EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1131

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 306, 15.11.2008, p. 47–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0298

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1131/oj

15.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1131/2008

af 14. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (2).

(2)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller — hvor dette ikke har været muligt — via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3).

(5)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i særlige tilfælde også af nogle medlemsstater.

(6)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

På baggrund af resultater af SAFA-rampeinspektioner for luftfartøjer fra visse EF-luftfartsselskaber og områdespecifikke inspektioner og audits, som er udført af deres nationale luftfartsmyndigheder, er følgende luftfartsselskaber pålagt håndhævelsesforanstaltninger af deres nationale tilsynsmyndigheder: Tysklands kompetente myndigheder, der fandt de af luftfartsselskabet MSR Flug Charter GmbH gennemførte afhjælpende foranstaltninger tilfredsstillende, besluttede ikke desto mindre den 31. oktober 2008 at suspendere dets licens, efter at luftfartsselskabet har indgivet konkursbegæring, og at dette vil kunne vanskeliggøre overholdelsen af sikkerhedskrav. Den 10. oktober suspenderede Portugals kompetente myndigheder luftfartsselskabet Luzairs AOC i afventning af dets fornyede certificering i fuld overensstemmelse med de gældende fællesskabsregler. Spaniens kompetente myndigheder iværksatte den 28. oktober 2008 proceduren med henblik på at suspendere luftfartsselskabet Bravo Airlines’ AOC. Den 24. oktober 2008 suspenderede Grækenlands kompetente myndigheder luftfartsselskabet Hellenic Imperial Airways’ AOC for en tremånedersperiode. Sidstnævnte anmodede om at give Udvalget for Luftfartssikkerhed en mundtlig redegørelse, og denne fandt sted den 3. november 2008.

(8)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 715/2008 modtog Kommissionen nye oplysninger, der bekræftede systemiske sikkerhedsmangler hos INAVIC. Den 1. oktober 2008 offentliggjorde ICAO den afsluttende rapport om dennes audit af Angola i perioden den 26. november til den 5. december 2007 inden for rammerne af ICAO’s verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP). Denne rapport indeholder også den auditerede myndigheds bemærkninger og de afhjælpende foranstaltninger, der er forelagt ICAO med henblik på at finde løsninger på konstateringerne. Antallet af konstateringer inden for de relevante områder, som er omfattet af bilag 1, 6, 8 og 13 til Chicago-konventionen, er seksogfyrre (46). Disse konstateringer tyder på en udtalt mangel på effektiv gennemførelse af ICAO-standarder og anbefalet praksis (SARP) inden for alle otte kritiske elementer af sikkerhedstilsynsordningen. Blandt de kritiske elementer, hvor den manglende gennemførelse udgør mere end 80 %, tælles primær luftfartslovgivning (84 %), specifikke gennemførelsesbestemmelser (89 %), det tekniske personales kvalifikationer og uddannelse (81 %), forpligtelser vedrørende licenser og certificering (81 %), forpligtelser vedrørende tilsyn (80 %) og afhjælpning af sikkerhedsproblemer (100 %). På området certificering af og tilsyn med flyveoperationer giver ICAO endvidere udtryk for betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til, om luftfartsselskaber, der udfører internationale operationer, kan dokumentere, at de opfylder INAVIC's forskrifter med henblik på at opfylde bestemmelserne i ICAO's bilag 6 — selv efter forelæggelsen af en plan for afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger, der er gennemført af INAVIC. På datoen, hvor rapporten blev offentliggjort, skulle 50 % af de afhjælpende foranstaltninger have været gennemført.

(9)

Disse forhold bekræfter rapporten fra Kommissionens og medlemsstaternes eksperthold, der undersøgte forholdene under et besøg i Angola den 18.-22. februar 2008. USOAP-auditrapporten bekræfter, at alle Angolas luftfartsselskaber pt. har et AOC, som ikke opfylder Chicago-konventionens bilag 6. Certificeringen af disse luftfartsselskaber forventes ikke afsluttet før den 31. maj 2009 ifølge den plan for afhjælpende foranstaltninger, der er forelagt ICAO.

