EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0411

2007/411/EF: Kommissionens beslutning af 14. juni 2007 om forbud mod markedsføring af produkter fra kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996 , uanset anvendelsesformål, og om sådanne dyrs fritagelse fra visse bekæmpelses- og udryddelsesforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, og om ophævelse af beslutning 2005/598/EF (meddelt under nummer K(2007) 2473)

OJ L 155, 15.6.2007, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/411/oj

15.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/74


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. juni 2007

om forbud mod markedsføring af produkter fra kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996, uanset anvendelsesformål, og om sådanne dyrs fritagelse fra visse bekæmpelses- og udryddelsesforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, og om ophævelse af beslutning 2005/598/EF

(meddelt under nummer K(2007) 2473)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2007/411/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 13, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/598/EF af 2. august 2005 om forbud mod markedsføring af produkter fra kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996, uanset anvendelsesformål, og om sådanne dyrs fritagelse fra visse bekæmpelses- og udryddelsesforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001 (2), blev det forbudt at markedsføre alle produkter, der består af eller indeholder materiale fra kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996. Som en undtagelse kan mælk og huder udelukkende beregnet til læderfremstilling dog markedsføres.

(2)

I artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsat, hvilke foranstaltninger der skal træffes, når forekomst af bovin spongiform encephalopati (BSE) er officielt bekræftet. En af foranstaltningerne omfatter øjeblikkelig, fuldstændig destruktion af alle dele af kroppen, herunder huden, af kvæg i den kohorte, som det dyr, hos hvilket BSE er bekræftet, tilhører.

(3)

Før august 1996 var identifikationssystemet for kvæg i Det Forenede Kongerige ikke tilstrækkeligt til en pålidelig sporing af dyr og nøjagtig identifikation af BSE-positive tilfældes kohorter. Derfor betragtes alt kvæg født før august 1996 som kohortedyr.

(4)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001 kan medlemsstaterne — som en undtagelse fra kravet om fuldstændig destruktion af alle dele af kohortedyrs krop — anvende andre foranstaltninger, som giver et tilsvarende beskyttelsesniveau, forudsat at de er godkendt efter en udvalgsprocedure.

(5)

Den 18. maj 2006 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en udtalelse om BSE-risiko ved kvæghuder fra kohortedyr (3). EFSA erkendte, at fremstilling af læder af huder fra kohortedyr udgør en ubetydelig risiko, forudsat at dyrene enten slagtes på steder, der udelukkende anvendes hertil, eller i tide skilles ud fra normal slagtning, at deres huder straks mærkes tydeligt, inden de transporteres direkte til forarbejdningsanlæg, og desuden at alle garvede og ugarvede biprodukter destrueres.

(6)

Den 12. marts 2007 fremlagde Det Forenede Kongerige en officiel protokol for kanalisering af alle huder af kvæg, der er født eller opdrættet før den 1. august 1996 i Det Forenede Kongerige (4) (i det følgende benævnt »den officielle protokol«). Der er komplet officielt tilsyn med protokollen, og den opfylder de betingelser for huder af kohortedyr, der anbefales i den EFSA-udtalelse, der blev vedtaget den 18. maj 2006.

(7)

Det Forenede Kongerige bør derfor have tilladelse til at anvende kvæghuder af kohortedyr, der er født eller opdrættet før den 1. august 1996 i Det Forenede Kongerige, til læderfremstilling.

(8)

Af juridiske årsager bør beslutning 2005/598/EF ophæves og erstattes af en ny beslutning, som er identisk bortset fra bestemmelserne om huder.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Det er ikke tilladt at markedsføre produkter, der består af eller indeholder materiale, bortset fra mælk, fra kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996.

2.   Når kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996, dør, bortskaffes alle kropsdele i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 (5).

3.   Uanset stk. 1 og 2 og uanset artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 999/2001, kan huder af kvæg, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996, herunder huder af kvæg omhandlet i punkt 1, litra a), tredje led, i bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001, anvendes til læderfremstilling. Sådanne huder skal indsamles, transporteres og forarbejdes i dertil indrettede, godkendte anlæg under nøje officielt tilsyn i henhold til den officielle protokol, som de kompetente myndigheder har godkendt. Alle biprodukter, bortset fra læder, der hidrører fra disse huder, og som er fremstillet i de dertil indrettede anlæg, skal bortskaffes som kategori 1-materiale i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002.

Artikel 2

1.   Når der er mistanke om eller et officielt bekræftet tilfælde af en transmissibel spongiform encephalopati (TSE) hos et kreatur, der er født eller opdrættet i Det Forenede Kongerige før den 1. august 1996, fritages Det Forenede Kongerige for at gennemføre kravene

a)

i artikel 12 i forordning (EF) nr. 999/2001 om at lade bedriftens resterende kvæg, bortset fra kvæg født op til 12 måneder efter den 1. august 1996, være omfattet af officielle begrænsninger med hensyn til flytning, indtil resultaterne af en klinisk og epidemiologisk undersøgelse er kendt

b)

i artikel 13 i forordning (EF) nr. 999/2001 og i bilag VII til samme forordning om, når der er tale om bekræftede tilfælde, at identificere og destruere andre dyr end det bekræftede tilfælde.

2.   Følgende dyr skal dog identificeres, slås ned og destrueres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 999/2001:

a)

hvor sygdommen er bekræftet hos et hundyr, alt afkom, som er født inden for to år før eller efter sygdommens kliniske udbrud

b)

hvor sygdommen er bekræftet hos et dyr født op til 12 måneder før den 1. august 1996, kohortedyr født efter den 31. juli 1996.

Artikel 3

Beslutning 2005/598/EF ophæves.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 204 af 5.8.2005, s. 22.

(3)  Findes på adressen http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opinions/1575.html

(4)  Findes på adressen http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument

(5)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.


Top