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

FINANČNÉ NÁSTROJE OBSAHUJÚCE PRÁVO PREDAŤ A POVINNOSTI VZNIKAJÚCE PRI LIKVIDÁCII

Zmeny a doplnenia IFRS

V tomto dokumente sa ustanovujú zmeny a doplnenia IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia a IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky (v znení revízie z roku 2007) a následné zmeny a doplnenia IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie, IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a IFRIC 2 Členské podiely v družstvách a podobné nástroje. Tento dokument obsahuje aj zmeny a doplnenia východiska pre závery k IAS 32 a IAS 1 a názorné príklady pripojené k IAS 32. Tieto zmeny a doplnenia vyplývajú z návrhov obsiahnutých v návrhu na pripomienkovanie navrhovaných zmien a doplnení IAS 32 a IAS 1 – Finančné nástroje obsahujúce právo predať v reálnej hodnote a povinnosti vznikajúce pri likvidácii, ktorý bol uverejnený v júni 2006.

Účtovné jednotky uplatňujú tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovné jednotky uplatňujú tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejnia túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia IAS 32

Finančné nástroje: prezentácia

V odseku 11 štandardu sa definície finančného aktíva a finančného záväzku menia a dopĺňajú a definícia nástroja obsahujúceho právo predať sa pridáva po definícii reálnej hodnoty.

DEFINÍCIE (POZRI AJ ODSEKY AG3 AŽ AG23)

11

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto vymedzených významoch:

Finančné aktívum je každé aktívum, ktoré je:

a)

d)

zmluvou, ktorej vysporiadanie sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť formou vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky, a je:

(i)

(ii)

derivátom, ktorého vysporiadanie sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť inak ako výmenou pevnej sumy peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva za pevný počet vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky. Na tento účel medzi vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky nepatria finančné nástroje obsahujúce právo predať, ktoré sú klasifikované ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B, nástroje, ktoré ukladajú účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie a sú klasifikované ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16C a 16D, ani nástroje, ktoré sú zmluvami o budúcom prijatí alebo dodaní vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky.

Finančný záväzok je každý záväzok, ktorý je:

a)

zmluvným záväzkom:

(i)

s cieľom dodať peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum inej účtovnej jednotke; alebo

(ii)

s cieľom vymeniť finančné aktíva alebo finančné záväzky s inou účtovnou jednotkou za podmienok, ktoré sú pre účtovnú jednotku potenciálne nevýhodné; alebo

b)

zmluvou, ktorej vysporiadanie sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť formou vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky, a je:

(i)

nederivátom, za ktorý účtovná jednotka je alebo môže byť povinná dodať premenlivé množstvo vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky; alebo

(ii)

derivátom, ktorého vysporiadanie sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť inak ako výmenou pevnej sumy peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva za pevný počet vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky. Na tento účel medzi vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky nepatria finančné nástroje obsahujúce právo predať, ktoré sú klasifikované ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B, nástroje, ktorými sa účtovnej jednotke ukladá povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie a sú klasifikované ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16C a 16D, ani nástroje, ktoré sú zmluvami o budúcom prijatí alebo dodaní vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky.

Výnimkou je, že nástroj, ktorý vyhovuje definícii finančného záväzku, je klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, ak má všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D a spĺňa podmienky uvedené tamže.

Nástroj obsahujúci právo predať je finančný nástroj, ktorý poskytuje držiteľovi právo spätne predať nástroj emitentovi za peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum, alebo je automaticky spätne predaný emitentovi pri výskyte neistej budúcej udalosti alebo pri úmrtí držiteľa nástroja alebo jeho odchodu do dôchodku.

Nadpisy pred odsekom 15 a odsekom 16 sa menia a dopĺňajú. Po odseku 16 sa pridávajú nadpis, odseky 16A a 16B, ďalší nadpis, odseky 16C a 16D, ďalší nadpis a odseky 16E a 16F.

PREZENTÁCIA

Záväzky a vlastné imanie (pozri aj odseky AG13 až AG14J a AG25 až AG29A)

 

16

Ak emitent uplatní definície uvedené v odseku 11 s cieľom určiť, či finančný nástroj predstavuje skôr nástroj vlastného imania ako finančný záväzok, tento nástroj sa stáva nástrojom vlastného imania vtedy a len vtedy, keď sú splnené obidve podmienky uvedené ďalej v písmenách a) a b).

a)

b)

Ak sa vysporiadanie nástroja uskutoční alebo sa môže uskutočniť formou vlastných nástrojov vlastného imania emitenta, je to:

(i)

(ii)

derivát, ktorého vysporiadanie sa uskutoční iba tak, že emitent vymení pevnú sumu peňažnej hotovosti alebo iné finančné aktívum za pevný počet svojich vlastných nástrojov vlastného imania. Na tento účel medzi vlastné nástroje vlastného imania emitenta nepatria nástroje, ktoré majú všetky znaky opísané v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D a spĺňajú podmienky uvedené tamže, ani nástroje, ktoré sú zmluvami o budúcom prijatí alebo dodaní vlastných nástrojov vlastného imania emitenta.

Zmluvná povinnosť vrátane povinnosti vyplývajúcej z derivátového finančného nástroja, ktorá bude alebo môže mať za následok budúce prijatie alebo dodanie vlastných nástrojov vlastného imania emitenta, ale ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky v písm. a) a b), nie je nástrojom vlastného imania. Výnimkou je, že nástroj, ktorý vyhovuje definícii finančného záväzku, je klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, ak má všetky znaky a spĺňa podmienky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D.