(10)

Den 6. oktober 2008 stilede Kommissionen et brev til Angolas kompetente myndigheder i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005, for at give disse myndigheder og hvert af de berørte luftfartsselskaber, der er certificeret i Angola, lejlighed til at få indsigt i den relevante dokumentation, før der træffes en afgørelse. Desuden blev hvert af disse luftfartsselskaber ved samme lejlighed opfordret til at give deres skriftlige kommentarer og/eller en mundtlig redegørelse til Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(11)

Kommissionen anerkender INAVIC's indsats for gradvist at gennemføre de afhjælpende foranstaltninger, der er forelagt ICAO som forslag. Men indtil der forelægges dokumentation for en tilfredsstillende afslutning på planen for afhjælpende foranstaltninger, især hvad angår den fornyede certificering af luftfartsselskaber i fuld overensstemmelse med Chicago-konventionens bilag 6, vurderer Kommissionen på grundlag af de fælles kriterier, at alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Angola, bør pålægges et driftsforbud og derfor optages i bilag A. Kommissionen rådfører sig snarest med Angolas myndigheder om dette spørgsmål.

(12)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at tilsynsmyndighederne for luftfartsselskaber, der er certificeret i Kongeriget Cambodja, ikke har udvist tilstrækkelig evne til at imødegå sikkerhedsmangler, hvilket fremgik af den USOAP-audit, som ICAO gennemførte i december 2007, og hvori der blev rapporteret om manglende overensstemmelse med internationale standarder i en lang række tilfælde. Desuden underrettede ICAO alle kontraherende parter om betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, hvad angår Cambodjas civile luftfartsmyndigheders evne til at varetage ansvaret for tilsynet med luftfartssikkerheden. Som omhandlet i 35. betragtning af forordning (EF) nr. 715/2008 opfordrede Kommissionen derfor den 3. oktober 2008 Cambodjas kompetente myndigheder (SSCA) og alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Cambodja, til rettidigt at forelægge alle relevante oplysninger om gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger for de af ICAO påpegede sikkerhedsmangler og især om den fornyede certificering af luftfartsselskaber.

(13)

SSCA oplyste Kommissionen om, at den har tilbagekaldt AOC fra følgende luftfartsselskaber: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines og Imtrec Aviation. Desuden er PMT Airs AOC suspenderet indtil den 12. april 2009 på grund af manglende overholdelse af Cambodjas bekendtgørelse vedrørende civil luftfart.

(14)

Dog giver Siem Reap Airways International fortsat anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Dette luftfartsselskabs AOC er videreført uden geografiske begrænsninger, selv om der blev fundet belæg for, at operatøren hverken opfylder Cambodjas bekendtgørelse vedrørende civil luftfart eller ICAO’s krav. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for dette luftfartsselskab, og at det bør optages i bilag A. Kommissionen er rede til at yde teknisk bistand til Kongeriget Cambodjas kompetente myndigheder, og den vil på det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed på ny gennemgå det nævnte luftfartsselskabs sikkerhedssituation ud fra dokumentation, der eventuelt forelægges af Kongeriget Cambodjas kompetente myndigheder.

(15)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Filippinerne, og for den utilstrækkelige evne, som er udvist af myndighederne med ansvar for tilsynet med de i Republikken Filippinerne certificerede luftfartsselskabers afhjælpning af sikkerhedsmangler, som det fremgår af U.S. Department of Transportation’s Federal Aviation Administrations (FAA's) fortsatte nedgradering af landets sikkerhedsstatus til kategori to i sit IASA-program som udtryk for, at Republikken Filippinerne ikke overholder ICAO's internationale sikkerhedsstandarder.

(16)

Den 13. oktober 2008 forelagde Filippinernes myndigheder imidlertid Kommissionen en udførlig plan for afhjælpende foranstaltninger med henblik på at rette op på sikkerhedssituationen i relation til landets civilflyvning, således at Filippinerne, når foranstaltningerne er afsluttet, kan dokumentere en bæredygtig overholdelse af ICAO's standarder såvel for det statslige tilsynssystem som for operationerne, der udføres af luftfartsselskaber med licens fra Filippinernes myndigheder. Ifølge den plan skal ca. halvdelen af de afhjælpende foranstaltninger være afsluttet senest den 31. december 2008 og de resterende senest den 31. marts 2009.

(17)

Inden for rammerne af USOAP har Filippinernes kompetente myndigheder anmodet ICAO om at dennes omfattende inspektion af deres nationale Air Transportation Office, der tidligere var planlagt til november 2008, udskydes til oktober 2009.

(18)

Med bistand fra medlemsstaterne påtænker Europa-Kommissionen i begyndelsen af 2009 at udføre en sikkerhedsvurdering af Filippinernes kompetente myndigheder, herunder en verifikation af gennemførelsen af ovennævnte plan for afhjælpende foranstaltninger, for at gøre det muligt at beslutte, hvilke skridt der bør tages på et kommende møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(19)

Ækvatorialguineas kompetente myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har udstedt et AOC til følgende luftfartsselskaber: EGAMS og Star Equatorial Airlines. Da de nævnte myndigheder har udvist manglende evne til at udføre tilstrækkeligt sikkerhedstilsyn med de luftfartsselskaber, som de certificerer, bør disse to luftfartsselskaber ligeledes optages i bilag A.

