EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0650

2008/650/EF: Kommissionens beslutning af 30. juli 2008 om ændring af Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet med henblik på at optage visse sygdomme på listen over anmeldelsespligtige sygdomme og at lade porcin enteroviral encephalomyelitis udgå af listen (meddelt under nummer K(2008) 3943) (EØS-relevant tekst)

OJ L 213, 8.8.2008, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/650/oj

8.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. juli 2008

om ændring af Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet med henblik på at optage visse sygdomme på listen over anmeldelsespligtige sygdomme og at lade porcin enteroviral encephalomyelitis udgå af listen

(meddelt under nummer K(2008) 3943)

(EØS-relevant tekst)

(2008/650/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet er der fastsat kriterier for anmeldelse af de pågældende dyresygdomme, hvis forekomst den ramte medlemsstat skal anmelde til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

(2)

Hurtig anmeldelse af og information om forekomst af sådanne sygdomme i Fællesskabet er af afgørende betydning for bekæmpelsen af sygdommene og for flytning af og handel med levende dyr og animalske produkter.

(3)

I overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (2), skal medlemsstaterne i visse tilfælde give meddelelse om bekræftet forekomst af de sygdomme hos akvakulturdyr, der er opført i nævnte direktivs bilag IV.

(4)

Bilag I til direktiv 82/894/EØF, der indeholder en liste over sygdomme, hvis forekomst skal anmeldes til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, omfatter af sygdomme hos fisk kun infektiøs hæmatopoietisk nekrose, infektiøs lakseanæmi og egtvedsyge.

(5)

I henhold til bilag IV til direktiv 2006/88/EF defineres også epizootisk hæmatopoietisk nekrose, epizootisk ulcerativt syndrom, infektion med Bonamia exitiosa, infektion med Bonamia ostreae, infektion med Marteilia refringens, infektion med Microcytos mackini, infektion med Perkinsus marinus, koi-herpesvirus-sygdom, taura-syndrom, fiskedræber og yellowhead som anmeldelsespligtige sygdomme.

(6)

Det er derfor nødvendigt at indsætte disse sygdomme i bilag I til direktiv 82/894/EØF. Samtidig skal bilag II til nævnte direktiv ændres for at tage hensyn til visse oplysninger om akvakulturdyr.

(7)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) udgik Teschenersyge (porcin enteroviral encephalomyelitis) af listen over sygdomme i bilag I til Rådets direktiv 92/119/EØF (4), og dermed er det ikke længere obligatorisk at anmelde sygdommen til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

(8)

Denne sygdom bør derfor udgå af listen over sygdomme i bilag I til direktiv 82/894/EØF.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 82/894/EØF erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. august 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/216/EF (EUT L 67 af 5.3.2004, s. 27).

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14. Ændret ved Kommissionens direktiv 2008/53/EF (EUT L 117 af 1.5.2008, s. 27).

(3)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(4)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/10/EF (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 24).


BILAG

»

BILAG I

Anmeldelsespligtige sygdomme

A.   Sygdomme hos landdyr

Afrikansk hestepest

Afrikansk svinepest

Aviær influenza

Bluetongue

Bovin spongiform encephalopati

Klassisk svinepest

Oksens ondartede lungesyge

Dourine

Hesteencephalitis (i alle former, herunder også venezuelansk hesteencephalitis)

Equin infektiøs anæmi

Mund- og klovesyge

Snive

Lumpy skin disease

Newcastle disease

Fåre- og gedepest

Rift valley fever

Kvægpest

Fåre- og gedekopper (Capripox)

Lille stadebille (Aethina tumida)

Smitsomt blæreudslæt hos svin

Tropilaelaps-mide

Vesikulær stomatitis

B.   Sygdomme hos vanddyr

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Epizootisk ulcerativt syndrom

Egtvedsyge

Fiskedræber

Yellowhead

Taura-syndrom

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Infektiøs lakseanæmi

Infektion med Perkinsus marinus

Infektion med Microcytos mackini

Infektion med Marteilia refringens

Infektion med Bonamia ostreae

Infektion med Bonamia exitiosa

Koi-herpesvirus-sygdom

BILAG II

A.   Oplysninger, der i henhold til artikel 3 og 4 skal gives i forbindelse med anmeldelsen af primær- og sekundærudbrud af de i bilag I anførte sygdomme:

1.