Nástroje obsahujúce právo predať

16A

Finančný nástroj obsahujúci právo predať obsahuje zmluvnú povinnosť emitenta opätovne alebo spätne odkúpiť tento nástroj za peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum pri realizácii práva predať. Výnimkou z definície finančného záväzku je, že nástroj, ktorý obsahuje takýchto záväzok, je klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, ak má tieto znaky:

a)

Oprávňuje držiteľa na pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky v prípade likvidácie účtovnej jednotky. Čisté aktíva účtovnej jednotky sú tie aktíva, ktoré zostanú po odpočítaní všetkých ostatných nárokov na jej aktíva. Pomerný podiel sa určuje:

(i)

rozdelením čistých aktív účtovnej jednotky pri likvidácii na jednotky rovnakej hodnoty a

(ii)

vynásobením tejto hodnoty počtom jednotiek držaných držiteľom finančného nástroja.

b)

Nástroj je v triede nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam nástrojov. Na to, aby bol v takejto triede, nástroj:

(i)

nemá prednosť pred ostatnými nárokmi na aktíva účtovnej jednotky pri likvidácii a

(ii)

nie je potrebné konvertovať na iný nástroj predtým, ako sa dostane do triedy nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam nástrojov.

c)

Všetky finančné nástroje v triede nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam nástrojov, majú zhodné znaky. Všetky musia napríklad obsahovať právo predať a vzorec alebo iná metóda použitá na výpočet ceny opätovného alebo spätného odkúpenia sú rovnaké pre všetky nástroje v tejto triede.

d)

Okrem zmluvnej povinnosti emitenta opätovne alebo spätne odkúpiť nástroj za peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum nástroj neobsahuje žiadnu zmluvnú povinnosť dodať peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum inej účtovnej jednotke, ani vymeniť finančné aktíva alebo finančné záväzky s inou účtovnou jednotkou za podmienok, ktoré sú pre účtovnú jednotku potenciálne nevýhodné, a nie je zmluvou, ktorej vysporiadanie sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť formou vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky, ako je stanovené v písmene b) definície finančného záväzku.

e)

Celkové očakávané peňažné toky priraditeľné k nástroju počas platnosti nástroja sú v podstatnej miere založené na hospodárskom výsledku, zmene vykázaných čistých aktív alebo zmene reálnej hodnoty vykázaných a nevykázaných čistých aktív účtovnej jednotky počas platnosti nástroja (bez zahrnutia účinkov nástroja).

16B

Aby nástroj mohol byť klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, musí mať všetky uvedené znaky a emitent nesmie mať žiadny ďalší finančný nástroj alebo zmluvu, ktoré majú:

a)

celkové peňažné toky založené v podstatnej miere na hospodárskom výsledku, zmene vykázaných čistých aktív alebo zmene reálnej hodnoty vykázaných a nevykázaných čistých aktív účtovnej jednotky (bez zahrnutia účinkov takéhoto nástroja alebo zmluvy) a

b)

účinok v podstatnej miere obmedzujúci alebo pevne stanovujúci zostatkovú návratnosť pre držiteľov nástroja obsahujúceho právo predať.

Na účely uplatnenia tejto podmienky účtovná jednotka neberie do úvahy nefinančné zmluvy s držiteľom nástroja uvedeného v odseku 16A, ktorých zmluvné podmienky sú podobné so zmluvnými podmienkami rovnocennej zmluvy, ktorá sa môže uzatvoriť medzi osobou inou ako držiteľ nástroja a emitujúcou účtovnou jednotkou. Ak účtovná jednotka nemôže určiť, že táto podmienka je splnená, neklasifikuje nástroj obsahujúci právo predať ako nástroj vlastného imania.

Nástroje alebo zložky nástrojov, ktoré ukladajú účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie

16C

Niektoré finančné nástroje obsahujú zmluvnú povinnosť emitujúcej účtovnej jednotky dodať inej účtovnej jednotke pomerný podiel na jej čistých aktívach len v prípade likvidácie. Táto povinnosť vzniká buď preto, že likvidácia určite nastane a nastane bez toho, aby to účtovná jednotka mohla ovplyvniť (napríklad účtovná jednotka s obmedzenou dobou trvania), alebo nie je isté, či nastane, ale je vecou rozhodnutia držiteľa nástroja. Výnimkou z definície finančného záväzku je, že nástroj, ktorý obsahuje takýchto záväzok, je klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, ak má tieto znaky:

a)

Oprávňuje držiteľa na pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky v prípade likvidácie účtovnej jednotky. Čisté aktíva účtovnej jednotky sú tie aktíva, ktoré zostanú po odpočítaní všetkých ostatných nárokov na jej aktíva. Pomerný podiel sa určuje:

(i)

rozdelením čistých aktív účtovnej jednotky pri likvidácii na jednotky rovnakej hodnoty a

(ii)

vynásobením tejto hodnoty počtom jednotiek držaných držiteľom finančného nástroja.

b)

Nástroj je v triede nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam nástrojov. Na to, aby bol v takejto triede, nástroj:

(i)

nemá prednosť pred ostatnými nárokmi na aktíva účtovnej jednotky pri likvidácii a

(ii)

nie je potrebné previesť na iný nástroj predtým, ako sa dostane do triedy nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam nástrojov.

c)

Všetky finančné nástroje v triede nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam nástrojov, musia mať zhodnú zmluvnú povinnosť emitujúcej účtovnej jednotky dodať pomerný podiel na jej čistých aktívach pri likvidácii.