(20)

Den Kirgisiske Republiks myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har trukket følgende luftfartsselskabers AOC tilbage: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines og Osh Avia. Da disse selskaber derpå har indstillet deres aktiviteter, bør de udgå af bilag A.

(21)

Sierra Leones kompetente myndigheder har over for Kommissionen dokumenteret, at de har annulleret AOC for Bellview Airlines (SL). Da dette selskab har indstillet sine aktiviteter, bør det udgå af bilag A.

(22)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 715/2008 modtog Kommissionen oplysninger fra Republikken Yemens kompetente myndigheder og fra luftfartsselskabet Yemenia om, at planen for afhjælpende foranstaltninger blev drøftet og gennemgået med Airbus, som havde udført en audit af selskabet på området vedligeholdelse og operationer. Den 17. september 2008 modtog Kommissionen resultaterne af disse drøftelser.

(23)

Kommissionen har på tæt hold fulgt luftfartsselskabets sikkerhedsforhold og finder, at resultaterne af rampeinspektioner af luftfartøjer, der opereres af Yemenia til Fællesskabet efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 715/2008, viser, at selskabet har gennemført sin plan for afhjælpende foranstaltninger på området vedligeholdelse og driftsrelateret disciplin på en holdbar måde for at forebygge, at der igen opstår betydelige sikkerhedsmangler. Efter rampeinspektioner af Yemenias luftfartøjer, hvor konstateringer pegede på alvorlig manglende overensstemmelse, hørte Kommissionen luftfartsselskabet den 15. oktober og modtog dokumentation for, at luftfartsselskabet havde reageret på passende vis og i rette tid til at finde holdbare løsninger på konstateringerne. På baggrund af disse oplysninger finder Kommissionen derfor, at der ikke er behov for yderligere foranstaltninger. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(24)

Luftfartsselskabet Nouvelle Air Affaires Gabon anmodede om at forelægge en mundtlig redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det blev hørt den 3. november 2008. Kommissionen tog til efterretning, at dette luftfartsselskab har foretaget en omstrukturering, og at det har iværksat en række afhjælpende foranstaltninger med henblik på i sidste ende at dokumentere, at det opfylder de internationale sikkerhedsstandarder på luftfartsområdet. Luftfartsselskabet har imidlertid ikke forelagt dokumenteret bevis for, at planen for afhjælpende foranstaltninger er godkendt af Gabons kompetente myndigheder, og at gennemførelsen er verificeret.

(25)

For så vidt angår udøvelsen af tilsynet med sikkerheden hos dette luftfartsselskab har Gabons kompetente myndigheder ikke forelagt dokumentation for, at tilsynet med flyveoperationerne er udført i overensstemmelse med internationale standarder, eller at foranstaltningerne, jf. 15. betragtning i forordning (EF) nr. 715/2008, er gennemført for dette luftfartsselskab. Den 5. november 2008 forelagde Gabons kompetente myndigheder oplysninger om udøvelsen af tilsynsaktiviteter for visse luftfartsselskaber, der er certificeret i Gabon. Disse oplysninger indeholdt ingen dokumentation om tilsyn på området flyveoperationer.

(26)

Som følge heraf vurderer Kommissionen på grundlag af de fælles kriterier, at luftfartsselskabet på nuværende tidspunkt ikke kan udgå af fællesskabslistens bilag A.

(27)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 715/2008 forelagde Ukraines kompetente myndigheder den 14. august 2008 Kommissionen luftfartsselskabets nye AOC, der er gyldig fra den 4. august 2008, og oplyste, at de efter at have inspiceret luftfartsselskabet i juni og juli 2008 besluttede at fjerne alle tidligere restriktioner og tillade at opføre følgende luftfartøjer på luftfartsselskabets AOC: fem IL-76 med registreringsnummer UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU og UR-UCO; et AN-12 med registreringsnummer UR-UCN og to AN-26 med registreringsnummer UR-UDM og UR-UDS. Samtidig blev følgende luftfartøjer slettet ifølge luftfartsselskabets nye AOC grundet manglende opfyldelse af de internationale standarder: fire IL-76 med registreringsnummer UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ og UR-UCW; et AN-26 med registreringsnummer UR-UCP og et TU-154-B2 med registreringsnummer UR-UCZ. Østrigs kompetente myndigheder oplyste den 31. oktober Ukraines kompetente myndigheder om, at der efter de østrigske myndigheders opfattelse er fundet en løsning på de konstateringer, der blev påpeget under SAFA-rampeinspektioner i 2007 og 2008 for luftfartsselskabets AN-12-luftfartøj med registreringsnummer UR-UCK. Luftfartøjet er udgået af selskabets AOC.