Afsendelsesdato.

2.

Afsendelsestidspunkt.

3.

Oprindelsesland.

4.

Sygdommens navn og eventuelt virustype.

5.

Udbruddets løbenummer.

6.

Udbrudstype.

7.

Referencenummer på udbrud, der står i forbindelse med dette udbrud.

8.

Region og bedriftens geografiske beliggenhed.

9.

Andre regioner, der er berørt af restriktionerne.

10.

Dato for bekræftelse.

11.

Dato for mistanke.

12.

Skønnet dato for første angreb.

13.

Sygdommens oprindelse.

14.

Bekæmpelsesforanstaltninger.

15.

Antal modtagelige dyr på bedriften a) kvæg, b) svin, c) får, d) geder, e) fjerkræ, f) dyr af hestefamilien, g) ved sygdomme hos akvakulturdyr: vægten eller antallet × 1 000 af modtagelige dyr, h) opdrættet vildt og i) ved sygdomme hos bier: antallet af modtagelige stader.

16.

Antal klinisk berørte dyr på bedriften a) kvæg, b) svin, c) får, d) geder, e) fjerkræ, f) dyr af hestefamilien, g) ved sygdomme hos akvakulturdyr: vægten eller antallet × 1 000 af klinisk berørte dyr, h) opdrættet vildt og i) ved sygdomme hos bier: antallet af klinisk berørte stader.

17.

Antal dyr, der er døde på bedriften a) kvæg, b) svin, c) får, d) geder, e) fjerkræ, f) dyr af hestefamilien, g) ved sygdomme hos akvakulturdyr: vægten eller antallet × 1 000 af dyr, der er døde på bedriften, og h) opdrættet vildt.

18.

Antal slagtede dyr a) kvæg, b) svin, c) får, d) geder, e) fjerkræ, f) dyr af hestefamilien, g) ved sygdomme hos akvakulturdyr, hvis det er relevant (kun for krebsdyr og fisk): vægten eller antallet × 1 000 af slagtede dyr og h) opdrættet vildt.

19.

Antal destruerede slagtekroppe a) kvæg, b) svin, c) får, d) geder, e) fjerkræ, f) dyr af hestefamilien, g) ved sygdomme hos akvakulturdyr, hvis det er relevant: vægten eller antallet × 1 000 af fjernede eller bortskaffede dyr, h) opdrættet vildt og i) ved sygdomme hos bier: antallet af destruerede stader.

20.

(Skønnet) dato for fuldført aflivning (hvis det er relevant).

21.

(Skønnet) dato for fuldført destruktion (hvis det er relevant).

B.   Når det gælder svinepest, gives følgende supplerende oplysninger:

1.

Afstand til nærmeste svinebedrift.

2.

Antal og type svin (avlssvin, fedesvin, smågrise (1)) på de inficerede steder.

3.

Antal og type klinisk berørte svin (avlssvin, fedesvin, smågrise (1)) på de inficerede steder.

4.

Diagnosticeringsmetode.

5.

Hvis sygdommen ikke er blevet bekræftet på stedet, er det så sket på et slagteri eller et transportmiddel?

6.

Bekræftelse af primærtilfælde (2) hos vildtlevende svin.

C.   Med hensyn til sygdomme hos akvakulturdyr, jf. del B i bilag I, gælder følgende:

Alle bekræftede udbrud af eksotiske sygdomme og bekræftede udbrud af ikke-eksotiske sygdomme i hidtil sygdomsfrie medlemsstater, zoner eller segmenter som defineret i direktiv 2006/88/EF skal anmeldes som primærudbrud. Navnet på og en beskrivelse af zonen eller segmentet skal stå i den frie tekst.

Andre udbrud end dem, der er omhandlet i første led, betragtes som sekundærudbrud, jf. artikel 4, stk. 1.

Sekundærudbrud af sygdomme hos akvakulturdyr anmeldes hver måned.

«

(1)  Dyr under ca. tre måneder.

(2)  Ved primærtilfælde af svinepest hos vildtlevende svin forstås tilfælde, der opstår i frie områder, dvs. uden for områder, hvor der er restriktioner vedrørende klassisk svinepest hos vildtlevende svin.


Top