16D

Aby nástroj mohol byť klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, musí mať všetky uvedené znaky a emitent nesmie mať žiadny ďalší finančný nástroj alebo zmluvu, ktoré majú:

a)

celkové peňažné toky založené v podstatnej miere na hospodárskom výsledku, zmene vykázaných čistých aktív alebo zmene reálnej hodnoty vykázaných a nevykázaných čistých aktív účtovnej jednotky (bez zahrnutia účinkov takéhoto nástroja alebo zmluvy) a

b)

účinok v podstatnej miere obmedzujúci alebo stanovujúci zostatkovú návratnosť pre držiteľov nástroja.

Na účely uplatnenia tejto podmienky účtovná jednotka neberie do úvahy nefinančné zmluvy s držiteľom nástroja uvedeného v odseku 16C, ktorých zmluvné podmienky sú podobné so zmluvnými podmienkami rovnocennej zmluvy, ktorá sa môže uzatvoriť medzi osobou inou ako držiteľ nástroja a emitujúcou účtovnou jednotkou. Ak účtovná jednotka nemôže určiť, že táto podmienka je splnená, neklasifikuje nástroj obsahujúci právo predať ako nástroj vlastného imania.

Preklasifikovanie nástrojov obsahujúcich právo predať a nástrojov, ktoré ukladajú účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie

16E

Účtovná jednotka klasifikuje finančný nástroj ako nástroj vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D od dátumu, keď nástroj má všetky znaky ustanovené v týchto odsekoch a spĺňa podmienky uvedené tamže. Účtovná jednotka preklasifikuje finančný nástroj od dátumu, keď nástroj prestane mať všetky znaky alebo spĺňať všetky podmienky ustanovené v týchto odsekoch. Napríklad v prípade, keď účtovná jednotka spätne odkúpi všetky svoje emitované nástroje neobsahujúce právo predať a akékoľvek nástroje obsahujúce právo predať, ktoré zostávajú splatné, majú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B a spĺňajú všetky podmienky uvedené tamže, účtovná jednotka preklasifikuje nástroje obsahujúce právo predať ako nástroje vlastného imania od dátumu, keď spätne odkúpi nástroje neobsahujúce právo predať.

16F

Účtovná jednotka zaúčtuje preklasifikovanie nástroja v súlade s odsekom 16E takto:

a)

Preklasifikuje nástroj vlastného imania ako finančný záväzok od dátumu, keď nástroj prestane mať všetky znaky stanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D alebo prestane spĺňať podmienky uvedené tamže. Finančný záväzok sa ocení v reálnej hodnote nástroja k dátumu preklasifikovania. Účtovná jednotka vykáže vo vlastnom imaní akýkoľvek rozdiel medzi účtovnou hodnotou nástroja vlastného imania a reálnou hodnotou finančného záväzku k dátumu preklasifikovania.

b)

Preklasifikuje finančný záväzok ako vlastné imanie od dátumu, keď nástroj má všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D a spĺňa podmienky uvedené tamže. Nástroj vlastného imania sa oceňuje v účtovnej hodnote finančného záväzku k dátumu preklasifikovania.

Odseky 17 až 19 sa menia a dopĺňajú.

Neexistencia zmluvnej povinnosti dodať peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum [odsek 16 písm. a)]

17

S výnimkou okolností uvedených v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D, rozhodujúcim znakom pri rozlišovaní finančného záväzku od nástroja vlastného imania je existencia zmluvnej povinnosti jednej strany finančného nástroja (emitenta) buď na dodanie peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva druhej strane (držiteľovi), alebo na výmenu finančných aktív alebo finančných záväzkov s držiteľom za podmienok, ktoré sú pre emitenta potenciálne nevýhodné. …

18

Skôr podstata finančného nástroja ako jeho právna forma určuje jeho klasifikáciu vo výkaze o finančnej situácii účtovnej jednotky. Podstata a právna forma sú zvyčajne konzistentné, ale nie vždy. Niektoré finančné nástroje majú právnu formu vlastného imania, ale svojou podstatou sú záväzkami, a iné môžu byť kombináciou znakov spojených s nástrojmi vlastného imania a znakov spojených s finančnými záväzkami. Napríklad:

a)

b)

finančný nástroj, ktorý dáva držiteľovi právo na jeho vrátenie emitentovi výmenou za peňažnú hotovosť alebo za iné finančné aktívum („nástroj obsahujúci právo predať“), je finančným záväzkom, s výnimkou nástrojov klasifikovaných ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D. Finančný nástroj je finančný záväzok aj v prípade, keď sa suma peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva stanovuje na základe indexu alebo inej položky majúcej potenciál rastu alebo poklesu. Existencia opcie pre držiteľa umožňujúca vrátiť nástroj emitentovi späť za peňažnú hotovosť alebo za iné finančné aktívum znamená, že nástroj obsahujúci právo predať je v súlade s definíciou finančného záväzku, okrem tých nástrojov, ktoré sú klasifikované ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D. Napríklad otvorené podielové fondy, investičné fondy, partnerstvá a niektoré družstvá môžu poskytovať ich držiteľom alebo členom právo na odkúpenie ich podielov emitentom kedykoľvek výmenou za peňažnú hotovosť, čo má za následok, že podiely držiteľov podielov alebo členov sú klasifikované ako finančné záväzky, s výnimkou nástrojov klasifikovaných ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D. Klasifikácia ako finančný záväzok však nebráni používať opisné charakteristiky, akými sú napríklad „hodnota čistých aktív priraditeľná držiteľom podielov“ a „zmena v hodnote čistých aktív priraditeľná držiteľom podielov“ v účtovnej závierke účtovnej jednotky, ktorá nemá vlastné imanie (napríklad niektoré podielové fondy a investičné fondy, pozri názorný príklad 7) alebo používaniu dodatočných zverejnení, aby sa ukázalo, že celkové členské podiely obsahujú položky, ako sú fondy zodpovedajúce definícii vlastného imania a nástroje obsahujúce právo predať, ktoré nezodpovedajú tejto definícii (pozri názorný príklad 8).