(28)

Luftfartsselskabet anmodede om at give Udvalget for Luftfartssikkerhed en mundtlig redegørelse, og det blev hørt den 3. november 2008. På mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed stadfæstede Ukraines kompetente myndigheder, at den hidtidige manglende overensstemmelse for en række luftfartøjer, som af disse myndigheder tidligere fik pålagt driftsforbud, jf. deres beslutning af februar 2008, skyldtes »teknologiske og økonomiske beslutninger«. Men myndighederne forklarede ikke, hvordan luftfartsselskabet havde overvundet eventuelle tidligere »teknologiske eller økonomiske« vanskeligheder. Der blev heller ikke forelagt oplysninger om luftfartsselskabets nye situation, som kan gøre det muligt at slå fast, om der er tilvejebragt holdbare løsninger med eventuelle afhjælpende foranstaltninger, som er truffet for at løse sikkerhedsmanglerne i dets samlede flåde.

(29)

Kommissionen udtrykker sin anerkendelse af luftfartsselskabets indsats med hensyn til at iværksætte afhjælpende foranstaltninger med henblik på at finde en løsning på alle påpegede sikkerhedsmangler. Men da der ikke foreligger dokumentation fra Ukraines kompetente myndigheder om verifikationen af gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger og disse foranstaltningers effektivitet med hensyn til at afhjælpe de afslørede sikkerhedsproblemer på en holdbar måde, vurderer Kommissionen på grundlag af de fælles kriterier, at luftfartsselskabet på nuværende tidspunkt ikke kan udgå af fællesskabslistens bilag A. Kommissionen og medlemsstaterne bør i fællesskab tilrettelægge et besøg på stedet, inden en ændring af det driftsforbud, der er pålagt luftfartsselskabet, tages op til overvejelse. Dette er accepteret af luftfartsselskabet og dettes myndigheder på mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(30)

Den 15. oktober 2008 oplyste luftfartsselskabet Kommissionen om, at det havde afsluttet en plan for afhjælpende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe alle tidligere afslørede sikkerhedsmangler, og det anmodede om at forelægge en mundtlig redegørelse for Udvalget for Luftfartssikkerhed. Ukrainian Mediterranean Airlines blev hørt den 3. november 2008. Luftfartsselskabet henviste i sin redegørelse mere generelt til de økonomiske tab, det havde lidt i den periode, det har været optaget i bilag A, og erklærede, at dets sikkerhedspræstationer var forbedret, i og med at det havde været udsat for et lavere antal alvorlige hændelser i Ukraine siden 2007 end andre ukrainske luftfartsselskaber. Det fremførte endvidere, at dets AOC var blevet fornyet den 31. oktober 2008 efter en audit, som Ukraines kompetente myndigheder havde foretaget. Luftfartsselskabet forelagde dokumentation for Ukraines statslige luftfartsstyrelses godkendelse af gennemførelsen af dets plan for afhjælpende foranstaltninger dateret den 31. oktober 2008.

(31)

Den 24. oktober blev Ukraines kompetente myndigheder opfordret til at forelægge Kommissionen oplysninger om en udførlig verifikation af Ukraine Mediterranean Airlines’ gennemførelse af de afhjælpende foranstaltninger for derigennem at sætte Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed i stand til at evaluere disse afhjælpende foranstaltningers egnethed. De blev endvidere opfordret til at forelægge oplysninger om audits og inspektioner, som disse myndigheder havde udført for dette luftfartsselskab i henseende til dets AOC og opfyldelse af ICAO’s relevante standarder og anbefalede praksis. Kommissionen modtog ikke dokumentation om disse forhold fra Ukraines kompetente myndigheder.

(32)

Da de kompetente myndigheder med ansvar for tilsynet med dette luftfartsselskab ikke har dokumenteret, at de har gennemført og håndhævet de relevante sikkerhedsstandarder, er der efter Kommissionens opfattelse ikke forelagt den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation for, at planen for afhjælpende foranstaltninger er egnet til på en holdbar måde at rette op på alle de sikkerhedsmangler, som førte til pålæggelse af driftsforbuddet i Fællesskabet, jf. forordning (EF) nr. 1043/2007 af 11. september 2007.

