Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 213, 2008. gada 08. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 213

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 8. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 788/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumā ietvertos maksātnespējas un likvidācijas procedūru sarakstus un kodificē minētās regulas A, B un C pielikumu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 789/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1911/2006, ar ko Alžīrijas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu importam piemēro galīgo antidempinga maksājumu pēc pārskatīšanas sakarā ar termiņa izbeigšanos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 790/2008 (2008. gada 7. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 791/2008 (2008. gada 7. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 792/2008 (2008. gada 7. augusts), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 793/2008 (2008. gada 7. augusts), ar kuru nosaka, ka pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007, visi piedāvājumi attiecībā uz balto cukuru ir jānoraida

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2008 (2008. gada 7. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 795/2008 (2008. gada 7. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 796/2008 (2008. gada 5. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot hekus IIIa zonā; EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 797/2008 (2008. gada 7. augusts), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

29

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/71/EK (2008. gada 15. jūlijs) par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (Kodificēta versija)

31

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/647/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 15. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Somijas

37

 

 

2008/648/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 15. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Vācijas

38

 

 

Komisija

 

 

2008/649/EK

 

*

Komisijas Lēmums, (2008. gada 3. jūlijs), ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz Krievijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta (UAN) šķīduma importa antidempinga procedūru

39

 

 

2008/650/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. jūlijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 82/894/EEK par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā, lai to slimību sarakstā, par kurām jāziņo, iekļautu konkrētas slimības un svītrotu cūku enterovīrusa enzootisko encefalomielītu no minētā saraksta (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3943)  (1)

42

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/651/KĀDP/TI, (2008. gada 30. jūnijs), lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam

47

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam

49

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/652/KĀDP (2008. gada 7. augusts), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top