19

Ak účtovná jednotka nemá bezpodmienečné právo vyhnúť sa dodaniu peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva na vysporiadanie zmluvnej povinnosti, záväzok zodpovedá definícii finančného záväzku, s výnimkou nástrojov klasifikovaných ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D. Napríklad:

Odseky 22, 23 a 25 sa menia a dopĺňajú. Po odseku 22 sa pridáva odsek 22A.

Vysporiadanie vlastnými nástrojmi vlastného imania účtovnej jednotky [odsek 16 písm. b)]

22

S výnimkou ustanovenia v uvedeného v odseku 22A je zmluva, ktorú vysporiada účtovná jednotka (prijatím alebo) dodaním pevného počtu svojich vlastných nástrojov vlastného imania výmenou za pevnú sumu peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva, nástrojom vlastného imania. Napríklad …

22A

Ak vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky, ktoré má účtovná jednotka prijať alebo dodať pri vysporiadaní zmluvy, sú finančné nástroje obsahujúce právo predať, ktoré majú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B a spĺňajú podmienky uvedené tamže, alebo nástroje, ktoré ukladajú účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie a majú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16C a 16D a spĺňajú podmienky uvedené tamže, zmluva je finančné aktívum alebo finančný záväzok. Patrí sem aj zmluva, ktorú účtovná jednotka vysporiada prijatím alebo dodaním pevného počtu takýchto nástrojov výmenou za pevnú sumu peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva.

23

S výnimkou okolností opísaných v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D, zmluva, ktorá obsahuje záväzok účtovnej jednotky kúpiť svoje vlastné nástroje vlastného imania za peňažnú hotovosť alebo za iné finančné aktívum, dáva základ vzniku finančného záväzku vo výške súčasnej hodnoty sumy spätného odkúpenia (napríklad vo výške súčasnej hodnoty forwardovej ceny spätného odkúpenia, opčnej realizačnej ceny alebo inej sumy spätného odkúpenia). Je to aj v prípade, keď samotná zmluva je nástrojom vlastného imania. Napríklad …

Ustanovenia o podmienenom vysporiadaní

25

Finančný nástroj môže od účtovnej jednotky vyžadovať dodanie peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva alebo iné vysporiadanie spôsobom, že by to bol finančný záväzok, v prípade nastania alebo nenastania neistých budúcich udalostí (alebo ako výsledok neistých okolností), ktoré emitent ani držiteľ nástroja nemôžu ovplyvniť, akými sú napríklad zmena indexu akciového trhu, indexu spotrebiteľských cien, úrokovej sadzby alebo daňových požiadaviek, alebo budúce výnosy emitenta, čistý zisk emitenta alebo jeho pomer dlhu k vlastnému imaniu. Emitent takéhoto nástroja nemá bezpodmienečné právo vyhnúť sa dodaniu peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva (alebo inak ho vysporiadať spôsobom, že by bol finančným záväzkom). Preto ide o finančný záväzok emitenta, okrem prípadov, keď:

a)

tá časť ustanovenia o podmienenom vysporiadaní, ktorá by mohla vyžadovať vysporiadanie formou peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva (alebo inak spôsobom, že by bol finančným záväzkom), nie je reálna,

b)

od emitenta sa môže vyžadovať vysporiadanie záväzku peňažnou hotovosťou alebo iným finančným aktívom (alebo iné vysporiadanie spôsobom, že by bol finančným záväzkom) len v prípade likvidácie emitenta, alebo

c)

nástroj má všetky znaky a spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 16A a 16B.

Pred odsekom 96 sa mení a dopĺňa nadpis. Po odseku 96 sa pridávajú odseky 96A až 96C. Po odseku 97B sa pridáva odsek 97C.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

96A

Finančné nástroje obsahujúce právo predať a povinnosti vznikajúce pri likvidácii (zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1) vydané vo februári 2008 vyžadovali, aby sa finančné nástroje, ktoré obsahujú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D a spĺňajú podmienky uvedené tamže, klasifikovali ako nástroj vlastného imania, zmenili a doplnili odseky 11, 16, 17 až 19, 22, 23, 25, AG13, AG14 a AG27 a vložili odseky 16A až 16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A až AG14J a AG29A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia IAS 1, IAS 39, IFRS 7 a IFRIC 2.

96B

V dokumente Finančné nástroje obsahujúce právo predať a povinnosti vznikajúce pri likvidácii sa zaviedla výnimka v podobe obmedzeného rozsahu pôsobnosti; účtovná jednotka preto neuplatňuje túto výnimku analogicky.

96C

Klasifikácia nástrojov, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, sa obmedzuje na zaúčtovanie takéhoto nástroja podľa IAS 1, IAS 32, IAS 39 a IFRS 7. Takýto nástroj sa nepovažuje za nástroj vlastného imania podľa iného návodu, napríklad podľa IFRS 2 Platby na základe podielov.

97C

Keď účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia uvedené v odseku 96A, je povinná rozdeliť zložený finančný nástroj, ktorý obsahuje povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie, na samostatnú zložku záväzku a zložku vlastného imania. Ak zložka záväzku už nie je splatná, retrospektívne uplatnenie týchto zmien a doplnení IAS 32 bude znamenať oddelenie dvoch zložiek vlastného imania. Prvou zložkou by mal byť nerozdelený zisk a predstavoval by súhrnný úrok naakumulovaný zo zložky záväzku. Druhú zložku bude predstavovať zložka pôvodného vlastného imania. Účtovná jednotka preto nemusí oddeľovať tieto dve zložky, ak zložka záväzku už nie je splatná k dátumu uplatnenia týchto zmien a doplnení.