(33)

Som følge heraf vurderes det på grundlag af de fælles kriterier, at luftfartsselskabet på nuværende tidspunkt ikke kan udgå af bilag A. Kommissionen og medlemsstaterne bør i fællesskab tilrettelægge et besøg på stedet, inden en ændring af det driftsforbud, der er pålagt luftfartsselskabet, tages op til overvejelse. Dette er accepteret af luftfartsselskabet og dettes myndigheder på mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(34)

Kommissionen henledte de ukrainske kompetente myndigheders opmærksomhed på, at trods disse myndigheders intensiverede tilsynsaktiviteter viser kontrolovervågningen af luftfartsselskaber med licens fra Ukraine fortsat foruroligende resultater i forbindelse med rampeinspektioner. Ukraines kompetente myndigheder blev opfordret til at afklare dette spørgsmål og om nødvendigt træffe foranstaltninger. Disse myndigheder oplyste den 10. oktober Kommissionen om deres tilsynsaktiviteter og håndhævelsesforanstaltninger for så vidt angår ukrainske luftfartsselskaber.

(35)

Som fastlagt i forordning (EF) nr. 715/2008 anmodede Kommissionen Ukraines kompetente myndigheder om at forelægge en rapport over de opnåede fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen for afhjælpende foranstaltninger, der er iværksat for at forbedre og styrke udøvelsen af tilsynet med luftfartssikkerheden i Ukraine. Ukraines kompetente myndigheder forelagde den 10. oktober 2008 en rapport over fremskridtene med gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger. Denne rapport viser en stigning i Ukraines kompetente myndigheders tilsynsaktiviteter, der berører antallet af luftfartøjsinspektioner, AOC-inspektioner og håndhævelsesaktiviteter. Den viser imidlertid også, at hovedparten af foranstaltningerne med frist til september 2008 måtte udskydes til udgangen af året, herunder vedtagelsen af luftfartskodeksen og de afhjælpende foranstaltninger på området flyveoperationer. Kommissionen vil verificere gennemførelsen af denne handlingsplan forud for det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed, før der foreslås eventuelle yderligere foranstaltninger.

(36)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 24. juli 2008, og hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud (bilag A) eller driftsmæssige begrænsninger (bilag B) alt efter tilfældet.

(37)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A affattes som anført i bilag A til nærværende forordning.

2)

Bilag B affattes som anført i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

AIR KORYO

Ukendt

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Cambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Rwanda

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraine

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraine

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Angola

AEROJET

Ukendt

Ukendt

Angola

AIR26

Ukendt

Ukendt

Angola

AIR GEMINI

02/2008

Ukendt

Angola

AIR GICANGO

Ukendt

Ukendt

Angola

AIR JET

Ukendt

Ukendt

Angola

AIR NAVE

Ukendt

Ukendt

Angola

ALADA

Ukendt

Ukendt

Angola

ANGOLA AIR SERVICES

Ukendt

Ukendt

Angola

DIEXIM

Ukendt

Ukendt

Angola

GIRA GLOBO

Ukendt

Ukendt

Angola

HELIANG

Ukendt

Ukendt

Angola

HELIMALONGO

11/2008

Ukendt

Angola

MAVEWA

Ukendt

Ukendt

Angola

RUI & CONCEICAO

Ukendt

Ukendt

Angola

SAL

Ukendt

Ukendt

Angola

SONAIR

14/2008

Ukendt

Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ukendt

CEL

Ækvatorialguinea

EGAMS

Ukendt

EGM

Ækvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

ikke oplyst

Ækvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

ikke oplyst

Ækvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Indonesien

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesien

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Ukendt

Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Indonesien

ATLAS DELTASATYA

135-023

Ukendt

Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Indonesien

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Ukendt

Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Ukendt

Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Indonesien

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Ukendt

Indonesien

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesien

HELIZONA

135-003

Ukendt

Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

Ukendt

Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesien

LINUS AIRWAYS

121-029

Ukendt

Indonesien

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Indonesien

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Ukendt

Indonesien

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesien

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Indonesien

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesien

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonesien

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Ukendt

Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Indonesien

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesien

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesien

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MAX AVIA

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

Ukendt

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines og Afrijet, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ukendt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Ukendt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC

(og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Type luftfartøj

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen:

2 luftfartøjer af typen Falcon 50; 1 luftfartøj af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Den Gabonesiske Republik

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen:

LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen:

D6-CAM (851336)

Comorerne

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen:

1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Afrijet må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(3)  Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.


Top