V prílohe Návod na uplatnenie sa menia a dopĺňajú odseky AG13 a AG14. Po odseku AG14 sa pridáva nadpis, odseky AG14A až AG14D, ďalší nadpis, odsek AG14E, ďalší nadpis, odseky AG14F až AG14I, ďalší nadpis a odsek AG14J.

Nástroje vlastného imania

AG13

Nástrojmi vlastného imania sú napríklad kmeňové akcie neobsahujúce právo predať, niektoré nástroje obsahujúce právo predať (pozri odseky 16A a 16B), niektoré nástroje, ktoré ukladajú účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie (pozri odseky 16C a 16D), niektoré typy prioritných akcií (pozri odseky AG25 a AG26), a waranty alebo vypísané kúpne opcie, ktoré umožňujú držiteľovi upísať alebo nakúpiť pevný počet kmeňových akcií bez práva predať od emitujúcej účtovnej jednotky výmenou za pevnú sumu peňažnej hotovosti alebo iné finančné aktívum. Povinnosť účtovnej jednotky emitovať alebo kúpiť pevný počet svojich vlastných nástrojov vlastného imania výmenou za pevnú sumu peňažnej hotovosti alebo iné finančné aktívum predstavuje nástroj vlastného imania účtovnej jednotky (s výnimkou ustanovenia uvedeného v odseku 22A). Ak však takáto zmluva obsahuje povinnosť účtovnej jednotky zaplatiť peňažnú hotovosť alebo iné finančné aktívum (iná ako zmluva klasifikovaná ako vlastné imanie v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D), takisto spôsobuje vznik záväzku vo výške súčasnej hodnoty sumy spätného odkúpenia [pozri odsek AG27 písm. a)]. Emitent kmeňových akcií neobsahujúcich právo predať preberá záväzok v prípade, keď formálne realizuje rozdelenie a stáva sa právne zaviazaný vo vzťahu k akcionárom tak urobiť. Toto môže byť prípad vznikajúci v dôsledku deklarovania dividend, alebo keď sa účtovná jednotka likviduje, a všetky aktíva zostávajúce po splnení záväzkov sa majú rozdeliť akcionárom.

AG14

Nakúpená kúpna opcia alebo iná podobná zmluva nadobudnutá účtovnou jednotkou, ktorá jej dáva právo opätovne získať pevný počet vlastných nástrojov vlastného imania výmenou za dodanie peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva, nie je finančným aktívom účtovnej jednotky (s výnimkou ustanovenia uvedeného v odseku 22A). Namiesto toho sa úhrada zaplatená za takúto zmluvu odpočíta od vlastného imania.

Trieda nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam [odseky 16A písm. b) a 16C písm. b)]

AG14A

Jedným zo znakov uvedených v odsekoch 16A a 16C je, že finančný nástroj je v triede nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam.

AG14B

Pri určení, či nástroj je v podriadenej triede, účtovná jednotka vyhodnotí nárok vyplývajúci z nástroja pri likvidácii tak, ako by sa mal likvidovať k dátumu, keď klasifikuje nástroj. Účtovná jednotka opätovne posúdi klasifikáciu, ak nastane zmena príslušných okolností. Ak napríklad účtovná jednotka vydá alebo spätne odkúpi iný finančný nástroj, môže to mať vplyv na to, či príslušný nástroj je v triede nástrojov, ktorá je podriadená všetkým ostatným triedam.

AG14C

Nástroj, ktorý má prednostné právo pri likvidácii účtovnej jednotky, nie je nástroj oprávnený na pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky. Nástroj má napríklad prednostné právo pri likvidácii, ak oprávňuje držiteľa na pevnú dividendu pri likvidácii navyše k podielu na čistých aktívach účtovnej jednotky, keď ostatné nástroje v podriadenej triede s právom na pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky nemajú rovnaké právo pri likvidácii.

AG14D

Ak účtovná jednotka má len jednu triedu finančných nástrojov, s touto triedou sa zaobchádza, ako keby bola podriadená všetkým ostatným triedam.

Celkové očakávané peňažné toky priraditeľné k nástroju počas platnosti nástroja [odsek 16A písm. e)]

AG14E

Celkové očakávané peňažné toky nástroja počas platnosti nástroja musia byť v podstatnej miere založené na hospodárskom výsledku, zmene vo vykazovaných čistých aktívach alebo zmene reálnej hodnoty vykazovaných a nevykazovaných čistých aktív účtovnej jednotky počas trvania nástroja. Hospodársky výsledok a zmena vo vykazovaných čistých aktívach sa oceňujú v súlade s príslušnými IFRS.

Transakcie, do ktorých vstúpil iný držiteľ nástroja ako vlastník účtovnej jednotky (odseky 16A a 16C)

AG14F

Držiteľ finančného nástroja obsahujúceho právo predať alebo nástroja, ktorý ukladá účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie, môže vstupovať do transakcií s účtovnou jednotkou v inej úlohe ako v úlohe vlastníka. Držiteľ nástroja môže napríklad byť aj zamestnancom účtovnej jednotky. Pri posudzovaní, či by sa nástroj mal klasifikovať ako vlastné imanie podľa odsekov 16A alebo 16C, sa berú do úvahy len peňažné toky a zmluvné podmienky nástroja, ktoré sa týkajú držiteľa nástroja ako vlastníka účtovnej jednotky.

AG14G

Ako príklad môže slúžiť komanditná obchodná spoločnosť, ktorá má komanditistov a komplementárov. Niektorí komplementári môžu poskytnúť záruku účtovnej jednotke a môžu byť odmenení za poskytnutie tejto záruky. V takýchto situáciách sa záruka a súvisiace peňažné toky vzťahujú na držiteľov nástrojov v ich úlohe ručiteľov, a nie v ich úlohe vlastníkov účtovnej jednotky. Preto takáto záruka a súvisiace peňažné toky by neboli dôvodom na to, aby komplementári boli považovaní za podriadených komanditistom, a pri posudzovaní, či zmluvné podmienky nástrojov komanditnej obchodnej spoločnosti a nástrojov verejnej obchodnej spoločnosti sú totožné, by sa nezohľadnili.

AG14H

Ďalším príkladom je režim podieľania sa na hospodárskom výsledku, pri ktorom sa hospodársky výsledok priraďuje držiteľom nástrojov na základe poskytnutých služieb alebo dosiahnutých obchodov počas bežného a predchádzajúceho roka. Takýmito režimami sú transakcie s držiteľmi nástrojov, ktorí sú v postavení nevlastníkov, a nemali by sa brať do úvahy pri posudzovaní znakov uvedených v odseku 16A alebo odseku 16C. Režimy podieľania sa na hospodárskom výsledku, ktoré prideľujú hospodársky výsledok držiteľom nástrojov na základe nominálnej hodnoty ich nástrojov v porovnaní s ostatnými držiteľmi v skupine, však predstavujú transakcie s držiteľmi nástrojov v úlohe vlastníkov, a mali by sa brať do úvahy pri posudzovaní znakov uvedených v odseku 16A alebo odseku 16C.

AG14I

Peňažné toky a zmluvné podmienky transakcie medzi držiteľom nástroja (v postavení nevlastníka) a emitujúcou účtovnou jednotkou musia byť podobné rovnocennej transakcii, ktorá by sa mohla uskutočniť medzi nedržiteľom nástroja a emitujúcou účtovnou jednotkou.

Neexistencia ďalšieho finančného nástroja alebo zmluvy s celkovými peňažnými tokmi, ktoré v podstatnej miere pevne stanovujú alebo obmedzujú zostatkovú návratnosť pre držiteľa nástroja (odseky 16B a 16D)

AG14J

Podmienkou pri klasifikácii finančného nástroja, ktorý inak spĺňa kritériá uvedené v odseku 16A alebo odseku 16C, ako vlastné imanie, je, že účtovná jednotka nemá ďalší finančný nástroj alebo zmluvu, ktoré majú a) celkové peňažné toky založené v podstatnej miere na hospodárskom výsledku, zmene vykázaných čistých aktív alebo zmene reálnej hodnoty vykázaných a nevykázaných čistých aktív účtovnej jednotky, a b) účinok v podstatnej miere obmedzujúci alebo pevne stanovujúci zostatkovú návratnosť. Nie je pravdepodobné, aby ďalej uvedené nástroje, keď sú uzatvárané v rámci bežných komerčných vzťahov s neprepojenými stranami, zabránili, aby nástroje, ktoré inak spĺňajú kritériá uvedené v odseku 16A alebo 16C, boli klasifikované ako vlastné imanie:

a)

nástroje, ktorých celkové peňažné toky sú v podstatnej miere založené na konkrétnych aktívach účtovnej jednotky,

b)

nástroje, ktorých celkové peňažné toky sú založené na percentuálnom podiele z výnosov,

c)

zmluvy určené na odmenenie individuálnych zamestnancov za služby poskytnuté účtovnej jednotke,

d)

zmluvy vyžadujúce platbu nevýznamného percentuálneho podielu zisku za poskytnuté služby alebo dodaný tovar.

Odsek AG27 sa mení a dopĺňa a po odseku AG29 sa pridáva odsek AG29A.

AG27

Ďalej uvedené príklady obsahujú ilustráciu spôsobu klasifikácie rozličných typov zmlúv o vlastných nástrojoch vlastného imania účtovnej jednotky:

a)

Zmluva, ktorú účtovná jednotka vysporiada prijatím alebo dodaním pevného počtu svojich vlastných akcií bez úhrady v budúcnosti, alebo výmenou pevného počtu svojich vlastných akcií za pevnú sumu peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva, je nástrojom vlastného imania (s výnimkou ustanovenia uvedeného v odseku 22A). Preto sa prijatá alebo zaplatená úhrada pre takúto zmluvu priamo pripočíta k vlastnému imaniu alebo sa od neho priamo odpočíta. Príkladom je emitovaná opcia na akcie, ktorá protistrane dáva právo na nákup pevného počtu akcií účtovnej jednotky za pevnú sumu hotovosti. Ak však zmluva vyžaduje od účtovnej jednotky nakúpiť (spätne odkúpiť) svoje vlastné akcie za peňažnú hotovosť alebo za iné finančné aktívum k pevne stanovenému dátumu alebo na požiadanie, účtovná jednotka takisto vykazuje finančný záväzok vo výške súčasnej hodnoty sumy spätného odkúpenia (s výnimkou nástrojov, ktoré majú všetky znaky a spĺňajú podmienky stanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D). Príkladom je povinnosť účtovnej jednotky podľa forwardovej zmluvy spätne nakúpiť pevný počet vlastných akcií za pevnú sumu hotovosti.

b)

Povinnosť účtovnej jednotky kúpiť svoje vlastné akcie za peňažnú hotovosť dáva základ vzniku finančného záväzku vo výške súčasnej hodnoty sumy spätného odkúpenia, aj keď počet akcií, ktoré účtovná jednotka musí spätne odkúpiť, nie je pevne stanovený, alebo ak je povinnosť podmienená uplatnením práva na spätné odkúpenie protistranou (s výnimkou ustanovení uvedených v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D). Príkladom podmieneného záväzku je emitovaná opcia, pri ktorej sa od účtovnej jednotky vyžaduje spätné odkúpenie jej vlastných akcií za peňažnú hotovosť v prípade, ak protistrana opciu uplatní.

c)

Zmluva, ktorá bude vysporiadaná peňažnou hotovosťou alebo iným finančným aktívom, je finančným aktívom alebo finančným záväzkom, aj keď suma peňazí alebo iného finančného aktíva, ktorá sa prijme alebo dodá, vychádza zo zmien v trhovej cene vlastného imania účtovnej jednotky (s výnimkou ustanovení uvedených v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D). Príkladom je opcia na akciu s čistým vysporiadaním v hotovosti.

d)

AG29A

Niektoré druhy nástrojov, ktoré účtovnej jednotke ukladajú zmluvnú povinnosť, sa klasifikujú ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D. Klasifikácia podľa týchto odsekov predstavuje výnimku zo zásad, ktoré sa inak uplatňujú v tomto štandarde na klasifikáciu nástroja. Táto výnimka sa nevzťahuje na klasifikáciu nekontrolných podielov v konsolidovanej účtovnej závierke. Nástroje klasifikované v osobitnej alebo individuálnej účtovnej závierke ako nástroje vlastného imania buď v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D, ktoré predstavujú nekontrolné podiely, sú preto v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny klasifikované ako záväzky.

Zmeny a doplnenia IAS 1

Prezentácia účtovnej závierky (v znení revízie z roku 2007)

DEFINÍCIE

Po odseku 8 sa pridáva odsek 8A.

8A

Ďalej uvedené pojmy sú opísané v IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia a používajú sa v tomto štandarde v zmysle vymedzenom v IAS 32:

a)

finančný nástroj obsahujúci právo predať klasifikovaný nástroj ako nástroj vlastného imania (opísaný v odsekoch 16A a 16B IAS 32),

b)

nástroj, ktorý účtovnej jednotke ukladá záväzok dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie a je klasifikovaný ako nástroj vlastného imania (opísaný v odsekoch 16C a 16D IAS 32).

Informácie, ktoré sa majú prezentovať buď vo výkaze o finančnej situácii alebo v poznámkach

Po odseku 80 sa pridáva odsek 80A.

80A

Ak účtovná jednotka preklasifikovala

a)

finančný nástroj obsahujúci právo predať klasifikovaný ako nástroj vlastného imania, alebo

b)

nástroj, ktorý ukladá účtovnej jednotke povinnosť dodať druhej strane pomerný podiel na čistých aktívach účtovnej jednotky len v prípade likvidácie a je klasifikovaný ako nástroj vlastného imania

medzi finančné záväzky a vlastné imanie, zverejní preklasifikovania do a z každej kategórie (finančné záväzky alebo vlastné imanie) a čas a dôvod tohto preklasifikovania.

Po odseku 136 sa vkladá nadpis a odsek 136A. Odsek 138 sa mení a dopĺňa.

Finančné nástroje obsahujúce právo predať, ktoré sú klasifikované ako vlastné imanie

136A

V prípade finančných nástrojov obsahujúcich právo predať, ktoré sú klasifikované ako nástroje vlastného imania, účtovná jednotka zverejní (ak príslušné informácie nie sú súčasťou iného zverejnenia):

a)

súhrnné kvantitatívne údaje o sume klasifikovanej ako vlastné imanie,

b)

svoje ciele, politiky a postupy riadenia svojej povinnosti opätovne alebo spätne odkúpiť nástroje, ak ju o to požiadajú držitelia nástrojov, vrátane zmien od predchádzajúceho obdobia,

c)

očakávaný úbytok peňažnej hotovosti pri spätnom alebo opätovnom odkúpení tejto triedy finančných nástrojov a

d)

informácie o tom, ako sa určil očakávaný úbytok peňažnej hotovosti pri spätnom alebo opätovnom odkúpení.

Ďalšie zverejnenia

138

Ak ďalej uvedené informácie nie sú súčasťou iných zverejnených informácií uverejnených s účtovnou závierkou, účtovná jednotka zverejní tieto informácie:

a)

sídlo a právna forma účtovnej jednotky, jej krajina založenia a adresa jej sídla (alebo hlavného miesta podnikania, ak je iné ako sídlo),

b)

opis povahy činností účtovnej jednotky a jej hlavných aktivít,

c)

názov materskej spoločnosti a materskej spoločnosti najvyššej úrovne v skupine a

d)

ak účtovná jednotka má obmedzenú životnosť, informácie o jej životnosti.

Po odseku 139A sa pridáva odsek 139B.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

139B

Finančné nástroje obsahujúce právo predať a povinnosti vznikajúce pri likvidácii (zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1) vydané vo februári 2008 zmenili a doplnili odsek 138 a vložili odseky 8A, 80A a 136A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia IAS 32, IAS 39, IFRS 7 a IFRIC 2 Členské podiely v družstvách a podobné nástroje.

Zmeny a doplnenia IFRS 7, IAS 39 a IFRIC 2

Účtovné jednotky uplatňujú ďalej uvedené zmeny a doplnenia IFRS 7, IAS 39 a IFRIC 2, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1.

IFRS 7

Finančné nástroje: zverejnenia

Odsek 3 sa mení a dopĺňa.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

3

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov s výnimkou:

a)

f)

nástrojov, ktoré je potrebné klasifikovať ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D IAS 32.

Po odseku 44B sa pridáva odsek 44C.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

44C

Účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie uvedené v odseku 3 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatňuje Finančné nástroje obsahujúce právo predať a povinnosti vznikajúce pri likvidácii (zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1) vydané vo februári 2008 na skoršie obdobie, zmena a doplnenie v odseku 3 sa uplatňuje na toto skoršie obdobie.

IAS 39

Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Odsek 2 písm. d) sa mení a dopĺňa.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov, s výnimkou:

d)

finančných nástrojov vydaných účtovnou jednotkou, ktoré vyhovujú definícii nástroja vlastného imania podľa IAS 32 (vrátane opcií a warrantov), alebo ktoré je potrebné klasifikovať ako nástroj vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D IAS 32. Držiteľ takýchto nástrojov vlastného imania však na tieto nástroje tento štandard uplatní, pokiaľ nevyhovujú ustanoveniu o výnimke v prv uvedenom písmene a).

Po odseku 103E sa pridáva odsek 103F.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

103F

Účtovná jednotka uplatňuje zmenu a doplnenie uvedené v odseku 2 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatňuje Finančné nástroje obsahujúce právo predať a povinnosti vznikajúce pri likvidácii (zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1), vydané vo februári 2008, na skoršie obdobie, zmena a doplnenie v odseku 2 sa uplatňujú na toto skoršie obdobie.

IFRIC 2

Členské podiely v družstvách a podobné nástroje

V oddiele Odkazy sa mení a dopĺňa poznámka pod čiarou.

(*)

V auguste 2005 bol IAS 32 zmenený a doplnený ako IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia. Vo februári 2008 IASB zmenila a doplnila IAS 32 požiadavkou, aby sa nástroje klasifikovali ako vlastné imanie, ak tieto nástroje majú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D IAS 32 a spĺňajú podmienky uvedené tamže.

Odseky 6 a 9 sa menia a dopĺňajú a pridáva sa odsek 14A.

KONSENZUS

6

Členské podiely, ktoré by sa klasifikovali ako vlastné imanie, ak by členovia nemali právo požadovať spätné odkúpenie, sa posudzujú ako vlastné imanie, ak je splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8 alebo členské podiely majú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D IAS 32 a spĺňajú podmienky uvedené tamže. Vklady splatné na požiadanie vrátane bežných a vkladových účtov, ako aj podobné zmluvy, ktoré vznikajú v prípadoch, keď členovia vystupujú ako zákazníci, sú finančnými záväzkami účtovnej jednotky.

9

Bezpodmienečný zákaz môže byť absolútny, to znamená, že akékoľvek spätné odkúpenie je zakázané. Bezpodmienečný zákaz môže byť čiastočný, a potom zakáže spätné odkúpene členských podielov, ak by takéto odkúpenie spôsobilo, že počet členských podielov alebo výška vloženého kapitálu z členských podielov klesne pod určitú stanovenú úroveň. Členské podiely, ktoré sú nad rámec zákazu spätného odkúpenia, sú záväzkami, ale iba v tom prípade, ak účtovná jednotka nemá bezpodmienečné právo odmietnuť spätné odkúpenie, ako sa uvádza v odseku 7, alebo ak členské podiely majú všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D IAS 32 a spĺňajú podmienky uvedené tamže. V niektorých prípadoch sa počet podielov alebo hodnota vloženého kapitálu, ktoré sú podmienkou zákazu spätného odkúpenia, môžu z času na čas meniť. Takáto zmena v podmienkach zákazu spätného odkúpenia vedie k presunu medzi finančnými záväzkami a vlastným imaním.

DÁTUM ÚČINNOSTI

14A

Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia v odsekoch 6, 9, A1 a A12 na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní Finančné nástroje obsahujúce právo predať a povinnosti vznikajúce pri likvidácii (zmeny a doplnenia IAS 32 a IAS 1) vydané vo februári 2008 na skoršie obdobie, zmeny a doplnenia v odsekoch 6, 9, A1 a A12 sa uplatnia na toto skoršie obdobie.

V prílohe (Príklady uplatňovania konsenzu) sa menia a dopĺňajú odseky A1 a A12.

PRÍKLADY UPLATŇOVANIA KONSENZU

A1

V tejto prílohe sa vysvetľuje sedem príkladov uplatňovania konsenzu z tohto IFRIC-u. Príklady nepredstavujú vyčerpávajúci zoznam; možné sú aj iné zoskupenia okolností. Pri každom príklade sa predpokladá, že neexistujú iné podmienky, ako sú uvedené v skutočnostiach uvedených v danom príklade, ktoré by, vyžadovali, aby finančný nástroj bol klasifikovaný ako finančný záväzok, a že finančný nástroj nemá všetky znaky ustanovené v odsekoch 16A a 16B alebo odsekoch 16C a 16D IAS 32 alebo nespĺňa podmienky uvedené tamže.

Príklad 4

Klasifikácia

A12

V tomto prípade by sa 750 000 CU klasifikovalo ako vlastné imanie a 150 000 CU ako finančné záväzky. Okrem už citovaných odsekov sa v IAS 32 ods. 18 písm. b) uvádza:

… finančný nástroj, ktorý dáva držiteľovi právo na jeho vrátenie emitentovi výmenou za peňažnú hotovosť alebo za iné finančné aktívum („nástroj obsahujúci právo predať“), je finančným záväzkom, okrem nástrojov klasifikovaných ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D. Finančný nástroj je finančný záväzok aj v prípade, keď sa suma peňažnej hotovosti alebo iného finančného aktíva stanovuje na základe indexu alebo inej položky majúcej potenciál rastu alebo poklesu. Existencia opcie pre držiteľa umožňujúca vrátiť nástroj emitentovi späť za peňažnú hotovosť alebo za iné finančné aktívum znamená, že nástroj obsahujúci právo predať je v súlade s definíciou finančného záväzku, okrem tých nástrojov, ktoré sú klasifikované ako nástroje vlastného imania v súlade s odsekmi 16A a 16B alebo odsekmi 16C a 16D.


Top